Page 1

QYS

ZIMA18

Rozhovor s Marekom Hudecom o queer knižke Prosté rozprávky • Rozhovor s  autorkou lesbického superhero komiksu Satine Zillah • Queer udalosti 2018 • Medhat Aldaabal porozpráva o tom, ako sa tancuje v Sýrii • O homofóbii vo futbale rozpovie švédsky gej futbalista Anton Hýsen


04

Marek Hudec, spisovateľ: Chcel som napísať príbeh dvoch mužov, čo v slovenskej literatúre nie je tak časté

13

10 kníh, ktoré vás zohrejú v zime

17

Satine Zillah vytvára LGBT komiksový svet

22

Recenzia: Édouard Louis - Koniec Eddyho

26

Tanečník a choreograf Medhat Aldaabal: Cítil som sa krásne, mohol som robiť vlastné pohyby

32

Top kultúrne udalosti, pre ktoré bol uplynulý rok skutočne 20GayTeen

36

Poradňa: 6 tipov ako povedať rodičom, že som gej, lesba, bi alebo trans

41

Nicole Maines stvárňuje prvú transrodovú superhrdinku v televíznej histórii

44

Pozvánka: Výstava Queer stories

54

Láska, sklamanie, krása aj brutalita: dve hudobné diela, ktoré vás chytia za srdce

59

Anton Hysén, futbalista Švédsko: Je dôležité ukázať ľuďom, že môžu byť úspešný vo všetkom, čo robia, bez ohľadu na ich orientáciu

MAGAZÍN QYS • ROČ. 3 • VYDANÉ 21/12/2018 • ŠTVRŤROČNÍK MAG. • ISSN 2453-9023 • EV 5428/16 • Č.4/2018 Vydavateľ: Nomantinels O.Z.,

Macko • Róbert Pakan • Matej

Višňová 5, 831 01 Bratislava

Somr

IČO: 42182603 Kontakt: info@nomantinels.sk

Titulná fotografia: Martin Kolčak

Šéfredaktor: Andrej Kuruc

Facebook: @MagazinQYS

Redakčná rada: Andrej Kuruc •

Realizované s finančnou

Jana Jablonická Zezulová • Ria

podporou Fondu na podporu

Gehrerová • Dominika Chrastová

umenia a Ministerstva spravod-

• Veronika Valkovičová • Martin

livosti Slovenskej republiky


QYS

ZIMA18

TEPLÉ SLOVKO NA ÚVOD Blíži sa koniec roka 2018 a je na čase bilancovať. Napriek nepriaznivej situácii, čo sa týka LGBT práv na Slovensku, kde stále sme bez právneho uznania gejských a lesbických párov a stále musia transrodoví ľudi, ak si chcú zmeniť doklady na požadovaný rod, podstupovať mučivú kastráciu, vzniklo veľa aktivít a podujatí, ktoré prinášili pozitívne príbehy LGBT ľudí. Či už to bolo prostredníctvom divadla, filmu, literatúry, ale aj quuer parties. V našom magazíne sme priniesli rozhovory s viacerými osobnosťami z oblasti kultúry ako B complexka, Róbert Šveda, Natália Deáková a ďalší, ktorí sú LGBT tvorcami a tvorkyňami. Tiež sme sa snažili trošku poradiť LGBTI ľuďom ako skvalitniť svoj život, priniesli sme množstvo divadelných, filmových a knižných tipov. Preto by som Vám chcel všetkým čitateľkám a čitateľom, spolupracovníkom a spolupracovníčkam poďakovať za priazeň v roku 2018, že ste nám umožnili priniesť tieto príbehy, bez Vašej podpory by to nešlo a chcem Vám popriať krásne sviatky a úspešný rok 2019, v ktorom ani my neodchádzame! Andrej Kuruc

3


QYS

ZIMA18 Text: Andrej Kuruc

MAREK HUDEC: CHCEL SOM NAPÍSAŤ PRÍBEH DVOCH MUŽOV, ČO V SLOVENSKEJ LITERATÚRE NIE JE TAK ČASTÉ

Foto/Ilustrácie: Jakub Kováč/ Martin Kolčak

ROZHOVOR

Marek Hudec (28) pochádza z Nových Zámkov. Skončil žurnalistiku na Masarykovej univerzite v Brne. Písal recenzie pre filmové magazíny Kinema a Kinečko, v Pravde a v Českom rozhlase absolvoval odbornú stáž. Od roku 2015 bol redaktorom oddelenia kultúry v denníku Sme. Prvé poviedky publikoval v magazíne Inspire, v časopise Život a na internetovom projekte Drak sa vracia. Ceny získal v súťažiach Prečo mám rád slovenčinu, Slovensko, Mladá slovenská poviedka a O cenu Dominika Tatarku. V súčasnosti vydal svoju prvú knihu Prosté rozprávky, ktorá okrem iného zobrazuje rozchod gejského páru.

4


QYS

ZIMA18

5


QYS

ZIMA18 Koncom septembra si vydal knihu Prosté rozprávky. Čo ťa viedlo k jej napísaniu? Boli tam tri motívy. Prvý motív bol pred pár rokmi, keď som v  jednom kníhkupectve zahliadol novinku od Philipa Pullmana, ktorý predtým napísal napríklad Zlatý kompas. Slávny britský spisovateľ sa rozhodol oživiť a modernizovať známe rozprávky bratov Grimovcov. Tak som si knihu kúpil a  potom som zistil, že on rozprávky vlastne neprerobil, iba štylisticky upravil. To je ale škoda, pomyslel som si. Potom mi napadlo, že v  slovenskej hudbe zhruba pred dvoma rokmi prebehol folklórny revival. Objavila sa Katarína Malíková, vznikli Ľudové mladistvá, boli to projekty, ktoré prerobili slovenské ľudové pesničky do niečoho moderného a uvedomil som si, že nič podobné neprebehlo v  našej literatúre, kde máme bohatú zbierku Dobšinského ľudových rozprávok. A  tretí motív bol, že som chcel napísať príbeh dvoch mužov, čo v slovenskej literatúre nie je tak časté. Sú tam nejaké tvoje osobné skúsenosti? Koľko je tam Mareka? Samozrejme, že som tam do istej miery prítomný, keďže obyčajne spisovateľ vychádza z toho, čo zažil. Je to ale zároveň fikcia na hrane fantasy a  surealizmu. Nebudem skrývať, že som si prešiel ťažkým rozchodom, ktorý je

6


QYS

ZIMA18

základom príbehu. Zdalo sa mi, že ľu-

žoval v Českom rozhlase, manažoval

dia takýto rozchod, kde sa druhý part-

študentské rádio. Potom som nastú-

ner úplne odcudzí a odmieta komuni-

pil do denníka SME, kde som takmer

kovať, často nezažívajú. Myslel som si,

štyri roky pracoval v kultúrnej sekcii.

žeby bolo zaujímavé to napísať. Ako ťažko bolo presvedčiť vydavateMalo teda písanie katarzný účinok,

ľa, aby vydal knihu s gej témou?

ktorý si možno očakával?

Nebolo to ťažké. Počas štúdií v Brne

Nič sa až také nezmenilo. Celý život

som dostal radu od vydavateľstva

som mal sen napísať knihu a som rád,

Host. Ak chceš začať ako spisovateľ,

že sa mi to podarilo, že som pri prí-

najprv musíš niečo dokončiť, hovori-

behu udržal pozornosť až do konca.

li mi. Nedokončené diela neponúkaj.

S rozchodom, ktorý som v knihe popí-

Posté rozprávky som dokončil pred

sal, som sa dlho vyrovnával a zvláštne

rokom v septembri a  z  princípu som

je, že krátko potom, ako som knihu

ich ponúkol najprv do vydavateľstva

dopísal, som stretol súčasného pria-

Host, ktoré knihu odmietlo. V ďalšej

teľa.

vlne som knihu začal ponúkať viacerým

slovenským

spoločnostiam

Happy end. Skončil si žurnalistiku,

a veľmi rýchlo sa mi ozvali z  Tatranu,

tak si mal blízko k písaniu.

takmer hneď odpovedali, že by sa so

Najprv som chcel byť v detstve vý-

mnou radi stretli. Bolo to skvelé, lebo

tvarník, potom som zistil, že ma baví

práve Tatran vydal predtým všetky tri

aj písanie. Vždy som písal rôzne horo-

zväzky Dobšinského a mal veľmi dlhú

rové alebo detektívne príbehy a nie-

tradíciu. Riaditeľka pani Mládeková

kedy na konci základnej školy sme

povedala, že sa jej veľmi páči rozpráv-

v škole dostali test zručností: aké

kový motív a úprimnosť textu. O tom,

povolania by sa mi najviac hodili a

že je to vlastne príbeh vzťahu dvoch

vtedy mi vyšla žurnalistika na prvom

chlapcov, sme sa ani nerozprávali.

mieste. Mal som predstavu, že budem

Celý čas sa mi s nimi spolupracovalo

stretávať zaujímavých ľudí a cestovať

skvele.

po celom svete. Promujú to, že je o rozchode medzi A podarilo sa?

dvoma mužmi, alebo...

Áno. Od strednej školy som robil

Na obal to skutočne nenapísali. Zrej-

v školskom časopise, na vysokej škole

me to nechceli cez gej motív odpro-

som prispieval pre portál Kinema, stá-

movať, čomu rozumiem. Dozvedel

7


QYS som sa, že keď si na knihu pýtali pro-

ZIMA18 a prvá poviedka bola napísaná týmto

striedky z Fondu na podporu ume-

istým štýlom. Veľmi sa mi to zapáči-

nia, poslali im anotáciu, kde sa vzťah

lo a bola to vlastne prvá kniha, ktorú

dvoch chlapcov spomínal. Nakoniec

som po rozchode s expriateľom čítal.

nedostali žiadnu podporu a zdalo sa

Celá moja kniha je o tom, že na začiat-

im to zvláštne, lebo Fond im prvotiny

ku, sa za záhadných okolností stratí

zväčša podporil.

partner hlavného hrdinu a podstatné je, že všetky listy sú pre človeka, ktorý

Čo sa stalo po vydaní knihy? Zmenil

neodpovedá. Dá sa to vnímať aj ako

sa tvoj život?

istá forma terapie.

Vôbec nie. Nemám pocit, žeby ma čakali fanynky, či fanúšikovia na ulici.

Sú lepšie knihy s happyendom alebo

Akurát mi spadol kameň zo srdca, že

bez?

už je kniha v kníhkupectvách. Teraz

Podľa mňa je to jedno, lebo čokoľvek

už patrí ľuďom, ktorí si ju kúpia. Ná-

sa stane, má to určité pozitívne, aj

klad je 1000 kusov, bol by som rád,

negatívne následky. Keď sa rozídete,

keby sa predal, zrejme by mi to dalo

tak z toho bude človek smutný, ale na

slobodu v tvorbe pokračovať. Mal

druhej strane môže stretnúť lepšieho

som tiež ohromné šťastie na ilustrá-

partnera alebo prejsť akousi vlastnou

tora. Úplnou náhodou som v jednom

očistou.

časopise natrafil na tvorbu Košičana Martina Kolčaka, ktorému som na-

Ako sa môžu čitatelia a čitateľky cí-

vrhol spoluprácu ešte skôr, než som

tiť po prečítaní tvojej knihy?

zohnal vydavateľstvo, páčilo sa mi,

Je to uzavretý príbeh a záležalo mi na

že jeho grafiky pripomínajú komiksy.

tom, aby jeho záver čitateľov prekva-

Atmosféru príbehu dokonale zachytil,

pil.

obálka je skvelá, zrejme budeme spolupracovať aj na ďalšej knihe. A sran-

Tak ich necháme prekvapiť sa. Pra-

da je, že sme sa osobne ešte stále ne-

coval si ako novinár v celoštátnom

stretli.

denníku. Vedeli o tebe že si gej? Nestretol som sa s  negatívnou reak-

Časť knihy si napísal formou listu

ciou, moji kolegovia to o mne vedia.

hlavného hrdinu jeho priateľovi. Čo

V novinárskom prostredí nemám po-

ťa k tomu viedlo?

cit, že by s tým mal niekto problém.

