Page 1

Il-Mużika: in-Naħa l-Oħra ta’ Fr Hilary Noel D’Anastas

L-isem ta’ Father Hilary huwa sinonimu mal-isport lokali, partikolarment mal-logħba tal-futbol, tant li l-patri Agostinjan ta ħajtu għalih biex xerrdu fost it-tfal u ż-żgħażagħ. Lil Fr Hilary mhux l-isport biss ressqu biex jifhem fih l-imħabba t’Alla u lejn il-poplu, mhux biss il-proġetti ambizzjużi tal-ispirtu Agostinjan fit-twettiq tal-Millennium Chapel f ’Paceville u l-kontribut denju tal-‘WOW’ – il-Wishing Other’s Well – iżda hemm mestier ieħor li għadu jbaqbaq fih, namra li probabbli ftit huma dawk li jafu biha. Din hija l-mużika, li meta tkellmu fuqha, wiċċu jixgħel. Ngħid il-verità telajt u niżżilt għal darba tnejn kif se niltaqa’ miegħu għax kif jistqarr hu stess f ’bosta intervisti, fid-dehra tiegħu jtik l-impressjoni li hu bniedem riservat u ta’ ftit kliem u stennejt li meta se nasal biex nitkellem miegħu biex nipprova niskopri ftit in-namra tiegħu mal-mużika u lil hinn minnha, ħa nsib bieb magħluq jew kemm kemm imbexxaq meta wkoll tikkonsidra l-età venera ta’ ’l fuq minn 80 sena u l-impenn pastorali ta’ kuljum fil-kappella, laqgħat u pariri għal dawk li jfittxuhom, l-isport li ma jonqos qatt u l-għawma ta’ kuljum. Iżda le! Issorprendieni! F’sens ta’ faqar fl-ispirtu, Fr Hilary b’daħqa fuq fommu wieġeb hekk għall-istedina tiegħi: “mela anki xi nħobb nisma’ mużika tridu tkunu tafu u ħa tiktbu dwarha?” L-appuntament kien għal Jum il-Vitorja 2016, f ’xi ħin filgħodu. Mingħajr wisq daqq ta’ trombi u pompi żejda, Fr Hilary jitkellem fuq il-mużika b’ċerta passjoni u konvinzjoni, xhieda tal-imħabba li għandu lejha fil-forom varji; mill-Gregorjan f ’dak li injetta fih Patri Bert għallmużika barokka u l-partiti u l-preludji ta’ Bach; mir-rock ’n roll li kien qed jisma’ f ’xenarju miftuħ u tolleranti fin-novizzjat tiegħu f ’Ruma ’l bogħod


74

Fr Hilary Tagliaferro: Bejn Storja u Miti

mill-inkubu soffokanti tal-kunvent f ’Malta, għall-mużika tal-Beatles u l-fenomenu tal-British Invation; mill-ħoss tal-briju tal-marċi Maltin għallħsejjes atmosferiċi u rilassanti li jdaħħluk fl-ispiritwalità, fis-subkonxju ta’ ‘il-jien’ – il-ħoss sublimi tas-silenzju li wieħed jisma’ fl-isfond fil-kappella u l-kmamar tal-viċin li lesti jilqgħuk u jistednuk tiskopri lilek u l-verità, ilkontra tad-damdim immanipulat fl-industrija tad-divertiment ta’ Paceville. Xi jwassal din il-ħerqa għall-mużika? Forsi għax minn għeruqu kien hemm diġà ħoss ta’ strument mużikali? Forsi għax fil-Provinċja Agostinjana f ’Malta kellhom wieħed mill-Maestri di Cappella l-aktar magħrufa? Forsi ż-żgħażagħ li ta’ kuljum kien qed ikun magħhom u l-‘ħoss il-ġdid’ kien qed jagħmel tiegħu? Li hu żgur, kif jixhed hu stess, hu li l-mużika minn dejjem kienet għal qalbu, sa minn ċkunitu, iżda l-isport u l-futbol ħadilha postha u għalkemm il-mużika baqgħet togħġbu qatt ma studjaha bis-serjetà.

Memorji ta’ Missieru – Is-Sehem attiv ta’ William Tagliaferro filKażin tal-Banda Salvatore, l-isem li kien ingħata fit-twelid li mbagħad inbidel għal Hilary hekk kif beda n-novizzjat mal-patrijiet Agostinjani, twieled Ħal Tarxien fit28 ta’ Ottubru 1934. Huwa iben William Tagliaferro u Vinċenza, imwielda Gatt. Missieru kien attiv sew fil-Każin tal-Għaqda Mużikali ‘Marija Annunzjata’ ta’ Ħal Tarxien; attiv fil-parroċċa saħansitra fl-1963 kien ViċiPresident tal-Fergħa tal-Irġiel tal-Azzjoni Kattolika u President Parrokkjali tal-erba’ friegħi tal-Azzjoni Kattolika fl-istess parroċċa. Għal xi żmien kien ukoll il-President tas-Segretarju Parrokkjali Assistenza Soċjali. William Tagliaferro kien ġie mogħti l-M.B.E. (Member of the Most Excellent Order of the British Empire) għas-sehem li ta matul il-Gwerra.23 William Tagliaferro nħatar President tas-Soċjetà fit-13 ta’ Ottubru 1946 wara r-riżenja tal-President Raffaele Bonnici Calì u xi membri. Kellha tkun l-okkażjoni tal-ewwel quddiesa solenni tan-novell Dun Karm Sant nhar iI-Ħadd, 25 ta’ Awwissu 1946 meta l-banda kellha tagħmel marċ tal-okkażjoni, iżda l-bandisti reġgħu lura minn kelmithom b’detriment li wara l-President tal-Għaqda flimkien mal-Assistent Segretarju Edgar Fleri u Deputat tal-banda F. Azzopardi taw ir-riżenja tagħhom kif l-istess 23

Vincent Battistino, L-Istorja tal-Għaqda Mużikali ‘Marija Annunzjata’ Ħal Tarxien 1862-1987, Għaqda Mużikali Marija Annunzjata Ħal Tarxien (Malta 1987), 37.


