Page 1

กร

ศลิ ปา โดย

นางสาวกมลชนก บัวผัน

08530002

นางสาวกัญญาวีร ชัติยะวรา

08530009

นางสาวธัญพิชา กรวยสวัสดิ์

08530071

นางสาวธัญสินี ฉินทองประเสริฐ

08530072

นางสาวธิดารัตน ทองชูศักดิ์

08530074


วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน "นวดหนา" เรียน รูและฝกฝนไดดวยตัวเอง 12 ทานวดหนาขั้นพื้นฐาน เพื่อสุขภาพความงามและผอนคลายความเครียด ชวยใหผิวหนา สดใส กระชับกลามเนื้อใบหนา ชวยใหโลหิตไหลเวียนบริเวณใบหนาไดดี

ศลิ ปา

กร

วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน-นวดหนา ทาที่ 1 "เคาะแกม " ชวยใหโลหิตไหลเวียนบริเวณใบหนาไดดี ผิวหนาสดใส ชวยกระชับกลามเนื้อใบหนา • วิธกี ารนวด ใหผูถูกนวดนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอน ใชหมอนหนุนรองศีรษะ หรือใหผูถูกนวดนอนหงายราบหนุนตัก ผูนวดโดยใชหมอนหนุนรองศีรษะไว ผูถูกนวดนอนหลับตาปลอยตัวตามสบาย ผูนวดใชนิ้วมือทั้งสี่ยกเวนนิ้วหัวแมมือ วางบน คาง ใหเคาะนิ้วทั้งสี่สลับกันไป ไลขึ้นมาผานแกมจนถึงขางหู จังหวะการเคาะเหมือนเคาะแปนพิมพดีด ทําสลับไปมาแลวจึง เปลี่ยนเปนแกมขางใหมทําซ้ํา กอนที่จะเปลี่ยนทานวดตอไป

วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน-นวดหนา ทาที่ 2 "ลูบขางแกม" ชวยใหโลหิตไหลเวียนบริเวณใบหนาไดดี ผิวหนาสดใส ชวยกระชับกลามเนื้อใบหนา • วิธกี ารนวด ใหผูถูกนวดนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอน ใชหมอนหนุนรองศีรษะ หรือใหผูถูกนวดนอนหงายราบหนุนตัก ผูนวดโดยใชหมอนหนุนรองศีรษะไว ผูถูกนวดนอนหลับตาปลอยตัวตามสบาย ผูนวดใชมือทั้งสองขางวางบนขางแกม แลวลูบ ขางแกมจนถึงใบหู ทั้งสองขางของผูถูกนวด ทําสลับไปมาแลวจึงเปลี่ยนทานวดตอไป


กร

วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน-นวดหนา ทาที่ 3 "เคาะหนาผาก" ชวยใหโลหิตไหลเวียนบริเวณใบหนาไดดี ผิวหนาสดใส ชวยกระชับกลามเนื้อใบหนา • วิธกี ารนวด ใหผูถูกนวดนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอน ใชหมอนหนุนรองศีรษะ หรือใหผูถูกนวดนอนหงายราบหนุนตัก ผูนวดโดยใชหมอนหนุนรองศีรษะไว ผูถูกนวดนอนหลับตาปลอยตัวตามสบาย ผูนวดใชนิ้วมือทั้งสี่ยกเวนนิ้วหัวแมมือ วางบน กลางหนาผาก ใหเคาะนิ้วทั้งสี่สลับกันไป ไลตั้งแตหนาผากมาจึงถึงขมับและขางแกมทั้งสองขาง จังหวะการเคาะเหมือนเคาะ แปนพิมพดีด ทําสลับไปมาแลวจึงเปลี่ยนทานวดตอไป

ศลิ ปา

วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน-นวดหนา ทาที่ 4 "ลูบหนาผาก" ชวยใหโลหิตไหลเวียนบริเวณใบหนาไดดี ผิวหนาสดใส ชวยกระชับกลามเนื้อใบหนา • วิธกี ารนวด ใหผูถูกนวดนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอน ใชหมอนหนุนรองศีรษะ หรือใหผูถูกนวดนอนหงายราบหนุนตัก ผูนวดโดยใชหมอนหนุนรองศีรษะไว ผูถูกนวดนอนหลับตาปลอยตัวตามสบาย ผูนวดใชมือซายจับที่ขมับซายของผูถูกนวด ใช มือขวาวางกึ่งกลางหนาผาก ลูบจากกึ่งกลางหนาผากลงมาที่ขมับขวา โดยคอย ๆ ลูบหนาผากแลวเพิ่มแรงกดที่ขมับขวา ทําสลับ ไปมาแลวเปลี่ยนมาทําดานขมับซาย กอนที่จะเปลี่ยนทานวดตอไป