Írsky gej spisovateľ Colm Tóibín napísal zbierku poviedok Prázdno rodiny

8


QYS

ZIMA18

9


QYS

ZIMA18 Zažil si aj niečo negatívne v živote v súvislosti s tvojou orientáciou? Minimálne z  hľadiska neslobody, ako spoločnosť vníma homosexualitu. Napríklad prvý priateľ mal problém držať sa na ulici za ruky. To už samo o sebe je hrozné, keď sa človek musí neustále skrývať a klamať svoje okolie. Je situácia na Slovensku jeden z dôvodov, prečo odchádzaš do zahraničia? Nie. Ja sa chcem vrátiť na Slovensko. Odchádzam do Švédska preto, lebo ma láka ešte na čas skúsiť žiť v  inej krajine. Predtým som žil v Česku aj vo Francúzsku a  ešte nemám 30 rokov, povedal som si teda: Teraz je správny čas ešte niekam vypadnúť, naučiť sa niečo nové. Nemám pocit, že by som sa na Slovensku ako gej musel báť na každom rohu, hoci vôbec to nie je ideálne. Môj priateľ je Aziat a  držali sme sa na ulici za ruky v  rôznych európskych mestách: v Štokholme, v Budapešti, v  Česku, nikto sa na nás nepozeral zvláštne. No len, čo sme vystúpili z autobusu v Bratislave, začali na nás pokrikovať robotníci na stavbe. Mám pocit, že veľa ľudí tu gejov držiacich sa za ruky v živote nevidelo. Preto dúfam, že by mohlo vzniknúť viac podobných príbehov v  popkultúre, aby ľudia pochopili, že sme súčasťou spoločnosti. Naša komunita závisí od väčšiny, lebo

10


QYS

PROSTÉ ROZPRÁVKY Nečakaný rozchod s priateľom sa stáva

ZIMA18 je nás štatisticky menej. Závisíme na tom, ako nás ľudia prijmú, aby nám uznali práva a pochopili naše problémy. Ako dlho ste spolu s priateľom? Rok, ale stretávame sa na diaľku. Teraz prichádza krok, že by sme mali žiť spolu v Štokholme.

zdrojom bolesti, ale aj naivného snenia nášho hrdinu. Opustený partner nedoká-

Vedel by si odporučiť našim čitateľ-

že pochopiť, že je koniec, a odpútať sa od

kám a čitateľom dobré LGBT knihy?

muža, ktorý aj naďalej zostala preňho stre-

Daj mi tvoje meno je veľmi dobre

dobodom vesmíru. Zažíva traumu a utápa sa vo fantazijných halucináciách, ktoré k ničomu nevedú. Milovanú bytosť uniesol

napísaná kniha. Inšpiroval ma aj Patrick Ness, tiež píše spojenie fantasy

vodník, a kým náš hrdina nepochopí celú

a coming out príbehov. Páčila sa mi

pravdu a nezmieri sa s rozchodom, zosta-

od neho kniha More than this – Niečo

ne v podobe zraniteľnej myši v moci čer-

naviac. Odporúčam ešte diela od Mi-

nokňažníka. Nakoniec nájde spriaznenú

chaela Chabona, Michaela Cuningha-

dušu, ktorá mu sľúbi pomoc a spolu s ním sa vydáva do sveta slovenských rozprávok. Fantastická rozprávková púť po Slovensku

ma, napríklad Telo a krv, to je skvelá kniha, Armistead Maupin a  jeho Ta-

ho zavedie tam, kam patrí, k rodine a k blíz-

les of the city. Potom mi napadá ešte

kym, ktorí ho spoznajú aj v premenenej

Alison Bechdel napísala dosť vtipný

podobe. Zisťuje, že motívy starých rozprá-

lesbický komiks Fun home a vymys-

vok neboli len vymyslené, ale mýtické by-

lela Bechdelovej test, používa sa na

tosti existujú skryté pred zrakom bežných ľudí.

meranie sexizmu v popkultúre. Čo by si odporučil mladým queer ľuďom, nejakú životnú radu? Ako prežiť v  tomto svete, či im aj kniha môže pomôcť? Keď majú umelecké vlohy, nech to využijú, aby sme tu mali viac gej kníh, gej filmov, nech je to už súčasť našej kultúry, ako všetko ostatné.

11


QYS

ZIMA18 Cez týždeň sa mi po návrate z novín

Myslíš si, že by to pomohlo zmierniť

už nechcelo písať, zostávali preto ví-

predsudky v spoločnosti?

kendy. Z písania sa nedá vypadnúť,

Samozrejme.

odrazom

ak v ňom máš disciplínu, ak máš naň

toho, čo sa v spoločnosti deje. Kniha

Kultúra

je

daný pevný čas. Otvoríš dokument

je umelecký prostriedok, ktorý ne-

a ideš, už nad tým nerozmýšľaš.

musí mať až taký dosah, prečíta si ju 1000 ľudí a otázkou zostáva, či je to dosť. Chýba tu aj dobrý gej film. Mali sme tu Anjelov od Roba Švedu, aj to je dobre dávno. Neviem o žiadnom hudobníkovi, ktorý by prešiel verejným coming outom. Herci takisto. Všetci sa rozprávame o  tom, ktorí politici svoju sexualitu taja ale verejne o tom nikomu nepovedia. Máš ešte nejaké plány, čo sa týka písania? Keď budem mať cielený popud, tak by som chcel urobiť pokračovanie. Ako som spravil Dobšinského, niečo podobné chcem vymyslieť s  Bátoryčkou, čo je tiež súčasť nášho folklóru. Celý svet vie, že sme mali hroznú “upírku“ ako bol Dracula. Bude lesba? Uvidíme. Teraz, keď nebudem musieť písať do novín, tak chcem písať viac prózy. Máš tipy ako sa ti dobre píše? Prosté rozprávky som sa nútil písať po sobotách, hoci aj keď iba jeden odsek, len aby som z  toho nevypadol, aby som si vypestoval istý návyk.

12


QYS

ZIMA18 Text: Dominika Chrastová

10 KNÍH, KTORÉ VÁS ZOHREJÚ V ZIME

Foto: weezieswhimsicalwritings.com

QUEER KNIHY

Rok 2018 priniesol najmä v zahraničí desiatky nových kníh s LGBTQ+ tematikou. Vybrali sme tie najlepšie s reprezentáciou viacerých rodov a sexualít.

13


QYS

ZIMA18

14


QYS

ZIMA18

1

Rodičia hľadajú pre princa Sebas-

Becky Albertalli:

tiana vhodnú manželku. On sám na

Leah mimo rytmu

to nemá čas, po nociach totiž vedie

Autorka Becky Albertalli napísala tro-

vzrušujúci život v Paríži prezlečený za

jicu románov, v ktorých sa venuje LGB

zvodnú Lady Crystallia, ktorej hlav-

postavám. Po knihe Ja, Simon sa do-

nou záľubou je móda. Sebastianovo

stal do našich kníhkupectiev príbeh

tajomstvo pozná iba návrhár Frances.

o bubeníčke Leah. Kým v hudbe sa jej

Grafický príbeh o identite, láske, ume-

darí nájsť rytmus dokonale, v živote

ní a rodine nám pripomenie, že bez

sa nevie nikam zaradiť. Matka o nej už

tajností sa dýcha ľahšie.

vie, že je bisexuálka, priateľom to však zatiaľ nedokáže povedať. Možno jej

4

situáciu zmení začínajúca láska. Tre-

Casey Plett:

tieho románu o tínedžerke Molly sa

Little Fish

dočkáme v slovenčine zhruba o rok.

Tridsaťročná trans žena nájde dokumenty, ktoré hovoria, že zrejme aj jej

2

starý otec podstúpil tranzíciu. Najskôr

Adam Silvera:

tomu nevenuje pozornosť, no čím viac

Na konci naozaj obaja umrú

nástrah začne vstupovať do jej života,

V slovenskom preklade originálu They

tým silnejšia je jej potreba poznať mi-

Both Die at the End si môžeme pre-

nulosť. Počas pátrania navyše skúma,

čítať o Mateovi a Rufusovi, ktorí žijú v

ako sa v priebehu desiatok rokov vyví-

alternatívnom svete, kde sa dá pred-

jali práva transrodových ľudí.

povedať smrť. Za normálnych okolností by sa nikdy nestretli, no spojí

5

ich obávaný telefonát a  menej ako

Lisa Jenn Bigelow:

dvadsaťštyri hodín života. Hoci si to

Drum Roll, Please

odmietajú priznať, obaja sú vydesení

Melly sa pridala do školskej kapely len

a zarmútení. Vďaka aplikácii sa však

preto, lebo jej s tým najlepšia kama-

spoja a užijú si svoj posledný deň na-

rátka nemienila dať pokoj. Prekva-

plno. Ani jeden z nich však nečakal, že

pene zisťuje, že ju hra na bicie naozaj

sa na jeho konci do seba zamilujú.

baví a konečne sa necíti ako neviditeľná myška. Počas leta sa však jej rodi-

3

čia rozídu a navyše v hudobnom kem-

Jen Wang:

pe spozná príťažlivú Adeline. Melly

The Prince and the Dressmaker

tak musí čeliť vlastnej sexualite aj roz-

15


QYS

ZIMA18

hodnutiu, či sa chce hudbe venovať aj

vzor, tajomnú Victoriu, ktorá ju obsadí

naďalej.

do hlavného predstavenia. Anna musí na špičkách prekonať pokusy o sa-

6

botáž, žiarlivosť a strach, že sklame

Lexie Bean:

Victoriinu dôveru. Ešte väčší problém

Written on the Body

jej však spôsobuje lektorkin šarm,

Kniha je zbierkou listov transrodo-

ktorému mladá baletka nedokáže

vých a nebinárnych ľudí, ktorí prežili

odolať.

sexuálny útok alebo domáce násilie. Týmto spôsobom sa snažia vyjadriť

9

podporu ďalším, čo sa necítia doma

Riley Redgate:

bezpečne alebo sa nestotožňujú so

Final Draft

svojím

pritom

Učiteľ kreatívneho písania vždy chvá-

z presvedčenia, že skutočné príbehy

lil Lailinu tvorbu. Tri mesiace pred

dokážu človeku pomôcť viac než slo-

maturitou však Laila musí čeliť novej

vá terapeuta, ktorý nezažil podobnú

vyučujúcej, ktorá je držiteľkou Pu-

skúsenosť.

litzerovej ceny a všetko len kritizuje.

telom.

Vychádzajú

Študentka to berie ako výzvu, stále 7

viac vychádza zo svojej komfortnej

Georgia Beers:

zóny nielen v literatúre, ale aj vo svo-

Blend

jom živote. Cesta za uznaním ju napo-

Keď majiteľke vinohradu zomrie man-

kon dovedie k poznaniu, že je panse-

žel, rozhodne sa dať si na chvíľu pauzu

xuálka.

od práce a precestovať svet. Biznis nechá v  rukách svojej dcéry a  mana-

10

žérky, ktorá je nadšená z dočasnej

Kathryn Ormsbee:

vedúcej pozície. Ženy si ale spočiatku

Tash Hearts Tolstoy

vôbec nerozumejú a lezú si na nervy.