Il-Mużika: in-Naħa l-Oħra ta’ Fr Hilary, Noel D’Anastas 75

għamlu wara xi membri oħra tas-Soċjetà.24 William Tagliaferro kien baqa’ President sal-1950 u minfloku għas-sentejn ta’ wara kien hemm proviżorju Annunziato Zammit li mbagħad laħaq uffiċjalment President fl-1952.25 Kellu sehem attiv f ’bosta laqgħat li kien ikun preżenti jew f ’isem isSoċjetà jew f ’għaqdiet oħra parrokkjali. F’Ġunju tal-1947, fiż-żmien ilpresidenza ta’ William Tagliaferro, is-Soċjetà ħadet sehem permezz talPresident u l-Kaxxier f ’laqgħa li saret biex jinħatar kumitat biex jieħu ħsieb il-festi tal-100 anniversarju mill-mewt tal-Isqof Saverio Caruana. William Tagliaferro kien inħatar Assistent Kaxxier ta’ dan il-Kumitat.26 Fr Hilary jiftakar tfulitu qisu lbieraħ, memorja ċara daqs il-kristall. Jirrakkonta li missieru ma kienx jagħti daqshekk kashom u kont issibu aktar barra milli fid-dar. Fr Hilary jirrakkonta hekk dwar missieru fil-mużika: “Missieri kien iħobbha ħafna l-mużika, kien idoqq il-banda Ħal Tarxien u spiċċa President ukoll. Kien idoqq il-kornu u kien jaħbih biex ħadd ma jmisshulu għax kien jibża’ ħafna għalih. Kien jerfgħu fil-gwardarobba. Niftakar meta kont żgħir l-hena tiegħi mmur hemm u nerfgħu u nieħu pjacir inħoss il-qabda tiegħu u nipprova ndoqqu avolja kelli madwar sitta jew seba’ snin. Ma kienx jieħu pjaċir. L-imħabba li għandi għall-mużika bdiet minn hemm.” Jistqarr li f ’dak iż-żmien ma tantx kien hemm ċans u opportunitajiet daqs illum li wieħed jitgħallem il-mużika. “Missieri ma kienx jeħodni l-każin miegħu. Kont narah biss għaddej mit-toroq waqt ilmarċijiet idoqq. Qatt ma daħħalna l-każin, forsi ftit fil-festa.” Missieru qatt ma ħajru jitgħallem il-mużika u qatt ma mbuttah għal xejn. Il-patri jibqa’ obbligat lejn zitu li kienet għalliema tal-iskola u kienet timbuttah għal ċerti affarijiet. “Jien kont mitfugħ biex nilgħab il-ballun u allura aktar kont mixħut għall-futbol milli għal ħaġ’oħra. Kien hemm biċċa għalqa u konna nilagħbu hemmhekk. Iz-zija tiegħi kienet timbuttani ħafna għall-qari u nisslet fija mħabba għall-qari. Kienet ittini l-pamphlets ta’ Enid Blyton u naqra xi żewġ kapitli u tistaqsini xi ħaġa fuqhom u jekk ngħaddi, tħallini mmur nilgħab. Nirringrazzjaha ta’ dak għax bqajt bilpassjoni tal-qari.” It-tfajjel Salvatore kien fost il-kor tat-tfal tal-Azzjoni Kattolika San Ġwann Bosco ta’ Ħal Tarxien li fost il-bosta attivitajiet li ħa sehem fihom kien hemm dik ta’ meta kien kanta fl-inawgurazzjoni u tberik tal-każin u 24 25 26

Ibid. 37. Ibid. 83. Ibid. 37.


76

Fr Hilary Tagliaferro: Bejn Storja u Miti

l-konsagrazzjoni tal-istess każin lill-Qalb ta’ Ġesù u ta’ Marija minn Mons. Arċisqof Mikiel Gonzi li kienet saret il-Ħadd, 17 ta’ Settembru 1944. Dak iż-żmien kien hemm is-Sur Rafel Bonnici Cali bħala President tal-każin. Ilkor tat-tfal tal-Azzjoni Kattolika kien kanta Tu es Sacerdos.27 “Jien kont inkanta fil-kor tal-Azzjoni Kattolika, kont inkanta anki solo. Dak iż-żmien kienet moda li t-tfal ikantaw solo t-Tantum Ergo fil-knisja. Fil-festa kont inkanta mal-banda u missieri kien jieħu pjaċir għax hu kien idoqq u jien inkanta, iżda fil-knisja kont inkanta fil-quddies, fil-vrus tassalmi. Naħseb li dak iż-żmien kelli xi 10 snin jew 12-il sena. Kelli vuċi tajba u kont nieħu pjaċir inkantahom. Qatt ma kont abbati imma kont immur il-kor, kont inkanta fil-festa tal-Lunzjata,” jistqarr Fr Hilary dwar it-tfulija tiegħu f ’Ħal Tarxien qabel ma daħal patri fl-età tenera ta’ 16-il sena. Fliskola tan-nuna jiftakar ukoll li kien ikanta n-nursery rhymes, fosthom il‘Little Jack Horner’. Barra l-kant fil-kor taċ-Ċirkolo tal-Azzjoni Kattolika, Salvatore kien jara r-reċti u anki xi drabi kien irreċta wkoll peress li kienu jtellgħu d-drammi u kienu bnew palk ukoll. Kellhom kumpanija tat-teatrini li kienu jmorru jirreċtaw l-Imġarr u l-kumpanija tagħhom [il-Kumpanija tal-Krexxun] tmur tirreċta f ’Ħal Tarxien, xi ħaġa komuni dak iż-żmien li l-kumpaniji teatrali tal-irħula kienu jmorru fl-ibliet u l-irħula ta’ xulxin, bħalma għamlet dik ta’ Ħal Qormi li kienet tmur Ħal Tarxien u viċi-versa.28 Missieru kien dilettant kbir tal-palk. Meta Fr Hilary daħal patri, kienet inbniet is-sala tat-teatru f ’Ħal Tarxien, li wara kellha tinbidel fil-knisja li hemm illum, il-kappella ta’ San Nikola ta’ Tolentino