กร

วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน-นวดหนา ทาที่ 5 "ลูบขมับ" ชวยใหโลหิตไหลเวียนบริเวณใบหนาไดดี ผิวหนาสดใส ชวยกระชับกลามเนื้อใบหนา • วิธกี ารนวด ใหผูถูกนวดนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอน ใชหมอนหนุนรองศีรษะ หรือใหผูถูกนวดนอนหงายราบหนุนตัก ผูนวดโดยใชหมอนหนุนรองศีรษะไว ผูถูกนวดนอนหลับตาปลอยตัวตามสบาย ผูนวดใชมือซายจับที่ขมับซายของผูถูกนวด ใช มือขวาวางที่ขมับขวา ลูบจากขมับขวาลงมาจนถึงใบหูขวา โดยคอย ๆ ลูบแลวเพิ่มแรงกด ทําสลับไปมาแลวเปลี่ยนมาทําดาน ขมับซาย กอนที่จะเปลี่ยนทานวดตอไป

ศลิ ปา

วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน-นวดหนา ทาที่ 6 "ลูบคางและหนา" ชวยใหโลหิตไหลเวียนบริเวณใบหนาไดดี ผิวหนาสดใส ชวยกระชับกลามเนื้อใบหนา • วิธกี ารนวด ใหผูถูกนวดนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอน ใชหมอนหนุนรองศีรษะ หรือใหผูถูกนวดนอนหงายราบหนุนตัก ผูนวดโดยใชหมอนหนุนรองศีรษะไว ผูถูกนวดนอนหลับตาปลอยตัวตามสบาย ผูนวดใชมือซายจับที่แกมซายของผูถูกนวด ใชมือขวาลูบจากคางขึ้นมาจนถึงบริเวณแกมขวา โดยคอย ๆ ลูบแลวเพิ่มแรงกด ทําสลับไปมาแลวเปลี่ยนมาทําดานแกมซาย กอนที่จะเปลี่ยนทานวดตอไป


กร

วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน-นวดหนา ทาที่ 7 "ลูบแกม" ชวยใหโลหิตไหลเวียนบริเวณใบหนาไดดี ผิวหนาสดใส ชวยกระชับกลามเนื้อใบหนา • วิธกี ารนวด ใหผูถูกนวดนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอน ใชหมอนหนุนรองศีรษะ หรือใหผูถูกนวดนอนหงายราบหนุนตัก ผูนวดโดยใชหมอนหนุนรองศีรษะไว ผูถูกนวดนอนหลับตาปลอยตัวตามสบาย ผูนวดใชมือทั้งสองขางจับที่แกมของผูถูกนวด แลวลูบจากคางขึ้นมาจนถึงบริเวณแกม จากนั้นเปลี่ยนทิศทางโดยลูบจากขางจมูกออกไปทางใบหู โดยคอย ๆ ลูบแลวเพิ่มแรง กด ทําสลับไปมาแลวจึงเปลี่ยนทานวดตอไป

ศลิ ปา

วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน-นวดหนา ทาที่ 8 "คลึงคางและแกม " ชวยใหโลหิตไหลเวียนบริเวณใบหนาไดดี ผิวหนาสดใส ชวยกระชับกลามเนื้อใบหนา • วิธกี ารนวด ใหผูถูกนวดนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอน ใชหมอนหนุนรองศีรษะ หรือใหผูถูกนวดนอนหงายราบหนุนตัก ผูนวดโดยใชหมอนหนุนรองศีรษะไว ผูถูกนวดนอนหลับตาปลอยตัวตามสบาย ผูนวดวางนิ้วกลาง นิ้วนางและนิ้วกอยของมือ ทั้งสองขางจับที่คางของผูถูกนวด แลวคลึงขึ้นมาจากคางจนถึงขางแกม โดยขณะที่คลึงใหหมุนนิ้วเปนรูปกนหอย จากนั้น เปลี่ยนทิศทางโดยคลึงจากขางจมูกออกไปทางใบหู โดยคอย ๆ คลึงแลวเพิ่มแรงกด ทําสลับไปมาแลวจึงเปลี่ยนทานวดตอไป


