Page 1

28/11/2013

GMO Product

สิ นค า GMOs : ความ ม ั่ นคงและความ ปลอดภัย ท างด า นอาหารและการบริ โ ภค

ดร.ป ยะศักดิ ์ ชอุ มพฤกษ  ภาควิ ชาพฤกษศาสตร คณะวิ ท ยาศาสตร จุ ฬาลงกรณ มหาวิ ท ยาลัย

1. บท นํ า อาหารเป นป จจัยสํ าคัญที นอกจากจะช ่ วยให เรามี ชี วิ ตอยู ได  แล วยัง มี ส วนเกี ยวข ่ องต อพลานามัยที ดี ่ การเสริ มสร างร างกายให แข็ ง แรง แม กระทั่ ง ต อการสู กับโรค  ภัยต างๆ ในอดี ตการได รับอาหารอย างพอเพี ยง และครบหมวดหมู จัดได  ว าบรรลุ ตามสุ ขบัญญัติ ที กํ ่ าหนดขึ นแล ้ ว อย างไรก็ ดี การพัฒนาประเทศที ดี ่ ขึ น หลายประเทศได ้ ปรับให มาตรฐานของชี วิ ตของประชากรในประเทศของเขาสู ง ขึ นตามมาผู ้ บริ  โภคจึ ง ให ความสํ าคัญ และพิ ถี พิ ถันในการเลื อกบริ โภคอาหารมากยิ ง ขึ ่ น การเลื ้ อกไม บริ โภค อาหารที มี ่ น้ าตาลสู ํ ง คลอเรสเตอร รอลสู ง การเลื อกอาหารปลอดสารพิ ษ อาหารอิ นทรี ยอาหารชี วจิ ต การบริ โภคอาหารเสริ มต างๆเป นตัวอย างที เห็ ่ นได ชัด ดัง นั้ น เสถี ยรภาพและความมั่ นคงในอาหารจะไม จบที ปริ ่ มาณที เพี ่ ยงพอเพี ยงอย างเดี ยวแต จะรวมถึ ง คุ ณภาพมาตรฐานที สู ่ ง ขึ นและมี ้ ความปลอดภัยสู ง เป นสํ าคัญ ความเกรงกลัวว าจะไม สามารถผลิ ตอาหารให เพี ยงพอสนองตอบต อการเพิ มของจํ ่ านวนประชากรทํ าให มนุ ษย เริ มหันมาศึ ่ กษาและประยุ กต ใช เทคโนโลยี ใหม ๆ ในการผลิ ตอาหาร เริ มต ่ นจากการปรับปรุ ง วิ ธี การเขตกรรมเพื อเพิ ่ มผลผลิ ่ ตในพื ชชนิ ดต างๆ การป องกันโรคและแมลงศัตรู พื ช การนํ าเทคนิ คเพาะปลู กพื ชในน้ ายา การใช ํ สารเคมี ต างๆในการเกษตร การสัง เคราะห พันธุ พื  ชใหม ๆโดยการปรับปรุ ง พันธุ ท างธรรมชาติ  ที ให ่ ผลผลิ ตที ดี ่ ท ั้ ง ในเชิ ง คุ ณภาพและปริ มาณ เป นตัวอย างที สํ ่ าคัญที เกิ ่ ดขึ น ้ ในช วงการปฏิ วัติ เขี ยวในช วงป คศ. 1960 เป นต นมา จวบจนยุ คสมัยป 2000 การพัฒนาทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยี ชี วภาพที ช ่ วยให เริ มเข ่ าใจกลไกการทํ างาน ของสารพันธุ กรรมและยี นต างๆ เทคนิ คในป จจุ บันเป ดโอกาสให สามารถตัดต อ ดัดแปลงพันธุ กรรมพื ช โดยการตัดต อยี นจากสิ ง มี ่ ชี วิ ตต างๆเข าสู พื  ช ทํ าให ได พื ชพันธุ  ใหม ๆ ได อย างที ไม ่ เคยทํ าได มาก อน พื ชพันธุ เหล  านั้ นคื อสิ ง มี ่ ชี วิ ตดัดแปลงพันธุ กรรมที เรี ่ ยกว า GMOs (จี เอ็ มโอ) ที กํ ่ าลัง เข ามามี บทบาทให ห วงโซ อาหารมากยิ ง ขึ ่ น ้