27 28

Ibid. 34-35. L-ewwel teatrini fl-Imġarr ittellgħu fl-1932. Kien ċertu Ġanni A. Cilia (1904-1999), għalliem, difensur tal-Malti u xandar, imwieled Ħaż-Żebbuġ iżda kellu rabta kbira mal-Imġarr tant li beda jgħallem it-teatrini lin-nies u ż-żgħażagħ ta’ dan il-lokal. Kienet opportunità ta’ divertiment u esperjenza edukattiva. L-ewwel provi kienu saru fir-remissa ta’ Ġanni ta’ Qaħħ u wara l-kappillan Dun Edgar Salamone kien sellifhom żewġ kantini minn tal-knisja. Kellhom saħansitra l-innu tagħhom miktub minn Cilia u mużika tas-surmast Frankie Diacono, iben is-surmast magħruf Carlo Diacono. Ħafna mir-reċti kienu jkunu bbażati fuq il-ħrejjef. Meta Dun Ġużepp Vella xtara l-art f ’isem iċ-Ċirkolu tal-Azzjoni Kattolika u nbena l-Oratorju Qalb Bla Tebgħa ta’ Marija, it-teatrini bdew isiru fl-Oratorju, fis-sala Dun Edgar. Ara Louise Abela, “Ġanni A. Cilia (1904-1999): Bniedem li ħadem mingħajr ebda interess”, Il-Malti (Novembru 2000), 138-44. Ara wkoll Parroċċa Santa Marija, l-Imġarr – L-Oratorju Qalb Bla Tebgħa ta’ Marija <http://www.parroccatalimgarr.com/index. php/l-oratorju/storja-tal-oratorju/> (aċċessata 22 ta’ Settembru 2016).


Il-Mużika: in-Naħa l-Oħra ta’ Fr Hilary, Noel D’Anastas 77

Obbligat lejn Patri Alberto Borg Meta kien qed jistudja fil-Kunvent San Mark fir-Rabat, Fr Hilary kien ikollu l-lezzjonijiet tal-mużika mingħand Patri Alberto Borg li kien jitla’ mill-Belt kull nhar ta’ Ħamis.29 “Patri Bert għallimni l-pjanu, bdejt iżda ma komplejtx għax sena wara ġejt mibgħut Ruma biex nistudja hemm u allura waqqaft l-istudju tal-pjanu. Kull m’għamilt kważi sena, iżda f ’dik issena rnexxieli ndoqq fil-kunvent ir-Rabat waqt il-quddies ta’ nhar ta’ Ħadd u ndoqq ukoll is-salmi għaliex kont tgħallimt indoqq bl-udit.” Jgħid li l-mużika ma kienx għadu jaqraha sew u allura ma għamel l-ebda eżami talmużika, la tat-teorija u lanqas tal-prattika. Jgħid li Patri Bert għallmu ċerti akkordi biex ikun jista’ jaqra l-mużika biex idoqq fil-knisja ta’ San Mark, fir-Rabat. “Għall-mużika nagħti l-mertu lil Patri Alberto Borg. Jien kelli x-xewqa li nitgħallem il-mużika u malli kien hemm talba għal min irid jitgħallem, kont applikajt jien u ieħor minn fost xi 15 li konna, għadu ħaj Patri Noah Schiavone li kompla bil-mużika bleżamijiet. Illum jaf jaqra l-mużika sew. Jien sfortunatament kelli nwaqqafha wara sena meta bagħtuni Ruma u hemm bdejt nistudja l-Gregorjan. Biss ilmużika dejjem ħabbejtha. Il-mużika nħobbha, mhux klassika biss, inħobb lil Bach, Beethoven, il-kant Gregorjan; jien inħobb il-mużika kollha.” Ikompli jistqarr hekk dwar l-imħabba lejn il-kant Gregorjan u l-esperjenzi sbieħ marbuta miegħu: “Patri Bert nissel ġo fija l-imħabba lejn il-kant Gregorjan u kont inkantah tajjeb u għadni nħobbu sal-ġurnata tal-lum. Tant kemm inħobbu li mort tliet darbiet il-Monasteru ta’ SaintPierre de Solesmes fi Franza fejn hemm ikantaw l-aħjar kant Gregorjan.30 Hemm nagħmel tlieta jew erbat ijiem, l-hena tiegħi nkanta l-uffiċċju bilLatin, u l-quddiesa kuljum solenni tal-11 ta’ filgħodu bil-kant Gregorjan. Dik waħda mill-isbaħ esperjenzi li kelli fi xjuħiti għax kienet dejjem xewqa li mmur u ftit tas-snin ilu qisu xi seba’ jew tmien snin, skoprejt fejn hu dan 29

30

Patri Alberto Borg OSA kien Maestro di Cappella tal-Katidral għal 50 sena, mill1942 sal-1992. Huwa kompożitur ta’ mużika sagra, fosthom il-famuża Quddiesa tal-Mejtin li kienet tindaqq regolarment fil-funerali. Huwa twieled il-Belt Valletta fl-1919 u ngħaqad mal-Ordni Agostinjan fl-1934. Huwa studja l-mużika f ’Ruma fil-Pontificio Istituto di Musica Sacra. Patri Bert miet fi Frar tal-2012. Ara Sunday Times, 11/2/2012. Ara wkoll Fabian Mangion, “A great priest and a dedicated musician”, fis-Sunday Times, 10/2/2013. Il-Monasteru ta’ Saint-Pierre de Solesmes għandu storja ta’ elf sena u huwa ċentru ewlieni għall-kant Gregorjan. Ara <http://www.solesmes.com/> (aċċessat 24 ta’ Settembru 2016).


