Page 1

ПОРТФОЛИО.

Мартина Радева +359883399274 martaradeva@gmail.com


BRUGSEPROUD.

Този проект е разработен в отговор на темата за паметниците. Нашият екип избра да третира проблема за идентичността и със средствата на архитектурата да проследи прехвърлянето й от минало към настояще, от материя към дух, от обект към субект. За нас идентичността, повод за гордост, за усещане на нещо като паметник, се намира не в материалните доказателства за миналото, а в процесите на съвремието. Общностното усещане, споделеното действие и знание са средство за осмисляне на миналото и пренасянето му напред във времето. Избрахме намеса в исторически квартал, допълване на съществуващите сгради - паметници на архитектурата - с ново застрояване. Проектът цели обживяване на пространства от миналото със съвременна функция и подпомагане на сформирането на общност, на създаването на стойности и емоции, достойни за името паметник - паметник на съвремието, на сътворяването.


Брюгсепорт, квартал в северозападната част на Гент, е създаден по време на индустриалната революция от края на 19в. В момента там живеят хора от цял свят, от работници до млади артисти, привлечени от динамичния живот на общността. С излизането си от града текстилната индустрия оставя множество празни сгради и терени с огромен потенциал. Общината на Гент и неправителствените организации работят за подобряването на живота в квартала и вече са реализирали няколко проекта. Кварталът, в който избрахме да работим, се намира в сърцето на Брюгсепорт. След преместването на фабриките, намиращи се във вътрешността му, силната идентичност на квартала е поставена под въпрос. Видяхме възможен сценарий за развитие на мястото, който да развие и допълни настоящите проекти в квартала. Опитахме се с минимална намеса в съществуващата среда да направим качествена промяна, да направим подарък на общността.


Създавайки ивица вода, разделяме пространството на две зони - градска и паркова. От едната страна се оформят два площада, на които може да се организират големи събития - концерти, фермердки пазари или уъркшопи, или пък да се превърнат в площадка за градските спортове - колело или скейтборд. От другата страна на водата е парк, парче почти недокосната природа, част от което е покрито от съществуваща широкоплощна структура. Водната ивица е едновременно разделящ и свързващ елемент: предоставя интересни гледки между различните зони и същевременно ограничава физическия достъп между тях. Единствената връзка между двете зони е осъществена през вътрешността на старата фабрика за мебели. Там самият преход се превръща в преживяване, светлината от зенитното осветление е отразена във водата, върху която лежи пътеката за пречистващия преход. Основният достъп до програмата, която предвиждаме, се осъществява също през това пречистващо пространство. Книжарницата и младежкият център стават острови във водата, места, на които отиваш, воден от желанието си, вместо такива, които подминаваш като част от поредния уличен силует.


ПАВИЛИОН “УТОПИЯ”.

Павилионът “Утопия” празнува способността на човешката мисъл да създава абстрактни светове от нищото. Сънуващият ум съшива преживяното в нова, непознаваема фабула, създавайки нематериални светове, у-топии. Павилионът дава физическо, осезаемо измерение на този процес, съшивайки съществуващата геометрия в нова и създавайки възможност за различне прочит на историята и пространството. Изборът да не се въвежда нова геометрия е съзнателен. Зададената ситуация е натежала от исторически преврати, от отрицания и устремявания, повтарящ се процес, за който е спорно дали е диалектическа спирала или кръг от адска безизходица. Предложеното пространствено решение следва да се разглежда не като добавена материя, а като уплътняване на условната граница между светът, какъвто е, и света, какъвто би могъл да бъде.


Павилионът представлява квадратно в план пространство, по чиито стени са разположени множество пирамидални камери. Някои от тях са прозорци, а в други посредством оптични приспособления като камера обскура, камера лусида, огледала и лещи образите от външния свят се обръщат и наслагват, създавайки визии на един несъществуващ, вечно променящ се свят. Входовете на павилиона са подобни по форма пирамиди. Веднъж влязъл вътре, човек осъзнава, че изходът му е само една от възможните реалности, или че всяка една от тези реалности е възможен изход за него.


ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА.

