Page 1

Nogayların çeşitli yayın organları konusunda ciddi anlamda sıkıntıları var. Derneklerin bir iki istisna hariç hiç birinin dergi veya bülteni bulunmamakta. Daha da ilginç olanı mevcut derneklerin çoğunun internet sitesi de bulunmamakta. Nogay Türkleri bu konuda oldukça verimsizler. Süreli olarak dergi çıkaran iki dernek var ve bu iki dergi de halen yayınlanmıyor. Biri zaten yılda bir yayımlanmaktaydı. Nogay Derneklerinin resmi internet sayfalarında da durum farklı değil. Bir çoğunun internet sayfası yok. Olanların ise bazen haftalarca güncellenmediği olmakta. Köy dernekleri tarafından açılmış olan internet sitelerinin yanısıra bazı kişisel Nogay siteleri de var.Bunları ziyaret ettiğiniz zaman ne yazık ki aynı manzara ile karşılaşılmakta. Kimi siteler ise verimli

olmasına karşın maddi imkansızlıklar nedeniyle kapanmakta. Dolayısıyla bizler iletişim konusunda sınıfta kalmakta ve kitlelerimize gereken önemi vermemekteyiz. Hal böyle olunca derdimizi kimseye anlatamıyoruz. NogayTürk Dergisi’ de aynı akibeti yaşayanlardan. Bir süre basılı olarak yayımlanan dergi son iki sayısını internetten vermek zorunda kaldı. Bu sayımızda NogayTürk Bülten adında yeni bir yer hazırladık. 3.sayımızda başladığımız uygulamayı bu sayı dergiden ayrı olarak tasarladık. Amacımız mümkün olursa dergiden bağımsız olarak Nogaylar ile ilgili bir bülteni daha kısa süreli olarak internetten de olsa yayınlayabilmek. Sevgiyle kalın.

SABANTOY MITILDI !... GeçmiĢ dönemlerde Nogay Derneklerinin baĢarılı çalıĢmaları ile hayata geçirilen Geleneksel Sabantoy ġenlikleri bu yıl hiçbir açıklama yapılmaksızın aynı dernekler tarafından unutturuldu. Devamı Sayfa 2 „ de

MUSTAFA ALTINTAġ, POLĠS MEZUNĠYET TÖRENĠNDE BĠR KONUġMA YAPTI. Ġstanbul Vali Yardımcısı Mustafa ALTINTAġ, Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezindeki mezuniyet töreninde bir konuĢma yaptı. Devamı Sayfa 5 „ de

KIRKKUYU KÖYÜ ALTYAPISINA KAVUġTU Konya – Kulu‟ ya bağlı Nogay Köyü Kırkkuyu‟ da yapımı bir süredir devam etmekte olan ve köyün altyapı ihtiyacını karĢılayacak olan kanalizasyon Ģebeke sistemi tamamlandı. Devamı Sayfa 3 „ de

FEHMĠ BAġARAN MÜLAKAT VERDĠ. Konya‟ da yayınlanan bir gazetenin yazarı SayıĢtay 1. Daire Üyesi Fehmi BAġARAN ile bir röportaj yaptı. Röportajda SayıĢtay ve Konyalılar Vakfı ile ilgili bilgiler verdi. Devamı Sayfa 5 „ de

ÜNĠVERSĠTELĠLERE KONYA DERNEĞĠNDEN DESTEK Konya Nogay Türkleri Derneği Üniversitede okuyan gençlere her yıl maddi veya manevi yönden çeĢitli Ģekillerde yardım etme geleneğini bu yıl da devam ettiriyor. Devamı Sayfa 3 „ de TĠKA TÜRKOLOJĠ PROĞRAMI 8. YILINDA Türk ĠĢbirliği ve Kalkınma Ġdaresi BaĢkanlığının, Türkoloji Projesi çerçevesinde, yurt dıĢında iĢbirliği yapılan 27 üniversiteden 91 öğrenci, Staj için Türkiye'ye geldi. Devamı Sayfa 4 „ de DR.H.MURAT ARABACI, VALĠ VE BELEDĠYE BAġKANINI ZĠYARET ETTĠ Dr. Murat Arabacı, Kırım‟dan gelen Nogay öğrencilerle birlikte Kütahya‟ da resmi erkanı ziyaret etti. Devamı Sayfa 4 „ de

