QYS magazín • JAR19

Page 1

QYS

JAR19

Rozhovor s maliarom Andrejom Dúbravským • Umelec Kristián Németh o tom, ako bol exkomunikovaný z cirkvi • Profil výtvarníka Ladislava Mednyánszkeho • Rozhovor s fotografkou Dorotou Holubovou • Rozhovor s fotografom mužských aktov Petrom „Erzvom“ Zvonárom • Queer recenzie


05

Andrej Dúbravský: Keď ľudia vedia, že obraz namaľoval gej, pozerajú sa naň inak

14

Ikona: Pred sto rokmi zomrel známy slovenský výtvarník Ladislav Mednyánszky (1852 – 1919), ktorému sa páčili muži

20

Kristián Németh: Pre videoart Mreže ma exkomunikovali z cirkvi

28

Queer ikona: Keith Haring upozorňoval na AIDS, keď mocných nezaujímal

34

Fotografka Dorota Holubová: Prekvapuje ma, že ani v 21. storočí nemajú všetci rovnaké podmienky

42

Poradňa: Tipy na bezpečný coming out na škole

48

Dúhový bedeker ako symbol tolerancie na vysokej škole

52

Fotograf Peter ERZVO Zvonár: Vyzliekam sa neustále, ale svoju dušu málokomu odhalím

60

Queer film: Favoritka: Kde sa dve bijú, vyhrá tretia

63

Queer hudba: Umenie nejestvuje bez bolesti: Keď sú naše emócie pretavené do hudby a tanca

67

Hon Chong: Chýbal mi typ podujatia, kde ľudia prídu a povedia svoj pravdivý osobný príbeh

72

Queer kniha: Na konci naozaj všetci zomrieme

75

Queer poviedka: Konečne

MAGAZÍN QYS • ROČ. 4 • VYDANÉ 17/5/2019 • ŠTVRŤROČNÍK MAG. • ISSN 2453-9023 • EV 5428/16 • Č.1/2019 Vydavateľ: Nomantinels O.Z.,

Macko • Róbert Pakan • Matej

Realizované s finačnou podpo-

Višňová 5, 831 01 Bratislava

Somr • Marek Hudec • Radovan

rou Fondu na podporu umenia

IČO: 42182603

Jankovič • Jakub Kováč

Kontakt: info@nomantinels.sk Šéfredaktor: Andrej Kuruc

Titulná fotografia: A.Dúbravský

Redakčná rada: Andrej Kuruc •

Web: qys.sk

Jana Jablonická Zezulová • Ria

Facebook: MagazinQYS

Gehrerová • Dominika Chrastová • Veronika Valkovičová • Martin


TEPLÉ SLOVKO NA ÚVOD Medzinárodný deň boja proti homo-

Vďaka diskurzu niektorých politic-

fóbii, transfóbii a bifóbii sa pripo-

kých, konzervatívnych a cirkevných

mínal prvýkrát v roku 2004. Cieľom

elít, homofóbna atmosféra v spoloč-

bolo upriamiť pozornosť na násilie a

nosti hustne, strašiak zvaný homolo-

diskrimináciu, ktoré zažívajú lesby,

by a gender ideológia vháňa do hláv

gejovia, bisexuálni ľudia, transrodo-

obyčajných ľudí pocity ohrozenia

ví ľudia a intersexuálni ľudia. Podľa

a nenávisť. Napriek tomu, že sa o

správy ILGA z roku 2018 zákony, ktoré

LGBTI ľuďoch veľa hovorí, na školách,

kriminalizujú sexuálne správanie

v rodinách, v inštitúciách sú stále

dvoch ľudí rovnakého pohlavia/rodu

neviditeľní. Prehliadané sú trestné

existujú v 69 krajinách. V súčasnosti

činy z nenávisti na základe sexuálnej

je trest smrti zakotvený za také-

orientácie a rodovej identity.

to správanie v 11 krajinách, ide o

Transrodoví ľudia sú nútení do násil-

Saudskú Arábiu, Irán, Sudán, Jemen,

ných medicínskych zákrokov, zdra-

Brunej, časti Somálska a Nigérie, v

votná starostlivosť nie je dostupná.

krajinách ako Pakistan, Afganistan,

Odmietané je právo párom rovnaké-

Mauritánia, Katar (tam je zákonná

ho pohlavia uzatvárať partnerstvá a

možnosť, ale dlhodobo sa neapliku-

formovať rodinu v pokoji a bezpeč-

je). A potom sú krajiny, ktoré nemajú

nosti.

také zákony, ale majú dobre zdoku-

Kto je teda ohrozený a poškodený?

mentované prípady trestných činov

Jedinými poškodenými v tomto

z nenávisti na LGBTI ľuďoch. Vtedy

celom príbehu sú práve LGBTI ľudia,

číslo stúpne na 130 krajín.

občania tejto krajiny, ktorí chcú

A čo Slovensko? Je LGBTI komunita v

len žiť a prispievať k dobru svojej

našej krajine, takpovediac, za vodou?

spoločnosti. Ak budú niektorí ľudia

Zďaleka nie. Napriek dekriminalizácii

šíriť neznášanlivosť vo vzťahu k nim a

v roku 1961, napriek nežnej revolúcii

obmedzovať ich práva, možno si pr-

a demokracii sa stále na Slovensku

voplánovo vybijú frustráciu zo svojej

príslušníci a príslušníčky teplej ko-

životnej situácie, ale ich život sa ne-

munity nemajú dobre.

zmení, nebudú šťastnejší, nebude sa mať lepšie, nebude mať kvalitnejšie služby, pretože tí, čo riadia krajinu,

JAR19

3


QYS

tieto problémy neriešia. A tak, keď sa vyvŕšia na teplých ľuďoch, prídu na rad ďalšie menšiny, až kým si spoločnosť neuvedomí, že to, na čom treba budovať základy krajiny, sú láska, rešpekt a vzájomná podpora. Uvedomí si to niekedy? Verme, že áno. 17. máj bol zvolený za Medzinárodný deň boja proti homofóbii, transfóbii a bifóbii pri príležitosti významnej udalosti pre teplú komunitu, keďže v ten deň v roku 1990 Svetová zdravotnícka organizácia vyradila homosexualitu z klasifikácie psychických porúch a jasne deklarovala, že mať homosexuálnu orientáciou nie je choroba. Urobila tak preto, lebo LGBTI ľudia sú

4

oprávnení užívať rovnakú ochranu ľudských práv ako všetky ľudské bytosti, bez rozdielu sexuálnej orientácie a/alebo rodovej identity. Tak to, prosím, rešpektujme a pracujme všetci pre blaho všetkých v našej spoločnosti. Andrej Kuruc


Text: Dominika Chrastová

Fotografia: Jakub Kováč

ANDREJ DÚBRAVSKÝ: KEĎ ĽUDIA VEDIA, ŽE OBRAZ NAMAĽOVAL GEJ, POZERAJÚ SA NAŇ INAK

Ilustrácie: Andrej Dúbravský

ROZHOVOR

5

Na základnej škole chcel byť prírodovedcom, potom sníval, že bude ako Michelangelo oslobodzovať otrokov z kameňa. Andreja Dúbravského však napokon zlákala maľba, ktorú doštudoval na VŠVU v roku 2013. Verejnosť zaujal výstavami v mäsiarstve, na Zlatých pieskoch či v priestoroch petržalského „metra“. Hoci momentálne svojou tvorbou odkazuje na environmentálne témy, ľudia v nej stále hľadajú fakt, že je gej.

JAR19


QYS

6


Aké boli vaše výtvarné začiatky?

Začal som navštevovať jedného pro-

Vraj už keď som mal dva roky, tak mi

fesora na VŠVU a kontaktoval som

matka dala ceruzku a nakreslil som

tamojších študentov. Volával som ich

prasnicu s prasiatkami. Mala také pi-

na kávičky do pizzerie, v ktorej som

cassovské oči, že hoci stála bokom,

mal vystavené obrazy, a získaval tak

pozerala sa spredu. Doma boli z toho

spätnú väzbu. Na VŠVU ma prijali na

diela všetci hotoví.

prvýkrát.

Takmer celú základnú školu som chcel byť prírodovedec. Každý ponde-

Ako vyzerala vaša tvorba na začiat-

lok som však kreslil v ZUŠ, veľmi ma to

ku vysokej školy?

bavilo. Zároveň som päť rokov chodil

Najskôr v nej prevládali neónové far-

na dramatický odbor a vyskúšal som

by, ktoré v tom období fičali na VŠVU.

aj karate a všetky možné tanečné

Kreslil som jednorožce, plamene, dia-

krúžky, ale to skôr pre zábavu. Nako-

manty, výbuchy. V druhom ročníku

niec ma z väčšiny tanečných vyhodili,

som už začal maľovať prvé zajace, tie

lebo som stále vyrušoval a nechcelo

sa stali veľmi populárnymi. Ľudia si

sa mi učiť kroky.

ma začali všímať.

Potom som sa rozhodol, že pôjdem

7

na Školu úžitkového výtvarníctva Jo-

Čo tie zajace reprezentovali?

sefa Vydru v Bratislave, konkrétne od-

Mladosť, animálnosť, možno aj outsi-

bor kameňosochárstvo. Predstavoval

derstvo. V podstate obdobie, keď je

som si to skôr romanticky, čakal som,

človek niečo medzi zvieratkom a do-

že budem ako Michelangelo oslobo-

spelákom.

dzovať otrokov z kameňa. Najmä fyzicky to však bola náročná práca.

Vďaka čomu sa rozbehol záujem o

Prvé dva roky som sa cítil stratený.

vaše práce?

Prenášať ťažké bremená nebolo pre

V treťom ročníku sme s Matejom Fa-

mňa, mal som 59 kíl. Často som pri-

bianom pripravili inštaláciu k výročiu

chádzal o nechty, keď mi na ne spadol

školy. Obraz, ktorý som krátko pred-

kameň. Som však za túto skúsenosť

tým namaľoval, skončil v aukčnej

vďačný a svoj výber strednej školy by

spoločnosti SOGA. Tam sa vydražil

som nemenil.

a odvtedy to išlo. Po prehliadke semestrálnych prác mi navyše jeden

Kedy ste zistili, že chcete byť maliar?

galerista pomohol urobiť výstavu v

Zhruba v druhom ročníku počas ma-

Nemecku, kde si ma prvýkrát všimol

ľovania v prírode s reštaurátormi.

môj súčasný galerista André z Dittrich

JAR19


QYS

& Schlechtriem.

lu s mojimi obrazmi však vytvárala

Na Slovensku mi veľmi pomohli vý-

dojem obrovského akvária. Mohlo to

stavy, ktoré som zorganizoval na

byť trápne, ale myslím, že som napl-

netradičných miestach. Napríklad in-

nil očakávania, možno ich aj prekonal.

štalácia No Ambitions v mäsiarstve.

Slovenská národná galéria kúpila nie-

Prišlo veľa ľudí, dokonca aj viaceré te-

koľko obrazov. Bral som to ako zavŕše-

oretičky. Bol som v šoku, že ich moja

nie jednej etapy.

študentská tvorba naozaj zaujíma. Cí-

8

til som sa naozaj poctený.

Snívali ste, že jedného dňa budete

O pár mesiacov nato som mal opäť

vystavovať v New Yorku. Kedy ste

vystavovať v Berlíne. Namaľoval som

tam išli prvýkrát?

kopec obrazov, došlo mi však, že Slo-

V 2009 na výlet. Ešte som vôbec ne-

váci ich nikde neuvidia. Vtedy som

vedel po anglicky, aj obed som si ob-

mal ateliér pri Zlatých pieskoch. Raz

jednával zahanbene. O tri roky neskôr

mi počas plávania napadlo, že pred

som sa do New Yorku vrátil na art fair.

tým, ako sa obrazy odvezú do Ne-

Už som ich jazyk ovládal lepšie, mal

mecka, by som ich mohol vystaviť na

som vystavený nejaký obraz a spoznal

ostrove.

som prvých významnejších umelcov.

Najal som si dokonca ľudí, nech tam

Keď som v 2013 ukončil školu, plá-

prevážajú návštevníkov na šliapacích

noval som okamžite odcestovať do

bicykloch. Začínalo sa už o štvrtej

Ameriky. Naivne som si predstavoval,

ráno. Miesto, čas východu slnka a pre-

že tam namaľujem obrazy, do mesia-

menlivá atmosféra, ktorá ovplyvňo-

ca ma niekto objaví a život bude su-

vala farby na obrazoch, boli rovnako

per.

dôležité ako samotné diela.

Realita bola taká, že som sa tam napokon vybral až v januári, počas naj-

Ešte netradičnejšia bola vaša výsta-

chladnejšej zimy, akú tam dovtedy za

va v petržalskom „metre“.

predošlých dvadsať rokov zažili. Von-

Išlo o moju diplomovú prácu. Zdalo

ku bolo mínus dvadsaťpäť stupňov,

sa mi, že všetci majú odo mňa veľké

býval som u známeho, nikoho iného

očakávania, aj ja som ich mal. Navyše,

som tam nepoznal. Potreboval som

keď ste celé hodiny zavretí v ateliéri,

ateliér, ale nájomné bolo vysoké.

baví vás organizovať niečo s ľuďmi. Nakúpil som asi päťdesiat párov gu-

Ako sa vám napokon podarilo pre-

mákov, bez ktorých sa nedalo do

sadiť?

depa vstúpiť, všade bola voda. Spo-

Nakoniec mi niekto dohodil zadarmo


bývanie v práčovni tureckej rodiny.

dobré veci, ktoré sa mi udiali v Ame-

Našiel som si ateliér bez kúrenia, na-

rike, vznikli vďaka blízkym vzťahom a

priek tomu som v ňom veľa maľoval.

priateľstvám s umelcami.

