__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

QYS

NIKAM NEODCHÁDZAME

PRIDE18

Rozhovor s verejnou ochrankyňou práv Máriou Patakyovou • Diana Puchnerovičová o Dúhovom PRIDE Bratislava • Program Dúhového PRIDE Bratislava 2018 • Rozhovor s DJkou a producentkou Matiou Lenickou alias B-complex • Ján Lazík o tom, ako mu PRIDE zmenil život • PRIDE Košice a PRIDE Viedeň


POZNÁŠ

HIV STATUS?

SVOJ

Príď sa otestovať i ty

HIV CHECK P INT na DÚHOVOM PRIDE BRATISLAVA v podobe testovacej sanitky 14. júla 2018 na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave od 13.00 do 18.00 • Anonymné a bezplatné • Rýchlotesty z kvapky krvi • Výsledok do pár minút Akékoľvek otázky týkajúce sa príslušného ochorenia alebo spôsobu jeho liečby je potrebné konzultovať s ošetrujúcim lekárom. Podrobnejšie informácie dostupné na požiadanie: GlaxoSmithKline Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 2 tel.: 02/48 26 11 11, fax: 02/48 26 11 10 www.gsk.sk, www.zdravie.gsk.sk SK/TRIM/0003/18a

Dátum prípravy: Jún 2018


06 Ombudsmanka Mária Patakyová: V akceptácii LGBTI komunity som nezaznamenala žiadny pokrok 12

My nikam Neodchádzame!

16

Diana Pruchnerovičová, riaditeľka Dúhového PRIDE Bratislava: ​Je skvelé, keď vidím dobrú atmosféru, natešený sprievod, krásnu energiu

23

Matia Lenická, DJka a hudobná producentka: Pre mňa je morálnym posolstvom PRIDEu ukázať, že aj keď človek nezapadá do tradičných šablón, neznamená to automaticky, že musí byť zlý alebo ohrozujúci

30 Ján Lazík: Povedal som si, že kašlem na to, čo si o PRIDE myslím. Pôjdem sa tam priamo pozrieť, zažiť to a zistiť čo a ako. 36 PRIDE Košice: Právo na queer priestor v metropole východu 40 Tipy ako sa cítiť bezpečne na Dúhovom PRIDE 46 Matej Ftáčnik: Netreba sa báť, o bezpečnosť akcie sa stará celý batalión profesionálov a dobrovoľníkov 51

Historické teplé okienko: Naše európske „stonewally“

56 Fakty a mýty o hepatitíde C 58

Marek Novotný, IBM: Rozmanitosť a inklúzia sú jednou z najdôležitejších hodnôt našej spoločnosti

61

Rehoľná sestra: Ak vám cirkev nedáva zmysel, nasledujte svoje svedomie

68 Láska, úcta a solidarita. Viedenský PRIDE tak blízko a pritom tak ďaleko 74 Už si môžeš vydýchnuť, Simon 76 20 songov, s ktorými sa stotožníte (nielen) počas PRIDEu 78 Reverenda Domina: Modliť sa a pracovať? Revernda Domina: MAGAZÍN QYS • ROČ. 3 • VYDANÉ 09/07/2018 • ŠTVRŤROČNÍK MAG. • ISSN 2453-9023 • EV 5428/16 • Č.2/2018 Vydavateľ: Nomantinels O.Z.,

Macko • Róbert Pakan

Višňová 5, 831 01 Bratislava

Titulná fotografia: UnSplash

IČO: 42182603

Facebook: @MagazinQYS

Kontakt: info@nomantinels.sk Realizované s finančnou Šéfredaktor: Andrej Kuruc

podporou Fondu na podporu

Redakčná rada: Jana Jablonická

umenia a Ministerstva spravod-

Zezulová • Ria Gehrerová •

livosti Slovenskej republiky

Dominika Chrastová • Martin


QYS

TEPLÉ SLOVKO NA ÚVOD Opäť bola zahájená sezóna Dúho-

ich nechali žiť, slobodne a radostne.

vých PRIDEov a zároveň ako na povel

Aspoň jeden dúhový deň. Veď aj o

všetci obrancovia „tradičnej rodiny“

tom je slušnosť. Či?

spustili vlny hnedej nenávisti. Fakty sú nasledovné. Verejná ochranky-

Andrej Kuruc

ňa práv Mária Patakyová pokroky v akceptácií LGBT ľudí nezaznamenala. Šesťdesiat percent LGBT ľudí zvažuje odchod zo Slovenska. V susednom Česku plánujú zavedenie manželstiev párov rovnakého pohlavia. Svetová zdravotnícka organizácia vylúčila zo zoznamu chorôb transrodovosť ako duševnú poruchu. Na Slovensku sa páry rovnakého pohlavia stále nemôžu brať a transrodoví ľudia musia podstúpiť mučivé zákroky, aby mohli konečne žiť svoj život. A ešte raz opakujem šesťdesiat percent LGBT ľudí zvažuje, že z tejto krajiny utečie. Majú inú možnosť? Mottom tohtoročného Dúhového PRIDE Bratislava je heslo: Neodchádzame. Prídeme. Cieľom je slušne motivovať mladých teplých ľudí, aby získali pocit, že má zmysel tu zostať. A aspoň jeden deň v roku byť absolútne prijatí a prijaté. Preto prosím všetkých hejterov, všetkých politikov a političky, organizácie, ktoré si postavili agendu na tom, že z LGBT ľudí urobili strašiaka, aby im aspoň tento jeden deň dopriali, aby

5

PRIDE18


QYS

Text: Dominika Chrastová

Foto: Jakub Kováč

ROZHOVOR

OMBUDSMANKA MÁRIA PATAKYOVÁ: V AKCEPTÁCII LGBTI KOMUNITY SOM NEZAZNAMENALA ŽIADNY POKROK

Pred rokom sa zúčastnila Dúhového pochodu prvýkrát, teraz sa naň chystá znova. Ako nám verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová povedala v osobnom rozhovore, verí, že na právne prehliadanie LGBTI komunity treba upozorňovať.

6

PRIDE18


QYS

7

PRIDE18


QYS

Minulý rok ste boli na PRIDE prvý-

pohľady, napríklad odborné a medi-

krát. Ako ho hodnotíte?

cínske, a potom je tu, samozrejme,

Atmosféra bola príjemná, išlo o po-

aj kultúrna odlišnosť a s tým spojené

kojné zhromaždenie vyslovene nabi-

otázky presvedčenia a viery. V súčas-

té pozitívnou energiou. Zrejme je to

nosti preto musím, žiaľ, konštatovať,

dané aj tým, že sa zúčastnilo veľmi

že som nijaký progres nezaznamena-

veľa mladých ľudí.

la.

Zachytili ste antipochod, ktorý sa

V Európskej únii je už len šesť štá-

konal v ten istý deň?

tov, ktoré neuznávajú registrova-

Áno, bola som o ňom informovaná.

né partnerstvá. Keď ich dokázala

Na tento pochod som nedostala po-

uzákoniť napríklad Malta, ktorá je

zvánku, takže som nemohla uvažovať

veľmi katolícky založená, prečo je to

o svojej prípadnej účasti.

na Slovensku problém?

Je škoda, ak sa takéto podujatia orga-

V istom zmysle si to vyžaduje čas,

nizujú súbežne. Nie je potom vytvore-

ktorého možno pre nás od ‘89 ešte

ný priestor na dialóg, na to, aby sme

neuplynulo dostatok. Taktiež si to

sa počúvali, narazili vo svojich vyjad-

vyžaduje otvorenosť. A možno aj bez-

reniach na niečo, čo zaujme druhú

prostrednú skúsenosť.

stranu, a aby sme sa zamýšľali nad

Na Slovensku sme ako keby zvyknu-

argumentáciou.

tí na isté nálepkovanie. Ak je niekto z LGBTI komunity, tak to pre niekto-

Po PRIDE ste sa vyjadrili, že o rok už

rých automaticky znamená, že je

snáď vaša podpora nebude potreb-

„nemorálny“. Musíme pochopiť, že

ná. Zdá sa vám, že Slováci akceptujú

ako každý z väčšiny, aj oni majú svoju

LGBTI komunitu o niečo viac alebo

osobnosť, akurát si nesú inakosť v tej

vnímate skôr stagnáciu?

najintímnejšej sfére ľudského bytia.

To pozitívne vyjadrenie bolo určite

Ako samostatný štát sme sa rozhodli

ovplyvnené aj spomínanou atmosfé-

začleniť do spoločenstiev krajín, aký-

rou PRIDEu.

mi sú Európska únia či Rada Európy,

V súčasnosti nemôžem konštatovať,

ktoré sa tejto problematike venujú.

že by sme mali priaznivejší vzťah k

Mnohé členské štáty majú už dávno

LGBTI komunite. Podľa mňa je to

doriešené základné otázky, s ktorými

dané aj tým, že málo otvárame tieto

sa my na Slovensku v súčasnosti ešte

témy, skutočne málo sa počúvame,

len stretávame. To, že sme súčasťou

málo diskutujeme, málo vidíme rôzne

týchto spoločenstiev, je však pre mňa

8

PRIDE18


QYS

istou zárukou, že diskusiami a odbor-

V ktorých právnych oblastiach za-

nými argumentmi predsa len dospe-

znamenávate diskrimináciu LGBTI

jeme k vhodným riešeniam aj u nás.

komunity?

Uvítala by som, keby sa otázka uzna-

To, že páry rovnakého pohlavia u nás

nia registrovaných partnerstiev do-

nemajú oficiálne uznané partnerské

riešila čím skôr a keby sa naše „ne-

vzťahy, sa odráža najmä v občian-

videnie“ týchto párov skončilo. Ale

skoprávnych

odhadovať vývoj a či to bude skôr,

vzťahoch. Napríklad, osoba starajúca

alebo neskôr si netrúfam.

sa o ťažko zdravotne postihnutého

a

sociálnoprávnych

partnera rovnakého pohlavia nemá Z čoho podľa vás pramení nálepko-

nárok na získanie opatrovateľského

vanie na Slovensku?

príspevku. Taktiež počas vyšetrovania

Možno z tradičného nazerania. Psy-

v trestnom konaní nemá partner rov-

chológovia a psychiatri by pravdepo-

nakého pohlavia možnosť odmietnuť

dobne povedali, že istá opatrnosť voči

vypovedať, kým nepreukáže svoj sta-

všetkému, čo nepredstavovalo zauží-

tus blízkej osoby.

vaný štandard v spoločnosti, slúžila v rámci evolúcie na ochranu a zabezpe-

Ako vnímate neratifikáciu Istanbul-

čenie prežitia. Zároveň však bola na

ského dohovoru aj z dôvodu použitia

prežitie určite potrebná aj otvorenosť

slova „rod“ namiesto „pohlavie“?

voči novým prvkom.

Domnievam sa, že na túto tému ne-

Domnievam sa, že bezprostredná

prebehla dostatočná odborná disku-

osobná skúsenosť s LGBTI ľuďmi je

sia. Po nej by sme možno všetci začali

veľmi dôležitá. Okrem rozhovorov s

Istanbulský dohovor vnímať ako ná-

nimi možno aj prostredníctvom ume-

stroj, ktorým je možné bojovať voči

leckých diel. Filmy ako Dánske dievča

rodovo podmienenému násiliu, a to

podávajú vnútorný pohľad do psychi-

predovšetkým

ky týchto osôb a zároveň svedčia, že

chanizmami, aby sa výskyt tohto javu

nejde o nič nebezpečné pre spoloč-

znižoval až eliminoval.

nosť.

Pokiaľ by sme si jednoducho mysleli,

Každý sa jednoducho potrebuje za-

že na Slovensku rodovo podmienené

myslieť nad tým, čo robí z človeka

násilie neexistuje, patrili by sme me-

ľudskú bytosť, a nezačínať svoj postoj

dzi členské štáty Rady Európy, ktoré

odsudzovaním.

by boli raritné.

preventívnymi

me-

Z pozície ombudsmanky som vedela byť v tejto oblasti len menej aktívna.

9

PRIDE18


QYS

10

PRIDE18


QYS

Spadá to totiž pod takzvanú národnú

komfortnej zóny, čo aj pre odlišné vní-

ľudskoprávnu inštitúciu, ktorou verej-

manie v rámci Slovenska nie je jedno-

ný ochranca práv na Slovensku nie je.

duché. Iná je situácia v Bratislave, iná na severe Slovenska či na východe.

Na to, aby si mohli transrodové oso-

Mali by sme mať preto otvorené oči

by zmeniť pohlavie aj z právneho

aj srdcia, aby sme vnímali životné prí-

hľadiska, musia nevyhnutne pod-

behy LGBTI ľudí a strasti, ktoré vychá-

stúpiť operáciu pohlavných orgá-

dzajú z toho, že im z pohľadu právnej

nov. Plánujete sa venovať aj tejto

úpravy stále nie je venovaná náležitá

problematike a pretvoriť podmienky

pozornosť.

na právnu zmenu pohlavia? Je to jedna z veľmi vážnych otázok. Budeme sa jej veľmi podrobne venovať, keďže máme podnet s takýmto obsahom. Minulý rok ste podporili PRIDE aj vyvesením dúhovej vlajky. Urobíte to aj tento rok? Vlani som sa aj v rámci kontextu, v ktorom to bolo zasadené, dlho rozhodovala, či to urobím. Napokon som dospela k záveru, že v našej krajine treba na problém právneho prehliadania LGBTI komunity upozorňovať. Nebolo to však jednoznačne pochopené ako podpora. Dostala som aj správy, ktoré vyjadrovali nepochopenie tohto aktu. V najbližších dňoch budem opäť finálne vyhodnocovať svoj postoj k tejto otázke, ale predpokladám, že tie dôvody, pre ktoré som to urobila minulý rok, stále pretrvávajú, takže áno. Prijatie samého seba si vyžaduje veľkú dávku odvahy a vystúpenie z

11

PRIDE18


QYS

MY NIKAM NEODCHÁDZAME!

Text: OZ Dúhový PRIDE Bratislava

PRIDE

Festival Dúhový PRIDE Bratislava 2018 sa uskutoční 14. júla 2018 na Hviezdoslavovom námestí. Zviditeľňuje LGBTI ľudí, ktorí sa snažia zmeniť slovenskú spoločnosť k lepšiemu. Headlinerom 8. ročníka podujatia bude skupina Korben Dallas.

12

PRIDE18


QYS

13

PRIDE18


QYS

Ôsmy ročník tradičného festivalu Dú-

DE sme chceli upozorniť na odchody

hový PRIDE Bratislava sa uskutoční

mladých LGBTI ľudí do zahraničia,

14. júla 2018 od 13:00 na Hviezdoslavo-

ktorí opúšťajú Slovensko preto, že im

vom námestí.

v porovnaní s väčšinou členských krajín Európskej únie poskytuje výrazne

Týždeň sprievodných podujatí sa za-

horšie podmienky pre život. “Ignorá-

čne v pondelok 9. júla večer otvore-

cia LGBTI ľudí zo strany vlády a štátu

ním v kaviarni Berlinka spojeným s

za posledné desaťročie spôsobila na-

diskusiou Z Bratislavy s láskou. Dúho-

hromadenie a vyostrenie problémov,

vý PRIDE Bratislava 2018 je podujatie

ktorým táto komunita na Slovensku

nadväzujúce na podobné sprievody

čelí. Napriek opakovaným sľubom

vo svete, ktoré upozorňujú, že všetci

neboli slovenskí politici schopní prijať

ľudia sú si rovní bez ohľadu na ich se-

ani najjednoduchšie právne úpravy,

xuálnu orientáciu alebo rodovú identi-

ktoré by zjednodušili život párom rov-

tu. Tento tradičný festival je farebnou

nakého pohlavia a ich rodinám”, pove-

prechádzkou, počas ktorej sa k nám

dal hovorca PRIDE Martin Macko.

pridávajú rodiny, priatelia, kolegovia a známi, aby ukázali, že sme bežní ľu-

Iniciatíva Inakosť uskutočnila v roku

dia, ktorí chcú mať rovnakú šancu ako

2017 celoslovenský LGBT prieskum

všetci ostatní udržať si zdravie, ísť si za

(nezahŕňal intersexuálnych ľudí), v

svojím šťastím, zarobiť si na živobytie,

ktorom sa okrem iného pýtala LGBT

byť v bezpečí vo svojej krajine, nebyť

respondentov na názor, či sa cítia byť

diskriminovaní a starať sa o tých, kto-

prijatí v slovenskej spoločnosti. Väč-

rých milujeme. “Na Slovensku to, žiaľ,

šina LGBT ľudí, až 63 % opýtaných,

na rozdiel od väčšiny krajín Európskej

pokladá mieru prijatia LGBT ľudí zo

únie, nie je ani v roku 2018 samozrej-

strany spoločnosti na Slovensku za

mé a z právneho hľadiska realizo-

malú alebo žiadnu. Tretina respon-

vateľné. Aj preto festival podporuje

dentov si myslí, že miera prijatia je

viditeľnosť komunity lesieb, gejov, bi-

len čiastočná. Len 1,4 % označilo mie-

sexuálnych, transrodových a interse-

ru prijatia za veľkú. S tvrdením „Nie-

xuálnych ľudí v ich plnej rozmanitosti

kedy chcem uniknúť zo stresu, ktorý

na Slovensku,” hovorí predsedníčka

nám spôsobuje spoločnosť pre LGBT

OZ Dúhový PRIDE Bratislava Diana

identitu, odchodom do zahraničia,“

Pruchnerovičová.

celkovo súhlasilo 67,8 % respondentov a respondentiek (ani súhlasí, ani

Témou tohto ročníka Dúhového PRI-

14

nesúhlasí 13,6 %). S tvrdením „Sociál-

PRIDE18


QYS

ne obmedzenia a predsudky vo vzťa-

na Slovensku. Naopak jeho neriešenie

hu k tomu, že som LGBT, obmedzujú

nás bude vyčleňovať zo spoločenstva

moje schopnosti vytvoriť si život, aký

vyspelých demokracií.

chcem mať,“ celkovo súhlasí 66,5 %

Podujatie bude moderovať Ludwig

respondentov.