SEYĠTAHMETLĠ KÖYÜ YENĠDEN CANLANIYOR Uzun bir zamandır dıĢarıya göç veren ve kısa bir zaman öncesine kadar neredeyse hiç yerleĢimcisi kalmayan Seyitahmetli Köyü‟ ne yeniden bir dönüĢ baĢladı. Köyde oturan hane sayısında artıĢ var. Devamı Sayfa 6 „ da NOGAY KIZININ HOLLANDA ‘ DAKĠ BAġARISI Hollanda‟ da göçmen asıllı Hollanda vatandaĢı gençlere yönelik olarak bulma bir proje hazırlayan Emel Aktan‟ a “ 2008 Uyum Ġçin Ġlham Ödülü” verildi. Devamı Sayfa 7 „ de NOGAY GÖÇLERĠ TEZ KONUSU OLDU Nogay tarihi ve kültürü ile ilgili akademik araĢtırmaların eksikliği hissedilirken Nogay göçleri ve iskanları ile ilgili bir doktora tezi hazırlandı. Devamı Sayfa 8 „ de


Nogay dernekleri tarafından düzenlenen geleneksel Sabantoy ġöleni bu yıl meydana gelen belirsizliklerden ötürü yapılamadı. Konu ile ilgili olarak hiçbir dernek yetkilisi kamuoyuna açıklama yapmıyor. TÜRKĠYE‟ DEKĠ NOGAYLARIN EN BÜYÜK ġÖLENĠYDĠ ANKARA

GeçmiĢ dönemlerde Nogay Derneklerinin baĢarılı çalıĢmaları ile hayata geçirilen Geleneksel Sabantoy ġenlikleri bu yıl hiçbir açıklama yapılmaksızın aynı dernekler tarafından unutturuldu. Son olarak geçen sene yapılan Sabantoy ġöleni, bu yıl yapılacağı açıklanmıĢ olmasına karĢın hiçbir gerekçe gösterilmeksizin yapılmadı. Konu ile ilgili görüĢlerini almak istediğimiz bazı dernek yöneticileri yorum yapmaktan kaçındı. Türkiye‟ de yaĢayan Nogayların en büyük Ģöleni olma özelliğini taĢıyan Sabantoy ġöleni her yıl Konya Kulu ve Ankara ġ.Koçhisara ait Nogay köylerinde yapılmakta ve tüm Türkiye‟ den Nogayların yoğun katılımı olmaktaydı. ÇeĢitli konser, spor ve kültürel etkinliklerle zenginleĢtirilen Ģölen aynı zamanda bölgesindeki en önemli kültürel aktivite konumuna da sahipti.

GEREKÇE EKONOMĠK MĠ ? Sabantoy ġöleninin bu yıl yapılamamasına gerekçe olarak derneklerin ekonomik maliyetini karĢılamaktan yoksun olmaları ve sponsor bulunamayıĢı olduğu iddia edildi. Daha önce Nogay Kart Akaları, Nogay dernekleri, bağıĢlar ve zaman zaman Kulu Belediyesi‟ nin katkılarıyla yapılan Ģölen maddi imkansızlıklarla yapılamadığı ifade ediliyor. Geçen yıl yapılan Sabantoy Ģöleninin halen ödenmeyen 5 bin lira civarında borcu olduğu da dile getirilmekte olmasına karĢın hem bu borçların hem

de bu yıl yapılacağı açıklanan ama yapılmayan Sabantoy‟ un mali külfetini karĢılamaktan yoksun kalındığını belirtilmekte.

DERNEKLER UZLAġAMADI MI ? Konu ile ilgili iddialardan biri de Nogay derneklerinin aralarında çıkan anlaĢmazlıklar nedeniyle ekonomik problemler bahane edilerek Sabantoy‟ un düzenlenmemiĢ olmasıdır. Birkaç dernek baĢkanının Sabantoyu düzenlemek için çalıĢmalar yaptığı ancak bazı derneklerin bu oluĢuma karĢı çıkmaları nedeniyle hem oluĢumun hem de Sabantoy‟ un hayata geçmesinin mümkün olmadığıdır. Bu iddia daha güçlü bir olasılık olarak göze çarpmaktadır zira Dernek baĢkanlarının bir çoğunun birbirleri ile anlaĢamadıkları bilinmektedir.

