Page 29

Kým iní maľovali krajinky a inšpirovali

Hoci ho desila studená vojna, kres-

sa výtvarnými trendmi starými storo-

lil atómové hríby a otriasla ním smrť

čia, americký mladík Keith Haring trá-

Johna Lennona, jedna téma Harin-

vil svoje dni sledovaním newyorských

ga ako otvorene homosexuálneho

ulíc. Očarilo ho, ako sprejeri spestro-

muža v osemdesiatych rokoch trápila

vali steny pod mostami, rozmýšľal,

najviac – a to predsudky, ktoré mala

ako dostať umenie na zastávky metra,

majorita voči LGBTI komunite, a epi-

čítal komiksy a hútal, ako tvoriť diela,

démia AIDS.

ktoré nebudú len pre vrstvu najbo-

Bol jedným z mála umelcov, ktorý skĺ-

hatších, ale aj pre vodičov autobusu

bil komerčne úspešné výtvarné ume-

a predavačky vo večierke. Umenie je

nie a spoločenský, ba niekedy priam

pre všetkých, tvrdil.

až politický aktivizmus. Ako jeden z

Vymýšľal si vlastnú abecedu, systém

mála slávnych umelcov sa nebál o

grafických symbolov, ktoré budú zro-

svojej sexualite hovoriť.

zumiteľné a budú môcť jednoducho vyjadrovať zložité spoločenské prob-

Stále mu hrozilo zatknutie

lémy. Študoval rôzne formy ľudskej

Kým sa stal umeleckou ikonou a mu-

komunikácie, čítal Teóriu semiotiky

sel sa zmieriť s tým, že ho čoraz viac

od Umberta Eca a predpokladal, že

verejnosť sleduje, mnohí ho mali za

keď to dokázali Egypťania pred tisíc-

vandala. Nezákonne vracal umenie

kami rokov s hieroglyfmi, dokáže to aj

do verejného priestoru a neustále mu

on – a mal pravdu.

hrozilo zatknutie.

Práve preto, keď minulý rok vieden-

O umenie sa začal zaujímať veľmi sko-

ská

ro. Jeho otec bol karikaturista – ama-

Albertina

retrospektívnu

predstavila výstavu

úžasnú

jeho

diel,

tér – a podľa jeho vzoru Haring kreslil

nazvala ju Alphabet – Abeceda. Náv-

postavičky z úspešných rozprávok od

števníkom vysvetľovala, čo znamenali

Walta Disneyho alebo Looney Tunes.

jednotlivé „písmená“: naivné, priam

Už na základnej škole v slohovej prá-

detinské obrázky delfínov, lietajúcich

ci vyslovil svoj sen: „Keď vyrastiem,

tanierov, zvierat, bábätiek, televízorov.

chcem byť umelcom v Paríži. Prečo?

Výstava oslávila, že Haring by v máji

Lebo rád kreslím. Peniaze by som do-

minulého roka oslávil nedožité jubile-

stával za umenie – dúfam, že sa mi

um, ale aj to, že po smrti Andyho War-

to podarí a budem jedným z vyvole-

hola sa v roku 1987 na istý čas práve

ných,“ cituje prácu magazín The Huf-

on stal vedúcou osobnosťou umelec-

fington Post.

kého smeru popart.

Ako tínedžer Haring cestoval po Spo-

JAR19

29

Profile for Nomantinels

QYS magazín • JAR19  

QYS magazín • JAR19  

Advertisement