Page 1

NÖKKVI NYT Nr. 1 - 31. årgang - April 2014

Foto: Teia M. Stennevad


Indhold Nye tider - samme lidenskab

3

Her er skønt

10

De nye i bestyrelse og udvalg

3

Anemonetur

13

Tak for en fantastisk indsats

4

Bestyrelsens beretning

14

Bestyrelsens forretningsorden

5

NĂśkkvi informerer

16

Nye tiltag

6

Billeder fra Jon Stenild kursus

17

Kr. Himmelfartsridt

7

Juleturen den 28/12 2013

18

Bestyrelsen

19

Springkursus med Arne Graversen 8

Foto: Teia M. Stennevad

Bladudvalg: Ruth Flammild Ulla Broch Niels Andersen Teia M. Stennevad

Kontakt NĂśkkvi Nyt: Send en mail til: noekkvi@hotmail.com. eller tag telefonisk kontakt til Teia M. Stennevad: 4117 8782

2


Nye tider – samme lidenskab Nu har vinteren sluppet sit tag i jorden, og vi kan mærke, at dagene er blevet længere. I løbet af vinteren blev der rundt omkring i staldene lystigt diskuteret emner som mordax, snesåler, klipning, dækkener og frostfrie vandingssystemer. Men inden længe så er det fluespray, badeture, sommereksem og midler til at bekæmpe det med, der fylder vores tanker. Jeg synes, det er utrolig dejligt og livbekræftende, at vi er så mange forskellige mennesker i denne klub med så mange forskellige indgangsvinkler til det, der binder os sammen: vores kærlighed til den lille firbenede ude på marken: gudernes hest.

Der er kommet mange nye ansigter til både i bestyrelsen såvel om i udvalgene, og vi har fået helt nye udvalg. Det er fantastisk, at der er så mange, der har mod på at tage over efter dem, der er gået af. Den nye bestyrelse er godt i gang med de mange arbejdsopgaver, og udvalgene har allerede sat en masse arrangementer i gang – de hviler bestemt ikke på laurbærrene. Jeg har allerede sat kryds i kalenderen, og jeg glæder mig til foredrag, kurser og rideture sammen med en masse glade mennesker. Vi ses derude, om det så er på en stol, i en ridehal eller til hest i den smukke natur.

Jeg skriver for første gang lederen til vores klubblad i kraft af min nye rolle som formand, eller om nogen vil: forkvinde.

Med venlig hilsen og vind i håret Teia M. Stennevad

De nye i bestyrelse og udvalg Vi er mange nye, der er kommet til i både bestyrelsen og i udvalgene. Hvis vi skulle præsentere alle disse fantastiske og modige mennesker, ville vi ikke have plads til andet i dette første nummer af bladet i 2014. Men nævnes det skal de:

dal Helberg, Ulla Stephansen og Dorothee Schlesinger

I Aktivitetsudvalget: Mathilde Landt, Beth Kongensgaard og Henriette Laursen Storgaard

I Ungeudvalget: Henriette Laursen Storgaard, Laila Jensen, Malene Mette Holm Kristensen og Lene Gehlert

I Klubblad- og Hjemmesideudvalget: Ruth Flammild, Ulla Broch, Niels Andersen og Teia Stennevad

I bestyrelsen: Arne Graversen, Lars Jensen, Pia Laier, Louise Sørensen, Søren Møller, Niels Andersen og Teia Stennevad.

I Seniorudvalget: Kjeld Flammild, Ulla la Cour, Susanne Krodal Pedersen og Kaj Husted

I Kursus- og foredragsudvalget: Winni Møller, Ruth Flammild, Mette Bøgh Sten-

3


Tak for en fantastisk indsats Ved generalforsamling – og lidt før det – tog vi afsked med en række mennesker, der hver især har gjort en stor indsats for klubben enten som medlem af bestyrelsen eller af et af klubbens udvalg. Derfor vil vi gerne sige en stor tak til:

Mathilde Landt, Pia Laier, Henriette Storgaard, Githa Klein og Marianne Rasmussen for deres inspirerende indsats i Aktivitetsudvalget (tidligere Sportsudvalget) Jørn Klein for hans ukuelige indsats som Webmaster og fotograf.

Mette Bøgh Stendal Helberg, Marianne Rasmussen, Ulla Klitgaard og Kerstin Søndergaard for deres dedikerede indsats i bestyrelsen.

Vi håber, vi har fået nævnt jer alle sammen. Endnu en gang tak for indsatsen. I har været med til at gøre klubben til det, den er i dag.