Vychádzali o mne príspevky na blogoch, postupne sa mi ozývali ľudia, so

Coming outom ste si prešli už v šest-

všetkými som chodil von. Potreboval

nástich rokoch. Kde sa ako gej cítite

som spoznať niekoho, kto by ma po-

najuvoľnenejšie?

sunul ďalej.

Všade sa cítim rovnako. Vôbec nevní-

Po mnohých peripetiách sa to napo-

mam rozdiely medzi krajinami. Nikto

kon podarilo. Jeden muž bol naozaj

na mňa pre moju orientáciu nezaú-

umelec, ukázal mi výtvarnú scénu,

točil ani v zahraničí, ani v Bratislave.

predstavil zaujímavých ľudí. Stále

Čo si o mne myslia susedia, neriešim.

som však nemal komu ukázať svo-

Akurát jeden sa k tomu vyjadril, keď

ju tvorbu. Vyčistil som teda ateliér a

bol opitý. Vraj mu je jedno, čo som,

spravil inštaláciu. Nemecký zberateľ

hlavne, že nie Cigán. Na jednej strane

na ňu poslal môjho súčasného gale-

sa to zdá byť vtipné, na druhej je to

ristu, ktorý sa vtedy náhodou nachá-

tragické.

dzal v New Yorku. Prišiel, bol nadšený a ponúkol mi výstavu v Berlíne. Od-

Ako sa prejavuje vaša orientácia v

vtedy spolupracujeme.

tvorbe? Nikdy som nemaľoval úplné porno,

V čom vnímate rozdiely na Sloven-

stoporený penis sa objavil možno na

sku a v zahraničí?

troch obrazoch. Fascinuje ma, keď

Slovenská umelecká scéna je veľmi

ľudia napíšu alebo povedia, že som

malá, čo má svoje nevýhody, ale aj

kontroverzný maliar. Asi to tak chcú

výhody. Je tu málo zberateľov a málo

vidieť, ale ja si to nemyslím.

galérií, ale ľudia si nájdu čas sledo-

Keď ľudia vedia, že niečo namaľoval

vať vašu tvorbu. S každým sa môžete

gej umelec, pozerajú sa na to inak. Aj

stretnúť alebo si nebodaj vybudovať

keď tam nie je na prvý pohľad queer

priateľstvo. Čo je v New Yorku, samo-

obsah, húsenice a kohúty vnímajú

zrejme, oveľa zložitejšie.

niektorí napríklad ako veľké penisy.

Zároveň, keď si umelec na Slovensku

Podľa mňa je však v poriadku, že si

myslí, že bude super maľovať, dá to na

dosadzujú kontext. V podstate to aj

Instagram, niekto si ho nájde... Možno

chcem. Keď vidí ten istý obraz človek,

sa to stane, ale, nanešťastie, mňa nik-

ktorý nevie o mojej orientácii, dosadí

dy nikto takto neoslovil. Všetky

si niečo iné. Tak či onak, obraz by mal

JAR19

9


QYS

10


vyzerať dobre aj bez kontextu. Prečo maľujete kohúty a húsenice? Na Filipínach som videl kohútie zápasy. Muži v aréne stávkovali, testosterón vrel. Kohúty v aréne nemajú žiadny racionálny dôvod spolu bojovať, napriek tomu ich k tomu doviedol iracionálny mužský pud k boju. Ľudia majú veľmi veľa iracionálnych pudov, ktoré si spätne racionalizujú. Húsenice maľujem od leta, keď som si ich prvýkrát všimol vo svojej záhrade. Googlil som, čo sú zač, a viac som si začal uvedomovať klimatické zmeny. Prichádzajú k nám škodce z juhu a náš domáci hmyz hynie. Ľudia postrekujú svoje ovocie a to je v konečnom dôsledku horšie, ako keby ho kúpili. Keď na vidieku dýchate všetky tie postreky a navyše máte náhodou kontaminovanú studňu, je to škodlivejšie ako život v meste. Húsenice sú zástupcami tohto všetkého. Nechcem obrazmi priamo hovoriť „Nepostrekujte“, zaobaľujem to do metafory. Aká je vaša maliarska rutina? Maľujem ráno a večer, medzitým sa mi nedarí. Nedrogujem. Tak to nefunguje. Ani nepijem. Zvyčajne si pustím hudbu a uvarím kávu. Tým, že často cestujem, viac vnímam ročné obdobia. V 2015 som si kúpil dom v Rastislaviciach, v lete som teda stále tam. Na jeseň a na jar som zas

JAR19

11


QYS

Instagram

takmer vždy v New Yorku. Ako presúvate obrazy medzi krajinami? Ateliér si vždy zariaďujem na mieste. Beriem si so sebou len obľúbené štetce. Maľujem na nenašepsované plátna, čiže na nich nie je prvá vrstva, ktorá by mohla popraskať. Zrolujem ich, poskladám ako tričko a hodím do kufra. Kde budete vystavovať najbližšie? Tento prvý polrok je toho veľmi veľa. SOGA organizuje v apríli skupinovú výstavu v Bratislave a čaká ma taktiež trienále mladého umenia Skúter v Trnave.

12

V júni mám dve samostatné výstavy. Jednu s názvom Larva run 2 vo White & Weiss galérii v Bratislave a ďalšiu v Ríme, na čo sa veľmi teším, pretože som si bol cez Vianoce obzrieť priestory a vyzerali výborne. V New Yorku budeme otvárať 28. júna skupinovú výstavu v galérii Ashes/Ashes. Potom v júli ma čaká samostatná výstava v košickej galérii VUNU. A myslím, že môj highlight tohto roka príde na jeseň, keď mám veľkú samostatnú výstavu v Alšovej jihočeskej galérii v Českých Budějoviciach. To je pre mňa obrovská česť a výzva. Andrejovu prácu môžete sledovať aj na Instagrame: ig: andrej_dubravsky


13

JAR19


QYS

Text: Mgr. Katarína Beňová, PhD

14

PRED STO ROKMI ZOMREL ZNÁMY SLOVENSKÝ VÝTVARNÍK LADISLAV MEDNYÁNSZKY (1852 – 1919), KTORÉMU SA PÁČILI MUŽI

Fotografie: Slovenská národná galéria

UMENIE: IKONA


Osobnosť maliara Ladislava Med-

škola, impresionizmus, symbolizmus

nyánszkeho

a expresionizmus, ale bol počas ce-

kultúrneho

patrí

do

dedičstva

spoločného Slovenska

i

lého svojho života veľmi vnímavým a

Maďarska, kde sa zachovalo gro jeho

zvedavým človekom. Zaujímal sa i o

vytvorených diel. Tento rodák z Bec-

filozofiu a v tomto kontexte malo te-

kova prežil svoje detstvo a mladosť

ozofické učenie na neho silný vplyv.

na rodovom panstve v Strážkach, kde

Počas svojho života si viedol denník,

odmalička vnímal silné vizuálne vne-

kde používal formu gréckej abecedy

my prírody obklopený majestátnou

na zápis svojich myšlienok. Mednyán-

tatranskou krajinou. Vyštudoval na

szky si napríklad v roku 1912 vypísal,

Akadémii výtvarného umenia v Mní-

pravdepodobne z niektorej teozo-

chove (1872 – 1874) a v Paríži. Počas

fickej publikácie, nasledovné riadky:

svojho prvého francúzskeho pobytu v

„Heterosexualita je centrifugálna sila,

rokoch 1875 – 1877 sa zoznámil s prin-

retardujúca, pôsobí proti vývoju. (...)

cípmi barbizonskej školy a venoval sa

Predlžuje ilúziu sansáry, jej rôznoro-

zachyteniu takzvanej intímnej krajiny.

dého sna a zabraňuje prebudeniu.

V dedinke Barbizon dlhšie pôsobil a

Homosexualita je síce skazený, ale

venoval sa plenérovej maľbe miest-

centripetálny pud, čiže vždy je lepšia

neho lesa, skál, stromov. Tento nový

ako heterosexualita.“ (Mednyánszke-

spôsob tvorby následne previedol aj

ho denníky, 2007, s. 271 – 273) K svojej

na tatranskú a spišskú krajinu, ktorej

orientácii sa veľmi nevyjadroval. Na

sa venoval na prelome 70. a 80. rokov

jednej strane máme veľké množstvo

19. storočia.

zachovaných portrétnych štúdií mla-

Mednyánszky celý svoj život prežil

dých chlapcov a mužov, ktorí majú

ako tulák, často menil miesto svojho

veľmi silné maskulínne črty. Títo „sil-

pobytu, striedal adresy ateliérov v Bu-

ní“ jedinci boli opakom telesne veľ-

dapešti, vo Viedni alebo v Paríži. Jeho

mi vetchej a často chorľavej postavy

jediný stály ateliér sa nachádzal v

Mednyánszkeho. V maliarových skicá-

Strážkach a nechal ho postaviť umel-

roch sa objavuje množstvo kresieb

cov otec barón Eduard Mednyánszky,

mužov, často aj s pripísanou adresou

aby mal maliar pokoj na tvorbu, keď

a menom, aby v prípade, že sa bude

prišiel na návštevu. Jeho tvorba je roz-

v tej-ktorej lokalite znovu vyskytovať,

manitá, ale osciluje medzi dvoma zá-

mohol svoje modely vyhľadať. Tým,

kladnými námetmi – krajinou a figú-

že Mednyánszky bol aristokrat, ale žil

rou. Mednyánszky nadviazal nielen na

často na ulici, nemal problém nadvia-

aktuálne trendy, ako bola barbizonská

zať kontakt s rôznymi spoločenskými

JAR19

15


QYS

16

L. Mednyánszky, Svetlovlasý chlapec s červenou bodkou na pozadí. Zdroj: https://www. webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_4999


vrstvami.

ľom sveta, či už to bolo vo vypätých

V roku 1881 sa zoznámil vo vieden-

situáciách keď sledoval, ako sa človek

ských Rudolfových kasárňach so svo-

vyrovnáva s katastrofou (výbuch sop-

jou „drahou, čistou dušou“, lodníkom

ky, povodne) alebo pozoroval bežné

z Vacova Bálintom Kurdim, ktorý sa

scény zo života ulice a osamelých po-

stal jeho celoživotnou láskou. Pre-

bytov v prírode. V jeho tvorbe nachá-

zýval ho Zajko (Nyuli) podľa názvu

dzame celý rad námetov, ku ktorým

kasární U troch zajacov (Három Ny-

sa pravidelne vracal, ako aj tie, ktoré

úl-kaszárnya) v Budapešti, kde Kurdi

ho zaujali svojou aktuálnosťou. Na

pokračoval vo svojej povinnej vojen-

konci života získal veľmi silný podnet

skej službe. Celoživotne svojho pria-

pre svoju tvorbu ako člen umeleckej

teľa podporoval a po jeho predčasnej

skupiny na fronte prvej svetovej voj-

smrti v roku 1906 začínal svoje denní-

ny. Spájal motívy ranených a mŕtvych

kové záznamy modlitbou k Nyulimu.

vojakov s majestátnosťou prírodného

Už v mladosti prežil maliar silný vzťah

rámca.

k svojim priateľom v Strážkach, ako bol napríklad valach Blažej Ladeczky alebo kočiš Ján Dinda. Obaja zomreli

17

veľmi mladý. Následne až v Bálintovi, ktorý ho tiež predčasne opustil, našiel Mednyánszky spriaznenú dušu, ako to dokladá množstvo zápiskov v jeho denníkoch. Vyjadruje sa tu nielen k svojej tvorbe, otázkam výtvarného umenia, k návštevám výstav, ale i k duchovným otázkam a veľmi zriedkavo i k svojej orientácii. Pravdepodobne vo Viedni v marci v roku 1908 si zaznamenal: „A:) Bisexualita. B:) Homosexualita. Homosexualita je dokonalejšia forma. Bisexualita je prechodný stav. Osud alebo rozhodnutie. Vyššia forma, v ktorej neexistuje sexuálna orientácia.“ (Mednyánszkeho denníky, 2007, s. 150) Mednyánszky bol veľkým pozorovate-

JAR19


QYS

18

L. Mednyánszky, Portrét mladého muža Zdroj: https:// www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_6739


19

L. Mednyánszky, Kľačiaci odsúdenec Zdroj: https://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_4930

JAR19


QYS

Text: Dominika Chrastová

KRISTIÁN NÉMETH: PRE VIDEOART MREŽE MA EXKOMUNIKOVALI Z CIRKVI

Fotografie protrétov Kristiána Németha: Jakub Kováč

ROZHOVOR

20

„Najskôr vymyslím koncepciu a potom k nej priradím vhodné médium,“ vysvetľuje Kristián Németh svoj spôsob tvorby, v ktorej najčastejšie využíva videá, fotografie, inštalácie alebo performanciu. V dielach takmer vždy kritizuje cirkev. Má s nimi negatívnu skúsenosť nielen ako gej, ale aj ako syn ženy, ktorú sexuálne obťažoval kňaz.


