videoakt

Page 1

VIDEOAKT > 16-22 / 05 / 2011

HOTEL AMISTER - Barcelona

Lomo de 6 mm

16-22 / 05 / 2011 HOTEL AMISTER Barcelona




16-22 / 05 / 2011 HOTEL AMISTER Barcelona


Contingut Contenido Content


6 PRESENTACIÓ / PRESENTACIÓN / PRESENTATION 10 Sobre el premi / Sobre el premio / About de prize AMISTER ART FRIENDY 12 HOMENATGE A / HOMENAJE A /TRIBUTE TO ROBERT CAHEN 16 19

Textos de la seva obra / Textos sobre su obra / Texts of his work Antoni Mercader

20 SECCIÓ A CONCURS / SECCIÓN A CONCURSO / COMPETITION SECTION 22 26 36

Guanyadors / Ganadores / Winners Seleccionats / Seleccionados / Chosen Jurat/ Jurado / Jury

42 CONVIDATS / INVITADOS/ GUESTS 44 78 114 122

Comissariats internacionals / Comisariados internacionales / Internacional curated Comissariats nacionals / Comisariados nacionales / National curated Secció plasma / Sección plasma / Plasma section Malverde sel.lecció / Malverde selección / Malverde selection

26 PATROCINADORS / PATROCINADORES / SPONSORS 1


Presentaci贸 Presentaci贸n Presentation


-7-


ANGIE BONINO

Directora de VIDEOAKT

VIDEOAKT és un festival que es realitza cada dos anys a Barcelona (Espanya) i Berlín (Alemanya). Aquesta és la segona edició de VIDEOAKT, que en la seva primera edició va partir de Berlín i es va traslladar a Barcelona. En aquesta edició sortirà de Barcelona i després es traslladarà a Berlín. VIDEOAKT és una plataforma de connectivitat, crea xarxes entre institucions i organitzacions que donen suport al desenvolupament del videoart, aquestes connexions s’inicien amb les seleccions de vídeo dutes a terme per institucions convidades, amb la presència dels seus comissaris i artistes. D’altra banda hi ha la secció de convocatòria oberta a concurs amb obres, sel.leccionades per un jurat especialitzat, fomentant la difusió de la seva obra. Es compta amb el patrocini de l’Hotel Amister Barcelona, que dóna el premi Amister a dos guanyadors, entre artistes seleccionats per convocatòria oberta. VIDEOAKT ha crescut en forma vertiginosa fent un balanç amb l’edició anterior, hem rebut per a la secció a concurs més de 380 vídeos dels cinc continents, duplicant en nombre i participació de països a la versió passada i amb una rellevant participació local. Així mateix per a la secció de comissariats inter-

-8-

VIDEOAKT es un festival que se realiza cada dos años en Barcelona (España) y Berlín (Alemania). Esta es la segunda edición de VIDEOAKT, que en su primera edición partió de Berlín y se trasladó a Barcelona. En esta edición partirá de Barcelona y luego se trasladará a Berlín. VIDEOAKT es una plataforma de conectividad, crea redes entre instituciones y organizaciones que apoyan el desarrollo del videoarte, dichas conexiones se inician con las selecciones de video llevadas a cabo por instituciones invitadas, con la presencia de sus comisarios y artistas. Por otro lado está la sección de Convocatoria abierta a concurso con obras, seleccionadas por un jurado especializado, fomentando la difusión de su obra. Se cuenta con el patrocinio del Hotel Amister Barcelona, que da el premio Amister a dos ganadores, entre artistas seleccionados por convocatoria abierta. VIDEOAKT ha crecido en forma vertiginosa haciendo un balance con la edición anterior, hemos recibido para la sección a concurso más de 380 vídeos de los cinco continentes, duplicando en número y participación de países a la versión pasada y con una relevante participación local. Así mismo para la sección de comisariados internacionales tenemos una notable pre-

VIDEOAKT is a festival that takes place in every two years in Barcelona (Spain) and Berlin (Germany). This is the second edition of VIDEOAKT, that in his first edition left Berlin and moved to Barcelona. In this issue depart from Barcelona and then moved to Berlin. VIDEOAKT is a platform for connectivity, creates networks between institutions and organizations supporting the videoart development. Such connections start with invited institutions’ video selections, with the presence of its curators and artists. In addition, a selection of artists are invited through an open call, selected by a jury of experts, promoting the diffusion of their works. The Amister award sponsors three winners, donated by the Hotel Amister Barcelona, between the artists selected for the open call. VIDEOAKT has grown at a good rate on balance with the previous edition: for the competition section we have received more than 380 videos of Asia, Arab countries, Central and Eastern Europe, America, Australia, doubling in number and participation of countries in the last version and with a significant Spanish participation. In addition, between the international organizations’ curated section we have a significant pres-


nacionals tenim una notable presència d’organitzacions transcendents en la història del videoart com ara WWVF World Wide Video Foundation, el festival va ser dels pioners a Europa, ara és una fundació dedicada a la producció de videoart i nous mitjans. Així com la presència de Videobrasil biennal de videoart, que s’ha convertit en un festival anual d’art contemporani, és dels primers a iniciar un festival d’art amb noves tecnologies a nivell mundial. Una secció més que s’inicia amb aquesta edició, és l’homenatge a un artista pioner del món del videoart, el primer a utilitzar tecnologies avançades en la seva obra. Es tracta de Robert Cahen (França) que ens mostrarà una sel.lecció de les seves obres produïdes al llarg d’aquests anys, les quals es troben en llibres d’història del videoart, mostrades pels hotels més importants de tot el món. Unes de les seves últimes retrospectives han estat mostrades al Museu Reina Sofia de Madrid i ZKM Kalsruhe. VIDEOAKT té com a objectiu propiciar i crear intercanvis culturals dins del camp de les arts audiovisuals, oferint l’oportunitat de connexió entre entitats, artistes i gestors culturals de tot el món, fent èmfasi en la diversitat cultural. També com de proporcionar un panorama històric i actual amb projectes locals, i la contextualització d’aquests dins d’una esfera global.

sencia de organizaciones trascendentes en la historia del videoarte tales como WWVF World Wide Video Foundation, cuyo festival fue de los pioneros en Europa, ahora es una fundación dedicada a la producción de videoarte y nuevos medios. Así como la presencia de Videobrasil bienal de videoarte, que se ha convertido en un festival anual de arte contemporáneo, es de los primeros en iniciar un festival de arte con nuevas tecnologías a nivel mundial. Una sección más que se inícia con esta edición, es el homenaje a un artista pionero del mundo del videoarte, el primero en usar tecnologías avanzadas en su obra. Se trata de Robert Cahen (Francia) que nos mostrará una selección de sus obras producidas a lo largo de estos años, las cuales se encuentran en libros de historia del videoarte, con obras mostradas por los principales museos de todo el mundo. Unas de sus últimas retrospectivas han sido mostradas en el Museo Reina Sofía de Madrid y ZKM Kalsruhe. VIDEOAKT tiene como objetivo propiciar y crear intercambios culturales dentro del campo de las artes audiovisuales, ofreciendo la oportunidad de conexión entre entidades, artistas y gestores culturales de todo el mundo, haciendo énfasis en la diversidad cultural. También proporcionar un panorama histórico y actual con proyectos locales, y la contextualización de estos dentro de una esfera global.

ence of transcendent organizations in the history of video art such as WWVF World Wide Video Festival Foundation, whose festival was one of the pioneers in Europe, and now is a foundation dedicated to the production of video art and new media. We also enjoy the presence of video art biennial Videobrasil, that has become an annual contemporary art festival, and the third in the world who launched an art festival with new technologies. We open this edition with a new section: a tribute to a video art world pioneer artist, the first to use advanced technologies in his work. He is Robert Cahen (France) that will show us his complete works produced over the years, found in the book of video art history and that has gone through the major museums around the world. One of his last retrospectives has been shown at the Reina Sofia Museum in Madrid. VIDEOAKT aims to promote and create cultural exchanges in the field of visual arts, offering the opportunity of connection between institutions, artists and cultural managers from around the world, putting emphasis on cultural diversity. We also provide a historical and current overview with local projects, and the contextualization of these, within a global sphere.

-9-


Sobre el premi Sobre el premio About the prize

AMISTER ART FRIENDY

- 10 -


És el premi que s’atorga als artistes que han participat en la convocatòria oberta a concurs atorgat per la col.lecció d’art Amister del Hotel Amister Barcelona, que consta de la compra dels vídeos guanyadors, passatges i estada a l’hotel. La col.lecció Amister és la col lecció més important de Catalunya i la segona a Espanya de videoart en l’actualitat. Es troba en mostra permanent a l’Hotel ia més consta d’un canal vídeo que es troba entre els canals de televisió que estan en cadascuna de les habitacions i on es poden veure els ja innombrables videoart de la col.lecció de Sisita Soldevila que és la col.leccionista de la col.lecció Amister.

Es el premio que se otorga a los artistas que han participado en la convocatoria abierta a concurso otorgado por la colección de arte Amister del Hotel Amister Barcelona, que consta de la compra de los vídeos ganadores, pasajes y estadía en el Hotel. La colección Amister es la colección más importante de Catalunya y la segunda en España de videoarte en la actualidad. Se encuentra en muestra permanente en el Hotel y además consta de un canal video que se encuentra entre los canales de televisión que están en cada una de las habitaciones y en donde se pueden ver los ya innumerables videoartes de la colección de Sisita Soldevila que es la coleccionista de la colección Amister.

Is the award/prize given to the artists who have participated in the open call competition by the art collection Amister of the Amister Hotel Barcelona, consisting of the purchase of the winning videos, travel and stay at the hotel. Actually Amister collection is the most important video art collection of Catalonia and the second in Spain. It is in a permanent exhibition in the hotel and also comprises a video channel in the TV of each room where the countless video art collection of Sisita Soldevila, collector of the Amister collection, can be viewed.

Guanyadors 2011 > Ganadores 2011 > Winners 2011 MONA RUIJS (Països baixos > Paises bajos > Netherlands) FUNDA ÖZGÜENAYDIN (Alemanya > Alemania > Germany) JUN´ICHIRO ISHII (Japó > Japón > Japan)

- 11 -


Homenatge a Homenaje a Tribute to

ROBERT CAHEN Presentat per > Presentado por > Introduced by

ANTONI MERCADER

17/05/2011 > 19 p.m Hotel AMISTER - Av. Roma 93, 95


- 13 -


- 14 -


Biografia Biografía Biography

Robert Cahen Valence, 1945

França, Francia, France

Artista de vídeo, cineasta, fotògraf i compositor, és una de les principals figures en la història del videoart i la vídeo instal lació internacional, amb més de cinquanta pel lícules i vídeos mostrats a tot el món en museus com el George Pompidou, Le musée Gustave Moureu, Museu Nacional Reina Sofia, ZKM, entre altres. Robert Cahen és un pioner en la utilització de les tecnologies electròniques en el tractament d’imatges La seva obra es desenvolupa en la dinàmica i l’estàtica del moviment, pels seus estudis de música concreta amb Pierre Schaeffer, la seva base en la creació del so és tan important com la part visual aconseguint un equilibri entre la ficció i la realitat, poètiques i narracions que van del lineal al no lineal, convidant-nos a un univers d’experiències perceptives i situacions comunicatives.

Artista de vídeo, cineasta, fotógrafo y compositor, es una de las principales figuras en la historia del videoarte y la videinstalación internacional, con más de cincuenta películas y vídeos mostrados en todo el mundo en museos como el George Pompidou, Le musée Gustave Moureu, Museo Nacional Reina Sofía, ZKM, entre otros. Robert Cahen es un pionero en la utilización de las tecnologías electrónicas en el tratamiento de imágenes Su obra se desarrolla en la dinámica y la estática del movimiento, por sus estudios de música concreta con Pierre Schaeffer, su base en la creación del sonido es tan importante como la parte visual logrando un equilibrio entre la ficción y la realidad, poeticas y narraciones que van de lo lineal a lo no lineal, invitándonos a un universo de experiencias perceptivas y situaciones comunicativas.

As artist for videos, cinema, photography, he is one of the most significant figures in the video art history and international video installation, with more than fifty movies and videos shown in museums around the whole world such as George Pompidou, Le museé Gustave Moureu, Museo National Reina Sofia, ZKM among others . Robert Cahen is considered as a pioneer in the use of new electronical technologies , especially his new way of treating images. His work is developping of the dynamics and the esthetics of the movement, by his musical studies coworking with Pierre Schaeffer, his basics in the creation of sounds is as important as the visual part reaching a balance in between the fiction and reality, poethics and narration which go by line or without, inviting us in a universe of perceptive experiences and communicative situations.

- 15 -


Homenage a / Homenaje a / Tribute to ROBERT CAHEN

Textos de la seva obra Textos de su obra Texts of his work

Sel.lecció de vídeos Selección de videos Video selection

KARINE, 8‘ (1978-1976)

16mm, blanc i negre, sonor.

16mm, blanco y negro, sonoro.

16mm, black and white, sound film.

Dos cents fotografies d’una nena des del naixement fins els seus sis anys, filmat i muntat sense cronologia, reconstitueixen la història irreversible del canvi.

Dos cientos fotografías de una niña desde su nacimiento hasta sus seis anos, filmado y montado sin cronología, reconstituyen la historia irreversible del cambio.

Two hundred photographies of a girl from her birth on until the age of six, filmed and edited without chronology, reconstructing the history of the irreversible change.

1983, vídeo, color, sonor, 13 ‘ Banda sonora: Michel Chion.

1983, video, color, sonoro, 13’ Banda sonora: Michel Chion.

1983, video, color, sound film, 13’ Soundtrack : Michel Chion.

Obra emblemàtica del vídeo art dels anys 1980. Parèntesi d’un moment de viatge on paisatges transformats tornen a ser actors de ple dret d’una història que, en filigrana, explica la possibilitat de trobada entre dos éssers.

Obra emblemática del vídeo arte de los anos 1980. Paréntesis de un momento de viaje donde paisajes transformados vuelven a ser actores de pleno derecho de una historia que, en filigrana, cuenta la posibilidad de encuentro entre dos seres.

Emblematic work of video art of the 80’s. Bracket of a moment of journey, where transformed landscapes turn back to be full member actors of a story, which tells shortly the possibility of encounter of two beings.

I JUSTE LE TEMPS, 13’ (1983)

- 16 -


VOYAGE D’HIVER, 18‘ (1993)

1993, vídeo, color, sonor, 18 ‘ realitzat en col.laboració amb Angela Riesco.

1993, vídeo, color, sonoro, 18’ realizado en colaboración con Angela Riesco.

1993, vídeo, color, sound film, 18’ realized with the collaboration of Angela Riesco.

De això va ser a es pot que hem anat...

De eso fue a se puede que hemos ido...

From it was into it could have been us...

L’Antàrtic abordat, observat, escrutat, analitzat, desplaçat. Preguntes sobre la lectura del paisatge, lectura del moviment: un viatge de la memòria, al ralentí, com per finalment tenir el temps de saber.

El Antartico abordado, observado, escrutado, analizado, desplazado. Preguntas sobre la lectura del paisaje, lectura del movimiento : un viaje de la memoria, al ralentí, como para finalmente tener el tiempo de saber.

The Antarctic has been discussed, observed, scrutinized, analyzed, displaced. Questions about the landscape lecture, movement lecture: a journey of the memory, in slow motion, how to get finally the time of knowledge.

L’ETREINTE, 9‘ (2005)

2003, vídeo, color, sonor, 9 ‘ Concepció sonora: Fransisco Ruiz de Infante.

2003, video, color, sonoro, 9’ Concepción sonora: Fransisco Ruiz de Infante.

2003, video, color, sound film, 9’ Soundtrack: Fransisco Ruiz de Infante.

La llum crea el moviment. El blanc i el negre funcionen en aquesta pel.lícula com una matèria reveladora. Aparició, desaparició, el ritme d’una respiració ens fa entendre el temps que passa, que enllaci i deslace les nostres impressions.

La luz crea el movimiento. El blanco y el negro funcionan en esta película como una materia reveladora. Aparición, desaparición, el ritmo de una respiración nos hace entender el tiempo que pasa, que enlace y deslace nuestras impresiones.

The light creates the movement. The black and white function in this movie serves as a developer material Appearance, disappearance, the rhythm of a respiration makes us understand the time passing by connects and distracts our impressions.

- 17 -


Homenage a / Homenaje a / Tribute to ROBERT CAHEN

BLIND SONG, 4‘ (2007)

2008, vídeo, color, sonor, 4’

2008, video, color, sonoro, 4’

2008, video, color, sound film, 4’

Trosset de vida en un carrer de Ho Chi Minh.

Trozito de vida en una calle de Ho Chi Minh.

A piece of living in the street of Ho Chi Minh.

(corealizado con John Borst) 2010, video, color, sonoro, 9’ 30" Corealizado con John Borst Concepción sonora: Robert Cahen Musica : Lionel Marchetti

(co realized with John Borst) 2010, video, color, sound film, 9’ 30" Co-realized with John Borst Sound design: Robert Cahen Music : Lionel Marchetti

RED MEMORY, 10’ (2010)

(CO realitzades with John Borst) 2010, vídeo, color, sonor, 9’ 30" Corealizat amb John Borst Concepció sonora: Robert Cahen Música: Lionel Marchetti En plena nit, uneix jove dona travessa la ciutat de Hong Kong, immensa, sorollosa i misteriosa. Una escena de la seva infància ressorgeix al cap, sempre la mateixa, envermellida com una foto del passat, però simple com la vida.

- 18 -

En plena noche, une joven mujer atraviesa la ciudad de Hong Kong, inmensa, ruidosa y misteriosa. Una escena de su infancia resurge en su cabeza, siempre la misma, enrojecida como una foto del pasado, pero simple como la vida.

At the height of the night a young woman crosses the immense, loud and mysterious city of Hong Kong. A scene of her infancy reappears in her mind, always the sameturned into red as an old photo from the past, but just as simple as life.


Antoni Mercader Banyoles, 1941

Historiador de l’art dels mèdia i de les formes d’expansió audiovisual i multimèdia Doctor en Comunicació Audiovisual. Professor titular dels Estudis de Comunicació Audiovisual de la Universitat de Barcelona. Director del projecte europeu Viviu [Radical] Memory, programa Cultura 2000, 20062007. Co-coordinador projecte europeu GAMMA Programa econtent (2007-2009). Membre del Grup de Recerca Laboratori Mitjans Interactiu LMI (consolidat). Assessor i coordinador d’activitats de la Mediateca CaixaForum. Barcelona (19952007).

Historiador del arte de los media y de las formas de expansión audiovisual y multimedia Doctor en Comunicación Audiovisual. Profesor titular de los Estudios de Comunicación Audiovisual de la Universitat de Barcelona. Director del proyecto europeo Vivid [Radical] Memory, Programa Cultura 2000, 20062007 Co-coordinador proyecto europeo GAMA Programa econtent (2007-2009). Miembro del Grupo de Investigación Laboratori Mitjans Interactiu LMI (consolidado). Asesor y coordinador de actividades de la Mediateca CaixaForum. Barcelona (1995-2007).

Art historian of media and forms of audiovisual and multimedia expansion, PhD in Audiovisual Communication Studies. Professor of Audiovisual Communication Studies at the University of Barcelona and Director of the European project Vivid [Radical] Memory, Culture Program 2000, 20062007. Co-coordinator for European Project GAMA econtent Program (2007-2009). Member of the Research Laboratori Mitjans Interactiu LMI (consolidated), CaixaForum Mediatheque consultant and coordinator of activities, Barcelona (1995-2007).

- 19 -


Secci贸 a concurs Secci贸n a concurso Competition section

Entrega de premis / Entrega de premios / Awards

20/05/2011 Feria LOOP - Hotel Catalonia Ramblas - C. Pelai 28 - Barcelona


- 21 -


Guanyadors premi Ganadores premio Winners award

AMISTER ART FRIENDY

Primer premi Primer premio

MAYA WATANABE

First prize

Lima, 1983, Perú

A-apha-nousia, 5’ 45"

Del Grec. a- prefix negatiu: a, sense PHA (n)- parlar, dir (aparèixer, mostrar) ousía- essència, substància

Del Griego. a- prefijo negativo: a, sin pha(n)- hablar, decir (aparecer, mostrar) ousía- esencia, sustancia

From Greek. a- negative perfix: a, without pha(n )- speak, say, tell (appear, show) ousía- essence, substance

BIOGRAFIA Viu i treballa a Madrid. Artista audiovisual, la seva obra ha estat mostrada de manera col.lectiva al Museu Reina Sofia, el Cercle de Belles Arts, La Casa Encendida, el Canal d’Isabel II i el Centre Cultural Montehermoso, a Espanya, l’Espai Fundació Telefónica a Lima i Argentina, el Museu d’Art Modern de Buenos Aires, el EduWiki a Mèxic, el 798 Art District de Beijing, a la Xina, entre altres. Ha participat en festivals internacionals com FILE, Transitio MX i Madrid Obert.

BIOGRAFÍA Vive y trabaja en Madrid. Artista audiovisual, su obra ha sido mostrada de manera colectiva en el Museo Reina Sofía, el Círculo de Bellas Artes, La Casa Encendida, el Canal de Isabel II y el Centro Cultural Montehermoso, en España; el Espacio Fundación Telefónica en Lima y Argentina, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, el Laboratorio Arte Alameda en México; el 798 Art District de Beijing, en China; entre otros. Ha participado en festivales internacionales como FILE, Transitio MX y Madrid Abierto.

BIOGRAPHY Lives and works in Madrid. Audiovisual artist, her work was exhibited in collective form in the Museum Reina Sofía, the Circle of Fine Art, , La Casa Encendida, the Canal de Isabel II and the Cultural Centre Montehermoso, in Spain; at the Espacio Fundación Telefónica in Lima and Argentina, the Museum of Modern Art of Buenos Aires, at the Laboratorio Arte Alameda in Mexico; the 798 Art District of Beijing, in China; between others. She has participated in international festivals such as FILE, Transitio MX and Madrid Abierto.

http://www.mwatanabe.net

http://www.mwatanabe.net

http://www.mwatanabe.net

- 22 -


- 23 -


Guanyadors / Ganadores / Winners

Segon premi Segundo premio

JUAN CARLOS DE LA PARRA

Second prize

Mèxic, Méjico, Mexico Whatever karma whatever chaos, 5’45

Aquest vídeo és una legoria cinematogràfica sobre els continus narratius: una gran matriu que conté vinyetes que són històries, ersonajes i possibles desenllaços, i que, com la vida, es teixeix amb una barreja de karma i caos. Cadascú és lliure (o no) de veure i viure la història que va triar. Per realitzar aquest vídeo programar una aplicació interactiva que permet moure la matriu en les tres dimensions, i que alterna les possibles històries a partir de sèries numèriques en combinació amb nombres aleatoris i la pròpia interacció de l’usuari.

Este vídeo es una alegoría cinematográfica sobre los continuos narrativos: una gran matriz que contiene viñetas que son historias, personajes y posibles desenlaces, y que, como la vida, se teje con una mezcla de karma y caos. Cada quien es libre (o no) de ver y vivir la historia que eligió. Para realizar este vídeo programé una aplicación interactiva que permite mover la matriz en las tres dimensiones, y que alterna las posibles historias a partir de series numéricas en combinación con números aleatorios y la propia interacción del usuario.

http://botellaalmar.net/whatever

http://botellaalmar.net/whatever

This video is a cinematographical allegory about continuous narratives: a big matrix which contains vignettes which are stories, personalities and possible outcomes, and such as life it plaits a mixture of karma and chaos. Each one, who is free (or not) of seeing and living the story he chose. Producing this video I planned an interactive application which lets me move the matrix in the three dimensions, and which alternates the possible stories from numerical series in combination with random numbers and the proper interaction of the user. http://botellaalmar.net/whatever

BIOGRAFIA Juan Carlos de la Parra és un artista audiovisual interessat en les possibilitats narratives dels nous mitjans. Treballa principalment amb vídeo, so, la xarxa i la paraula. Té un grau en informàtica i un màster en Sistemes Interactius. És professor i catedràtic a diverses universitats i és productor multimèdia.

- 24 -

BIOGRAFÍA Juan Carlos de la Parra es un artista audiovisual interesado en las posibilidades narrativas de los nuevos medios. Trabaja principalmente con video, sonido, la red y la palabra. Tiene un grado en informática y un máster en Sistemas Interactivos. Es profesor y catedrático en varias universidades y es productor multimedia.

BIOGRAPHY Juan Carlos de la Parra is an audiovisual artist interested in narrative possibilities of new media. He works mainly with video, sound, net and the word. He has got a degree in computer science and a master of interactive systems. He is a professor at several universities and works as multimedia producer as well.


- 25 -


Avi Krispin / Sweater, 3’ 58" / Païssos Baixos, Paises Bajos, Netherlands

Sel.leccionats Seleccionados Chosen


ADJER KONSTANTIN Memory of Rain 8’ 43" Kuznestov (Russia, Rusia, Russia)

Aquest és un vídeo sobre els sentiments de la memòria. Detalls records que es barregen sota la pluja.

Esta es un video sobre los sentimientos de la memoria. Detalles recuerdos que se mezclan bajo la lluvia.

This is a film about feelings of memory. Details memories mingle and scrape down the rain.

BIOGRAFIA Kurnestov (1970). Federació Russa.

BIOGRAFÍA Kurnestov (1970). Federación Rusa.

BIOGRAPHY Kursestov (1970). Russian Federation.

He estat participat regularment en exposicions des de 1995. 1996-2003 -Membre del grup d’art Emergency exit, a Sant Petersburg. Des de l’any 2007 es membre del grup d’art Escape de Moscou.

He participado regularmente en exposiciones desde 1995. 1996-2003 - Miembro del grupo de arte Emergency exit, en San Petersburgo. Desde el año 2007 es miembro del grupo de arte Escape de Moscú.

I’ve been participated regulary in exhibitions since 1995. 1996-2003 Member of artgroup Emergency exit at St. Petersburg. Since 2007 is member of art group Escape Moscow.

- 27 -


Sel.leccionats / Seleccionados / Chosen

WEI-MING HO The Art-Qaeda Project 07’ 03" Taiwan

En un ambient estrany, les imatges figuren en una aventura emocionant. Les imatges representen els senyals del secret, un misteriós viatge o una protesta silenciosa? Per mitjà de l’acció guerrillera de l’art, aquest projecte presenta la conversa entre les imatges i el medi ambient de la ciutat. Aquest vídeo comprèn l’àmbit d’estadístiques, símbols i la int codi Morse de la música de fons. BIOGRAFIA Wei-Ming Ho es dedica a la recerca i les creacions d’art visual. Se centra en vídeo experimental, mitjans de comunicació i vídeo art. Ell va crear aquest projecte amb experts en tecnologia de projecció, enginyeria elèctrica, enginyeria d’il luminació. Usant un projector d’alta potència per projectar la imatge amb el peix de moviment d’alta mobilitat per veure els focs artificials de impressionant senyal visual.

- 28 -

En un ambiente extraño, las imágenes figuran en una aventura emocionante. Las imágenes representan las señales del secreto. Un misterioso viaje o una protesta silenciosa? Por medio de la acción guerrillera del arte, este proyecto presenta la conversación entre las imágenes y el medio ambiente de la ciudad. Este video comprende el ámbito de estadísticas, símbolos y la int código Morse de la música de fondo.

BIOGRAFÍA Wei-Ming Ho se dedica a la investigación y las creaciones de arte visual. Se centra en el video experimental, medios de comunicación y video arte. Él creó este proyecto con expertos en tecnología de proyección, ingeniería eléctrica, ingeniería de iluminación. Usando un proyector de alta potencia para proyectar la imagen con el pescado de movimiento de alta movilidad para ver los fuegos artificiales de impresionante señal visual.

In a weird atmosphere, the images set out for an exciting adventure. Do the images represent the secret signals, a mysterious journey or a silent protest? By means of guerrilla art action, this project presented the conversation between the images and the city environment. This video incudes statistics, symbols and the Morse code in the background music. BIOGRAPHY Wei-Ming Ho is engaged in research and creations of visual art. He focuses on experimental video, media and video art. He created this project with experts in projector technology, electrical engineering, lighting engineering. They use high potential projector to project the image in motion with high mobility to display stunning fireworks with the impressive visual signs.


UROS DJUROVIC Hey good lookIn 4’ 14" Alemanya, Alemanía Germany

Hey good lookin és un vídeo d’animació sobre una persona que va ordenar una titella en una caixa que ha de muntar. Després amb el seu nou amic es sirnte incòmode i naufraga cap amunt. BIOGRAFIA 1979. Va néixer a Berlín 1999-2005. Estudía de Belles Arts a Berlín KHB. Des de 2040. Exposicions col. lectives i individuals a Alemanya i a l’estranger. Actualment viu i treballa a Berlín.

Hey good lookin es un video de animación sobre una persona que ordenó una marioneta en una caja que tiene que montar. Después con su nuevo amigo se sirnte incómodo y naufraga hacia arriba. BIOGRAFÍA 1979. Nació en Berlín. 1999-2005. Estudia Bellas Artes en Berlín KHB. Des de 2004. Exposiciones colectivas e individuales en Alemania y en el extranjero Actualmente vive y trabaja en Berlín.

Hey good lookin’ is an animated shortfilm about someone who ordered a puppet in a box he has to assemble. After he fixed his new friend he became uncomfortable with him and wrecked it up. BIOGRAPHY 1979. He was born in Berlin. 1999-2005. Study of fine arts at KHB Berlin. since 2004 several group and solo exhibitions in Germany and at foreign countries. Actually lives and works in Berlin.

- 29 -


Sel.leccionats / Seleccionados / Chosen

ESZTER SZABÓ Maria 2’ 47" Hongria, Hungría, Hungary

El vídeo es basa en un quadre que he pintat el 2009. La pintura de retrat d’una persona fictícia anomenada Maria. En el vídeo, aquest retrat cobra vida i es queixa de la pintura. Maria la critica perquè ella pensa que no és similar a ella. BIOGRAFIA Viu i treballa a Budapest.

- 30 -

El video se basa en un cuadro que he pintado en 2009. La pintura de retrato de una persona ficticia llamada María. En el video, este retrato cobra vida y se queja de la pintura. María la critica porque ella piensa que no es similar a ella.

The video is based on a painting that I painted in 2009. The painting portrait a fictiv person called Maria. In the video this portrait becomes alive and it is complaining about the painting. Maria is critising it beacause she thinks it is not similar to her.

BIOGRAFÍA Vive y trabaja en Budapest.

BIOGRAPHY I live and work in Budapest


CRISTIAN ALARCÓN ISMODES Propaganda 10mo Aniversario 2’ 18" Perú

Les memòries són resultats (sempre parcials) de batalles desiguals. Els mitjans massius a través dels seus noticiaris i els seus programes d’entreteniment ens brinden plantilles sota les quals organitzar i rellegir els trossos de realitat que creiem recordar. Què va passar a Perú el juliol del 2000? Per què estaven els peruans al carrer i els que van guanyar? Aquest seria el tràiler de la pel lícula comissionada als estudis Ghibli de Japó (responsables de reeixides pel lícules com Els Set Samurais o Godzilla) per celebrar el 10 aniversari de la gran victòria del règim després de 20 anys en el poder.