78

Fr Hilary Tagliaferro: Bejn Storja u Miti

Solesmes, ħadt żewġt iħbieb miegħi u minn dak iż-żmien morna xi tliet darbiet oħra. Ikolli nerġa’ mmur, immur.” L-arkivju mużikali tal-Provinċja Maltija jinsab fil-Kunvent Santu Wistin fil-Belt fejn Patri Bert kien jedha fih qalb il-manuskritti mużikali ta’ Patri Ġużepp Spiteri Fremond tal-istess Ordni u kompożituri oħrajn. Fr Hilary qatt ma kellu x-xorti li jidħol fih.

Jisma’ d-Diski Naplitani u Rock ’n Roll f ’Ruma Fl-1950 daħal il-kunvent, għamel madwar sena fil-Kunvent Santu Wistin fir-Rabat, Għawdex, u wara kien ghamel sena fil-Kunvent ta’ Santa Rita f ’San Ġiljan. Jistqarr li hemmhekk kien abbandunat, iżolat għalkollox. “Hawnhekk kien deżert differenti mil-lum.” Wara mar ir-Rabat, filKunvent ta’ San Mark, u għamel sentejn studju tal-Filosofija. Il-Latin kien u għadu jħobbu. Studjaha ma’ Patri Eġidju Galea OSA u jisħaq li hija ħasra li din il-lingwa ma baqgħetx tiġi mgħallma lill-istudenti. F’Diċembru tal1954 kien intbagħat jistudja t-teoloġija Ruma, fejn qaddes fl-1958. F’Malta kien l-hena tiegħu jisma’ r-Rediffusion fiż-żmien meta kien qed jittella’ ‘Radju Muskettieri’ bil-protagonisti jdaħħqu lill-Maltin li kienu jwaħħlu widnejhom mar-Rediffusion, u l-programmi mużikali ta’ Victor Aquilina, Victor Galdes, il-qari tal-aħbarijiet minn Charles Abela Mizzi u vuċijiet oħra immortali bħal dik ta’ Charles Arrigo u Carmen Carbonaro. “Hawn Malta kont ristrett, anzi nsibha grazzja li ġejt mibgħut Ruma għax ma nafx jekk kontx nittollera r-reġim aħrax li kien hawn f ’dak iż-żmien. Is-surmast kien strett ħafna, kien bniedem xiħ ħafna. Anzi ttollerajt li ma nilgħabx il-ballun, magħluq. Imbagħad sena wara dak li kien assistent tiegħu hemmhekk bagħtuh magħna. Irriżulta li kien aktar aħrax minnu.” Huwa jħossu grat lejn il-Prijur Ġenerali tal-Ordni ta’ dak iż-żmien li kien jagħmel vista ta’ kultant fil-Provinċji Agostinjani, ċertu Fr Engelbertus Eberhard. Dan b’xi mod jew ieħor kellem lill-istudenti. Fr Hilary jgħid hekk: “Jien urejtu d-dwejjaq tiegħi min-nuqqas ta’ libertà biex nesprimi ruħi fl-isport. Fr Eberhard ma kienx bniedem żgħir iżda kellu moħħu miftuħ ħafna u għalkemm il-korsijiet tat-teoloġija fil-Gregorjana f ’Ruma kienu diġà bdew u kien diġà wasal Diċembru tal-1954, f ’ġimagħtejn


Il-Mużika: in-Naħa l-Oħra ta’ Fr Hilary, Noel D’Anastas 79

tlaqt lejn Ruma.31 Dak iż-żmien ma kienx faċli li ssiefer bl-ajruplan. Ilfamilja ħaditha bi kbira. Jien xtaqt immur għax kieku ma mortx ma naħsibx li kont inkompli għal patri. Hemm mort f ’kulleġġ internazzjonali fejn kien hemm ħafna Amerikani, Ġermaniżi, Olandiżi, minn kullimkien. Sibt dinja oħra hemm. Kelli aċċess għall-mużika għax kellna radju u tista’ tisma’ kemm trid, kellna d-diski.” F’Ruma, Fr Hilary kellu l-opportunità li jaqsam ma’ sħabu l-ideat anki dwar il-mużika li kienu qed jisimgħu. “Għall-kuntrarju, hawn Malta kien ristrett u ma kellniex aċċess. F’Ruma konna qed nisimgħu u nkantaw kanzunetti Taljani, diski ta’ Gino Latilla, Nilla Pizzi, Claudio Villa, Ugo Molinari, Johnny Dorelli u Domenico Modugno li f ’dik is-sena li qaddist kien rebaħ Sanremo bil-kanzunetta Nel blu dipinto di blu. Kien hemm kanzunetti Naplitani li kont inħobb ħafna u bdejt nisma’ anki mużika klassika, dik ta’ Bach u Beethoven, kien ikun hemm il-kunċerti f ’diversi knejjes f ’Ruma fejn għadu jkun hemm sal-lum. Ħdejna kien hemm żewġ swali kbar u kull kunċert li kien ikun hemm kont nipprova mmur. Nhar ta’ Ħadd kont immur fil-knisja ta’ Sant’Anselmo all’Aventino li tinsab fi Piazza Cavalieri di Malta, fejn hemm il-Benedittini u kont nisma’ l-quddies bilkant Gregorjan u l-pubbliku jkanta magħhom. Hemm kien infetaħ orizzont ġdid, erġajt ħadt ir-ruħ. Kienet l-hena tiegħi nżur mużewijiet, kunċerti klassiċi u nara l-futbol.” Dwar il-mużika leġġera, ir-rock ’n roll u dak kollu li kien għaddej kien qed isegwi kollox minn barra, u kultant jikser xi regola tal-kunvent għax ma kellhomx il-faċilità li jisimgħu l-mużika bil-headphones. Kien iż-żmien meta l-mużika rock ’n roll kienet ikkundannata millKnisja f ’diversi pajjiżi, fosthom mill-Kardinal Stritch, l-Arċisqof ta’ Chicago. Fit-23 ta’ April 1957, il-Vigarju Mons Emmanuele Galea għamel bħall-Kardinal Stritch u kkundanna r-Rock ’n Roll.32 Il-kundanna tal-Knisja, inkluż minn dik tal-Kurja Maltija, kważi ma swiet għal xejn għax din ilmużika baqgħet tindaqq, tinżifen u tikseb aktar popolarità maż-żgħażagħ 31 L-applikazzjoni biex jinħariġlu l-passaport saret fis-7 ta’ Diċembru 1954 u nħareġ jumejn wara. Ir-ritratt ta’ Bro. Hilary kien iċċertifikah Patri Liberatus Cini OSA. Fuq l-applikazzjoni, Bro. Hilary kien kiteb li sejjer Ruma għal 4 snin biex jistudja. Il-Provinċjal, Patri Paul M. Spiteri OSA kien ġabar il-passaport mill-Uffiċċju talPassaporti fil-Belt. (Bil-Kortesija tal-Arkivju Nazzjonali ta’ Malta – Ministry of Foreign Affairs (MFA), 84078/1954. 32 Linda Martin, Kerry Segrave, Anti-Rock: The Opposition to Rock ’n Roll (Hamden, Conn.: Archon Books, 1988), 49. Arkivju tal-Katidral, l-Imdina, AAM, Arch. Gonzi, Circulars 1943-62, No. 180 (23 April 1957).