AÇIKLAMA YAPILMAYACAK MI ? Aradan geçen zamana karĢın Nogay derneklerinin hiç birinden yazılı veya sözlü bir açıklama yapılmaması kamuoyu tarafından oldukça manidar karĢılanmaktadır. Bizler de NogayTürk Bülten olarak sayın dernek baĢkanlarından kamuoyu adına merakla bir açıklama beklemekteyiz.

SAYFA 2


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ayna ile terazi , birisi incinecek yahut utanacak diye doğru söylemekten sakınır, susar mı ? Hz. Mevlana

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kırkkuyu Köyü’ nde bir süredir yapımı sürmekte olan kanalizasyon şebeke sistemi tamamlandı. 11.000 METRE ġEBEKE DÖġENDĠ Konya – Kulu‟ ya bağlı Nogay Köyü Kırkkuyu‟ da yapımı bir süredir devam etmekte olan ve köyün altyapı ihtiyacını karĢılayacak olan kanalizasyon Ģebeke sistemi tamamlandı. Köydeki yaklaĢık 500 hane evin ihtiyacını karĢılayacak Ģekilde planlanan Ģebeke için 11.000 metre uzunluğunda kazım ve büz döĢenme iĢlemleri yapıldığı belirtildi.

380.000 TL‟ YE MAL OLDU Konya Ġl Özel Ġdaresi tarafından finanse edilen projenin yaklaĢık olarak 380.000 TL‟ ye mal olduğu belirtildi. Köy Muhtarı Rahmi BAġARAN‟ ın verdiği bilgilere göre Kırkkuyu Köyü kanalisazyon Ģebekesinin kazım, hafriyat ve Ģebeke döĢenme iĢlemleri bitti. Foseptik kuyularının da tamamlandığını belirten BAġARAN, “ Yapılan çalıĢmalar neticesinde köyümüzde kanalisasyon Ģebeke sistem ihtiyacı giderilerek yaklaĢık 500 haneye hizmet verir hale geldi “ dedi. BAġARAN ayrıca “ Kırkkuyu Köyü sakinlerinin kanalizasyon ihtiyacının artık çağa yakıĢır bir biçimde sıhhi ve hijyenik hale geldiğini belirterek köyü için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konya Nogay Türkleri Derneği Üniversitede okuyan gençlere her yıl maddi veya manevi yönden çeĢitli Ģekillerde yardım etme geleneğini bu yıl da devam ettiriyor. KONYA YURT SORUNU ÇÖZÜLÜYOR Üniversite kazanan gençlerimizin en büyük sorunlarından birisi de barınma sorunu. Çoğunlukla yabancısı oldukları bir Ģehirde hem eğitimini devam ettirebilmek hem de güvenli, sağlıklı ve hesaplı bir barınma yeri temin edebilmek gerek öğrencileri gerekse ailelerini büyük sıkıntılara sokmakta. Bu sıkıntıları gözönünde bulunduran Konya Nogay Türkleri Derneği, Konya‟ da eğitim görmekte olan öğrencilerin barınma sorununu halledebilmek için Diyanet Vakfı Konya Erkek Öğrenci Yurdu Müdürlüğü ile bir protokol anlaĢması yaptı.

ERKEKLER YARARLANABĠLECEK Diyanet vakfına ait yurtta sadece erkek öğrenilerin kalabileceği belirtilirken yurt içerisinde öğrencilerin tuvalet ve banyosu bulunan 3 kiĢilik odalarda günlük 3 öğün yemek, 24 saat sıcak su ve kablosuz internet imkanlarından aylık 360 TL yerine 310 TL „ ye yararlanabilecekleri belirtildi. Dernek yönetimince ayrıca, Konya‟ da yüksek öğrenimine devam edecek olan kız öğrencilerin barınması konusunda da kendilerine müracaat edilmesi durumunda yardımcı olunacağı özellikle belirtildi. SAYFA 3


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bedenler , ağızları kapalı testilere benzerler. Sen testinin içinde olana bak, testiye bakma !. Hz. Mevlana

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Türk ĠĢbirliği ve Kalkınma Ġdaresi BaĢkanlığının, Türkoloji Projesi çerçevesinde, yurt dıĢında iĢbirliği yapılan 27 üniversiteden 91 öğrenci, Staj için Türkiye'ye geldi.