Jørn Klein, Jørgen Jacobsen, Mette Bøgh Stendal Helberg og Ulla Broch for deres litterære og kreative indsats i Blad og Hjemmesideudvalget. Githa Klein og Marianne Rasmussen for deres motiverende indsats i Ungeudvalget.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Foto: Teia M. Stennevad

4


Bestyrelsens forretningsorden Et af emnerne på sidste generalforsamling var, at bestyrelsen i Nökkvi burde udarbejde en forretningsorden for deres arbejde. Det har vi gjort, og den præsenteres efterfølgende.

hvornår bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvornår referater fra møderne skal offentliggøres etc. Medlemmerne kan således se, hvordan bestyrelsen har valgt at arbejde, hvordan beslutninger træffes m.m. Vi håber, at den udarbejde forretningsorden giver medlemmerne et klart billede af, hvordan bestyrelsen arbejder.

Forretningsordenen er bestyrelsens arbejdspapir og beskriver eksempelvis hvor mange møder, der skal holdes,

Formanden 1. Formanden er ansvarlig for indkaldelse til mindst 4 bestyrelsesmøder årligt. Materiale og dagsorden skal, så vidt muligt, være bestyrelsesmedlemmerne i hænde senest 3 hverdage før bestyrelsesmødet holdes. Formanden leder bestyrelsesmøderne - ved formandens fravær ledes mødet af næstformanden. 2. Formanden tegner sammen med kassereren foreningen udadtil og har ansvaret for at bestyrelsen løbende er orienteret om foreningens økonomi. 3. Formanden har sammen med referenten ansvaret for at referater fra bestyrelsesmøderne er bestyrelsen i hænde senest 10 dage efter mødet er holdt - samt at der inden 30 dage efter hvert bestyrelsesmøde offentliggøres et kort beslutningsreferat på Nökkvi’s hjemmeside. 4. Formanden har ansvaret for rettidig indkaldelse til ordinær generalforsamling og fremlægger bestyrelsens beretning på generalforsamlingen. 5. Formanden har ansvaret for at svare på mails som tilsendes Nökkvi’s mailadresse samt svare på spørgsmål stillet på Nökkvi’s facebook-side, sidstnævnte kan uddelegeres til et andet bestyrelsesmedlem. Henvendelser besvares almindeligvis indenfor 48 timer. Bestyrelsen 1. Bestyrelsen tiltræder en/flere poster i samtlige udvalg. Udvalgenes bestyrelsesmedlem er samtidigt udvalgenes kommunikationsled til bestyrelsen. 2. Bestyrelsesmedlemmerne er forpligtet til at deltage i samtlige bestyrelsesmøder og generalforsamlingen samt rapportere fra udvalgenes arbejde. Ved forfald indkaldes 1. suppleant og/eller 2. suppleant i nævnte rækkefølge. Suppleanterne kan altid deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når formand eller næstformand samt mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er mødt. 4. Hvis det stemmes om et forslag på bestyrelsesmødet gælder følgende: Forslaget vedtages ved almindelig stemmeflerhed. Er der et lige antal bestyrelsesmedlemmer til stede (6) tæller formandens/næstformandens stemme dobbelt.

5


Udvalgene 1. Udvalgene nedsættes under Nökkvi’s bestyrelse og får tilfordnet mindst 1 bestyrelsesmedlem, som samtidigt er udvalgets kommunikationsled til den øvrige bestyrelse. 2. Udvalgene udarbejder hvert år en kort beskrivelse af udvalgets arbejde fremtil næste generalforsamling og gerne januar måned året efter inklusive. 3. Aktiviteter som ikke er omkostningsfrie skal godkendes af Nökkvi’s bestyrelse efter ansøgning. En ansøgning skal være baseret på et realistisk skøn over antal deltagere, deltagerbetaling m.m. budgetmæssigt. Bestyrelsen vil så efterfølgende imødekomme eller afslå ansøgningen - i givet fald angive minimum antal deltagere for at arrangementet kan gennemføres. 4. Udvalgene har ansvaret for at aftale afbudsforretning med evt. underviser/foredragsholder. 5. Der kan udbetales forskud til en godkendt aktivitet via Nökkvi’s kasserer. Forskud skal være afregnet med kassereren senest 8 dage efter aktiviteten er afholdt.