Las memorias son resultados (siempre parciales) de batallas desiguales. Los medios masivos a través de sus noticieros y sus programas de entretenimiento nos brindan plantillas bajo las cuales organizar y releer los pedazos de realidad que creemos recordar. Qué pasó en Perú en julio del 2000? Por qué estaban los peruanos en la calle y quienes ganaron? Este sería el trailer de la película comisionada a los estudios Ghibli de Japon (responsables de exitosas películas como Los Siete Samurais o Godzilla) para celebrar el 10 aniversario de la gran victoria del Régimen después de 20 años en el poder.

BIOGRAFIA Artista audiovisual. Va estudiar i va ensenyar a la Facultat d’Art de la Pontifícia Universitat Catòlica del Perú. La seva obra ha obtingut diferents beques i premis sent seleccionada a festivals de cinema, vídeo i animació. Expositor en diferents biennals d’art i museus.

BIOGRAFÍA Artista audiovisual. Estudió y enseñó en la Facultad de Arte de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su obra ha obtenido diferentes becas y premios siendo seleccionada en festivales de cine, video y animación. Expositor en diferentes bienales de arte y museos.

Memories are (always partial) results of unequal battles. The mass media through of its news report and entertainment programs shows us a pattern to organize and read over the pieces of their reality we supposedly remember. What happened in Peru in July of 2000? Why were the Peruvians and those who won outside the streets? This would be the trailer of the movie sponsored by Studio Ghibli of Japan ( responsable for sucessful movies like the Seven Samurai or Godzilla) to celebrate the 10th anniversary of the government’s great victory after 20 years in power.

BIOGRAPHY Audiovisual artist. He studied and taught in the Faculty of Art at the Pontifical Catholic University of Peru. His work awarded different scholarship and prize being selected by movie, video and animation festivals. Exhibitor in various biennials of art and museums.

- 31 -


Sel.leccionats / Seleccionados / Chosen

RAMÓN GUIMARAES A piece of Art 3’ Espanya, España, Spain

Un personatge emmascarat parla a l’espectador i al mateix temps que li descobreix els seus sentiments més profunds, juga a mostrar i ocultar després de la màscara.

Un personaje enmascarado habla al espectador y al mismo tiempo que le descubre sus sentimientos más profundos, juega a mostrarse y ocultarse tras la máscara.

The masked character speaks to the spectator and at the same time discovers his profound feelings, playing to show or hide himself behind the mask.

BIOGRAFIA Llicenciatura en Belles Arts i Màster en Comunicació Audiovisual interactiva UB. Desenvolupa el seu treball a Barcelona. El 2009 realitza IDENTITY CODE, exposició individual a Espace ample. Ha realitzat performances a Escorxador (Madrid), en LALABORAL (Gijón) al MACBA, la Fundació Joan Miró, al Centre s’Art Santa Mònica i en la Galeria Espace Ample de (Barcelona) entre d’altres.

BIOGRAFÍA Licenciatura en Bellas Artes y Master en Comunicación Audiovisual interactiva UB. Desarrolla su trabajo en Barcelona. En 2009 realiza IDENTITY CODE, exposición individual en Espace ample. Ha realizado performances en Matadero (Madrid), en LALABORAL (Gijón) en el MACBA, la Fundació Joan Miró, en el Centre d’Art Santa Mònica y en la Galería Espace Ample de (Barcelona) entre otros.

BIOGRAPHY Degree in Fine Arts and Master in Interactive Audiovisual Communication at the University of Barcelona. He is developing his work in Barcelona. In 2009 realized Identity Code, an individual exposition at the Gallery Espace Ample.He had performances at Matadero (Madrid), at LA LABORAL (Gijón), at the MACBA, at the Joan Miró Foundation, at Centre d’Art Santa Mónica and at the Espace Ample Gallery of Barcelona, among others.

- 32 -


BIRDS PRODUCTION Ryd Rydendahl Megumi Tomomitsu Small Balls 3’ 08" Usa

Els personatges estan jugant amb una pilota de tennis de taula recreant les condicions meteorològiques. En centrarnos en les accions quotidianes normals que es practiquen de forma automàtica en la nostra vida quotidiana estem tractant de tornar a pensar en aquestes accions com a part del nostre estudi general del comportament humà. La interacció entre els personatges influïts per les llums calentes imitant el sol, els fans que imiten la tempesta, la neu amb detergent tots es va reunir i es va convertir en una experiència intensa i divertida.

Los personajes están jugando con una pelota de ping-pong recreando las condiciones meteorológicas. Al centrarnos en las acciones cotidianas normales que se práctican de forma automática en nuestra vida cotidiana estamos tratando de volver a pensar en estas acciones como parte de nuestro estudio general del comportamiento humano. La interacción entre los personajes influidos por las luces calientes imitando el sol, los fans que imitan la tormenta, la nieve con detergente todos se reunió y se convirtió en una experiencia intensa y divertida.

BIOGRAFIA Birds production es va formar el 2009. El treball ha estat mostrat en diverses projeccions com visió nocturna, el festival de Copenhaguen de 2009, SPUN 3, Sant Cecília Convent, comissariada per l’artista de vídeo Gaffrney Rebecca (NY, 2010). Estan treballant en diversos projectes de moda i de producció de vídeos musicals.

BIOGRAFÍA Birds production se formó en 2009. El trabajo ha sido mostrado en varias proyecciones como visión nocturna, el festival de Copenhague de 2009, SPUN 3, San Cecilas Convento, comisariada por el artista de vídeo Gaffrney Rebecca (NY, 2010).Están trabajando en varios proyectos de moda y de producción de videos musicales.

the characters are playing with a ping-pong ball recreating weather conditions. By focusing on normal everyday actions that we practice automatically in our everyday life we are trying to re-think these actions as a part of our general study of human behaviour. The interaction between the characters influenced by the hot lights mimicking the sun, the fans mimicking the storm- then the detergent snow all came together and became an intense and humorous experience. BIOGRAPHY Birds Production was formed in 2009. Work has been showed at several screenings such as night vision, festival in Copenhagen 2009, SPUN 3, St. Cecilas Convent, curated by video artist Rebecca Gaffrney (NY, 2010). They are also working on several upcoming projects involving both fashion and producing music videos.

- 33 -


Sel.leccionats / Seleccionados / Chosen

AVI KRISPIN Sweater 3’ 58" Païssos Baixos, Paises Bajos, Netherlands

Un músic en el teclat actua com un titellaire en una interminable repetició de la mateixa cançó. La lletra de la cançó, que es fa referència en el principi, establir l’estat d’ànim, un matís més fosc emmascarat per la lleugeresa de la música del Carib en una dansa íntima.

Un músico en el teclado actúa como un titiritero en una interminable repetición de la misma canción. La letra de la canción, que se hace referencia en el principio, establecer el estado de ánimo, un matiz más oscuro enmascarado por la ligereza de la música del Caribe en una danza íntima.

BIOGRAFIA Avi Krispin (Israel, 1980) es va traslladar als Països Baixos el 2002 i va completar la seva llicenciatura i mestratge en l’Acadèmia Gerrit Rietveld (2006) i l’Institut Sandberg (2008), respectivament. Ella treballa amb els curtmetratges, vídeos, instal lacions de vídeo i fotografia. Va assistir a la prestigiosa residència artística Skowhegan Escola de Pintura i Escultura en 2009, va ser nominada per al premi, i també per al premi ISMAF CJP i va guanyar el premi AIAS d’honor en 2006. Ha exposat a nivell internacional, i en festivals com el 23 Festival de Cinema Documental i Vídeo de Kassel i el Museu d’Art Jove Moya a Viena.

BIOGRAFÍA Avi Krispin (Israel, 1980) se trasladó a los Países Bajos en 2002 y completó su licenciatura y maestría en la Academia Gerrit Rietveld (2006) y el Instituto Sandberg (2008), respectivamente. Ella trabaja con los cortometrajes, vídeos, instalaciones de vídeo y fotografía. Asistió a la prestigiosa residencia artística Skowhegan Escuela de Pintura y Escultura en 2009, fue nominada para el premio, y también para el premio ISMAF CJP y ganó el premio AIAS de honor en 2006. Ha expuesto a nivel internacional, y en festivales como el 23 Festival de Cine Documental y Video de Kassel y el Museo de Arte Joven Moya en Viena.

- 34 -

A keyboard player acts as a puppeteer in an endless repetition of the same song. The lyrics of the song, which are referenced in the beginning, set the mood- a darker undertone masked by Caribbean lightness and the awkwardness of an intimate dance. BIOGRAPHY Avi Krispin (Israel, 1980) moved to the Netherlands in 2002 and completed her bachelor and masters degrees at the Gerrit Rietveld Academy (2006) and the Sandberg Institute (2008) respectively. She works with short films, videos, video installations, and photography. She attended the prestigious artist residency Skowhegan School of Painting and Sculpture in 2009, was nominated for the ISMAF award, and CJP award and won the AIAS prize of honor in 2006. She has exhibited internationally, and at festivals including the 23rd Kassel Documentary Film & Video Festival and the Moya Museum of Young Art in Vienna.


- 35 -


Jurat Jurado Jury

ALICIA CHILLIDA País Basc (Espanya) País Vasco (España) Basc Country (Spain)

Llicenciada en Història de l’Art, Universitat Autònoma de Madrid. Màster en Filosofia, UNED. Durant onze anys va treballar per al Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia, Madrid. De 1995 a 2001. Directora Artística dels Palaus de Velázquez i Palau de Vidre. El 2002, és comissària del Pavelló espanyol en la Biennal de Sao Paulo. Comissària del projecte de Sicília-Morente Museu Frans Hals de Haarlem, Holanda. Comissària en residència per Apexart, Nova York Dirigeix durant dos anys el Centre Atlàntic d’Art Modern, CAAM, a les Illes Canàries, Espanya. (2004-2006). Des de 2007 crea la plataforma per a la investigació, producció i edició de projectes d’art contemporani: MUSEU INVISIBLE.

- 36 -

Licenciada en Historia del Arte, Universidad Autónoma de Madrid. Master en Filosofía, UNED. Durante once años trabajó para el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid. De 1995 a 2001. Directora Artística de los Palacios de Velázquez y Palacio de Cristal.En 2002 es comisaria del Pabellón español en la Bienal de Sao Paulo. Comisaria del proyecto de Sicilia-Morente Museo Frans Hals de Haarlem, Holanda. Comisaria en residencia por Apexart, Nueva York. Dirige durante dos años el Centro Atlántico de Arte Moderno, CAAM, en las Islas Canarias, España. (2004-2006). Desde 2007 crea la plataforma para la investigación, producción y edición de proyectos de arte contemporáneo: MUSEO INVISIBLE.

BA in Art History, Universidad Autónoma de Madrid. Master of Philosophy, UNED. For eleven years she worked for the National Museum Art Center Reina Sofia, Madrid. From 1995 to 2001. Artistic Director of the Palacio de Velázquez and Palacio de Cristal. In 2002 she was curator of the Spanish Pavilion at the Biennial of Sao Paulo. Curator of the project SiciliaMorente Museum Frans Hals in Haarlem, Netherlands. Curator in Apexart residence, New York. For two years she directs the Atlantic Center of Modern Art, CAAM, Canary Islands, Spain. (20042006). Since 2007 she creates the platform for research, production and publication of contemporary art projects: INVISIBLE MUSEUM.


FRANCESCA LLOPIS Barcelona (Espanya, España, Spain)

L’any 1981 realitza la primera exposició. I promou diversos projectes col.lectius, el Saló de Tardor, la revista ARTICS, etc El recorregut pictòric s’inicia amb l’arquitectura com a representació de la cultura urbana. El laberint com a metàfora de la ciutat s’instal. la a la pintura donant pas a un altre espai significatiu: la cavitat. Aquest no lloc s’identifica com una figura de la pròpia identitat. L’any 2002 presenta la vídeo instal.lación 2 habitacions amb vistes al Centre d’Art de Santa Mònica de Barcelona. Francesca realitza obres de pintura, videoart i videoinstal. lació. Actual presidenta de la Unió d’Associacions d’Artistes Visuals d’Espanya.

En 1981 realiza su primera exposición. Y promueve diversos proyectos colectivos, el Salón de Otoño, la revista ARTIC, etc El recorrido pictórico se inicia con la arquitectura como representación de la cultura urbana. El laberinto como metáfora de la ciudad, dando paso a otro espacio significativo: la cavitat. Este no lugar se identifica como una figura de la propia identidad. En el año 2002 presenta la video instalación 2 habitaciones con vistas en el Centro de Arte de Santa Mónica de Barcelona. Francesca realiza obras de pintura, videoarte y video instalación. Actual presidenta de la Unión de Asociaciones de Artistas Visuales de España.

In 1981 she had her first exhibition. She promotes various collective projects, the Salón de Otoño, ARTIC magazine, etc. The pictorial path begins with architecture as an urban culture representation. The labyrinth as a metaphor for the city, giving way to another significant area: the cavity (la cavitat). This no place identifies as an image of their own identity. In the 2002 she presents the video installation 2 rooms with views (2 habitaciones con vistas) in the Santa Monica Art Center of Barcelona. Francesca works with painting, video art and video installation. Actually she is the Spanish Union of Visual Artists president.

- 37 -


Jurat / Jurado / Jury

DERMIS P. LEÓN Cuba

Dermis P. León és una crítica d’art i comissària independent radicada a Madrid. La seva pràctica i investigació actual explora les relacions entre Amèrica Llatina, Europa i artistes de l’Orient Mitjà, relacionades amb l’estètica de la fragilitat i el procés, identitat, gènere, mobilitat i immigració. Llicenciada en Història de l’Art per la Universitat de l’Havana i graduada de mestratge a The Center for Curatorial Studies, Bard College, NY és fundadora de The Curatorial Bureau.

- 38 -

Dermis P. León es una crítica de arte y comisaria independiente radicada en Madrid. Su práctica e investigación actual explora las relaciones entre América Latina, Europa y artistas de Oriente Medio, relacionadas con la estética de la fragilidad y el proceso, identidad, género, movilidad e inmigración. Licenciada en Historia del Arte por la Universidad de La Habana y graduada de maestría en The Center for Curatorial Studies, Bard College, NY es fundadora de The Curatorial Bureau.

Dermis P. León is an art critic and independent curator based in Madrid. Her practice and current research explores the relationship between Latin America, Europe and Middle Eastern artists, related to the aesthetics of the fragility and the process, identity, gender, mobility and immigration. BA in Art History from the University of La Habana and graduated in Master of The Center for Curatorial Studies, Bard College, NY is founder of The Curatorial Bureau.


KAMEN NEDEV Sofia (Bulgària, Bulgaria, Bulgary)

Kamen Nedev és productor cultural, comissari independent i escriptor. Nedev, nascut a Sofia, Bulgària, i establert a Madrid, ha comissariat exposicions com Terraplenat Blues (La Casa Encendida, Madrid, 2006), i projectes com Guanyar-se la vida (Intermediae, Madrid, 2006-2007), o (n-1) (Liquidació Total, Madrid, 2008), i ha participat en diferents col.lectius i projectes de producció cultural independent, com el Circ interior brut (Madrid, 1999-2005), La Xarxa de Lavapiés (19982004), el col.lectiu CASETA (2006-2008), o Prisma (2010 -), entre altres.

Kamen Nedev es productor cultural, comisario independiente y escritor. Nedev, nacido en Sofía, Bulgaria, y afincado en Madrid, ha comisariado exposiciones como Terraplane Blues (La Casa Encendida, Madrid,2006), y proyectos como Ganarse la vida (Intermediae, Madrid, 2006-2007), o (n-1) (Liquidación Total, Madrid, 2008), y ha participado en distintos colectivos y proyectos de producción cultural independiente, como el Circo Interior Bruto (Madrid, 1999-2005), La Red de Lavapiés (1998-2004), el colectivo C.A.S.I.T.A. (20062008), o Prisma (2010- ), entre otros.

Kamen Nedev is a cultural producer, independent curator, and writer. Born in Sofia, Bulgaria, and based in Madrid, Nedev has curated exhibitions such as Terraplane Blues, (La Casa Encendida, Madrid, 2006), and worked in projects such as Ganarse la vida (Intermediae, Madrid, 2006-2007), or (n-1) (Liquidación Total, Madrid, 2008), and has taken part in a number of collectives and initiatives of independent cultural production, such as Circo Interior Bruto (Madrid, 19992005), La Red de Lavapiés (1998-2004), the C.A.S.I.T.A. collective (2006-2008), or Prisma (2010- ), among others.

- 39 -


Jurat / Jurado / Jury

JAVIER G. PUERTO Barcelona (Espanya, España, Spain)

Va estudiar Història (1997) i Comunicació Audiovisual al 2006, i estudis de comissariat i preservació d’arxius fílmics. Treballa des de fa deu anys com a docent universitari, investigador, escriptor, comissari i realitzador de documentals. Actualment està enfocat en el cinema i el vídeo com a comissari, el seu treball ha estat mostrat a Berlin’s Kunst Werke, CaixaForum, etc, la Pedrera, Cervantes Institut of Tel Aviv. El seu últim programa, de retrospectiva del videoart espanyol, serà portada en tour per l’Institut Cervantes el 2011. Co fundador del REC International Film Festival Tarragona el 2001, sent el seu director i principal programador des del 2005.

- 40 -

Estudió Historia (1997) y Comunicación Audiovisual en 2006, y estudios de comisariado y preservación de archivos fílmicos. Trabaja desde hace diez años como docente universitario, investigador, escritor, comisario y realizador de documentales. Actualmente está enfocado en el cine y el vídeo como comisario, su trabajo ha sido mostrado en Berlin’s Kunst Werke, CaixaForum, etc, La Pedrera, Cervantes Institut of Tel Aviv. Su último programa, de retrospectiva del videoarte español, será llevada en tour por el Instituto Cervantes en 2011. Co fundador del REC International Film Festival deTarragona en 2001, siendo su director y principal programador desde el 2005.

History (1997) and Audiovisual Comunication Graduate (2006), he studied also Exhibition Curatoring and Archive Film Preservation. During ten years works as a university teacher, researcher, writer, curator, documentary filmmaker, and in making film literacy projects. Nowadays is focused as a film&video curator, his works have been seen in Berlin’s Kunst Werke, CaixaForum, La Pedrera, or Cervantes Institut of Tel Aviv. His last program, a spanish videocreation retrospective, will be on world tour by Instituto Cervantes in 2011. He is co-founder of REC International Film Festival of Tarragona in 2001, and his director and main programmer since 2005.


ANGIE BONINO Perú Itàlia, Italia, Italy

És la primera dona a dedicarse als nous mitjans en el Perú. Per diversos anys es va dedicar a la recerca i al comissariat específic dels artistes peruans dins del Festival Internacional d’Arts Electròniques a Lima. Dissenyadora gràfica i artista plàstic de Belles Arts del Perú, Màster en sistemes Interactius per a l’audiovisual a Mecad de la Universitat Ramon Llull a Barcelona Espanya, Màster en LAMP Sistemes per a programari lliure subvenció de la comunitat europea. Escriu en publicacions, i treballa com a artista, i investigador d’art amb noves tecnologies. Director de Videoakt International Videoart Biennial.

Es la primera mujer en dedicarse a los nuevos medios en el Perú. Por varios años se dedico a la investigación y al comisariado específico de los artistas peruanos dentro del Festival Internacional de Artes Electrónicas en Lima. Diseñadora gráfica y artista plástico de Bellas Artes de Perú, Máster en sistemas Interactivos para el audiovisual en Mecad de la Universidad Ramón Llull en Barcelona España, Máster en LAMP Sistemas para software libre subvención de la comunidad europea. Escribe en publicaciones, y trabaja como artista, e investigador de arte con nuevas tecnologías. Director de VIDEOAKT International videoart biennial.

Angie Bonino. She is the first woman involved in new media in Peru. Her work is multidisciplinary, using the audiovisual, activism, installation and internet platform. For several years she devoted herself to research and curator of the Peruvian artists in the International Festival of Electronic Art in Lima. Graphic designer and artist of Fine Arts of Peru, Master in Interactive Systems for audiovisual Mecad Ramon Llull University in Barcelona, Spain, Master in LAMP Free Software Systems grant from the European community. Write in publications, and works as an artist, and researcher of art with new technologies. Director of VIDEOAKT International Videoart biennial.

- 41 -


Convidats Invitados Guests

Inauguraci贸 / Inauguraci贸n / Opening

16/05/2011 Hotel Amister - Av. Roma 93-95, Barcelona


- 43 -


Enrique Ramírez / Paris the city of light / HDV, 10’ / França, Francia, France / 2009

Comissariats internacionals Comisariados internacionales International curated

Inauguració Inauguración Opening

16/05/2011 HOTEL AMISTER – Av. Roma 93/95 –


TOM VAN VLIET

comissari, comisario, curator

1. WORLD WIDE VIDEO FOUNDATION

Països baixos, Paises bajos, Netherlands

WWVF es va iniciar el 1975, té com a principal objectiu l’exposició i l’art de producció mediàtica contemporània. A través dels anys s’han presentat a les seves nombroses exposicions, projeccions, seminaris, festivals i debats WWVF pioners en el patrocini de noves obres de diversos artistes internacionals que al llarg dels anys ha format una extensa col lecció de cintes de vídeo i de instal.lacions. Aquesta col lecció està sent catalogada i digitalitzada. En l’actualitat WWVF realitza activitats que se centren en el desenvolupament d’un vídeo panorama de 360 graus, una sèrie de projeccions de vídeo en pantalla gran per a espais públics, i l’obertura de la col.lecció d’exposicions i projeccions.

WWVF se inició en 1975, tiene como principal objetivo la exposición y el arte de producción mediática contemporánea. A través de los años se han presentado a sus numerosas exposiciones, proyecciones, seminarios, festivales y debates WWVF pioneros en el patrocinio de nuevas obras de diversos artistas internacionales que a lo largo de los años ha formado una extensa colección de cintas de vídeo y de instalaciones. Esta colección está siendo catalogada y digitalizada. En la actualidad WWVF realiza actividades que se centran en el desarrollo de un video panorama de 360 grados, una serie de proyecciones de video en pantalla grande para espacios públicos, y la apertura de la colección de exposiciones y proyecciones.

WWVF initiated in 1975 has as its main goal the exhibition and production contemporary media art. Through the years their have been presented numerous exhibitions, screenings, seminars, festivals and debates WWVF has also initiated the commission of new works by various international artists Over the years an extensive collection was formed consisting of videotapes and installations. This collection is currently being catalogued and digitized. At present WWVF’s activities are focused on developing a 360 Degree Panorama, a series of largescreen video projections for public spaces, and the opening up of the collection for exhibitions and screenings.

- 45 -


Convidats / Invitados / Guests

BIOGRAFIA Tom van Vliet (1953) és comissari especialitzat en media art. Ell va iniciar i va dirigir el famós World Wide Video Festival. Tom van Vliet ha comissariat nombroses exposicions internacionals de museus. Ha comissarat amb Tony Oursler entre d’altres, Nan Hoover, Madelón Hooykaas i Elsa Stansfield, Alexander Hahn, Barbier Dominik, Nam June Paik, Keith Piper, Klaus vom Bruch, Gary Hill, Marie-Jo Lafontaine Walid Ra’ad, Malan Nalini, i diverses exposicions temàtiques.

BIOGRAFÍA Tom van Vliet (1953) es comisario especializado en media art. Él inició y dirigió el famoso World Wide Video Festival. Tom van Vliet ha comisariado numerosas exposiciones internacionales de museos. Ha comisarado con Tony Oursler entre otros, Nan Hoover, Madelón Hooykaas y Elsa Stansfield, Alexander Hahn, Barbier Dominik, Nam June Paik, Keith Piper, Klaus vom Bruch, Gary Hill, MarieJo Lafontaine Walid Ra’ad, Malan Nalini, y diversas exposiciones temáticas.

BIOGRAPHY Tom van Vliet (1953) is curator with a specialization of media art. He initiated and directed the renowned World Wide Video Festival. Tom van Vliet curated many exhibitions for international museums.He curated exhibitions with among others Tony Oursler, Nan Hoover, Madelon Hooykaas & Elsa Stansfield, Alexander Hahn, Dominik Barbier, Nam June Paik, Keith Piper, Klaus vom Bruch, Gary Hill, Marie-Jo Lafontaine Walid Ra’ad, Nalini Malan and various thematic exhibition.

10 projeccions fotogràfiques / 01/08 x 9 m / llaç / negre i negre / so.

10 proyecciones fotográficas / 1.8 x 9 m / lazo / negro y negro / sonido.

10 photographic projections / 1.8 x 9 meter / loop / black and white / sound.

S’aventuri Center està conformat pel canvi gradual en la manera comercial i cultural de la zona en el centre de Ciutat del Cap. Les imatges es componen de la fotografia de la ubicació real de les escultures d’Alexander transformades a través de la vivència. Adventure Centre forma part del projecte CIUTAT oblidats, com es presenta a Johannesburg i Amsterdam. Viu i treballa a Ciutat del Cap, Sud-àfrica.

Aventure Center está conformado por el cambio gradual en los modos comercial y cultural de la zona en el centro de Ciudad del Cabo. Las imágenes se componen de la fotografía de la ubicación real de las esculturas de Alexander transformadas a través de la vivencia. Adventure Centre forma parte del proyecto CIUDAD olvidados, como se presenta en Johannesburgo y Amsterdam. Vive y trabaja en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

Adventure Center is informed by the gradual shift in the commercial and cultural modes of area in the centre of Cape Town. The images are composed of photograph of the actual location transformed through and by Alexander’s living sculptures. Adventure Centre is part of the unSUNg CITY project as presented in Johannesburg and Amsterdam. Lives and works in Cape Town, South Africa.

JANE ALEXANDER Adventure Centre, 7’42" South Africa / 2000

- 46 -


INTERNATIONAL / WORL WIDE FOUNDATION

WILLIAM KENTRIDGE Carpark Procession, 6 ‘18" South Africa / 2000

Projecció de vídeo i animació dibuixar / 1,8 x 9 metres / llaç blanc i negre i color i sense so. En Aparcament Processó veiem dibuixos de Kentridge per a projecció, que consisteix en cotxes, una bruixa amb la seva escombra, una cafetera. Que van d’esquerra a dreta: entren a la pantalla i van desapareixent. Kentrigde concebre una processó en un aparcament. Els colors brillants que es veuen al principi del vídeo, com el sabó Sunlight i veles, van ser objectes comprats als comerciants del carrer als voltants de l’aparcament on el projecte va succeir originalment. Aparcament Processó forma part del projecte CIUTAT oblidats com es presenta a Johannesburg i Amsterdam. Viu i treballa a Johannesburg, Sud-àfrica. Part del Unsung CITY projecte presentat a Johannesburg Amsterdam.

Proyección de video y animación dibujar / 1,8 x 9 metros / lazo blanco y negro y color y sin sonido.

Projection from video and draw animation / 1.8 x 9 meter / loop / black and white & colour / no sound.

En Parking Procesión vemos dibujos de Kentridge para proyección, que consiste en coches, una bruja con su escoba, una cafetera. Que marchan de izquierda a derecha: entran en la pantalla y van desapareciendo. Kentrigde concebió una procesión en un aparcamiento. Los colores brillantes que se ven al principio del vídeo, como el jabón Sunlight y velas, fueron objetos comprados a los comerciantes de la calle en las inmediaciones del aparcamiento donde el proyecto sucedió originalmente. Parking Procesión forma parte del proyecto CIUDAD olvidados como se presenta en Johannesburgo y Amsterdam. Vive y trabaja en Johannesburgo, Sudáfrica.

In Car Park Procession we see Kentridge’s drawings for projection, consisting of cars, a witch with her broom , a coffeepot. They march from left to right: entering the screen and disappearing. Kentrigde conceived a procession for a car park. The bright colours you see at the beginning of the video, as the sunlight soap and the candles, are objects purchased from street merchants in the vicinity of the car park where the project originally happened. Car Park Procession is part of the unSUNg CITY project as presented in Johannesburg and Amsterdam. Lives and works in Johannesburg, South Africa.

Parte del unSUNg CITY project as presented in Johannesburg and Amsterdam.

Part of the unSUNg CITY project as presented in Johannesburg and Amsterdam.

- 47 -


Convidats / Invitados / Guests

EDER SANTOS Neptune’s Choice, 15’ Brasil / 2003

Color i blanc i negre.

Color y blanco y negro.

Colour & black & white.

En Neptune’s choice, Eder Santos explora i navega pel present i el passat d’Amsterdam. Amb imatges nítides, text líptic i un collage de so inquietant, aquesta obra poètica d’Amsterdam defineix a través de la seva relació històrica i contemporània a l’aigua i el flux constant d’immigració. Sants celebra el ritme i les rutines de la ciutat, la visualització de la reflexió de la superfície de l’aigua.

En Neptune choice. Eder Santos explora y navega por el presente y el pasado de Amsterdam. Con imágenes nítidas, texto elíptico y un collage de sonido inquietante, esta obra poética de Amsterdam define a través de su relación histórica y contemporánea al agua y el flujo constante de inmigración. Santos celebra el ritmo y las rutinas de la ciudad, la visualización de la reflexión de la superficie del agua.

In Neptune’s Choice Eder Santos explores and navigates the present and the past of Amsterdam. With lush images, elliptical text and a haunting sound collage, this poetic work defines Amsterdam through its historical and contemporary relation to water and it’s constant flux of immigration. Santos celebrates the rhythm and routines of the city, visualizing reflection from the water surface.

Elección de Neptuno se hace en Amsterdam en WWVF durante los 6 meses de estancia del artista Eder Santos en residencia. Vive y trabaja en Belo Horizonte, Brasil.

Neptune’s Choice is made in Amsterdam during Eder Santos 6 months WWVF Artist in Residence stay. Lives and works in Belo Horizonte, Brazil.

Hecho en Amsterdam durante los 6 meses del artista en residencia.

Made in Amsterdam during Eder Santos 6 months Artist in Residence stay.

Elecció de Neptú es fa a Amsterdam en WWVF durant els 6 mesos d’estada de l’artista Eder Santos en residència. Viu i treballa a Belo Horizonte, Brasil. Fet a Amsterdam durant els 6 mesos de l’artista en residència.

- 48 -


2. THE CURATORIAL BUREAU News, Narratives and Tales from the Middle East

DERMIS P. LEÓN

comissari, comisario, curator

CONCEPTE El conflicte Israel-Palestina ha mediat les relacions de l’Orient Mitjà amb el món occidental. Recentment la guerra a l’Iraq, la creuada contra el terrorisme i l’avanç del Islamisme extremista, s’han sumat a la ja complexa visió d’aquest territori, fabricada per les imatges i notícies dels mitjans. Els vídeos seleccionats aquí retornen la història narrada des de la Una altra perspectiva. THE CURATORIAL BUREAU és un col.lectiu de col.laboradors internacionals amb seu a Madrid. Dedicat a projectes curatorials i ha crear una plataforma d’investigació sobre processos de la creació artística i dinàmiques culturals a través de l’organització de seminaris i esdeveniments a nivell nacional i internacional. CB està representat per Dermis P. León, comissari i crític d’art.

