Page 62

QYS

62

„Vyzeráš ako jazvec,“ povie nemilo-

tretia. Tá, čo stratila všetko – zdravie,

srdne Sarah kráľovnej, ktorá sa okam-

lásku, deti aj autoritu. Kráľovná Anna.

žite zahanbene otočí naspäť do svojej

Vo svojej komnate sa stará o sedem-

komnaty. Už z historických prameňov

násť zajacov, pretože o toľko detí

je jasné, že Sarah si nikdy nekládla

prišla vo svojom živote. A práve táto

servítku pred ústa a film túto jej vlast-

zmienka a posledná scéna sú vo fil-

nosť podčiarkuje. Abigail sa prihovára

me najemotívnejšie. Sarah je vyhna-

Anne presne opačne. „Vyzeráte ako

ná z kráľovstva, no práve ona, žena,

anjel z nebies, vaša výsosť.“ Kráľovná

ktorá Annu nazývala jazvecom, bola

spočiatku nechce jej lichôtkam veriť,

jej životnou láskou. Nie Abigail, ktorej

no časom neodolá venovanej pozor-

sladké slová mali účinok len chvíľu.

nosti. Stačí pár mesiacov a zo slúžky

No žiarlivosť robí svoje. A tak kráľovná

Abigail sa stane urodzená žena s titu-

Anna stratí osemnásteho milovaného

lom lady.

človeka v živote a nová lady sa stáva

Príbeh všetkých postáv je však oveľa

zajacom.

komplexnejší, než akýkoľvek trailer

Sex, klamstvá, zrada, Oscar. Nič z toho

či popis filmu dokáže zachytiť. Práve

snímke režiséra Lanthimosa nechýba.

Abigail si prešla počas dospievania

Okrem Olivie Colman, ktorá získala

najväčšími útrapami. Otec splatil jej

zlatú sošku, boli na prestížne ocene-

telom svoje dlhy a nakoniec musela

nie nominované Emma Stone a Ra-

odísť z domu. „Nie je asexuálna, ale

chel Weisz. Kebyže má však vyhrať

zároveň sa nedá s určitosťou povedať,

jedna z nich, bolo by nesmierne ťažké

či je bisexuálka,“ prezradila Emma

vybrať. Obe ženy mali vo filme rov-

Stone v rozhovore pre HuffPost viac o

nako veľkú rolu a predviedli rovnako

svojej postave. Podľa herečky Abigail

presvedčivé stvárnenie. Pompéznym

jednoducho odsunula svoju sexualitu

historickým priestorom dodali ešte

na druhú koľaj a zaujíma sa len o svoje

viac šarmu a celkovo by sme ich spo-

postavenie, k čomu ju doviedli práve

luprácu na plátne mohli vidieť aj čas-

zážitky z detstva.

tejšie.

Sarah o väčšine z nich vie, preto svojej sesternici zo začiatku pomáha. Keď však vyjde najavo, že Abigail sa snaží kráľovnú zviesť pre vlastné záujmy, nenechá to len tak, čo sa jej v konečnom dôsledku vypomstí. Súboj dvoch žien však napokon predsa len vyhrá

Profile for Nomantinels

QYS magazín • JAR19  

QYS magazín • JAR19  

Advertisement