Page 55

Keď si začínal s fotením nahých ak-

langela. Nahota je prirodzená súčasť

tov, mal si s tým nejaký problém?

nášho života. Rovnako ako aj pohlav-

Pretože mnohí ľudia majú problém

ný styk a všetko s tým spojené. Doká-

s nahotou, či už s vlastnou alebo vi-

žem umelecky stvárniť dvoch nahých

dieť iného nahého človeka.

mužov alebo mužské prirodzenie a

Nie. Nikdy som s tým nemal problém.

všetko s ním spojené. Uznávam, že v

Asi preto, že som dosť otvorený človek

tomto smere je veľmi tenká hranica a

a nebojím sa tvrdiť o sebe, že som veľ-

naša výchova, spoločnosť, nábožen-

mi úprimný, na nič sa nehrám. Možno

stvo posúva každého hranicu indivi-

práve preto som vždy navodil takú at-

duálne.

mosféru, že model alebo modelka sa

Bol som pred 3 rokmi v pražskom

pri fotení cítili príjemne a verili mi.

Mánese, kde vystavoval jeden známy umelec ženské akty, veľmi trúfalé

Keď si človek klikne na tvoju strán-

akty. Na plátnach bol veľmi odváž-

ku Erzvo.com alebo nejakú sociálnu

ne zachytený sex muža a ženy. Jeho

sieť, Facebook či Instagram, tak kaž-

obrazy sa predávali od 500-tisíc ko-

dý má možnosť uvidieť aj množstvo

rún vyššie. Opýtal som sa kurátorky,

tvojich, takpovediac, autoportrétov.

aký je rozdiel medzi takouto témou

Páči sa ti byť viac v úlohe modela či

v maľbe a vo fotografii. Odpovedala,

fotografa?

že fotografia je viac naturálna, a pre-

Zaujímavá otázka. Ak mám byť úprim-

to mnoho ľudí poburuje. Ale pred pár

ný, tak nikdy som netrpel nízkym

desaťročiami poburovala spoločnosť

sebavedomím, čo však neznamená,

aj maľba takýchto scén. Takže je to

že mám vysoké ego, ako by si niekto

len uhol pohľadu a čas vnímania diela.

mohol myslieť. Jednoducho som vždy

Symbolike kresťanstva sa venujem

vedel a viem, čo je vo mne.

veľmi rád, snáď radšej ako mužským aktom (i keď fotím aj ženské akty). Pre

Tvoje diela zväčša nesú v sebe kon-

mňa je Ježiš Kristus niečo symbolické,

troverzné prvky, ako sú znaky a

ikonické a tajomné zároveň. Vnímam

symboliky kresťanstva, akty muža

ho mysticky, ale zároveň konzumne

s mužom, odhalené mužské genitá-

ikonicky, a preto napríklad často pri

lie a podobne. Na základe čoho si sa

jeho stvárnení používam ďalšiu ikonu

uchýlil práve k týmto veciam?

konzumu, akou je svetoznáma značka

Umenie má byť kontroverzné, nad-

kolového nápoja. Podobnú tému som

časové a nie nudné. Samozrejme, s

nafotil aj so speváčkou Bárou Basiko-

týmto nemusí so mnou každý súhla-

vou.

siť. Podobne ako mnohé práce Miche-

JAR19

55

Profile for Nomantinels

QYS magazín • JAR19  

QYS magazín • JAR19  

Advertisement