Bagin a vystúpia slovenské hudobné skupiny Korben Dallas, Sendreiovci,

“Aj pre celkový negatívny trend vo

Modré hory a speváčka Katarzia. Kon-

vývoji slovenskej spoločnosti považu-

krétne informácie o programe a part-

jeme za nevyhnutné ukázať, že LGBTI

neroch podujatia zverejníme v novej

ľudia sú jej súčasťou, patria sem, me-

tlačovej správe tesne pred konaním

dzi svojich priateľov, do svojich rodín,

PRIDE.

susedstiev, pracovných kolektívov a cirkevných spoločenstiev”, upozorňuje hovorkyňa PRIDE Natália Tomeková. “Počas PRIDE týždňa a samotného sobotnajšieho podujatia PRIDE dáme preto priestor ľuďom z LGBTI komunity, ktorí neodišli, alebo naopak, sa vrátili na Slovensko. Nezanevreli na svoju krajinu a snažia sa o pozitívnu zmenu nielen pre seba, ale najmä pre ostatných ľudí, ktorí tu žijú,” povedala Tomeková. Hlavným posolstvom tohto ročníka sa preto stalo “My nikam neodchádzame - PRIDEme”. Chceme povzbudiť všetky členky a členov LGBTI komunity, že má zmysel zostať na Slovensku a usilovať sa o lepší život s právnym uznaním ich partnerstviev, rodín a identity. Zároveň takto upozorňujeme politikov a političky, že sme tu a naše základné práva a slobody, na rozdiel od väčšiny štátov EÚ, nie sú naplnené. Tento problém nevymizne, pretože LGBTI menšina nikam neodíde, ale žije a bude žiť tu,

15

Festival Dúhový PRIDE Bratislava 2018 sa uskutoční s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v rámci dotačného programu Kultúra znevýhodnených skupín na rok 2018, individuálnej dotácii Bratislavského samosprávneho kraja, Grantového programu hlavného mesta SR Bratislavy Ars Bratislavensis a sponzorstve spoločností IBM Slovakia, GlaxoSmithKline a AbbVie.

PRIDE18


QYS

Text: Andrej Kuruc

Foto: Jakub Kováč

ROZHOVOR DIANA PRUCHNEROVIČOVÁ, RIADITEĽKA DÚHOVÉHO PRIDE BRATISLAVA: ​ JE SKVELÉ, KEĎ VIDÍM DOBRÚ ATMOSFÉRU, NATEŠENÝ SPRIEVOD, KRÁSNU ENERGIU

Diana Pruchnerovičová má 29 rokov, pochádza z Prešova, 10 rokov žije v Bratislave. Dúhový PRIDE Bratislava robí po práci vo voľnom čase, pre dvoma rokmi sa stala jeho riaditeľkou.

16

PRIDE18


QYS

17

PRIDE18


QYS

Ako si sa stala riaditeľkou najväčšie-

ho. Na druhej strane to však prinieslo

ho Dúhového PRIDE na Slovensku?

mnoho zaujímavých ľudí, priblížilo ma

Prečo to robíš?

to k rôznym témam, ktorým som sa

Dúhový PRIDE je moja srdcovka a

predtým nemala šancu venovať. Mám

som veľmi rada, že sa darí udržať

rada svoje súkromie, nerada sa oň de-

kontinuitu v organizovaní podujatia

lím, no táto práca to do istej miery

aj vďaka nasadeniu úžasných ľudí od

vyžaduje, a tak som si povedala, že to

roku 2010. Tento rok nás čaká už ôsmy

akceptujem.

ročník. Keď som vstúpila do PRIDE tímu, mojou úlohou bola bezpečnosť

Začala si dostávať vo väčšej miere

podujatia. Našla som sa v tom, bavi-

nenávistné správy?

lo ma to. Postupne boli nové voľby,

Musím povedať, že áno, ale rok od

menili sa členovia a členky tímu a po

roka menej a menej. Vyskytnú sa

voľbách som sa stala predsedníčkou

vždy po článku o PRIDE, po zverejnení

správnej rady občianskeho združenia

mojich fotografií. Ak mi prídu správy,

Dúhový PRIDE. Riešenia bezpečnosti

ktoré sú síce nenávistné, no je v nich

som sa nevzdala ani po prijatí novej

nejaká otázka, alebo vidím potenciál

úlohy a stále je to tak, že to, aby sa nič

debaty, na všetky sa snažím reago-

nepríjemné na PRIDE nestalo, je moja

vať. Beriem to ako súčasť svojej prá-

priorita. Dôležité pre mňa bolo smero-

ce. V každom prípade to omnoho viac

vať náš tím k agilným metódam - aby

vyvažujú pozitívne správy. Ako som

bol samoriadiaci a samokontrolný.

spomínala, čítam všetko, nerobí mi to

Sme partia ľudí, ktorí radi vzájom-

zle. Je to téma, ktorú mnoho politikov

ne spolupracujú, robia to po práci vo

zneužíva, ľudia majú preto mnoho-

svojom voľnom čase a každému jed-

krát pocit, že je správne, keď vám vy-

nému a každej jednej na PRIDE veľmi

nadajú alebo sa hanlivo vyjadria voči

záleží. Pracovať s takými vynikajúcimi

LGBT ľuďom. Snažím sa s nimi o tom

kolegami a kolegyňami je pre mňa

hovoriť, beriem to tiež ako súčasť mo-

nie len česť, ale aj radosť.

jej práce a toho, čo to prináša.

Ovplyvnilo nejakým spôsobom tvoj

Akú máš najlepšiu spomienku na

život to, že si viac na očiach verej-

Dúhový PRIDE?

nosti?

Pre mňa je najkrajší pocit, keď už prej-

Ovplyvnilo to môj život v tom, že mám

de pochod a ja sa potom vždy posta-

oveľa menej voľného času. Už od no-

vím na začiatok, na vstup Hviezdosla-

vembra myslím na PRIDE a riešim

vovho námestia, a keď prichádzajú

18

PRIDE18


QYS

ľudia, každý je vysmiaty, zdravíme sa

aby nastávalo čo najmenej stresov.

a dáme si „high five“. Je skvelé, keď vidím

dobrú

atmosféru,

natešený

S úradmi sa spolupracuje dobre?

sprievod, krásnu energiu. To je vrchol

Na základe kontinuity a dlhoročnej

dúhového dňa.

spolupráce si myslím, že máme vybudované dobré vzťahy. Vedia čo od

Aká bola najzáťažovejšia situácia pri

nás môžu očakávať, ale vždy samo-

organizovaní PRIDE?

zrejme záleží od nastavenia mesta a

Náročné je vybavovanie a riešenie

aktuálnej politickej situácie. Tento rok

rôznych administratívnych vecí pred

to bolo o niečo náročnejšie ako po mi-

konaním

začíname

nulé roky, vyskytli sa aj nejaké prekáž-

s prípravou v novembri, tak všetky

ky, no zareagovali sme a všetko sme

povolenia, zakreslenia, vybavovania,

vyriešili, alebo vymysleli tak, aby nám

komunikácia čo môžeme, čo nemô-

nič nechýbalo.

PRIDE.

Keďže

žeme, je vždy najnáročnejšia časť prípravy. Samotný deň PRIDEu je pre

Mnohí ľudia hovoria, že sa nezúčast-

mňa najhektickejším dňom v celom

ňujú PRIDE, pretože je extravagatný,

roku. Začína o ôsmej ráno, mám vte-

ako to je podľa teba?

dy prvé stretnutia, potom sa s polí-

PRIDE v iných krajinách je buď karne-

ciou stretávam na Hviezdoslavovom

val, festival, alebo oslava. Na Sloven-

námestí, potom posledné inštrukcie

sku sme však ešte stále nedosiahli

bezpečnostnej službe, pár slov s dob-

pokrok v oblasti práv LGBTI ľudí a aj

rovoľníkmi, tak aby bolo všetko tip

preto u nás PRIDE nevyzerá ako kar-

top, keď sa otvoria brány samotného

neval, skôr sa prostredníctvom neho

PRIDE. Môj pracovný deň končí cca

snažíme vyjadriť, čo by sme pre ko-

okolo piatej ráno nasledujúceho dňa.

munitu chceli dosiahnuť. Mne PRIDE

Afterparty si tiež nestihnem veľmi

u nás nikdy neprišiel extravagantný,

užiť, aj to je súčasť môjho pracovné-

nepobehujú tam nahí ľudia. Tak isto

ho dňa, no keďže tieto veci nám robí

ako stretneme rôznych ľudí hocikde

Roman Samotný, starosti s organizo-

na ulici, v nákupnom centre, ich celú

vaním, zháňaním priestorov a DJov

škálu stretávame na Dúhovom PRI-

mi odpadnú. Ale ten pocit, keď všetko

DE, len sú trošku farebnejší a veselší.

dobre dopadne a všetko sa vydarí, je úžasný. Na žiadnu teda vyslovene naj-

Ako je to s bezpečnosťou na PRIDE,

záťažovejšiu situáciu si nespomínam.

musia mať ľudia obavy prísť?

Snažím sa mať všetko pripravené tak,

Aj tento rok, ako každý, sa snažíme

19

PRIDE18


QYS

20

PRIDE18


QYS

zaistiť bezpečnosť tak, aby neboli dô-

otvorene. Mám pocit, že keď sa ľudia

vody na obavy. Jednania s políciou

boja otvorene o sebe hovoriť, pretože

prebehli, je to top priorita, ktorá zahŕ-

majú strach, že im niekto ublíži, viac

ňa mnoho krokov, pretože ak sa tam

ubližujú sami sebe. Tým, ako na sebe

ľudia nebudú cítiť bezpečne, neprídu.

dopustia to trápenie, ako sa sami vy-

Spolupráca s políciou je dlhodobá,

stavujú tomu, že si musia vymýšľať a

máme korektné vzťahy a snažíme sa

klamať.

dosahovať kompromisy. Na bránach budú opäť kontrolované vstupy, aby

V kontexte posledných udalostí, aj

sa zaistil čo najvyšší stupeň bezpeč-

homofóbnych útokov na uliciach,

nosti. Ďakujem teda všetkým, ktorí sú

ako vnímaš súčasnú situáciu v spo-

pri príchode na PRIDE trpezliví. Tento

ločnosti vo vzťahu k LGBTIQ ľuďom?

rok sme navýšili počet brán na kaž-

Myslím, že sa situácia nezmenila, situ-

dej strane dvojnásobne, aby vstup na

ácia už taká bola. Je to výsledok pred-

podujatie bol čo najplynulejší.

sudkov spoločnosti, v ktorej žijeme a tiež toho, aké signály a informácie vy-

Aký odkaz máš pre účastníčky a

siela množstvo politikov. Vynikajúce

účastníkov PRIDEu?

je, že sa o tom v médiách viac hovorí,

Som veľmi vďačná za každého jedné-

ale nenávistné útoky, a to, že sa ľudia

ho podporovateľa a podporovateľku.

necítia úplne bezpečne, to tu bolo aj

Hviezdoslavovo námestie, ako i celá

predtým. Niekoľkokrát sa aj mne stali

trasa pochodu sú vynikajúco pripra-

nepríjemné udalosti na verejnosti, ale

vené. Tak, ako na každom inom ve-

to sa môže udiať hocikedy, hocikomu.

rejnom zhromaždení, i na PRIDE ide

Treba zachovať pokoj, ak sa dá z tej

o vyjadrenie svojho postoja a budem

situácie odísť a myslím si, že vždy je

rada, ak sa popri tom aj zabavíme.

dobré zavolať políciu, aby skutky boli adekvátne zaznamenané.

Aký bol tvoj osobný coming out? Ja som sa vyoutovala v osemnástich.

Na čo sa môžeme tešiť na tohtoroč-

Išlo o štandardný coming out, kde

nom PRIDE, aký bude program?

sme prešli s rodičmi všetkými otáz-

Veľmi sa tešíme na Korben Dallas,

kami typu, či sa mi niečo stalo, kde sa

Modré hory a prijali pozvanie aj Sen-

stala chyba. Postupne to, že som les-

dreiovci. Bude aj týždeň sprievodných

ba naši veľmi dobre prijali. Sú v poho-

udalostí, čaká nás teplo na cestách,

de, sú nápomocní, moja rodina tento

divadlo, párty, dúhový workshop pre

rok príde aj na PRIDE. Bolo to ťažké

mladých, diskusie s významnými hos-

obdobie, ale oveľa lepšie sa mi žije

ťami.

21

PRIDE18


QYS

Čo by si povedala všetkým ľuďom,

Chcela by si niečo dodať na záver?

ak ešte váhajú, či sa zúčastnia Dú-

Chcem sa poďakovať celému PRIDE

hového PRIDE Bratislava?

tímu za prácu, ktorú odvádzajú. Je to

Pride je jedna z možností ako pove-

vynikajúce spolupracovať s tak per-

dať “sme tu”, tak prečo ju nevyužiť.

fektnými ľuďmi. Moje ďakujem patrí

Čo nie je vidieť, ako by neexistova-

aj dobrovoľníkom, dobrovoľníčkam,

lo. Ale my existujeme v tento, ako i v

účinkujúcim a každému kto sa na

ostatných 364 dní roku. Tento deň je

organizácii podieľa. V neposlednom

ale výnimočný tým, že všetci spolu a

rade sa chcem poďakovať Romane

naraz ukážeme, že nie len povinnosti,

Schlesinger, ktorá celý PRIDE na Slo-

ale aj práva patria všetkým rovnako.

vensku začala a vďaka tomu dnes

Ak chceme na Slovensku dosiahnuť

môžeme pokračovať v tejto aktivite.

zmenu, naše posolstvo musí mať silu

A moje najväčšie ďakujem patrí všet-

a k tomu potrebujeme podporu veľ-

kým vám, ktorý sa PRIDEu zúčastňu-

kého množstva ľudí.

jete.

Kto chodí na Dúhový Pochod? Sú to len LGBT ľudia, alebo aj heterosexuálne orientovaní ľudia? Na Pride je to naozaj rozmanité. Či už homosexuálne, alebo heterosexuálne, každým rokom pribúdajúce rodiny. Veľmi sa teším, že stúpa počet mladých ľudí, ktorí chodia na PRIDE a neraz vidno v sprievode aj vyššie ročníky. Veľkú skupinu tvorí trans* komunita, takže PRIDE je rozmanitý naprieč vekom, orientáciou, rodom, skrátka celé spektrum spoločnosti. Som rada že tento deň patrí každému. Sme nielen dcéry a synovia, sú tu rodičia, tety, ujovia, kolegovia... Možno dôležitejšie ako samotný deň PRIDE je to s čím odchádzame a ako k celej veci pristupujeme v našich bežných životoch a počas všedných dní.

22

PRIDE18


QYS

Text: Andrej Kuruc

Foto: Jakub Kováč

ROZHOVOR MATIA LENICKÁ, DJKA A HUDOBNÁ PRODUCENTKA: PRE MŇA JE MORÁLNYM POSOLSTVOM PRIDEU UKÁZAŤ, ŽE AJ KEĎ ČLOVEK NEZAPADÁ DO TRADIČNÝCH ŠABLÓN, NEZNAMENÁ TO AUTOMATICKY, ŽE MUSÍ BYŤ ZLÝ ALEBO OHROZUJÚCI 23

PRIDE18


QYS

Minulý rok si mala na Dúhovom

nosti, alebo skôr konzervatívnosti. Pre

PRIDE silný príhovor, čo ťa viedlo k

niekoho je dôležitejšia slušnosť, že

tomu, aby si na PRIDE vystúpila?

sa nenadáva, ako keď sa komunikuje

Keď sa ma opýtali, či by som poveda-

štýlom, ktorý ubližuje a je necitlivý. A

la pár slov na PRIDE, tak som s tým

obhajuje sa tým, že je to slušné, lebo

nemala problém. K téme sa vyjadru-

je to slušne povedané. Niečo podob-

jem konzistentne, či už počas tohto

né som zažila vo facebookovej skupi-

rozhovoru, o polnoci na party, alebo

ne #somtu, kde sa ľudia zapájajú do

na námestí. V jadre všetkého je hu-

diskusií ku článkom, v ktorých sa vy-

manizmus. Každý človek má právo na

skytujú dezinformácie a nenávistné

šťastie a svoj život, do ktorého mu iní

prejavy. Mala som článok, ktorý dali

ľudia nemajú hovoriť. Všetci sme rov-

do skupiny #somtu a jeden člen napí-

nakí a zároveň iní, normálnosť je šta-

sal komentár, ktorý ma urážal, aj keď

tistika, kde sa zoberú všetky rôznosti

slušne napísaný bez nadávok. Potom

dokopy a priemer vyjde ako normál-

som mala záujem si to s nimi prebrať.

nosť. Ale každý má malú rôznosť. Po-

Ten človek sa obhajoval, že on bol

tom platí jedna vec, že ak si iný spô-

predsa slušný, a že má právo na svoj

sobom, že nikomu neubližuješ, tak si

názor. Vyplynulo z toho, že skupina

jednoducho iný a tým by to malo kon-

nemá zavedený citlivý slovník, kto-

čiť. A to, koho máš rád, alebo nemáš

rý komunikuje napríklad záležitosti

rád, alebo ako sa cítiš, oblečieš, to je

LGBT ľudí, tak že im neubližuje.

tvoja vec, tým druhých ľudí neobmedzuješ.