CONCEPTO El conflicto Israel-Palestina ha mediado las relaciones del Medio Oriente con el mundo occidental. Recientemente la guerra en Irak, la cruzada contra el terrorismo y el avance del Islamismo extremista, se han sumado a la ya compleja visión de ese territorio, fabricada por las imágenes y noticias de los medios. Los videos seleccionados aquí devuelven la historia narrada desde la Otra perspectiva. THE CURATORIAL BUREAU es un colectivo de colaboradores internacionales con sede en Madrid. Dedicado a proyectos curatoriales y a crear una plataforma de investigación sobre procesos de la creación artística y dinámicas culturales a través de la organización de seminarios y eventos a nivel nacional e internacional. CB está representado por Dermis P. León, comisario y crítico de arte.

CONCEPTO The Israel-Palestine conflict has mediated the relations of the Middle East with the West. Recently the war in Iraq, the crusade against terrorism and the spread of militant Islam, have added to the already complex vision of the territory, made by the images and news media. The selected videos returne the story told from the Another perspective. THE CURATORIAL BUREAU is a group of international partners based in Madrid. Dedicated to curatorial projects and to create a platform for research about artistic creation and cultural dynamics processes through seminars and nationally and internationally events. CB is represented by Dennis P. Leon, curator and art critic.

- 49 -


Convidats / Invitados / Guests

BIOGRAFIA Dermis P. León és comissària i crítica d’art independent radicada a Madrid. La seva pràctica i investigació actual explora les relacions entre Amèrica Llatina, Europa i artistes de l’Orient Mitjà relacionades amb l’estètica de la fragilitat i el procés, identitat, gènere, mobilitat cultural i immigració. Graduada en Història de l’Art a la Universitat de l’Havana i MF a The Center for Curatorial Studies, Bard College, NY, EUA.

BIOGRAFÍA Dermis P. León es comisaria y crítica de arte independiente radicada en Madrid. Su práctica e investigación actual explora las relaciones entre América Latina, Europa y artistas de Oriente Medio relacionadas con la estética de la fragilidad y el proceso, identidad, género, movilidad cultural e inmigración. Graduada en Historia del Arte en la Universidad de La Habana y MF en The Center for Curatorial Studies, Bard College, NY, EE.UU.

BIOGRAPHY Dermis P. León is an art critic and independent curator based in Madrid. Her practice and current research explores the relationship between Latin America, Europe and Middle Eastern artists, related to the aesthetics of the fragility and the process, identity, gender, mobility and immigration. BA in Art History from the University of La Habana and graduated in Master of The Center for Curatorial Studies, Bard College, NY, EE.UU.

Nascut a El Minya (Alt Egipte), va finalitzar la llicenciatura en Educació Artística el 2005. Amb la seva primera sèrie de projectes d’animació, va rebre un premi en el Saló de la Juventud2007. exhibir a la Biennal de BJCM a Bari, Itàlia (2008), i va participar en l’Acadèmia d’Estiu de Salzburg. Abdelkarim està interessat en el treball de contribució mitjançant la web i de publicacions.

Nacido en El Minya (Alto Egipto), finalizó la licenciatura en Educación Artística en el 2005. Con su primera serie de proyectos de animación, recibió un premio en el Salón de la Juventud2007. Exhibió en la Bienal de BJCM en Bari, Italia (2008), y participó en la Academia de Verano de Salzburgo. Abdelkarim está interesado en el trabajo de colaboración a través de la web y de publicaciones.

Born in El Minya (Upper Egypt), completed a degree in Art Education in 2005. With its first series of animation projects, received an award at the Salón de la Juventud 2007. Exhibited at the Biennale BJCM in Bari, Italy (2008), and participated in the Salzburg Summer Academy. Abdelkarim is interested in collaborative work across web and publications.

TRAVEL LITERATURE és una sèrie de projectes que contradiu el concepte clàssic de la literatura de viatges. En la seva

TRAVEL LITERATURE es una serie de proyectos que contradice el concepto clásico de la literatura de viajes. En

MOHAMED ABDELKARIM Virtual conflict, 7’ Travel literature Ramallah/ 2010

- 50 -

TRAVEL LITERATURE is a series of projects which contradicts the classical concept of travel literature. In his description of events, the au-


INTERNATIONAL / THE CURATORIAL BUREAU

descripció d’esdeveniments, el punt de vista de l’autor es desdibuixa, a través de la narració de diferents històries en línies paral.leles en la qual intervenen altres. En alguns casos relaten fets reals i en un altre són ficcions barrejades amb llegendes i contes de fades.

su descripción de eventos, el punto de vista del autor se desdibuja, a través de la narración de diferentes historias en líneas paralelas en la que intervienen otros. En algunos casos relatan hechos reales y en otro son ficciones mezcladas con leyendas y cuentos de hadas.

thor’s view is blurred through the telling of different stories in parallel lines. In some cases they relate real facts and in others are fictions mixed with legends and fairy tales.

AHMED EL SHAER Under Examination Video-animació, 2’ 37" 2009

Ahmed El-Shaer (Caire, 1980) és un artista multidisciplinari que treballa instal lació, fotografia, so i vídeo amb un interès particular en les tecnologies digitals. Ha rebut nombrosos premis i ha participat en diversos programes de residència: Pro Helvetia Artist-in-Residence cycle (Zurich 2009) i Summer Academy of Fine Arts (Salzburg 2006 i 2007).

Ahmed El -Sael (El Cairo, 1980) es un artista multidisciplinario que trabaja instalación, fotografía, sonido y vídeo con un interés particular en las tecnologías digitales. Ha recibido numerosos premios y ha participado en varios programas de residencia: Pro Helvetia Artist-in-Residence cycle (Zurich 2009) y Summer Academy of Fine Arts (Salzburgo 2006 y 2007).

Ahmed El-Shaer (Cairo, 1980) is a multidisciplinary artist working installation, photography, sound and video with a particular interest in digital technologies. Received numerous awards and has participated in several residency programs: Pro Helvetia Artist-in-Residence cycle (Zurich 2009) and Summer Academy of Fine Arts (Salzburg 2006 and 2007)

Hi ha molts moments en la vida de la persona en què es és examinat, ja sigui sota les mateixes normes o en funció de la cultura i les lleis de la comunitat circumdant, amb respecte a la religió, costums i conceptes. Sempre ens trobem sota estudi i depenent d’aquestes normes som acceptats o rebutjats. Qui elabora aquests estàndards i amb quin dret?.

Hay muchos momentos en la vida de la persona en que se es examinado, ya sea bajo las mismas normas o en función de la cultura y las leyes de la comunidad circundante, con respeto a la religión, costumbres y conceptos. Siempre nos encontramos bajo estudio y dependiendo de estas normas somos aceptados o rechazados Quién elabora esos estándares y con qué derecho?.

There are many moments in the life of the person in wich he is examined, either under the same rules or based on culture and laws of the surrounding community concerning religion, customs and concepts. We are always under consideration and depending on these rules we are accepted or rejected. Who develops these standards and by what right?.

- 51 -


Convidats / Invitados / Guests

AL FADHIL Bush here, 10" 2010

Al Fadhil va néixer a l’Iraq el 1954. Graduat de l’Institut de Belles Arts de Bagdad, va començar la seva pràctica artística en la dècada de 1980, després d’acabar estudis a l’Acadèmia de Belles Arts de Florència. La seva obra es caracteritza per l’ús de diversos mitjans de comunicació i obertament es mou entre la pintura, construcció d’objectes, fotografies, vídeos i performances. Ha participat en exposicions individuals i col.lectives en esdeveniments a nivell internacional. Actualment resideix i treballa entre Lugano, Suïssa i Berlín.

Al Fadhil nació en Irak en 1954. Graduado del Instituto de Bellas Artes de Bagdad, comenzó su práctica artística en la década de 1980, después de terminar estudios en la Academia de Bellas Artes de Florencia. Su obra se caracteriza por el uso de diversos medios de comunicación y abiertamente se mueve entre la pintura, construcción de objetos, fotografías, videos y performances. Ha participado en exposiciones individuales y colectivas en eventos a nivel internacional. Actualmente reside y trabaja entre Lugano, Suiza y Berlín.

BUSH HERE és un vídeo pres d’una gravació realitzada per pilots de guerra a l’Iraq.

BUSH HERE és un video tomado de una grabación realizada por pilotos de guerra en Irak.

Durant la nit, al cel d’una zona vermella, sempre hi ha alguna cosa especial: dos pilots, per tal de vèncer el problema, juguen amb seu Top Gun. En aquest vídeo, l’espectador és convidat a entrar a la cabina o s’imagina assegut en una cadira per a persones amb discapacitat, per veure per si mateixos quin tipus de joc es juga.

- 52 -

Durante la noche, en el cielo de una zona roja, siempre hay algo especial: dos pilotos, con el fin de vencer el problema, juegan con su Top Gun. En este vídeo, el espectador es invitado a entrar en la cabina o se imagina sentado en una silla para personas con discapacidad, para ver por si mismos qué tipo de juego se juega.

Al Fadhil was born in Iraq in 1954. Graduate in the Institute of Fine Arts in Baghdad, began his artistic practice in the ‘80s, after completing studies at the Academy of Fine Arts in Florence. His work is characterized by the use of various media and openly moves between painting, construction of objects, photographs, videos and performances. He participated in solo and group exhibitions in international events. Currently living and working in Lugano, Switzerland and Berlin. BUSH HERE is a video taken from a recording made by pilots in Iraq war. At night, in the sky of a red zone, always there is something special: two pilots, in order to overcome the problem, play with his Top Gun. In this video, the viewer is invited to enter in the cockpit or imagine sitting in a chair for people with disabilities, to see for themselves what kind of game is played.


INTERNATIONAL / THE CURATORIAL BUREAU

KHALED HAFEZ The a77a project on presidents & superheroes, 3’ 36" 2009

Khaled Hafez (El Caire, Egipte 1963). Va obtenir un MFA en nous mitjans i arts digitals en el Transart Institute (Nova York, EUA) i la Danube University Krems (Àustria). La seva obra abasta la pintura, instal lació, fotografia i vídeo i ha estat àmpliament exposada en museus d’Europa i en les biennals Biennal de Dakar 2004 i 2006 (Premi), la Biennal de Singapur 2006, Biennal de Sharjah 2007 (Premi), Biennal de Tessalònica de 2009. Ha estat convidat a Manifesta 8, Múrcia, Saatchi Gallery i la Tate Modern; Queens Museum and the New Museum NY.

Khaled Hafez (El Cairo, Egipto 1963). Obtuvo un MFA en nuevos medios y artes digitales en el Transart Institute (Nueva York, EE.UU.) y la Danube University Krems (Austria). Su obra abarca la pintura, instalación, fotografía y video y ha sido ampliamente expuesta en museos de Europa y en las bienales Bienal de Dakar 2004 y 2006 (Premio), la Bienal de Singapur 2006, Bienal de Sharjah 2007 (Premio), Bienal de Tesalónica de 2009. Ha sido invitado a Manifesta 8, Murcia; Saatchi Gallery y la Tate Modern; Queens Museum and the New Museum NY.

Video d’un canal, 2 & 3-D animació, imatges extretes d’internet, fragments de vídeo & música. Sis aspectes importants formen els meus projectes d’art: el temps, el passat i present, el superheroi o model, el procés de reciclatge de les imatges visuals contemporànies en les seves formes cinètica i estàtica, i els valors sagrats enfront dels de consum de la globalització . Aquesta fórmula combinada crea en l’actualitat una identitat híbrid egípcia que he vist en desenvolupament durant les últimes dues dècades del meu treball creatiu.

Video de un canal, 2 & 3-D animación, imágenes extraídas de internet, fragmentos de video & música.Seis aspectos importantes forman mis proyectos de arte: el tiempo, el pasado y presente, el superhéroe o modelo, el proceso de reciclaje de las imágenes visuales contemporáneas en sus formas cinética y estática, y los valores sagrados frente a los de consumo de la globalización. Esta fórmula combinada crea en la actualidad una identidad híbrido egipcia que he visto en desarrollo durante las últimas dos décadas de mi trabajo creativo.

Khaled Hafez (Cairo, Egypt 1963). He earned an MFA in new media and digital arts in the Transart Institute (New York, USA) and the Danube University Krems (Austria). His work encompasses painting, installation, photography and video and has been widely exhibited in Europe’s museums and the Dakar Biennial 2004 and 2006 (prize), the Singapore Biennale 2006, Sharjah Biennial 2007 (prize), Biennial Thessaloniki, 2009. He was invited to Manifesta 8, Murcia, Saatchi Gallery and the Tate Modern, Queens Museum and the New Museum NY. Video single channel, 2009 2 & 3-D animation, images taken from internet, video & music My art projects are made up of six important aspects: time, past and present, the superhero or model, the recycling process of contemporary visual images in their kinetic and static forms, and sacred values against the globalization consumerism. Today this combined formula creates an Egyptian hybrid identity I’ve seen in development during the last two decades of my creative work.

- 53 -


Convidats / Invitados / Guests

CHAMBER OF PUBLIC SECRETS (CPS) Mobile War Zones , 12’ 20" 2006

Chamber of Public Secrets (CPS) és una unitat de producció d’art crític i cultural sense ànim de lucre. CPS funciona com una xarxa d’artistes, curadors i pensadors que han estat col laborant des de 2004 en l’organització, producció i circulació de festivals de cinema i vídeo, exposicions d’art, programes de televisió i ràdio, ficcions i documentals polítics. CPS ha estat un dels col.lectius que comissariar Manifesta 8, Murcia, Espanya 2010-2011. MOBILE WAR ZONES documenta la tensa frontera entre Israel i el Líban pocs mesos abans de l’escalada completa d’esdeveniments en l’estiu del 2006. Els artistes Larissa Sansour i Khaled Ramadà es van disposar a veure’s en les fronteres respectives de Palestina i el Líban. Cadascun d’ells es van enfrontar a dificultats, ja sigui pels llocs de control israelians a la Palestina ocupada, o creuant els territoris de Hezbollah a al Líban.

Realitzat per Larissa Sansour i Khaled Ramadan.

- 54 -

Chamber of Public Secrets (CPS) es una unidad de producción de arte crítico y cultural sin ánimos de lucro. CPS funciona como una red de artistas, curadores y pensadores que han estado colaborando desde 2004 en la organización, producción y circulación de festivales de cine y video, exposiciones de arte, programas de televisión y radio, ficciones y documentales políticos. CPS ha sido uno de los colectivos que comisarió Manifesta 8, Murcia, España 2010-2011. MOBILE WAR ZONES documenta la tensa frontera entre Israel y el Líbano pocos meses antes de la escalada completa de eventos en el verano del 2006. Los artistas Larissa Sansour y Khaled Ramadán se dispusieron a verse en las fronteras respectivas de Palestina y el Líbano. Cada uno de ellos se enfrentaron a dificultades, ya sea por los puestos de control israelíes en la Palestina ocupada, o cruzando los territorios de Hezbollah en el Líbano. Realizado por Larissa Sansour y Khaled Ramadan.

Chamber of Public Secrets (CPS) is a non-profit production unit of critic and cultural art. CPS operates as a network oof artists, curators and thinkers who have been collaborating since 2004 in the organization, production and circulation of film and video festivals, art exhibitions, television and radio programs, fiction and political documentaries. CPS has been one of collectives that curated Manifesta 8, Murcia, Spain 2010-2011. MOBILE WAR ZONES documents the tense border between Israel and Lebanon a few months before the full scale of events in the summer of 2006. The artists Larissa Sansour and Khaled Ramadan prepared to be in the respective borders of Palestine and Lebanon. Each of them faced difficulties, either because of Israeli checkpoints in occupied Palestine, or through the territories of Hezbollah in Lebanon.

Realized by Larissa Sansour and Khaled Ramadan.


INTERNATIONAL / THE CURATORIAL BUREAU

LARISSA SANSOUR Run Lara Run, 2‘ Vídeo Monocanal 2008

Larissa Sansour va néixer a Jerusalem el 1973. estudiar Belles Arts a Copenhaguen, Londres i Nova York. Ha exposat en galeries, museus i festivals de cinema internacionals. Ha estat convidada a la Biennal de Busan a Corea, la Tercera Triennal de Guangzhou a la Xina, PhotoCairo4 a Egipte i la Biennal d’Istanbul. El seu curtmetratge A Space Exodus va ser nominat en la categoria de Millor Curt en el Dubai International Film Festival. (2009). El mateix any, la seva novel gràfica The Novel of Nonel and Vovel en col.laboració amb Oreet Ashery - va ser llançada a la Tate Modern, Regne Unit, i el Museu de Brooklyn, EUA.

Larissa Sansour nació en Jerusalén en 1973. Estudió Bellas Artes en Copenhague, Londres y Nueva York. Ha expuesto en galerías, museos y festivales de cine internacionales. Ha sido invitada a la Bienal de Busan en Corea, la Tercera Trienal de Guangzhou en China, PhotoCairo4 en Egipto y la Bienal de Estambul. Su cortometraje A Space Exodus fue nominado en la categoría de Mejor Corto en el Dubai International Film Festival. (2009). El mismo año, su novela gráfica The Novel of Nonel and Vovel en colaboración con Oreet Ashery fue lanzada en la Tate Modern, Reino Unido, y el Museo de Brooklyn, EE.UU.

RUN LARA RUN aborda temes d’identitat i pertinença. La pel lícula explora la idea de les identitats desplaçades, típica de les societats que han estat objecte de conflictes polítics, i les seves diàspores. Cultures híbrides també es posa en dubte.

RUN LARA RUN aborda temas de identidad y pertenencia. La película explora la idea de las identidades desplazadas, típica de las sociedades que han sido objeto de conflictos políticos, y sus diásporas. Culturas híbridas también se pone en tela de juicio.

Larissa Sansour born in Jerusalem in 1973. She studied Fine Arts in Copenhagen, London and New York. Exhibiting in galleries, museums and international film festivals. Has been invited to the Busan Biennale in Korea, the Third Guangzhou Triennial in China, PhotoCairo4 in Egypt and the Istanbul Biennial. Her short film A Space Exodus was nominated for Best Short at the Dubai International Film Festival. (2009). The same year, his graphic novel The Novel of Nonel and Vovel in collaboration with Oreet Ashery - was launched at the Tate Modern, Britain, and the Brooklyn Museum, USA. RUN LARA RUN addresses the issue of identity and belonging. The film explores the idea of displaced identities, typical of societies that have undergone political turmoil, and their diasporas. Cultural hybridity is also called into question.

- 55 -


Convidats / Invitados / Guests

RAUL BERYON

comissari, comisario, curator

3. VIDEOGRAMAS

Perú

VIDEOGRAMAS - IDENTITAT Mostra col.lectiva. El tema és la identitat dels Peruans Com ens veiem? Com ens sentim? Així som? Així ens veiem? Així ens sentim? Interrogants respostes, qüestionades per diferents artistes nacionals en aquests sis vídeos la durada oscil.la entre els dos i els sis minuts cadascun. BIOGRAFIA Actor, professor, director de teatre i productor de televisió. Durant més de 25 anys relacionats a mitjans de comunicació ha treballat fins i tot com a periodista als Estats Units per al sol de texas tasca per la qual va rebre un premi l’any 2005. El seu ingrés a la curatela a nous mitjans s’ha després de portar un taller per la destacada artista Peruana Angie Bonino - Radicada a Barcelona, Espanya - qui va dictar-gràcies al Centre Cultural d’Espanya i la Fundació de Telefónica al Perú. Actualment està investigant sobre la relació del teatre amb els nous mitjans.

- 56 -

VIDEOGRAMAS - IDENTIDAD Cuyo tema es la identidad de los Peruanos Cómo nos vemos? Cómo nos sentimos? Así somos? Así nos vemos? Así nos sentimos? Interrogantes respondidas, cuestionadas por diferentes artistas nacionales en estos seis videos cuya duración oscila entre los dos y los seis minutos cada uno. BIOGRAFÍA Actor, profesor, director de teatro y productor de televisión. Durante más de 25 años relacionados a medios de comunicación ha trabajado inclusive como periodista en Estados Unidos para el sol de texas labor por la que recibió un premio en el año 2005. Su ingreso a la curaduria en nuevos medios se debe luego de llevar un taller por la destacada artista Peruana Angie Bonino Radicada en Barcelona, España quién vino a dictarlo gracias al Centro Cultural de España y la Fundación de Telefónica en Perú. Actualmente está investigando acerca de la relación del teatro con los nuevos medios.

IDENTITY How do we see us? How do we feel? Are we like that? Do we see like that? Do Questions answered, asking for many national artists in six videos whose duration oscillate between two and six minutes each BIOGRAPHY Actor, teacher, theater director and television producer. For over 25 years related to mass media, he worked as journalist in the U.S. for the texas sun for which she received an award in 2005. He took part in the curatorship in new media thanks to a workshop for the outstanding Peruvian artist Angie Bonino - Based in Barcelona, Spain who came to dictate through the Cultural Center of Spain and the Fundación Telefónica in Peru. Currently he is doing a research about the relationship of the theater with new media.


MAURICIO DELGADO Adios a Julio, 2’ 42"

Adéu a juliol. Juliol és el mes de la pàtria i les cases llueixen embanderamiento per saludar-la i reconèixernos, durant un mes a l’any, com peruans orgullosos. A partir d’aquesta imatge s’intenta reflexionar entorn a nocions de patriotisme tan superficials, falses i imposades com aquesta vella costum de saludar a la pàtria, en un país com el Perú: pluricultural, desarrelat, injust, sincrètic i fracturat. S’ha acabat juliol es va acabar el protocol ia guardar la bandera rentada, orejada i sagrament. BIOGRAFIA Exposicions individuals: La Sonrisa del Ekeko (2007) i Entre Flors i infortunis (2006), a més d’exposicions col.lectives dins i fora del Perú. Principals distincions: Primer Finalista, Concurs Art en Llibertat, organitzat per MAPFRE CIA. D’Assegurances i Menció Honrosa, Concurs Nacional de l’Any Internacional de la Papa. Projectes personals: Projectes personals: Net-Performance Avui el meu deure va ser (2010), les exposicions: Morada de l’Ànima (2010) al Teatre Yuyachkani, La Sonrisa del Ekeko (2007) a la Galeria 80m2 i Entre Flors i infortunis ( 2006) al CC. Ricardo Palma.

Adiós a Julio. Julio es el mes de la patria y las casa lucen embanderas para saludarla y reconocernos, durante un mes al año, como peruanos orgullosos. A partir de esta imagen se intenta reflexionar entorno a nociones de patriotismo tan superficiales, falsas e impuestas como esta vieja costumbre de saludar a la patria, en un país como el Perú: pluricultural, desarraigado, injusto, sincrético y fracturado. Se acabó julio se acabó el protocolo y a guardar la bandera lavada, oreada y sacramentada. BIOGRAFÍA. Exposiciones individuales: La Sonrisa del Ekeko (2007) y Entre Flores e Infortunios (2006); además de exposiciones colectivas dentro y fuera del Perú. Principales distinciones: Primer Finalista, Concurso Arte en Libertad, organizado por MAPFRE CIA. De Seguros y Mención Honrosa, Concurso Nacional del Año Internacional de la Papa. Proyectos personales: Proyectos personales: Net-Performance Hoy mi deber fue (2010), las exposiciones: Morada del Alma (2010) en el Teatro Yuyachkani, La Sonrisa del Ekeko (2007) en la Galería 80m2 y Entre Flores e Infortunios (2006) en el CC. Ricardo Palma.

Bye Bye July (Adiós a Julio). July is the month of the mother-country and houses shine plumaged to greet and recognize us, for a month each year, as proud Peruvians. Starting from this image we try to think about the notions of patriotism so trivial, false and imposed like this old habit to greet the mother-country in a place like Perú: multicultural, rootless, injust, syncretic and broken. July is over, protocol is over, let’s keep the washed, wave and blessed flags. BIOGRAPHY Individual expositions: The smile of Ekeko (La Sonrisa del Ekeko) (2007) and Between flowers and accidents (Entre Flores e Infortunios) (2006) besides collective expo in and out of Perú. Major awards: First Finalist, Contest Arte en Libertad, organized by MAPFRE CIA. De Seguros y Mención Honrosa, National Contest of the International Year of Potato. Personal Projects: Net-Performance Today my duty has been... (Hoy mi deber fue, (2010), expositions: Purple in soul (Morada del Alma) (2010) in the Yuyachkanin Theater, La Sonrisa del Ekeko (2007) 80m2 Gallery and Entre Flores e Infortunios (2006) in the CC. Ricardo Palma.

- 57 -


Convidats / Invitados / Guests

CRISTIAN ALARCÓN Escuela militar, 4’ 02"

El grup terrorista Sendero Luminoso, responsable al Perú de nombrosos i terribles crims contra la humanitat durant les últimes dècades del segle XX es va infiltrar en escoles i universitats per difondre la seva ideologia entre els joves, com a part de la seva estratègia subversiva. ESCOLA MILITAR, va obtenir el premi a millor animació nacional en el Festianima 2008, el primer premi en animació al III Festival Internacional de Curtmetratges del Cusco. El 2n premi en el Concurs Andino d’Animació. I va ser seleccionat en la III Biennal Interamericana de Videoart del BID. BIOGRAFÍA Va néixer a Lima, Perú, el 6 de febrer de 1976. Va obtenir una llicenciatura atorgada per la Facultat d’Arts de la Universitat Catòlica

- 58 -

El grupo terrorista Sendero Luminoso, responsable en el Perú de numerosos y terribles crímenes contra la humanidad durante las últimas décadas del siglo XX se infiltró en colegios y universidades para difundir su ideología entre los jóvenes, como parte de su estrategia subversiva. ESCUELA MILITAR, obtuvo el premio a mejor animación nacional en el Festianima 2008, el primer premio en animación en el III Festival Internacional de Cortometrajes del Cusco. El 2do premio en el Concurso Andino de Animación. Y fue seleccionado en la III Bienal Interamericana de Videoarte del BID. BIOGRAFÍA Nació en Lima; Perú, el 6 de febrero de 1976. Obtuvo una Licenciatura otorgada por la Facultad de Artes de la Universidad Católica Reseña Conceptual.

Terrorist group Sendero Luminoso, responsable in Perú of many and terrible crimes against humanity during the last decades of XX century. They infiltrate in schools and universities to spread their ideology among young people, as part of a subversive strategy. MILITAR SCHOOL (Escuela militar), won the award as the best national animation in Festianima 2008, the first award in animation in the III International Festival of short films of Cusco. The second award in Animation Andean Contest. It was selected for the III Interamerican Biennal of Videoart of BID. BIOGRAPHY Born in Lima; Perú, 6 February 1976. He graduated at the Faculty of Arts Catolic University.


INTERNATIONAL / VIDEOGRAMAS

GLORIA ARTEAGA La ciudad del reciclaje, 5’ 05"

LA CIUTAT DEL RECICLATGE, el riu Rimac serveix com a metàfora per recrear una sèrie d’imatges basades en el poema de Victòria Guerrero. Com si fos un diari inconclús, els dibuixos es succeeixen un darrere l’altre, desvetllant amb el seu traç, la memòria familiar i social de la ciutat de llima en els últims anys, la qual alberga hostilitats, alegries i enyorances. BIOGRAFIA Va néixer el 1978, Lima. Estudi belles arts a la Pontifícia Universitat Catòlica del Perú.

LA CIUDAD DEL RECICLAJE, el río Rimac sirve como metáfora para recrear una serie de imágenes basadas en el poema de Victoria Guerrero. Como si fuera un diario inconcluso, los dibujos se suceden uno detrás de otro, develando con su trazo, la memoria familiar y social de la ciudad de lima en los últimos años, la cual alberga hostilidades, alegrías y añoranzas. BIOGRAFÍA Nació en 1978, Lima. Estudio bellas artes en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

CITY OF RECYCLING (La Ciudad del Reciclaje), the river Rimac is a metaphor to create images based on Victoria Guerrero’s poem. As it is an unfinisherd diary, designs appear in series, revealing with his stroke, family and social memories of the town of Lima in the last years, in wich hostility, fun and nostalgia live. BIOGRAPHY Born in 1978, Lima. She studied Bellas Artes in Pontificia Universidad Católica of Perú.

- 59 -


Convidats / Invitados / Guests

EDUARDO MENÉNDEZ Cartas de sujeción, 29"

CARTES DE SUBJECCIÓ. Aquest vídeo és la meva primera aproximació a una temàtica de revaloració de la dona, usant com a punt de partida el poema de Rocio Silvia Santisteban: Carta de Subjecció, el qual descriu una mica la situació de la dona durant el conflicte armat dels 80s al Peru. Aquest vídeo intenta crear una atmosfera de laberint sense sortida i sense color, on la imatge d’aquesta sola dona és multiplicada i fragmentada en diferents moments de la preparació o make up per realitzar un acte d’humiliació.

CARTAS DE SUJECIÓN. Este video es mi primera aproximación a una tematica de revaloración de la mujer, usando como punto de partida el poema de Rocio Silvia Santisteban: Carta de Sujecion, el cual describe un poco la situación de la mujer durante el conflicto armado de los 80s en el Peru. El presente video intenta crear una atmosfera de laberinto sin salida y sin color, donde la imagen de esta sola mujer es multiplicada y fragmentada en diferentes momentos de la preparaciono make up para realizar un acto de humillación.

SUBJECTION LETTERS (Cartas de Sujeción). This video is my first approach to a theme of revaluation of women, using as a starting point one of Silvia Santisteban Rocio’s poems: Subjection Letters, which describes a bit the women’s situation during the armed conflict in the 80s in Peru. This video attempts to create an atmosphere of labyrinth without exit and color, where this single woman’s image is multiplied and fragmented at different times of the preparation or make up to accomplish an humiliation act.

BIOGRAFIA Nascut a Lima, Perú. És dissenyador-artist. L’any 2001, deixa la pintura i comença a treballar en vídeo i so involucrant també elements interactius. Seguidament forma Sants Mitjana (2004), un col.lectiu d’artistes visuals, dissenyadors i músics que creaven escenaris audiovisuals a manera de vodevils digitals. La transdisciplinarietat i més encara, el seu gran interès per la tecnologia en projectes artístics, el van portar a Parsons (NY), al programa de Màster en Disseny i Tecnologia.

BIOGRAFÍA Nacido en Lima, Perú. Eduardo Menendez, es diseñador-artista. En el año 2001, deja la pintura y empieza a trabajar en video y sonido involucrando también elementos interactivos. Seguidamente forma Santos Media (2004), un colectivo de artistas visuales, diseñadores y músicos que creaban escenarios audiovisuales a manera de vodeviles digitales. La transdisciplinaridad y mas aún, su gran interés por la tecnología en proyectos artísticos, lo llevaron a Parsons (NY), al programa de Master en Diseño y Tecnologia.