Nye tiltag Samarbejde på tværs af klubgrænser. Helt i begyndelsen af januar 2014 fik vi en henvendelse fra vores naboklub: Fjördur. Det er ikke fremmed for os i Nökkvi at danne tætte relationer til andre klubber, så da vi fik henvendelsen, var der heller ingen tøven, før vi accepterede indbydelsen. Det er specielt på børne-unge fronten, vi vil mødes med Fjördur. Der er allerede lavet planer for en Bowlingtur, hvor der bydes ind til at lære hindanden at kende uden hest. Fra bestyrelsens side håber vi, at nye venskaber kan dannes og skabe grobund for en masse fantastiske fælles oplevelser.

Ny Havredal Skole: en god samarbejdspartner Nökkvi har længe haft et godt samarbejde med skolen, og i 2014 vil der blive arbejdet på at danne flere relationer mellem klubben og skolen. Vi har det godt på banen i Havredal, og skolen er glade for vores besøg. Det gode forhold skal plejes, så vi vil fremadrettet invitere skolen til at deltage i flere arrangementer i klubregi.

Foto: Teia M. Stennevad

6


Kr. Himmelfartsridt

Foto: Jørn Klein

Tid: Torsdag d. 29. maj kl. 9.30

Rytterfest: Torsdag aften, efter ridtet, er der rytterfest med god mad og musik. Underholdning under middagen er altid velkommen, og der vil som altid være levende musik om aftenen. Selv om dansegulvet ikke er stort, plejer der at være gang i den!!

Sted: Naturskolen ved Hald Hovedgård, Ravnsbjergvej 76, Dollerup, 8800 Viborg Pris: Orienteringsridt: 75 kr. Rytterfest med mad og musik: 300 kr. Rytterfest med musik: 50 kr. Dørene åbnes efter maden. (Tilmelding til dette åbnes senere) Overnatning i herberget: 80 kr. (skal bestilles ved tilmelding) Morgenmad fredag: 25 kr. (skal bestilles ved tilmelding)

Praktisk information: Du kan ankomme allerede onsdag aften. Der er mulighed for gratis overnatning i shelters eller i eget telt på Naturskolens lejrplads. Ellers kan man overnatte i pilgrimsherberget fælles sovesal med badefaciliteter på Naturskolen. Der vil være stor fællesfold med vand. Evt. separatfold skal man selv medbringe. Er der stemning for det, vil Nökkvi også sørge for en tur i det fantastiske terræn omkring Dollerup bakker, Hald Sø og Stanghede m.v. om fredagen.

Nökkvi inviterer til Kr. Himmelfartsridt og rytterfest. Vi rider i hold på 3-5 ekvipager. Selv om du kommer alene, skal vi nok finde et hold til dig! Der rides i to sløjfer/ture med poster undervejs og med en samlet længde på ca. 25 km. Der vil være fælles frokost mellem de to sløjfer.

Tilmelding via SPORTI HUSK ved tilmelding på mail at angive navn/-e, antal heste, antal personer til fest, og om du ønsker overnatning i herberget.

HUSK madpakke. Drikkevarer kan købes til rimelige penge.

Vi glæder os til at se dig!

7


Springkursus med Arne Graversen D. 15. marts stod den på springkursus med Arne Graversen. Der var for børn og unge om formiddagen, og efter frokost kunne de voksne få lov til at prøve kræfter med forhindringerne.

Arne (ham der skulle undervise os) fortalte om de ting, som man skal huske og lære, når man springer med sin hest. Enten på bane eller ude i skoven. Der var rigtig mange oplysninger, synes jeg – jeg kan nok ikke huske dem alle

Kurset bragte mange smil frem - både blandt de deltagende, og blandt dem der var mødt op for at kigge på.

Efter morgenmaden sadlede vi hestene op og mødtes i ridehallen. Den var flot, og der var mange fine spring, som vi skulle bruge. Vi startede med at springe de helt små spring, og inden undervisningen var ovre, havde vi alle sprunget højere spring og flere i træk efter tur. Det var rigtig sjovt, også selv om jeg faldt af efter et af springene.

Springkurset var et af de arrangementer, hvor vi havde indbudt Ny Havredal Skole til at deltage. Eleverne blev blandet med de voksne ryttere om eftermiddagen, og tog del i både kurset og den sociale snak. Vi vil overlade ordet til Julie, som vil berette om hendes oplevelser med springkurset. Julie er 11 år gammel og bor sammen med sin mor Laila, sin far Gert og lillesøster Mathilde i Dollerup.