2. พื ช ดัด แปลง พันธุ กรรม (GMOs ) และผลิ ต ภัณฑ อาหารจากพื ช ดัด แปลง พันธุ กรรมนั้ น (GMFs ) 2.1 พื ช ดัด แปลง พันธุ กรรม พื ชดัดแปลงพันธุ กรรม พื ชจํ าลองพันธุ  พื ชแต ง พันธุ  เหล านี ต ้ างเป นศัพท ที ปรากฏขึ ่ นในป ้ จจุ บันใช เรี ยก GMOs กระบวนการสร างหรื อสัง เคราะห GMOs เริ มจาก การศึ ่ กษายี นควบคุ มลักษณะต างๆในสิ ง มี ่ ชี วิ ตเช น ยี นสร างสี ของดอกไม ยี นสร างโปรตี นที ช ่ วยฆ าแมลงต างๆในรู ปโปรตี นพิ ษ (Toxin) จากนั้ นจะตัดยี นเป าหมาย ด วยเอนไซม ตัดยี น ยี นเป าหมายสามารถได จากพื ชด วยกัน จากสัตว จากจุ ลชี พจํ าพวกแบคที เรี ย รา หรื อแม กระทั่ ง จากไวรัส การตัดต อยี นจํ าเป นต องใช พาหะ ถ าเปรี ยบยี น เป นธงชัยแล ว จํ าเป นต องมี ผู ถื  อธงนั้ น พาหะส วนใหญ อยู ในรู  ปพลาสมิ ด ซึ ง คื ่ อสารพันธุ กรรมอิ สระที อยู ่ ในแบคที  เรี ย ดัง นั้ นยี นที ตัดมาได ่ จะนํ ามาต อกับพลาสมิ ดเพื อสร ่ าง โครงสร างหลักรองรับการทํ างานของยี นในอนาคต กล าวคื อ มี โครงสร างหลักของส วนควบคุ มระดับและจัง หวะในการแสดงออก (Promotor : โปรโมเตอร ) และส วน กํ ากับการสิ นสุ ้ ดและเสถี ยรภาพของยี น (Terminator : เทอร มิ เนเตอร ) การตัดต อที เหมาะสมจะเกิ ่ ดโครงสร างของยี นครบชุ ด คื อมี ท ั้ ง โปรโมเตอร ยี น และเทอร มิ เนเตอร นักวิ ท ยาศาสตร สามารถใช พลาสมิ ดสํ าเร็ จรู ปที มี ่ โครงสร างรองรับไว หรื อจะจัดทํ าโครงสร างเหล านั้ นเองได หลัง จากที ได ่ พลาสมิ ดที มี ่ โครงสร างสมบู รณ แล ว จะทํ าการ ถ ายยี นเหล านั้ นเข าสู พื  ชเป าหมายต อไป การถ ายยี นเสมื อนเป นเรื อที พาผู ่ ถื  อธงไปยัง อี กฝ ง หนึ  ง การถ ่ ายยี นสามารถทํ า ได โ ดยการใช แบคที เรี ย อะโกรแบคที เรี ย (Agrobacterium tumefacien) เป นสื อนํ ่ า ให ยี นเข าสู พื  ช หรื อการใช กระแสไฟฟ าเหนี ยวนํ ่ าให ยี นครบชุ ดนั้ นเข าสู พื  ช (วิ ธี อี เล็ กโตรโพเลชั่ น : electroporation) หรื อนํ ายี นไปเคลื อบไว บนอนุ ภาคทองคํ าแล วยิ ง อนุ ภาคเหล านั้ นเข าไปในพื ช (วิ ธี พาทิ เคิ ลกัน : Particle gun) ขั้ ้ นตอนนี จะใช ้ ชิ นส ้ วนพื ชในรู ปของเนื อเยื ้ อพื ่ ช ปกติ นัก วิ ท ยาศาสตร จํ าเป นต องถ ายยี น 2 ชุ ด คื อชุ ดยี นเป าหมาย และชุ ดยี นที ช ่ วยในการคัดเลื อก ยี นชุ ดหลัง ใส เพิ มเข ่ ามาเพื อช ่ วยให การคัดเลื อกพื ชดัดแปลงพันธุ กรรมทํ าได ง าย ขึ น ภายหลัง การถ ้ ายยี นเข าสู พื  ชจะเพาะเลี ยงเนื ้ อเยื ้ อเหล ่ านั้ น คัดเลื อก และทํ าการประเมิ นผล ไปพร อมๆกัน จนได พื ชดัดแปลงพันธุ กรรมในท ายที สุ ่ ด การนํ าพื ชดัดแปลง พันธุ กรรมมาศึ กษาการทํ างานต างๆ ในสิ ง มี ่ ชี วิ ตเป นสิ ง ที ่ ทํ ่ าไดแต การนํ าพื ชเหล านั้ นมาจํ าหน ายเป นการค า ต องผ านขั้ นตอนการประเมิ นความเสี ยง และความปลอดภัย ่ ระดับหนึ ง ก ่ อน นักวิ ท ยาศาสตร สร างพื ชดัดแปลงพันธุ กรรมออกมามากมาย แต ที ได ่ รับอนุ ญาติ ให สามารถวางขายและหมุ นเวี ยนในตลาดโลก ได แก ข าวโพด มันฝรั่ ง คาโน ล า (เรบซี ด) ถั่ วเหลื อง มะเขื อเทศ ฝ าย ยาสู บ ตามสัดส วนจากมากไปน อย ตามลํ าดับ พื ชจํ าพวกข าวโพด มันฝรั่ ง ถั่ วเหลื อง และมะเขื อเทศ เป นวัตถุ ดิ บหลักต นทางในการผลิ ตอาหารและผลิ ตภัณฑ อี กนานับชนิ ด และเป นวัตถุ ดิ บหลักที ประเทศไทย ่ มี การนํ าเข าในสัดส วนที สู ่ ง 2.2 อาหารและผลิ ต ภัณฑ ที ทํ ่ า จากพื ช ดัด แปลง พันธุ กรรม (GMF) GMF เป นคํ าที ย ่ อมาจากคํ าในภาษาอัง กฤษว า Genetically Modified Food ซึ ง หมายถึ ่ ง อาหารและผลิ ตภัณฑ ที ผลิ ่ ตหรื อแปรรู ปจากพื ชดัดแปลง พันธุ กรรม และ/หรื อ แปรรู ปจากผลิ ตภัณฑ ที ได ่ จากพื ชดัดแปลงพันธุ กรรม หรื อมี ส วนประกอบอย างใดอย างหนึ ง จากผลิ ่ ตภัณฑ ที ได ่ จากการแปรรู ป ตัวอย างเช น เต าหู ที  ่ ผลิ ตจากถั่ วเหลื องดัดแปลงพันธุ กรรม (ถั่ วเหลื อง GMOs) จัดเป น GMF หรื อน้ าอัดลมที ํ มี ่ ส วนผสมของน้ าตาลซึ ํ ง เป ่ นผลิ ตภัณฑ ที ได ่ จากการแปรรู ปข าวโพด GMOs อี ก ต อหนึ ง ก็ ่ จัดเป น GMF จากการศึ กษาพบว า มี ผลิ ตภัณฑ อาหารสํ าเร็ จรู ป และอาหารแปรรู ปไม น อยกว า 3000 ชนิ ด ที ใช ่ วัตถุ ดิ บหรื อมี ส วนประกอบในวัตถุ ดิ บอย างใดอย างหนึ ง ่ เกี ยวข ่ องกับ GMOs ผลิ ตภัณฑ ดัง กล าวครอบคลุ มแทบทุ กชนิ ดของอาหารรวมทั้ ง อาหารหลักในแต ละมื อ เครื ้ องดื ่ ม อาหารเด็ ่ ก ขนมขบเคี ยว และผลิ ้ ตภัณฑ อี กนานับชนิ ด ผู บริ  โภคส วนใหญ จะไม สามารถกํ าหนดขอบเขตได ชัดเจนว าเป นผลิ ตภัณฑ ใดบ าง ผลิ ตภัณฑ บางชนิ ดแปรรู ปไปจากสภาพเดิ มมาก เช น ชอคโกแล็ ต ลู กกวาด ขนมบางชนิ ด ที ปรุ ่ ง รส ต างก็ ใช วัตถุ ดิ บที แปรรู ่ ป ใช วัสดุ ปรุ ง แต ง สี กลิ น และรส ที ่ ทํ ่ าจากพื ช GMOs ได ในชอคโกแล็ ต จะมี Lecitin ที ทํ ่ าจากถั่ วเหลื อง ในขนมขบเคี ยว แม ้ จะทํ าจาก ข าวสาลี ธรรมชาติ แต อาจผ านการปรุ ง แต ง รสด วยสารปรุ ง แต ง รสที ได ่ จากพื ช GMOs ได สํ าหรับประเทศไทยวัตถุ ดิ บต นทางที สํ ่ าคัญที เป ่ นพื ช GMOs ได แก ถั่ วเหลื อง ข าวโพด มันฝรั่ ง มะเขื อเทศ และมะละกอ ทั้ ง หมดจัดเป นพื ชในกลุ มแรกๆที  จะ ่ ต องจับตามอง ผลิ ตภัณฑ อาหารที แปรรู ่ ป หรื อมี ส วนเกี ยวข ่ องกับวัตถุ ดิ บต นทางเหล านี ้ จํ าเป นต องได รับความสนใจเป นพิ เศษ www.mcc.cmu.ac.th/graduate/Agro723/Reading_Materials/GMO product.html

1/4


28/11/2013

GMO Product ต องจับตามอง ผลิ ตภัณฑ อาหารที แปรรู ่ ป หรื อมี ส วนเกี ยวข ่ องกับวัตถุ ดิ บต นทางเหล านี ้ จํ าเป นต องได รับความสนใจเป นพิ เศษ

