Page 24

QYS

Prišlo sa na to? Bol ten kňaz potres-

ako v práci Let the Children Come

taný?

to Me, ale v inej forme. Tentoraz som

Nie. Dialo sa to začiatkom šesťdesia-

použil živé kvety, no odstrihol som

tych rokov, ten farár už nežije. Podľa

ich hlavy, aby opätovne upriamili po-

toho, čo mi mama hovorila, takto ob-

zornosť na narušenie nevinnosti. Sú-

ťažoval aj jej spolužiačky. Plánujem

časťou výstavy bola aj performancia,

sa teda k tejto téme ešte vrátiť, nájsť

chlapec dýchal na sklo a celé to malo

dievčatá, ktoré sa v tom období pri-

sexuálny podtón.

pravovali na prvé sväté prijímanie, a

Často používam aj sviečky, keďže pri

porozprávať sa s nimi o ich skúsenos-

sviatostiach ako prvé sväté prijíma-

ti. Možno z toho vytvorím ďalšie dielo.

nie nesmú chýbať. Ich deformáciou poukazujem na morálnu deformáciu

Ako prežívala vaša mama výstavu o

cirkvi.

tom, čo sa jej stalo?

24

Pred svojimi blízkymi o tom nemala

Čo ešte kritizujete na cirkvi?

zábrany hovoriť, ale trochu sa bála re-

Podľa mňa je veľmi veľa vecí, ktoré sa

akcie okolia. Vysvetlil som jej však, že

dajú kritizovať. Môžeme spomenúť už

podľa mňa je veľmi dôležité tieto veci

len nedávnu

zverejniť, aby ostatné obete zistili, že

arcibiskup nazval voľbu Čaputovej

nie sú samy. Pochopila to a reakcie

a Mikloška ťažkým hriechom. Zaují-

boli nakoniec veľmi pozitívne, hoci

mavé je, že cirkev sa takto vyjadrila k

vyriešiť sa tá situácia už nedá, keďže

týmto dvom kandidátom, ale naprí-

daný farár už nežije.

klad Kotlebu, fašistu, neskritizovala.

situáciu, keď trnavský

To je pre mňa absurdné a neviem to Pedofílii v cirkvi ste sa venovali aj v

pochopiť.

minuloročnej výstave The Very First

Cirkev sa navyše stále snaží dostať do

Time. V čom sa odlišovala od inštalá-

politiky, ovplyvňovať ju. Aj keď sa poli-

cie z roku 2011?

tické strany vo vláde obmieňajú, stále

Obsah minuloročnej výstavy bol už

sa snaží dostať k tým, ktoré sú na čele.

všeobecnejší. Nenarážal som na žiad-

V minulosti nadŕžala KDH, momentál-

nu skutočnú udalosť, sústredil som sa

ne aktívne podporuje SNS.

na dieťa, ktoré má abnormálny prvý

Odzrkadľuje sa to aj v televízii TA3,

sexuálny zážitok, pretože ho nado-

kde v rámci spravodajstva často infor-

budlo s farárom. Aj názov výstavy od-

mujú o cirkvi. Predtým to tak nebolo.

kazuje práve na toto.

Kmotrík, majiteľ TA3, však SNS tiež

Symbol ľalie sa tu opakuje rovnako

podporuje a toto je jeden z dôsledkov.

Profile for Nomantinels

QYS magazín • JAR19  

QYS magazín • JAR19  

Advertisement