Det var en god dag, og jeg fik endnu mere lyst til at ride og have det sjovt med min hest. Jeg har allerede været ude og springe på hende igen hjemme på vores egen ridebane

Endelig blev det dagen, hvor jeg for første gang skulle på springkursus. Jeg vågnede og glædede mig til at skulle af sted på springkursus med min egen søde islænder Frida. Vi var 3 piger og en dreng som deltog, og kurset startede med, at

Jeg håber, at Nøkkvi får lavet endnu flere sjove arrangementer, så vil jeg nemlig gerne deltage igen. Hilsen Julie

Foto: Jan Nielsen

8


Foto: Jan Nielsen (alle billeder)

9


Her er skønt Med ‘Her er skønt’ historierne ønsker vi at dele glæden ved de forskellige typer af terræner, der findes - både tæt på men også i den anden ende af landet. Så hvis du ligger inde med en god ridetur, du gerne vil dele med de andre medlemmer i klubben, så kan du sende en beskrivende tekst samt billeder til noekkvi@hotmail.com. Bladudvalget hjælper også gerne med at skrive teksten. Ridetur i Husby Klitplantage Vi havde planlagt turen til Husby Klitplantage på forhånd, men at det så også var godt vejr den dag, det var heldigt. Vi havde længe gået med planer om at ride på stranden et eller andet sted. Efter vores weekendtur for nogle år siden til Læsø, hvor vi fik en god galoptur på stranden, og hvor vi endnu var novicer ud i ridning, havde vi alle længe gået og drømt om, at det ville vi prøve igen, men denne gang på vores egne heste. Når jeg siger vi, så er det Hanne og Brian og Kjeld og Ruth. Kjeld og Kisser kom til senere, men det var uden heste, de havde været på besøg i området. De kom med de fornødenheder, som vi ville få brug for senere, når der skulle laves aftensmad.

At det blev Husby Klitplantage var lidt af et tilfælde, da der jo finde mange gode steder, vi kan ride. Men ved Husby Klitplantage findes der også en ”natur camping”, eller hvad man nu kalder det. Her er der bålplads, vand, bænke m.v.og en hel plantage til toilet. Derudover er der også en fold, som man kan sætte sin hest ind på. Alt blev pakket til turen til Husby og vi kørte afsted, turen fra Dollerup tager ca. 1 time, og det er en god vej at køre på. Parkering med trailer foregår på en mindre parkeringsplads, ved bommen ind til plantagen. Selve bålpladsen, lad os kalde den det, ligger ca. 300 meter derfra i udkanten af plantagen. Vi fik alle sadlet op og nød den stilhed, som der er i en plantage. Stilheden, fuglekvidder og i det hele taget dyrelydene er terapi for sjælen, og vi havde ikke noget at haste efter. Kun ren nydelse. Bunden på ridestierne er skiftevis sandhuller og et tyndt lag muld med græs, så vi kunne næsten ikke høre hestenes hove på underlaget. Ridestien slynger sig rundt i plantagen på en ca. 8 km lang rute, som

Foto: Ruth Flammild

10


også indbefatter ca. 3 km på stranden. Jeg er sikker på at hestene også nød

Foto: Ruth Flammild

gang ville i vandet. Selv om jeg prøvede at drive ham derud, var der ikke noget at gøre. Det gjorde så bare at han måtte arbejde endnu mere end de andre, da vi galopperede hen ad stranden, idet han gerne ville holde en vis afstand til vandet, blev han nødt til at galoppere i det løse sand længere oppe på stranden. Men en herlig galop blev det uanset, og da vi nåede stien, vi skulle op ad, var heste også klar til at skridte lidt igen. Forpustet som de var blevet, var de nu også blevet mere ydmyge overfor vores små tegn med tømmen. Der er nu ikke noget som en træt hest, den er så dejlig nem at have med at gøre. Nu gik turen videre igennem plantagen, og nu var vi, ligesom hestene, når de vender næsen hjemad, opsat på

turen, måske lige undtaget når de skulle igennem sandhullerne. Til gengæld var det god motion for dem, da de jo skulle bruge lidt muskler for at kunne komme igennem. Vi skridtede, tøltede, galopperede igennem plantagen og ud over landet. Pludselig stod vi foran klitterne som danner grænsen til stranden. Her skulle vi mødes med Kjeld og Kisser og vi holdt en kort pause, hvor vi fik lidt væske, det var jo dejligt varmt forsommer vejr. Så skulle vi til det, som var det egentlige formål med turen, at galoppere på stranden. Vi kunne mærke på hestene, at de også var opsatte på at komme afsted. Vi fortsatte turen ned over klitterne og ned på stranden, hvor det brusende Vesterhav, stod i kontrast til den stilhed som der havde været i plantagen. Der stod en frisk brise langs stranden, som flyttede små mængder af sand rundt. De andre ville rigtig gerne ud i havet, men endte med at galoppere frem og tilbage gennem en lille indsø, som havde dannet sig, da vandet havde trukket sig tilbage. Min hest ”Solfari” har altid være bange for vand, og jeg forventede heller ikke, at han denne