Проект за еднофамилна къща край Созопол, в местността Буджака. Формата на къщата изхожда от противоречието между гледката към морето на югоизток и благоприятното южно изложение. Това, както и лекия наклон на терена, обуславят разделянето на къщата на две крила, като кухнята и детските стаи са ориентирани към южната посока, а дневната зона и родителската спалня имат гледка към морето. Формата на къщата и ситуирането й в северозападната част на двора обособяват уютен южен двор. Историческата традиция на черноморската къща е интерпретирана чрез морфологичното разделяне на фукнционалните зони. Дневната зона на пътвия етаж е третирана отворено и с минимални видими подпори, а вторият етаж предлага по-интимни кътчета за почивка и наблюдаване на гледката. Материалността също е традиционна - използвани са камък, естествена дървесина и бяла мазилка.


WALLTOPIA.

Проект за конкурса на Walltopia за Collider Activity Center, февруари 2012, премиран като един от петимата победители. Проектът е разработен от екип на I/O Architects с водещи архитекти Вяра Желязкова и Георги Кътов. Целият проект може да бъде намерен на адрес http://www.collider.eu/wp-content/uploads/2013/03/174-I+O_architects.pdf . о визуализациите в това портфолио, с изключение на горната, съм работила изцяло постпродукцията във Photoshop.


КЪЩА В БЕЛАЩИЦА.

Къщата в с. Белащица е основният проект, по който съм работила по време на стажа си в I/O архитекти. Сътрудничила съм по всички фази на проекта, от предпроектното проучване до разработката на детайли за работния проект. Авторските права на проекта принадлежат на I/O архитекти. Визуализациите в портфолиото са изцяло изработени от мен.


N

1

2177 819

882.5

-0.60

66.5

18.5

67.5

ɚɥɭɦɢɧɢɟɜɚ ɞɨɝɪɚɦɚ ɩɨ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ

Hɫɜ=210

45.5

ɉ1

1201

ɫɬɨɦɚɧɟɧɚ ɤɨɥɨɧɚ ɩɨ ɤɨɧɫɬɪ. ɩɪɨɟɤɬ

67.5

45.5

47.5

385.5

165

224

669.5

75

1215

41.5

-0.50

18.5

ɪɟɥɫɚ ɩɥɴɡɝɚɧɟ ɞɨɝɪɚɦɚ ɤɚɦɢɧɚ

1.10 ɤɚɛɢɧɟɬ 17.5 m²

Hɫɜ=320 ɨɬ ɤ.ɝ.ɩ.

Hɫɜ=315 ɨɬ ɤ.ɝ.ɩ.

-0.40 432

Hɫɜ=270 ɨɬ ɤ.ɝ.ɩ.

608

12 5.5

ɛɨɹ ɚɤɪɢɥɧɚ ɜɚɪɨɜɚ ɦɚɡɢɥɤɚ ɋɌȻ ɲɚɣɛɚ 25 ɫɦ Ɍɂ EPS 20 ɫɦ ɋɌȻ ɩɚɧɟɥɢ 8 ɫɦ

19 7.5

5 96 4 28

1.07 ɬɪɚɩɟɡɚɪɢɹ 27.9 m²

2 187.5

Hɫɜ=270 ɨɬ ɤ.ɝ.ɩ. -0.60

-0.30

ɪɟɥɫɚ ɩɥɴɡɝɚɧɟ ɞɨɝɪɚɦɚ 106.5

10

568.5

ɦɢ

274

56

50

18

35

W12

100

ɛɨɹ ɚɤɪɢɥɧɚ ɜɚɪɨɜɚ ɦɚɡɢɥɤɚ ɋɌȻ ɲɚɣɛɚ 25 ɫɦ Ɍɂ EPS 20 ɫɦ ɋɌȻ ɩɚɧɟɥɢ 15 ɫɦ

18 ɫɬ. 18.3 / 25 ɫɦ

ɜɨɞɧɨ ɨɝɥɟɞɚɥɨ ɉ7

15

2 41

.5 17

ɥɢ ɬ

ɫ-

ɤɥ.

385.5

11 ɫɬ. 182.5 / 10 ɫɦ (3x66.5)

ɤɥ ɢɦ .

80

ɬɹ ɥɨ

-0.10

ɬɪɟɜɧɚ ɧɚɫɬɢɥɤɚ

80 60 2

2 41

ɞɴɪɜɟɧɚ ɧɚɫɬɢɥɤɚ ɧɚɫɬɢɥɤɚ ɲɥɚɣɮɚɧ ɛɟɬɨɧ

15

ɬɹ ɥɨ

25

ɚɥɭɦɢɧɢɟɜɚ ɞɨɝɪɚɦɚ ɩɨ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ

60

Hɫɜ=260 ɨɬ ɤ.ɝ.ɩ.