กร

วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน-นวดหนา ทาที่ 9 "คลึงหนา" ชวยใหโลหิตไหลเวียนบริเวณใบหนาไดดี ผิวหนาสดใส ชวยกระชับกลามเนื้อใบหนา • วิธกี ารนวด ใหผูถูกนวดนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอน ใชหมอนหนุนรองศีรษะ หรือใหผูถูกนวดนอนหงายราบหนุนตัก ผูนวดโดยใชหมอนหนุนรองศีรษะไว ผูถูกนวดนอนหลับตาปลอยตัวตามสบาย ผูนวดใชมือซายจับที่แกมซายของผูถูกนวด ใช นิ้วกลาง นิ้วนางและนิ้วกอยของมือขวาวางที่หนาผากของผูถูกนวด แลวคลึงจากหนาผากผานขมับ หางตา จนมาถึงใบหูขาง แกมขวาของผูถูกนวด โดยขณะที่คลึงใหหมุนนิ้วเปนรูปกนหอย ใหคอย ๆ คลึงแลวเพิ่มแรงกด ทําสลับไปมาแลวเปลี่ยนมาทํา ดานแกมซาย กอนที่จะเปลี่ยนทานวดตอไป

ศลิ ปา

วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน-นวดหนา ทาที่ 10 "คลึงขอบตาลาง" ชวยกระชับกลามเนื้อบริเวณตาและหนังตา ชวยใหโลหิตไหลเวียนบริเวณดวงตาไดดี • วิธกี ารนวด ใหผูถูกนวดนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอน ใชหมอนหนุนรองศีรษะ หรือใหผูถูกนวดนอนหงายราบหนุนตัก ผูนวดโดยใชหมอนหนุนรองศีรษะไว ผูถูกนวดนอนหลับตาปลอยตัวตามสบาย ผูนวดใชมือซายจับที่แกมซายของผูถูกนวด ใชนิ้วกลางมือขวาวางที่ขอบตาลางดานขวาของผูถูกนวด แลวคลึงเบา ๆ ออกแรงเพียงเล็กนอย โดยขณะที่คลึงใหหมุนนิ้วเปน รูปกนหอย คลึงมาจนถึงหางตา ทําสลับไปมาแลวเปลี่ยนมาทําดานขอบตาลางดานซายของผูถูกนวด กอนที่จะเปลี่ยนทานวด ตอไป


กร

วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน-นวดหนา ทาที่ 11 "คลึงขอบตาบน" ชวยกระชับกลามเนื้อบริเวณตาและหนังตา ชวยใหโลหิตไหลเวียนบริเวณดวงตาไดดี • วิธกี ารนวด ใหผูถูกนวดนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอน ใชหมอนหนุนรองศีรษะ หรือใหผูถูกนวดนอนหงายราบหนุนตัก ผูนวดโดยใชหมอนหนุนรองศีรษะไว ผูถูกนวดนอนหลับตาปลอยตัวตามสบาย ผูนวดใชมือซายจับที่แกมซายของผูถูกนวด ใชนิ้วกลางมือขวาวางที่ขอบตาบนบริเวณหนังตาดานขวาของผูถูกนวด แลวคลึงเบา ๆ ออกแรงเพียงเล็กนอย โดยขณะที่คลึงให หมุนนิ้วเปนรูปกนหอย คลึงมาจนถึงหางตา ทําสลับไปมาแลวเปลี่ยนมาทําดานขอบตาบนดานซายของผูถูกนวด กอนที่จะ เปลี่ยนทานวดตอไป

ศลิ ปา

วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน-นวดหนา ทาที่ 12 "กดขมับ" ชวยลดอาการปวดศีรษะและลูกตา • วิธกี ารนวด ใหผูถูกนวดนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอน ใชหมอนหนุนรองศีรษะ หรือใหผูถูกนวดนอนหงายราบหนุนตัก ผูนวดโดยใชหมอนหนุนรองศีรษะไว ผูถูกนวดนอนหลับตาปลอยตัวตามสบาย ผูนวดใชนิ้วชี้และนิ้วนางวางไวที่หัวคิ้วทั้งสอง ขางของผูถูกนวด สันมือทั้งสองขางวางที่ขมับ โดยใหออกแรงกดจากหัวคิ้วไลไปทางขมับทั้งสองขาง โดยใชแรงกดลงที่นิ้วชี้ และนิ้วกลาง สวนนิ้วอื่น ๆ ที่เหลือใหประคองศีรษะไมใหเคลื่อนไหว หมายเหตุ - ผูนวดไมควรไวเล็บยาว แตงเล็บใหเรียบมนและควรลางมือใหสะอาดกอนทําการนวดหนา ผูถูกนวดควรลางหนา หรือเช็ดหนาใหสะอาดกอนนวด


วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน "นวดคอ"

กร

เรียน รูและฝกฝนดวยตัวเองอยางงายดายดวย 10 ทานวดคอขั้นพื้นฐาน ชวยลดอาการปวดเมือ่ ยกลามเนือ้ คอ ลดอาการ เคล็ดขัดยอกจากการนอนตกหมอน บรรเทาอาการปวดศีรษะ กระตุน การไหลเวียนของโหลิต ปรับสมดุลของฮอรโมน กระตุน ใหระบบตางๆ ทํางานไดอยา งมีประสิทธิภาพและผอนคลายจากความเครียด

ศลิ ปา

วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน-นวดคอ ทาที่ 1 "บีบตนคอ" ชวยลดอาการปวดศีรษะ ลดอาการเคล็ดขัดยอกจากการนอนตกหมอน • วิธกี ารนวด ใหผูถูกนวดนั่งบนพื้นหรือเกาอี้ ผูนวดยืนดานหลังของผูถูกนวด ใชมือซายจับที่หัวไหลยึดไว แลวใชมือขวา วางทีท่ า ยทอย บีบกลามเนื้อที่ทายทอยไลลงมาจนถึงตนคอ โดยกดน้ําหนักทุกนิ้ว


กร

วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน-นวดคอ ทาที่ 2 "กดทายทอย" ชวยลดอาการปวดศีรษะและปวดตนคอ ลดอาการเคล็ดขัดยอกจากการนอนตกหมอน • วิธกี ารนวด ใหผูถูกนวดนั่งบนพื้นหรือเกาอี้ ผูนวดยืนดานหลังของผูถูกนวด ใชมือซายจับที่ขมับทั้งสองขาง โดยออมมือ ไปทางดานหนา แลวใชนิ้วหัวแมมือขวาและนิ้วชี้ทําเปนรูปตัววี (V) แลวกดตรงที่เปนรอยบุมตรงกลางระหวางทายทอยกับ กระดูกคอชิ้นที่หนึ่ง ออกแรงกดทั้งนิ้วหัวแมมือและนิ้วชี

ศลิ ปา

วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน-นวดคอ ทาที่ 3 "กดตนคอ" ชวยลดอาการปวดศีรษะ ปวดตนคอและลดอาการเคล็ดขัดยอกจากการนอนตกหมอน • วิธกี ารนวด ใหผูถูกนวดนั่งบนพื้นหรือเกาอี้ ผูนวดยืนดานหลังของผูถูกนวด ใชมือทั้งสองจับที่คอของผูถูกนวด โดย นิ้วหัวแมมือกดที่กลามเนื้อขาง ๆ แนวกระดูกสันหลังใหต่ําจากตนคอลงมาประมาณ 1 นิ้ว สวนนิ้วมือที่เหลือใหจับดานตรง ขามในตําแหนงเดียวกัน ออกแรงกดลงที่นิ้วหัวแมมือและนิ้วทั้งสี่

วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน-นวดคอ ทาที่ 4 "คลึงตนคอและบา " ชวยลดอาการปวดเมื่อยกลามเนื้อบริเวณตนคอและบา • วิธกี ารนวด ใหผูถูกนวดนั่งบนพื้นหรือเกาอี้ ผูนวดยืนดานหลังของผูถูกนวด ใหทํามือเปนรูปตัวซี (C) โดยใหหลังมือ และเนินมือดานนิ้วกอยสัมผัสกับสวนที่นวด มืออีกขางหนึ่งใหจับไหลของผูถูกนวดเอาไว กลึ้งและคลึงมือรูปตัวซี ไปตรง บริเวณตนคอและไลมาจนถึงขวงไหล ออกแรงโดยการเกร็งขอมือที่ใชนวด