Takže považuješ Dúhový PRIDE za slušný?

Hovorila si o tom, ako mnohí ľudia

Pre mňa je morálnym posolstvom

považujú PRIDE za vulgárny.

PRIDU ukázať, že aj keď človek neza-

Zmyslom PRIDE je, že je tam vítaní

padá do tradičných šablón, nezname-

úplne každý. Aj úplne zarytý konzer-

ná to automaticky, že musí byť zlý ale-

vatívec, by mal mať možnosť zažiť si,

bo ohrozujúci. To, že PRIDE propaguje

že ľudia na PRIDE sú ako iní ľudia na

väčšie šťastie, teda väčšiu slobodu pre

rôznych akciách. Tým sa xenofóbia,

ďalších ľudí, je pre mňa jadrom sluš-

ktorá môže vyplývať z neznámeho,

nosti. PRIDE môže pomáhať blízkym

potlačí. Keď niekoho raz spoznáš, tak

tých ľudí, ktorí si to ani neuvedomu-

sa ho už nebojíš. V súčasnosti sa tiež

jú. A to tak, keď napríklad niekto, kto

veľa hovorí o slušnosti. Myslím si, že

sa trápi kvôli svojej orientácii alebo

na Slovensku žijeme vo falošnej sluš-

transrodovej identite, dostane spät-

24

PRIDE18


QYS

25

PRIDE18


QYS

nú väzbu, že existujú ľudia, ktorí sa ťa

Matia Lenická (34) je slovenská

ujmú alebo ktorí sú pripravení s tebou

drum‘n‘bassová DJka a produ-

stráviť čas. Jednoducho na PRIDE ne-

centka známa aj pod umeleckým

zostaneš sám a nebudú ťa mať všetci za blázna. A čo sa týka konzervatívnych rečí, či tam bol niekto v latexe, ja

menom B-complex. Vyštudovala VŠMU. Matia je otvorene​bi-gen-

tam just dôjdem v latexe, keď budem

der​od roku 2015. Svojím coming

mať nabudúce možnosť. Pretože to,

outom chcela zvýšiť povedomie

čo si na seba oblečieme, to nás nede-

o transrodových ľuďoch. Získa-

finuje. Tí istí ľudia, ktorí kritizujú PRI-

la cenu Radio_Head Awards za

DE, sa tiež pýtajú prečo nie je hetero

skladbu Past Lessons For the Fu-

pride, zatiaľ čo kopa billboardov je tak sexistická, že hetero-pride máme na očiach každý deň. PRIDE je dôležitý

ture, ktorá obsahuje aj prejav českého diplomata Jana Masaryka

aj preto, lebo niektoré veci sa nezme-

s hlavným mottom „Mít rád lidi“.

nia sami od seba. Keď sa nebudeme

Dlhodobo otvorene podporuje

ozývať a hlásiť sa o svoje práva, tak sa

práva LGBTI ľudí a o tejto téme

budú naše problémy večne ututlávať.

často píše aj vo svojom autor-

Bude sa hovoriť „máme iné priority“,

skom stĺpčeku denníka SME. Mi-

vy teraz nie ste dôležití. Pre väčšinovú spoločnosti potreby LGBTI ľudí nie sú podstatné, lebo sa ich netýkajú, im

nulý rok v auguste mala príhovor na Dúhovom PRIDE v Bratislave.

to život neohrozuje. Paradoxom je, že keby sa schválil napríklad zákon o životných partnerstvách alebo zakázali nútené sterilizácie trans ľudí, tak by sa život väčšinovej populácie nezhoršil. Žiadne ďalšie priority by to neobmedzilo, ale LGBTI ľuďom by sa žilo lepšie. A čo hovoríš na ľudí, ktorí nenávistné komentáre na PRIDE ospravedlňujú svojim názorom? To, že niekto presadzuje nenávisť ako svoj názor, alebo že má dokonca rov-

26

PRIDE18


QYS

past lessons for the future

naké právo to robiť, to je hlúposť. Ja nechodím za inými ľuďmi a neriešim ako vyzerajú. Alebo s kým sa bozkávajú, čo si obliekli. Neviem prečo by títo ľudia mali mať právo posudzovať mňa alebo kohokoľvek z PRIDEu. Chlapi, ktorí, predtým v živote neriešili ako iní muži, alebo ženy vyzerajú, sa zrazu cítia byť odborníci na môj make-up. Takže toto pokrytectvo, selektívnosť na koho budem kritický, ktorá ide ruka v ruke s pocitom, že na to mám právo – to je veľký problém v našej spoločnosti. Aký máš pocit rok po PRIDE, posunuli sa práva LGBTI ľudí dopredu? Povedala by som, že situácia stagnuje. Trochu som bola sklamaná, keď teraz prebiehala občianska iniciatíva, ktorá sa snažila zadefinovať slušné Slovensko. Na protestoch bolo veľa ľudí z PRIDE, gejov, lesieb i trans ľudí. Nebehali sme tam s transparentami LGBT, lebo sme si plne vedomí, že do istého momentu má byť protest o tom, čoho sa to týka. Ale zároveň si myslím, že by mala byť aj z opačnej strany podaná ruka - považujeme vás za súčasť slušného Slovenska, budeme mať radi vyjadrenia aj z vašej strany. Ale to sa nedialo. Čiže opäť je tu časť spoločnosti, ktorá síce chce to isté, ale prezentuje sa ako neviditeľná a neúčastná. Záležitosti, ktoré sú oveľa jednoduchšie riešiteľné v porov-

27

PRIDE18


QYS

naní s korupciou, dôchodkovým sys-

ľudia dokážu správať k svojmu oko-

témom, daňovou politikou, sa budú

liu. Je to to isté, ako keď sa niekde v

dávať na druhú koľaj. Tam aj zostanú

Kežmarku ocitne černoch – ľudia sa s

dovtedy, kým sa k tomu neprihlásia

tým vyrovnávajú, je to pre nich zvlášt-

ľudia, ktorí sú slušní a ktorí prajú os-

ne. Čím viac ľudí, ako som ja, bude žiť

tatným, aby boli spokojní a šťastní.

svoje životy bežne, tak tým menší šok to bude aj pre tých ostatných. Zažila

Sama si prešla verejným coming

som aj veľmi veľa pozitívnych reakcií.

outom, zažila si z okolia skúsenosti,

Mala som obavy, že budem musieť

ktoré by sa dali nazvať neslušné?

chodiť kanálmi a ľudia budú na mňa

V podstate veľmi nie, ak nepočítame

hnusní, ale tie sa nenaplnili. V živote

internet. To je zóna, kde na teba vyle-

sa mi nestalo, že by ma niekto vysmial

jú záchod. Aj kvôli môjmu rázštepu aj

na verejnosti.

cez DJing, som vždy vnímala to, kto sa ku mne ako správa, či ma chce uraziť

Si považovaná za vzor pre mladých

alebo je prospechár. Naši môj coming

LGBT ľudí a špecificky pre transro-

out doteraz spracúvajú, ale nikdy som

dových ľudí. Čo by si im odkázala?

nepochybovala o tom, že by ma pre-

Ako prežiť na Slovensku, tak aby

stali ľúbiť. Takže je veľa vecí, čo by

mohli byť sami sebou?

som si vedela predstaviť mať oveľa

Odsťahovať sa (smiech). Ale nie. Ak

lepšie. Na druhej strane, iní ľudia zažili

chceme, aby sa situácia na Slovensku

oveľa horšie prijatia. A čo sa týka ve-

zmenila, nemôžme sa všetci teraz vy-

rejného coming outu, v bežnej realite

sťahovať a odísť preč za lepším. Ľu-

si málokto na mňa trúfne lebo v štek-

dia, ktorí odišli do Anglicka alebo do

loch mám meter deväťdesiat. Keď sa

Ameriky a majú sa teraz lepšie v rámci

škaredo pozriem, tak sa ma väčšina

LGBT tém, tak sa nemajú dobre, lebo

ľudí bojí. Čo však zažívam často je, že

Amerika je super. Majú sa dobre pre-

na mňa ľudia zazerajú. A ty nevieš z

to, že boj za LGBT práva si tam niekto

akého dôvodu. Lebo vidia B-complex

za nich takpovediac „odsral“, niekoho

a sú nadšení? Alebo si hovoria v du-

postrelili, zmlátili. Boli tam odvážni

chu, že čo to je za buzeranta? Takže

ľudia, ktorí svoje práva riešili. My tú

väčšinou som hlavne vo vzťahu k cu-

odvahu potrebujeme u nás. Ak niekto

dzím ľuďom skôr utiahnutá. Už som

má na zmenu gule a energiu, tak sú

sa naučila, že to neriešim, idem si a

to primárne mladí ľudia. Netreba ča-

nepozerám kto zazerá. Ale tí čo sú so

kať kedy za teba bude niekto meniť

mnou krátko, sú prekvapení ako sa

pomery, my sme možno niečo na-

28

PRIDE18


QYS

ťukli, ale tiež máme svoj vek a vždy

aj v takýchto magazínoch, či v ľuďoch

daná generácia podáva ďalej žezlo.

ktorí sú verejne vonku. Tie decká, kto-

Verím, že je kopec takých ľudí. Vidím,

ré teraz rozhovor čítajú, budú možno

že dnes už decká inak vnímajú LGBT

politici či právnici, alebo niekto kto sa

ľudí. Do nejakej miery sa z toho stáva

raz dokáže v tomto emancipovať.

mainstream. RuPaul‘s Drag Race je show veľmi obľúbená medzi babami.

Čo by si popriala tohtoročnému Dú-

Takže teraz, keby mali spolužiaka, kto-

hovému PRIDE?

rý príde do školy oblečený ako drag

Úprimne by som mu popriala čo naj-

queen, tak by bol veľmi populárny. Za-

viac otvorenosti. Aby sa ľudia čo naj-

tiaľ čo mňa by v mojej dobe asi ušika-

viac dokázali odviazať, aby boli čo naj-

novali. Ale stále je množstvo radikálov

viac sami sebou. Aby neriešili čo si kto

a šikany. Platí jedna vec, ak máte člo-

o nich bude myslieť, lebo kým žijeme

veka vo svojom okolí, ktorý ju prežíva,

v tejto mentalite, tak sa veci nebudú

buďte čo najviac podporou, čo najviac

meniť. Dúfam, že ten deň bude ve-

mu doprajte. Každý, kto žije otvorene,

selý, emancipovaný, šťastný a seba-

kto si žije svoj život, pomáha aj všet-

vedomý a že každý jeden sa do neho

kým ostatným. Rozumiem tomu, ak

zapojí naplno.

sa niekto skrýva – tie dôvody môžu byť náročné. Ale myslím si, že svojím konaním do istej miery škodí. Pretože keby teraz všetci gejovia boli lusknutím prsta out a žili svoj život, tak by to pre ľudí bola taká bežná vec – nikto by to neriešil. Za seba poviem, že by som bola oveľa šťastnejšia, keby som mala coming out v dvadsiatke alebo ešte skôr. Ale zároveň som rada, že som ho vôbec urobila. Myslím si, že vo vzťahoch a osobnom živote, je dobré pozrieť sa do zrkadla so všetkými dobrými a zlými vecami, byť pyšný a žiť život pre seba. To je spôsob, ako lákať k sebe - to čo od života chceš. Doba sa mení, dnes máme oporu v zákone, oporu v Európskej únii a máme oporu

29

PRIDE18


QYS

Text: Andrej Kuruc

Foto: Jakub Kováč

PRÍBEH JÁN LAZÍK: POVEDAL SOM SI, ŽE KAŠLEM NA TO, ČO SI O PRIDE MYSLÍM. PÔJDEM SA TAM PRIAMO POZRIEŤ, ZAŽIŤ TO A ZISTIŤ ČO A AKO.

30

PRIDE18


QYS

31

PRIDE18


QYS

Ján Lazík (30) vyštudoval gym-

S Jankom sme sa stretli v Medickej

názium v Malackách a neskôr

záhrade. Bolo pod mrakom, našiel

pokračoval na Pedagogickej fa-

som ho čítať si knižku Průmysl lži

kulte Univerzity Komenského, kde si vybral odbor učiteľstvo nemčiny a psychológie. Po čase

od Alexandry Alvarovej. Píše o svete manipulácií a propagandy, čomu sa teraz Ján naplno venuje. Už niekoľko dní sa tešil na rozhovor v magazíne,

zmenil odbor nemčiny na výcho-

bol z toho ale aj trochu nervózny. Pred

vu k občianstvu. Ako sám hovorí,

tým, ako sme sa stretli, bol navštíviť

občianska výchova ho vždy ba-

bývalé profesorky na fakulte, s ktorý-

vila. Na základnej škole čítal celé

mi má stále dobrý vzťah. Chvíľu sme

učebnice, témy ho zaujali, aj keď mnohé decká to nebavilo. Ján sa identifikuje ako bisexuál a je ak-

sa prešli a posadili sme sa pri fontáne olemovanej červenými muškátmi. Janko si nasadil načúvací prístroj, keďže sa narodil so sluchovým zne-

tívni pri odhaľovaní dezinformácií

výhodnením. „Najskôr to bolo ľahšie

a zmierňovaní nenávistných ko-

postihnutie, postupne sa mi zhor-

mentárov na sociálnych sieťach aj

šoval sluch a teraz mám pravé ucho

vo vzťahu k LGBTI komunite. Ra-

prakticky hluché a ľavé ucho má asi

dosť do života mu prináša hudba, hlavne rocková, v poslednej dobe Joan Jett. Rád číta knihy rôznych

73% hluchotu.“ Kvôli poškodeniu sluchu zažil aj šikanu v škôlke a na základnej škole na prvom stupni. „Možno pôjdem úplne do ticha, s čím nie som

žánrov. Fantasy od Juraja Červe-

stále vyrovnaný. Snažím sa však sú-

náka, Sapkowského Zaklínača.

strediť na pozitívne veci.“

Učí sa cudzie jazyky, cvičí a miluje spánok.

Ako si začal uvedomovať svoju bisexualitu Jedným z dôvodov, prečo sa Janko chcel podeliť o svoje skúsenosti, bola skutočnosť, že sa ťažko vyrovnával so svojou bisexuálnou orientáciou. „Najjasnejšie som si uvedomil, že moja sexualita je pestrejšia v 17 rokoch, v puberte. Okrem dievčat ma dokážu priťahovať aj sexuálne a citovo chalani.“ Náznaky zažil už na základnej

32

PRIDE18


QYS

škole. „Dokázal som byť očarený a pri-

sa začal postupne vyrovnávať so se-

ťahovali ma aj dievčatá, ale rovnako sa

bou. „Síce som bol otvorenejší, chodil

mi stalo počas druhého stupňa - za-

som na vysokú školu, ale stále som

hľadel som sa do jedného žiaka, páčil

sa izoloval od okolia, aby sa nestalo,

sa mi.“ Často sa za ním obzeral počas

že sa zaľúbim do nejakého chalana a

hodín, ale tak aby ho neodhalil. Neu-

nie do baby.“ Zlom nastal minulý rok,

vedomoval si ešte, že je to trochu iné,

keď sa zaľúbil po dlhej dobe do ka-

no napriek tomu v sebe cítil strach

maráta. „Vtedy som si povedal, že už

z odhalenia. Uvedomenie prišlo až

nevládzem. Už som nebol ochotný sa

doma: „Keď som povedal, že je to veľ-

potláčať a kontrolovať sa a prispôso-

mi pekný chalan, hneď ma zakríkli.“

bovať sa zo strachu, aby ma mali radi

Zľakol sa a rýchlo zmenil tému debaty.

iní ľudia. Už som chcel mať rád sám

Vtedy sa to v ňom na chvíľu potlačilo,

seba a jednoducho byť sám sebou.“

ale nikdy to nevymizlo.