çeĢitli ülkelerdeki üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı ile Türkoloji programlarında öğrenim gören öğrencilerin Türkiye‟ de yaz stajı görmeleri ve Türk kültürünü yakından incelemeleri amaçlanmakta. Türk dünyasındaki gençlerin kültürel akrabalıklarını pekiĢtirerek kaynaĢmaları ve Türkiye‟ nin Türk dünyası devletlerinde daha da tanınır ve bilinir hale getirilmesi hedeflenmektedir.

27 ÜNĠVERSĠTE KATILDI

TÜRK DÜNYASI ÖĞRENCĠLERĠNĠ BULUġTURAN PROJE Türk ĠĢbirliği ve Kalkınma Ġdaresi BaĢkanlığı TĠKA tarafından özellikle Türk dünyasındaki üniversite öğrencilerine yönelik hazırlamıĢ olduğu Türkoloji Projesi 8. yılına girdi. Proje kapsamında

Dr. Murat Arabacı, Kırım‟dan gelen Nogay öğrencilerle birlikte Kütahya‟ da resmi erkanı ziyaret etti.

KIRIM‟DAN NOGAY ÖĞRENCĠLER Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde Öğr. Görevlisi olan Dr. Hacı Murat ARABACI ve Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürü Namık YÜKSEL, Kırım Özerk Cumhuriyeti‟nden gelen Nogay öğrencilerle birlikte Kütahya Belediye BaĢkanı

TĠKA Türkoloji Projesi kapsamında yurt dıĢında Türk Dili ve Edebiyatı ile Türkoloji okuyan öğrencilerin Türkiye‟deki yaz staj proğramları sona erdi. Yaz stajı proğramına bu yıl çeĢitli ülkelerden 27 ayrı üniversiteden 91 öğrenci katıldı. Program dahilinde öğrenciler Ankara, Konya, NevĢehir, Bursa ve Çanakkale‟nin ardından Ġstanbul‟ un tarihi ve turistik mekanlarını gezme imkanı buldular. Ġstanbul‟ daki proğramlarında öğrencilere hitaben Ġstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve TĠKA BaĢkanı Musa Kulaklıkaya birer konuĢma yaptılar. Mutlu ve Kulaklıkaya konuĢmalarında bu tür programların öneminden, ve Türk dünyasındaki kaynaĢmanın gereğinden bahsederek öğrencilerin ülkelerine gönüllü birer kültür elçisi olarak döneceklerine vurgu yaptılar.

Mustafa IÇA‟ yı makamında ziyaret ettiler. Kırım Özerk Cumhuriyeti Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi Türkoloji ve Tarih Bölümü öğrencisi olan 11 kiĢilik Nogay kafilesi ile yapılan ziyarette öğrencilerin Kırım‟dan getirdikleri hediyeler takdim edildi. Dr.Hacı Murat ARABACI‟ nın organize ettiği proğram bünyesinde Dumlupınar Üniversitesinde staj yapan öğrenciler aynı heyetle birlikte Kütahya Valisi ġükrü KOCATEPE‟ yi de makamında ziyeret ederek çeĢitli hediyeler verdiler. Ziyeretler esnasında KOCATEPE ve IÇA ziyaretleri için Dr.H.Murat ARABACI‟ ya ve beraberindeki heyete teĢekkür ederek öğrencilere birer konuĢma yaparak Kütahya adına hediyelerini verdiler. SAYFA 4


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Canım efendim, düşünceyi bir insan olarak kabul et. Çünkü insan düşünceyle değerlidir, düşünceyle diridir. Hz. Mevlana

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ġstanbul Vali Yardımcısı Mustafa ALTINTAġ, Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezinde eğitimlerini tamamlayan öğrenciler için düzenlenen mezuniyet ve diploma töreninde bir konuĢma yaptı.

701 POLĠS DĠPLOMA ALDI

Ġstanbul Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi‟ nde (APMEM ) eğitimlerini tamamlayan polis adaylarının mezuniyet törenine Ġstanbul Vali Yardımcısı Mustafa ALTINTAġ, APMEM Müdürü Ayhan PAMUK ve çok sayıda davetli iĢtirak etti. APMEM‟ nden mezun olan 701 öğrenciye hitaben bir konuĢma yapan Ġstanbul Vali Yardımcısı Mustafa ALTINTAġ “ Ülkemizin kendini yetiştirmiş, nitelikli, bilgili, hızlı düşünen, çabuk ve doğru karar vererek hareket eden, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına saygılı, Atatürk İlke ve İnkılaplarını şiar edinmiş insiyatif sahibi görevlilere ihtiyacı vardır.