3. ท ํ า ไมต อง กัง วลกับ ผลิ ต ภัณฑ GMF เหล า นี ้ นักวิ ท ยาศาสตร คาดหวัง ว าการดัดแปลงพันธุ กรรมที เป ่ ดโอกาสให สามารถออกแบบและปรับปรุ ง พันธุ ให  ได พันธุ ที  มี ่ ศักยภาพสู ง ซึ ง จะช ่ วยแก ป ญหาการผลิ ต อาหารเลี ยงประชากรโลกที ้ คาดว ่ าจะเพิ มขึ ่ นอย ้ างมากจนไม พอเพี ยงได แต ในป จจุ บันเทคโนโลยี นี ถู ้ กวิ พากษ วิ จารณ มาก โดยเฉพาะความไม มั่ นใจว าพื ชดัดแปลงพันธุ กรรม จะใช เป นอาหารที มี ่ ความปลอดภัยเหมื อนกับอาหารธรรมชาติ หรื อไม แม ในอดี ตขั้ นตอนการอนุ ญาตให มี การผลิ ตพื ชเหล านี เป ้ นการค าได มี การวิ เคราะห องค ประกอบเปรี ยบ เที ยบ ศึ กษาความเหมื อนทางเคมีศึ กษาผลกระทบโดยตรงต อยี นเป าหมายทั้ ง ในแง ความปลอดภัยในการบริ โภคเบื องต ้ น ปริ มาณที ปรากฏถึ ่ ง ระดับอันตราย และการย อย สลายในสิ ง มี ่ ชี วิ ต แต ง านทดลองส วนใหญ ยัง ไม ครอบคลุ มถึ ง ความปลอดภัยในการนํ าผลิ ตภัณฑ ดัดแปลงพันธุ กรรมมาใช ในระยะยาว โดยเฉพาะความปลอดภัยในการใช เป นอาหารและความปลอดภัยสํ าหรับสภาพแวดล อม 3.1 หลัก S ub s ta ntia l e q uiv a le nt ความเที ยบเท าในแง คุ ณค าทางอาหาร องค ประกอบทางเคมี และการใช ประโยชน ที ไม ่ ต างจากพันธุ ธรรมชาติ  substantial equivalent เป นบรรทัดฐานอัน ดับต นๆ ในการตรวจสอบความปลอดภัยในอาหาร ผลิ ตภัณฑ อาหาร และยาหลายชนิ ดที ผลิ ่ ตจากแบคที เรี ย GMOs ที วางจํ ่ าหน ายในท องตลาดในป จจุ บัน ส วนใหญ จะสอบผ านเกณฑ เหล านี ้เนื องจากโปรตี ่ น ต างๆที ผลิ ่ ตขึ นใหมถู ้ กผลิ ตในระบบป ด มี การสกัดเอาเฉพาะโปรตี นหลักให บริ สุ ท ธิ ์และจากการวิ เคราะห โปรตี นที สกัดได ่ ในระดับโมเลกุ ลพบว าไม มี ความแตกต างจาก โปรตี นในธรรมชาติ นอกจากนี ผลิ ้ ตภัณฑ ดัง กล าวมิ ได จํ าหน ายในรู ปแบคที เรี ยที เป ่ น GMOs เองแต จํ าหน ายในรู ปโปรตี นสกัดบริ สุ ท ธิ ์ จึ ง มี ความปลอดภัยในระดับไม ต าง จากโปรตี นที ได ่ จากธรรมชาติ อย างไรก็ ดี ในกรณี ของพื ช GMOs และผลิ ตภัณฑ นั้ นต างไป เพราะเป นการใช ตัวพื ช GMOs เอง ดัง นั้ นจึ ง จํ าเป นต องพิ จารณาเป นรายกรณี ทั้ ง ในแง ชนิ ดของพื ช ตัวยี นที ใช ่ และลักษณะการนํ าผลิ ตภัณฑ ไปใช ประโยชน ตัวอย างเช นในกรณี ที เป ่ นถั่ วเหลื อง และข าวโพดดัดแปลงพันธุ กรรม โดยการตัดต อยี นสร าง โปรตี นที เป ่ นพิ ษต อแมลง (Bt toxin) จะพบว า ภายในเมล็ ดธัญพื ชเหล านี ้แม ว าจะมี โปรตี นและปริ มาณสารอาหารชนิ ดอื นๆเที ่ ยบเท าธรรมชาติ ซึ ง สอบผ ่ านในแง ความ เที ยบเท าเฉพาะในส วนที เหมื ่ อนกับธรรมชาติ ก็ ตาม แต ในเมล็ ดธัญพื ชเหล านี จะมี ้ โปรตี น Bt toxin อยู  โดยรวมแล วถื อว าต างไปจากธรรมชาติ เป นต น นักวิ ท ยาศาสตร ยัง ไม มี ข อมู ลและผลตรวจสอบว าการบริ โภค Bt toxin ในระยะยาว จะเกิ ดผลเสี ยต อสุ ขภาพหรื อไม แต อย างใด ในรายงานของ FDA ระบุ ว า Bt toxin ไม มี ผลกระทบต อ สัตว เลี ยงลู ้ กด วยนม และแมลงชนิ ดอื นๆเช ่ นผึ ง ตัวเบี ้ ยน ก็ ตาม แต จากผลการศึ กษา ณ มหาวิ ท ยาลัยคอร แนล โดยที มนักวิ ท ยาศาสตร อี กชุ ดหนึ ง พบว ่ า Bt toxin มี ผลต อตัว อ อนของผี เสื อโมนาร ้ ท ซึ ง เป ่ นแมลงที ช ่ วยผสมเกสรและไม ใช ศัตรู พื ช หรื อแมลงในสกุ ล Lepidopthera กล าวคื อ ตัวอ อนของผี เสื อที ้ กิ ่ นละอองเกสรจะตายภายใน 4 วัน มี การทดลองในลักษณะคล ายกันในแมลงช าง พบว า แมลงช างที กิ ่ นหนอนเจาะลํ าต นซึ ง กิ ่ นข าวโพดที มี ่ โปรตี น Bt toxin ส วนหนึ ง จะตายภายในเวลาไม ่ กี วัน นอกจากนี ่ การ ้ ทดสอบประเมิ นผลฝ ายที มี ่ การตัดต อยี น Bt toxin ในประเทศจี น พบว า นอกจากตัวโปรตี นจะมี ผลต อหนอนเจาะสมอฝ ายซึ ง เป ่ นศัตรู พื ชแล ว มดที มากิ ่ นหนอนเจาะสมอ ฝ ายก็ ได รับพิ ษจากโปรตี นเช นเดี ยวกัน ที ผ ่ านมานักวิ ท ยาศาสตร เคยรายงานผลการวิ จัยในโครงการตัดต อยี นเพื อเพิ ่ มคุ ่ ณค าทางโปรตี นให กับถั่ วเหลื อง พบว าแม ถั่ วเหลื องจะมี คุ ณค าของโปรตี นเพิ ม ่ ขึ นจริ ้ ง แต ก็ พบปริ มาณสารบางชนิ ดในกลุ ม  phytoestrogen ซึ ง เป ่ นฮอร โมนที ใกล ่ เคี ยงฮอร โมนเพศหญิ ง ในสัตว เลี ยงลู ้ กด วยนมเพิ มมากขึ ่ น ้ และระดั บ ของ phytoestrogen ที ตรวจพบก็ ่ สู ง พอที จะเป ่ นอันตรายต อเด็ กทารกได โดยหลักการ การตัดต อยี นอยู บนพื  นฐานของการแทรกตัวของยี ้ นไปต อเข ากับพื ชอย างสุ ม และไม  สามารถระบุ ตํ าแหน ง ของยี นได ผลกระทบอันเกิ ดจากการตัดต อยี นชนิ ดหนึ ง อาจออกมาในรู ่ ปที มิ ่ อาจคาดเดาได เฉกเช นกับผลของระดับ phytoestrogen ที เพิ ่ มขึ ่ นโดย ้ ไม ท ราบสาเหตุ 3.2 โอกาสท ี จ ะก ่ อให เกิ ด ภู มิ แพ ป จจุ บันกฎเกณฑ ในการตรวจสอบอยู บนหลักฐานในการตรวจสอบโมเลกุ  ลของสารที ต ่ องสงสัยกับตัวอย างของสารที มี ่ รายงานผลแล ว ว าสามารถก อให เกิ ดภู มิ แพ 126 ชนิ ด การตรวจสอบดัง กล าวจัดว าเป นเพื อการทดสอบเบื ่ องต ้ นทางวิ ท ยาศาสตร เพื อลดความเสี ่ ยง แต ่ มิ ได หมายความว าจะปลอดความเสี ยงจากภู ่ มิ แพ ได ในป จจุ บันโรคภู มิ แพ ยัง เป นโรคที นักวิ ่ ท ยาศาสตร ไม สามารถอธิ บายสาเหตุ ได อย างชัดเจน นอกจากนี ผลกระทบในรู ้ ปของอาการในแต ละคนก็ มี ต างกัน ตัวอย าง ของงานทดลองที ตอกย้ ่ าให ํ เห็ นถึ ง ความเสี ยงของการใช ่ พื ช GMOs เป นอาหารในกรณี นี ได ้ แกการทดลองย ายยี นจากบราซิ ลนัท มาใส ในถั่ วเหลื องเพื อเพิ ่ มคุ ่ ณค าทาง โปรตี น พบว า ถั่ วเหลื องที ได ่ รับยี นสร างสารที ก ่ อให เกิ ดภู มิ แพ จากบราซิ ลนัท เกิ ดขึ น โครงการดัง กล ้ าวจึ ง ได ระงับไปก อนที จะมี ่ การผลิ ตออกมาจํ าหน ายจริ ง