S kamarátom síce vzťah nevyšiel, ale dodáva, že to neľutuje: „Bola to pre

Ako to bolo s coming outom

mňa silná skúsenosť. Potvrdilo sa mi,

Prvý človek, ktorému povedal o svo-

čo som cítil. A hlavne som si uvedomil,

jich pocitoch, bola jeho psychologič-

že správna cesta je prijať sám seba,

ka. „Viackrát som mal etapy depresií,

či už s tým niekto súhlasí, alebo nie.“

ale dnes už o tom dokážem hovoriť“,

Mnohé bloky sa z neho vďaka zaľúbe-

zveruje sa. Aj duševné ochorenia po-

nosti vytratili.

važuje za dôležité témy, o ktorých sa málo hovorí. „Ona bola prvá osoba,

Oporou mu bol dedo

ktorá ma prijala.“ Počas gymnázia

Na ceste prijatia mu pomáhala na-

mával tiež dôverné rozhovory so spo-

príklad nová psychologička, ku kto-

lužiakom z triedy. Postupne pribúdali

rej chodí od roku 2016. Tiež mu dosť

ďalší kamaráti, aj keď ich nemal veľa,

pomohol dedo. „Už nežije, mal som s

sám sa totiž považuje za introverta.

ním vynikajúci hlbší vzťah, s ním som

„Nasledoval otec, potom mamina. On

sa dokázal porozprávať o všetkom“,

mi odporučil, aby som jej to nehovoril

spomína na dedka. Dodnes si pamä-

a mal pravdu. Neprijala to dobre.“ Vte-

tá vetu, ktorú mu povedal: „Vždy ťa

dy pred 11 rokmi to mama niesla ťažko.

budem mať rád, bez ohľadu na to, či

Dnes je vďačný za podporu v rodine,

budeš sám, s dievčaťom, alebo cha-

hlavne od otca či sestry.

lanom.“ Podľa neho je obdivuhodné, ako niekto zo staršej generácie doká-

Ako sa sám so sebou vyrovnal

že prijímať človeka s inakosťou. Keď

Muselo ubehnúť niekoľko rokov, kým

pred pár rokmi odišiel, ťažko to zvlá-

33

PRIDE18


QYS

dal, vtedy nedokončil magisterské

postupne začal uvedomovať, že môj

štúdium.

svetonázor sa mení. Prešiel som veľký kus cesty. Vďaka novým informá-

Prvá účasť na Dúhovom PRIDE

ciám, uvažovaniu, kultivovaniu kritic-

Ten zlom nakoniec doviedol Jána mi-

kého myslenia. K uvedomeniu si, čo

nulý rok na Dúhový Pride Bratislava.

rôzne dezinformačné média stvárajú

„Čo sa týka PRIDEu, predtým som sa

s ľudskou psychikou a ako podnecu-

k nemu staval negatívne, bolo to vply-

jú k nenávisti k rôznym menšinám, k

vom médií.“ Zmena nastala tým, že sa

židom, k LGBT komunite. PRIDE bol

začal otvárať a bojovať za seba. „Po-

teda pozitívna skúsenosť, ktorú vô-

vedal som si, že kašlem na to, čo si o

bec neľutujem“, hodnotí s ľahkosťou

PRIDE myslím. Pôjdem sa tam priamo

v hlase.

pozrieť, zažiť to a zistiť čo a ako.“ A to bol ďalší zlom. Pocítil spolupatričnosť

Aktivista na sociálnych sieťach

so všetkými ľuďmi, necítil sa sám. Išiel

Ján začal byť aktívny na sociálnych

vtedy s kamarátkou, s bývalou profe-

sieťach. „Vydesila ma nenávisť na

sorkou z Pedagogickej fakulty, s kto-

Facebooku“, zdôvodňuje. Stal sa čle-

rou si na PRIDE prvýkrát potykal. Tiež

nomskupiny #somtu. Pozdával sa mu

ho zasiahla reč Ondreja Prostrední-

nápad, že môžu viacerí členovia cho-

ka, evanjelického teológa. „Po PRIDE

diť do nenávistných diskusií, ktoré sa

som sa mu ozval a vyjadril mu podpo-

napríklad týkajú Rómov, LGBT komu-

ru“. Čo sa týka viery, Ján býval oddaný

nity a vyvažovať ich pozitívnymi ko-

katolík. „Tým že som si kládol nové

mentármi. „Tento projekt sa mi veľmi

otázky, vyústilo to nakoniec do toho,

páči, veľmi ma teší, že som tak získal

že som vystúpil ešte v puberte z cirkvi.

mnohých nových priateľov.“ Spomína

Bol to akt môjho presvedčenia.“ V ďal-

však aj nenávistné reakcie. „Začal som

šej fáze sám začal veriť mnohým kon-

zažívať útoky na svoju osobu. Bol to

špiračným teóriám. Keby mu niekto

nezvyk čítať nenávistné správy. Písa-

pred pár rokmi povedal, že nebude

li, že som vlastizradca, Sorošov sluha,

považovať Putina za svätca a USA za

a rôzne iné prívlastky. Urobili screen

zlo, tak by sa mu to nechcelo veriť. Ján

shot môjho komentára, ktorý bol pri-

si po PRIDE postupne začal pridávať

tom pozitívny, vyjadroval môj postoj

ďalších ľudí na Facebooku. Oslovoval

ku Kiskovi a vysmievali sa zo mňa.“

rôznych občianskych aktivistov, ktorí

Postupne sa však s tým vysporiadal.

sa venujú vyvracaniu dezinformácií

Pomohli mu občianski aktivisti a ľudia

a ruskej propagande. „Vtedy som si

z iniciatívy. Poradili mu, že nemá na to

34

PRIDE18


QYS

reagovať, ignorovať to a ísť si ďalej a

ľudí, ktorí sú ako oni a nájsť zaujímavé

robiť všetko, čo považuje za správne.

informácie o akciách a podujatiach. „Takýchto informácií je stále málo na

Plány do budúcnosti

Slovensku. Keď nejaké médium dá raz

Ján sa plánuje zúčastniť aj tohtoroč-

za čas článok o LGBT téme, tak sa pod

ného PRIDE v Bratislave. „Aj z toho

ním často strhne nenávistná rétorika.

dôvodu, že by som tam mal stretnúť

Kritizujú, že prečo to do novín stále

omnoho viac priateľov, takže sa te-

pchajú, že už ich s tým otravujú. A nie

ším.“ Do budúcnosti má viaceré plány.

je to pri tom pravda. O tej téme sa stá-

„Páčilo by sa mi robiť v združení, kto-

le málo hovorí.“ Podľa neho sú reakcie

ré sa venuje napríklad LGBT ľuďom,

negatívne, lebo Slovensko stále nie je

ich pomoci, prípadne neformálnemu

modernou krajinou ako mnohé štáty

vzdelávaniu mladých.“ Chcel by spo-

Západnej Európy.

lupracovať na projektoch zameraných na prevenciu extrémizmu, tak

Zhrnutie na záver

aby sa Slovensko posúvalo k zrelej a

Na záver nášho rozhovoru hovorí, že

otvorenej občianskej spoločnosti .

objavovanie svojej sexuality, ako aj sluchový hendikep nevníma ako pre-

Čo by poradil iným mladým LGBTI

kliatie. Skôr mu otvorili dvere k väč-

ľuďom

šiemu porozumeniu druhých ľudí. „Tie

Keby mal niečo odkázať tým, ktorí

bolestivé veci mi pomohli pochopiť

majú problém s prijatím svojej bise-

čo chcem a začať sa venovať novým

xuality, homosexuality, transrodovos-

témam.“ Vyvracanie dezinformácií,

ti, tak by to bolo nasledovné: „ V pr-

aktívne vstupovanie do diskusií, to

vom rade to chce čas, nie vždy ide zo

všetko začali jeho priatelia oceňovať.

dňa na deň prijať seba samého. Môže

Aj napriek tomu, že si zažil negatívne

to trvať niekoľko rokov, niekoľko me-

reakcie, je to pre neho pocit zadosťu-

siacov, u každého je to individuálne.“

činenia. Myslí si, že to má zmysel, ro-

Tiež odporúča sústrediť sa na osoby,

biť to naďalej. „Nechcel by som, aby

o ktoré sa môžu oprieť, ktoré ich prij-

sme sa prebudili do krajiny, z ktorej

mú takých akí sú, či už v rodine, alebo

budeme musieť utekať“, tak uzatvára

priatelia z okolia. Možnosť je aj obrátiť

svoje rozprávanie trasúc sa od zimy a

sa na odborníkov a nezanedbávať du-

pocitov, ktoré si za posledné obdobie

ševné zdravie. Myslí si, že aj vďaka ma-

prežil.

gazínu, akým je QYS, sa veľa mladých môže dozvedieť podobné príbehy

35

PRIDE18


QYS

Text: Veronika Valkovičová

PRIDE KOŠICE: PRÁVO NA QUEER PRIESTOR V METROPOLE VÝCHODU

Foto: Súkromný archív Pride Košice

ROZHOVOR

Festival PRIDE Košice sa tento rok uskutoční 25. augusta – 2. septembra, pričom samotný sprievod sa odohrá v sobotu, 1.septembra.

36

PRIDE18


QYS

Nikdy som nebola na košickom PRI-

prišla do tímu z vonku výčitka, že sa

DE a hanbím sa za to. Nedávno som

nič podobné na východe Slovenska

sa s tým musela priznať aj Róbertovi

nedeje. V tej dobe sa im to zdalo ne-

Furielovi – riaditeľovi festivalu, ktorý

skutočné – To by asi ani nešlo, veď

sa prvýkrát konal už pred skoro 6 rok-

ešte stále pracovali len na PRIDE Bra-

mi. Vždy som zároveň z fotiek mala

tislava, aby sa udržal, bol bezpečný a

pocit, že je PRIDE Košice o niečo viac

prišlo aspoň zopár ľudí. Táto myšlien-

komunitnou, možno že až rodinnou

ka však putovala ďalej a za jedno leto

udalosťou, ako je tomu v Bratislave.

plné organizácie sa v septembri 2013

Má však PRIDE Košice aj politické po-

uskutočnil prvý sprievod aj v Koši-

žiadavky?

ciach.

Robo, ako riaditeľa festivalu každý

Za posledné roky sa PRIDE Košice

familiárne oslovuje, mi porozprával o

vyvinul do niekoľkodňovej udalosti,

začiatkoch. V dobe, kedy bol Dúhový

ktorá je plná športových a kultúrnych

PRIDE Bratislava už známou akciou,

happeningov, či debát. Je koncen-

37

PRIDE18


QYS

trovaným priestorom plným tema-

združenie je pre nich financovanie

tických aktivít, na ktoré prichádza

festivalu výzvou. Výzvou je aj snaha

aj množstvo heterosexuálnych ľudí.

transformovať

Robo mi však povedal, že si otázku

darcov, či byť viac transparentní. To,

pre koho teda festival organizujú,

čo momentálne zostáva štandardné,

kladú už od začiatku. Množstvo ľudí

je spolupráca s políciou. Ako mi Robo

totiž prichádza na sprievod s rôzny-

povedal, každý rok ich predstavitelia

mi motiváciami. Základná politická

a predstaviteľky polície počas prí-

požiadavka PRIDE Košice je právo na

pravných diskusií ubezpečujú, že sú

verejný priestor pre LGBTI ľudí. Chcú,

účastníci a účastníčky PRIDE Košice

aby ľudia z komunity počas festivalu

najmenej konfliktnou skupinou. Spo-

zažili transformatívny zážitok – aby

luprácu s políciou považuje za kon-

mohli vstúpiť spolu s ostatnými do ve-

štruktívnu, avšak ako dodáva, každý

rejného priestoru, z ktorého sú často

PRIDE sprievod má svoje „WTF mo-

vytláčaní/é a mohli v ňom prežívať

menty“.

svojich

finančných

svoju identitu bez strachu. PRIDE je tiež pre heterosexuálnych ľudí, ktorí

Na čom bude teda tím PRIDE Košice

podporujú emancipáciu a zmocnenie

pracovať ďalej? Chcú sa stať organic-

LGBTI ľudí. Podľa Roba je však veľmi

kou súčasťou komunity na východe.

dôležité, aby pochopili, že musia do

Budú ďalej pracovať aj s PRIZMOU,

tohto queer priestoru vstupovať s

novým komunitným centrom pre

rešpektom a uznaním PRIDE festiva-

LGBTI ľudí, ktoré vzniká v Košiciach.

lu ako bezpečného miesta pre LGBTI

Chcú tiež, aby sa PRIDE festival stal

ľudí. Samotné zloženie účastníkov a

ešte viac intersekcionálnym – festival

účastníčok festivalu sa však rokmi

chce byť otvorenejší pre marginalizo-

mení – prichádza stále viac a viac mla-

vaných ľudí vo vnútri komunity. S čím

dých ľudí a tínedžerov.

už sa ale v budúcnosti asi nestretneme je vizuál jednorožcov. A teda, uvi-

Samotný organizačný tím a jeho stra-

díme čo pripravia ďalej!

tegické plánovanie si tiež prešli istým vývojom. Po treťom ročníku sa k festivalovému tímu začali pridávať noví ľudia. Mnohí a mnohé z dobrovoľníkov a dobrovoľníčok sa stali potom členmi / členkami tímu, či prešli do nových projektov. Ako pre každé občianske

38

PRIDE18


QYS

Text: Andrej Kuruc

Foto: unsplash.com

BEZPEČNOSŤ TIPY AKO SA CÍTIŤ BEZPEČNE NA DÚHOVOM PRIDE

PRIDE je obyčajne miesto, kde sa môžete cítiť v bezpečí a radovať sa a oslavovať, keďže organizátori pripravujú podujatie mesiace dopredu, tak aby ste si dúhovú radosť mohli užiť. Keďže LGBT komunita je stále ohrozená násilím, aj vďaka pravicovým extrémistom, výrokom rôznych politikov, je tiež dôležité, aby ste mysleli na svoju bezpečnosť a boli proaktívni a proaktívne pri jej plánovaní, ak sa chystáte na PRIDE, či už v Bratislave, alebo do iných krajín. Myslieť na bezpečie naozaj neznamená, že by ste sa mali niečoho obávať, ale znamená len prípravu nato, keby sa niečo nepredvídateľné stalo, čo sa môže udiať na každom inom festivale. A pritom to zaberie len niekoľko minút a trošku organizovania s priateľmi a priateľkami. To, že sa dbá v takej miere na bezpečnosť, nie je znak porážky, že sa prispôsobujeme. Je to nespochybniteľné posolstvo – neodchádzame, nebojíme sa a tí čo veria, že nás opäť zavrú po jednom do skríň, nás len podporujú v tom, aby sme vo veľkom počte prišli na PRIDE.

40

PRIDE18


QYS

41

PRIDE18


QYS

Niekoľko tipov, ako sa pripraviť, keď

dete počas PRIDE písať na Facebook,

sa chystáte na Dúhový PRIDE a na

postovať a kontrolovať správy, fotiť

čo myslieť keď ste už na mieste.

sa, tak je dobré sa pred odchodom z domu ubezpečiť, že máte mobil na-

Udržiavajte seba v bezpečí •

Ak je to možné, nenavštevujte

PRIDE osamote. Vyberte si parťákov,

bitý. Plánujete byť preč z domu celý deň, vezmite si prenosnú nabíjačku, ak sa dá.

ktorí sú zodpovední a plánujte s nimi

• Napíšte si na papier telefónne čísla

bezpečnosť. Dohodnite sa na mieste

priateľov alebo rodiny v prípade, keď

stretnutia s vašimi priateľmi a pria-

sa vám vybije mobil, aby ste im vedeli

teľkami. Vyberte miesto a čas, kde

zavolať z iného telefónu.

sa stretnete neskôr v prípade ak sa

• Buďte si vedomí svojho okolia: Lo-

počas pochodu rozdelíte. Keď kráča-

kalizujte verejné miesta a 24-hodino-

te niekde v okolí festivalu, alebo sle-

vé prevádzky pre hľadanie pomoci, ak

dujete sprievodný program, choďte s

sa budete cítiť v nebezpečí.

priateľmi a priateľkami. Aj spojenie do

Naštudujte si kam ísť. Najmä ak

malej skupinky vám môže dodať pri-

cestujete do nového mesta na po-

danú úroveň bezpečnosti, hlavne keď

chod, pozrite si stránky, ktoré o ňom

sa pohybujete v menej obývaných ob-

informujú, kde sú LGBT priateľské

lastiach po zotmení.

podniky, ubytovanie, služby. Zmapuj-

• Povedzte niekomu blízkemu, kto s

te si online miestne LGBT organizácie

vami nebude na PRIDE, vaše plány na

alebo sa spýtajte priateľov, ktorí tam

deň a noc. Dajte vedieť tejto osobe s

žijú. Takto sa bezpečne môžete pohy-

kým budete a zavolajte, alebo napíš-

bovať po meste.

te, keď sa plány zmenia. Zvoľte si spô-

• Mali by ste si naplánovať, ako sa na

soby ako vás ľudia môžu kontaktovať

PRIDE dostanete, obyčajne na webo-

a podporiť vás. V prípade nepredvída-

vej stránke Pride sú tieto informácie.

teľnej udalosti sa označte na Facebo-

Preskúmajte možnosti autobusov a

oku, že ste v bezpečí, aby vaši blízki

vlakov, ale majte tiež ďalšie možnos-

vedeli, že ste v poriadku.

ti dopravy v zálohe, v situáciách ak

• Nabite si telefón a prineste si na-

na uliciach nie je úplne bezpečne. To

bíjačku, najlepšie prenosnú. Nie je

znamená mať aj kontakty na taxíky a

nič nepríjemnejšie, ako keď si veľ-

hotovosť pri sebe.

mi potrebujete zavolať, pretože ste

• Udržujte si svoju osobný priestor.

sa vzdialili od priateľov a priateliek a

Nebite sa o miesto v prednej časti

vaša baterka je vybitá. Jasné, že bu-

davu a nájdite si miesto, ktoré vám

42

PRIDE18


QYS

dáva dobrý výhľad, bez toho aby ste

pečí, odíďte zo situácie tak rýchlo ako

museli byť v hustom dave.

je to možné.

