Page 3

TEPLÉ SLOVKO NA ÚVOD Medzinárodný deň boja proti homo-

Vďaka diskurzu niektorých politic-

fóbii, transfóbii a bifóbii sa pripo-

kých, konzervatívnych a cirkevných

mínal prvýkrát v roku 2004. Cieľom

elít, homofóbna atmosféra v spoloč-

bolo upriamiť pozornosť na násilie a

nosti hustne, strašiak zvaný homolo-

diskrimináciu, ktoré zažívajú lesby,

by a gender ideológia vháňa do hláv

gejovia, bisexuálni ľudia, transrodo-

obyčajných ľudí pocity ohrozenia

ví ľudia a intersexuálni ľudia. Podľa

a nenávisť. Napriek tomu, že sa o

správy ILGA z roku 2018 zákony, ktoré

LGBTI ľuďoch veľa hovorí, na školách,

kriminalizujú sexuálne správanie

v rodinách, v inštitúciách sú stále

dvoch ľudí rovnakého pohlavia/rodu

neviditeľní. Prehliadané sú trestné

existujú v 69 krajinách. V súčasnosti

činy z nenávisti na základe sexuálnej

je trest smrti zakotvený za také-

orientácie a rodovej identity.

to správanie v 11 krajinách, ide o

Transrodoví ľudia sú nútení do násil-

Saudskú Arábiu, Irán, Sudán, Jemen,

ných medicínskych zákrokov, zdra-

Brunej, časti Somálska a Nigérie, v

votná starostlivosť nie je dostupná.

krajinách ako Pakistan, Afganistan,

Odmietané je právo párom rovnaké-

Mauritánia, Katar (tam je zákonná

ho pohlavia uzatvárať partnerstvá a

možnosť, ale dlhodobo sa neapliku-

formovať rodinu v pokoji a bezpeč-

je). A potom sú krajiny, ktoré nemajú

nosti.

také zákony, ale majú dobre zdoku-

Kto je teda ohrozený a poškodený?

mentované prípady trestných činov

Jedinými poškodenými v tomto

z nenávisti na LGBTI ľuďoch. Vtedy

celom príbehu sú práve LGBTI ľudia,

číslo stúpne na 130 krajín.

občania tejto krajiny, ktorí chcú

A čo Slovensko? Je LGBTI komunita v

len žiť a prispievať k dobru svojej

našej krajine, takpovediac, za vodou?

spoločnosti. Ak budú niektorí ľudia

Zďaleka nie. Napriek dekriminalizácii

šíriť neznášanlivosť vo vzťahu k nim a

v roku 1961, napriek nežnej revolúcii

obmedzovať ich práva, možno si pr-

a demokracii sa stále na Slovensku

voplánovo vybijú frustráciu zo svojej

príslušníci a príslušníčky teplej ko-

životnej situácie, ale ich život sa ne-

munity nemajú dobre.

zmení, nebudú šťastnejší, nebude sa mať lepšie, nebude mať kvalitnejšie služby, pretože tí, čo riadia krajinu,

JAR19

3

Profile for Nomantinels

QYS magazín • JAR19  

QYS magazín • JAR19  

Advertisement