Natasha je vlogerská superstar, ktorá

Poháre kvalitného vína a hromada

vďaka svojej web sérii získa nominá-

spoločne stráveného času však doká-

ciu na prestížnu cenu. Ešte pred vy-

žu divy.

hlásením výsledkov dostane správu od svojho súpera. Nevinné dopisova-

8

nie sa veľmi rýchlo zvrtne na flirto-

Lola Keeley:

vanie a Natasha cíti, že by to mohlo

The Music and the Mirror

prerásť až do vzťahu. Netuší však, ako

Anna nastúpi do elitnej baletnej aka-

má svojmu nápadníkovi prezradiť, že

démie a hneď v prvý deň stretne svoj

je asexuálka.

16


QYS

ZIMA18 Text: Dominika Chrastová

Foto: Satine Zillah

ROZHOVOR SATINE ZILLAH VYTVÁRA LGBT KOMIKSOVÝ SVET

Slovenka Karolína Kavková, známa pod umeleckým menom Satine Zillah, vyhrala v lete českú súťaž Už vím. Vďaka finančnej odmene mohla precestovať Arménsko a Gruzínsko, ktoré ju inšpirujú pri tvorbe komiksu Warrior. Hlavnými hrdinkami sú bojovníčka Roe a vládkyňa Sevan. Možno sa vám budú zdať povedomé, Satine totiž použila Alyciu Debnam-Carey (Lexa, The 100) a Katie McGrath (Lena Luthor, Supergirl) ako predlohu.

17


QYS Čím ťa zaujala postava Lexy zo seri-

ZIMA18 na mena Rex.

álu The 100? Tuším som náhodou objavila nejakú

Aké budú podľa teba reakcie here-

Lexa scénu, hneď potom sa začal The

čiek, keď im ukážeš svoje dielo?

100 maratón. Upútala ma Lexina zása-

No dúfam, že sa do toho zamilujú

dovosť, silná osobnosť, reč tela, inte-

(smiech). Alycia mi už v minulosti po-

lekt a krása.

zitívne okomentovala jednu maľbu na Twitteri. Teraz plánujem osloviť ich

Kedy si prvýkrát stvárnila Alyciu

agentov a takisto nevylučujem, že ich

a Katie ako bojovníčky?

osobne navštívim cez „meet and gre-

Celé to začalo jednou skicou Alycie,

et“.

tú som postla na Instagram a miera odozvy ma úplne ohromila. Nasledo-

V devätnástich si sa presťahovala

vali ďalšie Warrior skice, ktoré vyús-

z Košíc do Prahy. Aké rozdiely vní-

tili do príbehu, potrebovala som však

maš v akceptácii LGBT komunity na

pridať ešte jednu herečku. V tej dobe

Slovensku a v Česku?

som objavila Lenu Luthor „a už bylo

Funny story: keď som v Prahe chyti-

vymalováno“.

la svoju priateľku prvýkrát v živote za ruku, za nami sa ozval krik „lesbiaa-

Aký je vzťah Roe a Sevan v  tvojom

aaans!” Samozrejme, veľký rozdiel

komikse?

vnímam v tom, že je tu napríklad veľa

Taký, aký som nevidela v žiadnom fil-

gej klubov, LGBT party a gej friendly

me a nečítala v  žiadnej knihe. Fasci-

kaviarní. Na Slovensku toľko možností

nuje ma pozorovať vývoj charakteru,

nemáme. To je jeden z hlavných dô-

najmä premeny osobnosti na základe

vodov, prečo som sa presťahovala do

extrémneho zážitku, v tomto prípade

Prahy.

z detstva. Mená hlavných postáv som vymyslela tak, aby ich vystihovali ale-

Ako ľudia reagujú, keď im povieš, že

bo pasovali do príbehu. Kráľovná sa

pracuješ na komikse s LGBT temati-

volá Sevan podľa jazera v Arménsku.

kou?

Dôvod, prečo ju tak otec nazval, je

Drvivá väčšina môjho publika sú ženy,

jedným z nosných pilierov deja. Veli-

ktoré sa takémuto komiksu veľmi te-

teľka vojsk potrebovala krátke meno,

šia. Popravde ani nikto zo súťaže Už

aby ho mohli vojaci po vyhratých bo-

vím z toho nerobil nejaké veľké haló.

joch skandovať a taktiež aby vzbudzovalo strach. Roe je vlastne skomoleni-

18


QYS

ZIMA18

19


QYS

ZIMA18

Čo by si chcela so svojím komiksom Warrior dokázať? Najskôr ho rozdelím na dve časti. Obe sú už vymyslené, najťažšie je ich ilustrovať. Ak všetko pôjde hladko, prvá časť bude hotová na jar 2019. Mám víziu ho potom dostať na filmové plátno. Chcela by som, aby malo LGBT obecenstvo väčšiu možnosť výberu.

20


QYS

ZIMA18

21


QYS

ZIMA18

22

Text: Marek Hudec

TO SI TY, TÁ BUZNA? SPÝTALI SA HO A VYRYLI DOŇHO STIGMU ABSYNT VYDAL VÝNIMOČNÚ KNIHU KONIEC EDDYHO

Foto: vydavateľstvo Absynt

QUEER KNIHA: RECENZIA


QYS

ZIMA18

23


QYS

ZIMA18

Na detstvo nemá ani jednu šťastnú

Snaží sa porozumieť, kde vzniká ho-

spomienku. Tých mimoriadne kru-

mofóbia

tých bolo však viac, než dosť. Eddie

Eddie si spomína na prvý raz, keď

stojí na chodbe v škole a zrazu sa ob-

mu v škole položili osudovú otázku.

javia dva chlapci. Jeden vysoký s ryša-

Opakoval si ju potom celé mesiace,

vými vlasmi, druhý malý, chodí trochu

roky. Snažil sa zmeniť svoju chôdzu,

zhrbene. Ten vysoký Eddiemu napľuje

spôsob, akým rozprával, no nič nepo-

do tváre, z ničoho nič.

mohlo.

„Pľuvanec mi pomaly stekal po tvári,

To si ty, tá buzna?

žltý a hustý, ako hlieny, ktoré trápia

„Tým, že to vyslovili, ju do mňa navždy

starších alebo chorých, silne, odporne

vyryli ako stigmu, značku, aké starí

páchol.“

Grékovia vypaľovali žeravým železom

Eddie sa obáva si pľuvanec utrieť, bojí

či vyrývali nožom na telá zvhlíkov.“

sa, že by tým chlapcov ešte viac roz-

Édouard Louis svoje traumy otvá-

čúlil.

ra chirurgicky. Nenecháva sa uniesť

Takýmto surovým obrazom začína

emóciami, jeho kniha nepôsobí ako

kniha Koniec Eddyho. Mladý fran-

sťažovanie, nežiada od čitateľov ľú-

cúzsky spisovateľ Édouard Louis ju

tosť. Cítiť z nej skôr hnev, je to obža-

napísal na základe toho, čo zažil. Hoci

loba spoločnosti, ktorá takéto správa-

Francúzsko považujeme za vyspelú

nie toleruje?

krajinu, šikana ju neobchádza.

Situácie

Koniec Eddyho vyniká medzi kniha-

a snaží sa skôr porozumieť, kde vzni-

mi, ktoré majú hlavného hrdinu geja.

ká homofóbia, prečo majú mnohí

Nečíta sa ľahko, nemá vyslovene

stále problém prijať inakosť, prečo sa

šťastný koniec, na ktorom čaká vysní-

k sebe ľudia správajú násilne.

vaná láska, novela je drastická, napí-

Pochádza z chudobných pomerov

saná chladným jazykom a pripomína

a z  malého mestečka Hallencourt na

skôr dokument, než umeleckú prózu.

severe krajiny. Keď ho prijali na vyso-

Napriek tomu zachytáva mimoriadne

kú školu, stal sa najvzdelanejším čle-

autenticky, ako ťažko si niekedy ľudia

nom rodiny. Príčiny neznášanlivosti

s inou orientáciou musia vybojovať

vidí v nevzdelanosti a  úpadku robot-

dôstojnosť. Čítať ste ju mohli v čes-

níckej triedy.

kom preklade (v roku 2017 ju vydala

V malom meste bolo bežné preja-

Paseka) a pred pár dňami ju na náš

vovať nadradenosť násilím. Eddyho

trh uviedol Absynt.

otec sa často opitý mlátil so známy-

spisovateľ

opisuje

stroho

mi v krčme a nepáčilo sa mu, že jeho

24


QYS

ZIMA18

syn je trochu iný, že sa mu bitka prieči

Spomenuté tituly sa príjemne čítali

a nevie sa vzoprieť tým, čo ho šikanu-

a sú dobrým oddychom s pozitívnym

jú. Veď u nich predsa platí pravidlo:

posolstvom, no Koniec Eddyho má

Prežije najsilnejší.

oveľa silnejší katarzný účinok, možno práve, že ide o oveľa surovejší príbeh

Nie som kňaz

a možno má bližšie k  realite európ-

„Keď som knihu začal písať, príbeh

skych škôl a malomiest. Dovolím si

môjho detstva nikto ešte nezachytil,“

tvrdiť, že k realite tých slovenských

vysvetľoval Édouard Louis pre denník

ešte viac.

New York Times, prečo svoj debut za-

Na prvotinu neskôr Édouard Louis

čal písať.

nadviazal nemenej ťaživou novelou.

Je presvedčený, že próza by mala byť

V roku 2016 vydal ďalšiu autobiogra-

čo najviac autentická, realistická. Verí,

fiu, Histoire de la violence (Dejiny ná-

že keď bude písať o spoločenskom

silia). Vyrovnáva sa v nej s ďalšou trau-

násilí, ktoré zažil, podarí sa mu niečo

matickou spomienkou z minulosti, so

zmeniť.

znásilnením. Kniha hovorí okrem iné-

„Keď píšem, nepýtam sa sám seba,

ho aj o tom, ako sa na prípad pozerala

či som krutý, ale či to, čo tvorím, či je

francúzska polícia, keď zistila, že obe-

skutočné alebo nie. Nie som kňaz, ale

ťou je homosexuál. Stačí len naznačiť,

niekto, kto sa snaží zachytiť komplex-

že nebola veľmi chápavá.

nosť ľudskej osobnosti,“ zdôvodňoval,

Absynt teraz zvažuje, že by pre náš trh

prečo k skutočným osobám v  kni-

preložil aj tento titul.

hách nepristupuje láskavo. Vo Francúzsku Koniec Eddyho vydali v roku 2014 a  jeho jedinečnosť si všimli aj vo zvyšku sveta. Vyšla v niekoľkých prekladoch, vo Veľkej Británii z nej dokonca spravili divadelnú hru. V posledných rokoch sa téma homosexuality často objavovala v  mládežníckych knihách. Tituly ako Ja, Simon od Becky Albertalli, Niečo viac od Patricka Nessa, Boy Erased od Garrarda Conleyho, ani mnohé iné však nešli tak hlboko ako Édouard Louis. Jeho odvaha je obdivuhodná.

25


QYS

ZIMA18 Text: Dita Dvořáková

Foto: súkromný archív

DRAMA QUEER TANEČNÍK A CHOREOGRAF MEDHAT ALDAABAL: CÍTIL SOM SA KRÁSNE, MOHOL SOM ROBIŤ VLASTNÉ POHYBY

Tanečník a choreograf Medhat Aldaabal žije v Berlíne viac ako 3 roky, pochádza s vojnou zničenej Sýrie. Necíti sa byť cudzincom, imigrantom, ale umelcom. Vo svojich choreografiách sa do svojho rodného mesta do Damasku vraci aj keď sa Berlín stal jeho druhým domovom. Na festivale Drama Quueer tancoval v tanečnom predstavení Entropy.