80

17 .5

3.5 20

10 3

18

±0.00

143.5

11 43

60 27 5 4 ɉ 6

12 1

ɤɥ ɢɦ .

ɉ 3

89

Hɫɜ=260 ɨɬ ɤ.ɝ.ɩ.

1.06 ɜɟɫɬɢɛɸɥ 17.9 m²

±0.00

4 65

ɫɦ 9.5 /2

1.05 ɤɭɯɧɹ 21.4 m²

3.5 70

ɠɚɥɭɡɢ ɦɟɬɚɥɧɢ ɱɟɪɧɢ ɪɟɥɫɚ ɬɟɤɫɬɢɥɧɚ ɫɥɴɧɰɟɡɚɳɢɬɚ ɬɟɤɫɬɢɥɧɚ ɫɥɴɧɰɟɡɚɳɢɬɚ

9.5 61

.7 16

39 4

10 0 28 5 4

5 ȼ0 ɞ

2 W

ɬ. 3ɫ

ɚɥɭɦɢɧɢɟɜɚ ɞɨɝɪɚɦɚ ɩɨ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ

ɡɚɬɪɟɜɟɧ ɞɜɨɪ 75 m²

2.5 29

0 99

ɫɬɨɦɚɧɟɧɚ ɤɨɥɨɧɚ ɩɨ ɤɨɧɫɬɪ. ɩɪɨɟɤɬ

174

47.5

846.5

15

8.5

H

39 7

69.5

777 413.5

ɧɚɫɬɢɥɤɚ ɋɌȻ ɩɚɧɟɥɢ ɩɨ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ

1825

160

ɫɜ =2 10

ɲɤɚɮ

158.5

ɪ.

ɤ.

ɫɩ

8.5 29

43

900

ɉ8 260

35

-0.20

131

21 0

8 26

ɞɴɪɜɟɧɚ ɧɚɫɬɢɥɤɚ

ɫɜ ɬɜ

11

ɚɥɭɦɢɧɢɟɜɚ ɞɨɝɪɚɦɚ ɩɨ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ

ɩ.ɨɬ.

50 25

310 ɤɥɢɦ. ɬɹɥɨ

274

5ɫɬ. 12 / 40 ɫɦ

22 5

.5 17

14ɫɬ. 18.5 / 26ɫɦ

60

25

ɤɥɢɦ. ɬɹɥɨ

ɧɢɲɚ ȼɢɄ ɢ ɈȼɢɄ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢɢ

47.5

107

42

ɪɟɥɫɚ ɩɥɴɡɝɚɧɟ ɞɨɝɪɚɦɚ

-0.60

15

19 7.5

1.11 ɜɟɪɚɧɞɚ 37.3 m² Hɫɜ=270 ɨɬ ɤ.ɝ.ɩ. ɧɚɫɬɢɥɤɚ ɋɌȻ ɩɚɧɟɥɢ ɩɨ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ

25 30

W14

100

2 ɉ

2

723

ɫɬɨɦɚɧɟɧɚ ɤɨɥɨɧɚ ɩɨ ɤɨɧɫɬɪ. ɩɪɨɟɤɬ

Ɍɂ ɤɚɦɟɧɧɚ ɜɚɬɚ ɤɚɦɢɧɚ

ɨɛɲɢɜɤɚ ɤɨɪɬɟɧ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ ɫɭɯ ɦɨɧɬɚɠ Ɍɂ EPS 20 ɫɦ ɋɌȻ ɲɚɣɛɚ 25 ɫɦ Ɍɂ EPS 12 ɫɦ ɋɌȻ ɩɚɧɟɥɢ 8ɫɦ

515

1.09 ɞɧɟɜɧɚ 27.2 m²

1.08 ɡɨɧɚ ɤɚɦɢɧɚ 17.8 m²

483

588.5

ɨɛɥɢɰɨɜɤɚ ɤɨɪɬɟɧ ɩɨ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ

244.5

W12

1102

ɫɦ

15

/2 6.4 17 .2 ɫɬ .

116.5

ɫɬ .

20

/2 6

ɫɦ

8 21 0 0 ȼ 0 ɥ 3

14 24

15

8

82

12

51

6

12

80 10 2

7 74

12

+0.20

ɚɥɭɦɢɧɢɟɜɚ ɞɨɝɪɚɦɚ ɩɨ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ

18

82

Hɫɜ=260 ɨɬ ɤ.ɝ.ɩ.