ป จจุ บันนักวิ ทยาศาสตร ย ังไม ทราบว าการตัดต อยี นใดบ างในลักษณะใดที อาจก ่ อให เกิ ดภู มิ แพ ได  ดังนั้ นการระแวดระวังและตรวจสอบก อนการวางจํ าหน าย จึ ง เป นสิ ง ที ่ จํ ่ าเป นอย างหลี กเลี ยงไม ่ ได 3.3 ผลกระท บโดยตรง ต อภู มิ คุ ม กัน  ความกัง วลในเรื องความปลอดภัยต ่ อผู บริ  โภคในประเด็ นนี ถู ้ กจัดให มี ความสํ าคัญในระดับต นๆเช นเดี ยวกัน การบริ โภคโปรตี นที สร ่ างขึ นจากยี ้ นเป าหมายหรื อ ตัวยี นเป าหมายเองอาจส ง ผลในแง ลบต อภู มิ คุ มกันในระยะยาวได  ตัวอย างเช น ในงานทดลองของ Dr. Pusztai ซึ ง เป ่ นนักวิ ท ยาศาสตร ที ทํ ่ าการค นคว าวิ จัยโปรตี นต างๆในพื ชอย างต อเนื องโดยเฉพาะโปรตี ่ นเลคติ น (lectin) ซึ ง ไม ่ เป นพิ ษ ต อสัตว เลี ยงลู ้ กด วยนม รายงานผลการทดลองที ทํ ่ าขึ นขณะที ้ เขายัง ทํ ่ างานอยู ที  สถาบัน Rowett Research Institute ที ่ สก ่ อตแลนด ว า การทดลองให หนู กิ นมันฝรั่ ง ดัดแปลงพันธุ กรรมที มี ่ การสร างเลคติ น เปรี ยบเที ยบกันมันฝรั่ ง ปกติ ที เพิ ่ มสารเลคติ ่ นในปริ มาณเท ากัน พบว า หนู ชนิ ดที ให ่ มันฝรั่ ง ดัดแปลงพันธุ กรรมมี ภู มิ คุ มกันลดลง มี  อาการบวมของลํ าไส และน้ าหนักตัวลดลง ขณะที ํ ในมันฝรั่ ่ ง ปกติ ที เพิ ่ มสารเลคติ ่ นไม เกิ ดการเปลี ยนแปลงในเชิ ่ ง ลบ ผลการทดลองจะชี ให ้ เห็ นความเป นไปได ที จะมี ่ ความเสี ยงในการบริ ่ โภค GMOs เกิ ดขึ น แตรายงานของ Dr. Pusztai ก็ ้ ได รับการตํ าหนิ ว าไม มี ความ สมบู รณ ท างวิ ท ยาศาสตร เพราะการเกิ ดความผิ ดปกติ ในหนู อาจเกิ ดจากการขาดสารอาหารโดยเฉพาะโปรตี นในมันฝรั่ ง ดัดแปลงพันธุ กรรมในชุ ดทดลองมี ปริ มาณน อยกว า 20 % ได ด วยเช นกัน การทดลองยัง คงดํ าเนิ นการอยู ต  อไปเพื อให ่ ได ข อมู ลที แม ่ นยํ าและเชื อถื ่ อได มากยิ ง ขึ ่ น ้ ไม ว าผลการทดลองของ Dr. Pusztai จะถู กต องหรื อไมอย างน อยที สุ ่ ดข อวิ จารณ ต างๆต องานของเขาได กระตุ นให  นักวิ ท ยาศาสตร ตื นตัวมาศึ ่ กษาความ ปลอดภัยในแง การบริ โภคมากยิ ง ขึ ่ น ้ ปกติ ร างกายสัตว เลี ยงลู ้ กด วยนมเมื อได ่ รับโมเลกุ ลแปลกปลอมจะสร างภู มิ คุ มกันขึ  น ตัวอย ้ างเช น ในเด็ ก วัคซี นโปลิ โอ ช วยให เด็ กต านทานโรคร าย เมื อเด็ ่ กได รับ โปรตี นของโปลิ โอไวรัสวัคซี นดัง กล าวจะซึ มเข าทางเยื อบุ ่ ข างแก ม เยื อบุ ่ ท างเดิ นอาหารในส วนต างๆ และกระตุ นให  เกิ ดภู มิ คุ มกันในเด็  กในท ายที สุ ่ ด ปกติ ร างกายจะตอบ สนองต อโมเลกุ ลแปลกปลอมตลอดเวลา ที ผ ่ านมาอาหารส วนใหญ มาจากโมเลกุ ลธรรมชาติ การบริ โภคพื ชดัดแปลงพันธุ กรรมที มี ่ การแสดงออกของยี นใหม ๆในอนาคต ทํ าให โอกาสได รับโมเลกุ ลแปลกปลอมที ต ่ างจากธรรมชาติ เพิ มมากยิ ่ ง ขึ ่ น ที ้ น ่ ากลัวคื อถ าโมเลกุ ลแปลกปลอมมี ผลกระทบต อร างกายในรู ปของพิ ษสะสมในระยะยาว หรื อ โมเลกุ ลแปลกปลอมเหล านั้ นเป นส วนของดี เอ็ นเอที ถู ่ กออกแบบมาให สามารถตัดต อยี นเข าสู สิ  ง มี ่ ชี วิ ตต างชนิ ดได โดยง าย โอกาสที ผู ่ บริ  โภคจะเสี ยงก็ ่ มี สู ง ยิ ง ขึ ่ น ้ 3.4 ป ญ หาการถ า ยท อดยี นจากการบริ โ ภคอาหาร GMOs เข า สู ร  า ยกายหรื อการถ า ยยี นไปยัง จุ ล ชี พ โดยเฉพาะประเด็ นเรื อง ยี ่ น ต า นท านยาปฏิ ชี ว นะ ในขณะที สร ่ างพื ชดัดแปลงพันธุ กรรม นักวิ ท ยาศาสตร ได ใช ยี นต านทานยาปฏิ ชี วนะ เช น ยี นต านทานยาปฏิ ชี วนะคานามัยซิ น (Kanamycin) ป จจุ บัน GMOs ที วางจํ ่ าหน ายในท องตลาดในป จจุ บันใช ยี นดัง กล าวถึ ง 70-80 % สมาคมการแพทย แห ง ประเทศอัง กฤษ (British Medical Association) ได เสนอให รัฐบาลอัง กฤษยับยั้ ง การปลู กและการนํ าเข าพื ชดัดแปลงพันธุ กรรม และ อาหารที ทํ ่ าจากพื ชดัดแปลงพันธุ กรรมนั้ น ด วยเหตุ ผลที ว ่ าการใช ยี นต านทานยาปฏิ ชี วนะในการคัดเลื อกพื ชดัดแปลงพันธุ กรรม อาจทํ าให มนุ ษย และสัตว ที บริ ่ โภคอาหารที ่ ทํ าจากพื ชเหล านี ไม ้ สามารถใช ยาปฏิ ชี วนะในการรักษาโรคได ต อไป ป ญหาของแบคที เรี ยดื อยาในโรงพยาบาลเป ้ นป ญหาในวงการสาธารณสุ ขอันหนึ ง ที ่ ยัง แก ่ ไม ไดป ญหาดัง กล าวเกิ ดจากการสะสมตัวของเชื อโรคดื ้ อยาปฏิ ้ ชี วนะ www.mcc.cmu.ac.th/graduate/Agro723/Reading_Materials/GMO product.html