Sizler aldığınız eğitim, edindiğiniz bilgi ve beceriler ile üstün hizmet anlayışınızla yurdun dört bir yanına dağılıp Polis Teşkilatına nice başarılar kazandırıp, topluma güven vereceksiniz. “ dedi. Törende çeĢitli konuĢmacıların konuĢmalarının ardından mezun olan öğrencilerin atıĢ alanında yaptıkları atıcılık gösterisi sunuldu. AtıĢ poligonunda ALTINTAġ‟ ta hedef tahtasına atıĢ yaptı.

Konya‟ da yayınlanan bir gazetenin yazarı SayıĢtay 1. Daire Üyesi Fehmi BAġARAN ile bir röportaj yaptı. Röportajda SayıĢtay ve Konyalılar Vakfı ile ilgili bilgiler verdi. ASKERĠ HARCAMALAR DENETLENMELĠ

Konya‟ da yayınlanan bir gazetenin yayın yönetmeni ve yazarı olan Celal EMĠROĞLU, SayıĢtay 1. Daire Üyesi Fehmi BAġARAN ile makamında bir röportaj yaptı.

Kamu harcamasının olduğu her yerde denetimin olması gerektiğini, bunu da millet adına Meclis‟in yapması gerektiğini, teknik bir konu olduğu için denetimin de anayasa ile SayıĢtay‟a verildiğini anlatan BaĢaran, “Evet. Eskiden de kâğıt üzerinde denetim vardı ama şimdilerde uygulamaya konulmakta. Askeri harcamaların da yasa değişikliği ile denetlenmesi gündemde. Hiçbir kurum meclisin üstünde değildir. Devletin tüm harcamaları bir şekilde denetlenmelidir” diye kaydetti. KONYALILAR KAYNAġMALI

Gazeteci EMĠROĞLU‟ nun, SayıĢtay ve Konyalılar Vakfı‟ndaki görevi hakkındaki soruları yanıtlayan Fehmi BAġARAN önemli açıklamalarda bulundu.

Konyalılar Vakfı ile ilgili bir soruya cevaben BAġARAN, “Çok küçük ilçeler bile daha tutkun. Karadeniz ve doğulu şehirler bu konuda daha başarılı. Biz de dayanışmayı ve kaynaşmayı başarmak zorundayız” dedi.

ÖNEMLĠ BĠLGĠLER VERDĠ

SAYFA 5


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------

Aslından uzak düşen kişi , yine kavuşma zamanını arar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hz. Mevlana

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

YENĠ VE MODERN EVLER YAPILIYOR

Uzun bir zamandır dıĢarıya göç veren ve kısa bir zaman öncesine kadar neredeyse hiç yerleĢimcisi kalmayan Seyitahmetli Köyü‟ ne yeniden bir dönüĢ baĢladı. Köyde oturan hane sayısında artıĢ var.

KÖY ESKĠ SAKĠNLERĠNĠ ARIYOR Konya‟ nın Kulu Ġlçesine bağlı küçük bir Nogay köyü olan Seyitahmetli, birkaç yıl öncesine kadar neredeyse hiç yerleĢimci sakini kalmayan ancak seçim zamanlarında ve cenaze merasimlerinde kullanılır hale gelen bir yerdi. Köyün sakinleri ekonomik nedenlerden ötürü büyük Ģehirlere ve yurtdıĢına göç etmiĢti. Aradan geçen yılardan sonra köyden ayrılanlar ya emekli oldu ya da belli bir ekonomik doygunluğa ulaĢtı. Neticesinde köye yeniden bir dönüĢ baĢladı. 1850‟ li yıllardan sonra Anadolu‟ ya göç etmek zorunda kalan Nogay Türkleri tarafından kurulan Seyitahmetli Köyü, yüksek rakımlı ve çevresine hakim bir konumda yerleĢmiĢ tipik bir Ġç Anadolu köyü. Küçük ama Ģirin bir yerleĢim yeri. Çok az ağaç ve bahçe olmasına karĢın çevresindeki bir çok köye nazaran daha yeĢil sayılabilecek bir yer. Arazisi rakımından ve toprak yapısından ötürü taĢlık ve kayalık. Tarıma elveriĢli yeri ve merası az olan bir köy. Yüksekçe bir yerde kurulmuĢ olduğundan yazları serin serin esen bir rüzgar okĢar insanın tenini kavurucu güneĢe inat. Bundan birkaç yıl önce köye girdiğiniz zaman tekedilmiĢ ve harabe haline gelmiĢ bir yer izlenimi veren Seyitahmetli, bu gün yine aynı yıkılmıĢ kerpiç evlerle dolu olmasına karĢın yeni yapılmıĢ modern betonarme evlerle dolmaya baĢladı.