BIOGRAPHY Born in Lima, Perú. Eduardo Menendez, artist-designeres. In 2001, he left painting and started to work with video and sound involving interactive elements. After this he constituted Santos Media (2004), a visual artists, designers and musicians collective, which create audiovisuals settings as digital vaudervilles. The transdisciplinarity and his big interest in technology in artistic projects, bring him to Parsons (NY), to the program of the master in Design and Technology.

- 60 -


INTERNATIONAL / VIDEOGRAMAS

CARLOS TRONCOSO Estados alterados, 4’ 09"

Estados alterados (Estats Alterats). Faig una amena venjança en clau de fotomuntatge digital. Actualitzant els estereotips, intercanvi de manera barroera els rols dels actors socials: a personatges de la classe A els incrusta en el segment D o menys ... i viceversa. La locució d’un text de l’any 1928, pròleg de 7 Assaigs d’Interpretació de la Realitat Peruana de José Carlos Mariátegui, pronunciat en quítxua i sense subtítols, obligarà així a la estimada audiència a gaudir d’un deliciós idioma... encara avui menyspreat al seu propi país d’origen: el Perú. BIOGRAFIA Entre 1998 al 2001participa dels esdeveniments inicials i formatius del vídeo art peruà, en col.laboració i interacció amb: MUTA artefacte interactiu multiús, ATA Alta Tecnologia Andina, Centre Cultural d’Espanya, Mitjans Nòmades i Aloardí. Membre fundador de DACP Desenvolupament Artístic Cultural Peruà, (Lima, 2001 - 2008), col.lectiu d’artistes que van produir i promocionar internacionalment obres digitals d’artistes peruans, on va curar la mostra de videoart peruà en el VII Saló d’Art Digital, l’Havana 2005

Estados Alterados. Realizo una amena venganza en clave de fotomontaje digital. Actualizando los estereotipos, intercambio de manera burda los roles de los actores sociales: a personajes de la clase A los incrusto en el segmento D o menos... y viceversa. La locución de un texto del año 1928, prólogo de 7 Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana de José Carlos Mariátegui, pronunciado en quechua y sin subtítulos, obligará así a la querida audiencia a disfrutar de un delicioso idioma... aún hoy menospreciado en su propio país de origen: el Perú .

Altered States (Estados Alterados). Made a delicious revenge in digital photomontage style. Updating stereotypes, he exchanged brutally roles of social actors: characters of A class are assimilated in D segment or less of it ... and vice versa. The expression of a text of 1928, prolgue of 7 interpretative essays about the Peruvian reality by Jose Carlos Mariategui, delivered in Quechua, without subtitles. In this way he forced his loved audience to listen and enjoy a delicious language ... even now despised in his own country of origin: Perú.

BIOGRAFÍA Entre 1998 a 2001 participa de los eventos iniciales y formativos del video arte peruano, en colaboración e interacción con: MUTA artefacto interactivo multiuso, ATA Alta Tecnología Andina, Centro Cultural de España, Medios Nómades y Aloardí. Miembro fundador de DACP Desarrollo Artístico Cultural Peruano, (Lima, 2001 - 2008), colectivo de artistas que produjeron y promocionaron internacionalmente obras digitales de artistas peruanos, donde curó la muestra de videoarte peruano en el VII Salón de Arte Digital, La Habana 2005.

BIOGRAPHY From 1998 to 2001he was involved in the initial and training events of video art in Peru, in collaboration and interaction with: MUTA artefacto interactivo multiuso, ATA Alta Tecnología Andina, Centro Cultural de España, Medios Nómades y Aloardí. He is the founding member of DACP, Artistic and Cultural Development in Perù (Lima, 2001 - 2008), a collective of artists who produced and promoted internationally digital works of Peruvian artists, where he looked after the exhibition of Peruvian video art in the VII Salón de Arte Digital, La Habana 2005.

- 61 -


Convidats / Invitados / Guests

TATIANA FUENTES La novia, 5’ 21"

LA NÚVIA. Vídeo intervenció per a espais públics, part del projecte de performance Millorant la raça que a partir d’una relectura de material autobiogràfic de l’artista proposa una mirada crítica sobre la construcció d’identitat dins del Perú.

LA NOVIA. Video intervención para espacios públicos, parte del proyecto de performance Mejorando la raza que a partir de una re-lectura de material autobiográfico de la artista propone una mirada crítica sobre la construcción de identidad dentro del Perú.

THE BRIDE (La Novia). Video for public space intervention, it’s a part of the performance project Improving the breed (Mejorando la raza) that, starting from a re-reading of artist’s autobiographical material offers a critical look at the construction of identity in Perú.

BIOGRAFIA Va estudiar Arts Escèniques i Dansa a la Pontifícia Universitat Catòlica del Perú. La seva obra inclou performance i vídeo creació i ha estat presentada en diverses trobades d’art a Perú, Argentina i Espanya. Al costat d’altres artistes locals, integra Quadern d’Anatomia espai d’experimentació i investigació al voltant del cos i la performance. Ha col.laborat amb el Grup Yuyachkani en projectes escènics per a espais alternatius. Va realitzar una estada de recerca per a l’Arxiu Virtual d’Arts Escèniques a Espanya i segueix actualment col.laborant amb ells.

BIOGRAFIA Estudió Artes Escénicas y Danza en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su obra incluye performance y video creación y ha sido presentada en diversos encuentros de arte en Perú, Argentina y España. Junto a otros artistas locales, integra Cuaderno de Anatomía espacio de experimentación e investigación en torno al cuerpo y la performance. Ha colaborado con el Grupo Yuyachkani en proyectos escénicos para espacios alternativos. Realizó una estancia de investigación para el Archivo Virtual de Artes Escénicas en España y sigue actualmente colaborando con ellos.

BIOGRAPHY She studied Performing Arts and Dance at the Pontificia Universidad Católica of Peru. Her work includes performance and video art and has been featured in various art events in Peru, Argentina and Spain. Along with other local artists, she joins Book of Anatomy a space for experimentation and research about the body and performance. She collaborated with the Yuyachkani group in stage projects for alternative spaces. She conducted a research stay in the Virtual Archive of Performing Arts in Spain and is currently collaborating with them.

- 62 -


VALENTINA MONTERO

4. BIENAL DE VIDEO Y ARTES MEDIALES

comissari, comisario, curator Xile, Chile, Chile

LA BIENNAL DE VÍDEO I ARTS MEDIALS és l’únic esdeveniment sistemàtic a Xile que des de 1993 realitza una tasca de difusió d’obres i projectes artístics en format vídeo i altres suports electrònics i interactius. Des dels seus inicis ha promogut el treball experimental d’artistes de la regió, fomentant l’intercanvi amb els seus parells internacionals per generar un espai de debat i reflexió sobre l’art contemporani i la cultura digital.

LA BIENAL DE VIDEO Y ARTES MEDIALES es el único evento sistemático en Chile que desde 1993 realiza una labor de difusión de obras y proyectos artísticos en formato video y otros soportes electrónicos e interactivos. Desde sus inicios ha promovido el trabajo experimental de artistas de la región, fomentando el intercambio con sus pares internacionales para generar un espacio de debate y reflexión sobre el arte contemporáneo y la cultura digital.

THE BIENNIAL OF VIDEO AND MEDIAL ARTS is the only systematic event in Chile since 1993 which makes a work of diffusion of artistic works and projects in video format and other electronic media and interactive. Since its inception has promoted the experimental work of artists from the region, fostering the exchange with their international peers to create a space for debate and reflection about contemporary art and digital culture.

BIOGRAFIA Llicenciada en Estètica, Màster en Comissariat en Art i Nous Mitjans en MECAD. Actualment realitza el doctorat en Imatge i Tecnologia per la Universitat de Barcelona. Treballa a Espanya i Xile com a docent, comissària i investigadora en art i nous mitjans. Des del 2005 integra part del comitè de la Biennal de Video i Arts Medials de Santiago de Xile.

BIOGRAFÍA Licenciada en Estética, Máster en Comisariado en Arte y Nuevos Medios en MECAD. Actualmente realiza el doctorado en Imagen y Tecnología por la Universidad de Barcelona. Trabaja en España y Chile como docente, comisaria e investigadora en arte y nuevos medios. Desde 2005 integra parte del comité de la Bienal de Video y Artes Mediales de Santiago de Chile.

BIOGRAPHY Graduated in Aesthetics, Masters in Curating of Art and New Media in MECAD. Currently pursues a doctorate in Image and Technology, University of Barcelona. She work in Spain and Chile as teacher, curator and researcher in art and new media. Since 2005 is part of the committee of the Biennial of Video and media arts Santiago de Chile.

www.bvam.cl

www.bvam.cl

www.bvam.cl

- 63 -


Convidats / Invitados / Guests

Una torre Eiffel que s’enfonsa lentament en la postal parisenca, un paquet misteriós oblidat en una estació a Nova York, el tret que torna en etern retorn a enderrocar al pistoler, una conversa on les paraules han cedit als gestos el seu protagonisme. Les diferents obres seleccionades aquí convergeixen en l’experimentació performàtica del cos i els objectes a través de l’audiovisual, distanciant d’estructures narratives o de solucions efectistes. Els artistes seleccionats en aquesta mostra treballen vorejant la fragilitat de les fronteres entre els referents socials, els imaginaris col.lectius sobrecodificats pels mitjans de comunicació social i la seva dissipació en la individualitat.

- 64 -

Una torre Eiffel que se hunde lentamente en la postal parisina; un paquete misterioso olvidado en una estación en Nueva York, el disparo que vuelve en eterno retorno a derribar al pistolero; una conversación donde las palabras han cedido a los gestos su protagonismo. Las distintas obras seleccionadas aquí convergen en la experimentación performática del cuerpo y los objetos a través del audiovisual, distanciándose de estructuras narrativas o de soluciones efectistas. Los artistas seleccionados en esta muestra trabajan bordeando la fragilidad de las fronteras entre los referentes sociales, los imaginarios colectivos sobre-codificados por los medios de comunicación social y su disipación en la individualidad.

Eiffel tower is slowly sinking into the Parisian postcard; a mysterious package forgotten in a New York’s station; the shot that comes back in its eternal return to batter down the gunman; a conversation where the words have ceded their protagonism to the gestures. The different selected works converge in in the performative experimentation of body and objects through the audio-visual, moving away from narrative structures or effective solutions. The artists selected for this exhibition work skirting the fragility of the boundaries between social references, the collective imaginary over-coded by social media and its dissipation in individuality.


INTERNATIONAL / BIENAL DE VIDEO Y ARTES MEDIALES

ENRIQUE RAMÍREZ Paris the city of light HDV, 10’ França, Francia, France 2009

Paris city of light, the city of love... Could become anywhere? An act of Patience, a still image disappears. Could that be a city?

Paris city of light, the city of love... Could become anywhere? An act of patience, a still image disappears. Could that be a city?

Paris city of light, the city of love... Could become anywhere? An act of patience, a still image disappears. Could that be a city?

La imatge de la torre Eiffel sobrecodificada per la història i el turisme desapareix de la postal imaginada, anul.lant lentament la lectura mítica d’una ciutat emblemàtica. Ramírez ens convida a reflexionar sobre la relació paisatge-territori-història, on l’imaginari col.lectiu es fa voluble davant la pèrdua de les seves icones.

La imagen de la torre Eiffel sobrecodificada por la historia y el turismo desaparece de la postal imaginada, anulando lentamente la lectura mítica de una ciudad emblemática. Ramírez nos invita a reflexionar sobre la relación paisaje-territorio-historia, en donde el imaginario colectivo se hace voluble ante la pérdida de sus íconos.

The image of the Eiffel Tower over coded by history and tourism, disappears from the imagined postal, nullifying slowly its mythical reading as an emblematic city. Ramírez invites us to reflect about the relationship landscape-territory-history, where the collective imaginary is labile in front to the loss of their icons.

BIOGRAFIA Neix a Santiago de Xile el 1979. És Comunicador Audiovisual amb menció a Cinema, Institut Arcs, Santiago, Xile, i Màster en Art Contemporani i Nous Mitjans del Studio National Des Arts Contemporains, Le Fresnoy, França. El seu treball ronda la relació amb el paisatge, la quotidianitat i la memòria històrica i subjectiva.

BIOGRAFÍA Nace en Santiago de Chile en 1979. Es Comunicador Audiovisual con mención en Cine, Instituto Arcos, Santiago, Chile, y Master en Arte Contemporáneo y Nuevos Medios del Studio National Des Arts Contemporains, Le Fresnoy, Francia. Su trabajo ronda la relación con el paisaje, la cotidianidad y la memoria histórica y subjetiva.

BIOGRAPHY Borns in Santiago de Chile in 1979. He is an Audiovisual Communicator majoring in Film, Arcos Institute, Santiago, Chile, and a Masters in Contemporary Art and New Media in the Studio National Des Arts Contemporains, Le Fresnoy, France. His work rounds the relationship with landscape, daily life and historical and subjective memory.

- 65 -


Convidats / Invitados / Guests

NICOLÁS GRUM The Box, 3’ 33" Video color NY, 2010

El vídeo és una mirada a l’interior del sistema de seguretat antiterrorista present a la ciutat de Nova York. Grum crea una còpia d’una caixa sospitosa, imatge utilitzada en la campanya publicitària 2010 de MTA (Metropolitan Transportation Authority). Aquesta és introduïda en el sistema de transport per tal d’activar els sistemes de seguretat i els serveis d’objectes perduts de la institució. D’aquesta manera, Grum fa que els codis artístics es colin i creuin amb els codis publicitaris i les regulacions de control i vigilància d’Estat.

El video es una mirada al interior del sistema de seguridad anti terrorista presente en la ciudad de Nueva York. Grum crea una copia de una caja sospechosa imagen utilizada en la campaña publicitaria 2010 de MTA (Metropolitan Transportation Authority). Esta es introducida en el sistema de transporte con el fin de activar los sistemas de seguridad y los servicios de objetos perdidos de la institución. De esta forma, Grum hace que los códigos artísticos se cuelen y crucen con los códigos publicitarios y las regulaciones de control y vigilancia de Estado.

BIOGRAFIA Santiago de Xile, 1977. El seu treball es desenvolupa a través de vídeo, escultura, dibuix i instal.lació. Ha exposat en els principals museus i galeries del seu país, i en ciutats com Nova York, París, Beijing, Berlín, Medellín o Sao Paulo, entre altres. Dins de les seves mostres destaca la seva participació a la Biennal de Beijing, la Triennal de Xile, el festival Transmediale de Berlin i el projecte Artistes a Llatinoamèrica.

BIOGRAFÍA Santiago de Chile, 1977. Su trabajo se desarrolla a través de video, escultura, dibujo e instalación. Ha expuesto en los principales museos y galerías de su país, y en ciudades como Nueva York, Paris, Beijing, Berlin, Medellín o Sao Paulo, entre otras. Dentro de sus muestras destaca su participación en la Bienal de Beijing, la Trienal de Chile, el festival Transmediale de Berlin y el proyecto Artistas en Latinoamérica.

- 66 -

The video is a look into the anti-terrorist security system present in the city of New York. Grum creates a copy of a suspicious box, an image used in the 2010 campaign of the MTA (Metropolitan Transportation Authority). It is introduced into the transport system in order to activate the security systems and services lost of the institution. Thus, Grum makes artistic codes sneaks and crosses with the advertising codes and state regulations for control and surveillance. BIOGRAPHY Santiago de Chile, 1977. His work is done through video, sculpture, drawing and installation. He exhibited in the majors museums and galleries in his country and in such cities as New York, Paris, Beijing, Berlin, Medellin and Sao Paulo, among others. Within his samples highlights the participation in the Beijing Biennale, Triennale de Chile, the Transmediale festival in Berlin and the project Artistas en Latinoamérica.


INTERNATIONAL / BIENAL DE VIDEO Y ARTES MEDIALES

VALENTINA SERRATI Silence, 30’ 03" Video color, HD Xile, Chile

La peça de vídeo SILENCE proposa explorar els llenguatges no verbals en el diàleg entre dues persones. Des dels mínims moments de silenci en escoltar l’altre, les gestualitats de reacció en l’interlocutor, la mímica de les reflexions en qui espera el seu torn per parlar fins als intervals i pauses més lleus, van desvetllant una complexa coreografia de la cara dissenyada per la subjectivitat personal i pels codis socials apresos.

La pieza de video SILENCE propone explorar los lenguajes no verbales en el diálogo entre dos personas. Desde los mínimos momentos de silencio al escuchar al otro; las gestualidades de reacción en el interlocutor; la mímica de las reflexiones en quien espera su turno para hablar hasta los intervalos y pausas más leves, van develando una compleja coreografía del rostro diseñada por la subjetividad personal y por los códigos sociales aprendidos.

BIOGRAFIA Artista Visual, nascuda a Paraguai. Des de 1997 utilitza el vídeo i els seus desplaçaments cap a la video-instal. lació i la vídeo-performance com a eina de treball, ha participat al Festival de Cinema i Vídeo de Valdivia així com la Biennal de Video i Nous Mitjans en les seves últimes cinc versions al Museu d’Art Contemporani de Santiago de Xile. Viu i treballa a Taipei, Taiwan durant 2008 i 2009. Els seus últims projectes de performance en espai públic (SCL 2110) exploren els territoris d’interacció social del ciutadà i les seves particulars llenguatges per relacionar-se amb l’altre.

BIOGRAFÍA Artista Visual, nacida en Paraguay. Desde 1997 utiliza el video y sus desplazamientos hacia la video-instalación y la video-performance como herramienta de trabajo; ha participado en el Festival de Cine y Video de Valdivia así como la Bienal de Video y Nuevos Medios en sus ultimas cinco versiones en el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago de Chile. Vive y trabaja en Taipei, Taiwan durante 2008 y 2009. Sus últimos proyectos de performance en espacio público (SCL 2110) exploran los territorios de interacción social del ciudadano y sus particulares lenguajes para relacionarse con el otro.

The SILENCE video aims to explore the nonverbal language in the dialogue between two people. From the low moments of silence to listen the other; the gestures of reaction in the interlocutor; the mimic of reflections from one who waits his turn to speak; even milder intervals and pauses are revealing the complex choreography of the face designed by personal subjectivity and learned social codes. BIOGRAPHY Visual artist, born in Paraguay. Since 1997, using video and its shifts to the video installation and video performance as a working tool. She participated in the Film and Video Festival de Valdivia and the Biennial of Video and New Media in their last five releases in the Museum of Contemporary Art in Santiago de Chile. Between 2008 and 2009 she lived and worked in Taipei, Taiwan. Her last performance projects in public space (SCL 2110) explored the territories of social interaction of citizens and their particular languages to interact with others.

- 67 -


Convidats / Invitados / Guests

SEBASTIAN SCHMIDT URZÚA Midiendo el ser, 5’ 07" Super 8 Barcelona, 2008

Actuen: Esteban de Aguilera, Andrés Heins, Juan Waidele Col.labora: Nicolás Gustav.

Actúan: Esteban de Aguilera, Andrés Heinsen, Juan Waidele Colabora: Nicolás Gustav.

Play: Esteban de Aguilera, Andrés Heinsen, Juan Waidele Collaborate: Nicolás Gustav.

Midiendo el Ser no explica una història, sinó que convida l’espectador a participar d’una successió de breus escenes que en el seu repetició van teixint una trama d’austeritat plàstica on els objectes més prosaics es faran delirants i abstractes a la vegada.

Midiendo el Ser no cuenta una historia, sino que invita al espectador a participar de una sucesión de breves escenas que en su repetición van tejiendo una trama de austeridad plástica en donde los objetos más prosaicos se harán delirantes y abstractos a la vez.

Midiendo el Ser does not tell a story, but invites the viewer to participate in a series of short scenes that are repeated, weaving a web of plastic austerity where prosaic objects will become delirious and abstract at once.

BIOGRAFIA Xile, 1973. Realitza estudis de Belles Arts i Cinema a Santiago. A finals 1999 es trasllada a Barcelona, Espanya. Ha filmat entre els anys 2002 i 2010 doce curtmetratges usant sempre el format de súper 8mm i participat en diversos festivals de cinema al voltant del món en llocs com Nova York, el Caire, Roma o Arica. En els seus treballs explora la recerca del llenguatge abstracte de l’audiovisual.

BIOGRAFÍA Chile, 1973. Realiza estudios de Bellas Artes y Cine en Santiago. A fines 1999 se traslada a Barcelona, España. Ha filmado entre los años 2002 y 2010 doce cortometrajes usando siempre el formato de súper 8mm y participado en variados festivales de cine alrededor del mundo en lugares como Nueva York, El Cairo, Roma o Arica. En sus trabajos explora la búsqueda del lenguaje abstracto del audiovisual.

- 68 -

BIOGRAPHY Chile, 1973. He studied Fine Arts and Film at Santiago. In late 1999 moving to Barcelona, Spain. He filmed between 2002 and 2010 twelve short films always using the super 8mm format and participated in a few film festivals around the world in such places as New York, Cairo, Rome or Arica. In his works explores the pursuit of abstract language in audiovisual.


© Lazaro Menezes

SOLANGE FARKAS comissari, comisario, curator

5. RETROSPECTIVA VIDEOBRASIL

Brasil

VIDEOBRASIL FESTIVAL El Festival SESC_Videobrasil s’ha consolidat com un referent internacional per a les expressions de l’art contemporani des del sud. La primera edició de Videobrasil es va celebrar el 1983, que reuneix a una generació pionera dels artistes nacionals i productors de documentals i vídeo. En els anys que van seguir, la mostra competitiva es va tornar a la cartografia d’art electrònic de la geopolítica del Sud del globus, i va acompanyar a la ràpida evolució dels mitjans electrònics, ja que va passar a formar part de la producció contemporània. En la dècada 2000-2009 el Festival va establir el seu caràcter curatorial. A partir de la 13 ª edició, el programa es va dividir en seccions temàtiques derivades de l’observació de temes d’actualitat i les tendències, com el rendiment (2005). El 17 º Festival Internacional d’Art Contemporani SESC_Videobrasil es durà a terme al setembre i octubre de 2011. Alineats amb la naturalesa de les pràctiques artístiques

VIDEOBRASIL FESTIVAL El Festival SESC_Videobrasil se ha consolidado como un referente internacional para las expresiones del arte contemporáneo desde el sur. La primera edición de Videobrasil se celebró en 1983, que reúne a una generación pionera de los artistas nacionales y productores de documentales y video. En los años que siguieron, la muestra competitiva se volvió a la cartografía de arte electrónico de la geopolítica del Sur del globo, y acompañó a la rápida evolución de los medios electrónicos, ya que pasó a formar parte de la producción contemporánea. En la década 2000-2009 el Festival estableció su carácter curatorial. A partir de la 13 ª edición, el programa se dividió en secciones temáticas derivadas de la observación de temas de actualidad y las tendencias, como el rendimiento (2005). El 17 º Festival Internacional de Arte Contemporáneo SESC_Videobrasil se llevará a cabo en septiembre y octubre

VIDEOBRASIL FESTIVAL The SESC_Videobrasil Festival has become established as an international reference for expressions of contemporary art from the South. The first edition of Videobrasil was held in 1983, bringing together a trailblazing generation of national artists and documentary and video makers. In the years that ensued, the competitive exhibition turned to mapping electronic art from the geopolitical South of the globe, and accompanied the fast-paced evolution of electronic media as they became part of contemporary production. In the 2000-2009 decade the Festival established its curatorial character. Beginning with the 13th edition, the programme was divided into thematic sections derived from observation of contemporary issues and trends, such as Performance (2005). The 17th International Contemporary Art Festival SESC_Videobrasil will be held in September and October 2011. Aligned with the nature

- 69 -


Convidats / Invitados / Guests

contemporànies, l’exposició competitiva nou amplia la seva capacitat de submergirse en diverses manifestacions, com el vídeo, instal.lacions, performances, objectes de llibres, i altres experiments artístics. VIDEOBRASIL RETROSPECTIVA Retrospectiva Videobrasil comprèn sis obres de vídeo que van ser premiats pel Festival en els anys que van des de 2003 a 2007. Junts, creen una mostra petita però representativa dels talents emergents de diferents regions de la geopolítica del Sud del món, que ha estat el focus del Festival des de la dècada de 1990. Produït a Brasil, Perú, Argentina, el Líban i Zimbabwe, aquestes obres d’art estan també molt a prop en el seu enfocament dinàmic i intens de la narrativa, sovint inspirada en la partitura musical.

BIOGRAFIA Solange Oliveira Farkas és un curador d’art amb una carrera internacional que abasta vint anys. Ella ha creat el Festival Internacional d’Art Contemporani SESC_Videobrasil, una referència per a la producció artística de les regions del sud od el món. També ha organitzat una sèrie d’importants exposicions tant a Brasil com a l’estranger. Entre ells, l’Exposició PanAfricà d’Art Contemporani (Salvador, 2005), La Mirada Discreta: Marcel Odenbach i Robert Cahen (Buenos Aires,

- 70 -

de 2011. Alineados con la naturaleza de las prácticas artísticas contemporáneas, la exposición competitiva nuevo amplía su capacidad de sumergirse en diversas manifestaciones, como el vídeo, instalaciones, performances, objetos de libros, y otros experimentos artísticos. VIDEOBRASIL RETROSPECTIVA Retrospectiva Videobrasil comprende seis obras de video que fueron premiados por el Festival en los años que van desde 2003 a 2007. Juntos, crean una muestra pequeña pero representativa de los talentos emergentes de diferentes regiones de la geopolítica del Sur del mundo, que ha sido el foco del Festival desde la década de 1990. Producido en Brasil, Perú, Argentina, el Líbano y Zimbabwe, estas obras de arte están también muy cerca en su enfoque dinámico e intenso de la narrativa, a menudo inspirada en la partitura musical.

BIOGRAFÍA Solange Oliveira Farkas es un curador de arte con una carrera internacional que abarca veinticinco años. Ella ha creado el Festival Internacional de Arte Contemporáneo SESC_Videobrasil, una referencia para la producción artística de las regiones del sur od el mundo. También ha organizado una serie de importantes exposiciones tanto en Brasil como en el extran-

of contemporary artistic practices, the new competitive exhibition expands its ability to soak in diverse manifestations, such as video, installations, performances, book-objects, and other artistic experiments. VIDEOBRASIL RETROSPECTIVE Videobrasil Retrospective comprises six video works that were awarded by the Festival in years spanning from 2003 to 2007. Together, they create a small but representative sample of the talent emerging from different regions of the geopolitical South of the globe, which has been the focus of the Festival since the 1990’s. Produced in Brazil, Peru, Argentina, Lebanon and Zimbabwe, these artworks are also close in their dynamic, intense approach of narrative, often inspired by the musical score.

BIOGRAPHY Solange Oliveira Farkas is an art curator with an international career spanning twenty-five years. She has created the International Contemporary Art Festival SESC_Videobrasil, a reference for the art production of the Southern regions od the world. She has also organized a number of important exhibitions both in Brazil and abroad. Among them, the Pan-African Exhibition of Contemporary Art (Salvador, 2005); La Mirada Discreta: Marcel Odenbach & Robert Cahen (Buenos Aires,


INTERNATIONAL / RETOSPECTIVA BRASIL

2006); Roteiro Amarrat (CCBB Rio de Janeiro, 2010) Suspensão i Fluïdesa (ARC, Madri , 2007), ambdues centrades en l’obra de l’artista brasiler Eder Santos, Sophie Calle - Té cura de tu mateix (São Paulo i Salvador, 2009). Entre 2007 i 2010, es va exercir com a director i conservador en cap del Museu d’Art Modern de Badia, la promoció d’exposicions d’artistes nacionals i internacionals, incloent Chelpa Ferro, Daniel Senise, Thomas Farkas, Mario Cravo Net, Sophie Calle i Joseph Beuys. Farkas és també guanyador del Premi Sergio Motta Hors Concours (2004), membre del jurat per al Premi de Nam June Paik a Alemanya, membre de la junta a l’Escola de São Paulo. Com a cap de l’Associação Cultural Videobrasil, que actualment participa en la producció del 17 Festival Internacional d’Art Contemporani Sesc_Videobrasil que tindrá lloc al setembre de 2011. El Festival compta amb la major exposició d’Olafur Eliasson amb qui treballa cada vegada es presenta a Amèrica Llatina.

jero. Entre ellos, la Exposición Pan-Africano de Arte Contemporáneo (Salvador, 2005), La Mirada Discreta: Marcel Odenbach y Robert Cahen (Buenos Aires, 2006); Roteiro Amarrado (CCBB Río de Janeiro, 2010) Suspensão e Fluidez (ARCO, Madri , 2007), ambas centradas en la obra del artista brasileño Eder Santos, Sophie Calle - Cuida de ti mismo (São Paulo y Salvador, 2009). Entre 2007 y 2010, se desempeñó como director y conservador jefe del Museo de Arte Moderno de Bahía, la promoción de exposiciones de artistas nacionales e internacionales, incluyendo Chelpa Ferro, Daniel Senise, Thomas Farkas, Mario Cravo Neto, Sophie Calle y Joseph Beuys. Farkas es también ganador del Premio Sergio Motta Hors Concours (2004), miembro del jurado para el Premio de Nam June Paik en Alemania, miembro de la junta en la Escola de São Paulo. Como jefe de la Associação Cultural Videobrasil, que actualmente participa en la producción del 17 Festival Internacional de Arte Contemporáneo Sesc_Videobrasil que se realizará en septiembre 2001. El Festival cuenta con la mayor exposición de Olafur Eliasson con quien trabaja cada vez que se presenta en Latinoamérica.

2006); Roteiro Amarrado (CCBB Rio de Janeiro, 2010) Suspensão e Fluidez (ARCO, Madri, 2007), both centered on the work of Brazilian artist Eder Santos; Sophie Calle – Take Care of Yourself (São Paulo and Salvador, 2009). Between 2007 and 2010, she served as director and chief curator of the Museum of Modern Art of Bahia, promoting exhibitions of Brazilian and international artists, including Chelpa Ferro, Daniel Senise, Thomas Farkas, Mario Cravo Neto, Sophie Calle and Joseph Beuys. Farkas is also winner of the Sergio Motta Hors Concours Award (2004), jury member for the Nam June Paik Award in Germany, board member at Escola São Paulo. As the head of Associação Cultural Videobrasil, she is currently involved in the production of the 17th International Contemporary Art Festival Sesc_Videobrasil. Due in September 2011, the Festival features the largest exhibition of Olafur Eliasson’s works ever presented in Latin America.

- 71 -


Convidats / Invitados / Guests

ESTUDIO BIJARI RICARDO IAZZETTA Várcea, 9’ 26" Sâo Paulo, 2005

16è VIDEOBRASIL Freda i buida, la ciutat de São Paulo es converteix en un camp de futbol, que es converteix en una plana d’inundació, que es converteix en un escenari per practicar futbol. Una obra de videodansa sobre territoris, fronteres i l’ocupació de l’espai públic.

16º VIDEOBRASIL Fría y vacía, la ciudad de São Paulo se convierte en un campo de fútbol, que se convierte en una llanura de inundación, que se convierte en un escenario para practicar fútbol. Una obra de videodanza sobre territorios, fronteras y la ocupación del espacio público.