Foto: Ruth Flammild

at komme tilbage til ”bålpladsen” hvor vi vidste at Kjeld og Kisser var ved at forberede grillen og sikkert også en flaske god rødvin. Vi red tilbage til vores trailere og afsadlede hestene og beholdt kun hovedtøjet på. Nu skulle vi prøve at ride uden saddel! Det var første gang for mig, og en mærkelig oplevelse. Man mærker endnu mere hestens bevægelser, det burde man nok gøre noget mere i.

11


Foto: Ruth Flammild

Som det kan ses på billedet, havde Kjeld og Kisser forberedt et overdådigt måltid. Vi hyggede os ved bålet, og da det blev lidt køligt om aftenen, kom tæpperne frem. Efterhånden som bålet brændte ud, blev vi mere og mere klar til at køre hjem, og kl. 21.00 blev vi enige om, at vi nok måtte slutte denne herlige tur og vende næsen hjemad. Det var beretningen om turen til Husby Klitplantage. Dagen efter gik tankerne tilbage til bålpladsen, for da jeg tog fat i mit tøj næste morgen, kunne jeg stadig lugte den røgede lugt af bål, så tøjet røg direkte i vaskemaskinen. Skulle du være interesseret i turen, find beretningen på Nökkvis hjemmeside, hvor der vil være et link til et kort over stedet. Bemærk at man ikke må ride på stranden i perioden 1/5-31/8 fra kl. 10.00 til 18.00. Der findes ca. 16 km ridesti i Husby Klitplantage. Ruth og Kjeld Flammild

Foto: Ruth Flammild

12


Anemonetur Tid: Lørdag d. 26. april kl. 13.00 Sted: Turen starter fra Ulla og Jens Chr. Sortmosevej 9 i Vinkel

Tilmelding: senest den 23. april til Ulla på tlf.: 30 31 31 52, eller på mail: vinkelhede@gmail.com

Pris: 50 kr., maks. antal deltagere: 25 Så er der traditionen tro (… det er 12. gang!) Anemonetur i Vindum Skov. Rideturen varer ca. to timer med en indlagt pause. Der rides i roligt tempo, så alle har mulighed for at deltage. Ved ankomst kan der parkeres på ridebanen.Efter rideturen er der varm suppe, fri bar, kaffe m.m.

Foto: Teia M. Stennevad

13


Bestyrelsens beretning Fra generalforsamlingen d. 7. december 2013 Kære Nøkker, Vi har i bestyrelsen glædet os til årets generalforsamling. Det kan der være mange grunde til – den gode mad bagefter, at det altid går så hurtigt – men mest fordi det er sådan en god måde ligesom at få rundet året af på – vi er som bestyrelse færdige med arbejdet, årets sidste tur, nemlig juleturen – står Anette og Ejvind jo for. Generalforsamlingen er jo også altid en god lejlighed til at se og tale med rigtig mange af klubbens medlemmer, og vi vidste p.g.a tilmeldingen til julefrokosten, at der ville være rigtig mange i år – det er da dejligt – så velkommen til jer alle – skønt at se jer! Typisk gør vi her i beretningen året op – i år vil vi ikke nævne alle aktiviteterne – men bare konstatere at der IGEN har været et kæmpe udbud, både med kendte arrangementer og også en hel del nye tiltag. Rigtig mange Nøkker har deltaget hen over året, nogen benytter sig af mange tilbud, nogen kun af få. Men kendetegnet for de fleste arrangementer er, at der dukker nye medlemmer op næsten hver gang – folk der lige har meldt sig ind, eller som egentlig har været med længe, men måske ikke før har deltaget. Det er altid spændende, og vi håber, de har følt sig velkomne. Det er nemlig noget af det allervigtigste – at vi får set dem, talt med disse nye medlemmer, præsenteret dem for så mange som muligt, så at de hurtigst muligt føler sig som Nøkker. Vores medlemstal sidste år endte op med 240 medlemmer (opgjort pr. 30. sept), så mange har vi aldrig været før tror jeg – i hvert fald ikke i de sidste 10 år, hvor jeg har været med. Det er dejligt, men det forpligter selvfølgelig også lidt. Kig-