Köye ilk geri dönüĢü yapan H.Kemal POLAT. Avrupa‟ da yaĢadıktan sonra emekliliğin tadını köyünde çıkarmak arzusuyla evini onararak köy hayatını benimsemiĢ. Bir süre sonra emekli öğretmen Kadir Metin ve aynı zamanda muhtar olan oğlu Zafer METĠN gelmiĢ. Ankara‟ da yaĢayan eski muhtar Ramazan POLAT „ da evini yenileyerek köyde yaĢamaya baĢlayanlardan. Köy hayatı renklenmeye ve yerleĢik nüfusu artmaya baĢladıkça köye iki Kırgız aile yerleĢtirilmiĢ. Köyde ikamet eden Ġmam Ġsmail Hoca‟ dan sonra bu sene vefat eden rahmetli H. Sabri BERK köyün ilk modern evini inĢa ediyor. Kısa bir zaman önce de Kadriye SARI bir baĢka ev yapıyor. Kadriye SARI‟ nın evinde BOTAġ‟ tan emekli olan kızı ve damadı Naciye – Ensar ADIGÜZEL oturmakta. Hemen onların yanıbaĢında temeli kazılmıĢ olan bir baĢka yer daha var Özgür BENLĠ‟ ye ait olan. Seyitahmetli Köyü‟ ndeki en yeni yapı ise aynı zamanda köye adını veren Seyid ve Ahmet‟ in torunlarından olan emekli Dnz. Astsb. Ġhsan BENLĠ. Babasına ait yıkılmıĢ ve harabe olmuĢ kerpiç evi temizleyerek yerine betonarme bir ev yapmıĢ. Evde ailesiyle birlikte yaĢayan BENLĠ, Ankara ve Antalya‟ da da evi olmasına karĢın köyde yaĢamayı tercih ettiğini söylüyor. Köyün bir baĢka sakini ise yine babsına ait evi onararak köye yerleĢen Hasan BENLĠ. Ziraat Bankası‟ndan emekli olan Hasan BENLĠ köyde eĢinin yanısıra annesi Behiye BENLĠ ile birlikte yaĢamakta. Köyde ayrıca Avrupa‟ dan emekli olmuĢ olan Fevzi BENLĠ ile ailesinin yanısıra Belgüzar BATTAL „ da yaĢamakta Habere konu olan köyün diğer Nogay köylerinden ayrıca bir özelliği yok aslında. Ancak en büyük farkı ülkemizde yaĢanan bir geri dönüĢümün apaçık örneği olması. Neredeyse tamamen kapatılmıĢ olan bir köyün yeniden canlanma hikayesi anlatılan. Fotoğraflar : Kaan ADIGÜZEL

KÖYE DÖNÜġLER BAġLIYOR ÇeĢitli yerlerde çalıĢıp emekli olanların yerleĢik duyguları Ģehirin gürültülü ve insanı boğan havasından sıyrılıp belki çocukluğunu yaĢadığı yerlerde – köylerinde – ikinci bir bahar yaĢama arzusu içinde olmalarıdır. Nihayetinde bu duygular içerisinde olanlar tercihlerini imkanları varken sahil kasabalarında veya büyük Ģehirlerde yaĢamak yerine teknolojiden kısmen de olsa uzak olan köyden yana kullanıyorlar. SAYFA 6


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Her nerede vasıta çoğalırsa vuslat kaybolur gider. Vasıta az olunca kavuşma zevki daha fazladır. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hz. Mevlana

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hollanda‟ da göçmen asıllı Hollanda vatandaĢı gençlere yönelik olarak bulma bir proje hazırlayan Emel Aktan‟ a “ 2008 Uyum Ġçin Ġlham Ödülü” verildi. Yabancı kökenli yedi ayrı gencin projeleri arasından yapılan halkoylaması ile birinci seçilen Aktan‟a ödülü, Hollanda Temsilciler Meclisi‟nde Prenses Maxima tarafından verildi.