80

Fr Hilary Tagliaferro: Bejn Storja u Miti

ta’ dak iż-żmien, l-aktar ma’ dawk tal-klassi tal-ħaddiem li issa, b’aktar flus f ’idejhom, bdew joħorġu ’l barra, indipendenti jgawdu lilhom infushom. Is-soċjologu R. Serge Denisoff u William D. Romanowski, Professur talArti Komunikattiva u Xjenza f ’Calvin College, f ’Michigan fl-Istati Uniti, kienu rrimarkaw li r-Rock Around the Clock qatlet lil ‘Tin Paney Alley’ u welldet il-ġenerazzjoni tal-kultura żagħżugħa moderna.33 Dan xehdu wkoll Fr Hilary fil-kuntatt li kellu maż-żgħażagħ fl-Oratorju ta’ Ħal Tarxien.

Lura Malta Wara li kien qaddes f ’Ruma fl-1958, kien intbagħat il-Kunvent fil-Belt fejn hemm dam ftit anqas minn sena. Wara ġie mibgħut Ħal Tarxien fl-Oratorju fejn dam madwar għaxar snin.34 Hemmhekk kien sab l-ambjent tiegħu b’mod partikolari għax kien hemm grawnd tal-futbol, kien jilgħab mat-tfal u ż-żgħażagħ. Kienet l-era li minn Hollywood kienu qed jinħarġu bosta films mużikali fosthom An American in Paris (Vincente Minnelli, 1951); Singin’ in the Rain (Stanley Donen u Gene Kelly, 1952); A Star is Born (George Cukor, 1954); Guys and Dolls ( Joseph L. Mankiewicz, 1955); Oklahoma! (Fred Zinnemann, 1955); The King and I (Walter Lang, 1956), u South Pacific ( Joshua Logan, 1958) li tant kienu qed jiksbu suċċess fil-box office. Fil-Prize Day tal-Oratorju, Fr Hilary ta’ kull sena kien jipproduċi għallpalk xi hits mill-musicals magħrufa, fosthom Oklahoma! u South Pacific. Jiftakar episodju li barra li kien ipproduċa Oklahoma! kellu wkoll jieħu sehem f ’wieħed mill-karattri ewlenin. “Darba minnhom kien naqas il-kantant prinċipali għax marad u jien ħadt postu, jiġifieri kelli nilbes ta’ cowboy. Ilplay kienet tkun bil-kostumi b’kollox u nimitaw dak li konna naraw fil-film. 33 R. Serge Denisoff, William D. Romanowski, Risky Business: Rock in Film, (New Jersey: Transaction Publishers, 1991), 1-71. 34 Fl-1956, sentejn wara li l-Kulleġġ ġie trasferit f ’Ħal Tarxien, Patri Ġulju Bonnici OSA ried jiġbor iż-żgħażagħ li kienu jiġġerrew mat-toroq ta’ Raħal Ġdid u Ħal Tarxien u xtaq jagħtihom programm ġdid mibni fuq tliet pilastri – reliġjuż, edukattiv u rikreattiv. Kien ġie magħżul motto speċjali ta’ Patri Ġużè Delia, Ġiżwita, Pie ac Laete  – ‘tjubija u ferħ’. Dan kellu jiġbor fih l-għan li għalih twaqqaf l-Oratorju. Il-bidu uffiċjali sar fil-kappella ta’ San Nikola fit-8 ta’ Lulju 1956. Matul is-snin l-Oratorju baqa’ jaqdi l-għan li għalih twaqqaf, bin-numru taż-żgħażagħ dejjem jikber. <http://www.agostinjani.org/komunitajiet/hal-tarxien/> (aċċessat 24 ta’ Settembru 2016).


Il-Mużika: in-Naħa l-Oħra ta’ Fr Hilary, Noel D’Anastas 81

Kieku ma lbistx minfloku ma kinetx issir ir-rappreżentazzjoni. Niftakar tajjeb li kont dħalt fl-aħħar minuta imma ġietni tajjeb għax peress li kont nafha sew, għax għallimthielhom, ma kinetx diffiċli għalija.”