2/4


28/11/2013

GMO Product

ป ญหาของแบคที เรี ยดื อยาในโรงพยาบาลเป ้ นป ญหาในวงการสาธารณสุ ขอันหนึ ง ที ่ ยัง แก ่ ไม ไดป ญหาดัง กล าวเกิ ดจากการสะสมตัวของเชื อโรคดื ้ อยาปฏิ ้ ชี วนะ ในมะเขื อเทศ และซอสมะเขื อเทศ ที อนุ ่ ญาตจํ าหน ายเป นการค าก็ มี ยี นต านทานยาปฏิ ชี วนะคานามัยซิ น ซึ ง ยาชนิ ่ ดนี ปกติ ้ ใช รักษาผู ป  วยโรคปอดทู เบอร โรโคซิ ส ซึ ง ป ่ จจุ บัน กํ าลัง เป นโรคที กลับเข ่ ามามี บทบาทรุ นแรงอี กครั้ ง รายงานของ FDA ยื นยันว าดี เอ็ นเอในอาหารดัดแปลงพันธุ กรรมไม สามารถเล็ ดลอดจากกระบวนการย อยสลายของมนุ ษย และสัตว ได อย างไรก็ ดี จากการทดลอง โดยผสมยี นเข ากับอาหารให หนู กิ น พบว ายี นส วนใหญ จะถู กย อยสลายไปในระบบทางเดิ นอาหารในเวลาไม กี นาทีแต ่ ส วนหนึ ง แม ่ จะเป นส วนน อยยัง คงอยู ในระบบทางเดิ  น อาหารได เป นเวลาหลายชั่ วโมง และสามารถตรวจสอบต อไปได แม ถู กขับออกมาในรู ปมู ลสัตวแม ว ายี นดัง กล าวไม มี ผลต อการชักนํ าให แบคที เรี ยในทางเดิ นอาหารของหนู เปลี ยนแปลงไปก็ ่ ตาม แต กลับตรวจพบยี นดัง กล าวในเซลเม็ ดเลื อดขาวและในตัวอ อนของหนู ที กํ ่ าลัง ตั้ ง ครรภ การทดลองนี ชี ้ ให ้ เห็ นถึ ง ความเสี ยงที ่ อาจจะเกิ ่ ดขึ นได ้ ในกรณี ที ่ บริ โภคผลิ ตภัณฑ จาก GMOs มี รายงานล าสุ ดว าผึ ง ที ้ เลี ่ ยงโดยใช ้ ละอองเรณู จากเกสรเรปซี ดที ได ่ รับการตัดต อยี นต านทานยาปราบวัชพื ชมี ความเสี ยงที ่ จ ะได ่ รั บ ยี น โดยเมื ่ อนํ า มาศึ กษา แบคที เรี ยในทางเดิ นอาหาร จะพบว า แบคที เรี ยและยี สต ได รับยี นต านทานยาปราบวัชพื ชจากอาหารในทางเดิ นอาหารแม ว าจะเกิ ดขึ นในอัตราที ้ ต่ ่ าก็ ํ ตาม ชี ให ้ เห็ นถึ ง ความ เสี ยงในการบริ ่ โภคในระยะยาว รายงานในวารสาร Nature ฉบับเดื อนพฤษภาคม 2000 ชี ให ้ เห็ นว าชิ นส ้ วนของยี นในธรรมชาติ สามารถกระตุ นให  แบคที เรี ยได รับยี นและส ง ข ามชนิ ดของ แบคที เรี ยได ปกติ การถ ายทอดยี นในป จจุ บัน ใช พาหะออกแบบมาเป นพิ เศษเพื อให ่ ใช ถ ายทอดยี นข ามชนิ ดของสกุ ลไปมาระหว างสิ ง มี ่ ชี วิ ตได บนพาหะเหล านี ส ้ วนใหญ จะมี ยี นต านทานยาปฏิ ชี วนะ ซึ ง ได ่ จากโมบายอิ ลิ เมนต (Mobile element) ที มี ่ คุ ณสมบัติ แทรกตัวหรื อหลุ ดออกจากชุ ดของสารพันธุ กรรมได เมื อมี ่ การแบ ง เซลเสมื อนมี การ เคลื อนย ่ ายไปมาของยี น และแบคที เรี ยเองสามารถถ ายทอดยี นไปมาโดยกระบวนการคอนจู เกชั่ นที แลกเปลี ่ ยนสารพันธุ ่ กรรมทางท อที สร ่ างขึ นขณะเซลแบคที ้ เรี ยมาเกาะตัว กัน การเกิ ดรี คอมบิ เนชั่ น ยอมให มี การสลับสับเปลี ยนสารพันธุ ่ กรรมไปมา เป นกลไกอี กอันหนึ ง ที ่ ทํ ่ าให ความกัง วลเรื องการแพร ่ กระจายตัวของยี นต านทานยาปฏิ ชี วนะมี สู ง ยิ ง ขึ ่ น ้ แม ว าในป จจุ บันมี การวิ จัยหายี นที ช ่ วยในการคัดเลื อกทดแทนยี นต านทานยาปฏิ ชี วนะในรู ปยี นที เกี ่ ยวข ่ องกับการใช ประโยชน จากน้ าตาลแมนโนส ํ (PositechTM) แต พื ช GMOs ส วนใหญ ในท องตลาดยัง คงเป นพื ชรุ นเก  าที ใช ่ ยี นต านทานยาปฏิ ชี วนะโดยเฉพาะคานามัยซิ น 3.5 ผลกระท บอื น ่ นอกจากผลกระทบในแง สุ ขภาพพลานามัยแล ว ผลกระทบที สํ ่ าคัญต อการนํ าพื ช GMOs มาประยุ กต ใชยัง ส ง ผลถึ ง สภาพแวดล อม ระบบนิ เวศนและ วิ วัฒนาการในระยะยาวอี กด วย มี คํ าถามมากมายที เกี ่ ยวข ่ องถึ ง ผลกระทบด านความปลอดภัย ความเสี ยง และวิ ่ วัฒนาการ ที อาจได ่ รับผลกระทบที ยัง ไม ่ มี คํ าตอบ คํ าถามเหล านี ตั้ ้ ง อยู บนพื  นฐาน ้ ของความปลอดภัยสู ง สุ ด มิ ใช อยู บนพื  นฐานของกฎเศรษฐศาสตร ้ ที ชั่ ่ ง น้ าหนักผลได ํ มากกว าผลเสี ยเท านั้ น แม ว าในป จจุ บันมี การพู ดกันมากถึ ง ประเด็ น Low risk Absolutely low risk หรื อ No risk ก็ ตาม สํ าหรับมนุ ษย ชาติ สิ ง แวดล ่ อมและระบบนิ เวศน แล ว ประเด็ นสํ าคัญคื อความปลอดภัยสู ง สุ ด คํ าถามภายใต ความเสี ยงที ่ ยัง ไม ่ สามารถให ข อสรุ ปได ว าปลอดภัยจริ ง ได แก ความไม รู ว  า 1) ยี นที ตัดต ่ อเข าไปนั้ นมี ผลต อความหลากหลายทางชนิ ดและพันธุ กรรม ในป จจุ บันและอนาคตอย างไร การตัดต อยี น Bt toxin เพี ยงยี นเดี ยวเกิ ดผลกระทบต อ แมลงหลายชนิ ดที พิ ่ สู จน ได ผลดัง กล าวจะกระทบต อการคงอยู ของประชากรของแต  ละชนิ ดพันธุ ของสิ  ง มี ่ ชี วิ ตนั้ นโดยตรง 2) จะเกิ ดวิ วัฒนาการในระดับยี นของสิ ง มี ่ ชี วิ ตในระดับอนู ย อยที เรี ่ ยกว า นาโนอี โคซิ สเต็ ม (nano ecosystem) และระดับมหภาค (macro ecosystem) หรื อไม การถ ายทอดยี นของสิ ง มี ่ ชี วิ ต ทั้ ง ในแนวระนาบและแนวตั้ ง ในระยะยาวยัง คงเป นประเด็ นป ญหาที ยัง ต ่ องรอคอยคํ าตอบ การถ ายทอดยี นข ามกลุ ม  ของสิ ง มี ่ ชี วิ ต (Taxa) ยี