Samozrejme, že vpredu a v strede mô-

• Ak zažívate násilie alebo obťažova-

žete cítiť, že ste skutočnou súčasťou

nie, zavolajte okolostojacich a utečte

diania, ale aj tam je dobré udržiavať si

ak sa dá. Potom kontaktujte organizá-

rozostupy.

torov pochodu alebo nočného klubu

• Dodržujte pitný režim. Bude mož-

pre okamžitú podporu.

né si zakúpiť vodu aj na mieste PRIDE

• Požiadajte o pomoc hneď ako sa

festivalu. Alkohol pite zodpovedne, v

vám alebo vašim priateľom spraví zle.

rámci svojich limitov. Kúpte si vlastné

Dobré je dopredu sa zorientovať, kde

nápoje. Cudzí ľudia, ktorí vám ponú-

v prípade potreby môžete nájsť po-

kajú pitie môžu byť absolútne milý,

moc, môže to byť v materiály, ktorý

ale môže to byť aj človek, ktorý vám

dostanete na PRIDE, alebo na webe,

tam dá niečo, z čoho vám bude zle.

alebo to vyhlásia priamo na podujatí.

Takže lepšie je sa držať vody, ktorú si

Hlavne ide o zdravotnícku pomoc.

kúpite sami na PRIDE, ale to asi platí pre každý festival.

Udržte v bezpečí druhých

• Zabezpečte si svoje veci. Majte pe-

• Dávajte pozor vzájomne na seba s

ňaženku, hotovosť, kľúče a telefón nie

kamarátmi a kamarátkami, blízkymi.

vo vreckách, ale dobre uschované. Zo

Či už je do situácie zapletená bezpeč-

zadných vačkov (ale aj z predných) sa

nostná služba alebo sa rozprávate s

dajú ľahko potiahnuť. Tak buďte krea-

niekým kto má neskorú nočnú exis-

tívny. Majte našité vrecká z vnútornej

tenciálnu krízu, PRIDE je tiež o tom

strany nohavíc alebo si veci uložte hl-

prísť tam spolu a podporovať sa, tak

boko do vášho zábavného retro vaku.

ako je aj o oslave LGBT kultúry a his-

Občas ich skontrolujte, ale nemusíte

tórie.

často.

• Zvážte svoju moc a postavenie v si-

Dobrovoľníci a dobrovoľníčky a

tuácii a zvážte spôsoby, ktorými mô-

bezpečnostná služba sú tam pre vás,

žete najviac efektívne pomôcť iným.

aby vám pomohli. Nebojte sa požia-

Mnohokrát najlepší spôsob interven-

dať o pomoc v akejkoľvek situácii, či

cie neznamená, že sa do veci fyzicky

je to pýtanie sa na smer alebo ohlásiť

zainteresujete.

niečo, alebo niekoho, o koho si robíte starosti. • Vždy dôverujte svojim inštinktom. Ak sa cítite v ohrození, alebo v nebez-

43

• Keď ste svedkom násilia, môžete svoju prítomnosť dať na známosť pýtaním sa otázok a hovorením aj s obeťou a násilníkom.

PRIDE18


QYS

112

Zjednotené celoeurópske tiesňové telefónne číslo

• Hovorte, buďte hluční a volajte čo sa deje: identifikovanie násilia jeho pomenovaním môže pomôcť ho zmierniť, zastrašiť útočníka. • Upútajte a rozptýľte pozornosť útočníka tým, že vyvoláte scénu a budete hlučný, aby ste pritiahli pozornosť iných.

158 155 Polícia

Záchranná služba

• Zaznamenávajte, čo sa deje natáčaním videa na telefón. • Opýtajte sa akú podporu potrebuje napadnutý alebo napadnutá a poskytnite ju ak môžete. Bezpečnostné obmedzenia na Dúhovom PRIDE Bratislava 14.7.2018 Tím Dúhového PRIDE, bezpečnostná služba a polícia oceňujú vašu spoluprácu a trpezlivosť pri vstupe na Dúhový PRIDE Bratislava. Pravdepodobne uvidíte viac bezpečnostných pracovníkov ako po minulé roky. Ale neznepokojujte sa, je to pre vašu bezpečnosť a pohodlie. Prehľadanie vakov bude robené vytrénovanými osoba z bezpečnostnej služby a zo strany dobrovoľníkov ako podmienka vstupu do miesta udalosti. Prosím buďte trpezliví, keď budú dlhšie rady a prosím spolupracujte s bezpečnostnými pracovníkmi, čo sa týka ich požiadaviek. V tomto ročníku bude k dispozícii viac vstupov. Aj tento rok budete môcť vidieť ozbrojených policajných príslušníkov, prosím nebojte sa, sú tam aby vás chránili. Nemáme informácie o tom, že by malo prísť k nepred-

44

PRIDE18


QYS

vídateľným útokom, ale keby sa niečo stalo, sú okamžite k dispozícii. PRIDE

Veci, ktoré si nemôžete zobrať na

dobrovoľníci a dobrovoľníčky majú

festival

špecializovaný tréning pre prípad mi-

• Alkohol (bude sa dať kúpiť na mies-

moriadnej situácie.

te) • Drogy

Prehľadanie batohov a tašiek na

• Nože/zbrane

vstupe

• Sklenené fľaše

Všetky tašky budú prehľadané. Ak sa

• Otvorené plastové fľaše

vám dá, nechajte veľké batohy doma

• Petardy, ohňostroje

a osobné veci majte v malej taštičke pri sebe, zabráni sa tak aj tvoreniu radov. Na udalosti bude množstvo dobrovoľníkov a pracovníkov bezpečnostnej služby, neváhajte sa ich spýtať ak máte nejaké otázky alebo problémy. Prosím informujte ich o všetkom podozrivom. Kriminálne incidenty a narušenia poriadku budú reportované polícii. Vstup bude odmietnutí osobám, ktoré vyzerajú opité, správajú sa ohrozujúco alebo násilne. Tekutiny Plastové fľašky a plechovky si môžete zobrať, ak nie sú otvorené. Alkohol nie je povolený si so sebou brať, pivo sa bude dať kúpiť na mieste. Kojenecké mlieko je povolené. Pohotovosť V prípade pohotovosti, prosím kontaktujte najbližších členov bezpečnosti pre pomoc. Je zabezpečená prvá pomoc, ktorá je pripravená na všetky situácie.

45

Inšpirované: https://www.equalli.com/ the Anti-Violence project Pride safety tips

PRIDE18


QYS

Text: Róbert Pakan

Foto: Súkromný archív

ROZHOVOR MATEJ FTÁČNIK: NETREBA SA BÁŤ, O BEZPEČNOSŤ AKCIE SA STARÁ CELÝ BATALIÓN PROFESIONÁLOV A DOBROVOĽNÍKOV

Matej Ftáčnik je úspešný podnikateľ, ktorému záleží na komunite. Dobrovoľníka na Dúhovom PRIDE robí od jeho začiatkov a podieľa sa tak na jeho úspešnom a pokojnom priebehu.

46

PRIDE18


QYS

Venuješ sa prípravám Dúhového

Prečo je práca dobrovoľníka a do-

PRIDE Bratislava. Ako si sa dostal k

brovoľníčky na PRIDE dôležitá?

tomu, že si dobrovoľníkom a neskôr

Dúhový PRIDE sa organizuje kaž-

si sa stal teamleaderom dobrovoľní-

dý rok s minimálnym rozpočtom, s

kov na PRIDE?

malým počtom oddaných ľudí, ktorí

Pred niekoľkými rokmi som mal mož-

obetujú svoj voľný čas a častokrát sú

nosť sa zúčastniť pár organizačných

vystavovaní vyhrážkam za svoje akti-

stretnutí k Dúhovému PRIDE v Brati-

vity. Príde mi prirodzené, ak verím, že

slave a myšlienka pomôcť tejto akcii

Bratislavský PRIDE je prínosná akcia,

sa mi veľmi páčila. Keďže popri svo-

im venovať svoj čas a skúsenosti na

jich pracovných aktivitách nemám

organizovanie daného podujatia po-

možnosť pravidelne sa aktívne zapá-

čas dňa konania. Bez dobrovoľníkov

jať do podpory komunity, byť dobro-

by sa akcia nepodarila zorganizovať a

voľníkom na jeden deň, je to najme-

nebolo by možné zabezpečiť bezpeč-

nej, čo pre komunitu môžem spraviť.

nosť účastníkov.

Ako hodnotíš bratislavský PRIDE?

Čo je obsahom práce dobrovoľníka a

Je podľa teba toto podujatie dôleži-

dobrovoľníčky na PRIDE?

té?

Dobrovoľníci na akcii majú množstvo

Bratislavský PRIDE, ako najväčšia

rôznych úloh, od pomoci pri zostavo-

LGBTQI akcia na Slovensku je z môjho

vaní stánkov, cez bezpečnosť na brá-

pohľadu kľúčová na zvyšovanie po-

nach – kde je tradične moje miesto

vedomia medzi občanmi a tiež je to

– až po udržiavanie pochodu pokope

príležitosť, kedy sa queer ľudia môžu

pri prechode mestom. Ak sa stanete

odviazať, zabaviť a predstaviť si, aké

dobrovoľníkom, spočiatku to môže

by to bolo, ak by boli plne akcepto-

byť jemne stresujúce, hlavne ak ste

vaní a tolerovaní vo svojej krajine. Čo

na bráne a máte kontrolovať obsahy

si cením na Bratislavskom PRIDE je

tašiek účastníkov a identifikovať ne-

snaha minimalizovať excesy, ale skôr

bezpečné elementy, keďže máte veľ-

ukázať LGBTQI komunitu, takú aká je

kú zodpovednosť. Našťastie sú medzi

– rôznorodá, tolerantná, plná lásky a

organizátormi a dobrovoľníkmi od-

porozumenia a s hlbokou túžbou stať

borníci a odborníčky, ktorí si zažili už

sa rovnocenným členom spoločnosti.

mnoho rizikových akcií a vedia poradiť a pomôcť.

47

PRIDE18


QYS

48

PRIDE18


QYS

Si úspešný podnikateľ, povedz nám

sku sa postupne zväčšuje potenciál

niečo viac o veciach, ktorým sa ve-

na LGBTQI podnikateľské projekty,

nuješ?

ktoré nebudú len nočné podniky ale-

V rámci našej spoločnosti, Vacuum

bo kaviarne, ale aj špecializované ob-

Labs, ktorú sme založili pred 7 rokmi,

chody, či poskytovatelia služieb. Bude

sa snažíme vytvárať otvorené pracov-

zaujímavé sledovať, kto prvý príde so

né prostredie pre špičkových tech-

zaujímavým konceptom, ktorý sa ozaj

nológov, ktorí majú záujem zostať na

uchytí.

Slovensku, ale pracovať na svetových projektoch. Aktuálne, s viac ako 100

Na čo sa najviac tešíš počas PRIDE v

kolegami v 3 krajinách pracujeme na

Bratislave?

nových bankových a finančných sys-

Na ten pocit jednoty a nebojácnosti,

témoch, zlepšujeme spôsob akým ľu-

ktorý človek zažíva, keď sa spoločne

dia objednávajú letenky, pomáhame

prechádza mestom pod dúhovými

identifikovať čiastočné odtlačky prs-

zástavami. Už sa teším na ten deň,

tov, či vyhľadávame podozrivé tran-

keď Duhový PRIDE Bratislava nebu-

sakcie a snažíme sa znižovať online

de protest za získanie rovnocenného

kriminalitu. Osobne mám na starosti

postavenia v spoločnosti, ale oslava

rast spoločnosti v zahraničí a kontakt

diverzity a tolerancie spolunažívania v

s partnermi a okrem toho sa snažím

našej krajine.

identifikovať zaujímavé technologické projekty, ktoré si myslím, že majú

Zúčastňuješ sa aj iných PRIDE-ov?

potenciál uspieť a podporiť ich.

Pozoruješ aj prácu dobrovoľníkov na nich?

Myslíš si, že aj business sféra by

Áno, veľmi rád chodím na viacero

mala viac podporovať podujatia ako

PRIDEov ročne, hlavne do západných

je PRIDE? Chýbajú na Slovensku

a rozvinutejších krajín, kde je PRIDE

„pink money“?

už oslava tolerancie a spolunažívania.

Vždy mi je ľúto, keď vidím ako organi-

Vždy sa cítim veľmi milo prekvapený,

zátori Bratislavského alebo Košického

ako pozitívne je tam táto téma prijíma-

PRIDE majú ťažkosti získať dostatok

ná aj širšou spoločnosťou, ako sa celé

financovania pre podujatie. To je aj je-

mestá obklopia do dúhových farieb a

den z dôvodov, prečo sme sa minulý a

ako sa každý zabáva a je pre nich celá

aj tento rok rozhodli podporiť Košický

LGBTQI tematika prirodzená a abso-

PRIDE sponzorským darom z našej

lútne normálna. Prácu dobrovoľníkov

spoločnosti. Myslím si, že na Sloven-

si vždy všimnem a pozorujem ako im

49

PRIDE18


LGBTQI práva sú ĽUDSKÉ práva QYS

Amnesty International Slovensko bojuje za rovné práva pre všetkých ľudí ZAPOJ SA AJ TY DO BOJA ZA ĽUDSKÉ PRÁVA Podpíš petíciu Sadat I. unikol homofóbnym útokom zločineckej skupiny v Ghane a od podania žiadosti o azyl v januári 2016 sa nachádza v americkom zariadení pre zadržiavanie imigrantov. Úrady USA sa snažia Sadata násilne navrátiť do Ghany, kde čelí porušovaniu ľudských práv políciou a skupinami, pred ktorými unikol.

Staň sa členom, či členkou aktivistickej skupiny Amnesty International Kontaktuj nás na: amnesty@amnesty.sk

Podpíš petíciu za udelenie azylu Sadatovi na: https://pripady.amnesty.sk/pripad/sadat

to ide, ale musím našťastie povedať, že nemám profesionálnu deformáciu, takže si ju všimnem a na chvíľku sa pozastavím, ale potom sa vrátim späť k užívaniu si atmosféry. Čo by si odkázal členom a členkám komunity, ale aj širokej verejnosti? V prvom rade, netreba sa báť, o bezpečnosť akcie sa stará celý batalión profesionálov a dobrovoľníkov. Je to príležitosť prežiť veľmi príjemné podujatie, spoznať nových otvorených ľudí a odkázať spoločnosti, že nám na tolerancii a diverzite záleží.

50

PRIDE18


QYS

Text: Jana Jablonická-Zezulová

Foto: súkromný archív

HISTORICKÉ OKIENKO JANYJABLONICKEJ ZEZULOVEJ NAŠE EURÓPSKE „STONEWALLY“

Raz za čas sa v tomto časopriestore vyskytne niekto, kto príde s unikátnou myšlienkou na nejaký aktivistický počin. Ako Marián Vojtek, Ivan Požgai a ďalší aktivisti s myšlienkou založiť prvé slovenské združenie, ktorého cieľom bolo obhajovať práva homosexuálnych občanov, s názvom G ​ anymedes,​v roku 1990. Ako Hana Fábry s prvým lesbickým združením v našich končinách,​ Museion v roku 1994. Ako Romana Schlesinger s ​Dúhovým PRIDE či Andrej Kuruc s prvým queer divadlom Nomantinels v roku 2010. Ako mnoho ďalších, ktorí sa snažili uviesť do života niečo, čomu verili, že bude pokračovať a prispeje k pokroku v dosahovaní ľudskej dôstojnosti.

51

PRIDE18


QYS

Vždy prví

ich kriminalizácie zákonom. Spolok

Možno niektorí viete, možno nie, ale

mal pomenovanie V ​edecko-huma-

niekedy si ľudia, ktorí sa dlhodobo

nitárny výbor a založili ho lekár a se-

venujú aktivizmu, robia srandu (ne-

xuológ M ​ agnus Hirschfeld,​ vydavateľ

vyhnutnú v rámci psychohygieny) z

Max Spohr, právnik Eduard Oberg a

toho, kto zase raz príde s myšlienkou

spisovateľ Franz Joseph von Bűlow.

na niečo nové, unikátne a hlavne ​prvé.​

Svoje pomenovanie neniesol náho-

Ako keby bola hanba pokračovať v

dou, svoje argumenty za odtrestne-

úsilí toľkých aktivistov a aktivistiek

nie homosexuality a obhajobu práv

a naberať ich skúsenosti a múdrosti,

homosexuálov postavili jeho predsta-

ale aj sa výdatne poučiť z ich chýb a

vitelia na výskume, vedecky platných

ľudskej nedokonalosti. A tak v sna-

argumentoch a myšlienkach huma-

he „byť prví“ začíname častokrát

nizmu. Ak je vedecky dokázané, že ho-

odznova, nepoznáme svoju históriu,

mosexualita je konštitučná ľudská

poľavujeme v komunitnej reflexii, aj

vlastnosť, jedinec sa s ňou narodí a

sebareflexii. A je to škoda. Lebo len

nie je možné ju meniť,​tým pádom je

intenzívne kontinuálne snahy a kulti-

vedecky neopodstatnené sa ju po-

vovanie dedičstva tých „pred nami“

kúšať zmeniť či „vyliečiť“. Rovnako je

môže viesť k vytúženým zmenám v

nezmyselné ju trestať, lebo prejavovať

spoločnosti, o ktoré nám tak ide. Keď

lásku a príťažlivosť k osobe rovnakého

sa bližšie pozrieme na históriu eman-

pohlavia za obojstranného súhlasu už

cipácie

zápasov

z definície nenapĺňa podstatu trest-

LGBT ľudí za svoje práva, zistíme, že

homosexuality

a

ného činu – niekomu škodiť, ublížiť či

všetko, čo sme pred piatimi, desiatimi

obmedzovať jeho/jej slobodu.