HOLLANDA

Hollanda ‘ daki yarışmada birinci seçilen Aktan, ABD’ deki Harvard Yaz Okulu’nda 4 haftalık kurs ile ödüllendirildi. Hollanda‟ nın Dee Baak kurumunda görevli olan YeĢim Candan‟ ın çalıĢmalarıyla iki yılda bir düzenlenmekte olan bir proğram ile Hollanda‟ da ki yabancı kökenli vatandaĢların, ülkedeki konumlarının iyileĢtirilmesine yönelik olarak amaçlanan yarıĢma neticesinde Emel Aktan‟ ın hazırlamıĢ olduğu proje birinci seçildi. Hollanda‟ nın en kapsamlı ve en anlamlı ödüllerinden biri olduğu ifade edilen “ Uyum Ġçin Ġlham Ödülü “ „ nün Hollanda Kraliyet Ailesi tarafından desteklendiği belirtildi. .

Projenin iletiĢim ortaklığını Cosmicus Vakfı nın yürüttüğü prestijli ödülün Lahey‟ deki Temsilciler Meclisi‟ nde düzenlenen törenine Hollanda Prensesi Maxima, Uyum Bakanı Ella Vogalaar, Adalet Bakanı Ernst Hirsch Ballin, Avrupa Komiseri Neelie Kroes, Sosyal Ekonomik DanıĢma Kurulu (SER) BaĢkanı Alexander Rinnooy Kan, Adalat Bakan Yardımcısı Nebahat Albayrak, ÇalıĢma ve Sosyal ĠĢler Bakanı Ahmed Aboutaleb, Cosmicus Kolej Müdürü Mehmet Cerit‟in yanı sıra bakanlık yetkilileri, üniversite rektör ve profesörleri ile akademisyenler katıldı Ödül töreninin yapıldığı salonda sinevizyon ile projelerin tanıtımının ardından finale kalanlar arasında Emel Aktan‟ ın kazandığı açıklandı. Halk oylaması ile birinci seçilen projenin sahibi, ödülünü alırken bir konuĢma yaptı. Aktan konuĢmasında, “ Ödül beni inanılmaz sevindirdi ve hırslandırdı. Bu projeyi sadece kendi başarımla değil halkın desteğiyle kazandım. Ben inandım sizler de inandınız. Beni destekleyen herkese sonsuz minnetarım “ dedi. Ayrıca gecede konuĢma yapan Uyum Bakanı Ella Vogelaar ve SER BaĢkanı Alexander Rinnoy Kan, projenin önemine dikkat çektiler. ÇalıĢma ve Uyum Bakanı Ahmed Aboutaleb ise konuĢmasında “ Hollanda’nın değişik şehirlerinden farklı projeler ile çevresindeki farklı kültürden insanların kaynaşması ve sosyal diyalogun sağlanmasını önemsiyor ve sosyal yaşantıya daha çok katılım olmasını arzu ediyoruz. Değişik kültürlerin kaynaşması demek, kaliteli eğitim iyi bir iş ve güç birliği, paylaşım demektir. “ dedi. SAYFA 7


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Her nerede vasıta çoğalırsa vuslat kaybolur gider. Vasıta az olunca kavuşma zevki daha fazladır. Hz. Mevlana

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nogay tarihi ve kültürü ile ilgili akademik araĢtırmaların eksikliği hissedilirken Nogay göçleri ve iskanları ile ilgili bir doktora tezi hazırlandı. ANKARA