นเหล านี จะวิ ้ วัฒนาการข ามกํ าแพงชนิ ดพันธุ ท างธรรมชาติ  (Species barrier) ทํ าให เกิ ดการคัดเลื อกที ผิ ่ ดไปจากธรรมชาติ เช น ในข าวโพดที ่ มี ยี น Bt toxin อาจทํ าให แมลงปรับตัวตาม และมี ผลทํ าให ความสัมพันธ ระหว างชนิ ดของสิ ง มี ่ ชี วิ ตในระบบนิ เวศน เปลี ยนแปลงไปได ่ และในแง ร ายอาจทํ าให สิ ง มี ่ ชี วิ ตบาง ชนิ ดอาจต องสู ญพันธุ ไปได  เลยที เดี ยว การมองข ามผลของยี นและสภาพแวดล อมร วมกันโดยเจตนาใส ยี นเหมื อนใส โปรแกรมเข าเครื องคอมพิ ่ วเตอร ให ทํ างานนั้ นมี ผลเสี ย หรื อไม อย างไร และคํ าถามที สํ ่ าคัญที สุ ่ ดคื อ เจตนาที จะบัง คับธรรมชาติ ่ โดยการใส ยี นโน นยี นนี เสมื ้ อนการบัง คับให เกิ ดวิ วัฒนาการไปตามความต องการทางเศรษฐศาสตร มากกว าความต องการทางธรรมชาติ ในรู ปความพร อมในตัวของสิ ง มี ่ ชี วิ ตเอง ที เรี ่ ยกว า biological fitness เป นเจตนาดี จริ ง หรื อ? แม ว าการตัดต อยี นสร างพื ชดัดแปลงพันธุ กรรม จะเป ดโอกาสให มนุ ษย นํ าเทคโนโลยี มาใช สร างหลักประกันทางป จจัยสี ่ โดยเฉพาะในส วนที เกี ่ ยวข ่ องกับอาหาร และสุ ขภาพไดโดยที ประโยชน ่ ของตัวเทคโนโลยี ที มี ่ อยู สู  ง จะเป นที ยอมรับแล ่ วก็ ตาม แต เงื อนไขทางด ่ านความเสี ยงในป ่ จจุ บันทํ าให ไม สามารถนิ ง นอนใจได ่ ว าจะไม เกิ ด ความผิ ดพลาดขึ น จึ ้ ง เป นประเด็ นเงื อนไขของเวลามากกว ่ า ด วยเหตุ นี รัฐบาลในหลายๆ ประเทศที ้ มี ่ ความเป นห วงเป นใยต อประชาชนและสิ ง แวดล ่ อมของเขา จึ ง ลงเอยด วยการตัดสิ นใจให ความรู แก  ประชาชน และให ทางเลื อกแก ประชาชนในการรับรู เพื  อตัดสิ ่ นใจว าจะยอมรับหรื อไม ยอมรับผลิ ตภัณฑ จาก GMOs ในขณะนี ได ้ 4. สถานการณ GMOs ในป จ จุ บ ัน จากการสํ ารวจพฤติ กรรมของผู บริ  โภค พบว า 97% ของคนยุ โรปต องการให มี การระบุ ฉลากอย างชัดเจน 85% ไม ต องการผลิ ตภัณฑ ที เกี ่ ยวข ่ องกับ GMOs ในสหรัฐอเมริ กา จากการสํ ารวจโดยนิ ตยสาร Time เมื อเดื ่ อนมกราคมพบว า 81% ของคนอเมริ กันต องการให มี การติ ดฉลาก GMOs กระแสการต อต านสิ นค า GMOs ที มี ่ ความรุ นแรงในทวี ปยุ โรปเป นตัวเร ง เร าให เกิ ดกระแสต อต านในเอเชี ย และสหรัฐอเมริ กาตามมา ป จจุ บันผู ซื  อต ้ างเสนอและ เรี ยกร องขอหลักฐานเพื อแสดงความมั่ ่ นใจว าผลิ ตภัณฑ ที ได ่ ต อรองทางการค านั้ นเป น Non-GMOs มากขึ น และมี ้ แนวโน มที เพิ ่ มขึ ่ นของความต ้ องการระบบตรวจสอบ และให หลักประกันเพื อยื ่ นยันและให ความมั่ นใจว าผลิ ตภัณฑ ที เป ่ น Non-GMOs นั้ นจะเก็ บแยกออกจาก GMOs พร อมๆ กับมี ผลรับรองทางวิ ท ยาศาสตร กํ ากับ ผู ผลิ  ตอาหารหลักเช น Hain Food Group Inc Gerber and Heinz Pepsi Co’s Frito-lay Unilever ต างก็ เริ มกํ ่ าหนดนโยบายไม ใช ผลิ ตภัณฑ GMOs ห างสรรพสิ นค าหลายแห ง ในยุ โรป ญี ปุ ่ น และสหรัฐอเมริ  กาเองเริ มมี ่ นโยบายหลี กเลี ยงสิ ่ นค าที มี ่ ส วนประกอบ GMOs ห างเหล านั้ นได แก TESCO Mark & Spencers Sainbury’s Asda Migros Co-op ประเทศในสหภาพยุ โรปมี ข อกํ าหนดให ติ ดฉลากสิ นค าที มี ่ เปอร เซ็ นต GMOs เกิ น 1 % และอนุ ญาตให นํ าเข า เพี ยงไม กี ชนิ ่ ดเท านั้ น ขณะที เกาหลี ่ และญี ปุ ่ นกํ  าหนดมาตรฐานไว ที ่ 3 % และ 5 % ตามลํ าดับ จากแนวโน มดัง กล าว ผู เกี  ยวข ่ องทั้ ง ภาครัฐ ภาคเอกชน และผู ประกอบการต  างๆ รวมทั้ ง เกษตรกรไทยควรจะมองแนวโน มนี ให ้ ออก เพื อการวางแผนการผลิ ่ ต การส ง ออก และการรับมื อกับสถานการณ ต างๆ ที อาจจะเกิ ่ ดขึ นทั้ ้ ง ภายในและภายนอกประเทศ ป จจุ บันประเทศไทยมี การนํ าเข าวัตถุ ดิ บที สํ ่ าคัญได แกข าวโพด ถั่ วเหลื อง และผลิ ตภัณฑ อาหารสํ าเร็ จรู ป เช น ซอสมะเขื อเทศ ที สํ ่ าคัญจากแหล ง หลัก คื อ สหรัฐอเมริ กา อาเจนติ นา บราซิ ล ซึ ง เป ่ นผลิ ตภัณฑ ที เป ่ น GMOs ผลิ ตภัณฑ เหล านี เป ้ นวัตถุ ดิ บต นตอในห วงโซ อาหารแปรรู ป อาหารเหล านี เริ ้ มเข ่ ามาปนเป อนในห  วงโซ อาหารที บริ ่ โภคภายในประเทศมากขึ น จากการสุ ้ มตัวอย  างถั่ วเหลื องและผลิ ตภัณฑ พบว า ผลิ ตภัณฑ ที วางขายในเขต ่ กรุ ง เทพมหานครปนเป อนด  วยถั่ วเหลื องดัดแปลงพันธุ กรรมในสัดส วนที สู ่ ง ผลิ ตภัณฑ ที ตรวจพบได ่ แก ถั่ วเหลื องบรรจุ ถุ ง 1 กิ โลกรัม เต าหู แข็  ง ปราศจากบรรจุ ภัณฑ เต าหู  อ อน น้ านมถั่ ํ วเหลื อง และน้ านมถั่ ํ วเหลื องบรรจุ ขวด และมี แนวโน มว าจะมี การแพร กระจายไปยัง จัง หวัดต างๆในประเทศ นอกจากนี ยัง พบถั่ ้ วเหลื องพันธุ พื  นเมื ้ อง มี โอกาส ปนเป อนด  วยพันธุ  GMOs ในสัดส วนที สู ่ ง ด วย 5. เสถี ย รภาพและความมั่ นคง ในอาหาร www.mcc.cmu.ac.th/graduate/Agro723/Reading_Materials/GMO product.html

