Page 54

QYS

Začal si sa venovať maľbám, respek-

akty, najmä tie mužské. A mojím cie-

tíve kresleniu. Od 2001 si začal fotiť

ľom prestali byť krajinky, pretože tam

prostredie a prírodu, vďaka darčeku

ide najmä o technickú stránku, ale ne-

v podobe fotoaparátu, ktorý si do-

chcem uraziť krajinárskych fotogra-

stal od svojho bývalého priateľa. Čo

fov. Jednoducho stále to bolo o tom

ťa viedlo k foteniu, respektíve čím ťa

istom. Síce krásna príroda, ale mne

oslovilo fotografovanie?

tam chýbal život. Človek. Jeho príbeh,

Fotografovaniu som pričuchol už v

jeho duša. Odhalenie. Takže po skon-

detstve, pretože môj otec fotil na ana-

čení vzťahu som zanechal svoju prácu

lóg a sám si vyvolával filmy a zväčšo-

grafika a rozhodol som sa ísť ťažšou

val fotografie v tmavej komore. Takže

cestou a navyše na Slovensku veľmi

som mu rád pomáhal. Moje prvé váž-

kontroverznou. To znamenalo, že som

nejšie fotografie boli práve ohľadom

prestával dostávať „seriózne“ zákazky,

prírody. Jazdil som po celom Sloven-

pretože mnoho ľudí si ma zaškatuľko-

sku, naháňal blesky a búrky, vyčkával

valo ako „špinavého“ fotografa.

na západy a východy slnka, štveral sa

54

v Tatrách po končiaroch. Boli to veľ-

Akých modelov si vyberáš pre svoje

mi zábavné časy. V tom období bolo

fotenie?

umenie dostať sa do svetových foto-

To je jednoduché. Musia mať akúsi

bánk. Editori museli z vašich 10 foto-

iskru, najmä ak je na fotografii vidi-

grafií vybrať minimálne 7 a ak sa to

teľná i tvár. Alebo ak mi ide iba o akt,

nepodarilo, museli ste čakať ďalší rok.

tak takých, aby som vykreslil krásu

Mne sa podarilo dostať sa do všet-

a dokonalosť ich tela. Mnoho ľudí mi

kých vtedy svetoznámych fotobánk

to zazlieva, ale stačí sa pozrieť na sta-

vrátane najväčšej Getty Images a zažil

rých majstrov ako Michelangelo, Leo-

som 4 roky fotografického eldoráda,

nardo da Vinci a podobne. V starom

keď sa moje fotografie svetovo predá-

Grécku sa uznával kult tela a mysle.

vali v takom rozsahu, že príjem z nich

Kompletný ideál krásy mužského tela,

bol nadštandardný na tie časy.

takzvaná kalokagatia. Ja som sa tomu snažil priblížiť. Samozrejme, v mojich

Od krajiniek si postupne prešiel k

príbehoch nenájdete iba dokonalý

foteniu aktov, predovšetkým tých

ideál krásy, ale rôzne typy ľudí. Preto-

mužských. Prečo taká zmena?

že v živote nie je všetko ideálne a ja sa

Bol to prirodzený proces. Hoci som

snažím poukázať práve na život sám

bol svojím priateľom veľmi podporo-

osebe.

vaný počas vzťahu, nemohol som fotiť

Profile for Nomantinels

QYS magazín • JAR19  

QYS magazín • JAR19  

Advertisement