Page 51

sívne pristupovať, to mi vadí najviac,

vrátane LGBT ľudí, príručky a brožúry,

prejav ataku, agresie, nielen fyzickej,

ktoré môžu pomôcť študentov a štu-

ale aj slovnej manipulácie,“ prízvuku-

dentkám, spolupráca s LGBTI a inými

je prorektorka. Dodáva, že sa často

ľudskoprávnymi organizáciami.

spomína morálka, dôležitejšia je však tolerancia, etika. Morálka býva zmanipulované slovo. Veľmi ľahko sa dostáva do úst populistickým ľuďom. V škole nemajú vlastnú LGBTI skupinu, ale keby vyšla potreba z iniciatívy študentov a študentiek, nemali by s tým vo vedení problém. Pravidelne si zisťujú anketou spokojnosť študentov a študentiek so štúdiom. Zákon udáva túto povinnosť vysokým školám. Udeľuje sa numerické hodnotenie na jednotlivé predmety, kladú otázky alebo ponúka priestor na voľné komentáre

51

študentov a študentiek. „ Pre mňa, ako študijnú prorektorku, sú dôležité aj tieto komentáre, čo študenti postrehli, aké sú ich potreby. Hoci anketa nie je silno zastúpená, pre mňa je dôležité, keď sa vyjadria v tých komentároch jeden či dvaja ľudia,“ hovorí prorektorka. Podnety sa snažia reflektovať aj na úrovni vedenia školy, podporná je aj nová rektorka Bohunka Koklesová. Ostáva len veriť, že na vysokej škole prijmú ďalšie kroky, ktoré pomôžu LGBTI študentom a študentkám aklimatizovať sa na jej pôde. Medzi také môže patriť napríklad aj zvyšovanie povedomia o téme na pôde školy, zapájanie sa do udalostí, ktoré podporujú diverzitu menšín

JAR19

Profile for Nomantinels

QYS magazín • JAR19  

QYS magazín • JAR19  

Advertisement