26


QYS

ZIMA18

27


QYS

ZIMA18

Vaša životná cesta bola pomerne

univerzitou existuje, tiež tanečná ško-

kľukatá. Keď sa pozrieme na začia-

la pre deti. Tá ale nie je s univerzitou

tok, kde ste vyrastal, aké bolo Vaše

bohužiaľ nijak prepojená a nedá sa

deststvo?

hovoriť v tomto prípade o nejakej ná-

Narodil som sa v Sýrii v  meste Al –

väznosti. Na tanečnej univerzite sme

Sweida, ktoré leží južne od Damasku,

mali ako hlavný predmet samozrejme

ale vyrastal som priamo v Damasku.

klasický balet a sýrský tradičný tanec,

Keď som mal sedem rokov, odcesto-

popri tom tam boli aj hodiny moder-

val môj otec do Venezuely, a tak začal

ného tanca, jazzového tanca a naprí-

môj, povedal by som – mužský život

klad aj hip hopu. V Sýrii žiaľ neexistuje

– chodil som síce do školy, ale popri-

žiadny štátom dotovaný tanečný sú-

tom som tiež pracoval. Bolo to vlastne

bor, a teda ani žiadne divadlo, ktoré

nádherné detstvo.

by sa tancu venovali. Je tam síce veľa divadiel, máme aj operné divadlo, ale

Akým

spôsobom,

ste

sa

dostal

žiadne, ktoré by sa venovalo len tan-

k tancu, tiež to nebola myslím pria-

cu. Sú tam nejaké súkromné divadlá,

ma a jednoduchá cesta?

pre jedno som vtedy pracoval.

Najprv som chodil do klasickej štátnej základnej školy. Následne som

Spomenuli ste sýrsky tanec Dabke,

pokračoval na strednej škole a potom

ako vznikol a ako by ste ho defino-

na univerzite – vlastne neviem, ako sa

val?

ten odbor volá, ale vysvetlím vám to

Podľa jednej ľudovej tradície vznikol

na príklade – keď sa vám stane neja-

tanec v priestore Levanty, kde boli

ká nehoda a musia vám amputovať

domy postavené z kameňa so stre-

nohu, tak vám ju ja urobím novú. Tú

chou z dreva, slamy, piesku a  vody.

školu som nedokončil, nepáčilo sa mi

Strecha musela byť pevná, čo vyža-

tam, a potom som sa dostal k tancu -

dovalo rovnomerné vyrovnanie tých

odišiel som na tanečnú univerzitu.

materiálov, a tak stavebníci vtedy vyšplhali hore a  dupali po nej. To ale

Aké je vzdelanie tanečníkov v Sýrii,

bola nudná práca, tak sa rozhodli pri

existujú tam nejaké stredné školy?

nej začať spievať a postupne sa pri-

Aký tanec sa tam vyučuje a aké je

dala celá dedina. A tak ľudia predtým

uplatnenie tanečníkov?

spoločne spievali, tancovali a stavali

V Sýrii je jediná tanečná škola, a to je

domy. Potom sa tento zvyk preniesol

len univerzita. Niečo ako konzerva-

do ulíc, pretože aj tie potrebovali po-

tórium tam nie je. Je pravda, že pod

staviť a ďalej na svadobné oslavy. Naj-

28


QYS

ZIMA18

prv sa tancovalo len vonku, následne

stal šesť mesiacov, snažil som sa ísť

sa to presunulo do divadiel a stalo sa

ďalej, ale vždy ma chytili a poslali späť

to komplikovanejšie. Prepojilo sa to

do Grécka. Jedného dňa som stretol

s baletom, hiphopom. V  tomto tanci

skvelého muža a ten mi kúpil skutoč-

príliš o pohybe, ako takom nepremýš-

ný lístok do nemecka. V Berlíne sa te-

ľame, najdôležitejšia je na naša krv.

raz cítim ako doma, v bezpečí. Chýba

Stačí zapnúť hudbu a pohybujeme sa

mi len vôňa a chuť Damasku. Ale všet-

a potom pohyb zafixujeme a vznikne

ko ostatné, čo chcem, tu dostanem

tak výsledná choreografia. Nemá to

tiež, stačí mi len zájsť do arabského

žiadny príbeh, je to o tom, čo sa pri

obchodu, a môžem si to kúpiť. Mám

tom pohybe v tej chvíli stane. Raz mi

tu aj rodinu, je to teraz môj domov.

dedko rozprával, že sa zamiloval do dievčaťa a vďaka tancu sa jej mohol

V Berlíne ste našiel prácu v  súbore

dotknúť. Tak to je, vďaka tancu búra-

Sasha Waltz and Guests.

me múry. Ja teraz robím workshopy

Áno, tancujem tam. Pripravujem te-

a ľudia nemusia hovoriť rovnakým

raz svoju prvú vec – choreografiu

jazykom, nemusia hovoriť žiadnym

s názvom Amala, čo sa dá preložiť ako

jazykom, len sa musia usmievať a tan-

nádej. Pracujem tam tiež na výskume

covať.

sýrskeho tradičného tanca – Dabke, v rámci toho výskumu vznikne ďalší

Teraz žijete v Nemecku, v  Berlíne.

rok tiež choreografia. Spolupracujem

Vaša cesta zo Sýrie tiež nebola úplne

tiež s inými choreografmi. Napríklad

rýchla a priama.

práve teraz pripravujem s kamará-

Vlastne mi trvalo jeden rok, než som

tom, tanečníkom, choreografiu s ná-

sa zo Sýrie dostal do Nemecka. Na

zvom Dabkism. Tento názov vznikol zo

svojej ceste do Európy som stretol

spojenia dvoch slov – Dabke (sýrsky

mnoho skvelých ľudí a všetci mi po-

tradičný tanec) a slova vandalizmus,

máhali a starali sa o  mňa. Sýriu som

ktoré predstavuje ničenie. V tomto

opustil úplne bez peňazí, potom som

prípade ide o ničenie všetkého – dob-

sa dostal do Istanbulu. Nemal som

rého aj špatného. Teraz robím v Brati-

vtedy inú šancu, len takú, že som mu-

slave s tanečníkom a  choreografom

sel ísť pešo do Grécka, a tak som sa

od Sashy Jiřím Bartovancem. Je to

vydal do Atén. Museli sme prejsť aj

pre mňa zaujímavá skúsenosť a šan-

jednu rieku, čo bolo nebezpečné, ale

ca. Tancujem tu sólo v choreografii

nakoniec sme boli šťastní, lebo sa ni-

Entropy, a dúfam, že s touto choregra-

komu nič nestalo. V Grécku som zo-

fiou budeme ďalej pokračovať a na-

29


QYS

ZIMA18

30


QYS

ZIMA18 plánujeme reprízy aj v Berlíne a inde. Entropy je teda sólová choreografia, ktorú pôvodne tancoval Jiří Bartovanec sám. Stretol som sa s  ním po predstavení Exodus u Sashy Waltz, a on mi ponúkol túto prácu. Povedal, že to je presne pre mňa, doslova povedal: „ keď som o  tom premýšľal, bol si jediný človek, na ktorého som si spomenul.“ Tak som povedal áno, a  tak sme si sadli a  rozprávali sa. Nikdy mi nikto takto nedôveroval, dal mi svoje štyridsaťminútové sólo. Nikdy som nepoznal takä zodpovednosť a dôveru. V živote áno, ale na javisku nie, bolo to skvelé. Trochu som sa na začiatku bál, ale téma – byť cudzincom v inej krajine – ma zaujala predtým, ako som začal tancovať. Videl som len pár fotografií a už som bol celou choreografiou zaujatý. Mali sme na skúšanie len tri dni. Jiří mi dal len štruktúru inscenácie a  pracovali sme potom len na detailoch. V choreografii je aj malá časť improvizácie, ale Jiŕí mi dal slobodu, robiť si čo chcem vo vnútri danej štruktúry. Nikde to ale nie je dokončené, však ste videli – niečo som na zemi pred predstavením napísal, ale potom som to prepísal. Sú tam moje spomienky, moja pamäť. Cítil som sa krásne, mohol som robiť vlastné pohyby. Už ho to nenechám robiť znovu, ja to budem tancovať.

31


QYS

ZIMA18 Text: Dominika Cgrastová

Foto: wypr.org

UDALOSTI 2018 TOP KULTÚRNE UDALOSTI, PRE KTORÉ BOL UPLYNULÝ ROK SKUTOČNE 20GAYTEEN

India dekriminalizovala homosexualitu, transrodovosť už oficiálne nepatrí do zoznamu duševných porúch a Island schválil zákon o  ochrane LGBTI osôb v zamestnaní. Rok 2018 priniesol mnoho pozitívnych udalostí, no pravý dôvod, prečo sa prezýva 20GayTeen, pramení v tweete Hayley Kiyoko.

32


QYS

ZIMA18

33


QYS

ZIMA18

„Je to náš rok, náš čas. Užime si

Your Name, ktorú sme mohli vidieť aj

ho, nech sa naše duše cítia nažive.

v slovenských kinách. Prípadne nás

#20GayTeen #očakávania,“ napísala

ešte stále čaká na pultoch kníhkupec-

speváčka na svoj Twitter hneď prvé-

tiev výtlačok knihy Daj mi tvoje meno.

ho januára. Jej fanúšikovia si použitý hešteg v momente osvojili a  pridá-

4

vali ho počas roka pod všetky queer

V populárnom seriáli pre tínedže-

udalosti, najmä z oblasti kultúry. Tu sú

rov Riverdale sme sa dočkali coming

najlajkovanejšie z nich:

outu postavy Cheryl, ktorá sa zakrátko opätovane zaľúbila do motorkárky

1

Toni. Dvojica síce nemá v epizódach

Herečka Ellen Page odštartovala nový

veľa spoločných scén, ale to je pocho-

rok správou, že sa s priateľkou Emmou

piteľné, keďže napríklad na rozdiel od

Portner zosobášili. Ich príbeh tak tro-

Carmilly a Laury z  už dokončeného

chu pripomína moderný romantický

kanadského web seriálu nepatria me-

film. Ellen prezradila verejnosti svoju

dzi hlavné postavy.

orientáciu v roku 2014 na konferencii v Las Vegas a záznam z nej sa okam-

5

žite rozšíril po všetkých sociálnych

Na februárových olympijských hrách

sieťach. Svoju terajšiu manželku, ta-

sa udialo hneď niekoľko queer mo-

nečnú choreografku, spoznala vďaka

mentov. Gus Kenworthy si dal bozk

videu na Instagrame.

s priateľom priamo pred kamerou a  bronzový krasokorčuliar a zároveň

2

rodený zabávač Adam Rippon šíri po

2. Troye Sivan v klipe Bloom predvie-

mediálnom úspechu osvetu dodnes.

dol, že už nemá problém verejne pre-

Jeho rozhovor s Ellen DeGeneres urči-

javovať svoju orientáciu. Kým počas

te stojí za pozretie.

dospievania sa cítil osamelo a ustráchane, najnovší album vyjadruje jeho

6

súčasnú sebaistotu a rozkvet po kaž-

Love, Simon sa stal prvým veľkoroz-

dej stránke.

počtovým filmom, v ktorom je hlavnou témou coming out a vzťah medzi

3

rovnakým pohlavím. Snímka je nato-

Timothée Chalamet získal nomináciu

čená podľa knižnej predlohy. Okrem

v Oscarovej kategórii Najlepší herec

slovenského titulu Ja, Simon si mô-

za svoj výkon v snímke Call Me By

žeme od tej istej autorky prečítať aj

34


QYS

ZIMA18

príbeh Leah mimo rytmu či Molly vo

poru LGBTI komunite. Píše v ňom:

svete nenaplnených lások, ktorý už

„Láska je ako hudba. Nepozná hrani-

vyšiel minimálne v angličtine.