L-Impatt tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II u ż-Żgħażagħ tasSnin Sittin Il-Konċilju Ekumeniku Vatikan II (1962-65) wassal biex il-Knisja Kattolika taġġorna għal-istil ta’ ħajja ġdida li d-dinja kienet għaddejja minnu dak iż-żmien. Iddaħħal l-obbligu tal-użu tal-ilsien vernakulari filliturġija u fil-kant reliġjuż popolari, kif wkoll id-daqq tal-kitarri. Għallewwel kien hemm min kien xettiku, iżda wara ftit aċċettaw dan it-tip ta’ kant u ħoss ġdid. Mużikalment, il-Knisja kellha qawmien ġdid li kien bżonjuż. Fid-dawl ta’ din il-bidla, David Azzopardi kien wieħed mill-pijunieri li daħħal dan l-ispirtu mużikali ġdid. Fl-1972 kienet tnediet l-ewwel diska tiegħu flimkien mal-‘MSSP Guitar Group’, Paċi u Sliem/Taf Xejn il-Kulur t’Alla maħruġa fuq Ciro Records. Dan il-grupp żagħżugħ kien iffurmat minn diversi studenti u brothers fi ħdan is-Soċjetà ta’ San Pawl.35 Kontemporanju ta’ David Azzopardi kien Edward P. Tagliaferro, issekond kuġin ta’ Fr Hilary, li kien ifforma l-‘Good News Singers & The Jericos’ tal-Ġiżwiti qabel twaqqaf l-‘MSSP Guitar Group’. Dan il-grupp talĠiżwiti malajr stabbilixxa ruħu fost iż-żgħażagħ permezz tat-televiżjoni. Kellhom suċċess kbir bid-diska Inħobbok f ’Min hu Fqir (B. Mallia/Edward P. Tagliaferro) bil-B side tkun Tfal Ċkejknin (Charles Mifsud/Edward P. Tagliaferro) maħruġa fuq it-tikketta ta’ Anthony D’Amato (A.D. 6020) fil-bidu bikri tas-snin sebgħin qabel id-diski ta’ David Azzopardi. Meta kien għadu adolexxenti, Edward P. Tagliaferro kien diġà jdoqq fil-programm ‘Is-Siegħa tal-Morda’ mtella’ minn Mons Mikiel Azzopardi fuq ir-Rediffusion fejn fih Tagliaferro kien jakkumpanja bil-pjanu lil Gaetano Buttigieg magħrufa bħala ‘Gaetano Kanta’ u kantanti oħra fosthom Victoria Briffa, Josie Pace li wara beda jkun magħruf bħala Ray Ritardo, The Four Links u Carmen Scerri li sa dak iż-żmien kienet għadha ma marritx tkanta fl-Italja. Dawn kienu jkantaw bit-Taljan jew bl-Ingliż. 35 Noel D’Anastas, “40 sena mill-ħruġ ta’ Paċi u Sliem: L-effett li ħalla l-Konċilju Ekumeniku Vatikan II fil-kant reliġjuż popolari,” Il-Mument, 9/12/2012.


82

Fr Hilary Tagliaferro: Bejn Storja u Miti

Probabbli li wieħed minn dawk ix-xettiċi għal dan il-ħoss ġdid filliturġija kien Fr Hilary li sal-lum għadu jemmen li għalkemm il-kitarri filknisja ma jdejquhx, xorta jqis li l-orgni fil-knejjes ma jeħodlu postu l-ebda strument ieħor. Il-Konċilju Ekumeniku Vatikan II kien żvolta oħra f ’ħajtu wara l-esperjenza li kellu f ’Ruma. Jistqarr hekk: “Jien ġejt iffurmat mill-istudju u l-edukazzjoni ta’ qabel il-Konċilju, fis-sentejn hawn Malta u fil-Gregorjana. Hawn Malta, il-korsijiet tal-Morali kienu pre-konċiljari fejn kien hemm aktar viżjoni legalistika lejn il-ħajja u aktar aspett duwalistiku kif tħares lejn il-ħajja, li kont tħares lejn in-negattiv u tikkundannah. Ma kontx miftuħ għall-kompromess, djalogu u kompassjoni – jew abjad jew iswed, il-griż ma jeżistix. Imbagħad, però, kif sar il-Konċilju Ekumeniku Vatikan II ġab żvolta oħra. Wara li qaddist, ġejt Malta f ’Marzu tal-1958. Kienu telgħu l-familja tiegħi għall-ordinazzjoni. Kont ili ma niġi Malta għal erba’ snin, nikkomunikaw permezz tal-ittri għax ma kellniex permess li nċemplu.” Ikompli jgħid li din l-iżvolta ta’ żmien il-Konċilju Ekumeniku Vatikan II kienet meta hu sab ruħu f ’nofs il-kwistjoni politiko-reliġjuża tas-sittinijiet meta f ’dak iż-żmien kien l-Oratorju ta’ Ħal Tarxien. “It-tfal ta’ Raħal Ġdid u Ħal Tarxien kienu kollha ġejjin minn familji Laburisti, kienu tfal kollha mkeċċija minn għaqdiet reliġjużi għax kienu jixtru l-‘Ħelsien’. Jien dik ma kont aċċettajtha qatt li l-Knisja tiddeċiedi li tiddikjara dnub mejjet għax bniedem jaqra u f ’dak li kont qed naqra f ’dak li kien qed isir fil-Konċilju li ċerti dokumenti kienu diġà bdew joħorġu u b’hekk bdejt naqra lil Caraner. Bdejt inħoss dik il-libertà li kienet qed tidħol ġo fija, qatt ma mort kontra l-Knisja minn barra, però qatt ma innegajt l-assoluzzjoni fis-sagrament talqrar lil xi ħadd li jiġi jqerr għax jixtri l-‘Ħelsien’. Dejjem tajtu assoluzzjoni avolja kellna struzzjonijiet biex ma nagħtux assoluzzjoni, però dik ma aċċettajthiex. Jien bil-qalb aċċettajt dawk it-tfal imkeċċija mill-għaqdiet, mill-youth centres, mill-Azzjoni Kattolika, mill-Mużew, kollha aċċettajthom miegħi, kienu jħobbu l-futbol bħali u konna nilagħbu flimkien.” F’Malta fl-ewwel nofs tas-snin sittin kienu bdew jitfaċċaw il-youth clubs lil hemm minn xi istituzzjoni ekkleżjastika, youth clubs imħalltin għallġuvintur u xebbiet, adolexxenti u żgħażagħ. Jidher li b’xi mod jew ieħor l-aspirazzjoni kienet qed iddarras il-moralità, skont uħud mill-ġerarkija tal-Kurja. Il-mixed youth clubs kienu qed ifaqqsu f ’bosta postijiet f ’Malta, tant li sa Ottubru tal-1964 diġà kien hemm stabbilit 13-il wieħed, fosthom Teensville ta’ Tas-Sliema u l-Institution for Cultural Education (I.C.E.) fi Gwardamanġa u wara fil-Belt li fost il-pijunieri tagħha kien hemm