3/4


28/11/2013

GMO Product

ประเทศไทยเป นประเทศผู ผลิ  ตอาหาร มี การพัฒนาเก็ บรักษาพันธุ พื  ชเป นของตัวเอง และเป นประเทศที ผลิ ่ ตสิ นค าเกษตรจากธรรมชาติ นอกจากนี เสถี ้ ยรภาพใน การผลิ ตทํ าให เราสามารถเลี ยงตัวเองได ้ โดยไม ต องนํ าเข าอาหารในปริ มาณที มาก ในป ่ จจุ บันขณะที กระแสการต ่ อต านอาหารดัดแปลงพันธุ กรรมในยุ โรปและหลายประเทศ ในเอเชี ยมี อยู สู  ง ขึ นทุ ้ กขณะ ทํ าให ราคาผลผลิ ตที เป ่ นผลผลิ ตเกษตรธรรมชาติ มี ราคาสู ง ขึ นตามไปด ้ วย ประเด็ นเหล านี ทํ ้ าให ไทยสามารถฉวยโอกาสประชาสัมพันธ สิ นค า เกษตรของไทยได วิ ธี การอย างง ายในการทํ าให ผู ซื  อมั่ ้ นใจ ได แก การนํ าระบบการผลิ ตที มี ่ มาตรฐานเข ามาประยุ กต ใช ในการผลิ ต กล าวคื อ เกษตรกรจํ าเป นต องมี หลักฐานในเมล็ ด พันธุ ที  ใช ่ ภาครัฐบาลอาจจะต องเข ามากํ ากับดู แลว าเมล็ ดพันธุ ปราศจาก GMOs มี  บันทึ กแหล ง เมล็ ดพันธุ  วันที ปลู ่ ก แปลงปลู ก ที แยกตัว การใส ่ ปุ ยและยาฆ  าแมลง การเก็ บ เกี ยวแยกไม ่ ปะปน ขั้ นตอนเหล านี ดู ้ เหมื อนยุ ง ยากเนื  องจากไม ่ คุ นเคยแต  ในความเป นจริ ง สามารถทํ าได โดยง าย ในภาคการผลิ ตให มี ข อมู ลแหล ง วัตถุ ดิ บที ซื ่ อ ผลการตรวจสอบวัตถุ ้ ดิ บนั้ น (ถ ามาจากพื ชที ใช ่ เมล็ ดพันธุ ปลอด GMOs อาจจะใช  ระบบคุ ณภาพทดแทนการ ตรวจสอบ) การขนย ายที แยกวัตถุ ่ ดิ บออกจากแหล ง วัตถุ ดิ บแหล ง อื น การจัดการในโกดัง เก็ ่ บ แต ละขั้ นตอนมี การบันทึ กที สามารถตรวจค ่ นที มาที ่ ไปได ่ และมี ผู รับผิ  ดชอบ ตลอดเวลา ขณะผลิ ตมี การจดบันทึ กและตรวจสอบตั้ ง แต จุ ดเริ มจนเสร็ ่ จสิ นกระบวนการ ้ การทํ าเช นนี ความจริ ้ ง แล วเป นการนํ าเอาระบบ Tracibility เข ามาใชซึ ง เป ่ นการสร างหลักประกันให กับผู ซื  อไดโดยที ้ ต ่ นทุ นในแง การลงทุ นเพิ มในการซื ่ อ ้ เทคโนโลยี และเครื องจักรไม ่ มี เพี ยงแต เสี ยเวลาและกํ าลัง คนในการจัดระบบงานตรวจสอบบันทึ ก งานวางระบบทั้ ง หมด ให เป นระเบี ยบแบบแผนเท านั้ น การเพิ มขั้ ่ นตอนดัง กล าวทํ าให ผู ซื  อมั่ ้ นใจในสิ นค าส ง ผลต อการเพิ มยอดขายได ่ ในทางอ อม การนํ าระบบ Tracibility มาใช ส วนใหญ จะเกี ยวกับการจัดการให ่ เป นระบบเท านั้ น ขณะการตรวจ วัตถุ ดิ บจริ ง จะทํ าเพี ยงจุ ดเริ มต ่ นและจุ ดสิ นสุ ้ ด ซึ ง เป ่ นการประหยัดค าการสุ มตรวจมากกว  าการสุ มตรวจโดยไม  มี การปรับปรุ ง ระบบที ทํ ่ ากันในป จจุ บัน สํ าหรับการตรวจ สอบว าอาหารใดเป น GMOs นั้ น ภาครัฐควรจะเข ามามี บทบาทให การสนับสนุ น ทั้ ง ในระดับการให ความรู  หรื อการจัดตั้ ง หน วยงานตรวจสอบ หรื ออํ านวยความสะดวก ในการตรวจสอบกับหน วยงานที ให ่ บริ การ ซึ ง จะทํ ่ าให ระบบมี ความเป นไปไดระบบดัง กล าวควรเร ง จัดทํ าให ครอบคลุ มระบบการผลิ ตหลายๆผลิ ตภัณฑ ที จํ ่ าป นต องออก ใบรับรองอย างเร ง ด วน เช น ในผลิ ตภัณฑ ผลไม สมุ นไพร เนื อปลา อาหารทะเลต ้ างๆ ที เป ่ นอาหารปลอด GMOs สํ าหรับบ านเรา นอกจากนี ประเทศไทยควรจะดํ ้ ารงสถานะความเป นผู ผลิ  ตสิ นค าปลอด GMOs โดยเริ มจากการสงวนและผลิ ่ ตพันธุ ที  เป ่ น non-GMO ที มี ่ การตรวจสอบและมี ใบรับประกัน การควบคุ มและระแวดระวัง ไม ให มี การนํ าพันธุ พื  ช GMOs เข ามาใช เป นหนทางที ดี ่ ที สุ ่ ดในขณะนี ้ทั้ ง นี เนื ้ องจากประเทศไทยมี ่ วิ ธี ทํ าเขตกรรมที ต ่ างไปจาก ประเทศสหรัฐอเมริ กา การควบคุ มไม ให เกิ ดการปนเป อนระหว  างสายพันธุ ทํ  าได ยากมาก การป องกันโดยการควบคุ มจะดี กว าการยอมให มี การนํ าเข าเมล็ ดพันธุ GMOs และปล อยให เกิ ดเป นป ญหาในอนาคตได สํ าหรับสถานการณ ในป จจุ บัน ประเทศไทยควรเลื อกหนทางในการผลิ ตทั้ ง วัตถุ ดิ บการเกษตรและอาหารในลักษณะปลอด GMOs นอกจากจะเป นการรักษาเสถี ยรภาพในการผลิ ตอาหารในระยะยาวแล ว ยัง