BIOGRAFIA Fa dotze anys un artista visual i nou estudiants d’arquitectura (vuit de la Universitat de São Paulo i un de la Fundació Armando Alvares Penteado) van crear un espai comú en el qual fer treballs de la universitat, festes, desenvolupar projectes artístics i discutir assumptes relacionats al moment que estaven passant. La multiplicitat d’identitats que estaven seguint els mateixos objectius va donar a llum BijaRi, un col.lectiu caracteritzat per la noció d’unitat en la diversitat des dels seus primers dies.

BIOGRAFÍA Hace doce años un artista visual y nueve estudiantes de arquitectura (ocho de la Universidad de São Paulo y uno de la Fundación Armando Alvares Penteado) crearon un espacio común en el cual hacer trabajos de la universidad, fiestas, desarrollar proyectos artísticos y discutir asuntos relacionados al momento que estaban pasando. La multiplicidad de identidades que estaban siguiendo los mismos objetivos dió a luz BijaRi, un colectivo caracterizado por la noción de unidad en la diversidad desde sus primeros días.

- 72 -

16TH VIDEOBRASIL Cold and emptied, the city of São Paulo becomes a football pitch, which turns to floodplain, which becomes the stage for football practice. A work of video dance about territories, frontiers, and the occupation of public space. BIOGRAPHY Twelve years ago, one visual artist and nine architecture students (eight from the University of São Paulo and one from the Armando Alvares Penteado Foundation) created a common space in which to do college work, throw parties, develop artistic projects, and discuss matters related to the moment that they were going through. The multiplicity of identities seeking the same objectives gave birth to BijaRi, a collective characterized by the notion of unity in diversity since its early days.


INTERNATIONAL / RETOSPECTIVA BRASIL

DONEN HALTER Untitled (Zimbabwe Queen of Rave) 3’ 33" Zimbabwue - 07/2005

16è VIDEOBRASIL Premis de Residència

16º VIDEOBRASIL Premio de Residencia

16TH VIDEOBRASIL Residency Award

Un muntatge sobre l’experiència de l’autor com jove blanc que viu a Zimbabwe durant la dècada dels ‘90. Una cançó de la cantant de Zimbabwe Rozalla, coneguda com la Queen of Rave, encaixa dues realitats contradictòries: els Blancs ballen com els Negres demostren.

Un montaje sobre la experiencia del autor como jóven blanco que vive en Zimbabwe durante la década de los ‘90. Una canción de la cantante de Zimbabwe Rozalla, conocida como la Queen of Rave encaja dos realidades contradictorias: los Blancos bailan como los Negros demuestran.

A montage on the author’s experience as a white youth living in Zimbabwe during the 1990s. A song by the Zimbabwean singer Rozalla, known as the Queen of Rave, enfolds two conflicting realities: Whites dance as Negroes demonstrate.

BIOGRAFIA Dan Halter va néixer a Harare, Zimbabwe el 1977. Va sortir de Zimbabwe després dels nivells A ‘i va completar el curs d’un any en la fundació d’art a la Schule für Gestaltung de Zuric, Suïssa. Després es va traslladar a Sud-àfrica on, l’any 2001, es va graduar a l’Escola Michaelis de Belles Arts a la Universitat de Ciutat del Cap amb un BA (FA). Va tenir la seva primera exposició individual a la Galeria de João Ferreira a Ciutat del Cap titulada Take Me to Your Leader el 2006. Ha participat en nombroses exhibicions col. lectives com Second to None a la Galeria Nacional de Sudàfrica i el Festival Next Wave a Melbourne, Austràlia en 2006. És professor a temps parcial de Videografia a l’Escola de Belles Arts de Michaelis, UCT.

BIOGRAFÍA Dan Halter nació en Harare, Zimbabwe en 1977. Salió de Zimbabwe después de los niveles A’ y completó el curso de un año en la fundación de arte en la Schule für Gestaltung de Zurich, Suiza. Después se trasladó a Sudáfrica donde, en el año 2001, se graduó en la Escuela Michaelis de Bellas Artes en la Universidad de Ciudad del Cabo con un BA (FA). Tuvo su primera exposición individual en la Galería de João Ferreira en Ciudad del Cabo titulada Take Me to Your Leader en el 2006. Ha participado en numerosas exhibiciones colectivas como Second to None en la Galería Nacional de Sudáfrica y el Festival Next Wave en Melbourne, Australia en 2006. Es profesor a tiempo parcial de Videografía en la Escuela de Bellas Artes de Michaelis, UCT.

BIOGRAPHY Dan Halter was born in Harare, Zimbabwe in 1977. He left Zimbabwe after his A’ Levels and completed a one year foundation art course at the Schüle für Gestaltung in Zürich, Switzerland. After this he relocated to South Africa where in 2001, he graduated from the Michaelis School of fine Art at the University of Cape Town with a BA (FA). He had his first solo show at João Ferreira Gallery in Cape Town titled Take Me to Your Leader in 2006. He has taken part in numerous group shows including Second to None at South African National Gallery and the Next Wave Festival in Melbourne, Australia in 2006. He teaches part time in Videography at the Michaelis School of Fine Art, UCT.

- 73 -


Convidats / Invitados / Guests

MOUNIRA AL SOLH Rawane’s Song, 7’ 11" Líban, 2006

16è VIDEOBRASIL Un vídeo sobre una dona Libanesa que no vol parlar de la guerra. Prenent això com la seva premissa, comença un discurs irònic, però no pot sacsejar el tema evitat. La veu substituïda per subtítols deixa espai al silenci, on podem escoltar els passos de Rawane.

16º VIDEOBRASIL Un video acerca de una mujer Libanesa que no quiere hablar de la guerra. Tomando esto como su premisa, empieza un discurso irónico, pero no puede sacudir el tema evitado. La voz sustituida por subtítulos deja espacio al silencio, en el que podemos escuchar los pasos de Rawane

16TH VIDEOBRASIL A video about a Lebanese woman who does not want to talk about war. Taking this as her premise, she assumes an ironic discourse, but cannot shake the avoided theme. The voice substituted by subtitles leaves space for silence, in which we can hear Rawane’s footsteps.

BIOGRAFIA Als vint i tres anys d’edat, després de concloure un curs de pintura a la Universitat Libanesa, el 2001, Mounira Al Solh va decidir que era hora de deixar enrere l’extrema familiaritat que havia adquirit amb Beirut, i es va anar a estudiar Belles Arts a la Gerrit Rietveld Academie, d’Amsterdam. La seva elecció de l’escola holandesa es basava principalment en l’empatia que sentia cor els estudiants de la institució: Eren lliures i el seu sentit de l’humor em va atreure, que en raons acadèmiques o professionals.

BIOGRAFÍA A los veinte y tres años de edad, después de concluir un curso de pintura en la Universidad Libanesa, en 2001, Mounira Al Solh decidió que era hora de dejar atrás la extrema familiaridad que había adquirido con Beirut, y se fué a estudiar Bellas Artes en la Gerrit Rietveld Academie, de Amsterdam. Su elección de la escuela holandesa se basaba principalmente en la empatía que sentía cor los estudiantes de la institución: Eran libres y su sentido del humor me atrajo, que en razones académicas o profesion

BIOGRAPHY At twenty-three years of age, after concluding a painting course at the Lebanese University, in 2001, Mounira Al Solh decided that it was time to leave behind the extreme familiarity she had acquired with Beirut, and left to study fine arts at the Gerrit Rietveld Academie, in Amsterdam. Her choice of the Dutch school was based more on the empathy that she felt for the students at the institution They were free and their sense of humor appealed to me than on academic or professional reasons.

- 74 -


INTERNATIONAL / RETOSPECTIVA BRASIL

FEDERICO LAMAS Roger, 6’ 06" Argentina, 2004

15è VIDEOBRASIL Un travelling segueix a una parella que va per camins separats després d’una discussió. Ella està decidida a no tornar i ell, penedit.

15º VIDEOBRASIL Un travelling sigue a una pareja que va por caminos separados después de una discusión. Ella está decidida a no volver y él, arrepentido.

BIOGRAFIA La determinació d’adoptar els mitjans electrònics fins al límit de la capacitat tècnica per adonar-se d’instigar idees visuals i moure als espectadors indiferents - és la marca comercial artística de Frederic Lamas d’Argentina (Buenos Aires, 1979). Incloent cinema, teatre, arts gràfiques, i l’àmbit pop / electrònic, el seu treball és el fruit d’un règim peculiar d’elements escènics i narratius, destinats a invertir les expectatives i donant una sensació de descobriment. Amb la intenció declarada, la recerca de noves línies des de l’estructura narrativa fins l’aparença visual, des de la direcció fins a la banda sonora, des del concepte fins a la realitat. Alterant la forma i els límits del fotograma - ja sigui d’una pantalla o d’una posada en escena - és una pràctica recurrent, ja que està renunciant a les paraules en favor de l’eloqüència del silenci i de la imatge.

BIOGRAFÍA La determinación de adoptar los medios electrónicos hasta el límite de la capacidad técnica - para darse cuenta de instigar ideas visuales y mover a los espectadores indiferentes - es la marca comercial artística de Federico Lamas de Argentina (Buenos Aires, 1979). Incluyendo cine, teatro, artes gráficas, y el ámbito pop/ electrónico, su trabajo es el fruto de un régimen peculiar de elementos escénicos y narrativos, destinados a invertir las expectativas y dando una sensación de descubrimiento. Con la intención declarada, la búsqueda de nuevas líneas desde la estructura narrativa hasta la apariencia visual, desde la dirección hasta la banda sonora, desde el concepto hasta la realidad. Alterando la forma y los límites del fotograma - ya sea de una pantalla o de una puesta en escena - es una práctica recurrente, ya que está renunciando a las palabras en favor de la elocuencia del silencio y de la imágen.

15TH VIDEOBRASIL A travelling shot follows a couple that goes separate ways after an argument. She is decided not to make up, while he regrets what has happened. BIOGRAPHY The determination to take electronic media to the edge of technical capacity-in order to realize instigating visual ideas and move indifferent viewers-is the trademark of the art of Federico Lamas from Argentina (Buenos Aires, 1979). Involving cinema, theater, graphic arts, and the pop/electronic realm, his work stems from peculiar arrangements of scenic and narrative elements, aimed at inverting expectations and giving a feel of discovery. With stated intention, the quest for the new ranges from narrative structure to visual appearance, from directing to soundtrack, from concept to reality. Altering frames’ shape and limits-be it screen or stage setting-is a recurring practice, as is giving up words in favor of the eloquence of silence and image.

- 75 -


Convidats / Invitados / Guests

GABRIEL ACEVEDO VELARDE Paràlisi, 2’ 34" Perú ,2005

15è VIDEOBRASIL Menció honorífica

15º VIDEOBRASIL Mención honorífica

15TH VIDEOBRASIL Honorable Mention

En aquest collage experimental, la naturalesa no pot evitar ser contaminada per les neurosis dels habitants de les grans ciutats. Estressat arbustos en el crit del paviment, s’estremeixen, i Gemena cap als vianants, com si absorbissin seus mals sentiments i la seva tristesa no dissimulada.

En este collage experimental, la naturaleza no puede evitar ser contaminada por las neurosis de los habitantes de las grandes ciudades. Estresado arbustos en el grito del pavimento, se estremecen, y gemen hacia los transeúntes, como si absorbiesen sus malos sentimientos y su tristeza no disimulada.

In this experimental collage, nature cannot escape contamination by the neuroses of the residents of large cities. Stressed out shrubs on the pavement scream, shudder, and moan to passers-by, as if absorbing their ill feelings and undisguised sadness.

BIOGRAFIA Gabriel Acevedo Velarde (Perú, 1976) va estudiar Fotografia i Humanitats a Lima i Arts Visuals a Mèxic. Ha exposat vídeos, animacions, dibuixos i pintures a Madrid, São Paulo, Milà i Ginebra. Va ser premiat a la Biennal 2005 de Curtmetratges Ciutat de Mèxic, on viu i treballa.

- 76 -

BIOGRAFÍA Gabriel Acevedo Velarde (Perú, 1976) estudió Fotografía y Humanidades en Lima y Artes Visuales en México. Ha expuesto vídeos, animaciones, dibujos y pinturas en Madrid, São Paulo, Milán y Ginebra. Fué premiado en la Bienal 2005 de Cortometrajes Ciudad de México, donde vive y trabaja.

BIOGRAPHY Gabriel Acevedo Velarde (Peru, 1976) studied photography and humanities in Lima and visual arts in Mexico. He has exhibited videos, animation, drawings, and paintings in Madrid, São Paulo, Milan, and Geneva. He was among the prizewinners at the 2005 Biennial of Short Films in Mexico City, where he lives and works.


INTERNATIONAL / RETOSPECTIVA BRASIL

GABRIELA GOLDER Cows, 4’ 10" Argentina, 2002

14 è VIDEOBRASIL Rosario, Argentina, 25 Març 2002. Al voltant de 400 persones van sacrificar les vaques que minuts abans s’havien propagat per l’asfalt quan el camió en el qual estaven sent transportades va caure a terra.

14º VIDEOBRASIL Rosario, Argentina, 25 Marzo 2002. Alrededor de 400 personas sacrificaron las vacas que minutos antes se habían propagado por el asfalto cuando el camión en el cual estaban siendo transportadas cayó al suelo.

BIOGRAFIA Gabriela Golder és una videasta. Va estudiar a la Universitat de Cinema de Buenos Aires. Va fer un postgrau a Espanya, a la Universitat de Santiago de Compostela. En 1999-2000 es trobava a París, amb una beca del govern francès, fent un màster en HYPERMIDIA. In 1998 va estar en una residència al Banff Centre, a Alberta, Canadà i entre el 1996 i el 2000 en el CICV Pierre Schaffer a França. Des d’octubre de 2002, es troba en el KHM (Colònia, Alemanya) desenvolupant un projecte d’instal lació de vídeo.

BIOGRAFÍA Gabriela Golder es una videasta. Estudió en la Universidad de Cine de Buenos Aires. Hizo un postgrado en España, en la Universidad de Santiago de Compostela. En 1999-2000 se encontraba en París, con una beca del gobierno francés, haciendo un master en HYPERMIDIA. In 1998 estuvo en una residencia en el Banff Centre, en Alberta, Canadá y entre el 1996 y el 2000 en el CICV Pierre Schaffer en Francia. Desde octubre de 2002, se encuentra en el KHM (Colonia, Alemania) desarrollando un proyecto de instalación de vídeo.

14TH VIDEOBRASIL Rosario, Argentina, March 25th, 2002. About 400 people slaughtered cows that minutes before had spread on the asphalt when the truck they were being transported in fell down. BIOGRAPHY Gabriela Golder is a videomaker. She made the studies in the Film University of Buenos Aires. She made the post degree studies in Spain, in the University of Santiago de Compostela. In 1999-2000 she was in Paris, with a fellowship of the French government, making a master in HYPERMIDIA.In 1998 she was in residency at the Banff Centre in Alberta, Canada and in 1996 and 2000 in the CICV Pierre Schaffer in France. Since October 2002, she is at the KHM (Köln, Germany) developing a video installation project.

- 77 -


Fito Conesa / Overture, 4’ / Video Digital / Barcelona 2009-2011

Comissariats nacionals Comisariados nacionales National curated

18/05/2011 HOTEL AMISTER – Av. Roma 93/95 –


1. LEÓN SIMINIANI Mecano Vital

LAURA BAIGORRI BALLARÍN comissari, comisario, curator

32’ 37"

MONOGRAFIA ELIAS LEÓN SIMINIANI

MONOGRAFÍA ELIAS LEÓN SIMINIANI

MONOGRAPHYC ELIAS LEÓN SIMINIANI

Amb la col.laboració de Hamaca. Media & Video art distribution from Spain.

Con la colaboración de Hamaca. Media & Video art distribution from Spain.

With colaboration of Hamaca. Media & Video art distrubution from Spain.

MECANO VITAL - Monogràfic de León Siminiani.

MECANO VITAL - Monográfico de León Siminiani.

MECANO VITAL Monographic of León Siminiani.

Enginy, frescor, intel.ligència i molt humor són els principals ingredients dels vídeos (o curts) de Lleó Siminiani, un excel.lent narrador d’històries i de conceptes. La seva estratègia principal consisteix a muntar i desmuntar imatges i arguments, dosificant experiències personals amb idees més o menys desgavellades i armant peça a peça la seva particular mecano vital. Coneix bé la llei d’or del entabanador (tot narrador ho és): perquè la invenció es sustenti ha de contenir part de veritat. La seva màgia, el secret del seu treball, és que aparentment desvetlla o simplifica quan en realitat està compliquen, que sembli senzill no significa que ho sigui, de fet, totes les seves obres són peces plomes sobre assumptes pesats.

Ingenio, frescura, inteligencia y mucho humor son los principales ingredientes de los vídeos (o cortos) de León Siminiani, un excelente contador de historias… y de conceptos. Su estrategia principal consiste en montar y desmontar imágenes y argumentos, dosificando experiencias personales con ideas más o menos descabelladas y armando pieza a pieza su particular mecano vital. Conoce bien la ley de oro del embaucador (todo narrador lo es): para que la invención se sustente debe contener parte de verdad. Su magia, el secreto de su trabajo, reside en que aparentemente desvela o simplifica cuando en realidad está complejizando; que parezca sencillo no significa que lo sea, de hecho, todas sus obras son piezas plumas sobre asuntos pesados.

Wit, freshness, intelligence and humor are the main ingredients of the videos (or shorts) of Siminiani León, an excellent storyteller and of concepts. His strategy is to assemble and disassemble images and arguments, dosing personal experiences with crazy ideas, putting together piece by piece its particular vital mechanism. He knows very well the golden rule of the trickster (as every narrator): the invention had to contain some truth to sustain. His magic, the secret of his work, is that he apparently reveals or simplifies but actually he complicates it, so what looks like being simple, infact it isn’t , all his works are feather pieces about heavy subjects.

- 79 -


Convidats / Invitados / Guests

BIOGRAFIA Elías León Siminiani estudiar Filologia Hispànica i direcció de cinema a la Universitat de Columbia, Nova York. Treballa per a TV (direcció i realització), i direcció de cinema de ficció i vídeo de creació. En ficció per a cinema destaca Dos més, Millor Drama en els EMMY 2002 per a estudiants, Millor Director Llatí 2002 DGA Students Awards USA i Premi del Públic Versió Espanyola; Arxipèlag, Premis del Jurat, Millor Guió, Premi del Públic (Columbia University 2003) i finalista per al Llatí filmmakers Showcase 04 de Sundance Channel, Ludoterapia, Millor Curt a Europa Cinema 2007. En no ficció destaca la sèrie de microdocumentals Conceptes Clau del Món Modern les tres primeres entregues (L’Oficina, El permís i Digital) s’han alçat amb més de 50 guardons internacionals, i la seva faceta com a explorador de formats híbrids amb peces com Zoom (nominada Millor Pel lícula Notodofolmfest 05) o el díptic Límits per al projecte col.lectiu Mirades al límit 08 (Artium NEFF).

- 80 -

BIOGRAFÍA Elías León Siminiani estudió Filología Hispánica y dirección de cine en la Universidad de Columbia, Nueva York. Trabaja para TV (dirección y realización), y dirección de cine de ficción y video de creación. En ficción para cine destaca Dos más, Mejor Drama en los EMMY 2002 para estudiantes, Mejor Director Latino 2002 DGA Students Awards USA y Premio del Público Versión Española; Archipiélago, Premios del Jurado, Mejor Guión, Premio del Público (Columbia University 2003) y finalista para el Latino Filmmakers Showcase 04 de Sundance Channel; Ludoterapia, Mejor Corto en Europa Cinema 2007. En no ficción destaca la serie de microdocumentales Conceptos Clave del Mundo Moderno cuyas tres primeras entregas (La Oficina, El permiso y Digital) se han alzado con más de 50 galardones internacionales, y su faceta como explorador de formatos híbridos con piezas como Zoom (nominada Mejor Película Notodofolmfest 05) o el díptico Límites para el proyecto colectivo Miradas al límite 08 (Artium - NEFF).

BIOGRAPHY Elías León Siminiani studied Spanish philology and film directing at Columbia University, New York. He works for TV (directing and producing), fiction filmmaking and video creation. Between fiction films highlights Dos más, Best Drama in the Emmy of 2002 for students, Best Latin Director 2002 DGA Students Awards USA and Audience Award for the Spanish version; Archipiélago, Jury Awards, Best Screenplay, Audience Award (Columbia University 2003) and finalist for the Latin Filmmakers Showcase 04 of Sundance Channel; Ludoterapia, Best Short Film in Europe Cinema 2007. In non-fiction series of micro-documentary highlights Conceptos Clave del Mundo Moderno, whose its first three installments (La Oficina, El permiso y Digital) received more than 50 international awards and his work as browser of a hybrid format with pieces such as Zoom (nominated Best Picture Notodofolmfest 05) or the diptych Límites for the collective project Miradas al límite 08 (Artium - NEFF).


NATIONAL / LEÓN SIMINIANI - MECANO VITAL

BIOGRAFIA COMISSARI Laura Baigorri Ballarín és professora titular especialista en Art i Nous Mitjans a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. Combina la seva experiència docent amb la investigació, la crítica, la curatela i ha organitzat seminaris i exposicions sobre art i nous mitjans-entre els més recents: Homo Ludens Ludens (2008), Laboral Centre d’Art de Gijón i Videoarde. Vídeo crític a Llatinoamèrica i Carib (2009-2011), Xarxa de Centres Culturals de AECID, que ha circulat per Mèxic, Montevideo, Quito, Buenos Aires, Còrdova, Rosario, Manizales, Lima, Cuzco, Managua, Assumpció i Miami-. Ha publicat articles i assaigs sobre art i activisme a la xarxa, vídeo i game.art, i els llibres: Vídeo a Llatinoamèrica. Una història crítica (AECID i Brumaria, 2008), Net.art. Pràctiques estètiques i polítiques a la xarxa, (UB i Brumaria, 2006) i Vídeo. Primera etapa: El vídeo en el context social i artístic dels anys 60/70 (Brumaria, 2004), Premi Creació i Crítica d’Art (2005) de la Fundació Espais de Girona.

BIOGRAFÍA DEL COMISARIO Laura Baigorri Ballarín es profesora Titular especialista en Arte y Nuevos Medios en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona. Combina su experiencia docente con la investigación, la crítica, la curaduría y ha organizado seminarios y exposiciones sobre arte y nuevos medios -entre los más recientes: Homo Ludens Ludens (2008), Laboral Centro de Arte de Gijón y Videoarde. Video crítico en Latinoamérica y Caribe (2009-2011), Red de Centros Culturales de AECID, que ha circulado por México, Montevideo, Quito, Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Manizales, Lima, Cuzco, Managua, Asunción y Miami-. Ha publicado artículos y ensayos sobre arte y activismo en la red, vídeo y game.art, y los libros: Vídeo en Latinoamérica. Una historia crítica (AECID y Brumaria, 2008), Net.art. Prácticas estéticas y políticas en la Red, (UB y Brumaria, 2006) y Vídeo. Primera etapa: El vídeo en el contexto social y artístico de los años 60/70 (Brumaria, 2004), Premio Creación y Crítica de Arte (2005) de la Fundació Espais de Gerona.

COMISARY BIOGRAPHY Laura Baigorri Ballarín is a professor specialized in Art and New Media at the Faculty of Fine Arts, University of Barcelona. He combines his teaching experience with research, criticism, curatorial and organize seminars and exhibitions about art and new media, as the most recents: Ludens Ludens (2008), Gijón’s Art Center and Videoarde. Video en Latinoamérica y Caribe (2009-2011), network of Cultural Centers of AECI, which circulated in Mexico, Montevideo, Quito, Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Manizales, Lima, Cuzco, Managua, Asunción and Miami. He published articles and essays on art and activism on the web, video and game.art, and the books: Vídeo en Latinoamérica. Una historia crítica (AECID y Brumaria, 2008), Net.art. Prácticas estéticas y políticas en la Red, (UB y Brumaria, 2006) y Vídeo. Primera etapa: El vídeo en el contexto social y artístico de los años 60/70 (Brumaria, 2004), Creation and Art Criticism Award (2005) of the Gerona’s Fundació Espais.

www.interzona.org

www.interzona.org

www.interzona.org

- 81 -


Convidats / Invitados / Guests

PENE 5’ 21" 2007

Un relat narrat amb veu en off a través dels supòsits objectes espais i fotografies dels protagonista. La història sentimental d’Antonio i Pilar, procedents de classes socials diferents i influenciats per un article d’El País sobre el canvi d’actitud dels espanyols al voltant del sexe, dóna lloc a PENIS (una altra història d’amor).

Un relato narrado con voz en off a través de los supuestos objetos espacios y fotografías de los protagonista. La historia sentimental de Antonio y Pilar, procedentes de clases sociales distintas e influenciados por un artículo de El País sobre el cambio de actitud de los españoles en torno al sexo, da lugar a PENE (otra historia de amor).

A story told with voiceover by the alleged space objects and protagonists pictures. The sentimental story of Antonio and Pilar, who coming from different social classes and influenced by an article of El País about Spanish change of sex attitudes, create PENIS (another love story).

El último capítulo, por ahora, de la serie de vídeos Conceptos clave de la era moderna es un ensayo audiovisual subjetivo sobre las ideas de trabajo y descanso en la era moderna para las cuales es necesario el tránsito entre los lugares distantes donde el individuo realiza ambas prácticas, siempre bajo el prisma de el sueño americano.

The last episode of the video series Key Concepts in the modern era is a subjective audiovisual essay about the ideas of work and rest in the modern era, for which it is necessary to transit between distant places where the individual performs both practices, always under the prism of the American dream.

EL TRÁNSITO 12’ 35" 2009

L’últim capítol, per ara, de la sèrie de vídeos Conceptes clau de l’era moderna és un assaig audiovisual subjectiu sobre les idees de treball i descans en l’era moderna per les quals és necessari el trànsit entre els llocs distants on l’individu realitza dues pràctiques, sempre sota el prisma de el somni americà.

- 82 -


NATIONAL / LEÓN SIMINIANI - MECANO VITAL

LÍMITES 1a PERSONA 6’ 51" 2009

Una dona i un home amb una càmera en el desert: una història d’amor i desamor. A la primera part Siminiani construeix un dispositiu formal que venç i convenç a l’espectador, mentre que en la segona ho desbarata quan converteix el procés de desmuntatge de tot aquest dispositiu en el motiu narratiu de la mateixa.

Una mujer y un hombre con una cámara en el desierto: una historia de amor y desamor. En la primera parte Siminiani construye un dispositivo formal que vence y convence al espectador, mientras que en la segunda lo desbarata cuando convierte el proceso de desmontaje de todo ese dispositivo en el motivo narrativo de la misma.

A woman and a man with a camera in the desert: a tale of love and heartbreak. In the first part Siminiani builds a formal device that wins and convince the viewer, while in the second it disturbs him when he converts the process of dismantling all that device, in the narrative motif.

LOS ORÍGENES DEL MARKETING 2010

Peça ploma sobre assumptes pesants. Presumpte making off que revela els intents del realitzador per vendre una pel.lícula, un compendi d’instruccions directes sobre com presentar les imatges i com orientar el seu significat. La pel.lícula part d’un rampell. Em sento buit, vull sacsejar la meva vida, llegeixo a Pasolini, escolto a Queen, compro caixes, empaca les meves coses, les poso en un traster, deixo la meva casa i em vaig a Índia de motxiller. A buscar.

Presunto making off que desvela los intentos del realizador por vender una película, un compendio de instrucciones directas sobre cómo presentar las imágenes y cómo orientar su significado. La película parte de un arrebato. Me siento vacío, quiero sacudir mi vida, leo a Pasolini, escucho a Queen, compro cajas, empaco mis cosas, las meto en un trastero, dejo mi casa y me voy a India de mochilero. A buscar.

It’s a alleged making off that reveals the filmmaker’s attempts to sell a film, a compendium of direct instructions on how to submit pictures and how to orient their meaning. The film is part of a rapture. I feel empty, I shake my life, I read Pasolini, I listen the Queen, I buy boxes, I pack my stuff, get into a storage room, I leave my home and I go to India as a backpacker. Let’s find.

- 83 -


Convidats / Invitados / Guests

JUAN RAMÓN BARBANCHO

2. VIDEOARTWORLD: Criptografías

comissari, comisario, curator

MONOGRÁFICA DE FELIPE ORTEGA REGALADO VideoArtWorld és una organització internacional enfocada a establir el valor de l’art basat en tecnologia i la seva rellevància històrica. Encarregada de desenvolupar recursos en línia, mostres, publicacions, conferències i simposis en diverses ciutats, reuneix un important nombre de comissaris, crítics, col leccionistes, galeristes i altres professionals del sector interessats a implantar bones pràctiques en el sector.

MONOGRÁFICA DE FELIPE ORTEGA REGALADO VideoArtWorld es una organización internacional enfocada en establecer el valor del arte basado en tecnología y su relevancia histórica. Encargada de desarrollar recursos online, muestras, publicaciones, conferencias y simposios en diversas ciudades, reúne un importante número de comisarios, críticos, coleccionistas, galeristas y otros profesionales del sector interesados en implantar buenas prácticas en el sector.

MONOGRAPHYC OF FELIPE ORTEGA REGALADO VideoArtWorld is an international organization focused on establishing the art value, based on technology and its historical significance. It develops online resources, exhibitions, publications, conferences and symposiums in various cities, and it joins together a large number of curators, critics, collectors, gallery owners and other professionals interested in implementing good practices in the sector.

www.videoartworld.com

www.videoartworld.com

www.videoartworld.com

CRIPTOGRAFIES La sel.lecció de vídeos que es presenta en Videoakt pertanyen a un treball de major envergadura, agrupat sota el títol genèric de criptografia, i on l’autor investiga sobre l’espai, la llum, el cos i l’ànima. És un treball híbrid sobre i des de la pintura, com a pintura expandida a la fotografia i el vídeo. Els límits de la seva obra pictòrica s’expandeixen indefinidament en la videogràfica, de fet és el quadre el que centra cadascuna de les escenes dels vídeos. Tinguem

CRIPTOGRAFÍAS La selección de videos que se presenta en Videoakt pertenecen a un trabajo de mayor envergadura, agrupado bajo el título genérico de Criptografías, y donde el autor investiga sobre el espacio, la luz, el cuerpo y el alma. Es un trabajo híbrido sobre y desde la pintura, como pintura expandida a la fotografía y el video. Los límites de su obra pictórica se expanden indefinidamente en la videográfica, de hecho es el cuadro el que centra cada una de las esce-

CRYPTOGRAPHIES (CRIPTOGRAFÍAS) – The videos selection presented in Videoakt belong to a larger work, grouped under the generic title of Cryptographies, and where the author investigates space, light, body and soul. It is a hybrid work about and from painting, as painting expands to photography and video.His painting works’ limits expand indefinitely in the videographic, in fact the picture is that in wich each of the videos scenes is focused. Consider that the

- 84 -


en compte que el marc de la pintura posa la seva fi a aquesta, mentre que la pantalla actua com una mena de espiell que ens permet veure no només una part de l’obra, sinó que bé pot eixamplar els seus límits molt més enllà. L’enquadrament de l’objectiu de la càmera suposa una mobilitat potencial del marc i fins i tot el trencament d’aquest. Com dic, ens permet anar més enllà, trencar una vegada més amb la finestra renaixentista, anant més enllà del trencament que es va realitzar a finals del segle XIX i sobretot en les Avantguardes. La pintura, amb aquesta inclusió múltiple, amplia els límits del seu lloc tradicional. Es mou en terra de tots i es defineix per una combinació d’inclusions, és a dir, en un camp expandit.

nas de los videos. Tengamos en cuenta que el marco de la pintura pone su fin a ésta, mientras que la pantalla actúa como una especie de mirilla que nos permite ver no solo una parte de la obra, sino que bien puede ensanchar sus límites mucho más allá. El encuadre del objetivo de la cámara supone una movilidad potencial del marco e incluso la rotura de éste. Como digo, nos permite ir más allá, romper una vez más con la ventana renacentista, yendo más allá de la rotura que se realizó a finales del siglo XIX y sobre todo en las Vanguardias. La pintura, con esta inclusión múltiple, amplia los límites de su lugar tradicional. Se mueve en tierra de todos y se define por una combinación de inclusiones, es decir, en un campo expandido.