ger man lidt statistisk på det – så var der 64 mandlige og 176 kvindelige medlemmer. Kan man bruge det til at sælge medlemsskaber til single mænd? – vi ved det ikke – men måske skulle man prøve! 152 af disse kvinder ligger i alderen 19 – 72 år, så der kunne vel egentlig være basis for et dating arrangement næste år? Sjovt nok når vi kommer til aldersgruppen over 60 – så er fordelingen jævn med 15 mænd og 17 kvinder – Det er da helt vildt hyggeligt og livsbekræftende synes vi! Vi har også mange børn – hele 34 medlemmer under 19 år. Vi ved ikke hvor mange af dem, der er aktive, men der er da basis for at lave nogle aktiviteter målrettet mod denne gruppe også synes vi! Nok om statistikken Marianne vil senere komme tilbage til økonomien – men jeg vil da lige nævne årets dugfriske tal fra vores hovedsponsor Land og Fritid, som giver os procenter på næsten alle varer vi har købt hos dem. Der bliver omkring kr. 7000 kr. til os i år – superflot! Desværre kan de ikke frem-adrettet blive ved med denne ordning, så der vil ikke komme noget nyt medlems-kort til jer med februar bladet. Hoved firmaet bag Land og Fritid har omstruktureret, og de enkelte afdelinger har fået lidt mindre råderet. Jeg skal hilse og sige, at Nökkvi dog stadig er velkommen til at kontakte dem i forhold til præmier til forskellige arrangementer og annoncering, så vores samarbejde med Land og Fritid eksisterer stadigt, det er bare %, der forsvinder. Året 2013 har også været året, hvor bestyrelsen ikke bare har synes, det hele har været et sjovt arbejde. Der har været nogen lidt mindre positive episoder. Vi tænker her på nogle debatter på Facebook, hvor tonen har været lidt barsk. Det er ikke rart. Vi ved godt, at ordet er frit i cyberspace– og det hverken kan eller skal

14


der ikke laves om på – men hele bestyrelsen har været enige i, ikke at gå ret meget ind i debatter på facebook. Først og fremmest fordi vi ønsker at være enige om vores udmeldinger – og vi kan ikke tilbyde at mødes, hver gang nogen stiller et spørgsmål. Der har også været lidt mudder i et underudvalg, hvilket resulterede i, at næsten hele udvalget trak sig. Det er superærgerligt, for de mennesker som meldte sig til at sidde i udvalget, gjorde det jo alle, fordi de havde lyst til at gøre en indsats for klubben! Selvfølgelig kan man blive nødt til at trække sig af mange forskellige årsager, men vi håber så også at klubbens medlemmer kan forstå, at bestyrelsen ikke bare kan gå ind og overtage de arrangementer der lå i underudvalget – her tænker vi selvfølgelig på stævner. Bestyrelsen trækker jo i forvejen et andet læs. Heldigvis er det meste af bestyrelsens arbejde positivt. Og vi har rigtig godt nyt. En stor del af Nökkvis aktiviteter ligger jo på banen i Havredal. Den er flittigt brugt af rigtig mange medlemmer – det er dejligt. Vi har jo haft en 5 årig kontrakt med udløb i 2015 – den forelå med Havredal Gl. skole. Denne skole er pr. 01 august blevet slået sammen med Havredal Landbrugsskole, så de samlet set nu hedder Det Ny Havredal. Vi var jo lidt spændte på hvad det ville betyde for os i Nökkvi. Kontrakten skulle genforhandles med den nye ledelse af skolen, og det var jo ikke til at vide om de synes vi var i vejen, og hellere ville bruge pladsen til noget andet? Det var heldigvis ikke tilfældet! Det Ny Havredal er rigtig glade for Nökkvi, og den kontakt vi tager til de unge mennesker på skolen. Faktisk så glade at Nökkvi bliver brugt som godt eksempel i det netværk, de er ved at etablere omkring skolen – både med andre foreninger og enkeltpersoner. Det kan vi faktisk godt være lidt stolte af! Vi har nu en ny kontrakt løbende frem til