ce a nie je súdená iba jednému rodu, sexualite, rase, náboženstvu, veku

7

alebo presvedčeniu. Láska je sloboda,

Filmovú produkciu navyše obohatili aj

do ktorej by sa mali ľudia ponoriť a vy-

dve snímky o konverznej terapii, pri-

chutnať si každý jej moment.“

čom Prevýchovou Cameron Postovej sa v kine Lumière otvoril tohtoročný Filmový festival inakosti. 8 Kesha dokázala fanúšikom, že ešte ani zďaleka neprišiel koniec jej hudobnej kariéry a  song Janis Joplin s  názvom I Need a Man to Love upravila na verziu I Need a Woman to Love. Speváčka si dokonca vybavila povolenie, aby mohla sobášiť ľudí, a  v  klipe tak vidíme útržky z  obradu dvoch šťastných žien. 9 Začínala ako Disney hviezda a  jej fanúšičky tvorili prevažne dievčatá, čo sa chceli podobať na bábiky. Neskôr predviedla svoj tanečný talent v  sérii filmov Step Up a  teraz si získala nových priaznivcov vďaka svojej úprimnej eseji o  tom, ako sa zamilovala do ženy. Alyson Stoner sa konečne zmierila s tým, že je bisexuálka a s úľavou to povedala celému svetu. 10 Ariana Grande vyjadrila listom pod-

35


QYS

ZIMA18 Text: Andrej Kuruc

Foto: Unsplash.com

PORADŇA 6 TIPOV AKO POVEDAŤ RODIČOM A BLÍZKYM, ŽE SOM GEJ, LESBA, ŽE STE BI, ALEBO TRANS. Pred coming outom rodičom si urobte cvičenie

Pracujte so svojím strachom a obavami s LGBT priateľmi/priateľkami alebo psychológmi/psychologičkami. Napíšte si mená rodičov. Potom spíšte, čo pred každým tajíte. Papier rozdeľte na dve polovice – do jednej napíšte, čo môžete coming outom stratiť, a do druhej, čo môžete získať. Je dôležité písať všetko, čo vám príde na myseľ, necenzurovať sa. Potom si prejdite všetky výhody a nevýhody a rozhodnite sa, či to mame, alebo otcovi, alebo obom povedať. Predstavte si najhoršou možnú reakciu, aby ste boli pripravení. Napíšte si, čo by ste mu povedali, a naplánujte si, akou formou to urobíte. Napíšte si si, ako chcete, aby rodič reagoval, čím sa pozitívne naladíte. Neskôr po coming oute mu môžete svoju predstavu prečítať Príklad: „Dúfam, že ma s otcom podporíte. A že ma budete milovať. Je to pre mňa veľmi dôležité. Stačí, keď mi budete mamou a otcom – tými istými ľuďmi, akými ste vždy boli. Nič iné nechcem.“

36


QYS

ZIMA18

37


QYS

ZIMA18

1

o tom veľa rozmýšľali a budete vedieť

Buďte si istý, alebo istá

ako na nich reagovať v neskorších

Ak si nie ste istý, či sa zdôveriť alebo

konverzáciách.

nie, vezmite si radšej čas na premyslenie, ako by ste sa mali správať impul-

2

zívne. Čítajte knihy, alebo magazíny

Myslite na to, ako začať rozhovor. To

pre LGBT mladých ľudí. Pozerajte vi-

bude zrejme najťažšia časť, pretože

deá o LGBT veciach, pripojte sa k onli-

urobiť prvý krok je vždy veľkou vý-

ne komunite, alebo mládežníckej sku-

zvou.

pine alebo zavolajte na LGBT linku

Myslite na to, ako to poviete. V hlase

dôvery.

majte pokoj a hovorte len vtedy, keď

Dôsledky coming outu môžu byť ne-

vám druhá osoba venuje plnú pozor-

gatívne, ak druhí ľudia:

nosť. Svoje pocity, že ste LGBT, vyjad-

- netolerujú rozdiely, či už z hľadiska

rujte jednoznačne. Po coming oute s

statusu (rod, etnicita, sociálna trieda),

ľuďmi komunikujte otvorene, aj keď je

alebo správania (neakceptujú netra-

ich reakcia negatívna.

dičné presvedčenia a postoje),

„Mám niečo, čo vám potrebujem po-

- vyjadrujú negatívne postoje k ho-

vedať, držala som to tajomstvo v sebe

mosexualite, robia vtipy a nemajú

po dlhú dobu. Cítim sa pripravená

LGBT priateľov/priateľky, - uprednost-

o tom teraz hovoriť“

ňujú autoritárske správanie a nevedia

„Mám niečo na srdci už dlhú dobu, aj

spracúvať odchýlky od svojej bežnej

teraz je pre mňa ťažké o tom hovoriť“

životnej rutiny alebo od svojich pre-

„Potrebujem s vami hovoriť o niečom,

svedčení,

čo je pre mňa veľmi dôležité. Chcem

- užívajú drogy alebo alkohol, v rodi-

byť k vám úprimný.“

ne sa im vyskytla psychická choroba 3

atď .

Zdôverte sa vaším rodičom tak, že Ak vaši blízky sú veriaci buďte pripra-

im osvetlíte vašu sexuálnu orientá-

vený na argument „že zhoríte v pekle

ciu a/alebo rodovú identitu.

a budete večne zatratený“.

Vzdelá-

Nie je správny, alebo nesprávny spô-

vajte sa a pripravte sa na jednoduché

sob ako to povedať, povedzte čo cíti-

odpovede na to, čo budú ich hlavné

te, čo vám vyhovuje. Napr. obavy ro-

argumenty. Nemusia porozumieť, čo

dičov môžu byť rôznorodé „Budeme

chcete povedať, alebo súhlasiť s vami,

mať niekedy vnúčatá?“ až po“ Prosím

ale prinajmenšom budú vedieť, že ste

Bože, nenechaj môjho syna aby mal

38


QYS

ZIMA18

AIDS. Čokoľvek sa stane, snažte sa ne-

pravte si odpovede a argumenty. Tam

chať otvorené dvere, aj keď, vy alebo

nájdete veľa návrhov ako naformulo-

vaši rodičia máte pocit, že ich zatvá-

vať vaše odpovede, že budete pôsobiť

rate.

ako Einstein.

„Som gej. Som lesba. Som bisexuálna. Som tansrodový človek. Som dievča.

„Je to pre mňa prirodzené. Tak ako

Som chlapec. Viem to o sebe už dlh-

pre vás je prirodzené byť heterosexu-

šiu dobu.“

álnymi. Nevybral som si to, som jed-

„Priťahujú ma ľudia rovnakého po-

noducho taký.“

hlavia a som si tým istý, chcem byť

„Som stále tá istá osoba, aká som bola

šťastný taký aký som.“ „Cítim, že som

predtým. Rozhodla som sa aj navonok

sa narodila v nesprávnom tele. Mys-

teraz identifikovať ako lesba, pretože

lím, že sa budem cítiť lepšie ako chla-

vnútorne som sa tak identifikovala už

pec, keď budem robiť veci, ktoré robia

dávno.“

chlapci.“

„Priťahujú ma chlapci aj dievčatá.

„Odkedy som mal x rokov, vedel som,

Hovorím vám to, lebo cítim, že tres-

že som gej/lesba/bisexuálny človek/

tám seba, keď tieto pocity potláčam

transrodový človek.“

a chcem byť úprimný o tom kto som.“ „Chcem robiť aktivity, ktoré robia

4

dievčatá. Viac ma zaujímajú a sú pre

Vysvetlite váš pohľad, vašu situáciu

mňa prirodzené, ale teraz to vyzerá

s cieľom pomôcť lepšie pochopiť to

neprirodzene, pretože som chlapec.“

rodičom. Čím viac im pomôžete pochopiť vás, tým lepšie.

5

Vyzbrojte sa odpoveďami pred roz-

Vysvetlite rodičom, prečo ste sa im

hovorom. Vaši blízki budú pravdepo-

predtým nezdôverili. To bude veľká

dobne reagovať na základe mylných

pomôcka pre nich, aby vás lepšie

informácií, mýtov a predsudkov zís-

pochopili.

kaných o homosexuálnej orientácii

„Bála som sa, že ma odmietnete.“

a transrodovej identite počas života.

„Naša spoločnosť je tak homofóbna

Preto si naštudujte overené informá-

a cením si náš vzťah tak veľmi.“

cie z dobrých kníh, výskumov, web-

„Bál som sa, že zničím náš vzťah.“

stránok, letákov, LGBT organizácií.

„Naše náboženstvo učí, že byť gejom

Ide o témy, o ktorých druhí ľudia vedia

je hriech a nevedel som ako sa s tým

málo. Premyslite si, čo vám druhí, naj-

vysporiadať.“

mä blízki ľudia, môžu povedať, a pri-

„Cítila som, že to, že som dievča mám

39


QYS

ZIMA18

tajiť, pretože spoločnosť nám hovorí,

Niektorí z rodičov ľudí môžu byť z  toho

že je to zlé.“

mimo tak sa pripravte, že budete najprv vystavený možnému tichu. Iní vás môžu

6

vystaviť ťažkým otázkam, takže budete

Podeľte sa s vašimi rodičmi s  tým

musieť rozmýšľať čo poviete na záležitosti

ako vám môžu pomôcť,

ako vás

ako náboženstvo, vaše sexuálna aktivity,

môžu podporiť. Stále sú okolo vás

váš zdravotný HIV status a vašu ochotu

ďalší ľudia, ktorým sa budete chcieť

podstúpiť reparatívnu terapiu. Čokoľvek

zdôveriť a ich podpora vám môže

sa vyskytne, nech vás uteší fakt, že väčši-

pomôcť.

na ľudí behom času sa stane viac akcep-

„Bola by som rada, keby ste venovali

tujúca a nie je vaša zodpovednosť zmeniť

viac času tomu, aby ste sa naučili čo

tých niekoľko, ktorí by nikdy neotvorili

znamená byť LGBT.“

svoje mysle.

„Budem rád, ak vám budem môcť povedať viac o mojich priateľoch, a  ako

Informácie v článku sú spracované na zá-

sú dôležití pre mňa. Ak sa budete cí-

klade letákov pripravených spolu s PhDr.

tiť pripravení, budem rád ak sa s nimi

Hanou Smitkou v rámci projektu Psy-

stretnete.“

chologická podpora LGBT ľudí Iniciatívy

„Dostala som túto knižku pre vás, aby

Inakosť http://www.homofobia.sk/rady a

ste si ju prečítali, aby ste sa viac do-

podľa

zvedeli. Mala by odpovedať na otázky

Out-to-Your-Parents

http://www.wikihow.com/Come-

ktoré máte, tak dúfam, že si ju prečítate.“ „Mám pre vás tento zoznam webových stránok, ktoré si môžete prejsť, aby ste získali viac informácií. Bude pre mňa veľa znamenať ak si na to nájdete čas.“ „Existuje podporná skupina pre LGBT ľudí a ich rodiny, Mám informácie o  tom, kde sa stretávajú, takže tam môžeme ísť, keď budete pripravení.“

Zoznam odporúčaných webstránok: www.qcentrum.sk (poradenstvo pre LGBT ľudí na Slovensku) www.transfuzia.org (zaoberá sa transrodovými ľuďmi) http://www.homofobia.sk/rady (informácie pre rodičov a o coming oute) https://www.sbarvouven.cz/ (informácie o coming oute) http://spoluout.cz/ (informácie pre rodičov LGBT detí) http://www.transparentprague.cz/new-blog

40


QYS

ZIMA18 Text: Dominika Chrastová

Foto: internet

QUEER SERIÁL NICOLE MAINES STVÁRŇUJE PRVÚ TRANSRODOVÚ SUPERHRDINKU V TELEVÍZNEJ HISTÓRII

Seriál Supergirl už od svojho vzniku predstavuje divákom silné ženské hrdinky a viaceré menšiny vrátane LGBT. Kým v druhej a tretej sérii sme mohli sledovať vzťah agentiek Alex a Maggie, v najnovšej štvrtej sérii pribudla postava prvej transrodovej superhrdinky, ktorú hrá trans žena Nicole Maines.