BIOGRAFIA Felipe Ortega-Regalado. Els seus treballs són legories, metàfores continuades, codificacions macerades sota una vocació plàstica que depura i desenvolupa en diferents suports. Cerca formes, composicions i narracions que afirmin l’existència, que tradueixin el món aquest, tan estrany, tan summament esmunyedís i opac. En aquesta sèrie d’obres videogràfiques persegueix accionar a la pintura mateixa, fer-la protagonista dins d’un context performàtic.

BIOGRAFÍA Felipe Ortega Regalado. Sus trabajos son alegorías, metáforas continuadas, codificaciones maceradas bajo una vocación plástica que depura y desarrolla en diferentes soportes. Busca formas, composiciones y narraciones que afirmen la existencia, que traduzcan el mundo este, tan extraño, tan sumamente escurridizo y opaco. En esta serie de obras videográficas persigue accionar a la pintura misma, hacerla protagonista dentro de un contexto performático.

BIOGRAFIA COMISSARI Doctor en Història de l’Art. Crític i comissari independent. És membre de l’Institut Espanyol

BIOGRAFÍA COMISARIO Doctor en Historia del Arte. Crítico y comisario inde-

frame of the painting puts an end to it, while the screen acts as a kind of peephole that let us to see not only a part of the work, but it may expands beyond its limits. The framing of the camera lens supposes a potential mobility of the framework and even the break of it. As I said, we can go further, breaking once again with the Renaissance window, going beyond the break that was conducted in late nineteenth century and especially in the Vanguards. The painting, with its multiple inclusion, extends limits of its traditional place. It moves on the ground of all and defines by a combination of inclusions, in an expanded field. BIOGRAPHY Felipe Ortega Regalado.His works are allegories, continued metaphors, macerated encodings in a plastic vocation debugged and developed in different supports. He finds forms, compositions and stories wich affirm the existence, which translate this world so strange, so elusive and opaque. In this video works sequence, he persues give action to the paint, leading it in a performative context. COMISARY BIOGRAPHY PhD in Art History. Critic and independent curator. He is a member of the Spanish Institute of Contemporary Art. He did his specialization in capcMusée Bordeaux. Art.es correspondent in Andalusia, has published books about contemporary art and

- 85 -


Convidats / Invitados / Guests

d’Art Contemporani. Va realitzar la seva especialització en el capcMusée de Bordeus. Corresponsal a Andalusia de art.es, ha publicat llibres sobre art actual i articles en diferents mitjans. Actualment coordina la programació de La Nau Spacial. Sevilla. (www.lanavespacial.es). Creador, al costat de Rubén Barroso, de ARS ET LABORA, plataforma d’investigació i reflexió sobre els treballs de l’art.

www.arsetlabora.blogspot.com www. juanramonbarbancho. blogspot.com

pendiente. Es miembro del Instituto Español de Arte Contemporáneo. Realizó su especialización en el capcMusée de Burdeos. Corresponsal en Andalucía de art.es, ha publicado libros sobre arte actual y artículos en diferentes medios. Actualmente coordina la programación de La Nave Spacial. Sevilla. (www.lanavespacial.es) Creador, junto a Rubén Barroso, de ARS ET LABORA, plataforma de investigación y reflexión sobre los trabajos del arte.

articles in various media. Currently, he coordinates the scheduling of La Nave Spacial. Sevilla. (www.lanavespacial.es) He is the creator, with Rubén Barroso, of ARS ET LABORA, plataform of research and reflexion about the jobs in art.

www.arsetlabora.blogspot.com www. juanramonbarbancho. blogspot.com

www.arsetlabora.blogspot.com www. juanramonbarbancho. blogspot.com

CRIPTOGRAFÍAS DE LO COTIDIANO

SOLILOQUIOS, 2’ 41’’ 2008

LA MADRE DEL PAN, 6’ 28’’ 2008

MÁQUINA ENIGMA, 3’ 44’’ 2008

CRIPTOGRAFÍAS DE LO ESTÁTICO

CRIPTOGRAFÍAS DE LO NATURAL

CRIPTIGRAFÍAS DE LO HUMANO

ÁNIMA 2’ 41’’ 2009

- 86 -

MUSARANHO 2’ 41’’ 2009

CÉSAR AUGUSTO 2’ 41’’ 2009


FEDERICA MATELLI

3. 5 # LIMINALB

comissari, comisario, curator

LIMINALB És una organització per a la promoció de l’art contemporani interdisciplinar i l’intercanvi internacional. Té seu oficial a Barcelona i aquesta activa des del 2006. Promou l’art contemporani per mitjà de projectes de comissariat, així com de tallers, residències artístiques i conferències.

LIMINALB Es una organización para la promoción del arte contemporáneo interdisciplinar y el intercambio internacional. Tiene sede oficial en Barcelona y esta activa desde el 2006. Promueve el arte contemporáneo por medio de proyectos de comisariado, así como de talleres, residencias artísticas y conferencias.

LIMINALB Is an organization for the contemporary art interdisciplinary promotion and the international exchange. It has official headquarters in Barcelona and is active since 2006. It promotes contemporary art through curatorial projects, as well as workshops, residencies and conferences.

www.liminalb.org

www.liminalb.org

www.liminalb.org

5 # LIMINALB Sel.lecció conformada per quatre de les millors artistes internacionals que representa LiminalB. Els seus vídeos són agudes intuicions, rápides puntualitzacions, contundents reflexions, expresats amb llenguatges cristalins, avalats per potents imatges de una fotografía impactant. Equilibrats mix d’imatges, paraules i sons.

5# LIMINALB Selección conformada por cuatro de las mejores artistas internacionales que representa LiminalB. Sus vídeos son agudas intuiciones, rápidas puntualizaciones, contundentes reflexiones, expresados con lenguajes cristalinos, avalados por potentes imágenes de una fotografía impactante. Equilibrados mix de imágenes, palabras y sonidos.

5# LIMINALB The selection consists of the video work of the five best international artists represented by LiminalB. Them videos are acute insights, rapid remarks or forceful reflections expressed in a crystalline language, which make use of powerful images and a stunning picture. Balanced mix of images, words and sounds.

BIOGRAFIA Federica Matelli (Itàlia) 1977. És llicenciada en Filosofia Estètica i Teoria de l’Art Contemporani (Universitat de Pisa). Màster en Comissariat i Pràctiques Culturals en Art

BIOGRAFÍA Federica Matelli (Italia) 1977. Es licenciada en Filosofía Estética y Teoría del Arte Contemporáneo (Universidad de Pisa). Master en Comisariado y Prácticas Culturales en Arte

BIOGRAPHY Federica Matelli (Italy) 1977. She graduated in Aesthetic Philosophy and Theory of Contemporary Art (University of Pisa). Master in Curatorial and Cultural Practices in Art and New Media (Universitat

- 87 -


Convidats / Invitados / Guests

i Nous Mitjans (Universitat Ramon Llull i ESDI). Ha publicat diferents articles i textos. Com Comissaria independent ha treballat en nombrosos projectes internacionals, galeries i institucions. Dirigeix LiminalB.

y Nuevos Medios (Universidad Ramon Llull y ESDI). Ha publicado diferentes artículos y textos. Como Comisaría independiente ha trabajado en numerosos proyectos internacionales, galerías e instituciones. Dirige LiminalB.

Ramon Llull and ESDI). She has published several articles and texts. She has worked on numerous international projects, galleries and institutions as independent curator. She manages LiminalB.

En un espai buit, on els seus habitants desperten com cada dia, irromp un cos humà inert. El joc provoca curiositat dels personatges, provocant l’eclosió i el moviment entre les espècies. Somiador i somiat es confonen en els espais i en la narració. Com ens pensa un cérvol?

En un espacio vacío, donde sus habitantes despiertan como cada día, irrumpe un cuerpo humano inerte. El juego provoca curiosidad de los personajes, provocando la eclosión y el movimiento entre las especies. Soñador y soñado se confunden en los espacios y en la narración. Cómo nos piensa un ciervo?

In an empty space, where people wake up like every day, breaks an inert body. The game provokes curiosity in the characters, causing the emergence and movement between species. Dreamer and dream merge in space and in the narrative. How do we think a deer?

BIOGRAFÍA Artista plàstica i vídeo. Llicenciada per la Universitat del País Basc (2003). Especialitzada en realització audiovisual i animació (Barcelona). Premi nacional INJUVE d’arts plàstiques (2008). Compagina la seva trajectòria personal en arts visuals amb la docència artística i projectes en arts escèniques.

BIOGRAFÍA Artista plástica y video. Licenciada por la Universidad del País Vasco (2003). Especializada en realización audiovisual y animación (Barcelona). Premio nacional INJUVE de artes plásticas (2008). Compagina su trayectoria personal en artes visuales con la docencia artística y proyectos en artes escénicas.

BIOGRAPHY Plastic and video artist. Graduated in the Basque Country University (2003). Specialized in audiovisual production and animation (Barcelona). National Award INJUVE of Plastic Arts (2008). She combines her personal experience in visual arts and artistic teaching with performing arts projects.

VERONICA EGUARAS Weeping Willow, 7’ Espanya, 2010

- 88 -


NATIONAL / 5 # LIMINALB

MAYA WATANABE ABRASIS, 5’ 08’’ Perú, 2009

obri - Esquerda produïda en el terreny per efecte de moviments sísmics.

abra -Grieta producida en el terreno por efecto de movimientos sísmicos.

sistema - Acció, procés de formació.

sis - Acción, proceso de formación.

BIOGRAFIA Maya Watanabe (Lima, 1983). Viu i treballa a Madrid. Artista visual, ha exposat el seu treball en moltes institucions a Amèrica Llatina, Europa i Àsia, com el Museu Reina Sofia o el Museu d’Art Modern (Buenos Aires), entre altres. Ha participat en importants festivals internacionals. Premi Injuve 2009 i Passaport per a un Artista 2008. Fa part de l’Arxiu de Joves Creadors, Matadero Madrid.

BIOGRAFÍA Maya Watanabe (Lima, 1983). Vive y trabaja en Madrid. Artista visual, ha expuesto su trabajo en muchas instituciones en América Latina, Europa y Asia, como el Museo Reina Sofía o el Museo de Arte Moderno (Buenos Aires), entre otros. Ha participado en importantes festivales internacionales. Premio Injuve 2009 y Pasaporte para un Artista 2008. Hace parte del Archivo de Jóvenes Creadores, Matadero Madrid.

http://www.mwatanabe.net

http://www.mwatanabe.net

abra -Cracks in the ground by the effect of earthquakes. sis - Action, formation process. BIOGRAPHY Maya Watanabe (Lima, 1983). Lives and works in Madrid. Visual artist, has exhibited her works in many institutions in Latin America, Europe and Asia, few of them are the Reina Sofia Museum and the Museum of Modern Art (Buenos Aires), among others. She has participated in important international festivals. Injuve Award 2009 and Passport to an Artist 2008. She is part of Young Artists Archive, Matadero Madrid.

http://www.mwatanabe.net

- 89 -


Convidats / Invitados / Guests

NOEMI SJÖBERG Índia, 2’ 30’’ França / Suècia, 2009

Impressions capturades. Un viatge a l’Índia, envoltada per cares estrangeres, olors, tradicions, paisatges ... Una sensació de no estar embolicada en la realitat, només impressions. BIOGRAFIA Noemi Sjöberg, sueca de mare espanyola. Viu a França durant 17 anys. Ha realitzat 13 vídeos i 5 instal.lacions audiovisuals s’exhibeix a nombroses galeries, festivals i museus. Els seus vídeos són distribuïts per Heure exquis! and Filmform.

- 90 -

Impresiones capturadas. Un viaje en la India, rodeada por caras extranjeras, olores, tradiciones, paisajes... Una sensación de no estar envuelta en la realidad, solo impresiones.

Captured impressions. A journey in India, surrounded by foreign faces, smells, traditions, landscapes... A feeling of not being involved in reality, only impressions.

BIOGRAFÍA Noemi Sjöberg, sueca de madre española. Vive en Francia durante 17 años. Ha realizado 13 videos y 5 instalaciones audiovisuales exibidas en numerosas galerias, festivales y museos. Sus videos son distribuidos por Heure Exquise! and Filmform.

BIOGRAFPHY Noemi Sjöberg, Swedish of Spanish mother. Living in France since 17 years, she has made 13 videos and 5 audiovisual installations exhibited in many galleries, festivals and museums. Her videos are distributed by Heure Exquise! and Filmform.


NATIONAL / 5 # LIMINALB

OLGA KISSELEVA Energy Conversion Efficiency, 6’ 55’’ França Rússia, 2009

Energy Conversion Efficiency, forma part de My double life, vídeo instal.lació composta per nombrosos díptics. Cada individu divideix la seva vida en una activitat professional per sobreviure i a les seves veritables habilitats, no lligades al seu treball. Els díptics mostren la esquizofrènia de la vida quotidiana de persones que oscil.len entre la necessitat i la passió, un món de treball i un món domèstic. BIOGRAFIA L’acostament al seu treball es igual a la d’un científic. Una discrepància detectada durant el procediment, o en l’estructura, l’obliga a formular una hipòtesi per explicar la complicació en qüestió, o quan possible, per posar una solució al problema. Després determina les necessitats metòdiques per obtenir l’estudi relatiu, i les línies d’investigació.

Energy Conversion Efficiency, es parte de My double life, video instalación compuesta por numerosos dípticos. Cada individuo divide su vida en una actividad profesional para sobrevivir, y sus verdaderas habilidades, no ligadas a su trabajo. Los dípticos muestran la esquizofrenia de la vida cotidiana de personas que oscilan entre la necesidad y la pasión, un mundo de trabajo y un mundo doméstico. BIOGRAFÍA El acercamiento a su trabajo es igual a la de un científico. Una discrepancia detectada durante el procedimiento, o en la estructura, la obliga a formular una hipótesis para explicar la complicación en cuestión, o cuando posible, para poner una solucción al problema. Luego determina las necesidades metódicas para obtener el estudio relativo, y las línes de investigación.

Energy Conversion Efficiency, is part of My Double Life, video installation composed by various diptyches. Each person divides his life into a profession to survive and real abilities, not bundled with his work. Diptychs show the life’s daily skizofrenia of people ranging between need and passion, a work world and domestic world. BIOGRAPHY The approach to her work is the same as a scientist. A discrepancy detected during the procedure, or in the structure, requires to formulate a hypothesis to explain the complication in question, or if it’s possible, to put is a solution to the problem. Then she determines the method needs to get the study on, and lines of research.

- 91 -


Convidats / Invitados / Guests

4. MARCELLO MERCADO Captured Sequences

RICARDO IGLESIAS comissari, comisario, curator

En aquesta seqüència de vídeos assistim a la contraposició de diferents formes de vida: l’artificial, representada per l’univers de l’ordinador aparentment fred, i en alguns aspectes caòtic, però d’una poètica intensament visual. On la presència / absència del subjecte humà, no interfereix en la seva existència, amb les seves formes, les seves llums, els seus sons i les seves comunicacions internes, davant de l’esfera de la vida biològica prevista a The on-coming vàter, amb les seves formes animals, d’una geometria gairebé impossible, en moviment i el flux del vapor en un estat temporal continu-estàtic, mentre assistim a impossibles triangulacions cristal sota la canviant llum solar.

En esta secuencia de vídeos asistimos a la contraposición de diferentes formas de vida: la artificial, representada por el universo del ordenador aparentemente frío, y en algunos aspectos caótico, pero de una poética intensamente visual. Donde la presencia/ ausencia del sujeto humano, no interfiere en su existencia, con sus formas, sus luces, sus sonidos y sus comunicaciones internas; frente a la esfera de la vida biológica contemplada en The on-coming water, con sus formas animales, de una geometría casi imposible, en movimiento y el flujo del vapor en un estado temporal continuo-estático, mientras asistimos a imposibles triangulaciones cristalinas bajo la cambiante luz solar.

In this sequence of videos we attend the contraposition of different kinds of life form: the artificial represented by the universe of computer apparently cold and somewhat chaotic, but it’s extensively visual in a poetic way. Where the presence / absence of the human subject doesn’t interfere in its existence , with its form, light, sound and its intern communication; in front of the sphere of a biologycal life contemplating in The oncoming water, with its animal forms of an almost impossible geometry, in movement and the flow of vapor in a temporal continuous- static state, meanwhile attending an impossible crystalline triangulation under the changeable solar light.

BIOGRAFIA Marcello Mercado (1963). Artista italo-argentí nascut el 1963. Viu a Köln / Brühl, Alemanya. El seu treball és interdisciplinari i abasta a la pintura, el videoart, el bioart, els objectes, les instal.lacions, la robòtica, l’art sonor i els projectes en xarxa. El treball de Mercado es basa en una relació entre la biologia, la

BIOGRAFÍA Marcello Mercado (1963). Artista italo-argentino nacido en 1963. Vive en Köln/ Brühl, Alemania. Su trabajo es interdisciplinario y abarca a la pintura, el videoarte, el bioarte, los objetos, las instalaciones, la robótica, el arte sonoro y los proyectos en red. El trabajo de Mercado se basa en una relación entre la biología, la

BIOGRAPHY Marcello Mercado (1963). Artist born in 1963, is italian - argentine and lives in Köln / Brühl, Germany. He works interdisciplinary with paintings, videoart, bioart, objects, installations, robotics, soundart and netprojects. Mercado´s work is based on a relationship between biology, technology and art.

- 92 -


tecnologia i l’art. Entre els anys 1996-1997 va ser Fellow de The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, The Rockefeller Foundation i The Lampadia Foundation, i entre els anys 1999-2001 va ser Fellow de l’Acadèmia d’Arts i Mitjans de Colònia, Alemanya. Els seus treballs van ser exhibitsentre d’altres llocs-al Museu Ludwig Köln, ZKM Karlsruhe, Museu Nacional i Centre d’Art Reina Sofia Madrid, La Caixa Fòrum, Barcelona, Arc Madrid, Miami Basel: Art Cologne, Museu d’Art Modern de Buenos Aires , etc.

tecnología y el arte. Entre los años 1996-1997 fue Fellow de The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, The Rockefeller Foundation y The Lampadia Foundation; y entre los años 1999-2001 fue Fellow de la Academia de Artes y Medios de Colonia, Alemania. Sus trabajos fueron exhibidos -entre otros lugares- en el Museo Ludwig Köln; ZKM Karlsruhe; Museo Nacional y Centro de Arte Reina Sofía Madrid; La Caixa Forum, Barcelona; Arco Madrid; Miami Basel; Art Cologne; Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, etc

BIOGRAFIA COMISSARI Ricardo Iglesias. és llicenciat per la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAM (Madrid), ha continuat els seus estudis dins del món de la creació amb mitjans digitals. Actualment imparteix classes sobre sistemes interactius a la facultat de Belles Arts (UB), on realitza la seva tesi doctoral. El seu treball se centra en la investigació i en l’aplicació de noves tecnologies al camp de l’art en aspectes d’instal.lacions reactives amb elements robòtics, vídeos, sons, sistemes web.

BIO DEL COMISARIO Ricardo Iglesias es licenciado por la Facultad de Filosofía y Letras de la U.A.M. (Madrid), ha continuado sus estudios dentro del mundo de la creación con medios digitales. Actualmente imparte clases sobre sistemas interactivos en la facultad de Bellas Artes (UB), donde realiza su tesis doctoral. Su trabajo se centra en la investigación y en la aplicación de nuevas tecnologías al campo del arte en aspectos de instalaciones reactivas con elementos robóticos, vídeos, sonidos, sistemas web.

He was Fellow between 1996 -1997 at The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, The Rockefeller Foundation and The Lampadia Foundation; and between 1999-2001 at The Academy of Media Arts Köln. Germany. His works has been exhibited at the Museum Ludwig Köln; ZKM Karlsruhe; Museo Nacional y Centro de Arte Reina Sofía Madrid; La Caixa Forum, Barcelona; Arco Madrid; Miami Basel; Art Cologne; Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, etc BIO OF THE CURATOR Ricardo Iglesias degree in the faculty of Philosophy and Letters at the U.A.M (Madrid) continued his studies in the world of creative digital media. Currently he gives classes in Interactive Systems in the Faculty of Fine Arts at the UB, where he realizes his doctoral thesis. His work centers on the investigation and application of new technologies in the field of art from aspects of reactive installations with robotic elements, videos, sounds and web systems.

- 93 -


Convidats / Invitados / Guests

SEQÜENCIES CAPTURADES 20 ‘01" color PAL stereo miniDV Alemanya, 2008

RE-ORIENTANT PAQUETS BIOLÒGICS 20 ‘41" color PAL stereo miniDV Alemanya, 1999

L’AIGUA QUE VE 24’ color PAL stereo miniDV Dinamarca, 2006

- 94 -


© Joâo Torres

JÉRÔME LEFAURE OLIVIER COLLET

4. HOMESESSION

comissaris, comisarios, curators

Desde 2007, Homesession es dedica a projectes curatorials, beques i programes de creació i de residències artístiques a Barcelona. Enfocant cap a l’escena emergent internacional i catalana, els animadors del projecte, Jérôme Lefaure i Olivier Collet, proposen experiments expositius i col.laboracions des del seu lloc de vida transformat en zona semi-públic. Crear nous formats, investigar els límits de la producció artística i descobrir nous talents són els objectius de la seva singular iniciativa.

Desde 2007, Homesession se dedica a proyectos curatoriales, becas y programas de creación y de residencias artisticas en Barcelona. Enfocándose hacia la escena emergente internacional y catalana, los animadores del proyecto, Jérôme Lefaure y Olivier Collet, proponen experimentos expositivos y colaboraciones desde su lugar de vida transformado en espacio semi-público. Crear nuevos formatos, investigar los limites de la producción artística y descubrir nuevos talentos son los objetivos de su singular iniciativa.

From 2007 Homesession is engaged in curator projects, scholarship and programs for artistic creation and residance in Barcelona. Looking at the international and catalan emergent set, Jérôme Lefaure and Olivier Collet, project animators, propose expositive experiments and cooperations starting in the original place of life converting it in a semipublic space. The objectives of their outstanding initiative are creating new formats, investigating the limints of artistic productions and discovering new talents.

www.homesession.org

www.homesession.org

www.homesession.org

- 95 -


Convidats / Invitados / Guests

FITO CONESA Overture, 4’ Video Digital Barcelona 2009-2011

Clareja en un lloc qualsevol gairebé de forma genèrica sense cap licient més que la mera sortida dels habitants de l’est barri. Cotxes que actuen com notes i moviments d’aquesta peça video-musical, introducció o tràiler a un possible drama o simplement l’inici d’un dia mundà. BIOGRAFIA Fito Conesa (Cartagena 1980) centra el seu treball en aquests aspectes gairebé invisibles que canvien o estructuren qualsevol esdeveniment transcendent. La seva necessitat de buscar un cert ordre a les coses el porta a crear enllaços de diferent índole amb el fet imatge i l’esdevenimentmusical, com qui busca una fórmula màgica o intenta mitjançant moviments molt subtils resituar la realitat. Un aspecte desafiador potser el principi d’una gran pel lícula i una nota MI a deshora, començament del millor dels drames, ja sigui en vídeo, en paper o en la vida real.

- 96 -

Amanece en un lugar cualquiera casi de forma genérica sin ningún aliciente más que la mera salida de los habitantes del este barrio. Coches que actúan como notas y movimientos de esta pieza video-musical, introducción o trailer a un posible drama o simplemente el inicio de un día mundano. BIOGRAFÍA Fito Conesa ( Cartagena 1980) centra su trabajo en esos aspectos casi invisibles que cambian o estructuran cualquier acontecimiento trascendente. Su necesidad de buscar un cierto orden a las cosas le lleva a crear links de diferente índole con el hecho imagen y el evento musical, como quien busca una fórmula magica o intenta mediantemovimientos muy sutiles re-situar la realidad. Un mirada desafiante puede ser el principio de una gran película y una nota MI a destiempo el comienzo del mejor de los dramas, ya sea en video, en papel o en la vida real.

There’s a sunrise in some place and the inhabitants of the district are shown without any other motivation than leaving home. In this video-musical piece, cars behave like notes and moviments, wich can be the introduction or a trail of a possible drama, or simply the beginning of a common day. BIOGRAPHY Fito Conesa (Carthage 1980) centers his work on so invisible aspects which change or structure every kind of transcendent event. The need to find an order in everything brings him to create links of different nature between image fact and musical event, such as a magic spell or a thin moviment to re-locate reality. A brave look can be the beginning of a very good film and with the note E (Mi) out of time can start the best of the dramas, on video or paper or in real life.


NATIONAL / HOMESESSION

GWENAEL BÉLANGER Li tournis (Vértigo), 2’ 30" Loop Montreal, 2008

Le tournis és un vídeo de dos minuts trenta segons en bucle que mostra un espai interior (l’estudi de l’artista) com a punt de visió central. La càmera gira contínuament sobre si mateixa, explorant l’espai a gran velocitat. en aquestapanoràmica repetitiva de 360 °, es presenta un esdeveniment, progressivament, a la part superior de la pantalla, apareix una lleugera escuma. Llavors alguna cosa es cau, a continuació, identificant, a poc a poc, que una multitud de miralls es ve a terra. BIOGRAFIA Gwenaël Bélanger va néixer a Rimouski, Quebec el 1975. viu i treballa a Montreal (Canadà). Les obres de Gwenael Bélanger, es centren en els mitjans de la fotografía, vídeo i instal.lació, es basen en una observació crítica de la nostra realitat quotidiana i de la simplicitat inherent a les coses. Per Bélanger, el banal i la normalitat amaguen algun tipus de nucli innat d’importància, que està simplement esperant a ser descobert i per tant ens ofereix, amb un toc d’ironía, una reavaluació del que se’ns presenta a primera vista.

Le Tournis es un vídeo de dos minutos treinta segundos en bucle que muestra un espacio interior (el estudio del artista) como punto de visión central. La cámara gira continuamente sobre sí misma, explorando el espacio a gran velocidad. En esta panorámica repetitiva de 360°, se presenta un evento, progresivamente, en la parte superior de la pantalla, aparece una ligera espuma. Entonces algo se cae. A continuación, identificando, poco a poco, que una multitud de espejos se viene al suelo. BIOGRAFÍA Gwenaël Bélanger nació en Rimouski, Quebec en 1975. Vive y trabaja en Montreal (Canadá). Las obras de Gwenael Belanger, se centran en los medios de la fotografía, vídeo e instalación, se basan en una observación crítica de nuestra realidad cotidiana y de la simplicidad inherente en las cosas. Para Bélanger, lo banal y lo común ocultan algún tipo de núcleo innato de importancia, que está simplemente esperando a ser descubierto- y por lo tanto nos ofrece, con un toque de ironía, una re-evaluación de lo que se nos presenta a primera vista.

Le Tournis is a 2 :30 minute looped video showing an interior space (the artist’s studio) from a central point of view . The camera continually revolves on itself, scanning the space at high speed. In this repetitive 360° panorama, an event arises. Progressively, at the top of the screen, a slight sparkling appears. Then something falls. We then identify, gradually, that a multitude of mirrors come crashing to the ground. BIOGRAPHY Gwenaël Bélanger was born in Rimouski, Quebec in 1975. He lives and works in Montréal (Canada). Gwenael Belanger’s works, focusing on the mediums of photography, video and installation, are based on a critical observation of our daily reality and of the inherent simplicity in things. For Bélanger, the banal and the common hide some sort of innate nucleus of significance which is simply awaiting to be uncovered - and thus offers us, with a touch of irony, a re-evaluation of what is presented to us at first glance.

- 97 -


Convidats / Invitados / Guests

GABRIEL DESPLANQUE Li pòster, 12’ Video HD France, 2010

Dos homes estan parlant. Davant d’ells, un bosc, el cartell d’un bosc o la memòria d’un bosc, no sabem exactament. 1- Crec que tots somiem amb veure un episodi greu, algun dia. Mai succeeix aquest tipus de coses, així que quan hi és, prenem seient i ens preparem, mantenim els ulls ben oberts per gaudir de l’espectacle. Sabem que alguna cosa estranya i intensa està a punt de succeir. És massa bò per deixar-ho passar, molt excitant, per tractar d’aturar-ho. Només esperem que no sigui l’objecte del drama, però per poder veure, viure el drama. 2 - Una mica com el cartell de la selva. Admetem que no és com un cartell d’edat, en passar davant seu, una via d’escapament és possible, és un lloc on tot canvia de sobte.

Dos hombres están hablando. Frente a ellos, un bosque, el cartel de un bosque o la memoria de un bosque, no sabemos exactamente.

Two men are talking. In front of them, a forest, the poster of a forest or the memory of a forest, we don’t know exactly.

1-Creo que todos soñamos con ver un episodio grave, algún día. Nunca sucede, ese tipo de cosas, así que, cuando está ahí, tomamos asiento y nos preparamos, mantenemos los ojos bien abiertos para disfrutar del espectáculo. Sabemos que algo raro e intenso está a punto de suceder. Es demasiado bueno para dejarlo pasar, muy excitante, para tratar de detenerlo. Sólo esperamos que no sea el objeto del drama, pero para poder ver, vivir el drama.

1 -I think we all dream to see a serious episode, someday. It never happens, that kind of things, so, when it’s there, we take a sit and we get ready, we keep our eyes wide open to enjoy the show. We know that something rare and intense is about to happen. It’s too good to pass up, too exciting to try to stop it. We just hope not to be the object of the drama, but to be able to watch, to live the drama.

2 - Un poco como el cartel de la selva. Admitamos que no es como un cartel de edad, al pasar frente a ella, una vía de escape es posible, es un lugar donde todo cambia de repente.

1 - Sí, tens raó.

