Page 44

QYS

Na čo treba myslieť, ak chcete urobiť

bezpodmienečne podporia, keď sa

coming out v škole bezpečne

tak rozhodnete urobiť. Majte systém podpory. Ak nemôžete hovoriť otvore-

Rozhodnite sa, či ste pripravený/pri-

ne o svojej identite alebo keď sa sna-

pravená, coming out je osobná voľ-

žíte zistiť, či by ste mali urobiť coming

ba

out, môže pomôcť rozhovor s porad-

Niekedy nie je vhodný čas – ak si nie

com alebo kontaktovanie anonymnej

ste istý/istá svojou sexuálnou orien-

poradne či školskej psychologičky/

táciou či rodovou identitou, nie je

psychológa. Podporný systém vám

pravdepodobne najlepší čas urobiť

pomôže naplánovať váš coming out,

coming out. Namiesto toho zvážte, či

ako aj môže pomôcť so spracovaním

sa porozprávate o svojich pocitoch s

reakcií okolia, ktoré ste neočakávali.

niekým, komu dôverujete, prípadne

44

so špecializovaným poradcom/porad-

Zvažujte všetky možnosti

kyňou, aby ste zistili, čo presne cítite.

Spýtajte sa seba tieto otázky: Ako mi

Môžete kontaktovať www.inporadna.

môže coming out sťažiť život? Ako ho

sk.

môže uľahčiť? Stojí to za to? Skontrolujte webovú stránku školy, na koho

Verte svojmu inštinktu

sa môžete obrátiť, čo sa týka psy-

Do coming outu vás nikto nesmie tla-

chologických služieb alebo s rieše-

čiť. Coming out je proces. A u každého

ním coming outu, homofóbie, šikany.

je rôzny. Je samozrejmé, že chcete byť

Môže to byť školská psychologička,

otvorený či otvorená v tom, kto ste,

výchovný

ale potrebujete tiež myslieť na vlastnú

padne sa môžete poradiť s triednym

bezpečnosť. Ak je riziko, že vám môže

učiteľom/učiteľkou.

niekto fyzicky ublížiť, je bezpečnejšie

poskytujú

počkať, kým neukončíte školu a až

alebo sa môžete obrátiť na špeciali-

potom sa prípadne otvoriť bývalým

zovanú poradňu. Prípadne zistite, kto

spolužiakom či spolužiačkam.

sa venuje LGBTI záležitostiam, menši-

poradca/poradkyňa, Niektoré

anonymné

príškoly

poradenstvo

nám na škole, či sú tam nejaké kluby, Vytvorte si podpornú sieť ľudí, o kto-

ktoré podporujú diverzitu. V sloven-

rých viete, že vás budú akceptovať a

skom kontexte sa, žiaľ, môže stať,

podporovať vás

že na škole sa téme nevenuje nikto,

Ak sa rozhodnete urobiť coming out

vtedy je dobré pozrieť stránky LGBTI

v škole, uistite sa, že máte priateľov,

organizácií, ktoré organizujú komu-

priateľky a členov rodiny, ktorí vás

nitné stretnutia či podporné skupiny

Profile for Nomantinels

QYS magazín • JAR19  

QYS magazín • JAR19  

Advertisement