21

JAR19


QYS

22


Výstava Coming out? bola v roku

zverejnila na svojej webovej stránke.

2010 vaším sólovým debutom. Prečo

O tomto všetkom som sa dozvedel

ste v názve použili otáznik?

od známeho až nejaké tri mesiace po

Keďže to bola moja prvá samostatná

zverejnení spomínaného listu.

výstava, nazval som ju tak aj v rám-

V praxi to ovplyvňuje verejné prezen-

ci vychádzania na umeleckú scénu,

tácie mojej tvorby. Napríklad v roku

s ktorým sa spájali isté pochybnosti.

2015 ma kurátor Dušan Kochol pozval

Takisto som tým vyjadril tému prác,

s videoartom Mreže na OFF_festival.

keďže mali queer obsah.

Istí ľudia sa mu však ozvali, že ak túto

Hlavne videoart Mreže zachytával

prácu vystaví, na ďalší rok už nedo-

moju vlastnú skúsenosť. V prvom

stane k dispozícii tie isté priestory.

ročníku na VŠVU ma zaujímalo, ako

Nepriamo ich totiž spravovala politic-

sa cirkev stavia k homosexualite. Išiel

ká strana KDH, takže tam bolo prepo-

som preto na spoveď a na skrytý dik-

jenie s cirkvou. Keďže som nechcel,

tafón som nahral svoj dialóg s kňa-

aby táto situácia nastala, dohodli sme

zom.

sa, že vystavíme inú prácu, ktorá však

Čakal som, že bude mať negatívnejší

bola voči cirkvi tiež kritická.

prístup. Do určitej miery prejavil pochopenie, no predovšetkým mi ho-

Cirkvi sa vo svojej tvorbe venujete aj

voril veci, ktoré cirkev stále opakuje.

naďalej.

Teda že spolužitie dvoch homosexuá-

Áno, lebo neustále vykazuje proble-

lov je hriech.

matické správanie a mám potrebu sa k nemu vyjadriť. V roku 2011 som

Ako reagovali predstavitelia cirkvi

vytvoril inštaláciu Let the Children

na túto prácu?

Come to Me, v ktorej sa zaoberám

Exkomunikovali ma. Dielo som do-

osobným príbehom mojej mamy. Keď

končil ešte v roku 2009, keď som k na-

sa pripravovala na prvé sväté prijíma-

hrávke vytvoril videozáznam. V roku

nie, sexuálne ju obťažoval farár.

2015 som s ním však išiel na prestížne

Pod fotografiu, na ktorej mama do-

bienále mladého umenia do Moskvy.

stáva hostiu od daného kňaza, som

Viaceré médiá písali o tejto výstave,

umiestnil špeciálne upravené hostie s

takže sa obsah môjho videoartu do-

kvetmi ľalie. Na každej však jeden lu-

stal až k cirkvi.

peň chýba. Ľalia znamená v kresťan-

Konferencia biskupov ma nekontak-

skej symbolike nevinnosť. Chýbajúci

tovala priamo, napísala však oficiál-

lupeň predstavuje narušenie nevin-

ny list o mojej exkomunikácii, ktorý

nosti mojej mamy.

JAR19

23


QYS

Prišlo sa na to? Bol ten kňaz potres-

ako v práci Let the Children Come

taný?

to Me, ale v inej forme. Tentoraz som

Nie. Dialo sa to začiatkom šesťdesia-

použil živé kvety, no odstrihol som

tych rokov, ten farár už nežije. Podľa

ich hlavy, aby opätovne upriamili po-

toho, čo mi mama hovorila, takto ob-

zornosť na narušenie nevinnosti. Sú-

ťažoval aj jej spolužiačky. Plánujem

časťou výstavy bola aj performancia,

sa teda k tejto téme ešte vrátiť, nájsť

chlapec dýchal na sklo a celé to malo

dievčatá, ktoré sa v tom období pri-

sexuálny podtón.

pravovali na prvé sväté prijímanie, a

Často používam aj sviečky, keďže pri

porozprávať sa s nimi o ich skúsenos-

sviatostiach ako prvé sväté prijíma-

ti. Možno z toho vytvorím ďalšie dielo.

nie nesmú chýbať. Ich deformáciou poukazujem na morálnu deformáciu

Ako prežívala vaša mama výstavu o

cirkvi.

tom, čo sa jej stalo?

24

Pred svojimi blízkymi o tom nemala

Čo ešte kritizujete na cirkvi?

zábrany hovoriť, ale trochu sa bála re-

Podľa mňa je veľmi veľa vecí, ktoré sa

akcie okolia. Vysvetlil som jej však, že

dajú kritizovať. Môžeme spomenúť už

podľa mňa je veľmi dôležité tieto veci

len nedávnu

zverejniť, aby ostatné obete zistili, že

arcibiskup nazval voľbu Čaputovej

nie sú samy. Pochopila to a reakcie

a Mikloška ťažkým hriechom. Zaují-

boli nakoniec veľmi pozitívne, hoci

mavé je, že cirkev sa takto vyjadrila k

vyriešiť sa tá situácia už nedá, keďže

týmto dvom kandidátom, ale naprí-

daný farár už nežije.

klad Kotlebu, fašistu, neskritizovala.

situáciu, keď trnavský

To je pre mňa absurdné a neviem to Pedofílii v cirkvi ste sa venovali aj v

pochopiť.

minuloročnej výstave The Very First

Cirkev sa navyše stále snaží dostať do

Time. V čom sa odlišovala od inštalá-

politiky, ovplyvňovať ju. Aj keď sa poli-

cie z roku 2011?

tické strany vo vláde obmieňajú, stále

Obsah minuloročnej výstavy bol už

sa snaží dostať k tým, ktoré sú na čele.

všeobecnejší. Nenarážal som na žiad-

V minulosti nadŕžala KDH, momentál-

nu skutočnú udalosť, sústredil som sa

ne aktívne podporuje SNS.

na dieťa, ktoré má abnormálny prvý

Odzrkadľuje sa to aj v televízii TA3,

sexuálny zážitok, pretože ho nado-

kde v rámci spravodajstva často infor-

budlo s farárom. Aj názov výstavy od-

mujú o cirkvi. Predtým to tak nebolo.

kazuje práve na toto.

Kmotrík, majiteľ TA3, však SNS tiež

Symbol ľalie sa tu opakuje rovnako

podporuje a toto je jeden z dôsledkov.


Vnímate v spojení s cirkvou aj niečo pozitívne? Určite. Môže sa zdať, že som úplne proti cirkvi, no som len proti jej negatívnym činnostiam. Samozrejme, cirkev predstavujú aj poctiví duchovní, ako napríklad Bezák, ktorý má prehľad o tom, čo súčasní veriaci aj svet potrebujú. Považujem ho za veľmi čestného človeka. Pozitívom je aj humanitárna pomoc, ktorej sa cirkev venuje. Nechcem však negatíva vo svojich výstavách vyvažovať, na to sú iní umelci. Keď je niekde problém, treba naň poukázať, riešiť ho. Navyše, momentálne existuje celosvetový trend, že ľudia sa odkláňajú od cirkvi. Ak si teda cirkev neurobí

25

sebareflexiu, príde o veľmi veľa veriacich. Veríte v Boha? Už nie. Vždy som s tým zvádzal boj, veril som v niečo, čo som však nedefinoval ako nejakého bradatého pána, ktorý sedí v nebi. Mám za sebou krst, prijímanie aj birmovku, no asi pred troma rokmi som si ukotvil v hlave, že som ateista. Nepredchádzala tomu žiadna konkrétna udalosť, išlo o postupný vývoj môjho premýšľania o svete, cirkvi a fungovaní sveta. Ktoré výstavy vás najbližšie čakajú? České centrum v New Yorku organizuje skupinovú výstavu s názvom

JAR19


QYS

Instagram

Reflect What You Are. Od 4. apríla budem mať tri práce tam. Na jeseň nájdete moju tvorbu v šamorínskej synagóge, ktorá funguje ako galéria súčasného umenia, a tiež v trnavskej galérii Výklad. Kristiánovu prácu môžete sledovať aj na Instagrame: ig: nemeth_kristian

26


27

JAR19


QYS

Text: Marek Hudec

28

KEITH HARING UPOZORŇOVAL NA AIDS, KEĎ MOCNÝCH NEZAUJÍMAL. JEDNA Z VEDÚCICH OSOBNOSTÍ POPARTU BY OSLÁVILA NEDOŽITÉ JUBILEUM.

Fotografie: Albertina

UMENIE: IKONA


Kým iní maľovali krajinky a inšpirovali

Hoci ho desila studená vojna, kres-

sa výtvarnými trendmi starými storo-

lil atómové hríby a otriasla ním smrť

čia, americký mladík Keith Haring trá-

Johna Lennona, jedna téma Harin-

vil svoje dni sledovaním newyorských

ga ako otvorene homosexuálneho

ulíc. Očarilo ho, ako sprejeri spestro-

muža v osemdesiatych rokoch trápila

vali steny pod mostami, rozmýšľal,

najviac – a to predsudky, ktoré mala

ako dostať umenie na zastávky metra,

majorita voči LGBTI komunite, a epi-

čítal komiksy a hútal, ako tvoriť diela,

démia AIDS.

ktoré nebudú len pre vrstvu najbo-

Bol jedným z mála umelcov, ktorý skĺ-

hatších, ale aj pre vodičov autobusu

bil komerčne úspešné výtvarné ume-

a predavačky vo večierke. Umenie je

nie a spoločenský, ba niekedy priam

pre všetkých, tvrdil.

až politický aktivizmus. Ako jeden z

Vymýšľal si vlastnú abecedu, systém

mála slávnych umelcov sa nebál o

grafických symbolov, ktoré budú zro-

svojej sexualite hovoriť.

zumiteľné a budú môcť jednoducho vyjadrovať zložité spoločenské prob-

Stále mu hrozilo zatknutie

lémy. Študoval rôzne formy ľudskej

Kým sa stal umeleckou ikonou a mu-

komunikácie, čítal Teóriu semiotiky

sel sa zmieriť s tým, že ho čoraz viac

od Umberta Eca a predpokladal, že

verejnosť sleduje, mnohí ho mali za

keď to dokázali Egypťania pred tisíc-

vandala. Nezákonne vracal umenie

kami rokov s hieroglyfmi, dokáže to aj

do verejného priestoru a neustále mu

on – a mal pravdu.

hrozilo zatknutie.

Práve preto, keď minulý rok vieden-

O umenie sa začal zaujímať veľmi sko-

ská

ro. Jeho otec bol karikaturista – ama-

Albertina

retrospektívnu

predstavila výstavu

úžasnú

jeho

diel,

tér – a podľa jeho vzoru Haring kreslil

nazvala ju Alphabet – Abeceda. Náv-

postavičky z úspešných rozprávok od

števníkom vysvetľovala, čo znamenali

Walta Disneyho alebo Looney Tunes.

jednotlivé „písmená“: naivné, priam

Už na základnej škole v slohovej prá-

detinské obrázky delfínov, lietajúcich

ci vyslovil svoj sen: „Keď vyrastiem,

tanierov, zvierat, bábätiek, televízorov.

chcem byť umelcom v Paríži. Prečo?

Výstava oslávila, že Haring by v máji

Lebo rád kreslím. Peniaze by som do-

minulého roka oslávil nedožité jubile-

stával za umenie – dúfam, že sa mi

um, ale aj to, že po smrti Andyho War-

to podarí a budem jedným z vyvole-

hola sa v roku 1987 na istý čas práve

ných,“ cituje prácu magazín The Huf-

on stal vedúcou osobnosťou umelec-

fington Post.

kého smeru popart.

Ako tínedžer Haring cestoval po Spo-

JAR19

29


QYS

30


jených štátoch a predával tričká na-

Moji kamaráti umierajú ako muchy

mierené proti prezidentovi Richardovi

„Moji kamaráti umierajú, padajú na

Nixonovi, ktoré si sám nakreslil. Keď

zem ako muchy a kdesi vnútri tuším,

sa presťahoval do New Yorku, okrem

že len božia prozreteľnosť ma udržala

štúdia ho vtiahol svet nočných klubov

nažive takto dlho,“ písal v denníkoch.

a zamestnal sa ako umývač riadov.