Nogaylar Türkiye‟nin kayıp kültürlerinden biridir. Var olan, varlığı bilinen ama haklarında nerede ise hiçbir Ģey bilinmeyen ve keĢfedilmeyi bekleyen bir kültür. Ülkemizde Nogaylar ile ilgili neredeyse yok denecek kadar az yazılı kayıt ve araĢtırmalar vardır. Dilleri, kültürleri, sosyal yaĢantıları ve diğer unsurları hakkında bu güne değin akademik düzeyde fazla araĢtırmalar yapılmamıĢ olması belki sayıca az ve dağınık olmalarından ve hepsinden daha önemlisi Nogayların kendi kültürlerine sahip çıkamayıĢlarından kaynaklanmaktadır. Ne zaman ki Nogaylar dernekler kurmaya ve çeĢitli kültürel çalıĢmalarda bulunmaya baĢladılar, iĢte o zaman üniversitelerdeki akademisyenlerin ilgisi Nogaylara çevrilmeye baĢladı. ĠĢte bunlardan biri de Balıkesir Gönen‟ de Sarıköy Çok Proğramlı Lisesinde görevli olan Dr.Derya Derin PAġAOĞLU. Kendisi bir tarihçi ve Ankara Ünv. D.T.C.F.‟ nde hocası olan Abdullah GÜNDOĞDU‟ nun tavsiyesi ile bu konuda araĢtırma yapmaya baĢlamıĢ. PAġAOĞLU, tez araĢtırmalarını tamamlamak üzere Celalettin ERBAY ve Abdurrahman BERKCAN ile iletiĢim kurarak Kulu‟ da Hasan BENLĠ‟ nin katılımı ile Seyitahmetli, Boğazören, Kırkkuyu, Doğankaya ve Akin Köylerinde 2 gün süren saha çalıĢmaları yaptılar.Bu köylerde çeĢitli kiĢiler ile görüĢerek bilgiler edinendiler. Yaptığımız telefon görüĢmesinde tezi hakkında bilgiler veren PAġAOĞLU, tezi için yaklaĢık 6 yıldır araĢtırmalar yaptığını belirterek “ Nogay Göçleri ve İskanları ile ilgili olarak özellikle tamamı Osmanlıca kaynaklar olan Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, muhacirler komisyonu defterleri, vilayet evrakları ve benzeri 500 kadar belge üzerinde çalışma yaptım. Ayrıca Mehmet ALPARGU Hoca’ nın eserlerinden yararlanarak tezimi tamamladım “ dedi Tezinin akademik bir dergide yayınlanması için bir komisyonda incelendiğini belirten PAġAOĞLU, “ Tez henüz yayınlanmadan bu konu ile ilgili konuşmak pek doğru değildir ancak tez konusunda bana yardımcı olan Hocalarıma, evlerini yüreklerini açan tüm Nogaylara teşekkürlerimi sunuyorum “ dedi.

Hollanda Devlet Televizyonu XXXX Türkiye‟ de ve Kuban Nogay Ototnom Valiliği‟ nde Nogaylar ile ilgili çekimler yapacak. KONYA

Hollanda’ da yaşayan Emel Aktan’ ın hazırlamış olduğu proje ile katıldığı yarışmada birincilik kazanması nedeniyle Hollanda Devlet Televizyonu XXXX Türkiye’ de çekimler yapacak. Konu ile ilgili olarak Konya Nogay Türkleri Derneği’ nin internet sitesinde yapılan açıklamada, Emel Aktan’ ın başarısı nedeniyle, Aktan’ ın ailesinin yaşadığı yerlerde çekim yapmak amacıyla Seyitahmetli ve Boğazören Köylerine gelecekleri bildiririldi. Hollanda Devlet Televizyonu XXX Konya – Kulu’ ya bağlı Nogay köyleri olan Seyitahmetli ve Boğazören Köylerindeki çekimlerin ardından, Nogayların göç etmek zorunda kaldıkları, bu günkü Kuban Nogay Otonom Valiliği’ nde de çekimler yapacakları belirtildi. Bu konuda Konya Derneği ve Kuban Valiliği arasında bir görüşme olduğu ve Nogay vatandaşlarınında katılabileceği bir gezi organizasyonunun düzenlendiği ifade edildi. İnternet sitesindeki bilgiye göre 16 - 23 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan çekimler için Tv ekibi ile birlikte Kuban’ a gitmek isteyen Nogay vatandaşlarımıza çağrıda bulunuldu. Kuban’ daki çekim yapılacak bölgelerde ziyaretçi olarak katılmak isteyen vatandaşların Konya Nogay Türkleri derneği ile temasa geçilmesi istenildi. SAYFA 8

4.Sayı NOGAY BÜLTEN Eki  

Diline Sahip Çıkmayan Kültürüne Sahip Çıkamaz

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you