เพิ มความมั่ ่ นคงให กับภาคการผลิ ต และภาคการส ง ออกสิ นค าเกษตรและอาหารแปรรู ปอี กด วย ซึ ง ่ จะสอดคล องกับกระแสการควบคุ มสิ นค า GMOs ในหลายๆประเทศ ผลดัง กล าวจะช วยลดแรงกดดันในแง ของการกี ดกันทางการค าระยะยาวได สํ าหรับผู บริ  โภคในประเทศ การให ความรู ที  เกี ่ ยวข ่ องกับ GMOs อย างเป นระบบเป นสิ ง จํ ่ าเป นที ต ่ องทํ าอย างเร ง ด วน เพื อสร ่ างวุ ฒิ ภาวะในการทํ าความเข าใจ เรื องเทคโนโลยี ่ ใหม นี ้ การให ความรู อย  างเป นระบบจะช วยให ผู บริ  โภคลดความตื นกลัว และทํ ่ าความเข าใจกับผลดี และผลเสี ยที จะเกิ ่ ดขึ น ขณะเดี ้ ยวกันหน วยงานที ่ เกี ยวข ่ องควรสร างความมั่ นใจและเพิ มทางเลื ่ อกโดยการออกกฏควบคุ มติ ดฉลากผลิ ตภัณฑGMOs เพื อให ่ ผู บริ  โภคมี สิ ท ธิ รับทราบข อมู ลเกี ยวกับผลิ ่ ตภัณฑและเลื อก บริ โภคได สรุ ป สิ นค า GMOs เข ามามี บทบาทต อชี วิ ตประจํ าวันโดยการเข ามาปะปนในห วงโซ อาหารมากยิ ง ขึ ่ น ผลิ ้ ตภัณฑ ดัง กล าวเป นที วิ ่ พากษ วิ จารณ ว ามี ความปลอดภัยมาก น อยเพี ยงใด ในป จจุ บันนักวิ ท ยาศาสตร เริ มศึ ่ กษาความปลอดภัยในสิ นค า GMOs มากยิ ง ขึ ่ น และเริ ้ มมี ่ รายงานผลทั้ ง ในแง บวกและลบหลายกรณีแม จะเชื อมโยงได ่ ว า สิ นค า GMOs นั้ นมี แนวโน มที จะเกิ ่ ดความเสี ยง แต ่ การพิ สู จน ในแต ละกรณี ยัง ต องใช เวลา ขณะเดี ยวกันไม สามารถระบุ ได ว าสิ นค า GMOs ปลอดภัยร อยเปอร เซ็ นต ดัง นั้ นการพิ จารณาสิ นค า GMOs จึ ง ต องศึ กษาเป นรายกรณี ไป อย างไรก็ ดี สํ าหรับผู บริ  โภคและผู ผลิ  ตในประเทศไทย การบริ โภคและสนองตอบผู บริ  โภคที ปราศจากความ ่ เสี ยงเป ่ นสิ ง ที ่ ต ่ องให ความสํ าคัญ ขณะเดี ยวกันต องให ความรู ที  เกี ่ ยวข ่ องกับอาหาร GMOs นี ้ เพื อให ่ เข าใจและเท าทันในเทคโนโลยี ที เปลี ่ ยนแปลงอยู ่ ตลอดเวลาในป  จจุ บัน เพื อก ่ อให เกิ ดการผลิ ตที ปลอดภัยและยั่ ่ ง ยื น ซึ ง เป ่ นผลดี ต อประเทศในอนาคต

เอกสารอ า ง อิ ง 1. Anonymous. 2000. Scientist finds evidence that bee bacteria have mutated, GM gene “can jump species”. http:// www. Freespeech . Org/ incite/apecen.htm. 2. Butler, D. 1996. EU Urges National Action to Police Imports of Genetically Altered Maize. N a ture . 384: 502-503. 3. FAO/WHO. 1996. Biotechnology and food safety. FAO Food and Nutrition Paper 61, A Report on a Joint Consultation of the Food and Agriculture Organization of the United Nations and World Health Organization, Rome, Italy, Sept. 30-Oct.4. 4. James, C.; Krattiger, A. F. 1996. Global Review of the Field Testing and Commercialization of Transgenic Plants. 19861995: The First Decade of Crop Biotechnology. ISAAA Briefs No. 1. ISAAA: Ithca, NY. pp. 31. 5. Meyer, P; 1995. Understanding and Controlling Transgene expression. T re nd s in B io te c hno lo g y . 13: 332-337. 6. Wilkinson, J. Q. 1997. Biotech plants : From Lab Bench to Supermaket Shelf. Fo o d T e c hno l. 51(12): 37-42. 7. ป ยะศักดิ ์ ชอุ มพฤกษ  . 2543. GMOs ฉบับผู ประกอบการ. การสัมมนามาตรการและข  อกํ าหนดเกี ยวกับการควบคุ ่ มคุ ณภาพและความปลอดภัยของอาหารของ ประเทศในทวี ปยุ โรป ระหว างวันที ่ 14-15 มี นาคม 2543 ณ ห องประชุ มใหญ สถาบันฝ กอบรมการค าระหว างประเทศ กรมส ง เสริ มการส ง ออก 8. ป ยะศักดิ ์ ชอุ มพฤกษ  . 2543. การสร างสิ ง มี ่ ชี วิ ตดัดแปลงพันธุ กรรมและประเด็ นป ญหา. เอกสารประกอบการประชุ มสัมมนางานสัปดาห วิ ท ยาศาสตร แห ง ชาติ 16 สิ ง หาคม 2543 ณ มหาวิ ท ยาลัยนเรศวร

www.mcc.cmu.ac.th/graduate/Agro723/Reading_Materials/GMO product.html

4/4

Gmo product  
Advertisement