3 ȼ0 ɞ

60

30 1

31 5

7

W

80

129.5

17 .5

31 3 90

11 W

3 W

5 31

. ɤ.ɤ

1.04 ɛɚɧɹ 4.0 m²

Ⱥ1

4.5 3 15 11

1 ȼ0 ɥ

ɜ

ɚɛɫɨɪɛɚɬɨɪ

ɨɛɲɢɜɤɚ ɤɨɪɬɟɧ ɩɨ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ

06 14

18

15

ɞ

8 21 0 0 ȼ 0

1.03

35

25

50

105 +0.40

75.5

ɉ 4

58

18 27 0 4

ɦ 7ɫ /2

.5 39

.7 16

47 3

94.5

12

ɬ. 3ɫ

30

15

26 2

30

60

±0.00

ɋɌȻ ɩɚɧɟɥɢ ɨɤɚɱɟɧɢ 8 ɫɦ Ɍɂ EPS 12 ɫɦ ɤɟɪ.ɛɥɨɤɨɜɟ Porotherm 12 ɫɦ ɜɚɪɨɜɚ ɦɚɡɢɥɤɚ ɛɨɹ ɚɤɪɢɥɧɚ

ɛɨɹ ɚɤɪɢɥɧɚ ɜɚɪɨɜɚ ɦɚɡɢɥɤɚ ɤɟɪ.ɛɥ. Porotherm 12 ɫɦ ɜɚɪɨɜɚ ɦɚɡɢɥɤɚ ɛɨɹ ɚɤɪɢɥɧɚ

15

10 2 25

W15

W1

+0.30

9 63

Hɫɜ=210 ɨɬ ɤ.ɝ.ɩ.

97

Hɫɜ=260 ɨɬ ɤ.ɝ.ɩ.

2.5 59

ɫɬɴɥɛɢɳɟ 4.9 m²

25

1.02 ɤɨɪɢɞɨɪ 13.3 m²

6.5 66

5 62

W13 ɨɛɲɢɜɤɚ ɤɨɪɬɟɧ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ ɫɭɯ ɦɨɧɬɚɠ Ɍɂ EPS 20 ɫɦ ɤɟɪ. ɛɥɨɤɨɜɟ Porotherm 25 ɫɦ ɜɚɪɨɜɚ ɦɚɡɢɥɤɚ ɛɨɹ ɚɤɪɢɥɧɚ

ɉ 5

43

0 10 10 2

3

11

+0.10

65

W12

1 ȼ0 ɥ

4 55

ɛɨɹ ɚɤɪɢɥɧɚ ɜɚɪɨɜɚ ɦɚɡɢɥɤɚ ɋɌȻ ɤɨɥɨɧɚ 25 ɫɦ Ɍɂ EPS 20 ɫɦ ɋɌȻ ɩɚɧɟɥɢ 8 ɫɦ

+0.50

47 .5

0 10 10 2

4.5 15

8 11

1.01 ɝɚɪɚɠ 33.3 m² Hɫɜ=210 ɨɬ ɤ.ɝ.ɩ.

30

25

10 2

+0.50

4 55 57 5

1

66 5

2.5 59

9 63

ɝɚɪɚɠɧɚ ɜɪɚɬɚ ɫ ɨɛɲɢɜɤɚ ɤɨɪɬɟɧ ɨɬɜɚɪɹɟɦɚ ɧɚ ɝɨɪɧɚ ɨɫ ɥɢɧɟɟɧ ɫɢɮɨɧ

5%

42 .5

ɩɨɞɫɬɴɩ ɝɚɪɚɠ ɧɚɫɬɢɥɤɚ ɦɟɬɚɥɧɢ ɥɚɦɟɥɢ / ɱɚɤɴɥ

.5 39

N

1

2177

42.5

882.5

819

23 ɉ11

191

18 4.5 105

2 ɝɨɪɧɨ ɨɫɜɟɬɥɟɧɢɟ

168.5 28

28

52.5

ɨɡɟɥɟɧɟɧ ɩɨɤɪɢɜ

ɉ10 515

224

18.5

723

38 0.5

5

570

50

590.5

3ɫɬ. 16.7 / 28ɫɦ W4 ɤɚɦ. ɨɛɥɢɰɨɜɤɚ ɜɚɪɨɜɚ ɦɚɡɢɥɤɚ ɤɟɪ.ɛɥ. Porotherm 25 ɫɦ ɜɚɪɨɜɚ ɦɚɡɢɥɤɚ ɛɨɹ ɚɤɪɢɥɧɚ

11 9

43 26 0 0 Ⱥ0 2

1 12 60 2

12 2

431

ɚɥɭɦɢɧɢɟɜɚ ɞɨɝɪɚɦɚ ɩɨ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ

82

151.5

80 10 2

1 12 60 2

483

4 ȼ0 ɥ

6 ȼ0 ɞ

ɜ ɜ

6 ȼ0 ɥ

4 22

2

ɰɜɟɬɚɪɧɢɤ

Hɫɜ=260 ɨɬ ɤ.ɝ.ɩ.