1- Yes, you’re right. 1 - Sí, tienes razón.

- 98 -

2 - A bit like the poster of the forest. Let’s admit that it’s not such an old poster, when you pass in front of it, an escape is possible, it’s a place where everything changes suddenly.


NATIONAL / HOMESESSION

BIOGRAFIA Es va graduar en l’École Nationale Supérieure de París des arts décoratifs Ensada (escola nacional d’arts decoratives) i de l’escola de Belles Arts de París. Treballa principalment amb la fotografía, vídeo, dibuix i textos. Fa poc va tenir la seva primera exposició individual i una publicació monogràfica presentada a La Ploma Galerie (París). Ha participat en nombroses exposicions col. lectives, com salutació (Grenoble, Bastille centre d’arts) o faules i altres fragments (París escola de Belles Arts). La seva obra també ha estat inclosa en molts festivals de vídeo, com ara Hors pistes (Georges Pompidou, el centre d’art), Videoformes a Clermont-Ferrand, Les Rencontres internationales de video (Madrid, Círculo de Bellas Artes), vídeo travesaños en Toulouse, etc. Actualment viu i treballa a París.

BIOGRAFÍA Se graduó en la Ecole Nationale Supérieure de París des Arts Décoratifs ENSAD (Escuela Nacional de Artes Decorativas) y de la Escuela de Bellas Artes de París. Trabaja principalmente con la fotografía, vídeo, dibujo y textos. Hace poco tuvo su primera exposición individual y una publicación monográfica presentado en La Pluma Galerie (París). Ha participado en numerosas exposiciones colectivas, como saludo (Grenoble, Bastille Centro de Artes) o fábulas y otros fragmentos (París Escuela de Bellas Artes). Su obra también ha sido incluida en muchos festivales de video, tales como Hors pistes (Georges Pompidou, el Centro de Arte), Videoformes en Clermont-Ferrand, Les Rencontres Internationales de la video (Madrid, Círculo de Bellas Artes), Video Travesaños en Toulouse, etc. Actualmente vive y trabaja en París.

BIOGRAPHY Graduated from the Paris Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs ENSAD (National School for Decorative Arts) and from the Paris School of Fine Arts. He works mainly with photography, video, drawing and text. He recently had his first solo show and a monographic publication presented in The Galerie Plume (París). He’s participated in many collective exhibitions, such as Regards (Grenoble, Bastille arts Center) or Fables et Fragments (Paris School of Fine Arts). His work has also been included in many video festivals such as Hors Pistes (Georges Pompidou Art Center), Vidéoformes in Clermont-Ferrand, Les Rencontres Internationales de la video (Madrid, Circulo de Bellas Artes), Traverses Video in Toulouse, etc. Actually lives and works in Paris.

- 99 -


Convidats / Invitados / Guests

MINNA SUONIEMI Miss Kong, 4’ 35" 16mm film transferred to DVD Finland, 2008

Miss Kong retrata una dona saltant en túnica amb sobrepes. L’atenció es centra en el moviment de la càmera lenta enfocant la carn, en primers plans de parts del cos. La imatge mostra una dona com un ésser físic extrem sense la lleugeresa de l’ideal femení. Els sons de la peça, el xoc, panteixant i les bufetades de la carn. El ritme creixent en l’exercici continu és com una rèplica de l’experiència en la pel.lícula King Kong, una presència massa gran i maldestre en relació amb el món circumdant i les seves normes de comportament. La figura de miss Hong Kong combina Kong i la jove que ell adora. BIOGRAFIA És graduada de l’Acadèmia de Belles Arts de Hèlsinki i la Universitat d’Art i Disseny de Hèlsinki. Ella ha treballat activament com a artista visual des de 1996. Des de 2005 és catedràtica de Belles Arts de la Universitat de Tampere de Ciències Aplicades. Suoniemi viu i treballa a Hèlsinki i Tampere, i està al corrent de la Huoltamo galeria i l’espai del projecte que té a Tampere.

- 100 -

Miss Kong retrata a una mujer saltando en túnica con sobrepeso. La atención se centra en el movimiento de la cámara lenta enfocando de la carne, en los primeros planos de partes del cuerpo. La imagen muestra a una mujer como un ser físico extremo sin la ligereza del ideal femenino. Los sonidos de la pieza, el choque, jadeando y las bofetadas de la carne, el ritmo creciente en el ejercicio continuo. Se replica la experiencia de la película King Kong de una presencia demasiado grande y torpe en relación con el mundo circundante y sus normas de comportamiento. La figura de Miss Hong Kong combina a Kong y a la joven que él adora.

BIOGRAFÍA Minna Suoniemi (n. 1972) graduada de la Academia de Bellas Artes de Helsinki y la Universidad de Arte y Diseño de Helsinki. Ella ha trabajado activamente como artista visual desde 1996. Desde 2005 es catedrático de Bellas Artes de la Universidad de Tampere de Ciencias Aplicadas. Suoniemi vive y trabaja en Helsinki y Tampere y en Huoltamo galería y el proyecto espacio en Tampere.

Miss Kong portrays an overweight woman jumping robe. The focus is in the slow motion movement of the flesh, which is shot in close-ups of body parts. The image shows a woman as an extreme physical being without the lightness of the feminine ideal. The sounds in the piece, the bumping and gasping and the slapping of flesh, gain pace as the exercise continues. It replicates the experience of the film King Kong of a presence that is too big and clumsy in relation to the surrounding world and its rules of behaviour. The figure of Miss Kong combines Kong and the young woman that he worships. BIOGRAPHY Minna Suoniemi (b. 1972) is a graduate of the Academy of Fine Arts in Helsinki and the University of Art and Design in Helsinki. She has actively worked as visual artist since 1996. Since 2005 she is a senior lecturer in Fine Arts at the Tampere University of Applied Sciences. Suoniemi lives and works in Helsinki and Tampere and runs Huoltamo gallery and project space in Tampere.


NATIONAL / HOMESESSION

VIRGINIE LAGANIERE Transit, 2’ 49" Canadà, 2004

En aquest curt de vídeo monocanal es poden escoltar i veure les mostres registrades en els espais de transició periurbanes [carrils de la carretera, les parades de descans, restaurants i parades de camions]. aquests llocs anònims, intercanviables sense identitat pròpia, indeterminats i sense destí cert deixen espai per al vol, una deriva de la ment que pot, d’aquesta manera, qüestionar la possibilitat de la imaginació en els contextos en què és sobrecodificada la informació. BIOGRAFIA Virginie Laganière [Mont-real / Canadà] treballa en el camp de l’art de nous mitjans, on les consideracions per a la tecnologia de [els mitjans], sociopolítica, els aspectes de la psique humana i l’espai construït es converteixen en elements integrals en l’elaboració dels entorns en situ. Els seus treballs de vídeo i d’instal•lacions en llocs específics s’han demostrat a nivell internacional. Ella és també la co-fundadora del projecte de so de The maconik majesties i fa el so / soroll amb Woman With Kitchen Appliances (Dona amb aparells de cuina) [WWKA] des de 2010.

En este corto de vídeo monocanal se pueden escuchar y ver las muestras registradas en los espacios de transición peri urbanas [carriles de la carretera, las paradas de descanso, restaurantes y paradas de camiones]. Estos lugares anónimos, intercambiables sin identidad propia, indeterminados y sin destino cierto dejan espacio para el vuelo, una deriva de la mente que puede, de este modo, cuestionar la posibilidad de la imaginación en los contextos en que es sobrecodificada la información. BIOGRAFÍA Virginie Laganière [Montreal / Canadá] trabaja en el campo del arte de nuevos medios, donde las consideraciones para la tecnología de [los medios], sociopolítica, los aspectos de la psique humana y el espacio construido se convierten en elementos integrales en la elaboración de los ambientes in situ. Sus trabajos de vídeo y de instalaciones site specific se han realizado a nivel internacional. Ella es también el co-fundador del proyecto El sonido de la Majestades Maconik y hace sonido / ruido con Mujer con acomodación de la cocina [WWKA] desde 2010.

In this short single-channel video one can hear and see samples recorded in periurban transition spaces [highway lanes, rest stops, restaurants and truck stops]. This anonymous, interchangeable places without any identity of their own, indetermined and without destination certainly leave space for flight, a drift of the mind which can, in this way, question the possibility of imagination in contexts that are overcoded with information. BIOGRAPHY Virginie Laganière [Montreal/ Canada] works in the field of new media arts, where considerations for technology [media], sociopolitics, aspects of the human psyche and built space become integral elements in the elaboration of in situ environments. Her video works and site specific installations have been shown internationally. She is also the co-founder of the sound project The Maconik Majesties and she makes sound / noise with Woman With Kitchen Appliances [WWKA] since 2010.

- 101 -


Convidats / Invitados / Guests

AGGTELEK Notre sukin monde o L’ADN de l’Art 5’ 26" Barcelona, 2010

Aquesta obra és una escultura, però només es presenta un vídeo que fa la funció d’un producte comercial. L’escultura només pot ser adquirida a través del vídeo. Està inspirada en els conceptes de Site i Non-site Specific de Robert Smithson. L’escultura en estar només present en un vídeo comercial pertanyeria al Non-site. Això pot acabar derivant en una obra efímera o destructiva, ja que si l’obra no es ven deixarà d’existir. Per contra, es pot convertir en un Site Specific si és adquirida. BIOGRAFIA AGGTELEK (1978 Barcelona) és el nom artístic del projecte de Gema Perales i Xandro Vallès. Des dels seus inicis com a col.lectiu el 2003 han investigat i realitzat obres al voltant del escultòric i el performatiu, especialment a través de vídeo. El seu treball, formalitzat a través de disciplines diverses com la performance, el dibuix, la fotografia, instal lació, etc. relativitza el fet de creador com a autor únic, posant en dubte l’obsessió de l’artista per conceptualitzar objectes.

- 102 -

Esta obra es una escultura, pero sólo se presenta un video que hace la función de un producto comercial. La escultura sólo puede ser adquirida a través del video. Está inspirada en los conceptos de Site y Nonsite Specific de Robert Smithson. La escultura al estar sólo presente en un video comercial perteneceria al Non-site. Esto puede acabar derivando en una obra efímera o destructiva, ya que si la obra no se vende dejará de existir. Por el contrario, se puede convertir en un Site Specific si es adquirida. BIOGRAFÍA AGGTELEK (1978 Barcelona) es el nombre artístico del proyecto de Gema Perales y Xandro Vallès. Desde sus inicios como colectivo en 2003 han investigado y realizado obras en torno a lo escultórico y lo performativo, especialmente a través de video. Su trabajo, formalizado a través de disciplinas diversas como la performance, el dibujo, la fotografía, instalación, etc. relativiza el hecho de creador como autor único, poniendo en tela de juicio la obsesión del artista por conceptualizar objetos.

This work is a sculpture, but we show only a video wich have a commercial function for the product . Sculpture can be acquire only through the video. It’s inspired by Robert Smithson’s concepts of Specific Site and No-Site. The sculpture exists only in a commercial video so it belongs to No-Site, that will eventuate in an ephemeral or destructive artwork because if it doesn’t sell it will cease to exist. On the contrary, it will be a Specific Site if someone buys it. BIOGRAPHY AGGTELEK (1978 Barcelona) is the name in art of the Gema Perales y Xandro Vallès’s project. From the beginning as collective in 2003, they explore and create works about sculptural and performing in video. With differents discipline as performance, design, fotography, installation, etc, their work relativizes the idea of creators as unic author, questioning the artist’s obsession to conceptualize objects.


NATIONAL / DIBINa

5. DIBINa Digital Büro of International Art

ALEX BRAHIM

comissari, comisario, curator

La plataforma DIBINa és un node de management artístic, producció i programació cultural, gestió de patrocinis i comunicació relacional al voltant dels seus continguts. Co-fundada per Alex Brahim i Tania Brett, dibina elabora programes independents i coordina de forma permanent l’espai Antiga Casa Haiku a Barcelona, on centralitza les seves activitats. BIOGRAFIA Alex Brahim (1977) . Comissari independent. Transita gestió, producció, programació i comunicació cultural. Col.labora de forma permanent amb mitjans de tendències, col.lectius artístics i creatius de diverses àrees. Ha desenvolupat projectes a La Casa Encendida, CCCB, Matadero Madrid, Espai Cultural Caja Madrid Barcelona, Off Limits, Cercle de Belles Arts, Sala d’Art Jove o Museu de l’Empordà, entre altres.

www.dibina.net www.antiguacasahaiku.org

La plataforma DIBINa es un nodo de management artístico, producción y programación cultural, gestión de patrocinios y comunicación relacional en torno a sus contenidos. Co-fundada por Alex Brahim y Tania Brett, DIBINa elabora programas independientes y coordina de forma permanente el espacio Antigua Casa Haiku en Barcelona, donde centraliza sus actividades. BIOGRAFÍA Alex Brahim (1977). Comisario independiente. Transita gestión, producción, programación y comunicación cultural. Colabora de forma permanente con medios de tendencias, colectivos artísticos y creativos de diversas áreas. Ha desarrollado proyectos en La Casa Encendida, CCCB, Matadero Madrid, Espai Cultural Caja Madrid Barcelona, Off Limits, Círculo de Bellas Artes, Sala d’Art Jove o Museu de L’Empordà, entre otros. www.dibina.net www.antiguacasahaiku.org

The DIBINa platform is a node of artistic management, production and cultural programming, sponsorship and relational communication about its contents. Cofounded by Alex Brahim and Tania Brett, DIBINa develops independent programs and coordinates permanently the Antigua Casa Haiku space in Barcelona, where centralizes its activities. BIOGRAPHY Alex Brahim (1977). Independent curator. Handles cultural management, production, programming and communication. Working continuously with trend medias, artistic and creative groups from different areas. He developed projects in La Casa Encendida, CCCB, Matadero Madrid, Espai Cultural Caja Madrid Barcelona, Off Limits, Círculo de Bellas Artes, Sala d’Art Jove o Museu de L’Empordà, etc.

www.dibina.net www.antiguacasahaiku.org

- 103 -


Convidats / Invitados / Guests

NOT WITHOUT MY MUSIC

Not without my music és una playlist personal de vídeos d’artistes de Barcelona, el treball no seria el mateix sense l’empremta essencial de la música en les seves vides. Un cordial screening monocanal que recorre, amb certa voluntat de cadència, un itinerari on la música exerceix com artefacte vertebrador i element dissonant, obrint pas a un ventall de lectures al voltant del musical com a element que infongui el sentit de la imatge. El sonor com a qualitat omnipresent en la vida humana i els registres de la música i el musical que transcendeixen el lloc mateix del sonor, el seu hàbitat natural, per entrar en diàleg amb la imatge, l’espai, el cos i els imaginaris que de les seves conjuncions i derives històriques esdevenen. Amb Sergi Botella, Fito Conesa, Carles Congost, José Antonio Delgado aka Anamor, Xavier Gavin, Sònia Gómez + Txalo Tolosa, Esther Planas, Alejandro Vidal

- 104 -

Not without my music es una playlist personal de videos de artistas de Barcelona, cuyo trabajo no sería el mismo sin la impronta esencial de la música en sus vidas. Un cordial screening monocanal que recorre, con cierta voluntad de cadencia, un itinerario donde la música ejerce como artefacto vertebrador y elemento disonante, abriendo paso a un abanico de lecturas en torno a lo musical como elemento que infunda el sentido de la imagen.Lo sonoro como cualidad omnipresente en la vida humana y los registros de la música y lo musical que trascienden el lugar mismo de lo sonoro, su hábitat natural, para entrar en diálogo con la imagen, el espacio, el cuerpo y los imaginarios que de sus conjunciones y derivas históricas devienen. Con Sergi Botella, Fito Conesa, Carles Congost, Jose Antonio Delgado aka Anamor, Xavier Gavin, Sònia Gómez + Txalo Tolosa, Esther Planas, Alejandro Vidal.

Not without my music is a personal playlist of videos of artists from Barcelona, whose work would not be the same without the essential mark of music in their lives. A friendly single-channel screening that runs, with some willingness to cadence, a route where the music serves as structuring device and dissonant element, making way for a range of lectures about the music as an element that instills a sense of the image. The sound quality as an ubiquitous quality in human life and the music records and the music that transcend the place of sound, its natural habitat, to be in dialogue with image, space, body and imaginary that becomes with conjunctions and historical drift. With Fito Conesa, Carles Congost, Jose Antonio Delgado aka Anamor, Sònia Gómez + Txalo Tolosa, Esther Planas, Alejandro Vidal,


NATIONAL / DIBINa

SUPERCAMPIÓ Carles congost, 4’ 10" Betacam SP transferit a DVD 2000

Una àcida recreació del clàssic televisiu Sesame Street, en el qual un ninot de feltre és encarregat d’intermediar entres els diferents continguts del programa. En aquest cas Mr Cd Eyes entrevista Genís Segarra (Astrud, Hidrogenesse, Austrohúngaro), que no sembla disposat a acceptar el cúmul de tòpics que el ninot vol imposar sobre ell i la seva imatge.

A sour recreation of the classic television show Sesame Street, in which a stuffed felt is responsible for mediating between the different program contents. In this case Mr Cd Eyes interview Genis Segarra (Astrud, Hidrogenesse, Austria-Hungary), who does not seem willing to accept the cluster of topics that the doll wants to impose on him and his image.

BIOGRAFIA Carles Congost treballa en diferents mitjans per reflexionar sobre els processos de creació i producció de les obres artístiques i la manera en què s’imbriquen amb la vida. Els seus referents estètics provenen de l’univers pop, la música popular, l’estètica de masses, el video-musical, la sèrie B, i la cultura televisiva. La seva obra analitza la trobada entre alta i baixa cultura en diverses expressions artístiques que abasten el disseny, la moda o la publicitat juvenil.

Una ácida recreación del clásico televisivo Sesame Street en el que un muñeco de fieltro es encargado de intermediar entres los distintos contenidos del programa. En este caso Mr. Cd Eyes entrevista Genís Segarra (Astrud, Hidrogenesse, Austrohúngaro), quien no parece dispuesto a aceptar el cúmulo de tópicos que el muñeco quiere imponer sobre él y su imagen. BIOGRAFÍA Carles Congost trabaja en distintos medios para reflexionar sobre los procesos de creación y producción de las obras artísticas y el modo en que se imbrican con la vida. Sus referentes estéticos provienen del universo pop, la música popular, la estética de masas, el video-musical, la serie B, y la cultura televisiva. Su obra analiza el encuentro entre alta y baja cultura en diversas expresiones artísticas que abarcan el diseño, la moda o la publicidad juvenil.

www.carlescongost.blogspot.com www.galeriajoanprats.com www.horrachmoya.com lnx.artericambi.org

www.carlescongost.blogspot.com www.galeriajoanprats.com www.horrachmoya.com lnx.artericambi.org

www.carlescongost.blogspot.com www.galeriajoanprats.com www.horrachmoya.com lnx.artericambi.org

BIOGRAPHY Carles Congost works with different medias to reflect about processes of creation and production of artistic works and how they are intertwined with life. His aesthetic referents come from the pop universe, the pop music, the aesthetics of masses, the musical video, series B, and the TV culture. His work examines the encounter between high and low culture in artistic forms, including design, fashion or youth advertising.

- 105 -


Convidats / Invitados / Guests

ALEJANDRO VIDAL Pushing up the power, 2 ‘ DVD 2007

La càmera en retrocès. En aquest cas, la fragmentació del cos s’aconsegueix amb una llum estroboscòpica: cap dels cossos apareixen ballant en conjunt en el vídeo, la llum els talla en trossos com si fos un ganivet afilat.Però la massa de la gent no veu aquesta acció agressiva com una amenaça: Amb el so d’una guitarra acústica, (i no amb el so electrònic de la música techno), oscil.len a càmera lenta d’un costat a un altre en la foscor. BIOGRAFIA Alejandro Vidal ha exposat en museus i centres d’art com Participant Inc Nova York, Kunsthalle Winterthur; Fundació La Caixa, Barcelona; Palazzo delle Papesse, Sienna, Schirn Kunsthalle, Frankfurt, The Museum of Contemporary Art, Taipei, MEUS, Sao Paulo, DA2, Salamanca ; Kling & Bang, Reikjavik, Mambo Bologna i Kunstmuseum Berna. Ha exposat en les galeries ARTRA Milan; Joan Prats Barcelona; Elba Benitez Madrid, Thomas Schulte i Play Berlin i Monitor Roma.

www.alejandro-vidal.com

- 106 -

La cámara en retroceso. En este caso, la fragmentación del cuerpo es logrado con una luz estroboscópica: ninguna de los cuerpos aparecen bailando en conjunto en el video, la luz los corta en pedazos como si fuera un cuchillo afilado. Pero la masa de la gente no ve esta acción agresiva como una amenaza: Con un sonido de guitarra acústica, (y no con el sonido electrónico de la musica techno) oscilan en cámara lenta de un lado a otro en la oscuridad.

BIOGRAFÍA Alejandro Vidal ha expuesto en museos y centros de arte como Participant Inc Nueva York, Kunsthalle Winterthur; Fundació La Caixa, Barcelona; Palazzo delle Papesse, Sienna; Schirn Kunsthalle, Frankfurt; The Museum of Contemporary Art,Taipei ; MIS, Sao Paulo; Da2, Salamanca; Kling & Bang, Reikjavik; Mambo Bologna y Kunstmuseum Berna. Ha expuesto en las galerías ARTRA Milan; Joan Prats Barcelona; Elba Benitez Madrid; Thomas Schulte y Play Berlin y Monitor Roma. www.alejandro-vidal.com

The camera draws back. Here, the fragmentation of the body is executed by a stroboscope light: none of the dancing bodies appear as a whole in the video, the light cuts them into pieces as if it were a sharp knife. But the mass of people does not see this aggressive action as a threat at all: To the sound of an acoustic guitar, (and not to the electronic sound of techno-music) they sway in slow motion from side to side in the darkness. BIOGRAPHY Alejandro Vidal exhibited in museums and art centers as Participant Inc Nueva York ,Kunsthalle Winterthur; Fundació La Caixa, Barcelona; Palazzo delle Papesse, Sienna; Schirn Kunsthalle, Frankfurt; The Museum of Contemporary Art,Taipei ; MIS, Sao Paulo; Da2, Salamanca; Kling & Bang, Reikjavik; Mambo Bologna y Kunstmuseum Berna. Ha expuesto en las galerías ARTRA Milan; Joan Prats Barcelona; Elba Benitez Madrid; Thomas Schulte and Play Berlin and Monitor Roma.

www.alejandro-vidal.com


NATIONAL / DIBINa

FITO CONESA Música de cambra, 3’18 HDV 2008

Fito Conesa va gravar l’ascensor de l’edifici on viu a Barcelona i el va enviar la pel.lícula a Miguel Leiria perquè ell, amb el contrabaix des de Lisboa, li posés banda sonora basant-se en la imatge com a única partitura. Es van conèixer per myspace i van decidir treballar junts en aquest projecte de enaltiment de la quotidianitat, sense una sola conversa Telefónica i la web com a única eina.

Fito Conesa grabó el ascensor del edificio en el que vive en Barcelona y le mandó la película a Miguel Leiria para que él, con el contrabajo desde Lisboa, le pusiera banda sonora basándose en la imagen como única partitura. Se conocieron por myspace y decidieron trabajar juntos en este proyecto de ensalzamiento de lo cotidiano, sin una sola conversación Telefónica y la web como única herramienta.

BIOGRAFIA Fito Conesa és llicenciat per la Universitat de Barcelona. Primer premi en la convocatòria joves artistes de Cartagena 2001 i 2004. Ha participat en diverses col.lectives com BCNProduccio 2009 o Intervenció en els Vestíbuls de Caixaforum de Tarragona i Lleida. Recentment va impartir un taller en el marc del projecte educatiu de Caixaforum Barcelona i del Macba en família. Actualment té residència de dos anys a Hangar.

BIOGRAFÍA Fito Conesa es icenciado por la Universidad de Barcelona. Primer premio en la convocatoria jóvenes artistas de Cartagena 2001 y 2004. Ha participado en diversas colectivas como BCNProduccio 2009 o Intervención en los Vestíbulos de Caixaforum de Tarragona y Lleida. Recientemente impartió un taller en el marco del proyecto educativo de Caixaforum Barcelona y del Macba en familia. Actualmente tiene residencia de dos años en Hangar.

www.fitoconesa.com

www.fitoconesa.com

Fito Conesa recorded the elevator of the building in which lives in Barcelona and he sent the film to Miguel Leiria, who, with the bass from Lisbon, puts soundtrack using the image as the only score. They met on myspace and decided to work together on this project of glorification of everyday life, without a single phone call and with the web as unique tool. BIOGRAPHY Fito Conesa is graduated of the University of Barcelona. First award in the young artists call of Cartagena 2001 and 2004. He participated in such collective exhibition as BCNProduccio 2009 or intervention in the lobbies of Caixaforum Tarragona and Lleida. Recently gave a workshop for the Barcelona Caixaforum and MACBA en familia educational projects. Currently he has two year residency at Hangar.

www.fitoconesa.com

- 107 -


Convidats / Invitados / Guests

SERGI BOTELLA The Loser n.10 El Jardí 3’ 10" Video DV Pal 2006

Un vídeo partint d’una performance, barrejant elements de la meva relació amb Terrassa, en un escenari oníric i lliure, totalment nostàlgic per a mi, com és el camp de Hoquei herba on jo jugava, el CD Terrassa . La imatge es nodreix de ressenyes i referents, la música que escoltava, la gent, i com la veia, les meves pors i victòries, tot regirat com creant un somni a posta des de l’estètica pròpia i gustos interiors.

Un vídeo partiendo de una performance, mezclando elementos de mi relación con Terrassa, en un escenario onírico y libre, totalmente nostálgico para mi, como es el campo de Hockey hierba donde yo jugaba, el CD Terrassa. La imagen se nutre de reseñas y referentes, la música que escuchaba, la gente, y como la veía, mis miedos y victorias, todo revuelto como creando un sueño a posta desde la estética propia y gustos interiores.

BIOGRAFIA La meva feina consisteix a relacionar l’entorn directe amb el fictici, i així modelar les relacions i poden jugar amb els sentiments i les diferents situacions entre emissor i receptor. La sèrie The Loser (2006) marca els traços d’un format propi d’acció i una permanent necessitat de jugar amb la realitat en instal. lacions, accions, o vídeos. Més tard accions i instal.lacions mostren l’exercici de barrejar el vital amb la ficció.

BIOGRAFÍA Mi trabajo consiste en relacionar el entorno directo con lo ficticio, y así moldear las relaciones pudiendo jugar con los sentimientos y las diferentes situaciones entre emisor y receptor. La serie The Loser (2006) marca los trazos de un formato propio de acción y una permanente necesidad de jugar con lo real en instalaciones, acciones, o videos. Mas tarde acciones e instalaciones muestran el ejercicio de mezclar lo vital con la ficción.

www.sergibotella.com www.hangar.org

www.sergibotella.com www.hangar.org

- 108 -

A video based on a performance, mixing elements of my relationship with Terrassa, in a dreamlike and free setting, totally nostalgic for me, as the grass of the field where I played Hockey, the CD Terrassa. The image draws in reviews and benchmarks, music listening, people, and how I saw them, my fears and victories, everything scrambled crates a dream of my own aesthetical and interior taste. BIOGRAPHY My job is relate the immediate environment with the fictitious, and thus shape the relations could play with the feelings and the different situations between sender and receiver. The series The Loser (2006) marks the outlines of an action’s own format and a continuing need to play with reality in installations, actions, or videos. Later actions and installations show the exercise of mixing vital and fiction.

www.sergibotella.com www.hangar.org


NATIONAL / DIBINa

JOSÉ ANTONIO DELGADO AKA ANAMOR Spam Love, 4’15" DVD, vídeo monocanal HD 2011

Videoclip del tema homònim creat per Anamor i Amós Piñeros per Jo només vull Amárketing Baby!, Concertperformance que a través de 7 temes musicals originals i altres tants moments performàtics, identifica i relaciona procediments i estratègies del màrqueting amb les tàctiques de l’amor i la seducció. En Spam Love Anamorós és un baladista romàntic que personalitza al correu Spam com a un amant no correspost. BIOGRAFIA José Antonio Delgado García / Anamor Performer i artista visual. Comença la seva pràctica a la Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (Holanda). Realitza workshops i col. laboracions amb Coco Fusco, Guillermo Gómez Peña, Sonia Gómez, Joan Casellas o Lydia Lunch. Participa en festivals com eBent 02, 07 i 08 o Galata-perform Istanbul i en galeries i centres com Addaya, H20, Ferran Cano, Centre d’Art Santa Mònica, Antiga Casa Haiku, Escorxador Madrid o CCCB.

www.anamor.es

Videoclip del tema homónimo creado por Anamor y Amós Piñeros para Yo sólo quiero Amárketing Baby!, conciertoperformance que a través de 7 temas musicales originales y otros tantos momentos performáticos, identifica y relaciona procedimientos y estrategias del marketing con las tácticas del amor y la seducción. En Spam Love Anamor es un baladista romántico que personaliza al correo Spam como a un amante no correspondido. BIOGRAFÍA José Antonio Delgado García / Anamor Performer y artista visual. Comienza su practica en la Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (Holanda). Realiza workshops y colaboraciones con Coco Fusco, Guillermo Gómez Peña, Sonia Gómez, Joan Casellas o Lydia Lunch. Participa en festivales como Ebent 02, 07 y 08 o Galata-perform Estambul y en galerías y centros como Addaya, H20, Ferrán Cano, Centre d’Art Santa Mònica, Antigua Casa Haiku, Matadero Madrid o CCCB. www.anamor.es

Videoclip of the homonym track created by Anamor and Amos Piñeros for Yo sólo quiero Amárketing Baby!, performing concert that, through 7 original songs and many other performative moments, identifies and relates procedures and marketing strategies with the tactics of love and seduction. In Spam Love, Anamor is a romantic balladeer and customizes the mail Spam as an unrequited lover. BIOGRAPHY José Antonio Delgado García / Anamor Performer and visual artist. Starts his work in the Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (Netherlands). He creates workshops y collaborations with Coco Fusco, Guillermo Gómez Peña, Sonia Gómez, Joan Casellas o Lydia Lunch. Participating in such festivals as Ebent 02, 07 and 08 o Galata-perform Istambul and in galleries and art center as Addaya, H20, Ferrán Cano, Centre d’Art Santa Mònica, Antigua Casa Haiku, Matadero Madrid or CCCB. www.anamor.es

- 109 -


Convidats / Invitados / Guests

XAVIER GAVIN Perfect Stranger, 7’ 04" Suport MiniDV 2008

Fusió en la profusió. La recerca de la completesa. La tornada del androgin. El cicle de la mort. Roses escopides que rebenten com bales a la templa. Videoescultures. Habitar en l’altre que et habita. Gir del subjecte de la (auto) representació. My house is your house, and your house is mine. Is love Devotion one’s self abortion? BIOGRAFIA Xavier Gavin és vídeo artista, performer, músic, poeta, tatuador, dibuixant de còmics, activista de l’ésser. El seu treball s’ha pogut veure a: Festival Flux, Centre d’Art Santa Mònica i Caixafòrum Barcelona; Nits Digitals de Vic, Fragil, Musée Bonnat, Bayonne; Òptica Festival Madrid; Festival de cinema de Stresa, Itàlia; Digital Long Island Media Festival , New York; Athens videoart Festival o Festival de Cinema de Las Palmas de Gran Canàries. http://vimeo.com/user1673312/ videos

- 110 -

Fusión en la profusión. La búsqueda de la completitud. El retorno del andrógino. El ciclo de la muerte. Rosas escupidas que revientan como balas en la sien. Videoescultura. Habitarse en el otro que te habita. Giro del sujeto de la (auto)representación. My house is your house, and your house is mine. Is love devotion one’s self abortion? BIOGRAFÍA Xavier Gavin es video artista, performer, músico, poeta, tatuador, dibujante de comics, activista del ser. Su trabajo se ha podido ver en: Festival Flux, Centre d’Art Santa Mònica i Caixafòrum Barcelona; Nits Digitals de Vic; Fragil, Musée Bonnat, Bayonne; Optica Festival Madrid; Festival de cine de Stresa, Italia; Digital Long Island Media Festival, New York; Athens videoart Festival o Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canarias.