Il-Mużika: in-Naħa l-Oħra ta’ Fr Hilary, Noel D’Anastas 83

Jean Agius minn Raħal Ġdid li wara l-Indipendenza kien mar Londra u stabbilixxa ruħu fil-qalba ta’ Soho. F’Raħal Ġdid kien hemm il-Black Cats u The Cupids li dawn tal-aħħar kienu jiltaqgħu f ’garaxx fi Triq San Mikiel, kantuniera ma’ Triq Ħaż Żabbar.36 Għalkemm din il-libertà żagħżugħa kienet dieħla sew, l-Oratorju ta’ Ħal Tarxien kien baqa’ riservat għas-subien biss. “Jien fl-Oratorju kont ressaqtha għall-voti tal-membri biex dan jibda jilqa’ fih ukoll it-tfajliet. Kien hemm ħafna minnhom li kienu leaders, uħud minhom diġà għarajjes u l-votazzjoni, kważi unanima, kienet li ħadd ma ried jiftaħ il-post għat-tfajliet. Dak iżżmien kienu ġelużi għax jibżgħu li jekk min ikun idaħħal it-tfajla hawn, jeħodhielu xi ħadd mill-membri.” Fl-Oratorju kien hemm diversi okkażjonijiet li ġew organizzati social gatterings u dances fejn ġew mistiedna t-tfajliet. “Niftakar li kellna beat group li kien jimita sew lil The Shadows li kienu jiġu jagħmlu l-provi flOratorju, imbagħad kienu jagħmlu d-dance fil-Palace. Kien ikun hemm ħafna żgħażagħ, l-aktar minn Raħal il-Ġdid u Ħal Tarxien, u wara bdew ġejjin minn irħula oħra, Ħaż-Żabbar, iż-Żejtun u oħrajn. Kien hemm membru tal-Oratorju li kien idoqq magħhom, kien kitarrista tajjeb ħafna. Kont tajthom kamra fl-Oratorju għax ma setgħux isibu post fejn jagħmlu l-provi minħabba l-istorbju. Dan kien fil-bidu tas-sittinijiet. Jien kont nagħmel sigħat sħaħ nismagħhom idoqqu.” Jistqarr ukoll li l-Beatles jogħġbuh ukoll. Iż-żgħażagħ li kienu jmorru l-Oratorju kienu jimitaw lil dawn l-artisti bl-ilbies u xagħar tagħhom – “peress li kont inħobb il-mużika klassika, kont nisnobbjahom għall-bidu, ma kontx napprezza l-mużika sabiħa tagħhom, u ż-żgħażagħ tal-Oratorju ħajruni biex nisma’ u napprezza l-mużika tal-Beatles u gruppi oħra talepoka.” Jirrakkonta li fl-Oratorju barra l-lezzjoni ta’ natura reliġjuża u tagħlim soċjali, futbol, reċti u mużika, kienu jinġiebu wkoll films li kienu jintwerew għall-pubbliku fis-sala nhar ta’ Ħadd. Iż-żgħażagħ min-naħa tagħhom kienu jippreferu jmorru jaraw film fit-Trops, Viceroy, Empire, Regal jew fit-Tivoli f ’Raħal Ġdid.

36 Noel D’Anastas, “The Swinging Sixties in a Claustrophobic Malta: The Rise of Malta’s Mixed Youth Clubs”, f ’Giovanni Bonello (ed.), A Timeless Gentleman: Festschrift in honour of Maurice de Giorgio, (Malta: FPM, 2014), 427-37.


