Page 1

(สาเนา) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๕๙/๒๕๕๕ เรื่อง การขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ ประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา(ชั้นปี ๒-๔), ผู้กู้รายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษาและผู้กู้รายใหม่ -------------------------------------------------ตามที่ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้มีการให้กู้ยืมเงินผ่านระบบ e-studentloan นั้น เพื่อให้การดาเนินการเกี่ยวกับ การขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ ประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา(ชั้นปี ๒-๔), ผู้กู้รายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา และผู้กู้รายใหม่เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย อาศัยอานาจตามความในข้อ ๖(๔) ของคาสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๓๕๐๑/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เรื่อง การมอบอานาจของอธิการบดี ด้านการบริหารงานทั่วไป ให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าหน่วยงานภายในส่วนงาน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบ ภายในปฏิบัติการแทน หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา งานบริการและสวัสดิการ กองกิจการนิสิต จึงขอให้นิสิต ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ให้ดาเนินการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๑. คุณสมบัติผู้กู้ยืม ๑.๑ เป็นผู้มีสัญชาติไทย ๑.๒ เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ รายได้บิดา มารดา ผู้ปกครองรวมกันไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี ๑.๓ เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดีผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินของมหาวิทยาลัย(คะแนน เฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๒.๐๐) ๑.๔ เป็นผู้มีความประพฤติดีไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย เช่น หมกมุ่นในการพนัน เสพยาเสพติด ดื่มสุรา หรือเที่ยวเตร่ในสถาน บันเทิง เป็นต้น ๑.๕ เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ๑.๖ ไม่เคยเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดๆมาก่อน /๑.๗ ไม่เป็น...


๑.๗ ไม่เป็นผู้ที่ทางานประจาระหว่างศึกษา ๑.๘ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ๑.๙ ไม่เป็นหรือเคยได้รับโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษ สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ๑.๑๐ ผู้กู้ต้องมีอายุในขณะที่กู้โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ ๒ ปี และ ระยะเวลาผ่อนชาระอีก ๑๕ ปีรวมกันแล้วต้องไม่เกิน ๖๐ ปี ๒. ขั้นตอนการดาเนินการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ดาเนินการดังนี้ ที่ ขั้นตอน ระยะเวลา ๑ นิสิตผู้กู้ต่อเนื่องมหาวิทยาลัยบูรพา(ชั้นปี ๒-๔) ๑ – ๑๗ ๑.๑. ดาวน์โหลด“ รายการเอกสารประกอบแบบ ก.พ. ๒๕๕๕ คาขอกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ” พร้อมจัดเตรียมเอกสารประกอบทั้งหมด ให้ เรียบร้อย ๑.๒. นิสิตเข้าระบบ e-studentloan เพือ่ ยืนยัน ก.พ. การกู้ยืมปีการศึกษา ๒๕๕๕ ภาคเรียนที่๑ พร้อม ๒๕๕๕ พิมพ์แบบยืนยันการกูย้ ืมจากระบบ (นิสิตเลือกความประสงค์ขอกู้ในช่องค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ) ๑.๓. นิสิตนาส่งเอกสารประกอบ แบบคาขอกู้ยืม ๑ – ๑๗ เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตามข้อ ๑ ก.พ. ๒๕๕๕ (นิสิตค้างส่งข้อ ๑.๒ ได้ถึง ๑๗ ก.พ. ๒๕๕๕) ๒ รอบที๑่ นิสิตผู้กู้รายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา ก.พ.– ๑๒ และผู้กู้รายใหม่ เม.ย.๒๕๕๕ ๒.๑. ดาวน์โหลด“ รายการเอกสารประกอบแบบ คาขอกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ” พร้อมจัดเตรียมเอกสารประกอบทั้งหมดให้ เรียบร้อย

สถานที่ดาเนินการ ทางเว็บไซต์ กองกิจการนิสิต http://affair.buu.ac.th/ESLoadF orm.php

ทางเว็บไซต์ e-studentloan http://www.studentloan.or.th/

ห้องกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ชั้น ๑ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ทางเว็บไซต์ กองกิจการนิสิต http://affair.buu.ac.th/ESLoadF orm.php

/ *นิสิต...


ที่

ขั้นตอน

ระยะเวลา

สถานที่ดาเนินการ

*นิสิตผู้กู้รายใหม่ให้ดาเนินการลงทะเบียนขอ ก.พ.– ๑๒ ทางเว็บไซต์ e-studentloan รหัสผ่านระบบ e-studentloan ก่อน* เม.ย.๒๕๕๕ http://www.studentloan.or.th/ ๒.๒. นิสิตเข้าระบบ e-studentloan เพื่อยื่น แบบคาขอกู้ยืมปีการศึกษา ๒๕๕๕ ภาคเรียนที่๑ พร้อมพิมพ์แบบคาขอกู้จากระบบ(นิสิตค้างส่งได้ ถึง ๑๒ เม.ย. ๒๕๕๕) (นิสิตเลือกความประสงค์ขอกู้ในช่องค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ) ๒.๓. นิสิตนาส่งเอกสารประกอบ แบบคาขอกู้ยืม ๑ ก.พ.– ๑๒ เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตามข้อ ๑ เม.ย.๒๕๕๕ หมายเหตุ ข้อ๒.๒ ค้างส่งได้ถึงวันที่ ๑๒ เม.ย. ๒๕๕๕ ๓ นิสิตผู้กู้รายใหม่ เม.ย. ติดตามประกาศเรื่อง“กาหนดวัน-เวลา ๒๕๕๕ สัมภาษณ์”

ห้องกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ชั้น ๑ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ทางเว็บไซต์ http://affair.buu.ac.th/ ป้ายประกาศคณะ,ป้ายประกาศ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ๓. นิสิตวิทยาเขตจันทบุรีและวิทยาเขตสระแก้วให้ดาเนินการตามขั้นตอนการดาเนินการ ข้อ๒

ส่งแบบขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ ที่งานกิจการนิสิตของวิทยาเขต ภายในกาหนด และงานกิจการนิสิตของวิทยาเขต จะแจ้งกาหนดให้นิสิตทราบต่อไป ๔. กองกิจการนิสิตจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทาง เว็บไซด์กองกิจการนิสิต http://affair.buu.ac.th/ ป้ายประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคารศูนย์ กิจกรรมนิสิต ชั้นล่างและ ป้ายประกาศของคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต

/รอบที.่ ..


รอบที่ ๒ สาหรับนิสิต (รหัส ๕๕) ผู้กู้รายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษาและผู้กู้รายใหม่ ที่รายงาน ตัวเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา หลังวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕ กองกิจการนิสิต จะแจ้งกาหนดยื่นความ ประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาให้ทราบอีกครั้ง กองกิจการนิสิตจะประชุมนิสิตผู้ได้ สิทธิผู้กู้รายใหม่ หลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืมเงิน ซึ่งจะประกาศให้นิสิตได้ทราบกาหนดต่อไป หากนิสิตไม่ดาเนินการตามกาหนดข้างต้น มหาวิทยาลัยจะถือว่านิสิตไม่ประสงค์ขอกู้ยืมใน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ (ลงชื่อ)

บุญมา ไทยก้าว

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมา ไทยก้าว) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ปฏิบัติการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา สาเนาถูกต้อง (นางสาวศศิพร เมธีกุล) นักวิชาการศึกษา

กำหนดการส่งเอกสารปี 55  
กำหนดการส่งเอกสารปี 55  

กำหนดการส่งเอกสารปี 55 (กู้ต่อเนื่อง ม.บูรพา)

Advertisement