V roku 1997 začal cítiť prvé príznaky

Verejnosť sa začala zaujímať o jeho

choroby a čitateľom sa zdôveril, že sa

tvorbu, keď sa dostala na steny met-

nebojí o seba, ale hlavne o blízkych,

ra. Enigmatické hieroglyfy nakresle-

desilo ho, že by musel vidieť utrpe-

né kriedou pútali pozornosť, okolo-

nie kamarátov. „Vždy som vedel, že

idúci hádali, čo znamenajú. Haring

zomriem mladý,“ oznámil a nebál sa

sa čoskoro skamarátil s umeleckou

otvorene písať o stretnutí so zubárom,

smotánkou, medzi inými aj s Madon-

ktorý ho pre HIV odmietol liečiť, alebo

nou. „V Keithovom diele je dosť irónie,

o tom, ako postupne chradol a hanbil

rovnako ako v tom mojom, práve to

sa ukazovať pred inými mužmi.

ma k jeho umeniu pritiahlo,“ vyjadrila

Je to silné čítanie, pretože napriek trp-

sa slávna speváčka.

kému osudu sa snažil každý deň vy-

Čoskoro prišlo bohatstvo, no Haringa

chutnávať si ešte viac a svojím ume-

peniaze až tak nezaujímali, skôr ho

ním upozorňovať na hrozbu, ktorú

odpudzovali. V zbierke denníkových

najmocnejší v krajine zámerne pre-

zápiskov, ktoré prinieslo pred pár rok-

hliadali. V tvorbe pokračoval ešte ho-

mi české vydavateľstvo Kniha Zlín,

rúčkovitejšie. Pripravoval plagáty pre

kritizuje umeleckých obchodníkov.

kampane o bezpečnom sexe a hlavne

Nepáčilo sa mu, že mnohí jeho obrazy

sériu apokalyptických a dystopických

kupovali len preto, aby na nich zarobi-

obrazov.

li. Tí najšikovnejší špekulanti zarábali

Aj jeho najslávnejší symbol – šteka-

na jeho umení oveľa viac než samot-

júci pes – mal pôsobiť ako varovanie,

ný tvorca. Už ako 22-ročný mohol so

aby sa zobudila spiaca americká vlá-

svojimi výstavami cestovať po celom

da. Ronald Reagan reagoval len veľmi

svete. Denníky si začal písať ešte ako

pomaly, zatiaľ čo umierali desiatky ti-

tínedžer a znázorňujú, ako sa menil

sícok ľudí.

jeho pohľad na lásku, život, obsahujú

V diele Rebel with Many Causes (Re-

zážitky z jeho ciest a snahu vyrovnať

bel s mnohými príčinami) sa pohrával

sa so slávou.

s motívom troch postavičiek. Každá má na tele symbol X, čím Haring naznačuje, že ide o mŕtvych. Jeden si za-

JAR19

31


QYS

krýva oči, druhý uši a tretí ústa. Zobrazujú tých, ktorí sa stránia problémov, radšej sa tvária, že neexistujú. Obrazmi z posledných rokov života Haring mohol milovníkom umenia navodzovať nočné mory: na monumentálnych plátnach sa to hemžilo netvormi, znásilneniami, zdeformovanými údmi, mučením, labyrintmi bez konca a poslami smrti. Ukazovali svety, ktoré upadli do chaosu. Podľa denníkov do depresie výtvarník predsa len neupadal. Hoci cítil prichádzajúcu smrť, veril, že ľudia aj po skone prežívajú v myšlienkach iných. Ako príklad uviedol, že v sebe cíti vplyv a osobnosť Andyho Warhola, jeho blíz-

32

keho kamaráta. V posledných mesiacoch života si už Haring nič do denníkov neznačil, so svojimi fanúšikmi sa rozlúčil slnečnými dojmami z talianskej Pisy, kde mal pripraviť veľkú výstavu. Dožil sa len 32 rokov.


33

JAR19


QYS

Text: Radovan Jankovič

34

FOTOGRAFKA DOROTA HOLUBOVÁ: PREKVAPUJE MA, ŽE ANI V 21. STOROČÍ NEMAJÚ VŠETCI ROVNAKÉ PODMIENKY

Fotografie: Dorota Holubová

ROZHOVOR

Tvrdí, že prostredníctvom fotografií chce upozorniť na problémy v spoločnosti. Aj preto Dorota Holubová nafotila portréty transrodových ľudí. Svoj aktivistický projekt, ako ho sama volá, nazvala Sami sebou a v roku 2017 s ním uspela v súťaži Slovak Press Photo. Do konca apríla svoju tvorbu vystavovala v Tepláreň Café.


35

JAR19


QYS

36

Ako ste sa vôbec dostali k myšlienke

depresiách, veď keď sa niekto rozhod-

robiť portréty transrodových ľudí?

ne, že chce podstúpiť tranzíciu, netre-

Cez verejnú prezentáciu na Univerzi-

ba to overovať dva roky a skúšať, či

te Komenského, kde som sa dostala

podľa nich dostatočne spĺňa atribúty

úplnou náhodou s mojím dobrým

mužskosti alebo ženskosti. Inak som

kamarátom gejom. Prezentovala na

sa dozvedela, že transrodoví ľudia

nej Romina z Transfúzie a šokovalo

sú úplne rovnakí ako my, beriem ich

ma najmä to, že sa u nás dejú ilegál-

úplne prirodzene ako všetkých ostat-

ne kastrácie transrodových ľudí. Ak

ných, nech sú šťastní s takou rodovou

si chcú zmeniť meno v občianskom

identitou, akú chcú mať. Keď sme

preukaze, musia zažiť niečo také ne-

začali robiť pred foteniami také malé

humánne a absolútne proti ľudských

komunitné stretnutia, prekvapilo ma,

právam. Po prezentácii som šla za Ro-

že vždy prišli aj so svojimi partnermi a

minou a vypýtala si na ňu kontakt a

partnerkami, proste zamilovaní až po

potom sme sa stretli a vymysleli foto-

uši. Dokonca prišla jedna žena, ktorá

grafický projekt Sami sebou. Neskôr

keď oznámila svojmu partnerovi, že je

sa pridala novinárka Frederika Házeo-

muž, tak jej povedal, že ju miluje ako

vá, ktorá spracovala textovú časť pro-

osobu a zostane s ňou. Tomu sa podľa

jektu a spravila s nimi rozhovory.

mňa hovorí láska.

Existuje niečo nové alebo prekva-

Ako reaguje verejnosť na výstavu

pujúce, čo ste sa dozvedeli, keď ste

Sami sebou? Myslím tým predovšet-

pracovali s transrodovými ľuďmi?

kým ľudí mimo LGBTI komunity.

Pre mňa téma transrodovosti bola

Myslím si, že téma sa konečne po-

nová, dovtedy som osobne nepozna-

stupne otvára aj verejnosti a bola som

la žiadneho trans muža alebo trans

rada, že na vernisáž v Liptovskom Mi-

ženu a vedela som iba veľmi málo.

kuláši prišli ľudia, ktorí sa zaujímali.

Pre mňa je prekvapujúce to, že žijeme

Zorganizovali sme aj diskusiu, na kto-

v 21. storočí a nemáme pre všetkých

rú prišli rodiny s deťmi a zaujímali sa.

rovnaké podmienky. Narážam práve na zdravotnú starostlivosť a na to, že

Vaša séria fotografií bola ocenená

lekári nie sú ochotní vzdelávať sa aj

pred dvoma rokmi v súťaži Slovak

v tejto oblasti a dokážu odmietnuť

Press Photo. Hovorili ste, že hlavným

týchto ľudí. To je potom diskriminá-

cieľom bolo rozšíriť povedomie širo-

cia. Je pre mňa nepochopiteľné, pre-

kej verejnosti a odstrániť predsudky

čo nechávajú žiť trans ľudí tak dlho v

o trans ľuďoch. Podarilo sa to?


Neviem povedať, či sa to podarilo, na

Paralelu vidím v tom, že obe témy,

to ubehol asi veľmi krátky čas a je to

ktoré som si vybrala, sú aktivistické.

ešte beh na dlhé trate, aby sa povedo-

Nejde teda iba o obraz, ale dôležitejší

mie rozšírilo u širokej verejnosti. Ale

je odkaz a téma. Fotografia je druho-

pevne verím, že keď si na výstave nie-

radá, hoci prioritne vás má zaujať, aby

kto prečítal príbehy z projektu Sami

ste si následne prečítali text, dozve-

sebou, tak možno sa ho téma neja-

deli sa o téme a odstránili predsudky

kým spôsobom dotkla a zmenil názor

a stereotypy. Práve fotografia dáva

na transrodovosť.

príležitosť na to, aby vás upútala, a nesmierne si vážim, že môžem byť foto-

Z čoho podľa vás plynú predsud-

grafka a upozorňovať na témy, akými

ky voči LGBTI komunite? Môže to

sú násilie páchané na ženách a tran-

byť strach z neznámeho, kresťan-

srodovosť. Druhá paralela je v tom, že

sko-konzervatívny

na to, aby som mohla tieto témy foto-

ráz

Slovenska

alebo niečo úplne iné?

grafovať, musím získať dôveru ľudí, čo

Myslím, že to bude tým, že ľudia si radi

nejde na počkanie, ale to ma zase učí

vytvárajú škatuľky, do ktorých zara-

byť trpezlivejšou.

ďujú seba a svoje okolie. Ak niečo vybočuje a nezapadá podľa ich nauče-

Neovplyvňuje to aj váš každodenný

ných predstáv, tak nie sú dostatočne

život a súkromie, keď sa dlho venu-

tolerantní a otvorení akceptovať, že

jete citlivým, tabuizovaným a silne

existuje aj niečo odlišné. Niektorým

emočným témam?

nabúra ich vlastné predstavy o živo-

Hoci sa ako fotografka snažím držať

te transrodovosť, či ak by začali tole-

emočný odstup, samozrejme, em-

rovať a vnímať, že existuje aj inakosť.

patia u mňa zohráva rolu a neviem

Práve iná rodová identita je podľa

iba tak zabuchnúť dvere a vypus-

mňa výnimočná. Títo ľudia sú origi-

tiť ľudí, ktorých fotím, z hlavy. Avšak

nálni vo svojej podstate. Nemusíme

tieto témy si vyberám zámerne, lebo

byť všetci rovnakí a správať sa podľa

chcem upozorňovať prostredníctvom

noriem len preto, aby sme sa zapáčili

fotografie na problémy, beriem to aj

alebo zavďačili spoločnosti.

ako určitú zodpovednosť. Ak mám slobodu pracovať, na čom chcem, tak

Okrem transrodových ľudí ste fotili

idem za témami, ktoré majú podľa

aj ženy zažívajúce násilie a tie, ktoré

mňa zmysel, pretože cítim potrebu o

im pomáhajú. Vidíte medzi týmito

nich hovoriť.

dvomi skupinami nejaké paralely?

JAR19

37


QYS

38


39

Ivan Jurica, Postkoloniálne násilie / Poza rasovú žiadostivosť, 2018, kresby na novinách

JAR19


QYS

40


Ako dlho trvá nafotiť celú sériu záberov tak, aby ste boli s nimi spokojná, a pripraviť z nich zmysluplnú výstavu? Nikdy nie som úplne spokojná, vždy je čo vylepšovať a dofocovať. Ale potom príde termín výstavy a už nezostáva čas. Aj túto sériu neberiem ako uzatvorenú a stále na nej pracujem. Už nefotím štylizované portréty transrodových ľudí, ale každodenný život, ale to je na niekoľkoročný projekt. Kedy sa môžeme tešiť na nový projekt? Mám rozrobené niektoré série, avšak teraz si nechávam odležať tie projekty, ktoré mám nafotené, a momentálne budem vystavovať tie dokončené. Pevne verím, že nový projekt a nová téma si ma opäť vyberú úplnou náhodou, tak ako to šlo doteraz, veľmi prirodzene. Avšak určite chcem zostať pri téme žien a LGBTI komunity a dokumentovať ich dlhodobo.

JAR19

41


QYS

Text: Andrej Kuruc

Fotografia: UnSplash.com

PORADŇA TIPY NA BEZPEČNÝ COMING OUT NA ŠKOLE 42

Čísla z prieskumu Iniciatívy Inakosť hovoria, že 47 % LGBTI ľudí sa vyoutovalo svojim spolužiakom/spolužiačkam. Všetkým spolužiakom sa vyoutovalo 22 %, jednému až dvom spolužiakom/spolužiačkam 25 %. Len 16 % LGBTI ľudí povedalo o svojej orientácii či rodovej identite svojim učiteľom a učiteľkám – celkovo (5,6 %), čiastočne (10 %) –, čo je nízke číslo a svedčí o tom, že LGBTI ľudia svojim učiteľom a učiteľkám buď nedôverujú, alebo majú pocit, že sa o tom s nimi nemôžu rozprávať.


43

JAR19


QYS

Na čo treba myslieť, ak chcete urobiť

bezpodmienečne podporia, keď sa

coming out v škole bezpečne

tak rozhodnete urobiť. Majte systém podpory. Ak nemôžete hovoriť otvore-

Rozhodnite sa, či ste pripravený/pri-

ne o svojej identite alebo keď sa sna-

pravená, coming out je osobná voľ-

žíte zistiť, či by ste mali urobiť coming

ba

out, môže pomôcť rozhovor s porad-

Niekedy nie je vhodný čas – ak si nie

com alebo kontaktovanie anonymnej

ste istý/istá svojou sexuálnou orien-

poradne či školskej psychologičky/

táciou či rodovou identitou, nie je

psychológa. Podporný systém vám

pravdepodobne najlepší čas urobiť

pomôže naplánovať váš coming out,

coming out. Namiesto toho zvážte, či

ako aj môže pomôcť so spracovaním

sa porozprávate o svojich pocitoch s

reakcií okolia, ktoré ste neočakávali.

niekým, komu dôverujete, prípadne

44

so špecializovaným poradcom/porad-

Zvažujte všetky možnosti

kyňou, aby ste zistili, čo presne cítite.