41


QYS

ZIMA18

„Začala som si uvedomovať, že niečo

tesnil a ignoroval. Trápili ho aj reči su-

nie je v poriadku, už keď som mala

sedov,“ zdôverila sa Nicole ďalej v roz-

tri alebo štyri roky,“ vyjadrila sa Ni-

hovore. Matka však mala iné priority.

cole v rozhovore s  Ellen DeGeneres.

Záležalo jej hlavne na tom, aby jej deti

Unikátne na jej prípade bolo, že vy-

vyrastali v bezpečí.

rastala s jednovaječným dvojčaťom

Nicole si však prešla viacerými neprí-

Jonasom, ktorý sa s chlapčenskými

jemnými situáciami. Prestala dochá-

vecami stotožnil bez problémov. Aj

dzať autobusom, lebo ju spolužiaci

preto Nicole, vtedy ešte Wyatt, ne-

oslovovali zámenami „ono“ a „to“. Raz

zapadala do kolektívov a povedala

ju dokonca napadli priamo v škole.

o svojich pocitoch rodičom.

Vtedy sa však otec konečne všetkým

Reagovali

pochádza

osočujúcim názorom vzoprel a pod-

z konzervatívneho prostredia. To, čo

rôzne.

„Otec

poril ju. „Nechápem to, ale milujem

som mu povedala, preto najskôr vy-

svoje dieťa a urobím všetko preto, aby

42


QYS

ZIMA18

bolo v bezpečí,“ spomína Nicole na

nie „Dreamer“ a nebude chýbať ani

jeho slová. Vďaka podpore rodičov sa

špeciálny kostým.

zakrátko stala aj aktivistkou za tran-

Herečka Nicole Maines je nadšená

srodové práva. Keď jej počas tranzície

z toho, že trans deti uvidia v  televízii

škola zakázala používať dievčenké to-

postavu, ktorá môže byť pre ne in-

alety, zažalovala ju a v roku 2014 súd-

špiráciou, keďže jej samej niekto taký

ny spor úspešne vyhrala.

počas dospievania chýbal. Na druhej

Nikdy nemala veľké ambície stať sa

strane sa v súvislosti so seriálom Su-

herečkou, myslela si, že ľudia z malé-

pergirl často hovorí o queerbaitingu.

ho štátu Maine to nemôžu dotiahnuť

Hoci vzťah agentiek Alex a Maggie

tak ďaleko. Po role v seriáli Royal Pains

museli tvorcovia ukončiť pre náhle

však prišla ponuka zahrať si v Super-

rozhodnutie Floriany Lima pohnúť

girl a Nicole neváhala. Vidieť sme ju

sa vo svojej kariére ďalej, niektoré in-

mohli hneď v prvej časti štvrtej série,

terakcie medzi hlavnými postavami

kde sa predstavila ako Nia Nal, nová

Karou a Lenou Luthor možno naozaj

redaktorka magazínu CatCo.

upravujú, aby pritiahli viac lesbických

Viaceré epizódy tejto série nám cez

diváčok.

superhrdinskú optiku ponúkajú po-

Nech už je to akokoľvek, seriál Su-

hľad na súčasné problémy. Mimo-

pergirl rozhodne spĺňa svoju úlohu

zemšťania hľadajú svoje miesto na

privádzať na obrazovky silné ženské

planéte Zem, a aj keď sa správajú ne-

postavy. Novinárka Kara Denvers,

nápadne alebo neškodne, ľudia ich

podnikateľka a vedkyňa Lena Luthor,

vyháňajú násilím. Pôvodným obyva-

bývalá šéfredaktorka magazínu Cat

teľom prekáža každý prejav inakos-

Grant či Nia Nal sú toho dôkazom.

ti, snažia sa obnoviť „normálnosť“. Nia preto pomocou svojho príbehu o tranzícii v druhej časti presvedčí šéfredaktora Jamesa, aby v editoriále vyjadril podporu tým, čo sa cítia iní, a odsúdil násilie. Zmysel pre spravodlivosť, pracovitosť a  odvaha však nie sú jediné schopnosti, ktorými Nia oplýva. Ako vysvitne v ôsmej epizóde, jej sny ukazujú, čo sa v budúcnosti naozaj stane. Neskôr si tak vyslúži superhrdinské označe-

43


QYS

ZIMA18 Text: Christiane Erharter

Foto: Adam Šakový

POZVÁNKA VÝSTAVA QUEER STORIES „SME TU. SME QUEER. ZVYKNITE SI NA TO!“ (LGBTIQ SLOGAN SPOPULARIZOVANÝ AKTIVISTICKOU ORGANIZÁCIOU QUEER NATION, 1990) Pauline Boudry / Renate Lorenz, Ca-

Trvanie výstavy

bello/Carceller, Anna Daučíková, Ro-

30.11. 2018 – 16.3. 2019

bert Gabris, Ana Hoffner, Ivan Jurica, Toni Schmale Miesto Kurátorka

tranzit.sk, Beskydská 12, 81105 Brati-

Christiane Erharter

slava

44


QYS

ZIMA18

Cabello/Carceller, The State of the Art _a performative essay, 2015, video, 17´25´´

45


QYS

ZIMA18

Slovo „queer“, označujúce lesbický,

bon) a k jednoznačnému identitár-

gej, bisexuálny, transrodový a medzi-

nemu zaradeniu k „iným“. Bolo šoku-

rodový aktivizmus a akademický dis-

júce, keď pojem „queer“ použila ako

kurz, má už za sebou takmer tridsať

slogan počas demonštrácií v americ-

rokov dlhú históriu. Prvýkrát sa obja-

kých mestách skupina priamej akcie

vuje koncom osemdesiatych rokov

Queer Nation - počuť toto urážlivé

dvadsiateho storočia. Na jednej stra-

označenie ako sebaoznačenie, ako

ne sa zrodilo ako súčasť novej rétoriky

pozitívne a afirmatívne prihlásenie

vytvorenej pre boj proti homofóbii (a

sa tých, ktorí nim boli zvyčajne poni-

transfóbii), na strane druhej ako nový

žovaní. Privlastnením sa tento pojem

spôsob premýšľania o kategórii rodu.

stal ako urážka nepoužiteľný a de-

Popri aktivizme a teórii sa začiatkom

konštruovala sa tiež hierarchia medzi

deväťdesiatych rokov ako queer za-

urážajúcimi a urážanými. Bola to dô-

čal označovať aj nový druh umeleckej

vtipná stratégia, ale aj prejav posunu

praxe. Tento nový a silný aktivizmus

v politike identity emancipačného

a epistemológia sa tak preniesli aj do

hnutia gejov, ktorého rétorika sa do

estetických kategórií utvárajúc nové

tej doby usilovala utvárať obraz také-

formy umeleckého vyjadrenia s ohľa-

ho homosexuálneho subjektu, ktorý

dom na rod a pohlavie.

je neškodný, prispôsobivý a vyznávajúci rovnaké hodnoty ako nehomo-

Queer história

sexuáli. Pojem „queer“ tak nadobro

Pojem „queer“ bol storočia používaný

ukončil nielen tento druh rétoriky,

ako hanlivý výraz, ako urážka gayov.

ale aj naratív sebaidentifikácie gayov.

Podobne ako ekvivalentné výrazy v

Doteraz sa mali po rokoch bolestivé-

iných jazykoch („Schwuchtel“, „Tun-

ho hľadania identity a coming oute

te“, „Mannweib“ v nemčine, „kvar“ v

stať dobrými občiankami a občan-

srbochorvátčine, „teploš“, „buzerant“

mi pripravenými vychádzať v ústrety

v slovenčine) pojem „queer“ dispo-

heteronormatívnej spoločnosti tým,

nuje istou mocou. Jeho používaním

že sa od „normálnych“ zas až tak ne-

sa upevňuje pevná hierarchia medzi

líšia. Označenie „queer“ bolo oslav-

tými, ktorí ho používajú, a tými, kto-

né, vzdorné, revolučné a bojovné. Po

rí sú ním označovaní. Uraziť niekoho

troch desaťročiach a bezpočte príkla-

slovom „queer“ znamenalo urobiť z

dov jeho uplatnenia - „Queer kuchár-

neho/nej homosexuálny subjekt, pri-

kou“ počínajúc, reláciami o premene,

čom takáto urážka viedla k hanbe

ako napríklad „The Queer Eye for the

(Eve Kosofsky Sedgwick; Didier Eri-

Straight Guy“ pokračujúc a queer fil-

46


QYS

ZIMA18

movými festivalmi, televíznymi se-

čo sa neprestajne mení v závislosti na

riálmi, nočnými klubmi a webovými

kontexte. To, ako pojem „queer“ po-

zoznamkami končiac – význam tohto

užíval Queer Nation, Butler poslúžilo

slova možno postupne stratil niečo zo

ako silný príklad toho, ako (rodová i

svojej pôvodnej sily. Stále však v sebe

pohlavná) identita vzniká: nie tým, že

nesie prísľub toho, že je inkluzívne a

by sa vynárala z biologickej, genetic-

otvorené zmene.

kej či dokonca spoločenskej fakticity, ale tým, že vytvára subjekt skrze per-

Queer teória Teoretické

„queer“

jednania (Butlerová tu vychádza z J.

viacerých

L. Austinovho konceptu ilokučných

publikáciách. Tou najdôležitejšou a

aktov). Pohlaviu a rodu sa do tej doby

najvplyvnejšou je rozhodne kniha

rozumelo ako rozličným procesom

s názvom Gender Trouble. On the

tvorby subjektu, kde ten prvý ozna-

Discursive Limits of Sex Judith But-

čoval biologickú telesnú „hmotu“,

ler, ktorá v roku 1989 vyšla vo vyda-

zatiaľčo druhý odkazoval k sociálne

vateľstve Routledge (v slovenčine

konštruovanej „identite“. Butlerová

ako Trampoty s rodom. Feminizmus

ich však prepojila v analytickej matici

a podrývanie identity, Aspekt 2003)

heteronormativity, v ktorej sa sexuál-

a ktorá spolu s ďalším jej titulom Bo-

na orientácia a rodová identita vzá-

dies That Matter (1992, v češtine ako

jomne potvrdzujú skrze komplexný

Závažná těla: O materialitě a diskur-

proces rodovej performativity - a tým

zivních mezích „pohlaví“, Karolinum

deň čo deň, minútu čo minútu každej

2016) udáva tón v teórii rodu dodnes.

a každému stanovujú, čo to znamená

Cieľom dekonštruktívneho feminiz-

byť muž či žena, či oboje, či nič z toho.

mu Judith Butler (ale aj ďalších, naprí-

Dekonštruktívny feminizmus otriasol

klad bell hooks) bolo čeliť teóriám za-

samotnými piliermi feministického

loženým na esencialistickom chápaní

myslenia, pretože radikálne spochyb-

rodového subjektu, ktoré ženskosť

nil (fixnú) identitu ženského (ale aj

koncipovali ako esenciálnu (fyzickú,

gay či lesbického) subjektu, ktorý sa

psychologickú, historickú atď.) odliš-

rodí z patriarchálneho útlaku a zo skú-

nosť od mužskosti a zároveň ako jej

senosti toho, že je „iný“ (napríklad, že

dôsledok. Dekonštruktívny feminiz-

je obeťou).

možno

korene

formatívne rečové akty a ďalšie formy

vystopovať

pojmu vo

mus trvá na konštruovanosti tejto odlišnosti, ktorú je treba navyše vnímať

Queer umelecká prax

historicky a spoločensky – ako niečo,

Queer prekračuje LGBTIQ+ identity

47


QYS

ZIMA18

tým, že spochybňuje a skúma osobné

Erotica (Varšava, 2010).