či dvadsiatimi rokmi vymysleli, už nie-

Výbor inicioval petíciu za zrušenie

kto urobil. Pozrime sa dnes spolu bliž-

paragrafu 175, na ktorú sa mu po-

šie na tieto prvenstvá. Sú jedinečné aj

darilo získať takých signatárov ako

v tom, že nemali potrebu prízvukovať,

Albert Einstein, Thomas Mann, Her-

že sú prvé. Skôr používali prívlastky

mann Hesse či Lev Tolstoj. Medzi

moderné, pokrokové a spravodlivé.

jeho ďalšie činnosti patrila obhajoba obžalovaných

kvôli

spomínanému

Naozaj prví

paragrafu na súdoch, organizovanie

V roku 1897 vznikol v Nemecku, v Ber-

osvetových prednášok pre verejnosť,

líne prvý spolok na svete, ktorý zame-

vydávanie časopisu (J​ahrbuch fűr se-

ral svoje úsilie na obhajobu ľudí ho-

xuelle Zwischenstufen​ ). Petícia bola

mosexuálnej orientácie a ukončenie

predložená na rokovanie parlamentu

52

PRIDE18


QYS

viackrát, uspieť Výboru sa však nepodarilo. Naštartoval však spoločenskú diskusiu o téme, o ktorej ju dovtedy nebolo možné viesť v takom rozsahu. V roku 1919 Magnus Hirschfeld založil prvý inštitút svojho druhu na svete za účelom výskumu ľudskej sexuality, I​nštitút pre sexuálne vedy.​Okrem sídla Vedecko-humanitného výboru inštitút poskytoval pracovné a výskumné zázemie vedcom, lekárom a psychológom, disponoval dobre vybavenou knižnicou, archivoval množstvo antropologických artefaktov k štúdiu ľudskej sexuality z hľadiska jej histórie, ale aj geografickej diverzity. Inštitút zohral aj priekopnícky výz-

Magnus Hirschfeld

nam v poskytovaní poradenstva pre manželské páry v oblasti intimity a sexuality. Ročne ho navštívilo okolo 20 000 ľudí a bolo poskytnutých 1800 konzultácií. Inštitút si zároveň plnil svoju úlohu v oblasti sexuálnej výchovy a prevencie sexuálne prenosných ochorení, v oblasti emancipácie žien

Inštitút pre sexuálne vedy

a v oblasti advokácie občianskych práv homosexuálnych a transrodových ľudí. S nástupom Hitlera k moci v roku 1933 bola jeho činnosť násilne ukončená, Hirschfeld nacistom poslúžil ako exemplárny príklad Žida, ktorý „zákerne podkopáva zdravie a čistotu nemeckého národa.“ Ráno, 6. mája skupina študentov z národno-socialistického študentského spolku vtrhla

53

PRIDE18


QYS

do inštitútu a kričala „spáľte Hirschfelda!“. Zamestnancov, ktorí sa tam nachádzali, napadli a zbili. Poobede jednotky SA tento útok dokončili oveľa systematickejšie, priestory inštitútu zabrali pre svoje potreby a mnohé zbierky spálili niekoľko dní po útoku na Opernplatzi (dnes Bebelplatz) v Berlíne počas neslávne známeho páPlienenie inštitútu nacistami

lenia kníh „nepriateľov režimu“. Prvý medzi prvými Hirschfeld sa v tom čase v Berlíne, ani v Nemecku nenachádzal. Zo svojho prednáškového turné po svete sa už do Nemecka nevrátil a usadil sa vo Francúzsku, najskôr v Paríži a potom v Nice, kde predčasne zomiera na srdcový infarkt v deň svojich narodenín, 14. mája 1935 vo veku 67 rokov.

Ukážka z filmu Anders als die Andern

Pre jeho najbližších, priateľov a kolegov to musel byť obrovský šok. Ešte ráno prijímal gratulácie, aby následne priania dlhého života a pevného zdravia vystriedali kondolencie. Ako keby Hirschfeldov nečakaný skon symbolizoval zánik emancipačných snáh na niekoľko desaťročí po celej Európe. V ten deň skutočne zomrel nielen „Einstein sexu“, ako ho nazvali noviny Hearst počas jeho turné po Amerike, ale výnimočný reformátor, vedec, priekopník prvého homosexuálneho hnutia na svete, zapálený prednáša-

I. Matyáš (vľavo) s M. Hirschfeldom (v strede) a jeho priateľom Taom-Li v Bratislave v roku 1932

54

teľ, rečník, poradca, tvorca prvého filmu, ​Anders als die Andern (Odlišný

PRIDE18


od iných) z roku 1919, kde vystupovala

QYS homosexuálna postava.

pracovať v prospech homosexuálnych a učiniť koniec tomuto tyranizo-

Hirschfeld sa stal vzorom pre podob-

vaniu. Mládež ma chápe!“

ných aktivistov za hranicami Nemec-

Z francúzskeho exilu napísal Matyá-

ka. Dnes by ho určite viacerí nazvali

šovi list, v ktorom reflektuje nástup

„influencer“ so silnou charizmou. V

Hitlera k moci, nádej ho však ani v

30. rokoch prednášal aj v Českoslo-

tých časoch neopúšťala, lebo veril,

vensku, v Prahe, v Brne aj v Bratisla-

že „svetlo, ktoré vyžarovalo z Nemec-

ve, kam ho pozval náš prvý slovenský

ka do celého sveta – a dnes tam na-

aktivista za odtrestnenie homosexu-

stalo obdobie temna – sa raz vráti do

ality, Imrich Matyáš. Hirschfeld tak

Nemecka späť.“ Žiaľ, tejto doby sa už

prednášal v malej sále Reduty o svo-

Hirschfeld nedožil. V jeho odkaze a

jom výskume, o homosexualite, o

úsilí pokračovali a pokračujú ďalší, na-

potrebe odtrestnenia. Keď sa potom

koniec existencia a aktivity ​ Magnus

spolu prechádzali v parku, Matyáš

Hirschfeld Gesellschaft v Nemecku to

sa Hirschfeldovi posťažoval na to, že

len dokazujú.

mnohí homosexuáli nemajú záujem

Už sa netreba snažiť, aby sme boli prví,

sa angažovať a pripojiť sa tak k úsiliu

ani druhí. Už len treba pokračovať v

pražských aj bratislavských ​menšiná-

tradícii, ktorú započal Hirschfeld v Ne-

rov. Hirschfeld určite Matyášovým vý-

mecku a Matyáš na Slovensku. Všet-

čitkám rozumel, sám musel podobné

ko, čo totiž vynašli, môžeme pokojne

pocity zažívať dosť často, a odpove-

využívať aj dnes. Vrátane Matyášovho

dal mu s úplnou vážnosťou: „Napriek

sloganu, ktorým prízvukoval, že ich

všetkému aj tých nečinných musíme

úsilie nie je akýsi homosexuálny boj,

do slobody strhnúť.“

ale etický zápas za podstatu demok-

V Bratislave poskytol aj rozhovor do

racie.

miestnych novín, v ktorom sa zdôveril, že ho neustále na jeho cestách prenasleduje tieň samovraha: „Nedá mi chvíle pokoja, musím sa zasadiť za oslobodenie homosexuálnych, ktorí nevinne trpia a koľko je samovrahov, o ktorých netušíme, že príčina samovraždy je ich nezmeniteľný stav. Homosexualita nie je choroba. Je mojou povinnosťou zo všetkej sily a energie Viac informácií nájdete na: ​www.matyas.sk

55

PRIDE18


QYS

Inzercia AbbVie

ZDRAVIE FAKTY A MÝTY O HEPATITÍDE C

Fakty a mýty vypracoval MUDr. Marián Oltman, PhD., Gastroenterologicko – Hepatologické centrum Thalion, Tomášikova 50/C, Bratislava www.thalion.sk

56

PRIDE18


QYS

Hepatitída typu C je exotické ocho-

hepatitída C nazýva aj „tichý zabijak“.

renie Nie je to pravda. Odhaduje sa, že na

Chronická hepatitída C sa nedá vy-

Slovensku má túto infekciu a s ňou

liečiť

spojený chronický zápal pečene - tzv.

V súčasnosti sa v oblasti liečby chro-

chronickú hepatitídu C alebo nazýva-

nickej hepatitídy C odohráva doslova

nú aj žltačku asi 50 000 ľudí. Z nich len

revolučná zmena. Skoro 100 % všet-

maximálne 10 000 o tom vie. Tzn., že

kých pacientov je možné vyliečiť. Po-

až 40 000 ľudí ju má a o nej nevie, čo

dobné možnosti v iných oblastiach

v praxi znamená, že ju môžu nechtiac

prakticky neexistujú.

prenášať a infikovať ľudí okolo seba. Liečba má veľké nežiaduce účinky Vírus hepatitídy C sa prejavuje ožlt-

Nie je to pravda. Čiastočne je tento

nutím

mylný názor možné vysvetliť minu-

I keď výraz žltačka správne popisu-

losťou, kedy bolo základnou liečbou

je hlavný prejav poškodenia pečene

injekčné podávanie interferónov alfa.

- teda ožltnutie, tento vírus je nebez-

Súčasná liečba má minimálne ne-

pečný, lebo vo vysokej miere ju ľudia

žiaduce účinky. Na druhej strane je

v akútnej fáze prežívajú ako nejakú

extrémne dôležité nevynechanie ani

virózu (napríklad ako ochorenie hor-

jednej dávky, ako aj sledovanie podá-

ných dýchacích ciest) a len málo z

vania iných liekov pre možné vzájom-

nich aj ožltne. Preto je dôležité vedieť

né interakcie.

o riziku tohto ochorenia i možnosti prenosu vírusu a v prípade potreby sa dať otestovať.

Môžem sa nechať zaočkovať tak ako

Cítim sa zdravo, nemôžem mať chro-

Na rozdiel od hepatitídy typu A a B sa

nický zápal pečene

proti vírusovej infekcii hepatitídy typu

V prípade chronického zápalu pečene

C nedá zaočkovať.

proti žltačke typu A a B

typu C je situácia veľmi nebezpečná - postihnutý človek nemá väčšinou okrem únavy skoro žiadne ťažkosti. Avšak po desiatkách rokov môže zápal dospieť až do cirhózy a jej komplikáciám a v najhoršom prípade až do konečného zlyhania pečene. Preto sa

57

PRIDE18


QYS

Text: Andrej Kuruc

Foto: súkromný archív

FIREMNÁ PODPORA PRIDE MAREK NOVOTNÝ, IBM: ROZMANITOSŤ A INKLÚZIA SÚ JEDNOU Z NAJDÔLEŽITEJŠÍCH HODNÔT NAŠEJ SPOLOČNOSTI

Spoločnosť IBM je pravidelne viditeľná v posledných rokoch na Dúhovom PRIDE. V tomto roku sa rozhodla podporiť PRIDE aj sponzorsky. Prečo je tomu tak, sme sa rozprávali s Marekom Novotným z IBM, ktorý vo firme zodpovedá za vzdelávanie a je predsedom LGBT zamestnaneckej skupiny Eagle.

58

PRIDE18


QYS

Akým spôsobom sa IBM zúčastňuje

farebné, decentné, viditeľné z diaľky

na Dúhovom PRIDE v Bratislave?

a zároveň poukazovalo na firemnú

IBM bola prvou firmou, ktorá sa PRI-

značku. Dvadsaťpäť ľudí v rovnakom

DE na Slovensku zúčastnila. Zo za-

tričku s veľkým viditeľným logom,

čiatku to vyzeralo tak, že zamestnan-

tak si to ľudia jednoducho všimnú.

ci IBM sa dohodli, že pôjdu spolu na

Tento rok sme dali vytlačiť veľký ban-

PRIDE. Išlo o skupinku asi dvadsiatich

ner, kde je veľké IBM dúhové logo. A s

ľudí, ktorí pochodovali v tričkách s

tým pôjdeme opäť na PRIDE 14. júla.

logom IBM, vtedy ešte v oficiálnej

Naviac v tomto roku vedenie IBM sú-

modrej farbe. Postupne sa realizova-

hlasilo, že budeme jedným zo spon-

li rôzne podporné aktivity. Napríklad

zorov PRIDE. A to tak, že si na PRIDE

sa fotili lídri a manažéri IBM v dúho-

zakúpime stánok ako jedna z prvých

vých tričkách s podporu Eagle, alebo

firiem. Účelom stánku bude primárne

LGBT. Minulý rok sa mi podarilo vytvo-

informovať o verejnej podpore IBM

riť skupinu 25 kolegov a kolegýň. Išli

pre LGBT komunitu na Slovensku.

sme opäť na PRIDE v tričkách s IBM

Návštevníci a návštevnícky budú mať

logom, ale už oficiálne v dúhových

aj možnosť opýtať sa, aké sú pracovné

farbách. Bolo to veľmi pekné tričko,

možnosti v našej firme, bude tam člo-

59

PRIDE18


QYS

vek z personálneho oddelenia. Ja sa v

cií, ktoré sa týmto môžu pochváliť. A

stánku podelím o to, akým spôsobom

chcel by som povzbudiť aj iné spoloč-

IBM pristupuje k rozmanitosti a LGBT

nosti na Slovensku, aby sa nebáli zvi-

komunite.

diteľniť, podporiť komunitné aktivity, angažovanie sa v spoločnosti. Preto-

Prečo je dôležité pre IBM podporo-

že tá pasivita na Slovensku sa trošku

vať Dúhový PRIDE Bratislava?

medzi nás rozšírila. Je to dôležité, aby

Keďže rozmanitosť a inklúzia sú jed-

sa spoločnosť postupne ďalej vyvíjala,

nou z najdôležitejších hodnôt našej

nestagnovala.

spoločnosti a keďže PRIDE je najväčšou LGBT akciou u nás na Slovensku, firma sa snaží podporiť komunitu nielen interne, ale aj externe. Pre firmu je dôležité byť inkluzívna. Rozmanité tímy, ľudia pochádzajúci z rôznych krajín, s rôznymi životnými skúsenosťami, podporujú inovácie. Keďže IBM je firma pracujúca v informačných technológiách, inovácie sú v tomto sektore základ. Preto sa aj týmto spôsobom snaží pritiahnuť a zároveň udržať si zamestnancov a zamestnankyne bez ohľadu na to čo cítia, alebo že sú LGBT. Prečo je PRIDE dôležitý pre teba? Pre mňa osobne je PRIDE dôležitý, pretože u nás ide stále o boj za ľudské práva. Máme pred sebou dlhú cestu k tomu, aby bola LGBT komunita zrovnoprávnená. PRIDE ako taký, poukazuje na to, že existujeme, čo je pre mnohých ľudí na Slovensku stále ťažké si uvedomiť. To že je farebný, hrdý a veselý, to je na Slovensku niečo, čo zatiaľ chýba. Je to jedna z mála ak-

60

PRIDE18


QYS

Text: Ria Gehrerová, novinárka denníka N

REHOĽNÁ SESTRA: AK VÁM CIRKEV NEDÁVA ZMYSEL, NASLEDUJTE SVOJE SVEDOMIE

Foto: Facebook/New Ways Ministry

PRIDE A NÁBOŽENSTVO

Toleranciu k LGBT ľuďom sestra Jeannine Gramick neprestala šíriť ani po tom, čo jej z Vatikánu hrozili vylúčením z rádu.

61

PRIDE18


QYS

Vaši rodičia sú Poliaci, ktorí odišli do

Čo ste si o nich mysleli?

Ameriky, kde ste sa narodili vy. Po-

Spočiatku som ich ľutovala, pretože

liaci sú v Európe vnímaní ako jeden

som premýšľala tak, ako premýšľala aj

z najkonzervatívnejších národov, čo

spoločnosť v šesťdesiatych a sedem-

sa týka práv LGBT ľudí. Vaši rodičia

desiatych rokoch. Teda že homose-

boli tiež konzervatívni?

xualita je choroba. Potom som sa ale

V Amerike nepremýšľame nad tým,

začala stretávať s teplými ľuďmi, čítať

kto je Poliakom alebo Talianom. Moja

o nich a začala som si uvedomovať, že

rodina je s LGBT ľuďmi v poriadku. Ja

nie sú chorí a je to len mýtus. Moje ná-

som jedináčik, ale moje sesternice a

zory sa zmenili po tom, čo som stretla

širšia rodina akceptujú LGBT ľudí.

viacerých teplých ľudí a čítala som veľa vedeckých článkov.

Odmala ste boli presvedčená o tom, že byť teplým je v poriadku?

Myslíte si, že čítanie a štúdium by

Keď som bola malá, ani som nevedela,

zmenilo názory aj iných kňazov a

že nejakí teplí existujú. Zistila som to,

členov cirkvi?

až ako dvadsiatnička.

Áno, a najmä by pomohlo, ak by osobne spoznali nejakých gejov alebo lesby.

62

PRIDE18


QYS

Prečo ignorujú vedu a teplých ľudí?