กร

วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน-นวดคอ ทาที่ 5 "กดคอ" ชวยลดอาการปวดศีรษะ ลดอาการเคล็ดขัดยอกจากการนอนตกหมอน • วิธกี ารนวด ใหผูถูกนวดนั่งบนพื้นหรือเกาอี้ ผูนวดยืนดานหลังของผูถูกนวด ใหใชนิ้วหัวแมมือกดที่กลามเนื้อตรงบริเวณ ทายทอยทั้งสองขาง สวนนิ้วทั้งสี่ที่เหลือวางแนบกับศีรษะ ออกแรงกดลงที่นิ้วหัวแมมือ สวนนิ้วทั้งสี่ใชประคองศีรษะไมให เคลือ่ นไหว

ศลิ ปา

วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน-นวดคอ ทาที่ 6 "บีบไหลและคอ" ชวยลดอาการปวดเมื่อยกลามเนื้อไหลและคอ ลดอาการเคล็ดขัดยอกบริเวณไหลและคอ • วิธกี ารนวด ใหผูถูกนวดนั่งบนพื้นหรือเกาอี้ ผูนวดยืนดานหลังของผูถูกนวด ใหวางมือทั้งสองขางลงที่ตนคอของผูถูกนวด บีบกลามเนื้อที่ตนคอไลลงมาที่บาจนมาถึงไหล โดยกดน้ําหนักลงทุกนิ้ว

วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน-นวดคอ ทาที่ 7 "สับตนคอ" ชวยลดอาการปวดเมื่อยกลามเนื้อคอ ลดอาการเคล็ดขัดยอกจากการนอนตกหมอน • วิธกี ารนวด ใหผูถูกนวดนอนคว่ําราบกับพื้นหรือที่นอน ใชหมอนแบนวางสอดใตลําตัวชวงทอง ผูนวดใชมือทั้งสองขาง วางที่ตนคอ ใหมือทั้งสองตั้งขึ้น นิ้วหัวแมมืออยูดานบน สันมือดานนิ้วกอยสัมผัสกับสวนที่นวด สับมือจากตนคอมาจนถึงทาย ทอย โดยสับขวางแนวกระดูกสันหลัง


กร

วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน-นวดคอ ทาที่ 8 "บิดคอ" ชวยลดอาการปวดเมื่อยกลามเนื้อคอ ลดอาการเคล็ดขัดยอกจากการนอนตกหมอน • วิธกี ารนวด ใหผูถูกนวดนอนคว่ําราบกับพื้นหรือที่นอน ใชหมอนแบนวางสอดใตลําตัวชวงทอง ผูนวดกางนิ้วมือออกให เปนรูปตัววี (V) ใชมือบีบกลามเนื้อคอขึ้นมาแลวบิดกลามเนื้อไปมาโดยออกแรงทุกนิ้ว

ศลิ ปา

วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน-นวดคอ ทาที่ 9 "บีบและยกคอ" ชวยลดอาการปวดเมื่อยกลามเนื้อคอ ลดอาการเคล็ดขัดยอกจากการนอนตกหมอน • วิธกี ารนวด ใหผูถูกนวดนอนคว่ําราบกับพื้นหรือที่นอน ใชหมอนแบนวางสอดใตลําตัวชวงทอง ผูนวดกางนิ้วมือออกให เปนรูปตัววี (V) ใชมือบีบกลามเนื้อคอขึ้นมา โดยเริ่มจากทายทอยไลมาจนถึงบา โดยบีบแลวคลายทําสลับไปมา แลวเริ่มตนที่ ทายทอยใหม

วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน-นวดคอ ทาที่ 10 "ลูบคอ" ชวยลดอาการปวดเมื่อยกลามเนื้อคอ ลดอาการเคล็ดขัดยอกที่คอและหัวไหล • วิธกี ารนวด ใหผูถูกนวดนอนคว่ําราบกับพื้นหรือที่นอน ใชหมอนแบนวางสอดใตลําตัวชวงหนาอก ผูนวดใชมือทั้งสอง ขางวางที่ทายทอย แลวลูบหนัก ๆ จากทายทอยลงมาที่ดานขางลําคอ ใหมาสิ้นสุดที่หัวไหล โดยกดน้ําหนักลงที่มือทั้งสองขาง


วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน "นวดไหล"

กร

เรียนรูและฝกฝนดวยตัวเองอยางงายดายดวย 14 ทานวดไหลขั้นพื้นฐาน ชวยลดอาการปวดเมือ่ ยกลามเนือ้ บา ไหลและตน แขน ลดอาการเคล็ดขัดยอก กระตุน การไหลเวียนของโหลิต ปรับสมดุลของฮอรโมน กระตุน ใหระบบตางๆ ทํางานดีขึ้น ชวย ผอนคลายความเครียดและเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ

ศลิ ปา

วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน-นวดไหล ทาที่ 1 "หมุนไหล" ชวยลดอาการเคล็ดขัดยอกกลามเนื้อไหล • วิธกี ารนวด ใหผูถูกนวดนั่งบนพื้นหรือเกาอี้ ผูนวดยืนดานขางของผูถูกนวด ผูนวดใชมือซายจับที่บาขวาของผูถูกนวด มือ ขวาจับที่ตนแขนเหนือขอศอก ใหแขนสวนลางวางพักบนแขนผูนวด จับแขนผูถูกนวดหมุนเปนวงกลม โดยหมุนตามเข็ม นาฬิกา และหมุนทวนเข็มนาฬิกา โดยเริ่มหมุนวงแคบ ๆ กอน แลวจึงคอยขยายวงใหญขึ้น ทําสลับไปมาแลวจึงเปลี่ยนเปนทา ตอไป


วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน-นวดไหล ทาที่ 2 "กดไหลดา นหลัง" ชวยลดอาการปวดเมื่อยแขนและไหล ลดอาการเคล็ดขัดยอกไหล

กร

• วิธกี ารนวด ใหผูถูกนวดนั่งบนพื้นหรือเกาอี้ ผูนวดยืนดานขางของผูถูกนวด ผูถูกนวดกางแขนใหเปนมุมฉากขนานกับ ลําตัว ผูนวดใชมือขวาจับตนแขนขวาผูถูกนวดไว ใชนิ้วหัวแมมือซายกดลงที่ไหลดานหลัง ตรงขอไหลดานหลังของกระดูก ปลายบา โดยเริ่มกดเบา ๆ กดแลวคลาย แลวจึงคอยเพิ่มแรงกด ทําสลับไปมาแลวจึงเปลี่ยนเปนทาตอไป

ศลิ ปา

วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน-นวดไหล ทาที่ 3 "กดไหล" ชวยลดอาการปวดเมื่อยแขนและไหล ลดอาการเคล็ดขัดยอกไหล • วิธกี ารนวด ใหผูถูกนวดนั่งบนพื้นหรือเกาอี้ ผูนวดยืนดานขางของผูถูกนวด ผูถูกนวดกางแขนใหเปนมุมฉากขนานกับ ลําตัว ผูนวดใชมือขวาจับตนแขนขวาผูถูกนวดไว ใชนิ้วหัวแมมือซายกดลงที่ไหล ตรงรองระหวางกึ่งกลางปลายบากับปุม กระดูกตนแขน โดยเริ่มกดเบา ๆ กดแลวคลาย แลวจึงคอยเพิ่มแรงกด ทําสลับไปมาแลวจึงเปลี่ยนเปนทาตอไป


กร

วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน-นวดไหล ทาที่ 4 "ดันไหล" ชวยลดอาการเคล็ดขัดยอกกลามเนื้อตนแขนและไหล • วิธกี ารนวด ใหผูถูกนวดนั่งบนพื้นหรือเกาอี้ ผูนวดยืนดานขางของผูถูกนวด ผูนวดประสานมือเขาหากัน แลววางลงบน ไหลขวาของผูถูกนวด บีบมือเขาหากันแลวใชสันมือดันกลามเนื้อไหลขึ้น เลื่อนมือบีบไลจากไหลจนถึงตนแขน ทําสลับไป มาแลวจึงเปลี่ยนเปนทาตอไป

ศลิ ปา

วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน-นวดไหล ทาที่ 5 "คลึงบา" ไหลและตนแขน ชวยลดอาการปวดเมื่อยกลามเนื้อบาและไหล • วิธกี ารนวด ใหผูถูกนวดนั่งบนพื้นหรือเกาอี้ ผูนวดยืนดานหลังของผูถูกนวด ผูถูกนวดนั่งหลังตรง ผูนวดใชมือซายจับไหล ซายของผูถูกนวดไว มือขวาทําเปนรูปตัวซี (C) โดยใหหลังมือและเนินมือดานนิ้วกอยสัมผัสกับสวนที่นวด กลิ้งมือเปนรูป ตัวซี จากบาถึงตนแขนออกแรงกดและกลิ้งมือโดยการเกร็งขอมือเอาไว ทําสลับไปมาจากบาถึงตนแขนแลวจึงเปลี่ยนเปนทา ตอไป