či priradené identity. Prehodnocuje tak mocenské vzťahy a hľadá odpo-

Queer príbehy

vede na otázky postkolonializmu a

Výstava predstavuje medzinárodný

diskriminačnej a (pornografickej) se-

výber umelkýň a umelcov, ktorí vo

xuálnej politiky. Nové aktivistické sily

svojej tvorbe pracujú s queer história-

spolu s radikálnym prehodnotením

mi / históriami napísanými z feminis-

rodu a pohlavia vytvorili plodné pod-

tickej perspektívy / osobnými príbeh-

mienky pre umeleckú tvorbu. Celá

mi. Zhromažďuje práce zaoberajúce

nová

tendencia

sa subjektmi a subjektivitami, ktoré

označovaná ako „New Queer Cinema“

kinematografická

sa vyvíjali v queer kontexte. Nezame-

priniesla na svetové plátna príbehy za-

riavajú sa však na coming out ako na

ložené na neheteronormatívnej skú-

impulz k narácii. Queer subjektivitu

senosti. Popri filme sa veľké množstvo

používajú skôr ako plátno, na ktorom

queer umeleckých postupov a prak-

sa rozprestierajú životy a svety dáva-

tík dostáva v deväťdesiatych rokoch

júce zmysel zasväteným – nie tým,

(ale aj predtým a potom) aj do vý-

ktorí potrebujú vysvetlenie. Nesnažia

tvarného umenia vďaka autorom, ako

sa totiž o verejné vystúpenie, o co-

je Catherine Opie, Kaucyila Brooke,

ming out, naopak, svoje životy žijú

Henrik Olesen, Felix Gonzales-Torres,

bez pretvárky – bez pochybností či

JD Samson, K8 Hardy, Grayson Perry

trápenia. Queer stories chcú ukázať,

či Ashley H. Scheirl. Queer, naznačujú-

ako sa rôzne umelecké vyjadrenia

ci nutnosť spoločenskej zmeny, sa stal

vynárajú spolu s rámcami, v ktorých

dôležitým východiskom v súčasnom

na queer životoch záleží. Vystavené

umení a kultúrnej produkcii. Queer

práce spája túžba vyrozprávať svoje

umelecké projekty sú stále častejšie

príbehy inak – ukázať, ako vzniká ra-

súčasťou

výstav:

dikálne nový spôsob konštruovania

Anna Daučíková a Ashley Hans Sche-

naratívov. A to je kľúčové. Nové spô-

irl na documente 14 (Atény a Kassel,

soby premýšľania o rode vyžadujú

2017), Pauline Boudry / Renate Lorenz

nové spôsoby rozprávania príbehov

(Švajčiarsky pavilón, 58. Benátske bie-

ľudí žijúcich v kontextoch zmeneného

nále, 2019 a Swiss Off-Site Pavillon, 54.

ponímania rodu. Cieľom tejto výstavy

Benátske bienále, 2011), Cabello/Car-

je ukázať umelecké diela zamerané

celler (Španielsky pavilón, 56. Benát-

na špecifickú rovinu queer umeleckej

ske bienále, 2015), Pink Labor on Gol-

praxe („rozprávanie príbehov“).

medzinárodných

den Streets (Viedeň, 2012), Ars Homo

48


QYS

ZIMA18

Pauline Boudry / Renate Lorenz vy-

jektofilné prstové porno.

stavujú objekt zložený z dvoch vrstiev

Robert Gabris predstavuje sériu de-

čiernych umelých vlasov naaranžova-

siatich kresieb na tému zoznamova-

ných ako látka prehodená cez držiak

cích aplikácií a gay sexu. Explicitné

na osušku. Jej vzhľad naznačuje feti-

kresby sa vtipným až komickým spô-

šistické i zvieracie (konský vlas) kono-

sobom zaoberajú sexuálnymi prefe-

tácie. Vlasy a parochne sú kľúčovými

renciami užívateľov týchto aplikácií

prvkami drag performance, ktorej sa

bez toho, aby ich strápnili. Kresby

autorky intenzívne venujú vo svojich

vychyľujú skratkovitú komunikáciu v

video prácach.

aplikáciách, ako je Grindr alebo Tinder

Video umeleckej dvojice Cabello/Car-

a možno si ich vykladať aj ako ironic-

celler je fiktívna performatívna esej.

ký komentár k používaniu sociálnych

Migrantka mieriaca do Európy narazí

médií.

v Španielskom pavilóne v Benátkach

Queer rodinný album je východiskom

na skupinu troch osôb, z ktorých dve

inštalácie Any Hoffner zapĺňajúcej

svojím drag štýlom zaujímajú vedo-

jednu celú miestnosť. Iinštalácia je

me politický životný postoj. Zišli sa na

venovaná

konkurze a svoje čakanie trávia roz-

umelkyni Azize Mehran Ahmad. Hoff-

hovormi o umení, sexualite a politic-

ner zasadila príbeh dvoch „panien

kom disente. Video končí spoločným

pod prísahou“ (žien žijúcich ako muži)

tanečným vystúpením na pesničku

na Balkáne do vzťahu k dievčatám

„Mystery“ Amandy Lear. „Rodový di-

a ženám žijúcim ako chlapci a muži

sent zvykol pôsobiť prostredníctvom

v Afganistane, kde sa im hovorí „ba-

hudby, so šoubiznisom slúžiacim ako

cha posh“. Vo svojom queer rodin-

útočisko monštruóznosti a ako potvr-

nom albume ich Hoffner kladie vedľa

denie inakosti. Dnes, viac než kedy-

crossdressingových umelcov Anne-

koľvek predtým, je drag politickým

marie Schwarzenbach a Claude Ca-

postojom.“ Práce Anny Daučíkovej

hun. „Rada o nich premýšľam ako o

sa zameriavajú na politické chápa-

mojich nepriamych príbuzných, ako o

nie tela ako priesečníka mocenských

oneskorenom dôsledku neangažova-

vzťahov ukazujúc dopad socializmu

ného hnutia neskorých šesťdesiatych

na (queer) sexuálne identity. V expe-

rokov, v ktorom si krajiny ako Juhoslá-

rimentálnom videu vidíme palec ako

via a Afganistan boli blízke.“

hladí sklo. Bez toho, aby video ukazo-

Ivan Jurica predstavuje sériu kresieb

valo akékoľvek genitálie, je explicitne

na novinových článkoch o migrácii,

sexuálne a možno ho vnímať ako ob-

rasizme, násilí a východnej Európe.

49

afgánskej

surrealistickej


QYS

ZIMA18

Ana Hoffner, The Bacha Posh Project, detail, 2018, inštalácia a performance

50


QYS

ZIMA18

51


QYS

ZIMA18

Ivan Jurica, Postkoloniálne násilie / Poza rasovú žiadostivosť, 2018, kresby na novinách

52


QYS

ZIMA18

Ana Hoffner, The Bacha Posh Project, 2018, inštalácia a performance

53


QYS

ZIMA18

„Je pre mňa dôležité prepájať tému rasovo motivovaného násilia a politiky so sexualitou, telom, kolonializmom, orientalizmom a fašizmom – a dať ich do súvislosti s obrazivosťou médií.“ Inšpirácie sôch Toni Schmale, ktoré pripomínajú stroje, siahajú od erotických hračiek cez kľakadlá a posilňovacie stroje až k nástrojom na mučenie. Všetky však majú spoločné to, že ich autorka chce nimi spochybniť naše normatívne predstavy o sexuálnej identite. Vystavená práca je kombináciou dvoch zásadných elementov prác Toni Schmale – vtipu a triezvosti. Vďaka prítomnému humoru/vtipu vyzerá tento nadrozmerný vibrátor ako ohnutá trubica od vysávača, ktorá stratila všetku svoju falickú pýchu a funkčnosť. Nebolo by to možné bez triezvosti, s ktorou bola táto oceľová trubica vypracovaná a vycizelovaná autorkou do podoby lesknúcej sa skulptúry. Tým, že výstava Queer stories na jednom mieste zhromažďuje diela umelcov rôznych generácií a rozmanitých umeleckých foriem, vzniká príležitosť k zamysleniu i pôžitku. Pretože bez vtipu a irónie by žiadny príbeh nemohol byť queer a žiadny (queer) príbeh by nebolo možné vyrozprávať.

54


QYS

ZIMA18 Text: Matej Somr

Foto: pinterest.com

QUEER HUDBA LÁSKA, SKLAMANIE, KRÁSA AJ BRUTALITA: DVE HUDOBNÉ DIELA, KTORÉ VÁS CHYTIA ZA SRDCE

Poznáte to. Mnohí ľudia si myslia, že byť homosexuálom znamená byť trendom dnešnej spoločnosti, užívať si, byť neustále vtipný, extravagantný a s túžbou pútať na seba pozornosť. Ľudia v podstate zabúdajú na to, že nezáleží na tom, či ste gej, lesba, bisexuál alebo transrodový človek. Pretože stále sme vo svojej podstate ľudskými bytosťami, ktoré majú svoje zázemia, pracovné i súkromné ambície a sny. Členovia LGBTI komunity musia taktiež často čeliť i sklamaniam, nedorozumeniam, ktoré občas vyvrcholia brutálnym činom. Viac o  tejto téme vám prinesieme v  nasledujúcich dvoch skladbách, ktoré problematiku okrem textového spracovania dokázali nielen zhudobniť, ale dať jej aj vizuálnu podobu.

55


QYS

ZIMA18

56


QYS

ZIMA18

CleanBandit:

divák vníma láskyplné momenty me-

Baby feat. Marina & Luis Fonsi

dzi oboma ženami počas letného tá-

Pred nedávnom, presnejšie 29. ok-

bora. Klin do vzťahu vrazil až moment,

tóbra 2018, uzrela svetlo sveta novinka

keď ich láska bola odhalená.

anglickej formácie Clean Bandit s ná-

Text je výpoveďou jednej z dvojice,

zvom „Baby“. Tento raz si na spoluprá-

ktorá svojej bývalej partnerke roz-

cu prizvala velšskú speváčku Marinu

práva o tom, že už je láskou niekoho

(známu skladbami ako Primadonna,

iného. Veľmi krásna a emotívna pie-

How To Be a Heartbreaker, Radioacti-

seň si získa každú citlivú dušu. Príbeh

ve) a speváka z  Portorika, Luisa Fon-

klipu je, žiaľ, bežnou a krutou realitou

siho, ktorého mnohí poznáme vďaka

dnešnej doby. Dve osoby rovnakého

letnej hitovke z rádií Despacito.

pohlavia dokážu k sebe prechovávať

Nový singel ponúka poslucháčom

hlboké citové väzby, avšak na základe

ozajstný hudobný zážitok. Môžeme

spoločenského tlaku nedokážu tento

si tu vychutnať mix žánrov, keďže tu

vzťah udržať.

máme speváčku Marinu s jemným

Nejeden prípad nenaplnenej lásky, či

vokálnym prejavom a speváka Luisa

už medzi ženou a ženou alebo mu-

Fonsiho, ktorý okorenil celú skladbu

žom a mužom dopadol tragicky. Nej-

aj príbeh temperamentným latino

de ani o to, že by nedokázali zúčast-

šarmom. Na celej produkcii sa podie-

není účastníci „tanga“ zdieľať krehkú,

ľalo zoskupenie Clean Bandit, vďaka

jedinečnú emóciu. Vo väčšine prípa-

čomu vznikla nádherná latino balada,

dov za opakovanou záhubou lásky

prinášajúca príbeh o nešťastnej ro-

v LGBTI komunite stojí tlak zo strany

mantickej láske medzi dvoma žena-

verejnosti, respektíve z dotieravých

mi.

otázok, pohľadov a nemiestnych po-

Tvorcovia hudobného videa nás hneď

známok blízkeho okolia. Hovorí sa, že

v úvode zavedú na svadobnú oslavu.

láska hory prenáša, no občas strach

V hlavnej úlohe ženícha sa objaví ne-

z toho, čo si ostatní myslia, prevá-

odolateľný Fonsi, nevestu si zahrala

ži.