0 21 0 26

Hɫɜ=260 ɨɬ ɤ.ɝ.ɩ.

ɤɨɦɢɧ

2.06 ɛɚɧɹ 3.1 m²

6

W6 ɤɚɦ. ɨɛɥɢɰɨɜɤɚ ɜɚɪɨɜɚ ɦɚɡɢɥɤɚ ɤɟɪ.ɛɥ. Porotherm 25 ɫɦ ɨɛɲɢɜɤɚ ɝɢɩɫɨɤɚɪɬɨɧ ɮɚɹɧɫɨɜɢ ɩɥɨɱɤɢ

Hɫɜ=260 ɨɬ ɤ.ɝ.ɩ.

45.5

16.5

50

25 ɤɨɦɢɧ

2.05 ɛɚɧɹ 11.2 m²

3 A0

2.04 ɫɩɚɥɧɹ 22.7 m²

336

2.5

ɲɤɚɮ ɤɨɧɬɭɪ ɝɪɟɞɚ

10 0.5

378.5

25

25 12

ɤɥɢɦ. ɬɹɥɨ

47.5 420.5

ɚɥɭɦɢɧɢɟɜɚ ɞɨɝɪɚɦɚ ɩɨ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ

267

1150

55 17.5 15.5

17.5 15.5 55

45.5

30

588.5

385.5 585

1170.5

5 10

11 9

ɤɚɦɢɧɚ

211 3.5

8 21 0 0 3

9 ɉ

10 0

19 2

ɥ

ɩɚɪɚɩɟɬ

0 37 4 22

W1 ɛɨɹ ɚɤɪɢɥɧɚ ɜɚɪɨɜɚ ɦɚɡɢɥɤɚ ɤɟɪ.ɛɥ. Porotherm 12 ɫɦ ɜɚɪɨɜɚ ɦɚɡɢɥɤɚ ɛɨɹ ɚɤɪɢɥɧɚ

ɬ. 3ɫ .7 16

47.5

8

12

385.5

413.5

/2

10

2 36

ɤɥɢɦ. ɬɹɥɨ

77 3

36 0.5

ɉ

4 14 41 0

2.7 ɧɚɜɟɫ 29.8 m²

Hɫɜ=230 ɨɬ ɤ.ɝ.ɩ.

1.5 41

ɋɌȻ ɩɚɧɟɥɢ ɨɤɚɱɟɧɢ Ɍɂ EPS 20 ɫɦ ɤɟɪ. ɛɥɨɤɨɜɟ Porotherm 25 ɫɦ ɜɚɪɨɜɚ ɦɚɡɢɥɤɚ ɛɨɹ ɚɤɪɢɥɧɚ

4 20 4 16

13

17 21 0 4

10 ɉ 8 18 4.5 15 98 11

17 .2

/2 6.4

ɫɦ

9 60 ɫɬ .

14 24

W8

2.5 59

6.5 66 5 62

ɨɛɲɢɜɤɚ ɤɨɪɬɟɧ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ ɫɭɯ ɦɨɧɬɚɠ ɫɬɨɦɚɧɟɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬ ɋɌȻ ɩɚɧɟɥɢ ɨɤɚɱɟɧɢ

18

ɦɟɬɚɥɧɚ ɤɨɥɨɧɚ ɩɨ ɤɨɧɫɬɪ. ɩɪɨɟɤɬ ɜɟɧɬɢɥɚɰɢɨɧɧɚ ɬɪɴɛɚ

54 ɰɜɟɬɚɪɧɢɤ

.5 39

ɪɟɲɟɬɤɚ ɤɨɪɬɟɧ ɪɟɲɟɬɤɚ ɦɟɬɚɥ

48

1

2.5 59

9 63

57 5 66 5.5

4.5 15

8 11

ɨɡɟɥɟɧɟɧ ɩɨɤɪɢɜ

42 .5

3.5 70

W5

.5 20

20

25

33 .5

10 43

7 13

12

255

.5 20

79 5 21 4

10

50

17 2

.5 52

847

ɫɦ

25

9.5 10

Hɫɜ=260 ɨɬ ɤ.ɝ.ɩ.