กร

วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน-นวดไหล ทาที่ 6 "ลูบบาและไหล" ชวยลดอาการปวดเมื่อยกลามเนื้อบาและไหล • วิธกี ารนวด ใหผูถูกนวดนั่งบนพื้นหรือเกาอี้ ผูนวดยืนดานหลังของผูถูกนวด ผูถูกนวดนั่งหลังตรง ผูนวดวางมือทั้งสอง ขางบนบาของผูถูกนวด แลวลูบจากบาจนถึงไหล ออกแรงลูบเบา ๆ แลวคอยเพิ่มน้ําหนักมากขึ้น ทําสลับไปมาจากบาถึงไหล แลวจึงเปลี่ยนเปนทาตอไป

ศลิ ปา

วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน-นวดไหล ทาที่ 7 "บีบไหล" ชวยลดอาการปวดเมื่อยกลามเนื้อบา ไหลและตนแขน • วิธกี ารนวด ใหผูถูกนวดนั่งบนพื้นหรือเกาอี้ ผูนวดยืนดานหลังของผูถูกนวด ผูถูกนวดนั่งหลังตรง ผูนวดวางมือทั้งสอง ขางบนบาของผูถูกนวด แลวบีบกลามเนื้อ โดยการบีบแลวยกกลามเนื้อ บริเวณบาไลลงมาจนถึงไหล การบีบใหใชน้ําหนักทุก นิ้ว ทําสลับไปมาจากบาจนถึงไหลแลวจึงเปลี่ยนเปนทาตอไป

วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน-นวดไหล ทาที่ 8 "ตีไหล" ชวยลดอาการเคล็ดขัดยอกกลามเนื้อไหลและตนแขน ชวยใหโลหิตไหลเวียนบริเวณไหลและตนแขนไดดีขึ้น • วิธกี ารนวด ใหผูถูกนวดนั่งบนพื้นหรือเกาอี้ ผูนวดยืนดานหลังของผูถูกนวด ผูถูกนวดนั่งหลังตรง ผูนวดวางมือทั้งสอง ขางบนบาของผูถูกนวด โดยทํามือเปนรูปสามเหลี่ยมพีระมิด ใหนิ้วทั้งหาเรียงชิดกัน ปรบมือโดยเริ่มจากบาผานไหลไปจนถึง ตนแขน ทําสลับไปมาจากบาจนถึงตนแขน เวลาปรบจะมีเสียงเหมือนปรบมือ แลวจึงเปลี่ยนเปนทาตอไป


หมายเหตุ- ทาที่ 1-8 ใหเริ่มตนนวดที่ไหลขางขวาของผูถูกนวดกอน นวดจนครบทุกทาแลวจึงเริ่มตนทาที่ 1 ใหมที่ไหลขาง ซายของผูถูกนวด

ศลิ ปา

กร

วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน-นวดไหล ทาที่ 9 "กดบาดานหลัง" ชวยลดอาการปวดเมื่อยกลามเนื้อบาและไหล • วิธกี ารนวด ใหผูถูกนวดนั่งบนพื้นหรือเกาอี้ ผูนวดยืนดานหลังของผูถูกนวด ผูนวดใชนิ้วหัวแมมือทั้งสองขางจับที่ตรง กึ่งกลางระหวางกระดูกคอกับ กระดูกปลายบา สวนสี่นิ้วที่เหลือจับไหลผูถูกนวดเอาไว ใชนิ้วหัวแมมือทั้งสองกดลงไป โดยเริ่ม กดเบา ๆ กอน จากนั้นคอย ๆ เพิ่มน้ําหนัก กดแลวคลายทําสลับกันไปแลวจึงเปลี่ยนเปนทาตอไป

วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน-นวดไหล ทาที่ 10 "กดสะบัก" ชวยลดอาการปวดเมื่อยกลามเนื้อสะบัก ไหล แขน ลดอาการเคล็ดขัดยอกหลังและไหล • วิธกี ารนวด ใหผูถูกนวดนั่งบนพื้นหรือเกาอี้ ผูนวดยืนดานหลังของผูถูกนวด ผูถูกนวดนั่งหลังตรง ผูนวดใชนิ้วหัวแมมือ ทั้งสองขางจับที่ตรงกึ่งกลางของแองสะบักดานลาง สวนสี่นิ้วที่เหลือจับไหลผูถูกนวดเอาไว ใชนิ้วหัวแมมือทั้งสองกดไว โดย เริ่มจากเบา ๆ แลวจึงคอย ๆ เพิ่มน้ําหนัก กดแลวคลาย ทําสลับไปมา การบีบใหใชน้ําหนักทุกนิ้ว ทําสลับไปมาจากบาจนถึง ไหลแลวจึงเปลี่ยนเปนทาตอไป


กร

วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน-นวดไหล ทาที่ 11 "บีบและยกไหล" ชวยลดอาการปวดเมื่อยกลามเนื้อไหลและตนแขน • วิธกี ารนวด ใหผูถูกนวดนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอน ใชหมอนหนุนรองศีรษะ เหยียดแขนตรง ผูนวดใชมือขวาจับตน แขนขวาดานในของผูถูกนวดเอาไว สวนมือซายกางออกเปนรูปตัววี (V) แลวบีบกลามเนื้อหัวไหล บีบไลลงมาจนถึงตนแขน โดยออกแรงบีบทุกนิ้ว ทําสลับไปมาจากหัวไหลจนถึงตนแขน แลวจึงเปลี่ยนเปนทาตอไป

ศลิ ปา

วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน-นวดไหล ทาที่ 12 "บิดไหล" ชวยลดอาการปวดเมื่อยกลามเนื้อไหลและตนแขน ลดอาการเคล็ดขัดยอกขอไหล • วิธกี ารนวด ใหผูถูกนวดนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอน ใชหมอนหนุนรองศีรษะ เหยียดแขนตรง ผูนวดใชมือทั้งสองจับ ที่หัวไหลขวาของผูถูกนวด โดยหันนิ้วหัวแมมือเขาหากันวางไวดานบน สวนนิ้วที่เหลือจับอยูดานลางของหัวไหล บิด กลามเนื้อโดยดันหัวแมมือซายลง นิวหัวแมมือขวาดันขึ้น ทําสักครูแลวเลื่อนไปบิดที่ไหลสวนกลางและสวนหลัง ทําซ้ําแลวจึง เปลี่ยนเปนทาตอไป

วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน-นวดไหล ทาที่ 13 "คลึงไหล" ชวยลดอาการปวดเมื่อยกลามเนื้อไหลและตนแขน ลดอาการเคล็ดขัดยอกขอไหล • วิธกี ารนวด ใหผูถูกนวดนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอน ใชหมอนหนุนรองศีรษะ เหยียดแขนตรง ผูนวดวางมือทั้งสอง ขางลงบนไหลขวาของผูถูกนวด โดยใหมือทั้งสองประกบอยูกับหัวไหล คลึงมือทั้งสองขางลงมาใหสุดกลามเนื้อไหล คลึงชา ๆ แลวคอย ๆ เพิ่มแรงคลึง แลวจึงเปลี่ยนเปนทาตอไป


วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน-นวดไหล ทาที่ 14 "ลูบไหล" ชวยลดอาการปวดเมื่อยกลามเนื้อไหลและตนแขน • วิธกี ารนวด ใหผูถูกนวดนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอน ใชหมอนหนุนรองศีรษะ เหยียดแขนตรง ผูนวดวางมือทั้งสอง ขางลงบนไหลขวาของผูถูกนวด มือซายจับดานลาง มือขวาจับดานบน ลูบจากสวนลางของกลามเนื้อไหล ไลมาทางหัวไหลเลย ไปจนถึงรักแร ออกแรงลูบเบา ๆ แลวคอย ๆ เพิ่มน้ําหนัก ทําสลับไปมาจากไหลถึงรักแร แลวจึงเปลี่ยนเปนทาตอไป

ศลิ ปา

กร

หมายเหตุ- ทาที่ 11-14 ใหเริ่มตนนวดที่ไหลขางขวาของผูถูกนวดกอน นวดจนครบทุกทาแลวจึงเริ่มตนทาที่ 1 ใหมที่ ไหลขางซายของผูถูกนวด


เนือ้ หา รูปภาพ และวิดีโอ ทั้งหมด ไดมาจาก

ศลิ ปา

กร

http://www.yesspathailand.com/

นวดแผนไทย  
นวดแผนไทย  

วิธีนวดแผนไทยแบบต่างๆ