Grace Ghatto z Clean Bandit. Marina

zlomené srdce, psychické poruchy,

spolu s ostatnými členmi anglickej

ktoré neraz končia až samovraždou.

formácie stvárnila zvyšok postáv pre-

Hlavná myšlienka videoklipu spočíva

biehajúcej svadby. Slávnostný deň

v tom, aby ľudia prestali vnímať, čo si

naruší milenka z nevestinej minulosti.

iní myslia. V momente, keď prestanú

Dejová línia sa neskôr nesie v duchu

dávať rečiam okolia prioritu, začnú

návratu do minulosti, vďaka ktorému

skutočne žiť. Video, ako aj skladba

57

Dôsledkom

ostáva

sklamanie,


QYS

ZIMA18

sú osvetou aj pre celý zvyšok sveta,

hu obete si zahral samotný frontman

aby si ľudia prestali vytvárať hranice

kapely, ktorý sa zhostil postavy tran-

medzi sebou a skôr spájali tých, kto-

svestitu, ktorý čelí útokom od trojice

rí k sebe patria. Každý sme na tomto

chlapov.

svete len na malú chvíľu. Prečo nemô-

Nápad videoklipu prijali ľudia z LGBTI

že každý z nás nájsť to pravé šťastie

komunity veľmi dobre. Podľa online

v podobe ozajstnej lásky?

editora magazínu Gay Times, Lewisa Cornera, ide o najsilnejšiu vizualizáciu,

Hurts

ktorú vytvorili za celú éru pôsobenia

Beautiful Ones

dua Hurts na hudobnej scéne. „Fareb-

Skladba od anglického dua Hurts vyš-

ná oslava rodovej rozmanitosti, ktorá

la síce už 21. apríla 2017, avšak nebolo

sa musí potykať s témami ako nená-

by na škodu dať ju do pozornosti, keď-

visť, láska, brutalita a krása,“ dodáva

že mnohé zaujímavé skladby nedosta-

vyjadrenie k videoklipu duo Hurts

nú priestor v našom FM éteri. Viacerí

v britskom hudobnom týždenníku

nemajú ani poňatia, o aké hudobné

NME.

poklady so zaujímavými posolstvami

Aj napriek tomu, že video so skladbou

prichádzame. Členovia synthpopovej/

sú z minulého roka, téma páchania

popovej formácie, Theo Hutchcraft

brutality na odlišných ľuďoch sa stá-

a Adam Anderson, opisujú skladbu

va každodennou rutinou i v modernej

ako oslavu individuality.

spoločnosti 21. storočia. Technologic-

Hudobný skvost, akým je singel „Be-

ké vymoženosti neustále napredujú,

autiful Ones“, dostal aj svoju audiovi-

ale ľudský faktor čoraz viac zaostáva.

zuálnu podobu pod záštitou režiséra

Nikto nedostal právo odsudzovať nie-

Tima Mattia. Videoklip bol natáčaný

koho iného na základe jeho odlišnos-

v ukrajinskom Kyjeve. V klipe sa odo-

ti. Každý z nás je svojou odlišnosťou

hráva dej v  opačnom slede udalos-

nádhernou bytosťou, ktorá má osla-

tí – začiatok nám v podstate ukazuje

vovať svoju jedinečnosť.

záver príbehu. Ako pieseň plynie, vidíme čo bolo príčinou ohavného konca, ktorý sme na začiatku videli. Hlavnou myšlienkou skladby, ako aj klipu, je boj o vlastnú identitu. Tvorcovia chceli poukázať na neustále útoky páchané na ľuďoch nielen odlišnej orientácie, ale aj farby a tak ďalej. Úlo-

58


QYS

ZIMA18 Text: Andrej Kuruc

Foto: Jakub Kováč

QUEER ŠPORT ANTON HYSÉN, FUTBALISTA ŠVÉDSKO: JE DÔLEŽITÉ UKÁZAŤ ĽUĎOM, ŽE MÔŽU BYŤ ÚSPEŠNÝ VO VŠETKOM, ČO ROBIA BEZ OHĽADU NA ICH ORIENTÁCIU

Anton je prvý švédsky futbalista z najvyššej ligy, ktorý otvorene povedal, že je gej. Urobil to v rámci rozhovoru vo švédskom futbalovom magazíne Offside v roku 2011. So svojim tímom vyhral Švédsku ligu. Celkovo na svete je jeden z mála aktívne hrajúcich gej futbalistov. Vyhral siedmu sezónu Lets Dancce, ako prvý LGBT človek v tejto súťaži. Vystupuje tiež v rodinnej TV show.

59


QYS

ZIMA18

60


QYS

ZIMA18

Aké to bolo byť gejom a zároveň ro-

mám žiť tak ako som šťastný. Takže,

biť šport, o ktorom vieme, že atmo-

každý reagoval dobre.

sféra okolo neho je homofóbna. Aká bola tvoja skúsenosť vo Švédsku?

LGBT ľudia vo Švédsku bojujú tiež

Myslím si, že Švédsko bolo ku mne

s homofóbiou?

veľmi dobré. Nedostal som sa do neja-

Nanešťastie homofóbie je v celom

kých problémov kvôli orientácii. Mám

svete vo veľkom množstve, alebo

v okolí veľa ľudí, aj hetero, z  futbalo-

v menšom, ale vo Švédsku toho nie je

vého biznisu, ktorí povedali, že je to

až tak veľa. Smozrejme aj tam sa na

úpne v poriadku, aj keď hráš síce fut-

dvoch mužov, ktorí sa držia za ruky,

bal, môžeš robiť to čo chceš a s kým

budú pozerať niektorí divne, ale vo

chceš. A dostal som veľa podpory od

všeobecnosti je vo Švédsku homo-

trénera národného tímu, mužského aj

fóbia nízka.

ženského. Viem, že v iných krajinách je to horišie, ale väčšinou som dostal

V športe, športové tímy a  organizá-

pozitívne reakcie.

cie robia nejaké aktivity, ktoré bojujú proti homofóbii v športe?

Bolo ťažké urobiť verejný coming

Máme LGBTIQ certifikáty, hokejové

out?

tímy nosia dúhové dresy, kapitáni fut-

Väčšina priateľov a rodina, to vedeli

balových tímov majú dúhové stužky

predtým, ako som to urobil verejne,

na ramenách počas Pridu. Niekedy aj

ale je to veľký krok byť out verej-

samotný hráči podporia boj proti ho-

ne, pretože to bude vedieť celý svet.

mofóbii. A je to dôležité robiť, pretože

Ťažšie bolo urobiť coming out rodine

nikto sa neoutoval po Antonovi.

a priateľom, pretože sú to ľudia na ktorých vám záleží. Keď som urobil

Si len jeden z mála futbalistov, kto-

coming out spoločnosti, bolo to iné,

rý hrá profesionálny futbal a je out.

lebo tam vás nikto nepozná a nezále-

Prvý bol Justin Fashanu, ktorý na-

žalo mi až tak na tom. Mám rád seba

koniec spáchal samovraždu, to bolo

takého aký som, som gej a som tak

v roku 1998, prečo je vás málo?

šťastný.

Ano bol Justin, ja, v Nemecku Thomas Hitzlsperger, ten sa outoval po

Ako reagovala rodina?

ukončení kariéry. A potom máte Ro-

Každý bol v pohode, začal som opatr-

bieho Rogersa, ktorý urobil coming

ne ako bisexuál, načo mi mama pove-

out a ešte hral profesionálny futbal v

dala: „ nie si bi, ty si gej“ a povedala, že

USA, aj keď už teraz nehrá. A je ešte

61


QYS

ZIMA18

niekoľko hráčov, ktorý urobili coming

iných vecí.

out, máme jedného teraz v NSL, Liam

A čo obecenstvo na štadiónoch, máš

Davis v Anglicku.

skúsenosť, že je homofóbne? Nič také som nepočul, keď idem na

Ako to môže pomôcť ľuďom, keď

štadión, podporujú všetkých z tímu,

niekto spraví coming out vo futbale?

ktorému fandia. Ale mám brata, kto-

Môže to pomôcť množstvu ľudí. V sú-

rý hrá v prvej lige, a  keď som urobil

časnosti je zaužívaný stereotyp,

že

coming out, spievali môjmu bratovi

gej muži by nemali robiť šport, mali

o mne, že „tvoj brat je gej, nehanbíš

by sa venovať herectvu, maľovaniu,

sa“. Je to vtip, môžete za tým vidieť

spievaniu, ako keby gej muž nemohol

homofóbiu, ale oni to tak väčšinou

hrať futbal. Je dôležité ukázať ľuďom,

nemyslia, lebo je to Švédsko. Ale ne-

že môžu byť úspešný vo všetkom, čo

počul som vo Švédsku, že by kričali

robia bez ohľadu na ich orientáciu.

niečo brutálne. Stalo sa asi raz, že bol v hľadisku niekto, kto kričal na mňa,

Dostal si aj negatívne reakcie, keď si

že gej a osoba vedľa neho mu poveda-

urobil verejne coming out?

la, nech zavrie hubu.

Nejaké boli, ale moja osobnosť je taká, že ma to nerozhodí. Jeden chlapík

Robíš aj nejaké ďalšie aktivity, ktoré

z inej krajiny povedal, že je to hriech,

podporujú LGBT ľudí?

ale povedal som mu, že ma to nezau-

Určite. Dávam rozhovory v iných kraji-

jíma, nech si myslí čo chce. Väčšinou

nách, lekcie o téme v školách, chcem

som mal pozitívne reakcie, špeciálne

byť rolovým modelom pre ľudí v ob-

vo Švédsku. Tiež v Anglicku, myslel

lastiach, kde je to v tejto téme ťažšie,

som si, že to bude horšie, ale dostal

byť nádejou, snažím sa pomáhať ako

som veľa pozitívnej podpory.

sa dá. Možno Slovensko, Bratislava, nebude otvorená teraz, ale za 5 – 10

Takže je to teraz lepšie, keď si out.

rokov, pokračujte v tom čo robíte,

Oveľa lepšie, vyhrali sme ligu v rovna-

a budete

kom roku ako som spravil coming out.

týmto rozhovorom môžeme pomôcť

Teraz hrám tretiu ligu, išiel som nižšie,

ľudom otvoriť sa, rozširovať obzory,

lebo som mal nejaké zrazenia a som

vzdelávať ich, v tom, že nehryzieme,

veľa v televízii, takže hrám teraz me-

sme normálni ľudia.

viac otvorené miesto. Aj

nej. Ale mám 27 rokov, som mladý, takže môžem sa tam ešte dostať, keď

Hovoril si, že si aj v televízii?

rok zaberiem. V súčasnosti robím veľa

V súčasnosti robíme TV show vo

62


QYS

ZIMA18 Švédsku, ktorá je založená na našej rodine. Aj otec, brat a sestra sú známi, sme ako švédsky Kardashians. Som tam ako otvorený gej muž, posledná epizóda bola tento pondelok, kde som išiel na rande s mužom. Ide o to ukázať, že je normálne byť gej. Máš v súčasnosti vzťah? Nemám na to čas. Jeden deň možno, nie teraz, hrám futbal, som v televízii, cestujem, snažím sa zistiť, čo potom všetkom chcem robiť. Čiže mladí muži majú stále príležitosť, čo sa týka teba. Mladší, starší, nezáleží, užívajte si život. Čo plánuješ ďalej? Keď bude TV show úspešná, mohla by byť druhá séria, hrám futbal, čaká ma veľa cestovania. Ďalší týždeň idem do Londýna, neskôr USA, Kanada. Spravím veľa lekcií o  LGBT vo Švédsku. A veľa aktivizmu. Plánuješ sa vrátiť na Slovensko? Určite je to zaujímavé mesto, krajina, rád zistím, kam ste sa posunuli.

63


QYS

ZIMA18

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný NOMANTINELS.

64

Profile for Nomantinels

QYS magazín • ZIMA18  

QYS magazín • ZIMA18  

Advertisement