Page 1

รู้จัก Google Drive คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างงาน ง30205_ครูวจีพร แก้วนุช

เป็นบริการฟรีจาก Google ที่เราสามารถนาไฟล์ต่าง ๆ ไปฝากไว้กับ Google ซึ่งเราสามารถ • ใช้ไฟล์เหล่านั้นที่ไหนก็ได้ • สามารถแบ่งปันไฟล์กับคนที่ต้องการ • และสามารถแก้ไขร่วมกันได้จากอุปกรณ์ทุกประเภท หรือที่เข้าใจง่ายๆ Google Drive ก็คือไดร์ฟจัดเก็บออนไลน์ เก็บทุกอย่าง แชร์ทุกสิ่ง แก้ไขได้ตามที่เราต้องการ


จำนวนพื้นที่จัดเก็บออนไลน์ ฟรี ที่ Google (ใจดี) ให้ใช้

คอมพิวเตอร์ ช่วยสร้ างงาน ง30205_ครูวจีพร แก้ วนุช


เริ่มต้นใช้งำน Google Drive 1.

ก่อนที่จะใช้งาน Google Drive ก็ต้องมีบัญชีของ Gmail เสียก่อน ลงชื่อเข้าสู่ระบบ Gmail จากนั้นคลิกที่ "ไดร์ฟ" ตรงเมนูแถบบนของหน้าหลัก Google

คอมพิวเตอร์ ช่วยสร้ างงาน ง30205_ครูวจีพร แก้ วนุช


เริ่มต้นใช้งำน Google Drive 2.

เพียงเท่านี้ เราก็เข้ามาอยู่ในส่วนของ Google Drive อันเป็นพื้นที่จัดเก็บส่วนตัวของเราแล้ว หากใช้งานในคอมพิวเตอร์ เราสามารถดาวน์โหลด "ไดร์ฟสำหรับ PC" ได้เพื่อให้เราสามารถทางานและอัพโหลดไฟล์เข้ามาใน พื้นที่จัดเก็บนี้ได้สะดวกมากขึ้น

คอมพิวเตอร์ ช่วยสร้ างงาน ง30205_ครูวจีพร แก้ วนุช


เริ่มต้นใช้งำน Google Drive การดาวน์โหลด "ไดร์ฟสำหรับ PC" นั้นทาให้เราสามารถเข้าถึง Google Drive ได้โดยตรงแบบไม่จาเป็นต้องผ่านเข้ามาทาง หน้าเว็บแต่อย่างใด มันจะทาการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ของเราเข้ากับ Google Drive โดยอัตโนมัติ เราสามารถอัพโหลดไฟล์ของเราขึ้น ไปไว้ในพื้นที่จัดเก็บได้ง่ายๆเพียงแค่ นาไฟล์ที่ต้องการอัพโหลดไปวางไว้ในโฟลเดอร์ที่ชื่อ "Google ไดร์ฟ"

"Google ไดร์ฟ“ "ไดร์ฟสำหรับ PC“ แก้ไข จัดการไฟล์ได้อย่างสะดวก

คอมพิวเตอร์ ช่วยสร้ างงาน ง30205_ครูวจีพร แก้ วนุช


เริ่มต้นใช้งำน Google Drive 3. หากเราใส่ไฟล์อะไรลงไปในโฟลเดอร์ "Google ไดร์ฟ" ใน My Document ของเรามันก็จะถูกอัพโหลดเข้าไปไว้ใน Google Drive ทันที นอกจากนี้เรายังอัพโหลดไฟล์ผ่าทางหน้าเว็บโดยตรงก็ได้ โดยการคลิกที่ปุ่ม "อัพโหลด" ข้างๆกับปุ่ม "สร้าง"

คอมพิวเตอร์ ช่วยสร้ างงาน ง30205_ครูวจีพร แก้ วนุช


เริ่มต้นใช้งำน Google Drive 4. เราสามารถสร้างไฟล์เอกสารต่างๆได้โดยตรงผ่าน Google Drive นี้ได้ ไม่ว่าจะเป็น เอกสาร Word เอกสาร Excel เอกสาร PowerPoint ฯลฯ

คอมพิวเตอร์ ช่วยสร้ างงาน ง30205_ครูวจีพร แก้ วนุช


เริ่มต้นใช้งำน Google Drive

5. นอกจากนีย้ ังสามารถแสดงผลไฟล์ที่เราทาการเก็บไว้ภายใน Google Drive และยังสามารถเล่นไฟล์ประเภทมัลติมีเดียได้ด้วย

คอมพิวเตอร์ ช่วยสร้ างงาน ง30205_ครูวจีพร แก้ วนุช


และนี่ก็คืออีกหนึ่งบริการเพือ่ ให้ความสะดวกสบายจาก Google ซึ่งช่วยให้เราสามารถเก็บรักษาไฟล์สาคัญๆของเราไว้ นอกจากนี้ยังสามารถ แบ่งปันไฟล์เหล่านี้ให้กับบุคคลทีเ่ ราต้องการได้อีกด้วย Google Drive ช่วยให้เราสามารถแก้ไขไฟล์ได้อย่าง ทั่วถึง และที่สาคัญทีส่ ุด มันเป็นบริกำรฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย ลองใช้งานได้ ไม่มีอะไรเสียหาย http://www.google.com/intl/th/drive/about.html#home

คอมพิวเตอร์ ช่วยสร้ างงาน ง30205_ครูวจีพร แก้ วนุช

รู้จัก google drive  
Advertisement