Spýtajte sa seba tieto otázky: Ako mi

Môžete kontaktovať www.inporadna.

môže coming out sťažiť život? Ako ho

sk.

môže uľahčiť? Stojí to za to? Skontrolujte webovú stránku školy, na koho

Verte svojmu inštinktu

sa môžete obrátiť, čo sa týka psy-

Do coming outu vás nikto nesmie tla-

chologických služieb alebo s rieše-

čiť. Coming out je proces. A u každého

ním coming outu, homofóbie, šikany.

je rôzny. Je samozrejmé, že chcete byť

Môže to byť školská psychologička,

otvorený či otvorená v tom, kto ste,

výchovný

ale potrebujete tiež myslieť na vlastnú

padne sa môžete poradiť s triednym

bezpečnosť. Ak je riziko, že vám môže

učiteľom/učiteľkou.

niekto fyzicky ublížiť, je bezpečnejšie

poskytujú

počkať, kým neukončíte školu a až

alebo sa môžete obrátiť na špeciali-

potom sa prípadne otvoriť bývalým

zovanú poradňu. Prípadne zistite, kto

spolužiakom či spolužiačkam.

sa venuje LGBTI záležitostiam, menši-

poradca/poradkyňa, Niektoré

anonymné

príškoly

poradenstvo

nám na škole, či sú tam nejaké kluby, Vytvorte si podpornú sieť ľudí, o kto-

ktoré podporujú diverzitu. V sloven-

rých viete, že vás budú akceptovať a

skom kontexte sa, žiaľ, môže stať,

podporovať vás

že na škole sa téme nevenuje nikto,

Ak sa rozhodnete urobiť coming out

vtedy je dobré pozrieť stránky LGBTI

v škole, uistite sa, že máte priateľov,

organizácií, ktoré organizujú komu-

priateľky a členov rodiny, ktorí vás

nitné stretnutia či podporné skupiny


a majú informácie o prípadných ne-

Ustojte to

formálnych podporných skupinách

Pamätajte si, že len vy môžete sku-

alebo ľuďoch, ktorí môžu pôsobiť na

točne vedieť alebo rozumieť tomu, čo

vašej škole (sú uvedené nižšie).

cítite. Zatiaľ čo vo svojom živote sa v nejakom bode môžete chcieť zme-

Myslite na súkromie

niť, nedovoľte druhým, aby určovali

Môžete mať šťastie, že máte priateľov

to, kým ste. Ak máte problém zvlád-

a priateľky, ktorí sú natoľko vyzretí, že

nuť reakcie okolia, obráťte sa na svoju

rešpektujú osobnú, dôvernú informá-

podpornú sieť alebo na poradcu/po-

ciu a nechajú si ju pre seba. Ale vždy,

radkyňu.

keď svoju identitu s niekým zdieľate, je riziko, že sa to môže dostať aj k ľu-

Ľúbte sa

ďom, ku ktorým nechcete. Dôležité

Pripomínajte si, že ste jedinečná/

je myslieť na to a dávať si pozor, lebo

jedinečný. A pamätajte si: zatiaľ čo

dnes sa online cestou šíria informácie

coming out môže byť stresujúci z

veľmi rýchlo. Keby sa tak stalo, nevá-

krátkodobého hľadiska, možnosť a

hajte osloviť zodpovedných ľudí v ško-

schopnosť byť sám sebou/sama se-

le alebo blízkych, ktorí vás podporujú.

bou má nemerateľnú hodnotu z dlho-

45

dobého hľadiska. Majte trpezlivosť s inými aj so sebou

Po coming oute môžete byť sklamaní niektorými reakciami, ktoré dosta-

Transrodoví ľudia a coming out v

nete. Niektorí kamaráti či kamarátky

škole

sa môžu od vás odvrátiť. Ak vás však

Ak ste transrodový chlapec alebo

nemajú radi takých, akí ste, zrejme to

dievča, môžete zvažovať, že prejdete

nebolo kamarátstvo. Môžete zistiť, že

tranzíciou na škole. Povedať ľuďom,

niektoré vzťahy budú potrebovať čas

kto ste, môže byť náročná skúsenosť,

na to, aby sa vrátili do starých koľají.

takže je v poriadku, ak sa necítite pri-

Niektoré môžu byť zmenené natrvalo

pravený/pripravená. Doprajte si toľko

a taktiež môžete nájsť nové kamarát-

času, koľko potrebujete, aby ste zistili,

stva. Niekedy len ľudia okolo vás po-

čo chcete robiť. Pamätajte si, nikomu

trebujú čas, aby vám plne porozumeli

nemusíte nič vysvetľovať, takže nepo-

a akceptovali vás, najmä ak sa s LGBTI

vedať to je v poriadku.

človekom ešte nestretli. Doprajte si

Obyčajne je coming out

čas po svojom coming oute – nesnaž-

srodových mladých ľudí nevyhnut-

te sa to povedať všetkým naraz.

nosťou, keďže s tranzíciou súvisí aj

pre tran-

JAR19


QYS

prispôsobenie mena a vzhľadu prefe-

• Bezpečné miesto na prezliekanie

rovanému rodu. Žiaľ, nie sú dané pra-

osamote, ak to potrebujete, a aby sa

vidlá na to, ako majú školy postupovať,

predišlo transfóbnej šikane.

ak študent či študentka prechádzajú

• Informovanie a scitlivenie spolužia-

tranzíciou. Sú isté prekážky, s ktorými

kov a spolužiačok v tejto téme.

sa treba vyrovnať, ako je používanie

• Dohodnuté kroky s riaditeľom/kou a

záchodov, miestností na prezliekanie,

s učiteľmi/učiteľkami, aby pomohli pri

používanie mena a zámena, keď o vás

tranzícii.

hovoria, a ako vás klasifikujú oficiálne

46

záznamy.

Keď transrodoví ľudia robia coming

Urobiť coming out ako transrodový

out, často si vyberú prvé meno, kto-

človek veľkej skupine môže byť ťažké,

ré je v súlade s ich preferovaným ro-

hlavne ak neviete, ako budú ľudia re-

dom. To znamená vyjasnenie si so

agovať a musíte s nimi tráviť väčšinu

zástupcami školy, ako by mali hovoriť

času, ako napríklad v škole.

o študentovi/študentke, každoden-

Ak je vám nepríjemné hovoriť o tom

né používanie preferovaného mena,

osobne, môžete napísať list alebo

vhodného zámena, vyjasnenie, ako

mail učiteľovi, učiteľke, výchovnému

postupovať v prípade písomnej ko-

poradcovi. Po tom, ako sa to dozve-

munikácie určenej študentovým/štu-

dia, môže to pomôcť uľahčiť ďalšiu

dentkiným rodičom.

osobnú komunikáciu. Ťažko vedieť,

Neexistuje zákon, ktorý by vám pri-

kde začať. Ľudia sa vás môžu pýtať,

kazoval, aby ste použili záchod, ktorý

prečo ste urobili túto voľbu. Buďte

nevyhovuje vašej rodovej identite. Ak

zrozumiteľná/zrozumiteľný pri vysvet-

vás niekto chce zastaviť, pripomeňte

ľovaní svojich dôvodov, ale pamätajte

mu, že nerobíte nič nelegálne a máte

si, že je to vaša osobná vec, nemajte

právo použiť zariadenie, ktoré prefe-

pocit, že im to musíte vysvetliť, pove-

rujete. Na druhej strane je dôležité,

dať všetko alebo sa obhajovať.

aby ste pritom mysleli na bezpečnosť, preto je lepšie mať to dohodnuté s ve-

Čo by ste všetko potrebovali zmeniť

dením školy a učiteľmi a učiteľkami,

v škole, keď ste urobili coming out:

aby nedošlo k nedorozumeniam a ne-

• Oslovovanie iným zámenom.

príjemným situáciám.

• Zmena spôsobu obliekania, úprava

Je ťažké urobiť coming out, preto je

fyzického vzhľadu.

v poriadku, ak cítite stres a úzkosť. Aj

• Riešenie používania toaliet, ktoré

keď môžu prísť nejaké negatívne a

vám vyhovujú.

zraňujúce reakcie, časy sa menia, tak


myslite pozitívne, niekto vás určite

Kontakty

pochopí a pomôže vám. Ak máte oba-

inPoradňa Bratislava (online formulár)

vy, hovorte s vaším výchovným po-

www.inporadna.sk

radcom, riaditeľom či riaditeľkou školy. Napíšte do inPoradne, poradcovia

inKomunita FB skupina

vás môžu previesť týmto procesom,

https://www.facebook.com/groups/inko-

informovať o vašich právach a o tom,

munita/

čo očakávať. Komunitné centrum Prizma Košice https://www.prizma-kosice.sk/ poradenstvo@prizma-kosice.sk FB fanpage: https://www.facebook.com/ prizmakosice/ Inokraj Banská Bystrica FB fanpage: https://www.facebook.com/ Inokraj-1636621256622809/

47

Zdroje: Being LGBT at school. http://www.teni.ie/attachments/207382d7-0c7c-4a27-b087-992f57772698.PDF Schools in transition. https://www.genderspectrum.org/ staging/wp-content/uploads/2015/08/Schools-in-Transition-2015.pdf

JAR19


QYS

48

Text: Andrej Kuruc

DÚHOVÝ BEDEKER AKO SYMBOL TOLERANCIE NA VYSOKEJ ŠKOLE

Fotografia: Luboš Kotlár

ROZHOVOR


49

Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD., prorektorka pre štúdium, Vysoká škola výtvarných umení

JAR19


QYS

50

Na Vysokej škole výtvarných umení

nekonfrontujú s rodinou, ale na škole

vydali na študijný rok 2018/2019 be-

vidno, že spolužiaci neriešia inakosť.

deker so študijnými programami v

Samozrejme, nájdu sa výnimky. Skôr

dúhových farbách a familiárne ho na-

si myslím, že to spôsobuje generačný

zvali Dúhový bedeker. Obsahovo ide o

rozdiel,“ dopĺňa prorektorka pre štú-

celý učebný plán na ďalší rok. Autor-

dium. Tým, že prišla generácia, ktorá

kou myšlienky tohto vizuálu je prorek-

sa aj vizuálne nebojí odlišovať, dať do

torka pre štúdium doc. Mgr. art. Jana

tvorby svoju skúsenosť, niekedy sa

Hojstričová, ArtD. „Vždy sme sa bede-

stane, že pocítia nejakú „tradičnú“ re-

ker snažili robiť atraktívne, aby si ho

akciu. Na škole nechcú veci ututlávať,

študenti obľúbili cez farbu alebo ne-

ale chcú sa o nich rozprávať. „Mala

jakú štruktúru. A potom mi napadlo,

som študenta, ktorému som dáva-

že vzhľadom na to, že v študentskej

la otázky, a on ma vlastne vzdelával,

ankete sa objavili poznámky o netole-

aké všetky komunity existujú, ako sa

rancii samotných pedagógov, bolo by

to v súčasnosti rozlišuje. Preto som

dobré vyslať signál LGBTI študentom

ho poprosila, aby ako prílohu k práci

a študentkám, že sme tolerantná ško-

vytvoril LGBTI slovník, ktorý sa dnes

la.“ Podľa nej sa v súčasnom období aj

používa,“ spomína si prorektorka pre

pedagógovia musia učiť tolerancii od

štúdium. A tým sa vlastne vzdelávajú

mladšej generácie. „Dúha charakteri-

na škole aj pedagógovia.

zuje symbol LGBTI komunity, ale je to

Platí, že otvorená škola, ktorá sa snaží

aj preto, že keď vidíme niečo dúhové,

o inklúziu LGBTI študentov a študen-

predstavuje to toleranciu a pre mňa

tiek, im môže veľmi pomáhať v ich

bolo asi najdôležitejšie vyslať taký od-

štúdiu a kvalite života. Prístup VŠVU

kaz,“ zdôrazňuje prorektorka. Cieľom

môže byť príkladom aj pre ostatné

bolo ukázať, že v škole sú otvorení

školy, niekedy už len taký malý signál

diskusii, pretože keď sa nediskutuje

môže zlepšiť atmosféru prijatia v ško-

alebo nekomunikuje, vznikajú nedo-

le. „Neviem si predstaviť, že by som

rozumenia a napätie.

bola na škole, kde LGBTI ľudia môžu

Tým, že je výučba na škole osobná v

mať problémy, ale verím, že sú školy,

komunikácii, študenti a študentky sú

kde ich majú. Už len to, že sú odsu-

otvorenejší, čo znamená, že sú uvoľ-

dzovaní za svoj prejav, ako sa mladí

nenejší. Preto možno niektoré veci o

ľudia obliekajú, vizuálne odlišujú, to

sebe skôr povedia v škole ako doma

by nemalo byť. Akademická pôda je

rodičom. „Predsa len v tradičnej slo-

slobodná pôda. Nemusíme byť všetci

venskej spoločnosti svoje veci až tak

rovnakí, ale nemusíme k sebe agre-


sívne pristupovať, to mi vadí najviac,

vrátane LGBT ľudí, príručky a brožúry,

prejav ataku, agresie, nielen fyzickej,

ktoré môžu pomôcť študentov a štu-

ale aj slovnej manipulácie,“ prízvuku-

dentkám, spolupráca s LGBTI a inými

je prorektorka. Dodáva, že sa často

ľudskoprávnymi organizáciami.

spomína morálka, dôležitejšia je však tolerancia, etika. Morálka býva zmanipulované slovo. Veľmi ľahko sa dostáva do úst populistickým ľuďom. V škole nemajú vlastnú LGBTI skupinu, ale keby vyšla potreba z iniciatívy študentov a študentiek, nemali by s tým vo vedení problém. Pravidelne si zisťujú anketou spokojnosť študentov a študentiek so štúdiom. Zákon udáva túto povinnosť vysokým školám. Udeľuje sa numerické hodnotenie na jednotlivé predmety, kladú otázky alebo ponúka priestor na voľné komentáre

51

študentov a študentiek. „ Pre mňa, ako študijnú prorektorku, sú dôležité aj tieto komentáre, čo študenti postrehli, aké sú ich potreby. Hoci anketa nie je silno zastúpená, pre mňa je dôležité, keď sa vyjadria v tých komentároch jeden či dvaja ľudia,“ hovorí prorektorka. Podnety sa snažia reflektovať aj na úrovni vedenia školy, podporná je aj nová rektorka Bohunka Koklesová. Ostáva len veriť, že na vysokej škole prijmú ďalšie kroky, ktoré pomôžu LGBTI študentom a študentkám aklimatizovať sa na jej pôde. Medzi také môže patriť napríklad aj zvyšovanie povedomia o téme na pôde školy, zapájanie sa do udalostí, ktoré podporujú diverzitu menšín

JAR19


QYS

Text: Matej Somr

52

FOTOGRAF PETER „ERZVO“ ZVONÁR: VYZLIEKAM SA NEUSTÁLE, ALE SVOJU DUŠU MÁLOKOMU ODHALÍM

Fotografie: Peter „Erzvo“ Zvonár

ROZHOVOR

Ľudia ho milujú alebo nenávidia. Nič medzi tým! Kreatívny, nadaný a odvážny 51-ročný Ružomberčan s vášňou pre fotografovanie predovšetkým nahých mužských aktov – to je Peter „Erzvo“ Zvonár. Životným idolom je pre neho Madonna, obdivuje rebéliu a charizmu Báry Basikovej a nepohrdol by nafotiť fotopríbeh s Lady Gaga. Prostredníctvom svojej tvorby ponúka únikovú cestu z uzatvoreného priestoru v našich mysliach a každodennej morálky. Jeho diela obleteli skoro celý svet, jeho meno skloňovali rôzne svetové magazíny. Aj napriek tomu, že si vybral v živote skôr tŕnistú cestu, svojej vízie a presvedčenia sa nehodlá vzdať za žiadnu cenu.


53

JAR19


QYS

Začal si sa venovať maľbám, respek-

akty, najmä tie mužské. A mojím cie-

tíve kresleniu. Od 2001 si začal fotiť

ľom prestali byť krajinky, pretože tam

prostredie a prírodu, vďaka darčeku

ide najmä o technickú stránku, ale ne-

v podobe fotoaparátu, ktorý si do-

chcem uraziť krajinárskych fotogra-

stal od svojho bývalého priateľa. Čo

fov. Jednoducho stále to bolo o tom

ťa viedlo k foteniu, respektíve čím ťa

istom. Síce krásna príroda, ale mne

oslovilo fotografovanie?

tam chýbal život. Človek. Jeho príbeh,

Fotografovaniu som pričuchol už v

jeho duša. Odhalenie. Takže po skon-

detstve, pretože môj otec fotil na ana-

čení vzťahu som zanechal svoju prácu

lóg a sám si vyvolával filmy a zväčšo-

grafika a rozhodol som sa ísť ťažšou

val fotografie v tmavej komore. Takže

cestou a navyše na Slovensku veľmi

som mu rád pomáhal. Moje prvé váž-

kontroverznou. To znamenalo, že som

nejšie fotografie boli práve ohľadom

prestával dostávať „seriózne“ zákazky,

prírody. Jazdil som po celom Sloven-

pretože mnoho ľudí si ma zaškatuľko-

sku, naháňal blesky a búrky, vyčkával

valo ako „špinavého“ fotografa.

na západy a východy slnka, štveral sa

54

v Tatrách po končiaroch. Boli to veľ-

Akých modelov si vyberáš pre svoje

mi zábavné časy. V tom období bolo

fotenie?

umenie dostať sa do svetových foto-

To je jednoduché. Musia mať akúsi

bánk. Editori museli z vašich 10 foto-

iskru, najmä ak je na fotografii vidi-

grafií vybrať minimálne 7 a ak sa to

teľná i tvár. Alebo ak mi ide iba o akt,

nepodarilo, museli ste čakať ďalší rok.

tak takých, aby som vykreslil krásu

Mne sa podarilo dostať sa do všet-

a dokonalosť ich tela. Mnoho ľudí mi

kých vtedy svetoznámych fotobánk

to zazlieva, ale stačí sa pozrieť na sta-

vrátane najväčšej Getty Images a zažil

rých majstrov ako Michelangelo, Leo-

som 4 roky fotografického eldoráda,

nardo da Vinci a podobne. V starom

keď sa moje fotografie svetovo predá-

Grécku sa uznával kult tela a mysle.

vali v takom rozsahu, že príjem z nich

Kompletný ideál krásy mužského tela,

bol nadštandardný na tie časy.

takzvaná kalokagatia. Ja som sa tomu snažil priblížiť. Samozrejme, v mojich

Od krajiniek si postupne prešiel k

príbehoch nenájdete iba dokonalý

foteniu aktov, predovšetkým tých

ideál krásy, ale rôzne typy ľudí. Preto-

mužských. Prečo taká zmena?

že v živote nie je všetko ideálne a ja sa

Bol to prirodzený proces. Hoci som

snažím poukázať práve na život sám

bol svojím priateľom veľmi podporo-

osebe.

vaný počas vzťahu, nemohol som fotiť


Keď si začínal s fotením nahých ak-

langela. Nahota je prirodzená súčasť

tov, mal si s tým nejaký problém?

nášho života. Rovnako ako aj pohlav-

Pretože mnohí ľudia majú problém

ný styk a všetko s tým spojené. Doká-

s nahotou, či už s vlastnou alebo vi-

žem umelecky stvárniť dvoch nahých

dieť iného nahého človeka.

mužov alebo mužské prirodzenie a

Nie. Nikdy som s tým nemal problém.

všetko s ním spojené. Uznávam, že v

Asi preto, že som dosť otvorený človek

tomto smere je veľmi tenká hranica a

a nebojím sa tvrdiť o sebe, že som veľ-

naša výchova, spoločnosť, nábožen-

mi úprimný, na nič sa nehrám. Možno

stvo posúva každého hranicu indivi-

práve preto som vždy navodil takú at-

duálne.

mosféru, že model alebo modelka sa

Bol som pred 3 rokmi v pražskom

pri fotení cítili príjemne a verili mi.

Mánese, kde vystavoval jeden známy umelec ženské akty, veľmi trúfalé

Keď si človek klikne na tvoju strán-

akty. Na plátnach bol veľmi odváž-

ku Erzvo.com alebo nejakú sociálnu

ne zachytený sex muža a ženy. Jeho

sieť, Facebook či Instagram, tak kaž-

obrazy sa predávali od 500-tisíc ko-

dý má možnosť uvidieť aj množstvo

rún vyššie. Opýtal som sa kurátorky,

tvojich, takpovediac, autoportrétov.

aký je rozdiel medzi takouto témou

Páči sa ti byť viac v úlohe modela či

v maľbe a vo fotografii. Odpovedala,

fotografa?

že fotografia je viac naturálna, a pre-

Zaujímavá otázka. Ak mám byť úprim-

to mnoho ľudí poburuje. Ale pred pár

ný, tak nikdy som netrpel nízkym

desaťročiami poburovala spoločnosť

sebavedomím, čo však neznamená,

aj maľba takýchto scén. Takže je to

že mám vysoké ego, ako by si niekto

len uhol pohľadu a čas vnímania diela.

mohol myslieť. Jednoducho som vždy

Symbolike kresťanstva sa venujem

vedel a viem, čo je vo mne.

veľmi rád, snáď radšej ako mužským aktom (i keď fotím aj ženské akty). Pre

Tvoje diela zväčša nesú v sebe kon-

mňa je Ježiš Kristus niečo symbolické,

troverzné prvky, ako sú znaky a

ikonické a tajomné zároveň. Vnímam

symboliky kresťanstva, akty muža

ho mysticky, ale zároveň konzumne

s mužom, odhalené mužské genitá-

ikonicky, a preto napríklad často pri

lie a podobne. Na základe čoho si sa

jeho stvárnení používam ďalšiu ikonu

uchýlil práve k týmto veciam?

konzumu, akou je svetoznáma značka

Umenie má byť kontroverzné, nad-

kolového nápoja. Podobnú tému som

časové a nie nudné. Samozrejme, s

nafotil aj so speváčkou Bárou Basiko-

týmto nemusí so mnou každý súhla-

vou.

siť. Podobne ako mnohé práce Miche-

JAR19

55


QYS

Peťo, vo svojom self videu na Youtu-

človek oblečený alebo nahý. Taký naj-

be hovoríš: „Vyzliekam sa neustále,

lepší príklad je fotografia „Prievozník“,

ale svoju dušu málokomu odhalím.“

ktorá vznikla, keď som sa chcel odpú-

Neodkrývaš náhodou svoju dušu

tať od človeka, ktorého som miloval.

práve tým, že ju ukladáš do fotiek, a

Vznikala veľmi dramaticky, pretože

teda svojich diel?

som s kamarátom, ktorý mi asistoval,

Tak to už musia posúdiť tí, čo ma poz-

išiel asi 3-krát k priehrade Liptovská

najú najlepšie. Mnoho ľudí si to myslí.

Mara a vždy bola silná búrka. Potom

Možno aj skrz Facebook, kde okrem

sme tú tretiu vyčkali a keď sa otvorila

fotografií často dávam svoje úvahy a

obloha, tak sme to zrealizovali. Na fo-

názory na svet, na dianie okolo nás,

tografii nie je nič počítačom dorobe-

na to, čo ma trápi alebo čo ma teší.

né. Dokonca ani oheň na vode. Takéto

Zaujímavé je, že mám okolo seba dve

fotografie však neviem robiť na zákaz-

skupiny ľudí. Tí, ktorým moja práca

ku. Keď si človek povie, že chce niečo

alebo moje úvahy pomohli v časoch,

v tomto štýle, jednoducho to nejde.

keď boli na tom najhoršie a často mi

Nebola by v tom duša ani príbeh.

dávajú svoj feedback, a potom ľudia,

56

ktorí ma síce osobne nepoznajú, ale

Čo ťa motivuje pri tvorení diel? Ne-

vedia hneď odsúdiť. Je pravda, že som

jaká udalosť, hudba, presvedčenie?

človek, ktorý sa veľmi neschováva a

Vo svojom živote som veľkou moti-

nenosí masku ako mnohí z nás. Toto

váciou sám sebe. Nikdy som nerobil

sa nemusí každému páčiť, ale mne to

nič preto, aby som niečo niekomu do-

dáva úžasnú slobodu. Ľudia sa totiž v

kázal. Iba sebe samému. Sú to moje

živote často hrajú na pravdu a polo-

osobné méty. V tvorbe sú to hlavne

pravdu, ale časom sa do toho tak za-

emócie – láska. Veľmi veľa dobrých

pletú, až je úsmevné, keď vám začnú

fotografií vzniklo, keď som bol na dne

tvrdiť niečo iné alebo keď sa preriek-

alebo keď sa mi skončil vzťah. Res-

nu.

pektíve to boli situácie, keď som sa musel opäť naštartovať a keď to v mo-

Fotíš nahých i oblečených ľudí, aby

jom vnútri veľmi vrelo.

podľa tvojich slov ostala rovnováha zachovaná vo všetkom. Aké kompo-

Na Slovensku si absolvoval pár ver-

zície najradšej fotíš?

nisáží, ale predovšetkým v zahraničí

Fotím najradšej ľudí, vlastné projekty.

je tvoje meno často spájané s rôzny-

To, čo mám v hlave. Príbehy. Mám rád,

mi úspechmi. Ľudia mohli obdivovať

keď to má hĺbku a je úplne jedno, či je

kreatívne fotografie napríklad


57

JAR19


QYS

58


v Prahe, Dubaji, New Yorku a tak

s myšlienkou vrátiť sa po vyše 35 ro-

podobne. Povedz nám niečo viac o

koch opäť k maľovaniu, ale spojiť foto-

týchto výstavách.

grafiu s maľbou. Tak uvidím, čo z toho

Na Slovensku som mal jednu autor-

vznikne.

skú výstavu v rodnom Ružomberku, ktorá mala trvať mesiac, ale bola inštalovaná celý rok. V Prahe som mal celkom 3 výstavy. V roku 2014 na Barrandove, v roku 2016 autorskú v Millionaire gallery, kde bola kmotrou práve Bára Basiková. V ten istý rok som bol ako spoluautor na Akta erotika, kde som mal aj svoj autorský deň za účasti médií a známych osobností. Ďalšia účasť bola v Dubaji na The Global Art Award pod záštitou The Wall Street Journal, kde som sa stal finalistom so svojou fotografiou nahého Ježi-

59

ša Krista pred chladničkou pijúceho kolu. V New Yorku išlo o výstavu mojich 14 veľkoformátových prác v galérii Artifact na Manhattane. Čo je tvojou víziou do budúcnosti, čo môžeme od teba očakávať? Mám mnohé ciele. Chcem sa vrátiť so svojou tvorbou do New Yorku, pretože to mesto mi nielen učarovalo, ale sú tam obrovské možnosti. K tomu je však potrebný veľký balík peňazí. Zároveň už rok mám v hlave prefotenie obrazu „Sen na salaši“ od Ľudovíta Fullu, ale tiež to vyžaduje istú investíciu. Taktiež mi behá po rozume projekt s bezdomovcami či prefotenie apoštolov. Momentálne sa pohrávam

JAR19


QYS

Text: Dominika Chrastová

Fotografia: imdb.com

QUEER FILM FAVORITKA: KDE SA DVE BIJÚ, VYHRÁ TRETIA 60

Anna je posledná kráľovná z rodu Stuartovcov. Sarah si zabezpečila jej priazeň ešte v detstve a teraz za ňu robí všetky dôležité rozhodnutia nielen v parlamente, ale aj v posteli. Abigail je sesternica Sarah a na kráľovskom dvore si hľadá prácu. Časom však zistí, ako môže dosiahnuť ešte viac. Nevyspytateľný súboj o Anninu náklonnosť sa začína.


61

JAR19


QYS

62

„Vyzeráš ako jazvec,“ povie nemilo-

tretia. Tá, čo stratila všetko – zdravie,

srdne Sarah kráľovnej, ktorá sa okam-

lásku, deti aj autoritu. Kráľovná Anna.

žite zahanbene otočí naspäť do svojej

Vo svojej komnate sa stará o sedem-

komnaty. Už z historických prameňov

násť zajacov, pretože o toľko detí

je jasné, že Sarah si nikdy nekládla

prišla vo svojom živote. A práve táto

servítku pred ústa a film túto jej vlast-

zmienka a posledná scéna sú vo fil-

nosť podčiarkuje. Abigail sa prihovára

me najemotívnejšie. Sarah je vyhna-

Anne presne opačne. „Vyzeráte ako

ná z kráľovstva, no práve ona, žena,

anjel z nebies, vaša výsosť.“ Kráľovná

ktorá Annu nazývala jazvecom, bola

spočiatku nechce jej lichôtkam veriť,

jej životnou láskou. Nie Abigail, ktorej

no časom neodolá venovanej pozor-

sladké slová mali účinok len chvíľu.

nosti. Stačí pár mesiacov a zo slúžky

No žiarlivosť robí svoje. A tak kráľovná

Abigail sa stane urodzená žena s titu-

Anna stratí osemnásteho milovaného

lom lady.

človeka v živote a nová lady sa stáva

Príbeh všetkých postáv je však oveľa

zajacom.

komplexnejší, než akýkoľvek trailer

Sex, klamstvá, zrada, Oscar. Nič z toho

či popis filmu dokáže zachytiť. Práve

snímke režiséra Lanthimosa nechýba.

Abigail si prešla počas dospievania

Okrem Olivie Colman, ktorá získala

najväčšími útrapami. Otec splatil jej

zlatú sošku, boli na prestížne ocene-

telom svoje dlhy a nakoniec musela

nie nominované Emma Stone a Ra-

odísť z domu. „Nie je asexuálna, ale

chel Weisz. Kebyže má však vyhrať

zároveň sa nedá s určitosťou povedať,

jedna z nich, bolo by nesmierne ťažké

či je bisexuálka,“ prezradila Emma

vybrať. Obe ženy mali vo filme rov-

Stone v rozhovore pre HuffPost viac o

nako veľkú rolu a predviedli rovnako

svojej postave. Podľa herečky Abigail

presvedčivé stvárnenie. Pompéznym

jednoducho odsunula svoju sexualitu

historickým priestorom dodali ešte

na druhú koľaj a zaujíma sa len o svoje

viac šarmu a celkovo by sme ich spo-

postavenie, k čomu ju doviedli práve

luprácu na plátne mohli vidieť aj čas-

zážitky z detstva.

tejšie.

Sarah o väčšine z nich vie, preto svojej sesternici zo začiatku pomáha. Keď však vyjde najavo, že Abigail sa snaží kráľovnú zviesť pre vlastné záujmy, nenechá to len tak, čo sa jej v konečnom dôsledku vypomstí. Súboj dvoch žien však napokon predsa len vyhrá


Text: Matej Somr

Fotografia: wikipedia

QUEER HUDBA UMENIE NEJESTVUJE BEZ BOLESTI: KEĎ SÚ NAŠE EMÓCIE PRETAVENÉ DO HUDBY A TANCA

63

„Osamelosť vo mne občas spúšťa vlnu kreativity - piješ ďalší pohár vína a cítiš sa ešte horšie. Umenie nemôže existovať bez bolesti; a umenie existuje, aby miernilo bolesť,“ prehlásil v roku 1963 nemecký rockový hudobník Till Lindermann. Svojím spôsobom je každý druh umenia poháňaný emóciami – radosťou, smútkom, šťastím, utrpením. V našej uponáhľanej dobe často zabúdame na svoju citovú stránku. Okrem toho, že sme zložení z mäsa a kostí, máme v sebe zakomponovanú fascinujúcu nervovú sieť. Tá zabezpečuje bežné životné funkcie a zodpovedá za to, čo cítime. Práve umenie, či už výtvarné, tanečné, alebo iné, nám naplno pomáha pretransformovať náš vnútorný svet na plátno, do skladby alebo na papier.

JAR19


QYS

Sam Tsui – A Million Pieces (Milión

dimirov, ktorý pochádza až z Bulhar-

kúskov)

ska.

Meno Sam Tsui je veľmi známe pre-

V komentároch pod videom sa obja-

dovšetkým v prostredí YouTube. Mla-

vila častá pripomienka, prečo mu ne-

dého sympatického speváka môžete

robil tanečného partnera práve jeho

poznať vďaka cover verziám rôznych

manžel Casey Breves. Obaja hudob-

známych piesní. Medzi prvotiny, kto-

níci si povedali svoje áno v roku 2016.

ré mohlo slovenské obecenstvo zare-

Doposiaľ žiadne presné stanovisko zo

gistrovať, bolo prerobenie skladby od

strany speváka neprišlo a dá sa iba

Britney Spears „Hold It Against Me“ z

polemizovať o tom, že Sam asi nechce

roku 2011. Do jeho zbierky najnovšie

miešať súkromie s profesijným živo-

patrí cover populárneho singlu „Shal-

tom.

low“ z filmu A Star Is Born (Zrodila sa

64

Existujú mnohé teórie medzi fanú-

hviezda).

šikmi ohľadom skutočného významu

Okrem iného, v roku 2018 vypustil

tohto krásne spracovaného audiovi-

svoj najnovší album Trust, na ktorom

zuálneho diela. Jedni tvrdia, že ide o

sa objavila i veľmi krásna skladba „A

rozchodovú skladbu, keďže text pies-

Million Pieces“ (Milión kúskov). Pier-

ne vyjadruje, ako jedna osoba dokáže

ka, rozbité poháre, slzy a bláznivý ta-

rozbiť niekoho dušu na milión kúskov.

nec – to všetko môžeme objaviť vo

Avšak, druhí sa skôr pohrávajú s myš-

videoklipe k tejto nahrávke.

lienkou, že ide o vyobrazenie takzva-

„Na mojom novom albume Trust sa

ného toxického vzťahu. Teda vzťahu,

mi najviac páči začlenenie tanca a

ktorý je naplnený neskutočnou, ba

snaha vytvoriť videá, ktoré nielen ba-

priam búrlivou vášňou, pričom aj na-

via, ale sú aj umeleckými dielami, kto-

priek občasným nezhodám si neve-

ré majú čo povedať,“ bližšie o svojej

dia jeden bez druhého predstaviť žiť.

tvorbe prezradil Sam Tsui pre portál

Ako všetci vieme, tak medzi láskou a

JustJaredJR.com.

nenávisťou skutočne existuje tenká

Dej videoklipu zachytáva príbeh

hranica. Záleží na partneroch, či do-

dvoch mužov vo vzťahu, keď sú emó-

kážu spolu prežívať šťastné chvíle aj

cie vykreslené práve skrz tanečné

zamračené dni. Vďaka nim sa totiž

umenie. Harmonická súhra textu,

často ukáže, aká silná láska vo vzťahu

hudby a tanca zanecháva u diváka

panuje.

hudobno-divadelný zážitok. Hlavných úloh sa zhostili samotný spevák Sam a jeho tanečný partner Valentino Vla-


65

JAR19


QYS

66

Sam Smith, Normani – Dancing With

Často dochádza k takým situáciám,

a Stranger (Tanec s cudzincom)

keď jeden alebo obaja z predošlého

Ďalší charizmatický spevák z LGBTI

vzťahu neskutočne ľutujú to, čo sa

komunity v spolupráci s americkou

stalo. Niekedy čakáme, že v náruči

speváčkou Normani (známa z formá-

„cudzinca“ nás myseľ zbaví spomie-

cie Fifth Harmony) vypustil do sveta

nok na bývalých partnerov. Potom

hit s názvom „Dancing With a Stran-

to vo väčšine prípadov končí novým

ger“, ktorý dobyl nielen hudobné reb-

vzťahom, do ktorého si berieme ťar-

ríčky vo viacerých krajinách, ale i srd-

chu z toho predošlého, a tým pokra-

cia mnohých poslucháčov. „Skladba

čuje začarovaný kruh nešťastných

vypovedá o zvládaní osamelosti a

vzťahov.

prechádzaní minulou stratenou lás-

Nežnú, no zároveň melancholickú at-

kou,“ spomína webový portál známe-

mosféru sa podarilo zachytiť režiséro-

ho časopisu Forbes.

vi videoklipu, Vaughanovi Arnellovi.

Dvojica interpretov priniesla pre po-

Ten zasadil dej do prostredia moder-

slucháčov spojenie melanchólie s

ného domu zakomponovaného v ti-

retro prvkami použitím R&B a disko

chom prírodnom prostredí. Keď bu-

štýlov z 80. rokov. Veľký dôraz sa kla-

dete hlbšie vnímať vizuálnu stránku,

die na hlasové vokály spevákov, ktoré

vaše oči uvidia mnoho skrytých, žiaľ,

v spojení s textom i hudobným pod-

smutných právd. Keď je niekedy na-

kladom majú vyvolať obrovskú vlnu

ším spoločníkom osamelosť, človek

emócií.

sa uchýli k iracionálnym veciam. Ako

Refrén skladby, ktorý začína: „Look

napríklad presedieť mnohé hodiny

what you made me do. I’m with so-

na zoznamkách a za každú cenu vy-

mebody new. Oh baby, baby. I’m dan-

hľadávať či striedať partnerov, len aby

cing with a stranger,“ poukazuje iba

sa ten prázdny pocit na malý okamih

na to, ako ani jeden z partnerov nech-

vyplnil niekým novým. Túto metaforu

ce byť sám a vyčítavo predhadzuje

môžeme spozorovať v momente, keď

druhej strane, že je nútený tancovať s

si Sam a Normani pomocou hologra-

cudzincom, keďže ho bývalý partner

mu premietajú svojich nápadníkov.

pustil k vode.

Niekedy nie je na škodu dať si pohov

Zamilované páry, alebo vo všeobec-

od vzťahu a byť chvíľu single. Pretože

nosti ľudia v súčasnej dobe sa nejako

to je ten čas, keď sa máme opäť napl-

ani neusilujú bojovať o záchranu vzťa-

no venovať svojim záujmom a rozvíjať

hu. Lepšie im je opustiť „potápajúcu

svoju osobnosť, ktorá oslní niekoho

sa loď“ a naskočiť na „záchranný čln“.

nového, pre koho sa oplatí žiť.


Text: Andrej Kuruc

Fotografie: Jakub Kováč

ROZHOVOR HON CHONG: CHÝBAL MI TYP PODUJATIA, KDE ĽUDIA PRÍDU A POVEDIA SVOJ PRAVDIVÝ OSOBNÝ PRÍBEH

67

Hon Chong (38) z Malajzie žije na Slovensku už 13 rokov. Je inštruktor, improvizátor, umelec a kvalifikovaný školiteľ a učiteľ anglického jazyka. Pravidelne organizuje akcie Story Nights a v rámci nich aj Queer Story Nights so zameraním na LGBTI komunitu. Hon je tiež zakladateľom Funnylicious Improv a pravidelne s nimi hráva.

JAR19


QYS

68


Môžeš mi povedať niečo o sebe, kde

publikom po večeroch), ktorý som

si sa narodil, aká je tvoja história?

založil o rok neskôr. Chýbal mi takýto

Moje meno je Hon. Som improvizátor,

typ podujatia, kde ľudia prídu a pove-

herec a učiaci umelec. Narodil som sa

dia svoj pravdivý osobný príbeh. Zdie-

v Kuala Lumpur v Malajzii. Mladé roky

ľajú ho pred skupinou neznámych. Je

som strávil štúdiom v USA a presťaho-

silné podeliť sa s osobnou príhodou a

val som sa do strednej Európy (Českej

nechať odísť strach, ktorý s tým bol

republiky), keď som mal 25.

spojený. Príbeh sa delí na úvod, stred

Odišiel som z USA, pretože som potre-

a záver, pričom ľudia si z toho môžu

boval zmenu a hľadal som dobrodruž-

vziať, čo chcú. Toto podujatie sa zača-

stvo. A definitívne som ho našiel v tej-

lo v Bratislave a teraz máme organi-

to časti Európy. Jeden rok som strávil

zátorov v rôznych mestách v Európe

v Českej republike a presťahoval som

– vo Viedni, v Budapešti, v talianskom

sa na Slovensko. Keď som sem prišiel,

Bari, a v ďalších mestách vo svete v

malo to byť dočasné, šlo o učenie an-

Manile..., v Cebu a Čandágarhe. Mys-

glického jazyka cez leto v Nitre. Ale

lím, že koncept má úspech.

keďže život je nepredvídateľný, po lete som sa presťahoval do Bratislavy

Kto sa zúčastňuje na Story Nights?

a odvtedy tu žijem už 13. rok.