84

Fr Hilary Tagliaferro: Bejn Storja u Miti

Wara t-Tluq mill-Oratorju u s-Sehem fil-Programmi Sportivi Wara li telaq mill-Oratorju xorta baqa’ b’xi mod jew ieħor attiv isegwi l-mużika, sew dik klassika kif ukoll dik leġġera. “Hawn Malta attendejt bosta kunċerti, fosthom dak reċenti tat-tenur internazzjonali Joseph Calleja, però kont ħadt gost meta kien ġie Elton John hawn Malta, mort iż-żewġ kunċerti. Elton John jogħġobni ħafna. Kelli x-xorti li kont rappreżentant tal-Ordni Agostinjan bħala delegat tan-Nazzjonijiet Uniti u allura għamilt dawk it-tlieta jew erba’ snin immur ta’ spiss New York u hemm kelli l-faċilità li mmur nara ħafna musicals għax kien ikolli l-biljetti komplimentari. Rajt bosta musicals ta’ Lloyd Webber, il-‘Jesus Christ Super Star’ u l-‘Phantom of the Opera’ fost oħrajn.” Meta jmur Londra ta’ spiss imur il-West End jew Covent Garden. Il-mużika daħħalha wkoll fil-programmi sportivi li kien ixandar fuq it-televiżjoni fis-snin tmenin. Jiftakar li f ’dak iż-żmien kien ħareġ grupp strumentali li mużikalment kien iħallat il-mużika rock sinfonika ma’ dik klassika. Jirreferi għall-band Sky li kien attiv bejn l-1978 u l-1995. Fl-1980 kien ħareġ it-Toccata and Fugue in D Minor ta’ Bach meħuda mill-album ‘Sky 2’. “Dan il-grupp kien jogħġobni ħafna għax kienu adottaw biċċiet klassiċi. Din kont użajtha bħala sigla mużikali fil-programmi tiegħi talisport ta’ nhar ta’ Sibt u l-Ħadd.” Il-mużika saret aktar parti minn ħajtu tant li ta’ 79 sena reġa’ beda jitgħallem il-pjanu u jieħdu bis-serjetà. “Iddubbajt pjanu u nagħmel siegħa kuljum nistudja u nirrepeti l-istess eżerċizzju. Għandi sodisfazzjon kbir li tgħallimt naqra l-mużika. Hemm din ta’ Bach Jesu, Joy of Man’s Desiring mill-Cantata 147 (jintefa’ fuq il-pjanu u jdoqqha), hija l-favorita tiegħi, nieħu pjaċir indoqqha kuljum. L-hena tiegħi noqgħod hawn f ’din il-kamra nistudja – xejn out of this world. Qatt m’għamiltha qabel għax ma kellix ċans.” Din il-kamra tinsab qrib l-uffiċċju tiegħu fl-istess kumpless talMillennium Chapel. Il-kamra hija waħda sempliċi mgħammra bi pjanu tad-ditta Hoffmann. Fuq siġġu qrib il-pjanu, wieħed isib diversi partituri stampati u kotba tal-mużika, fosthom preludji ta’ Bach u mużika sagra għall-orgni. Kamra oħra li dawwar il-Millennium Chapel isservi biex Fr Hilary jilqa’ fiha lil xi ħbieb li jmorru jagħmlulu kumpanija u jaraw xi logħba flimkien u qabel tibda joqogħdu jisimgħu ftit mużika għax bħalu nzertaw iħobbu l-mużika, l-aktar tal-marċi Maltin.


Il-Mużika: in-Naħa l-Oħra ta’ Fr Hilary, Noel D’Anastas 85

Il-kamra hija armata b’sistema ta’ ħoss li jdawwar l-istess kamra. Barra t-televiżjoni għandu wkoll l-apparat fejn jisma’ d-diski. Il-vetrina bi xkafef mimlija CDs b’mużika varjata minn Barbara Streisand għal Celine Dion, bosta musicals fosthom ‘My Fair Lady’ li kienu tellgħuha fl-Oratorju meta kienet għadha kemm ħarġet; il-‘Jesus Christ Super Star’ – li jismagħha ta’ kull sena matul il-ġimgħa tal-Ġimgħa Mqaddsa u kien raha live ukoll – “nibqa nisimgħu għax jogħġobni”; ‘Chariots of Fire’ ta’ Vangelis, u anke dik lokali fl-album aħħari tal-Winter Moods ‘The Journey’. Għandu wkoll bosta diski bil-marċi Maltin li jħobbhom ħafna. Ħdejn il-pultruna ta’ quddiem it-televiżjoni, għandu synthesizer Korg PA3XLe li kien donazzjoni mis-Sur Emanuel Genovese, magħruf bħala ‘Leli tal-Bose’. “Ara kemm inħobb il-futbol, imma meta jkun hemm logħba ddejjaqni, għandi dan (b’referenza għas-synthesizer) u noqgħod indoqq u mbagħad jekk ikun hemm xi goal ħalli narah. Għandu ħoss tajjeb, l-orgni tiegħu qisu orgni tal-knisja. Dan qisu għandi Mercedes, ma nafx nużah biżżejjed. Fiħ ħafna gadgets li trid tidrahom. Ġeneralment jien nitfgħu fuq il-pjanu jew fuq l-orgni.” Fl-aħħar tal-laqgħa tkellimna wkoll fuq l-esperjenza li hu kellu flimkien mal-kantanti, ġurnalisti u preżentaturi sportivi lokali fil-logħba futbol li kienet saret fil-grawnd nazzjonali Ta’ Qali kontra t-tim iffurmat millkantanti Taljani fl-1990. Fr Hilary jibqa’ magħruf ukoll għall-ħidma biex inbniet il-Millennium Chapel fil-qalba ta’ Paceville li tilqa’ fiha lil kulħadd fil-ħinijiet kollha talġurnata, anki matul il-lejl. Fr Hilary ra Paceville jinbidel. Ilu mal-40 sena filkunvent ta’ Paceville u jagħti servizz għal dawk bi problemi soċjali, bil-vizzji tax-xorb u droga. Ħass li f ’Paceville kien hemm nuqqas kbir. “Il-problemi tax-xorb u droga kibru sew mis-snin sebgħin ’l hawn. Ridt li l-preżenza t’Alla tkun aktar evidenti f ’din il-mekka ta’ divertiment u storbju. God must always be in the core of entertainment. Hawn issib il-mistrieħ ta’ veru,” b’referenza għallMillennium Chapel. Hekk temm dak li kellu xi jgħidli dan il-patri ġentlom f ’esperjenza sabiħa ta’ rakkont ta’ vjaġġ ta’ snin twal li qattagħhom għall-ġid taż-żgħażagħ, l-isport u dawk kollha li b’xi mod ħabbtu l-bieb tiegħu. You’ll Never Walk Alone ta’ Gerry and the Pacemakers, id-diska li baqgħet f ’qalb dan il-patri, tagħmel wisq sens fil-missjoni li wettaq.

Noel D’Anastas, Il-Mużika: in-naħa l-oħra ta' Fr. Hilary  
Noel D’Anastas, Il-Mużika: in-naħa l-oħra ta' Fr. Hilary  

Grech, Sergio (ed.), Fr Hilary Tagliaferro Bejn Storja u Miti: Ġabra ta’ Kitbiet (Malta: Horizons, 2016).

Advertisement