Sestra Jeannine Gramick sa v slo-

Jedným z dôvodov je, že majú strach z

venských médiách objavila pred

čohosi odlišného. Je nepohodlné me-

troma rokmi, keď ju pápež Fran-

niť svoje názory. Majú určitý pohľad na svet a nechcú ho meniť. Takže sa nechcú ani učiť. Ale my sa musíme neustále pokúšať týchto ľudí meniť.

tišek spolu s pätnástimi LGBT ľuďmi pozval na audienciu do Ríma. Gramick tvrdí, že manželstvo môže existovať medzi ženou

Pred troma rokmi ste boli v Prahe na

a mužom, medzi dvoma ženami

Dúhovom Pride. Počas jednej disku-

aj dvoma mužmi. “Dôležitá je lás-

sie ste povedali, že cirkev a jej inštitúcie šikanujú teplých ľudí. Ako? Kresťanské inštitúcie, ako kostoly alebo školy by mali vystupovať proti

ka a oddanosť,” hovorí. Najväčšou prekážkou v prijatí LGBT ľudí sú podľa nej biskupi, ktorí nepočú-

šikane. To znamená proti tomu, aby

vajú pápeža Františka. “A takých

sa z niekoho robili žarty a zosmieš-

máte aj na Slovensku,” povedala

ňovali ho. A vždy, keď učiteľ uvidí, že

počas diskusie v Bratislave. Na

sa niečo také deje, by mal zasiahnuť

Slovensko ju pozvala Spoločnosť

a opraviť toho, ktorý šikanuje, pretože

pre otvorené kresťanstvo 21. sto-

veľa mladých ľudí kvôli šikane pácha samovraždy, čo je príšerné. Pred pár

ročia.

rokmi sa v amerických médiách objavili správy o mnohých teplých ľuďoch, ktorí spáchali samovraždy kvôli šikane. Kvôli tomu, že ich na Facebooku zosmiešňovali. Viacerí predstavitelia cirkví, nie katolíci, otvorene odsúdili túto šikanu, pretože často končila smrťou mladých gejov a lesieb. Katolícki biskupi vtedy nepovedali nič. Bola som veľmi nahnevaná. Ako ich ale šikanuje samotná cirkev? Tým, že nič nerobia. Nepostavia sa proti tým, ktorí šikanujú. Zostávajú ti-

63

PRIDE18


QYS

Jeannine Gramick (1942) je ka-

cho a nežiadajú spravodlivosť. Naprí-

tolíckou rehoľníčkou z USA, ktorá

klad na Floride v meste Orlando pred

sa vyše 30 rokov venuje pastorá-

pár rokmi zabili asi 50 teplých ľudí v

cii lesieb a gejov a bojuje za ich plnohodnotné prijatie v katolíckej cirkvi. Je spoluzakladateľkou

nočnom klube. Katolícki biskupi sa k tomu vôbec nevyjadrovali. Až po pár týždňoch vyšli so stanoviskom, v ktorom však vôbec nespomenuli, že šlo

New Ways Ministry, ktorá sa an-

o teplých ľudí. Boli to len ľudia, ktorí

gažuje v boji za práva LGBT ľudí. V

boli zabití v klube. Ale oni boli predsa

roku 2015 bola aj na Prague Pride.

zabití, preto, že boli teplí. Pred troma rokmi ste sa objavili aj v slovenských médiách, pretože vás pápež František počas púte do Ríma pozval na návštevu. Spolu s pätnástimi teplými ľuďmi vás posadil do predného radu počas audiencie. Myslíte si, že bol iba zdvorilý alebo to bol väčší odkaz LGBT ľuďom, že sú v cirkvi vítaní? Určite to bol väčší odkaz. Napísala som pápežovi kto som a že mám so sebou aj pätnásť LGBT katolíkov, ich rodiny a priateľov. V minulosti som mala s Vatikánom problémy a on poznal môj príbeh. Keď na Slovensku katolícka cirkev hovorí o spolužití dvoch mužov alebo žien, vždy to označuje za hriech. Hovoria o tom ako o nemennom fakte. Môže sa to zmeniť? Zmení sa to. Možno už budeme mŕtvi, ale zmení sa to. Hovorím to preto, lebo katolícke učenie o sexualite sa v priebehu storočí neustále mení. Na

64

PRIDE18


QYS

začiatku, ešte pred svätým Augustí-

súčasných morálnych teológov tvrdí,

nom, neexistovalo žiadne tabu okolo

že láska nemusí byť len so zámerom

homosexuality. Do katolíckej cirkvi

splodiť dieťa, ak samotná láska je

sa to dostalo spolu s gréckou filozo-

plodnou. A aj láska medzi pármi rov-

fiou. Cirkev sexualitu do svojho uče-

nakého pohlavia môže byť tvorivá.

nia zahrnula až počas vlády svätého Augustína. Tvrdil, že muž so svojou

Na Slovensku prebieha veľmi vážna

ženou môžu mať sex len vtedy, ak z

debata o potratoch, pretože mno-

neho vznikne dieťa. A ak nevznikne,

hí politici chcú zakázať potraty na

tak ide o hriech. Toto bolo učenie na

požiadanie ženy. Keď som však ho-

prelome štvrtého a piateho storočia.

vorila s jedným kňazom, ten okrem

Dnes už tomu nikto neverí. Ani ja. Va-

potratov odsúdil aj používanie anti-

tikán ale neprizná, že učenie sa časom

koncepcie. Nevedela som, že cirkev

zmenilo. Nasledovali storočia, keď sa

to stále vníma takto prísne.

cirkev na morálnosť sexuálnych aktov

Mal pravdu. To je oficiálne učenie.

pozerala len cez splodenie života. A

Ale napríklad v Spojených štátoch

ak tam žiadne splodenie nebolo, po-

už tomu nikto neverí, nikto si to ne-

važovali to za hriech. V stredoveku do

všíma. To je presne to, čo hovorí pá-

hry vstúpila láska. Začalo sa hovoriť o

pež František, že učenie sa nezmení,

tom, že vo vzťahu manželov je okrem

kým sa nezmení prax. Je to pravda,

zámeru splodiť dieťa aj láska. No plo-

pretože v mnohých častiach sveta už

denie vtedy bolo stále dôležitejšie.

sa to zmenilo. Pápež sa však stará o

Druhý Vatikánsky koncil, teda oficiál-

cirkev po celom svete, takže nestačí,

na cirkev, potom povedala, že plode-

aby sa zmenili cirkvi v Spojených štá-

nie a láska sú si rovné. Od tohto kon-

toch alebo v Európe. Dôležitou vecou

cilu väčšina morálnych teológov zašla

je svedomie. Ľudia ho musia počúvať.

ešte ďalej. Tvrdia, že tradícia hovorí o

A ak naše svedomie hovorí, že vám to

plodení, teda o dávaní života svojej

nedáva zmysel, nasledujte svoje sve-

komunite. Sú tu však aj iné možnos-

domie. Toto je vlastne tradičné učenie

ti, ako dať život svojej komunite, než

katolíckej cirkvi o svedomí.

dieťaťom. Ak je láska medzi dvoma ľuďmi živená ich sexuálnym životom

Viacerí kňazy sú na Slovensku sú-

a ak im táto sexuálna láska pomáha,

časťou hnutia, ktoré bojuje za zákaz

nabudí ich, aby boli produktívni, uži-

interrupcií. Ste aj vy proti interrup-

toční, kreatívni a vedeli prispievať svo-

ciám?

jej komunite, tak je to dobré. Väčšina

Nie.

65

PRIDE18


QYS

Prečo? V slovenskej katolíckej cirkvi

aj proti ženskej emancipácii. Súhla-

je to vnímané ako jasný postoj, o

síte, že sa musí zmeniť?

ktorom sa nediskutuje.

Súhlasím. Slovo cirkev sa zvyčajne

Pretože verím, že žena má mať na vý-

používa len na označenie biskupov a

ber. Nemám rada potraty. To, čo mám

kňazov, ale ja ho používam na označe-

rada, je život. Niekedy je však dôleži-

nie všetkých. Všetci sa musíme zme-

tejší život ženy. A ak to tehotenstvo

niť, prijať realitu a to, že časy sa menia.

nedokáže zvládnuť, tak ho jednodu-

A na základe toho musíme robiť zdra-

cho nedokáže zvládnuť.

vé, múdre a morálne rozhodnutia. Musíme žiť v dnešnom svete a podľa

Povedali ste, že množstvo kňazov zostáva

konzervatívnych,

toho, čo nám hovorí veda.

pričom

väčšina rehoľných sestier je naopak

Zmena ale podľa vás nepríde od pá-

liberálnych. Podľa vás je to dôsled-

peža alebo arcibiskupov.

kom reformy na školách, ktoré ich

To musí prísť od ľudí.

vychovávajú. Nie je to však aj tým, že ženy sa k LGBT ľuďom celkovo

Povedali ste, že ak by chceli LGBT

stavajú priateľskejšie, možno preto,

ľudia striktne nasledovať oficiálne

že sú viac empatické?

učenie Vatikánu, môže to byť pre

Ktovie. Myslím si, že ženy dokážu viac

nich nebezpečné. Ako?

cítiť s ľuďmi, mať viac pochopenia

Učí ich, že sú niečo menej ako hetero-

a rešpekt k situácii, v ktorej sa ocitli.

sexuálni ľudia.

Nie sú také rigidné, chápu, že existujú rôzne okolnosti. Z výskumov vyplýva,

Ale oni predsa tvrdia, že sú si rovní,

že ženy majú menší problém s nejed-

že ich akceptujú.

noznačnosťou, než muži. Chápu, že

Nie, Vatikán tvrdí, že sú vnútorne na-

veci nemusia byť biele alebo čierne,

rušení (angl. instransically disorde-

ale že existujú aj šedé zóny, ktoré sú

red, pozn. aut.). A to znie naozaj zle.

kdesi medzi nimi.

Znamená to, že sú menej ako ostatní. Nie sú dosť dobrí. Nenasledujte toto

Írske referendum o interrupciách

nepravé učenie. V budúcnosti sa to-

skončilo

Jeden

tiž zmení. Jediné, na čo by sa mali sú-

kňaz po referende povedal, že cirkev

strediť, je, že sú božie deti, majú svoju

sa bude musieť zmeniť, pretože mla-

dôstojnosť a zaslúžia si od druhých

dým nemá čo ponúknuť. Je zásadne

rešpekt. Len preto, že je niekto iný,

proti právam LGBT ľudí a prakticky

že má hnedé alebo čierne vlasy, z

66

ich

legalizáciou.

PRIDE18


QYS

neho nerobí lepšieho človeka, ako sú

ne pápež František, neprišli nám žiad-

tí s bielymi vlasmi. Niekto s modrými

ne ďalšie listy.

očami zasa nie je lepší než tí s hnedými očami. Takisto heterosexualita z

Nie je ťažké šíriť toleranciu k LGBT

ľudí nerobí hodnotnejšieho človeka,

ľuďom, ak stále hrozí, že Vatikán

než sú homosexuáli alebo transrodoví

môže začať tlačiť na vaše nadriade-

ľudia. Každý sme predsa iný.

né? Dnes už žiaden tlak necítim.

Takže by sme nemali stroho nasledovať učenie?

Pápež František možno bude vedieť

Mali by sme nasledovať učenie lásky.

zmeniť cirkev zhora. Čaká na nás. Hovorí, aby sme neča-

Za šírenie tolerancie voči LGBT ľu-

kali na jeho povolenie, a robili to, čo si

ďom vás cirkev potrestala...

myslíme, že by sme mali robiť.

...v podstate mi len povedali, že by som to nemala robiť. Ale vy to stále robíte. Áno. Poďakovala som im za doručenie žiadosti a povedala som im, že dobre, spýtali ste sa ma, či s tým nemôžem prestať, a ja som povedala nie. A oni nič neurobili? Mne nie. Šli za mojimi nadriadenými a tlačili na nich. Moja prvá komunita Školských sestier de Notre Dame mi povedala, že ak neprestanem, budem vylúčená. Zmenila som teda komunitu a šla k Loretánskym sestrám. Vtedy Vatikán začal písať listy Loretánskym sestrám. Písali im, že mi to zakázali a ak to budem robiť aj naďalej, budú ma musieť vylúčiť. Loretánske sestry im odpísali, že ďakujú za list, ale ja iba šírim evanjelium. Odkedy je vo Vatiká-

67

PRIDE18


QYS

Text: Róbert Pakan

Foto: Jakub Kováč

VIEDEŇ LÁSKA, ÚCTA A SOLIDARITA. VIEDENSKÝ PRIDE TAK BLÍZKO A PRITOM TAK ĎALEKO

Z Bratislavy a zo Slovenska je to len kúsok. Stačí hodina autobusom, či vlakom a ste tam. Vzduch čerstvejší, tráva zelenšia a atmosféra dúhovejšia, slobodnejšia. Aj takýto je PRIDE vo Viedni.

68

PRIDE18


QYS

69

PRIDE18


QYS

70

PRIDE18


QYS

23. ročník Viedenského PRIDEu (​Wie-

to je namieste stále pripomínať motto

ner Regenbogenparade​) sa už tradič-

tohtoročného viedenského dúhové

ne konal druhý júnový týždeň. Účasť

PRIDEu a to: “​Láska, úcta a Solidarita.”​

prekonala očakávania organizátorov

PRIDE začína pred Radnicou a tiahne

a organizátoriek a dosiahla vyše 200

sa celým Ringom späť do bodu A. Pod

000 ľudí.

radničnou vežou bola pripravená PRI-

Už ako obvykle dúhový pochod sa

DE dedina so stánkami a pódiom pre

hadil celým Ringom a tak trochu me-

rečníkov. Vystriedali sa viacerí rakúski

taforicky išiel v protismere. Kráča sa

politici a političky a nesmela chýbať

samozrejme v tanci. Rakúšania a Ra-

ani rakúska Diva Conchita Wurst. Po

kúšanky totiž PRIDEom už oslavujú. Aj

PRIDE sa konala afterparty s koncer-

v uplynulom roku mali čo sláviť v otáz-

tami rôznych kapiel.

ke práv LGBTI osôb. Rakúsky Ústavný

Celý pochod je plný nápaditých ale-

súd totiž zrušil právne ustanovenia,

gorických vozov, performorov a per-

ktoré diskriminujú páry opačného aj

foreriek, rôznych tématických skupín

rovnakého pohlavia. V budúcnosti

a farebných zážitkov. Už tradične

aj rovnakopohlavné páry budú môcť

niekoľko vozov je venovaných lesbic-

uzavrieť manželstvo. Ústavný súd

kým a gejským rodičom s ich deťmi.

svojím rozhodnutím zo 4. decembra

Nechýbajú aj etnické alebo národ-

2017 zrušil tie právne predpisy, ktoré

nostné menšiny. PRIDE má veľa čas-

v súčasnosti popierajú manželstvá

tí plných rôznych foriem sexuálnych

pre páry rovnakého pohlavia. Vo svo-

preferencií. Nechýbajú asexuáli, bi-

jom odôvodnení súd uvádza, že tento

sexuáli, nebinárni ľudia. A potešil aj

krok je založený na zásade rovnakého

záprah dvanástich párov ľudí v kože-

zaobchádzania. Zrušenie nadobúda

ných postrojoch s náhubkami, tak ty-

účinnosť k 31. decembru 2018. K rov-

pický pre viedenskú sociétu.

nakému dátumu bude inštitút regis-

V neposlednom rade, nedá mi nespo-

trovaného partnerstva otvorený aj

menúť aj víťaza pochodu, a to skupinu

pre páry opačného pohlavia.

transrodových ľudí, ktorí boli obleče-

„​Ale to nie je koniec,​„ dodáva pred-

ní celí v čiernom. Demonštrovali tak

seda HOSI (Homosexuelle Initiative)

proti núteným kastráciám a mučeniu

Viedeň Moritz Yvon. „​ Aj keď máme

transrodových ľudí. Cenu si zaslúžili,

tento rok dôvod na oslavu, je ešte veľa

ale ostáva len prianím, aby transrodo-

práce, pretože predsudky a nenávisť

ví ľudia už opäť mohli vyjsť vo svojich

sú naďalej prítomné a dokonca aj fy-

bielo-ružovo-fialových farbách a za-

zické útoky sú ešte stále bežné.​” Pre-

nechali by tak smútočné kráčanie.

71

PRIDE18


QYS

72

PRIDE18


QYS

Ani vo Viedni nechýba AntiPRIDE

nistá. Ďakujeme, že nás ani tento rok

alebo ak chcete, pochod za takzava-

neopustí ombudsmanka, aj napriek

nú tradičnú rodinu. Súperi a súperky

zákazu, ktorý dostala od politikov ná-

dúhového sprievodu sa stretli na Mi-

cionalistickej strany.

chaeler platz, takpovediac zoči-voči

Z Bratislavy a zo Slovenska je to do

účastníkom a účastníčkam sprie-

Viedne ešte obrovská diaľka.

vodu, aby okrem iného protestovali proti „pohlavnej šialenosti“ a „skorej sexulizácii.“ Viedenský PRIDE je skutočne plnofarebným podujatím, kedy kráčate cisárskym mestom, s ktorým nás ako Slovákov a Slovensky spája dlhá história. Určite je to aj celkom dobrá makačka, nakoľko prejsť celý Ring môže trvať aj 4 hodiny. Mávate dúhovou vlajkou a zdravíte starodávny Hoffburg, Burgstheatr, Operu, Parlament, či Burzu cenných papierov. A to za úžasnej podpory a mávania Viedenčanov a Viedenčaniek. Električky odeté do dúhového šatu síce ustúpili pochodu, ale slávia PRIDE tiež. Stretnete sa s obrovským počtom rodákov a rodáčok, kamošov a kamošiek a spoločne pochodujete. Lebo všetci sme jedna komunita. Viedeň čaká budúci rok veľký novošat. Stane sa totiž mestom pre EURO PRIDE 2019. Nepochybne túto udalosť mesto zvládne​ mit einem höheren Wiener Standard. Náš PRIDE je ešte stále bojom. Bojom o viditeľnosť a rovnaké práva a zaobchádzanie. Na našom PRIDE sa tiež zabávame, ale tiež nezabúdame, že cesta za právami je ešte dlhá a tŕ-

73

PRIDE18


QYS

UŽ SI MÔŽEŠ VYDÝCHNUŤ, SIMON

Text: Dominika Chrastová

Foto: Youtube

QUEER KULTÚRA

Vedela som, že máš tajomstvo. Keď si

Problém nastane, keď Simon použije

bol malý, bol si také bezstarostné die-

školský počítač, zabudne sa odhlásiť

ťa. Ale počas posledných rokov som

a jeho „kamarát“ Martin ho začne vy-

stále viac a viac mala pocit, že zadr-

dierať. Strach zavedie hlavnú posta-

žiavaš dych,“ hovorí Simonovi mama

vu do spleti klamstiev, ktorými ublíži

pár dní po jeho coming oute.

svojim najbližším.