2.5 19

0 24

8.5 29

10

2.02 ɫɩɚɥɧɹ 15.0 m²

162.5

ɤ.

50

7 15

43

ɧɚɫɬɢɥɤɚ ɋɌȻ ɩɚɧɟɥɢ ɩɨ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ

18 ɫɬ. 18.3 / 25 ɫɦ

ȼ0

12

41 .5

ɛɨɹ ɚɤɪɢɥɧɚ ɜɚɪɨɜɚ ɦɚɡɢɥɤɚ ɤɟɪ.ɛɥ. Porotherm 25 ɫɦ ɜɚɪɨɜɚ ɦɚɡɢɥɤɚ ɛɨɹ ɚɤɪɢɥɧɚ

2.09 ɜɴɡɞɭɯ 6.4 m²

Hɫɜ=580 ɨɬ ɤ.ɝ.ɩ. -0.60

82

ɤ.

Hɫɜ=260 ɨɬ ɤ.ɝ.ɩ.

Hɫɜ=-ɨɬ ɤ.ɝ.ɩ.

+3.10

14ɫɬ. 18.6 / 26ɫɦ

60

2.03

ɞɪɟɲɧɢɤ 8.3 m²

ɬɟɤɫɬɢɥɧɚ ɫɥɴɧɰɟɡɚɳɢɬɚ ɪɟɥɫɚ ɬɟɤɫɬɢɥɧɚ ɫɥɴɧɰɟɡɚɳɢɬɚ

Hɫɜ=260 ɨɬ ɤ.ɝ.ɩ. +2.60

92

34 2.5 9.5 15

60

25

ɲɤɚɮ ɤɨɧɬɭɪ ɫɬɟɧɚ

2.08 ɬɟɪɚɫɚ 60.3 m²

2.01 ɩɪɟɞɞɜɟɪɢɟ 15.2 m²

90 10 2

ɤɚɦ. ɨɛɥɢɰɨɜɤɚ ɜɚɪɨɜɚ ɦɚɡɢɥɤɚ ɤɟɪ.ɛɥ. Porotherm 12 ɫɦ ɜɚɪɨɜɚ ɦɚɡɢɥɤɚ ɛɨɹ ɚɤɪɢɥɧɚ

W2

ɚɥɭɦɢɧɢɟɜɚ ɞɨɝɪɚɦɚ ɩɨ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ

2 ȼ0 ɥ

W9 ɨɛɲɢɜɤɚ ɤɨɪɬɟɧ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ ɫɭɯ ɦɨɧɬɚɠ Ɍɂ EPS 20 ɫɦ ɋɌȻ ɲɚɣɛɚ 25 ɫɦ ɝɢɩɫɨɤɚɪɬɨɧ ɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɛɨɹ ɚɤɪɢɥɧɚ

12

ɜ

W3

2

.5 39


МУЗЕЙ НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ.

Сградата на ”Московска” 5 отдавна вече не буди страх, хората от моето поколение подминават вратите към улица “”Малко Търново” в неведение, че те водят към бившите затворнически килии в мазето на бившата “Държавна сигурност”. Управата на Държавния архив, който в момента се помещава в тази сграда, има амбицията да експонира това минало. Настоящият проект е ескизен и има за цел да покаже един възможен сценарий, по който това би могло да се случи и да подпомогне събирането на средства и съмишленици за инициативата. Помещенията, използвани за разпити и временен арест, са в сутеренните етажи, което ограничава възможните конструктивни промени. С цел запазване на усещането от автентичните пространства новата намеса е ясно разграничима. Изложбата на музея се състои изцяло от дигитална експозиция с текст и видео с разказите на очевидци, обитавали тези пространства. Така в пространството отново са въведени предишните обитатели - сенки от едно минало, което да се замислим дали искаме да повторим. Проектът е разработван от екип на I/Oархитекти с водещи проектанти арх. Вяра Желязкова и арх. Георги Кътов.


ПОРТФОЛИО.

Мартина Радева +359883399274 martaradeva@gmail.com

Martina Radeva's Architecture portfolio  

Martina Radeva's Architecture portfolio May 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you