dec. 2018. Vi betaler stadig kun kr. 5000 i leje for den plads vi optager – og de vil fortsat holde de grønne arealer. Vi har fået grønt lys for at bygge et læskur – med tilhørende opbevaring til de mange rekvisitter klubben efterhånden er i besiddelse af. Vi har fået lov at opsætte en række faste minifolde, så hestene kan slappe lidt af, mens vi selv hygger os. Der kan opsættes et lavt dressur hegn, der hvor vi havde dressurbanen under DM sidste år, så at man kan ride på 2 baner samtidigt. Så i kan godt skrive værktøj og arbejdstøj på ønskesedlen til jul – for der bliver helt sikkert brug for jeres flittige hænder, når vi skal i gang med alle disse forbedringer! Men derud-over har vi nu fået forhandlet os frem til at Det Ny Havredal i sommerhalvåret også vil hjælpe med at holde banen. De vil 2-3 gange ugentligt trække den over med nettet eller tromle. Men altså kun i sommerhalvåret kære venner! I vinterperioden er det stadig hjælp til selvhjælp, og det er vigtigt at banen bliver trukket af, når man har været der – ellers holder den ikke. Nu skal vi til at i gang med den mere spændende del af generalforsamlingen. Vi er en velfungerende klub med økonomien i orden, gode faciliteter, masser af medlemmer – så mon ikke også vi kan få et godt valg til de mange ledige poster der skal besættes i år. Husk at Nökkvi er vores allesammens klub, og at det faktisk er rigtig sjovt at være med til at præge udviklingen i den! Så kære Nøkker – på bestyrelsens vegne – tak for 2013 – og på gensyn i 2014.

15


Nøkkvi informerer Medlemsliste på SPORTI Der er nu muligt for Nökkvi medlemmer at finde kontaktoplysninger på de andre medlemmer på SPORTI. Funktionen ligger under ‘Nökkvi’ til venstre på siden, når I er logget ind på SPORTI. Banekalender Der er lavet en Banekalender på hjemmesiden. Den ligger som en fane under 2014-aktivitetskalenderen. Her kan I se, hvornår banen er booket til arrangementer så som undervisning, stævner etc. Banekalenderne vil løbende blive opdateret.

Undervisning Der arbejdes på at opdatere hjemmesiden med oplysninger: herunder oplysninger om de forskellige undervisere, vi nyder godt af i klubben. Det bliver gratis for underviserne at komme på hjemmesiden, de skal blot levere information om sig selv, priser, tider og evt. om det kun er undervisning på egen hest, eller om der er mulighed for at leje hest. Funktionen blliver sat op som en bruger-til-bruger side, og Nökkvi fungerer som formidler af kontakten mellem underviserne og deres måske kommende elever.

Beslutningsreferater Bestyrelsens beslutningsreferater bliver offentliggjort på Nökkvis hjemmeside under ‘Klubbens bestyrelse’.

16


Billeder fra Jon Stenild kursus

Foto: Teia M. Stennevad (alle billeder)

17


Juleturen den 28/12 2013

Foto: Lisbeth Brøndum Jørgensen

Med juleturen 2013 et par dage forude, var det med bekymrede miner Kjeld og jeg kikkede ud på regnen, der bare silede ned over Dollerup. Det var vores første juletur, så det skulle jo gerne være godt. Heldigvis artede vejret sig da vi endelig skulle afsted. Turen startede kl 10.30 fra Anette og Ejvind i Skelhøje, hvor 22 ryttere satte i gang med retning mod Dollerup. Vi var i den anden trup på 10 stykker, som mødtes hos Bent ved godt 10-tiden. Der var godt nok trængsel i den lille stald, da hestene skulle strigles og opsadles. Alle nåede dog at blive klar til den store flok fra Skelhøje ankom, og vi kunne slutte os til dem. Derefter gik det i samlet flok ud på heden. Anette havde fra en pålidelig kilde hørt, at terrænet var meget glat og fedtet på grund af den megen regn, vi havde fået, så tempoet blev lagt i skridt. Modsat det jeg plejer at gøre, lagde jeg mig forrest i feltet. Det skulle vise sig at være en rigtig god idé. Jeg er ikke til alt for meget tempo så min teori plejer at være “jeg lægger mig helt nede i bagtroppen sammen med de langsomme”, hvilket betyder, at jeg plejer at ride “elastik”, altså først skridt så tølt eller gallop for at nå op til de andre. På denne tur skridtede jeg