Simon Spier je šestnásťročný stredo-

Filmová adaptácia bestselleru Becky

školák, ktorý si svoju orientáciu uve-

Albertalliovej prišla do našich kín za-

domuje už niekoľko rokov, no nikomu

čiatkom júna a diváci sú s ňou spokoj-

o nej nepovedal. Až jedného dňa ob-

ní. Zároveň sa však zamýšľajú, ako by

javí na školskej stránke príspevok od

snímka vyzerala v slovenskom preve-

tajomného chlapca menom Blue a

dení. Koľko stereotypných predstáv

napíše mu svoj príbeh. Spolu žijú vo

by tvorcovia zosobnili v Simonovi?

virtuálnej bubline, v ktorej bezpečne

Otázne je aj to, ako by zobrazený co-

zdieľajú svoje tajomstvá, navzájom sa

ming out prebiehal v realite. Simono-

inšpirujú a časom sa do seba aj zami-

vi rodičia, najmä mama, sú vo filme

lujú.

vykreslení ako liberálni zástancovia ľudských práv. Ich reakcia je preto

74

PRIDE18


QYS

takmer presne taká, akú si prajú zažiť všetci nevyoutovaní geji. „Už si môžeš vydýchnuť, Simon. Konečne môžeš byť sám sebou viac, než kedykoľvek predtým.“ Emotívny príbeh dokonca viacerých motivoval, aby aj oni povedali blízkym svoje tajomstvo. Výnimkou nie je ani brat herca Nicka Robinsona, ktorý Simona stvárnil. Nick sa v rozhovore s Ellen DeGeneres vyjadril, že namiesto Simona si do názvu filmu môže každý dosadiť svoje vlastné meno a pointa bude rovnaká. Každý si totiž zaslúži lásku. Každý si zaslúži byť milovaný a akceptovaný taký, aký je. Každý si zaslúži prežiť svoje šťastné klišé, hoci aj na kolotoči ako Simon v tomto filme.

75

PRIDE18


QYS

Text: Dominika Chrastová

20 SONGOV, S KTORÝMI SA STOTOŽNÍTE (NIELEN) POČAS PRIDEU

Foto: Unspalsh.com

QUEER KULTÚRA

Pre niekoho je najdôležitejší text piesne, pre iných ľudí zohráva najdôležitejšiu úlohu rytmus skladby. V tomto výbere nájdete pomalšie aj rýchlejšie songy, ktoré vás buď roztancujú, alebo vám pripomenú, že každý si zaslúži byť, kým chce, a milovať, koho chce. Opätovane.

76

PRIDE18


QYS

1. A Great Big World – Everyone Is Gay

12. The Neighbourhood – A Little

2. B ​ e Steadwell – Sometimes

Death

3. Halsey ft. Lauren Jauregui – Stran-

13. ​Tim McMorris – Life Is Beautiful

gers

14. Tom Grennan – Found What I‘ve

4. Hurts – Beautiful Ones

Been Looking For

5. Loïc Nottet – Million Eyes

15. Tove Lo – Talking Body

6. Mary Lambert – Secrets

16. Troye Sivan – Bloom

7. Peter Gabriel – My Body Is a Cage

17. UNSECRET feat. Ruelle – Wake

8. P!nk – Raise Your Glass

Up World

9. Sia – Bird Set Free

18. Wolf Alice – Beautifully Uncon-

10. Simple Plan – Perfectly Perfect

ventional

11. St. Vincent – And Then She Kissed

19. Wrabel – The Village

Me

20. Zella Day – Shadow Preachers

77

PRIDE18


QYS

Text: Martina Mašľárová

Foto: Radovan Dranga

QUEER KULTÚRA REVERENDA DOMINA: MODLIŤ SA A PRACOVAŤ?

Otázka úlohy náboženstva a podielu

sahovanie do vývoja sekulárnej spo-

cirkví na fungovaní svetských me-

ločnosti. Jednou z čiastkových tém,

chanizmov je z hľadiska histórie i sú-

ktoré prinášajú napätie do verejného

časnosti jednou z najzásadnejších. Aj

diskurzu, je aj vzťah cirkvi k LGBT ko-

dnešnú slovenskú, tradične kresťan-

munite. Divadlo Nomantinels, ktoré

sko-katolícku spoločnosť otázky spä-

sa kontinuálne orientuje na queer

té s touto témou výrazne polarizujú.

témy, zároveň najnovšou inscenáciou

A istú schizofréniu vnímame aj vnútri

Reverenda Domina podľa slov autora

cirkevnej komunity a medzi veriacimi.

Roberta Pakana reaguje aj na aktuál-

Na jednej strane stojí viera, snaha pri-

ne dianie a paradoxné prepájanie po-

držiavať sa istého morálneho kódexu,

litickej rétoriky slovenských katolíkov

nasledovať „vyšší princíp“ či všeobjí-

s agendou krajnej pravice napríklad v

majúca potreba konať dobro, na stra-

otázke interrupcií či homosexuálnych

ne druhej podriadenie sa striktným

partnerstiev.

pravidlám, dogmatizmus, deformácia

Na druhej strane fiktívny príbeh tro-

ideí radikalizmom, netolerancia voči

jice rehoľných sestier nevytvára pria-

inému svetonázoru, silno konzervatív-

močiare spojenie s týmto kontextom,

ne postoje v etických otázkach a za-

skôr sa mu vzďaľuje. To však nie je

78

PRIDE18


QYS

79

PRIDE18


QYS

výčitka, naopak, cez rutinnú každo-

zvukový

dennosť života žien v kláštore sa od-

kovo znepokojujúci tón inscenácie,

haľuje ambivalentnosť ich existencie

naznačuje rutinu, chlad kláštorných

bez toho, že by inscenácia prinášala

múrov. Vydarené je aj scénické rie-

priveľmi jednoznačný a jednostranne

šenie Dáše Krištofovičovej, ktorá ko-

kritický pohľad. Pozitívom inscenácie

lobeh dní strávených modlením sa a

je aj to, že nie je taká „úzkoprofilová“,

prácou úsporne tlmočí jednoduchým

ako boli v minulosti viaceré diela Di-

scénickým symbolom – kovovými ve-

vadla Nomantinels. Ich slabinou bola

šiakmi na bielizeň. Z nich je vytvorená

často istá tematická uzavretosť do

konštrukcia, ktorá vo svojej chladnej

seba – ústredným motívom v nich

prostote môže reprezentovať kláštor

boli spravidla problémy späté s orien-

i väzenie zároveň. Scéna aj jedno-

táciou či rodom, s historickou i aktu-

duché, no funkčné kostýmy, ktoré v

álnou pozíciou sexuálnych menšín v

sebe majú aj vtipný nápad (sivá teplá-

heteronormatívnej spoločnosti a pod.

kovina namiesto rúch) zároveň priná-

Tu je téma možnej lásky žien – rehoľ-

šajú inscenácii humorné odľahčenie.

ných sestier len naznačená, do po-

Humor sa miestami objavuje i v texte,

predia sa dostávajú motívy ako mo-

ktorý je vyzretejší oproti predchádza-

rálne prehrešky i vážne zlyhania tých,

júcim autorským predlohám Roberta

ktorí/é sú symbolom mravnej čistoty

Pakana (resp. Andreja Kuruca, dvoch

a absentujúceho hriešnosti, či mo-

„dvorných“ dramatikov súboru). Či to

tív zneužitia moci v rámci hierarchie

už možno pripísať na vrub autorovi

kláštora, ale aj vnútorné dilemy rehoľ-

alebo dramaturgičke Sandre Polov-

níčok, život v pretvárke či bezútešnej

kovej, v najnovšej inscenácii Noman-

rutine plnej pravidiel. Ďalšou líniou je

tinels sa podarilo text z väčšej časti

tiež paralela s minulosťou a komunis-

očistiť od opisnosti či literárnosti a

tickým prenasledovaním cirkevníkov,

vyhnúť sa aj riziku „denníkového“ pá-

ktorá sa prepája s ostatnými motívmi.

tosu. Práve nadhľad tomu nepochyb-

Univerzálnejšia tematická nadstavba

ne napomáha. Vtipné repliky zaznie-

je určite signálom progresu v tvorbe

vajúce počas úvodného „prijímacieho

Nomantinels.

pohovoru“ novicky či vtip s modliteb-

Temný

podčiarkuje

cel-

hudobného

nou aplikáciou s istou dávkou absur-

konceptu ink midgeta, ktorý využíva

dity ironizujú pomery v kláštore(och)

chrámové zvuky v kombinácii s iri-

a v cirkvi všeobecne, na druhej strane

tujúcimi ruchmi v úvode a závere, či

však tvorcovia vytvárajú priestor aj

kde-tu jeden sugestívny, repetitívny

pre pochopenie voči postavám a ich

80

minimalizmus

podnet,

PRIDE18


QYS

konaniu. Zároveň aj vďaka umnému

patologickosť vzťahu k inštitúcii a zá-

obsadeniu trojice herečiek Dana Gu-

roveň k neuchopiteľnej entite Boha.

dabová, Lucia Fričová a Zuzana Ha-

Inscenácia

verdová, z ktorých najmä prvé dve

jeho zásluhou patrí k tým najzaují-

ťažia zo svojho autentického nature-

mavejším v repertoári Nomantinels.

lu (využívaného napr. v inscenáciách

Hodoňovi sa podarilo prekonať limity

divadla SkRAT) sa darí zakryť slabšie

textu i priestoru Štúdia 12 a v súhre

miesta textu a jeho celkovú nedra-

výtvarných, hudobných i hereckých

matickosť (vyplývajúcu z fragmentár-

nápadov vystavať inscenáciu, ktorá

nosti a toho, že text sa koncentruje na

prináša impulzy pre ďalšie uvažova-

vnútorné rozpoloženie postáv). Cha-

nie a individuálnu konfrontáciu di-

rakterokresba postáv síce ostáva skôr

váka s otázkami náboženstva, viery

v rovine skice, herečkám sa však darí

a jej temných stránok. Jej najväčšou

obsiahnuť ich dvojpólovosť, nejed-

devízou je, že neodsudzuje, ale ani ne-

noznačnosť. Despotická zatrpknutosť

ospravedlňuje.

Reverenda

Domina

aj

Fričovej sestry Hermany je prejavom nenaplnenej túžby i dôsledkom traumatického zážitku počas rokov prenasledovania, naivitu i odhodlanosť novicky v podaní Haverdovej balansuje rezignovanosť staršej mníšky stelesnenej Gudabovou, prameniaca z jej životnej skúsenosti. Gudabová strieda v dvojrole rehoľnej sestry, ktorá si zažila prenasledovanie režimom aj smrť dieťaťa, a zároveň eštebáčky, tragickejšiu expresívnosť s cynickým odstupom. A každá zo žien skrýva svoje tajomstvo... Režisér Martin Hodoň vytvoril s Nomantinels svoju druhú inscenáciu. Už jeho predošlá tvorba naznačuje, že ho priťahujú hrdinovia všedného dňa, ako aj odvrátené stránky ľudskej psychiky a patologickosť medziľudských vzťahov, ku ktorej sa pridáva i

81

PRIDE18


QYS

DÚHOVÝ PRIDE BRATISLAVA 2018 PROGRAM SPRIEVODNÝCH PODUJATÍ 6. júl - 31. august

10. júl o 19:00 v Štúdiu 12

Dúhové leto v Kine Lumière

Reverenda Domina (divadlo)

Prinášame ti cyklus teplých filmov a

Nová inscenácia Divadla NoMantinels

rekapitulácie najzaujímavejších LGB-

je voľným uvažovaním o ženách žijú-

TI titulov, ktoré sa u nás v objavili v

cich v uzavretých komunitách.

kinách v priebehu posledných dvoch rokov.

11. júl o 19:00 v Tepláreň Café

Viac info: www.kino-lumiere.sk, www.ffi.sk.

Queer aktivizmus vo filmoch a seriáloch (prednáška)

9. júl o 18:00 v kaviarni Berlinka

Prednáška v réžii Amnesty International Slovakia ti rozšíri obzory o historii

Z Bratislavy s láskou

LGBT aktivizmu. Pozrieme sa na túto

(diskusia a otvorenie PRIDE týždňa)

tému cez filmové umenie, prednáša-

Pozývame ťa na sériu rozhovorov

júca Zuzana Jakúbková si pripravila

Ludwiga Bagina s výnimočnými hos-

veľa ukážok a našla množstvo zaují-

ťami a hosťkami, ktorí nám priblížia

mavých informácii o boji LGBT ľudí za

ich životné príbehy a dozvieme sa aj,

zrovnoprávnenie.

ako sa im žije na Slovensku. Na podujatí spolu s Nomantinels

12. júl o 13:00 v Iniciatíve Inakosť

uvedieme PRIDE vydanie LGBTI magazínu QYS.

Dúhový workshop Pozývame ťa na Dúhový workshop,

82

PRIDE18


QYS

na ktorom sa dozvieš, ako spoločnosť nazerala na homosexualitu v minu-

13. júl o 18:00 vo Dvore a o 21:30 v klube Fuga

losti a čo viedlo k jej vyššej tolerancii. Dozvieš sa, ako urobiť bezpečne

Flora Yin Wong (PAN / UK) + guests

coming out v rôznych prostrediach,

(párty)

alebo ako reagovať na šikanu. Dáme

Flora Yin-Wong: jej cit pre spájanie

ti tipy, ako a kde hľadať pomoc.

nespojiteľného si vyslúžil pozornosť

Naučíme ťa, ako kreatívne písať a po-

od Berghainu cez Tokyo, New York až

môžeme ti vytvoriť originálny článok,

po kluby v Seoule a Šanghaji. Svojou

ktorý uverejníme v magazíne QYS.

futuristickou zvukovou poéziou

Prihlásiť sa môžete na info@noman-

nedávno ovládla londýnsku Boiler

tinels.sk

Room - Blade Runner edíciu. Jej výbušné mixy plné hybridného techna

12. júl o 19:00 v Tepláreň Café

a ostrých hrán odvrátenej strany súčasnej klubovej produkcie zdobia

Teplo na cestách - Paríž (cestopis)

soundcloudy magazínu The WIRE či

V queer cestopisoch Teplo na ces-

série Blowing Up The Workshop.

tách si spravíme výlet do romantického Paríža. O tamojšom PRIDE

13. júl o 23:00 v High Street Club

pochode príde porozprávať riaditeľka Dúhového PRIDE Bratislava Diana

Tutti Frutti PRIDE (párty)

Pruchnerovičová.

Deň pred skvelým Dúhový PRIDE Bratislava sa môžeš prísť naladiť dú-

13. júl o 19:00 v Tepláreň Café

hovo na Tutti Frutti. Obľúbená party sa ti postará o parádny večer a tú

Erik Žigmund (koncert)

správnu PRIDEovú náladu.

Rodák z Trenčína a študent VŠMU Erik Žigmund váš očarí svojim talentom. Jeho spev plný emócií a krásy sa vám postará o zimomriavky. Prekvapí vás vlastnou tvorbou, ktorá je naozaj hudobným skvostom.

83

PRIDE18


QYS

DÚHOVÝ PRIDE BRATISLAVA 2018 FESTIVAL 14. JÚL 2018 13:00

22:00 v Novej Cvernovke

Príhovory na pódiu a Modré hory

Afterparty Oficiálna afterparty po parádnom

14:20

festivale Dúhový PRIDE Bratislava 2018! Bude veľa lásky, veľa rešpektu,

Sprievod ulicami Starého mesta

veľa zábavy v priateľskej Novej Cvernovke. Tešte sa na dva stage, tešte sa

15:00 až 18:00

na skvelú muziku. Hrať budeme pop, disco, nu disco, house a deep house!

Korben Dallas, Sendreiovci, Katarzia

Za mixom sa budú striedať Rafo, SAMU-RAI, Andree Deejay, Sani, Silves-

15:00 - 17:00 v Kine Mladosť

ter Suske! https://queerslovakia.interticket.sk/

PRIDE diskusia Martin Strižinec privíta v diskusii Máriu Patakyovú, Michala Vašečku a následne aj predstaviteľov politických strán

84

PRIDE18


QYS

ibm.biz/JobsSlovakia

Sme hrdým sponzorom Dúhového PRIDE Bratislava. Vidíme sa 14.7.2018. Zastav sa v našom stánku.

85

PRIDE18


QYS

DÚHOVÝ PRIDE BRATISLAVA 2018 PODPORILI HLAVNÝ DONOR

DONORI

GSK ZASTUPUJE SPOLOÈNOS ViiV HEALTHCARE V HIV OBLASTI

86

PRIDE18


PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI

QYS Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný NOMANTINELS.


QYS

Profile for Nomantinels

QYS magazín • PRIDE18  

QYS magazín • PRIDE18  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded