Page 15

Osobnosť maliara Ladislava Med-

škola, impresionizmus, symbolizmus

nyánszkeho

a expresionizmus, ale bol počas ce-

kultúrneho

patrí

do

dedičstva

spoločného Slovenska

i

lého svojho života veľmi vnímavým a

Maďarska, kde sa zachovalo gro jeho

zvedavým človekom. Zaujímal sa i o

vytvorených diel. Tento rodák z Bec-

filozofiu a v tomto kontexte malo te-

kova prežil svoje detstvo a mladosť

ozofické učenie na neho silný vplyv.

na rodovom panstve v Strážkach, kde

Počas svojho života si viedol denník,

odmalička vnímal silné vizuálne vne-

kde používal formu gréckej abecedy

my prírody obklopený majestátnou

na zápis svojich myšlienok. Mednyán-

tatranskou krajinou. Vyštudoval na

szky si napríklad v roku 1912 vypísal,

Akadémii výtvarného umenia v Mní-

pravdepodobne z niektorej teozo-

chove (1872 – 1874) a v Paríži. Počas

fickej publikácie, nasledovné riadky:

svojho prvého francúzskeho pobytu v

„Heterosexualita je centrifugálna sila,

rokoch 1875 – 1877 sa zoznámil s prin-

retardujúca, pôsobí proti vývoju. (...)

cípmi barbizonskej školy a venoval sa

Predlžuje ilúziu sansáry, jej rôznoro-

zachyteniu takzvanej intímnej krajiny.

dého sna a zabraňuje prebudeniu.

V dedinke Barbizon dlhšie pôsobil a

Homosexualita je síce skazený, ale

venoval sa plenérovej maľbe miest-

centripetálny pud, čiže vždy je lepšia

neho lesa, skál, stromov. Tento nový

ako heterosexualita.“ (Mednyánszke-

spôsob tvorby následne previedol aj

ho denníky, 2007, s. 271 – 273) K svojej

na tatranskú a spišskú krajinu, ktorej

orientácii sa veľmi nevyjadroval. Na

sa venoval na prelome 70. a 80. rokov

jednej strane máme veľké množstvo

19. storočia.

zachovaných portrétnych štúdií mla-

Mednyánszky celý svoj život prežil

dých chlapcov a mužov, ktorí majú

ako tulák, často menil miesto svojho

veľmi silné maskulínne črty. Títo „sil-

pobytu, striedal adresy ateliérov v Bu-

ní“ jedinci boli opakom telesne veľ-

dapešti, vo Viedni alebo v Paríži. Jeho

mi vetchej a často chorľavej postavy

jediný stály ateliér sa nachádzal v

Mednyánszkeho. V maliarových skicá-

Strážkach a nechal ho postaviť umel-

roch sa objavuje množstvo kresieb

cov otec barón Eduard Mednyánszky,

mužov, často aj s pripísanou adresou

aby mal maliar pokoj na tvorbu, keď

a menom, aby v prípade, že sa bude

prišiel na návštevu. Jeho tvorba je roz-

v tej-ktorej lokalite znovu vyskytovať,

manitá, ale osciluje medzi dvoma zá-

mohol svoje modely vyhľadať. Tým,

kladnými námetmi – krajinou a figú-

že Mednyánszky bol aristokrat, ale žil

rou. Mednyánszky nadviazal nielen na

často na ulici, nemal problém nadvia-

aktuálne trendy, ako bola barbizonská

zať kontakt s rôznymi spoločenskými

JAR19

15

Profile for Nomantinels

QYS magazín • JAR19  

QYS magazín • JAR19  

Advertisement