Page 45

a majú informácie o prípadných ne-

Ustojte to

formálnych podporných skupinách

Pamätajte si, že len vy môžete sku-

alebo ľuďoch, ktorí môžu pôsobiť na

točne vedieť alebo rozumieť tomu, čo

vašej škole (sú uvedené nižšie).

cítite. Zatiaľ čo vo svojom živote sa v nejakom bode môžete chcieť zme-

Myslite na súkromie

niť, nedovoľte druhým, aby určovali

Môžete mať šťastie, že máte priateľov

to, kým ste. Ak máte problém zvlád-

a priateľky, ktorí sú natoľko vyzretí, že

nuť reakcie okolia, obráťte sa na svoju

rešpektujú osobnú, dôvernú informá-

podpornú sieť alebo na poradcu/po-

ciu a nechajú si ju pre seba. Ale vždy,

radkyňu.

keď svoju identitu s niekým zdieľate, je riziko, že sa to môže dostať aj k ľu-

Ľúbte sa

ďom, ku ktorým nechcete. Dôležité

Pripomínajte si, že ste jedinečná/

je myslieť na to a dávať si pozor, lebo

jedinečný. A pamätajte si: zatiaľ čo

dnes sa online cestou šíria informácie

coming out môže byť stresujúci z

veľmi rýchlo. Keby sa tak stalo, nevá-

krátkodobého hľadiska, možnosť a

hajte osloviť zodpovedných ľudí v ško-

schopnosť byť sám sebou/sama se-

le alebo blízkych, ktorí vás podporujú.

bou má nemerateľnú hodnotu z dlho-

45

dobého hľadiska. Majte trpezlivosť s inými aj so sebou

Po coming oute môžete byť sklamaní niektorými reakciami, ktoré dosta-

Transrodoví ľudia a coming out v

nete. Niektorí kamaráti či kamarátky

škole

sa môžu od vás odvrátiť. Ak vás však

Ak ste transrodový chlapec alebo

nemajú radi takých, akí ste, zrejme to

dievča, môžete zvažovať, že prejdete

nebolo kamarátstvo. Môžete zistiť, že

tranzíciou na škole. Povedať ľuďom,

niektoré vzťahy budú potrebovať čas

kto ste, môže byť náročná skúsenosť,

na to, aby sa vrátili do starých koľají.

takže je v poriadku, ak sa necítite pri-

Niektoré môžu byť zmenené natrvalo

pravený/pripravená. Doprajte si toľko

a taktiež môžete nájsť nové kamarát-

času, koľko potrebujete, aby ste zistili,

stva. Niekedy len ľudia okolo vás po-

čo chcete robiť. Pamätajte si, nikomu

trebujú čas, aby vám plne porozumeli

nemusíte nič vysvetľovať, takže nepo-

a akceptovali vás, najmä ak sa s LGBTI

vedať to je v poriadku.

človekom ešte nestretli. Doprajte si

Obyčajne je coming out

čas po svojom coming oute – nesnaž-

srodových mladých ľudí nevyhnut-

te sa to povedať všetkým naraz.

nosťou, keďže s tranzíciou súvisí aj

pre tran-

JAR19

Profile for Nomantinels

QYS magazín • JAR19  

QYS magazín • JAR19  

Advertisement