Page 23

Výstava Coming out? bola v roku

zverejnila na svojej webovej stránke.

2010 vaším sólovým debutom. Prečo

O tomto všetkom som sa dozvedel

ste v názve použili otáznik?

od známeho až nejaké tri mesiace po

Keďže to bola moja prvá samostatná

zverejnení spomínaného listu.

výstava, nazval som ju tak aj v rám-

V praxi to ovplyvňuje verejné prezen-

ci vychádzania na umeleckú scénu,

tácie mojej tvorby. Napríklad v roku

s ktorým sa spájali isté pochybnosti.

2015 ma kurátor Dušan Kochol pozval

Takisto som tým vyjadril tému prác,

s videoartom Mreže na OFF_festival.

keďže mali queer obsah.

Istí ľudia sa mu však ozvali, že ak túto

Hlavne videoart Mreže zachytával

prácu vystaví, na ďalší rok už nedo-

moju vlastnú skúsenosť. V prvom

stane k dispozícii tie isté priestory.

ročníku na VŠVU ma zaujímalo, ako

Nepriamo ich totiž spravovala politic-

sa cirkev stavia k homosexualite. Išiel

ká strana KDH, takže tam bolo prepo-

som preto na spoveď a na skrytý dik-

jenie s cirkvou. Keďže som nechcel,

tafón som nahral svoj dialóg s kňa-

aby táto situácia nastala, dohodli sme

zom.

sa, že vystavíme inú prácu, ktorá však

Čakal som, že bude mať negatívnejší

bola voči cirkvi tiež kritická.

prístup. Do určitej miery prejavil pochopenie, no predovšetkým mi ho-

Cirkvi sa vo svojej tvorbe venujete aj

voril veci, ktoré cirkev stále opakuje.

naďalej.

Teda že spolužitie dvoch homosexuá-

Áno, lebo neustále vykazuje proble-

lov je hriech.

matické správanie a mám potrebu sa k nemu vyjadriť. V roku 2011 som

Ako reagovali predstavitelia cirkvi

vytvoril inštaláciu Let the Children

na túto prácu?

Come to Me, v ktorej sa zaoberám

Exkomunikovali ma. Dielo som do-

osobným príbehom mojej mamy. Keď

končil ešte v roku 2009, keď som k na-

sa pripravovala na prvé sväté prijíma-

hrávke vytvoril videozáznam. V roku

nie, sexuálne ju obťažoval farár.

2015 som s ním však išiel na prestížne

Pod fotografiu, na ktorej mama do-

bienále mladého umenia do Moskvy.

stáva hostiu od daného kňaza, som

Viaceré médiá písali o tejto výstave,

umiestnil špeciálne upravené hostie s

takže sa obsah môjho videoartu do-

kvetmi ľalie. Na každej však jeden lu-

stal až k cirkvi.

peň chýba. Ľalia znamená v kresťan-

Konferencia biskupov ma nekontak-

skej symbolike nevinnosť. Chýbajúci

tovala priamo, napísala však oficiál-

lupeň predstavuje narušenie nevin-

ny list o mojej exkomunikácii, ktorý

nosti mojej mamy.

JAR19

23

Profile for Nomantinels

QYS magazín • JAR19  

QYS magazín • JAR19  

Advertisement