Fusion in profusion. The search for completeness. The Return of the androgyne. The cycle of death. Rosas busting like bullets spit in the temple. Videosculptures. Dwell in the other you live. Rotating the subject of (self) representation. My house is your house, and your house is mine. My house is your house, and your house is mine. Is love devotion one’s self abortion?

http://vimeo.com/user1673312/ videos

http://vimeo.com/user1673312/ videos

BIOGRAPHY Xavier_Gavin is video artist, performer, musician, poet, tattoo artist, cartoonist, activist of being. His work has been seen in: Flux Festival, Centre d’Art Santa Mònica i Caixafòrum Barcelona; Nits Digitals Vic; Fragil, Musée Bonnat, Bayonne, Optica Festival, Madrid Film Festival Stresa, Italy, Digital Long Island Media Festival , New York, Athens videoart Festival and Film Festival of Las Palmas de Gran Canarias.


NATIONAL / DIBINa

ESTHER PLANAS All cats are grey, 7’ 40" DVD 2007

DE NIT TOTS ELS GATS SÓN NEGRES Un cover de la meva cançó preferida, Dirty snow de The Cure com a banda sonora per una nova pel.lícula basada en el que considero una tradició de les meves pel.lícules: barreja de vampirs, l’addicció, el cinema i l’amor. Aquesta peça també va ser part d’una instal.lació de tècnica mixta de pintura, obra sobre paper, el so i la pel.lícula: Fritz Lang reuneix Cocteau, Les Enfants Terribles i Maya Deren, l’amor impossible, l’hipnotisme, gràfics mèdics, Irma Vep i la caixa oriental.

TODOS LOS GATOS SON PARDOS Un cover de mi canción favorita, Dirty Snow de The Cure como banda sonora para una nueva película basada en lo que considero una tradición de mis películas: mezcla de vampiros, la adicción, el cine y el amor. Esta pieza también fue parte de una instalación de técnica mixta de pintura, obra sobre papel, el sonido y la película: Fritz Lang reúne Cocteau, Les Enfants Terribles y Maya Deren, el amor imposible, el hipnotismo, gráficos médicos, Irma Vep y la caja oriental.

BIOGRAFIA Esther Planas és una artista visual i performer. El seu treball explora la trobada atzarósa que les seves múltiples activitats generen en el context de les pràctiques artístiques, debatent-se entre il.lustració de referències culturals i aproximacions més subjectives i intimistes a aquestes fonts: moviment, cinema, veu, guitarra, nightclub, publicacions, collage, so, muntatge, collage, fotocòpies, ready-mades, filosofia, material d’arxiu, curadoria i història.

BIOGRAFÍA Esther Planas es artista visual y performer. Su trabajo explora el encuentro azaroso que sus múltiples actividades generan en el contexto de las prácticas artísticas, debatiéndose entre ilustración de referencias culturales y aproximaciones más subjetivas e intimistas a dichas fuentes: movimiento, cine, voz, guitarra, nightclub, publicaciones, collage, sonido, montaje, collage, fotocopias, ready-mades, filosofía, material de archivo, curaduría e historia.

http://estherdeplanas.blogspot.com/ www.clubesther.biz

http://estherdeplanas.blogspot.com/ www.clubesther.biz

ALL CATS ARE GREY A cover by my band Dirty Snow of my favourite song from The Cure as the soundtrack for a new film, based on what I consider a tradition for my films: mixing vampires, addiction, cinema and love. This piece was also part of a mixed-media installation including paintings, work on paper, sound and film: Fritz Lang meets Cocteau, Les Enfants Terribles and Maya Deren, impossible love, hypnotism, medical graphics, Irma Vep and the oriental box. BIOGRAPHY Esther Planas is a visual artist and performer. His work explores the chance encounter that its many activities generate in the artistic practices context, torn between the illustration of cultural references and more subjective and intimate aproximations to these sources: movement, cinema, voice, guitar, nightclub, publishing, collage, sound , assembly, photocopying, ready-mades, philosophy, archival material, curators and history.

http://estherdeplanas.blogspot.com/ www.clubesther.biz

- 111 -


Convidats / Invitados / Guests

SÒNIA GÓMEZ I TXALO TOLOSA Joan Conesa, 2’10" DVD 2009

Juan Conesa és un professor d’Ikebana de Múrcia que va contractar els serveis de Sònia Gómez, dins del seu projecte Experiències amb un desconegut i sota la modalitat Club Company Dancer. Sònia va aprofitar l’intercanvi amb Juan per a gravar aquesta peça, concebuda inicialment com una campanya institucional que advoca per les expressions artístiques corporals com a pràctiques de salut física.

Juan Conesa es un profesor de Ikebana de Murcia que contrató los servicios de Sònia Gómez, dentro de su proyecto Experiencias con un desconocido y bajo la modalidad Club Company Dancer. Sònia aprovechó el intercambio con Juan para grabar esta pieza, concebida inicialmente como una campaña institucional que aboga por las expresiones artísticas corporales como prácticas de salud física.

BIOGRAFIES Sònia Gómez és ballarina, performer i empresària. Estudia Dansa Contemporània i Coreografia a l’Institut del Teatre de Barcelona ia PARTS Brussel.les. Ha treballat amb General Elèctrica, La Carnisseria Teatre i La Fura dels Baus. Ha col.laborat amb Joan Morey, Juanjo Sáez, Chicks on speed, Txell Miras, Sergi Fäustino, Carles Salas, Álex Brahim i ComRadio. Des de 2004 crea la seva companyia i els seus propis espectacles i performances.

BIOGRAFÍAS Sònia Gómez es bailarina, performer y empresaria. Estudia Danza Contemporánea y Coreografía en el Institut del Teatre de Barcelona y en P.A.R.T.S Bruselas. Ha trabajado con General Eléctrica, La Carnicería Teatro y La Fura dels Baus. Ha colaborado con Joan Morey, Juanjo Sáez, Chicks on speed, Txell Miras, Sergi Fäustino, Carles Salas, Álex Brahim y ComRadio. Desde 2004 crea su compañía y sus propios espectáculos y performances.

www.soniagomez.com www.ciasoniagomez.blogspot.com

www.soniagomez.com www.ciasoniagomez.blogspot.com

- 112 -

Juan Conesa is a professor of Ikebana of Murcia which engaged the services of Sònia Gómez, within his project Experiencias con un desconocido, under the modality Club Company Dancer. Sònia took the exchange with Juan to record this piece, originally conceived as a corporate campaign that advocates for body artistic expression and physical health practices. BIOGRAPHIES Sònia Gómez is dancer, performer and business woman. She studies Contemporary Dance and Choreography in the Institut del Teatre in Barcelona and at P.A.R.T.S. Brussels. She has worked with General Electric, La Carnicería Theater and La Fura dels Baus. Collaboring with Joan Morey, Juanjo Sáez, Chicks on speed, Txell Miras, Sergi Faustino, Carlos Salas, Alex Brahim and ComRadio. Since 2004 she created her company and her own shows and performances.

www.soniagomez.com www.ciasoniagomez.blogspot.com


NATIONAL / DIBINa

Txalo Toloza-Fernández és videocreador, performer i comissari. Ha especialitzat el seu treball en la creació audiovisual dirigida a les arts vives. Col.laborador habitual de la perfomer Sònia Gómez i del director d’escena Roger Bernat, Tots els garndes tenen problemes de pell és el seu primer espectacle en solitari. En l’actualitat prepara Tròpic, el seu següent projecte escènic.

Txalo Toloza-Fernández es videocreador, performer y comisario. Ha especializado su trabajo en la creación audiovisual dirigida a las artes vivas. Colaborador habitual de la perfomer Sònia Gómez y del director de escena Roger Bernat, Todos los garndes tienen problemas de piel es su primer espectáculo en solitario. En la actualidad prepara Trópico, su siguiente proyecto escénico.

Txalo Toloza-Fernández is Video producer, performer and curator. He has pecialized his work in creating audiovisual work aimed at the contemporary arts. Regular collaborator of the performer Sònia Gómez and of the stage director Roger Bernat, Todos los garndes tienen problemas de piel is his first solo show. He is currently preparing Trópico, his next stage project.

www.miprimerdrop.com

www.miprimerdrop.com

www.miprimerdrop.com

- 113 -


Secció plasma Sección plasma Plasma section

Almagul Menlibayeva / Butterflies of Aisha Bibi / 2010

HOTEL AMISTER

17- 19/05/2011 HOTEL AMISTER – Av. Roma 93/95 –


17/05/2011

ALMAGUL MENLIBAYEVA Butterflies of Aisha Bibi 2010

Hotel Amister

Cortesia: Galería Priska C. Juschka Fine Art USA.

Cortesía: Galería Priska C. Juschka Fine Art USA.

Courtesy: Galería Priska C. Juschka Fine Art USA.

Narra una història d’amor antiga de la filla de Pepe el poeta sufí d’Aisha i Karakhan, la versió d’Àsia Central de Romeu i Julieta, visualment es transforma en un drama modern de desig insatisfet, l’amor incondicional i el seu discurs de gènere subjacent, enfront d’un incessant sinergia problemàtica / simbiosi, profundament arrelada en les civilitzacions nascudes entre els elements de la terra i el cel.

Narra una historia de amor antigua de la hija de Pepe el poeta sufí de Aisha y Karakhan, la versión de Asia Central de Romeo y Julieta, visualmente se transforma en un drama moderno de deseo insatisfecho, el amor incondicional y su discurso de género subyacente, frente a un incesante sinergia problemática / simbiosis, profundamente enraizada en las civilizaciones nacidas entre los elementos de la tierra y el cielo.

Recounts an ancient love story of the Sufi poet’s daughter Aisha Bibi and Karakhan, the Central Asian version of Romeo and Juliet, visually transforming it into a modern day drama of unfulfilled longing, unconditional love and its underlying gender discourse, addressing a never ceasing problematic synergy/symbiosis, deeply rooted in the civilizations born between the elements of earth and sky.

ALMAGUL MENLIBAYEVA Milk for Lambs 2010

17/05/2011 Hotel Amister

Explora els residus emocionals, espirituals i culturals d’un sistema de creences antigues, que encara ressonen entre els pobles d’Àsia Central avui en dia - la Tengriism (cel de la religió) de les tribus turques, que van des Euràsia fins a l’Oceà Pacífic.

Explora los residuos emocionales, espirituales y culturales de un sistema de creencias antiguas, que todavía resuenan entre los pueblos de Asia Central hoy en día - la Tengriism (cielo de la religión) de las tribus turcas, que van desde Eurasia hasta el Océano Pacífico.

Explores the emotional, spiritual and cultural residues of an ancient belief system, still resonating among the peoples of Central Asia today the Tengriism (sky religion) of the Turkic tribes, reaching from Eurasia to the Pacific Ocean.

- 115 -


Secció Plama > Sección Plasma > Plasma section

BIOGRAFIA 2011 Transoxiana Dreams, Priska C. Juschka Fine Art, New York, NY (individual). Sharjah Biennial 10: Plot for a Biennial, Sharjah, UAE.

BIOGRAFÍA 2011 Transoxiana Dreams, Priska C. Juschka Fine Art, New York, NY (individual). Sharjah Biennial 10: Plot for a Biennial, Sharjah, UAE.

BIOGRAPHY 2011 Transoxiana Dreams, Priska C. Juschka Fine Art, New York, NY (solo). Sharjah Biennial 10: Plot for a Biennial, Sharjah, UAE.

2010 21st Century: Art in the First Decade, Queensland Art Gallery | Gallery of Modern Art, Brisbane, Australia 2010 Lonely at the Top, Europe at large #6 (Refrains from the Wasteland), M HKA, Antwerp, Belgium (individual).

2010 21st Century: Art in the First Decade, Queensland Art Gallery | Gallery of Modern Art, Brisbane, Australia 2010 Lonely at the Top, Europe at large #6 (Refrains from the Wasteland), M HKA, Antwerp, Belgium (individual).

2010 21st Century: Art in the First Decade, Queensland Art Gallery | Gallery of Modern Art, Brisbane, Australia 2010 Lonely at the Top, Europe at large #6 (Refrains from the Wasteland), M HKA, Antwerp, Belgium (solo).

- 116 -


HOTEL AMISTER 17-19/05/2011

ROBYN VOSHARDT / SVEN HUMPHREY Parametabolic USA

18/05/2011 Hotel Amister

Parametabolic - presenta un punt de vista omniscient, des de la de suspendre el temps, el moviment i l’espectacle cultural. Flux de circulació varia dels controls de seguretat canalitzats a trobades fortuïtes amb els altres en el sistema. El ritme entre l’elecció guiada i gratuïta crea una forma alternativa de dibuix com la gent deixa les marques de traça en l’espai. BIOGRAFIA El treball de Robyn Voshardt / Sven Humphrey explora els estats de l’ésser i els patrons de pensament - a partir de l’ansietat i la inquietud de la motivació i el control - a nivell personal, social i institucional. Exposicions i projeccions inclouen: In The Mood For Today, NY / Madrid; Oslo Screen Festival, Norway; V/07 Videoart Fair, Venice, Italy.

Parametabolic - presenta un punto de vista omnisciente, desde la que suspender el tiempo, el movimiento y el espectáculo cultural. Flujo de circulación varía de los controles de seguridad canalizados a encuentros fortuitos con los demás en el sistema. El ritmo entre la elección guiada y gratuita crea una forma alternativa de dibujo como la gente deja las marcas de traza en el espacio.

Parametabolic presents an omniscient viewpoint from which to suspend time, movement, and consumption of a cultural spectacle. Circulation flow varies from funneled security checkpoints to random encounters with others in the system. The rhythm between guided and free choice creates an alternative form of drawing as people leave trace marks in space.

BIOGRAFÍA El trabajo de Robyn Voshardt / Sven Humphrey explora los estados del ser y los patrones de pensamiento - a partir de la ansiedad y la inquietud de la motivación y el control - a nivel personal, social e institucional. Exposiciones y proyecciones incluyen: In The Mood For Today, NY/Madrid; Oslo Screen Festival, Norway; V/07 Videoart Fair, Venice, Italy.

BIOGRAPHY Robyn Voshardt / Sven Humphrey’s work explores states of being and patterns of thinking - from anxiety and restlessness to motivation and control - on personal, social, and institutional levels. Exhibitions and screenings include: In The Mood For Today, NY/Madrid; Oslo Screen Festival, Norway; V/07 Video art Fair, Venice, Italy; Arteleku & KM Kulturunea MID_E, San Sebastían; Directors Lounge, Berlin; VT2 Vernacular Terrain, Australia; DiVA Streets, NY. Their work is in museum and private collections.

- 117 -


Secció Plama > Sección Plasma > Plasma section

18/05/2011

GRIMANESA AMORÓS Preoccupation Perú

Hotel Amister

Estic preocupada amb el que es pot veure i el que atrau la nostra mirada. Em sembla fascinant que el cos d’una dona sigui captivador, més enllà de tota comparació. Quan es mou a través d’un espai, tots els ulls estan posats en ella. Seductora per elecció o víctima de les mirades dels espectadors, en cap cas podem treure-li els ulls de sobre.

Estoy preocupada con lo que se puede ver y lo que atrae nuestra mirada. Me parece fascinante que el cuerpo de una mujer sea cautivador, más allá de toda comparación. Cuando se mueve a través de un espacio, todos los ojos están puestos en ella. Seductora por elección o víctima de las miradas de los espectadores, en ningún caso podemos quitarle los ojos de encima.

BIOGRAFIA Grimanesa Amorós és una artista interdisciplinària amb diversos interessos en els camps de la història social, la investigació científica i la teoria crítica, que han influït molt en la seva feina. Sovint fa ús de l’escultura, vídeo i il luminació per crear obres que luminen les nostres nocions de la identitat personal i comunitària. Amorós utilitza el seu art com un agent per a l’empoderament d’involucrar els espectadors de tots els orígens i diferents comunitats. Va néixer a Lima, viu i treballa a Nova York.

BIOGRAFIA Grimanesa Amorós es una artista interdisciplinaria con diversos intereses en los campos de la historia social, la investigación científica y la teoría crítica, que han influido mucho en su trabajo. A menudo hace uso de la escultura, vídeo e iluminación para crear obras que iluminan nuestras nociones de la identidad personal y comunitaria. Amorós utiliza su arte como un agente para el empoderamiento de involucrar a los espectadores de todos los orígenes y diferentes comunidades. Nació en Lima, vive y trabaja en Nueva York.

- 118 -

I am preoccupied with that which can be seen and what attracts our gaze. I find it fascinating that the body of a woman is captivating beyond comparison. As she moves through a space all eyes fall on her. She is alluring by choice or is victimized by the glares of onlookers, either way we cannot take our eyes off her. BIOGRAPHY Grimanesa Amorós is an interdisciplinary artist with diverse interests in the fields of social history, scientific research and critical theory, which have greatly influenced her work. She often makes use of sculpture, video, and lighting to create works that illuminate our notions of personal identity and community. Amorós utilizes her art as an agent for empowerment to involve viewers from all different backgrounds and communities. She was born in Lima, lives and works in New York City.


HOTEL AMISTER 17-19/05/2011

SANDRINE B SKELLIE – Sub Specie, Aeternitatis (from the perspective of the eternal) – Francia- USA

18/05/2011 Hotel Amister

Sub Specie AeternitatisDes de la perspectiva de l’l’eternitat. Un viatge a través l’espai i el temps guiat per veus de científics, filòsofs i artistes. Imatges entrellaçades, un viatge dins d’un túnel, imatges mèdiques avançades, i el moviment natural de l’aigua incitant l’espectador a desconnectar, a immerses en l’experiència, guiat per les veus. BIOGRAFIA Nascuda a França el 1975, nacionalitat Franco-Americana. Estudi art a la School of Visual Arts, New York City, USA i en PSCA, Pont-Aven, FR. Exhibicions inclouen: Queens Museum of Arts, NYC, USA - Scope Art Fair, Miami Beach, USA - Galeria TPTP, Paris, FR - Rolli Days, Galeria Violabox, Gènova, Itàlia - BAC Festival, BCN, Espanya. Artista multidisciplinària treballant escultures, sons i vídeos com a mitjans favorits.

Sub Specie Aeternitatis- Desde la perspectiva del la eternidad Un viaje a través el espacio y el tiempo guiado por voces de científicos, filósofos y artistas. Imágenes entrelazadas; un viaje dentro de un túnel, imágenes medicas avanzadas; y el movimiento natural del agua incitando el espectador a desconectar, a inmersarse en la experiencia, guiado por las voces. BIOGRAFÍA Nacida en Francia en 1975, nacionalidad Franco-Americana. Estudio arte en la School of Visual Arts, New York City, USA y en PSCA, Pont-Aven, FR. Exhibiciones incluyen: Queens Museum of Arts, NYC,USA - Scope Art Fair, Miami Beach, USA - Galeria TPTP, Paris, FR - Rolli Days, Galeria Violabox, Genova, Italia - BAC Festival, BCN, España. Artista multidisciplinaria trabajando esculturas, sonidos y vídeos como medios favoritos.

Sub Specie Aeternitatis From the perspective of the eternal. A voyage through space and time guided by voices of scientists, philosophers and artists. Intertwined frames of travel through a tunnel with advanced medical imagery and the natural movement of waters incite the viewer to disconnect, immersed in the experience and guided by voices. BIOGRAPHY Born in France in 1975, nationality Franco-American, lives curently in Barcelona. Studied art at the School of Visual Arts in New-York City, USA and at PSCA in Pont-Aven, FR. Exhibitions include Queens Museum of Arts, NYC,USA- Scope Art Fair, Miami Beach,USA -TPTP Gallery, Paris, FranceRolli Days Violabox Gallery, Genova,Italy- BAC Festival, BCN,Spain- Multidisciplinary artist working with sculpture, sound and video as favorite mediums.

- 119 -


Secció Plama > Sección Plasma > Plasma section

Horari continu Horario contínuo Continuous schedule

19/05/2011 Hotel Amister

HOTEL AMISTER

HENRY GWIAZDA On the roof EE.UU, USA

SUSO 33 Crash! Creation race adrenaline Espanya, España, Spain

FINA OLIVART Cuestión de amor Espanya, España, Spain

JUAN DIEGO TOBALINA Sonsonata Peru, Perú, Peru

EVA GUIL WALLS The story Espanya, España, Spain

GERARD FREIXES RIBERA – Aislado Espanya, España, Spain

VEACESLAV DRUTA Flights (Vols) Canada, Canadá, Canada

PASQUALE NAPOLITANO – East of me Itàlia, Italia, Italy

EMMA BOWEN Fairfield

TAHIR UN Facial perception Turquía, Turkey

LEONID DUTOV – Karma Russia, Rusia, Russian

JUN’ICHIRO ISHII Butter Cow Japó, Japón, Japan

PATRICIA BUENO La avería Peru, Perú, Peru

ALBERTE PAGÁN Faustino 1936 Espanya, España, Spain

KATXERÊ MEDINA – Sanitarium Brasil

MARÍA CAÑAS The toros revenge Espanya, España, Spain

BEGOÑA EGURBIDE En la memoria Espanya, España, Spain

BJÖRN PERBORG Design terrorism Suècia, Suecia, Sweeden

MALENA SANTILLANA Every body every where França, Francia, France

ALESSANDRO AMADUCCI – Shedding Itàlia, Italia, Italy

MIQUEL GARCÍA I’m not Afraid Espanya, España, Spain

ERNESTO BAUTISTA Ensayo sobre la gravedad El Salvador

ESTHER ACHAERANDIO Afirmaciones para atraer dinero Espanya, España, Spain

ADITI KULKARNI Gravity La Índia, India, India

- 120 -


HOTEL AMISTER 17-19/05/2011

LEONARDO GONZALES Adeu senyor caudillo Hondures, Honduras , Honduras JAVIER CASTRO Yo también me se los pasos Cuba FRANCESCA CORCHIA – Lilith l’obsession – Itàlia, Italia, Italy HERNÁN BULA – Traspasar – Argentina JOSE ANTONIO TORRES Piedras al Vacío Perú MAÏ T SEGURA & HARALD V UCCELLO Züri Turning Aústria, Austria/ Espanya, España, Spain MARGARITA NOVIKOVA processes’ regulation Federació russa, Federación Rusa, Russian Federation

- 121 -


Malverde sel.lecci贸 Malverde selecci贸n Malverde selection

12- 22/05/2011

VIDEOTONIC

12-22/05/2011 Malverde - C/ Abat Safont, 11- Barcelona cantonada amb/ esquina con / corner with C/Sant Pau

HORARIS / HORARIOS / SCHEDULE 6 pm- 2 pm (De diumenge a dijous / de domingo a jueves / from Sunday to Thursday) 6 pm- 3 pm (Divendres i dissabte / viernes y s谩bado / Friday and Saturday)


VIDEOTONIC

MIGUEL RIVERO FRANCISCO ESTRADA

RUBÉN BLANCO ALDERETE First World Dream

comissaris, comisarios, curators

MIGUEL RIVERO Va néixer a Lima el 1975, on es va graduar en Ciències de la Comunicació i va treballar com a periodista cultural. El 2004 es va mudar a Barcelona, on va estudiar el Màster d’Arts Digitals de la Univerd Pompeu Fabra. Com videoartista, ha participat en exposicions col. lectives al Centre Cultural d’Espanya a Lima i a Caixa Fòrum a Barcelona. Actualment deriva entre el disseny web interactiu i la música electrònica. FRANCISCO ESTRADA Va néixer a Lima, Perú, en 1975. Va estudiar dansa contemporània i Comunicació, exercint com a periodista cultural en un diari de circulació nacional. Paral.lelament, va desenvolupar una carrera com a músic. En 2006, va estudiar el màster de Psicocreativitat en l’Universitat Autònoma de Barcelona, i es va especialitzar en crítica periodística de projectes escènics multimedia. Va fundar la revista cultural McOndo i ara escriu freelance per a mitjans; entre ells, Le Cool.

MIGUEL RIVERO Nació en Lima, en 1975, donde se graduó en Ciencias de la Comunicación y trabajó como periodista cultural. En 2004 se mudó a Barcelona, donde estudió el máster de Artes Digitales de la Univerdidad Pompeu Fabra. Como videoartista, ha participado en exposiciones colectivas en el Centro Cultural de España en Lima y en Caixa Forum en Barcelona. Actualmente, deriva entre el diseño web interactivo y la música electrónica. FRANCISCO ESTRADA Nació en Lima, Perú, en 1975. Estudió danza contemporánea y Comunicación, ejerciendo como periodista cultural en un diario de circulación nacional. Paralelamente, desarrolló una carrera como músico. En 2006, estudió el máster de Psicocreatividad en la U. Autónoma de Barcelona, y luego se especializó en crítica periodística de proyectos escénicos multimedia. Fundó la revista cultural McOndo y ahora escribe freelance para algunos medios; entre ellos, Le Cool.

MIGUEL RIVERO Was born in Lima in 1975, where he graduated in Communication Sciences and worked as a cultural journalist. In 2004 he moved to Barcelona, where he studied the Master of Digital Arts at Pompeu Fabra University. As video artist, has participated in group exhibitions at the Cultural Center of Spain in Lima and Caixa Forum in Barcelona. Currently, his work drifts between interactive web design and electronic music. FRANCISCO ESTRADA Borned in Lima, Peru, in 1975. He studied modern dance and Communication, and worked as a cultural journalist in a newspaper of national circulation. In parallel, he developed a career as a musician. In 2006, he traveled to study the master of Psicocreativity at Universidad Autónoma de Barcelona, and specialized in critical journalism of stage projects with new digital media. He founded the cultural magazine McOndo, and currently writes freelance for medias; as Le Cool.

- 123 -


Malverde sel.lecció >Malverde selección > Malverde selection

Projecció programada Proyección programada Screening schedule

12-22/05/2011

MALVERDE

ANNA KATARINA MARTIN Dragkamp (Tira y afloja) Espanya, España, Spain

JORGE ÁLVAREZ TROITIÑO Prismas Espanya, España, Spain

TAL SHOSHAN Dreaming of Journeys Israel

ÁNGELA MARTÍNEZ Piel de toro Espanya, España, Spain

ÖZGUR ERKÖK 5 Saat / 5 Hours Turquía

ÓSCAR SALAMANCA Salsita, puños arte vs. MALBA Colòmbia, Colombia

FEDERICO ACAL Untitled (Zona Forum) Espanya, España, Spain

OLGA SOSNOVSKAYA & Aliaksandra Baravikova Bielorrusia, Bielorusia

AVELINO SALA Arde lo que será Espanya, España, Spain

NICOLAS GODON R/Erreurs/Errements/R Espanya, España, Spain

RUBÉN BLANCO ALDERETE First World Dream Espanya, España, Spain

JOHANNA BRUCKNER The Angel Alemanya, Alemania, Germany

CONFUSION GROUP Oink! Espanya, España, Spain

MANA SALEHI Mother Cell Espanya, España, Spain

Verónika Márquez Santoral del sábado Espanya, España, Spain

ANDRÉS ZÚÑIGA Ephemerals/Efemérides Perú/EE.UU.

- 124 -


MALVERDE 12-22/05/2011

Projecció contina Proyección contínua Continuous projection

12-22/05/2011

MALVERDE

NURIA GIL LÓPEZ Poétika Espanya, España, Spain

JUAN CARLOS SÁNCHEZ Duque Amnios Espanya, España, Spain

MATTHEW CLAIRE Photon Field Sequences #1 Alemanya, Alemania, Germany

CAL THOMPSON The Orb #1 Subductive IMAGERY EE.UU.

PEDRO TORRES Imago Espanya, España, Spain

ANDREY BLAZHNOV Russian Billiards Russia, Rusia, Russia

GABRIEL MENOTTI A Knife All Blade Regne Unit, Reino Unido, UK/Brasil

GABRIEL SALINAS Premix Espanya, España, Spain

VITALIV Mr. Regne Unit, Reino Unido, UK

TATIANA FUENTES Persistencia Perú

MARIE MAGESCAS WARdisease França, Francia, France

- 125 -


Patrocinadors Patrocinadores Sponsors


- 127 -


Equip tècnic de Equipo técnico de Technical team of VIDEOAKT

www.videoaktbiennal.com

DIRECCIÓ GENERAL / DIRECCIÓN GENERAL / GENERAL DIRECTION Angie Bonino director@videoaktbiennal.com ASSISTENT DE DIRECCIÓ / ASISTENTE DE DIRECCIÓN / EJECUTIVE ASSISTANT Gabriella Dilorenzo asistent@videoaktbiennal.com COORDINADORA DE PREMSA / COORDINADORA DE PRENSA / PRESS COORDINATOR Marién Piniés PRODUCCIÓ / PRODUCCIÓN / PRODUCTION Zsanett Kovács Gisela Fernández DIRECCIÓ AUDIOVISUAL / DIRECCIÓN AUDIOVISUAL / AUDIOVISUAL DIRECTION Jose Benito Hortas González IMATGE INSTITUCIONAL / IMAGEN INSTITUCIONAL / INSTITUTIONAL IMAGE María Luisa Gil DISSENY DE MUNTATGE / DISEÑO DE MONTAJE / EDITION DESIGN Victor Benavente DISSENY DEL CATÀLEG / DISEÑO CATÁLOGO / CATALOG DESIGN Noe Lavado www.noelavado.com

PROGRAMACIÓ WEB / PROGRAMACIÓN WEB / WEB PROGRAMMING Paul Girón

- 128 -


Patrocinador oficial Patrocinador oficial Official sponsor

Col.laboren Colaboran Collaborate

Media patrocinadors Media patrocinadores Media sponsors

- 129 -


Notes Notas Notes

- 130 -


- 131 -



VIDEOAKT > 16-22 / 05 / 2011

HOTEL AMISTER - Barcelona

Lomo de 6 mm

16-22 / 05 / 2011 HOTEL AMISTER Barcelona


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.