hele turen! Det var en god oplevelse, og jeg lærte noget, både om mig selv og min hest. Den eneste ulempe er, at man ikke har fuldt overblik over, hvad der foregår i flokken, som det senere skulle vise sig. Ude på Stanghede var der smukt som sædvanligt. Det var fantastisk at være del af så stor en flok på så smukt et sted. Det har jeg savnet utroligt meget, mens vi boede i Tyskland. Der var det mest skov og grusveje vi red på og aldrig mere end fire fem stykker sammen. Det gode og sjove ved de tyske rideture var dog besøgene på de små knejper, som altid ligger som perler på en snor i det tyske landskab. Vi kom dog ikke til at tørste for nogle af de lidt garvede deltagere havde medbragt deres lommelærker, som blev sendt på omgang, når vi trængte til en opstrammer. Georg stod, vistnok sædvanen tro, på sin post med varm glögg til os. Intet stort ridt uden drama! Jeg blev opmærksom på uro lidt længere nede i flokken og så efterfølgende en hest uden rytter bevæge sig i modsat retning af flokken. Det var Muska. Hun havde smidt Sarah af i en mudderpøl, og fulgte nu sit indre kompas og vendte snuden hjemad.

18


Jeg håber og tror ikke, der skete Sarah noget, for senere hørte jeg, at hun havde opgivet at finde sin hest, og fulgte også sin indre kompasnål hjemad. Teia gav den dog som cowgirl og prøvede på at fange bæstet, hesten altså, ikke Sarah. Hesten blev fanget helt ovre på inderøen efter en lang jagt og efter at have krydset den befærdede Ravnsbjergvej med Teia, til hest, i hælene.

Dette er altsammen en 2. hånds beretning, jeg lå jo forrest i feltet og havde ikke overblik over begivenhederne, så hvis I vil høre mere om “dengang Muska smed Sarah af, og hvordan Teia fangede hende” må I tale med en af de to piger. For mit vedkommende sluttede turen lige så roligt, som den var begyndt. En lille flok slog sig løs, efter vi havde fået glögg, og tog sig en god gallop hjem. Resten af os fulgtes op til Bent, hvor vi sagde farvel, til de der skulle videre til Skelhøje. Efter at hestene havde fået lidt godt at spise, et klap og et tak for turen, kørte vi over til Anette hvor der blev serveret dejlig suppe. Det var min første deltagelse i juleturen, men det bliver bestemt ikke den sidste.

Foto: Lisbeth Brøndum Jørgensen

Tak for en rigtig god tur. Ruth Flammild

Bestyrelsen Formand: Teia Melvej Stennevad Vendersgade 6, 2. tv. 8800 Viborg T: 4117 8782 tstennevad@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem: Pia Laier Skovvej 20 7470 Karup T: 2614 1539 pialaier@yahoo.com

Bestyrelsesmedlem: Arne Graversen Ulvedalsvej 53, Skræ 8620 Kjellerup T: 8688 9034 arnegraversen@mail.tele.dk

Næstformand: Søren Møller Viborgvej 88 7470 Karup T: 2125 2658 viborgvej@gmail.com

Bestyrelsesmedlem: Lars Jensen Lysgårdvej 48, Skelhøje 7470 Karup T. 8666 1347 drevshoejgaard@live.dk

1. suppleant: Mathilde Landt Park Alle 5 7470 Karup T: 5192 1581 landt_mathilde@hotmail.com

Kasserer: Louise Sørensen Phillipshave 2 ts. th. 8620 Kjellerup T: 2512 0948 los@midtconsult.dk

Bestyrelsesmedlem: Niels Andersen Hjorthedevej 9 8850 Bjerringbro T: 2027 3397 julskov@hotmail.com

2. suppleant: Lene Gehlert Dollerupvej 79 8800 Viborg T: 5148 8614 lene.gehlert@privat.dk

19


Kommende arrangementer i 2014 April 3. april: Bowlingtur 5. april: Parelli kursus - begynder 6. april. Parelli kursus - fortsætter 26. april: Anemonetur Maj 3. maj: Nökkvistævne 4. maj: Seniortur 10. maj: Herretur 24. maj: Grundridningskursus 29. maj: Kr. Himmelfartsridt

Juni 14. juni: Fædrelanstur 20.-22. juni: Sommerlejr 21. juni: Ringridning Juli 27. juli: Landi-Askjas Ridestafettur August 15. august: Aftentur ved Hampen Sø 30. august: Nökkvistævne

Foto: Teia M. Stennevad

Annoncepriser Annonce, helside i 4-farve tryk: 500,00 kr. Annonce, halvside i 4-farve tryk: 300,00 kr. Annonce, trediedelside i 4-farve tryk: 200,00 kr. Henvendelse vedr. annoncer kan sendes til noekkvi@hotmail.com eller tag telefonisk kontakt til: Teia Stennevad på 4117 8782

Nøkkvi Nyt, april 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you