Page 31

jených štátoch a predával tričká na-

Moji kamaráti umierajú ako muchy

mierené proti prezidentovi Richardovi

„Moji kamaráti umierajú, padajú na

Nixonovi, ktoré si sám nakreslil. Keď

zem ako muchy a kdesi vnútri tuším,

sa presťahoval do New Yorku, okrem

že len božia prozreteľnosť ma udržala

štúdia ho vtiahol svet nočných klubov

nažive takto dlho,“ písal v denníkoch.

a zamestnal sa ako umývač riadov.

V roku 1997 začal cítiť prvé príznaky

Verejnosť sa začala zaujímať o jeho

choroby a čitateľom sa zdôveril, že sa

tvorbu, keď sa dostala na steny met-

nebojí o seba, ale hlavne o blízkych,

ra. Enigmatické hieroglyfy nakresle-

desilo ho, že by musel vidieť utrpe-

né kriedou pútali pozornosť, okolo-

nie kamarátov. „Vždy som vedel, že

idúci hádali, čo znamenajú. Haring

zomriem mladý,“ oznámil a nebál sa

sa čoskoro skamarátil s umeleckou

otvorene písať o stretnutí so zubárom,

smotánkou, medzi inými aj s Madon-

ktorý ho pre HIV odmietol liečiť, alebo

nou. „V Keithovom diele je dosť irónie,

o tom, ako postupne chradol a hanbil

rovnako ako v tom mojom, práve to

sa ukazovať pred inými mužmi.

ma k jeho umeniu pritiahlo,“ vyjadrila

Je to silné čítanie, pretože napriek trp-

sa slávna speváčka.

kému osudu sa snažil každý deň vy-

Čoskoro prišlo bohatstvo, no Haringa

chutnávať si ešte viac a svojím ume-

peniaze až tak nezaujímali, skôr ho

ním upozorňovať na hrozbu, ktorú

odpudzovali. V zbierke denníkových

najmocnejší v krajine zámerne pre-

zápiskov, ktoré prinieslo pred pár rok-

hliadali. V tvorbe pokračoval ešte ho-

mi české vydavateľstvo Kniha Zlín,

rúčkovitejšie. Pripravoval plagáty pre

kritizuje umeleckých obchodníkov.

kampane o bezpečnom sexe a hlavne

Nepáčilo sa mu, že mnohí jeho obrazy

sériu apokalyptických a dystopických

kupovali len preto, aby na nich zarobi-

obrazov.

li. Tí najšikovnejší špekulanti zarábali

Aj jeho najslávnejší symbol – šteka-

na jeho umení oveľa viac než samot-

júci pes – mal pôsobiť ako varovanie,

ný tvorca. Už ako 22-ročný mohol so

aby sa zobudila spiaca americká vlá-

svojimi výstavami cestovať po celom

da. Ronald Reagan reagoval len veľmi

svete. Denníky si začal písať ešte ako

pomaly, zatiaľ čo umierali desiatky ti-

tínedžer a znázorňujú, ako sa menil

sícok ľudí.

jeho pohľad na lásku, život, obsahujú

V diele Rebel with Many Causes (Re-

zážitky z jeho ciest a snahu vyrovnať

bel s mnohými príčinami) sa pohrával

sa so slávou.

s motívom troch postavičiek. Každá má na tele symbol X, čím Haring naznačuje, že ide o mŕtvych. Jeden si za-

JAR19

31

Profile for Nomantinels

QYS magazín • JAR19  

QYS magazín • JAR19  

Advertisement