Niektorí sú pravidelní rozprávači príbehov, niektorí moderátori, niektorí

Založil si v Bratislave vlastnú orga-

sú v meste noví a chcú zdieľať svoj

nizáciu.

príbeh. A potom dovolíme jednému,

Rozbehol som niekoľko projektov.

možno dvom ľuďom z publika, aby

Prvým boli improvizácie v angličtine.

prišli a niečo povedali. Čiže je to mix

V roku 2014 nebolo nič také v Bratisla-

príbehov od rôznych ľudí s rôznymi

ve. Poslal som správu facebookovej

históriami.

skupine pre cudzincov, ak niekto chce robiť so mnou impro a cvičenia, nech

A témy sú?

sa pridá. Tak som začal viesť skupi-

Každý podujatie je rôzne a aj jeho

nu ľudí. Bolo ich asi 10, stretli sme sa

téma. Niektoré témy sú o prekonaní

v parku v Medickej záhrade a bolo to

ťažkostí, niektoré sú o tom, že prvý-

veľmi neformálne. Vytvorili sme diva-

krát niečo robili, prvá skúsenosť s ces-

delnú skupinu a volá sa Funnylicios

tovaním.

Improv Theatre. Druhý projekt bol Story Nights (pozn.

Okrem toho si sa rozhodol robiť Que-

rozprávanie osobných príbehov pred

er Stories večer, aký bol tvoj cieľ ?

JAR19

69


QYS

Začalo sa to, keď som sa zoznámil s

môžu zmeniť slovenskú krajinu, kto-

Romanom Samotným, pretože je or-

rí sú otvorení iným kultúram. Potom

ganizátor mnohých LGBTI podujatí na

ešte máme Bedtime Stories, kde mô-

Slovensku. Jeho zaujímalo, čo robím a

žete čítať poéziu, urobiť hru, tancovať,

vtedy mi napadlo, že má kaviareň, že

spievať.

možno tam môžem urobiť akciu pre

70

LGBTI ľudí a ich spojencov. On pove-

V rámci Queer Stories sú bežné aj

dal urob. Na prvom stretnutí bolo veľa

coming out príbehy.

ľudí. Je to iný typ aktivity pre LGBTI

Áno. Tie môžu pomôcť tým, čo roz-

komunitu, keďže nejde len o zábavu

právajú, ale môžu povzbudiť tých, čo

a párty. Ak nie ste párty typ, niekedy

majú obavy z coming outu. LGBTI ľu-

ani neviete, čo robiť okrem možnosti

dia majú spoločné, že v určitom bode

ísť na párty, do klubov. Máte apliká-

života robia coming out, je to niečo,

cie, ktoré sú virtuálne. Sú zamerané

čo ich spája. Počutie týchto príbehov

skôr na značkovanie ľudí, na to, čo

môže určite pomôcť mnohým ľuďom.

nechceme. Sme prísnymi kritikmi čle-

Vidia, že nie sú jediným človekom,

nov a členiek vlastnej LGBTI komuni-

ktorí musí urobiť coming out rodičom,

ty, možno ako dôsledok zvnútornenej

ale mnoho ľudí si tým prechádza.

nenávisti voči komunite, ktoré často počúvame v spoločnosti. Tak prečo

Aké sú tvoje budúce plány?

nemať podujatie, kde sa môžu ľudia

Chcel by som robiť divadlo, film, hrať,

stretnúť a porozprávať sa a potenci-

viac storytelling akcií. Stále si po toľ-

álne môžu stretnúť budúceho part-

kých rokoch užívam učenie, takže to

nera? Je to milé, ak poviete ľuďom

budem robiť ďalej.

„stretli sme sa na storytelling akcii“. Aké boli reakcie na Queer Stories? Boli veľmi pozitívne. Prvé rozprávanie príbehov bolo pripravené vďaka mojej triede, lebo mám workshop rozprávania na verejnosti v anglickom jazyku. Malo to byť len jedno podujatie, ale ľuďom sa to páčilo. Tak som sa rozhodol pripraviť druhý. Bol tam mix Slovákov a cudzincov, mohli sa učiť o ich kultúrach, verím, že práve takí ľudia


Hon Chong založil Medzinárodnú spoločnosť pre umenie a kultúru (ISAC) ako strešné občianske združenie, v ktorom sú všetky jeho kreatívne projekty. Jej cieľom je, aby umenie a kultúra boli dostupné každému, využívanie umenia na zvyšovanie medzikultúrneho povedomia a vytvorenie zdravých a progresívnych komunít. ISAC verí, že umenie a kultúra nás spájajú a učia nás o sebe a svete. Funnylicious Improv Theatre a Story Night medzinárodné udalosti sú projekty realizované ISAC. V budúcnosti by chceli pripravovať filmy a divadelné hry, ktoré bojujú proti rasizmu, homofóbii, radikalizmu.

71

Webové stránky: funnylicious.eu, isac-eu.org, storynights.eu

JAR19


QYS

Text: Dominika Chrastová

Fotografia: Internet

QUEER KNIHA NA KONCI NAOZAJ VŠETCI UMRIEME 72

Zajtra dopíšem ten článok. Zajtra zavolám mame. Zajtra ju pozvem na rande. Zajtra, zajtra, zajtra… Lenže čo ak ďalší deň už nepríde?


73

JAR19


QYS

„S ľútosťou vám oznamujeme, že nie-

Adam Silvera však presne vedel, pre-

kedy počas nasledujúcich dvadsiatich

čo napísal svoj príbeh týmto spôso-

štyroch hodín vás postihne nečakaná

bom. Dokončime svoju prácu dnes.

smrť. A hoci nemôžeme urobiť nič s

Zavolajme rodičom dnes. Choďme na

tým, aby sme ju oddialili, stále máte

rande dnes. Nikdy nevieme, kedy nás

šancu dnes žiť,“ oznámi Andrea z Lin-

v električke rozbolí hlava, akoby bol

ky smrti nacvičeným tónom Mateovi.

toto posledný deň.

A to isté si vypočuje aj Rufus. Dve rozdielne povahy, ktoré by sa nikdy nespoznali nebyť smrti. Pre tých, čo majú zajtrajšok, existujú Tinder, Grindr, Her... Pre hlavných hrdinov knihy Adama Silveru funguje aplikácia Posledný priateľ. A hoci Rufus už dlho o sebe vie, že je bisexuál, Mateo až pri ňom pochopí, prečo sa do dňa svojej smrti necítil sám sebou.

74

„Do rodiny sa narodíš, do priateľstva vstúpiš. Časom zistíš, že s niektorými je lepšie sa rozísť. Iní stoja za každé riziko,“ uvedomí si dvojica, ktorá sa rozhodne, že si svoj zostávajúci deň užije až do posledného nádychu. Za takmer dvadsaťštyri hodín stihnú prekonať strach, zanechať po sebe šťastné fotky, zaľúbiť sa aj rozlúčiť. Ako hovorí Mateo, rozlúčky síce bolia, ale bolo by hlúpe ich prepásť. Na začiatku knihy nájdeme citát Oscara Wilda: „Žiť, to je ten najväčší dar na svete. Väčšina ľudí totiž len existuje.“ Rufus s Mateom začnú žiť až vo svoj posledný deň. Čitateľ by im najradšej doprial večnosť, dúfa, že názov knihy Na konci naozaj obaja umrú je predsa len zavádzajúci.


KONEČNE

Text: Alexandria

Ilustrácie: Viktória Szabová – Vikin komiks

QUEER POVIEDKA A KOMIKS

Padá dážď. Po šmýkačke padáš do

gauču. Chladné oči odvrkli, že išla s

útrob svojho detstva. Tam, kde sa za-

Andrejom. Hore.

čal váš príbeh.

Brala si schody po dvoch, počula si:

V deviatich ti došlo, že rozhodnutiami

„Prestaň!“

môžeš zmeniť, čo vidíš. Prestala si si

tvoja päsť našla jeho tvár. Dvakrát,

zakrývať uši v detskej izbe. Namiesto

trikrát, štyrikrát. Nebránil sa, opitý zo-

toho si vtrhla do spálne a kričala:

stal ležať na posteli. Vzala si ju za ruku

„Dosť!“

a viedla preč od neho, preč z domu,

A oni stíchli. Už sa nikdy nehádali. Na-

preč od zrkadiel, v ktorých by videla

hlas.

svoje rozmazané predstavy.

V škole si si presadla od blondíny s

Bolela ťa jej bolesť. Požičala si jej svo-

chladnými očami k utiahnutej bru-

je obľúbené pyžamo, prikryla ju a ob-

netke. Zložila si jej okuliare, prekva-

jímala až do posledného vzlyku. Na

pil ťa pohľad do lesa, v ktorom si sa

druhý deň o tom nepadlo ani slovo.

cítila bezpečne. Dovtedy s ňou nikto

V sedemnástich si mala pocit, že si sa

nechcel sedieť, po prvej hodine sa

prvýkrát zaľúbila. Nemo prikyvovala,

preto ubezpečila: „Budeš pri mne až

na matematike sa posunula k okraju

do konca?“

lavice. Vybrala si rovnaké gymnázium,

V pätnástich ste išli spolu na prvú pár-

rovnaké predmety, zdalo sa ti, že si

ty. Naučila si ju nasadzovať si kontakt-

vybrala tvoj život, a preto sa zrazu cíti

né šošovky a používať mejkap. Bola

stratene.

krajšia ako ty. Netrápilo ťa to. Bola

Na stužkovej ti vyrazila dych. V čier-

šťastná.

nych šatách s odleskami modrej vy-

Nechcela piť tvrdé, v kuchyni si pre ňu

zerala ako noc. Partnerovi si stúpala

našla džús. Vrátila si sa k prázdnemu

po nohách, sledovala si každý jej po-

Izba

nebola

zamknutá,

JAR19

75


QYS

76


77

JAR19


QYS

78

hyb. Keď náhle vyšla zo sály, vyzula si

práce, kúpila si si jednosmerný lístok

si podpätky a utekala za ňou. Po me-

na vlak.

siacoch ste si vymenili prvé slová. Bez

Nenechala ťa platiť nájom, pozývala

teba sa vraj dusí. Ovinula si jej ruky

si ju preto do kina, do reštaurácie, do

okolo pása, spomenuli ste si, ako dý-

antikvariátov, odkiaľ ste vychádzali so

chať.

zbierkami bítnikov. Začala ťa prezývať

Všetci sa začali za niečím hnať, ty si sa

Sputnik Sweetheart, na narodeniny si

posadila v čase. Menila školy a odbory

z Murakamiho knihy pochopila prečo.

v Portugalsku, Španielsku, vo Fran-

Zamestnala si sa ako barmanka, kaž-

cúzsku. Menila si brigády v Petržalke,

dý večer si jej dávala ochutnať nové

Ružinove, Dúbravke.

drinky. Cestou domov sa o teba opie-

Písala ti každý deň. Každý týždeň.

rala, akoby bola opitá viac než naozaj.

Každý tretí týždeň, ak si sa jej ozvala

Na jej narodeniny ste do seba liali ná-

prvá.

poje obe. Mala na sebe šaty v odtieni

Niečo ti chýbalo. Počas jedného leta

svojich očí, zelená bola už roky tvojou

si to takmer našla v byte s bielymi ste-

najobľúbenejšou farbou. Celý večer si

nami, so sivými žalúziami a s čierny-

jej skladala komplimenty, niektoré si

mi obliečkami. Spoza okien sa ozývali

už ani nepamätáš.

zvuky podvečernej Karlovky. Nočnej

Flirtovala si s jej nápadníkmi, aby ti

Karlovky. Rannej Karlovky. Doobeda

dali svoje číslo a čo najrýchlejšie odišli.

si odišla, no večer si opäť mala na ja-

Chcela si ju pre seba. Viac si nad tým

zyku chuť vína s čokoládou a prsty sa

nepremýšľala, zakopla si aj pri nastu-

ti zabárali do mäkkých perín postele,

povaní do taxíka.

ktorá bola pre jedného priveľká.

Doma si ochutnala jej pery, ktoré nau-

Byt sa predal, na jeseň všetko opadlo.

čila bozkávať s odstupom. Pery, ktoré

Na Vianoce sa nečakane zjavila doma,

naučila bozkávať s vášňou. Bod, ktorý

zablúdila aj k tebe, priniesla ti darček

jej našiel niekto iný. Bod, ktorý ti dala

z každej krajiny. Počúvala si jej histor-

nájsť.

ky, o svoje si sa nepodelila. Cítila si sa

Ráno si nevedela, čo cítiš, mysľou ti

bezvýznamná, začala si plakať. Utrela

preblesklo len slovo konečne. Urobila

ti slzy, ráno si sa v jej objatí po dlhom

ti raňajky, pomedzi bozky vás prestala

čase zobúdzala bez opice aj prázdno-

bolieť hlava.

ty.

Teraz sa hráš s prsteňom. Už ti nechý-

Písali ste si každú hodinu. Rozhodla sa

ba nič, len odvaha zopakovať jej otáz-

doštudovať v Prahe, pozvala ťa k sebe.

ku:

Keď ťa vyhodili z ďalšej nezmyselnej

„Budeš pri mne až do konca?“


79

JAR19


QYS

80