Page 1

(สาเนา) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๕๙/๒๕๕๕ เรื่อง การขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ ประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา(ชั้นปี ๒-๔), ผู้กู้รายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษาและผู้กู้รายใหม่ -------------------------------------------------ตามที่ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้มีการให้กู้ยืมเงินผ่านระบบ e-studentloan นั้น เพื่อให้การดาเนินการเกี่ยวกับ การขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ ประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา(ชั้นปี ๒-๔), ผู้กู้รายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา และผู้กู้รายใหม่เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย อาศัยอานาจตามความในข้อ ๖(๔) ของคาสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๓๕๐๑/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เรื่อง การมอบอานาจของอธิการบดี ด้านการบริหารงานทั่วไป ให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าหน่วยงานภายในส่วนงาน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบ ภายในปฏิบัติการแทน หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา งานบริการและสวัสดิการ กองกิจการนิสิต จึงขอให้นิสิต ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ให้ดาเนินการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๑. คุณสมบัติผู้กู้ยืม ๑.๑ เป็นผู้มีสัญชาติไทย ๑.๒ เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ รายได้บิดา มารดา ผู้ปกครองรวมกันไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี ๑.๓ เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดีผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินของมหาวิทยาลัย(คะแนน เฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๒.๐๐) ๑.๔ เป็นผู้มีความประพฤติดีไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย เช่น หมกมุ่นในการพนัน เสพยาเสพติด ดื่มสุรา หรือเที่ยวเตร่ในสถาน บันเทิง เป็นต้น ๑.๕ เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ๑.๖ ไม่เคยเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดๆมาก่อน /๑.๗ ไม่เป็น...


๑.๗ ไม่เป็นผู้ที่ทางานประจาระหว่างศึกษา ๑.๘ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ๑.๙ ไม่เป็นหรือเคยได้รับโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษ สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ๑.๑๐ ผู้กู้ต้องมีอายุในขณะที่กู้โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ ๒ ปี และ ระยะเวลาผ่อนชาระอีก ๑๕ ปีรวมกันแล้วต้องไม่เกิน ๖๐ ปี ๒. ขั้นตอนการดาเนินการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ดาเนินการดังนี้ ที่ ขั้นตอน ระยะเวลา ๑ นิสิตผู้กู้ต่อเนื่องมหาวิทยาลัยบูรพา(ชั้นปี ๒-๔) ๑ – ๑๗ ๑.๑. ดาวน์โหลด“ รายการเอกสารประกอบแบบ ก.พ. ๒๕๕๕ คาขอกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ” พร้อมจัดเตรียมเอกสารประกอบทั้งหมด ให้ เรียบร้อย ๑.๒. นิสิตเข้าระบบ e-studentloan เพือ่ ยืนยัน ก.พ. การกู้ยืมปีการศึกษา ๒๕๕๕ ภาคเรียนที่๑ พร้อม ๒๕๕๕ พิมพ์แบบยืนยันการกูย้ ืมจากระบบ (นิสิตเลือกความประสงค์ขอกู้ในช่องค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ) ๑.๓. นิสิตนาส่งเอกสารประกอบ แบบคาขอกู้ยืม ๑ – ๑๗ เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตามข้อ ๑ ก.พ. ๒๕๕๕ (นิสิตค้างส่งข้อ ๑.๒ ได้ถึง ๑๗ ก.พ. ๒๕๕๕) ๒ รอบที๑่ นิสิตผู้กู้รายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา ก.พ.– ๑๒ และผู้กู้รายใหม่ เม.ย.๒๕๕๕ ๒.๑. ดาวน์โหลด“ รายการเอกสารประกอบแบบ คาขอกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ” พร้อมจัดเตรียมเอกสารประกอบทั้งหมดให้ เรียบร้อย

สถานที่ดาเนินการ ทางเว็บไซต์ กองกิจการนิสิต http://affair.buu.ac.th/ESLoadF orm.php

ทางเว็บไซต์ e-studentloan http://www.studentloan.or.th/

ห้องกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ชั้น ๑ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ทางเว็บไซต์ กองกิจการนิสิต http://affair.buu.ac.th/ESLoadF orm.php

/ *นิสิต...


ที่

ขั้นตอน

ระยะเวลา

สถานที่ดาเนินการ

*นิสิตผู้กู้รายใหม่ให้ดาเนินการลงทะเบียนขอ ก.พ.– ๑๒ ทางเว็บไซต์ e-studentloan รหัสผ่านระบบ e-studentloan ก่อน* เม.ย.๒๕๕๕ http://www.studentloan.or.th/ ๒.๒. นิสิตเข้าระบบ e-studentloan เพื่อยื่น แบบคาขอกู้ยืมปีการศึกษา ๒๕๕๕ ภาคเรียนที่๑ พร้อมพิมพ์แบบคาขอกู้จากระบบ(นิสิตค้างส่งได้ ถึง ๑๒ เม.ย. ๒๕๕๕) (นิสิตเลือกความประสงค์ขอกู้ในช่องค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ) ๒.๓. นิสิตนาส่งเอกสารประกอบ แบบคาขอกู้ยืม ๑ ก.พ.– ๑๒ เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตามข้อ ๑ เม.ย.๒๕๕๕ หมายเหตุ ข้อ๒.๒ ค้างส่งได้ถึงวันที่ ๑๒ เม.ย. ๒๕๕๕ ๓ นิสิตผู้กู้รายใหม่ เม.ย. ติดตามประกาศเรื่อง“กาหนดวัน-เวลา ๒๕๕๕ สัมภาษณ์”

ห้องกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ชั้น ๑ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ทางเว็บไซต์ http://affair.buu.ac.th/ ป้ายประกาศคณะ,ป้ายประกาศ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ๓. นิสิตวิทยาเขตจันทบุรีและวิทยาเขตสระแก้วให้ดาเนินการตามขั้นตอนการดาเนินการ ข้อ๒

ส่งแบบขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ ที่งานกิจการนิสิตของวิทยาเขต ภายในกาหนด และงานกิจการนิสิตของวิทยาเขต จะแจ้งกาหนดให้นิสิตทราบต่อไป ๔. กองกิจการนิสิตจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทาง เว็บไซด์กองกิจการนิสิต http://affair.buu.ac.th/ ป้ายประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคารศูนย์ กิจกรรมนิสิต ชั้นล่างและ ป้ายประกาศของคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต

/รอบที.่ ..


รอบที่ ๒ สาหรับนิสิต (รหัส ๕๕) ผู้กู้รายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษาและผู้กู้รายใหม่ ที่รายงาน ตัวเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา หลังวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕ กองกิจการนิสิต จะแจ้งกาหนดยื่นความ ประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาให้ทราบอีกครั้ง กองกิจการนิสิตจะประชุมนิสิตผู้ได้ สิทธิผู้กู้รายใหม่ หลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืมเงิน ซึ่งจะประกาศให้นิสิตได้ทราบกาหนดต่อไป หากนิสิตไม่ดาเนินการตามกาหนดข้างต้น มหาวิทยาลัยจะถือว่านิสิตไม่ประสงค์ขอกู้ยืมใน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ (ลงชื่อ)

บุญมา ไทยก้าว

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมา ไทยก้าว) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ปฏิบัติการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา สาเนาถูกต้อง (นางสาวศศิพร เมธีกุล) นักวิชาการศึกษา


กำหนดการส่งเอกสารปี 55  

กำหนดการส่งเอกสารปี 55 (กู้ต่อเนื่อง ม.บูรพา)

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you