Page 27

RECURSOS D’ENTRADA

RECURSOS DE SORTIDA

Matèries primeres sòlides:

Producte:

• Rotllos de xapa semi processada • Peces de ferro fos • Lingots i peces d’alumini • Fil de coure per a motors • Palets de fusta • Plaques de polietilè expandit • Components, cargols, etc.

Productes auxiliars: • Olis • Fluids de tall (“taladrines”) • Productes de neteja i desengreixant • Àcid fosfòric • Pintures i vernissos • Sal líquida

Gasos: • Oxigen líquid • Nitrogen líquid • Argó líquid • Ampolles (hidrogen, CO2, oxigen, acetilè, nitrogen, etc.)

• compressors dels 2,4 a 34 cc

Residus metàl·lics: • Fil de coure, alumini • Xapa de ferro • Ferralla barreja

Residus inerts: • Banals (orgànics + residus oficina) • Paper i cartró • Plàstic film i flejes • Capses de fusta

Residus perillosos: • Tortes de depuradora • Tortes de mecanitzat (filtres en paper) • Envasos buits • Filtres absorbents • Plàstics amb pintures • Olis usats • Concentrat de l’evaporador (oliós)

Energia i aigua: • Electricitat • Gas natural • Aigua

QUE FAN AMB ELS RESIDUS?

HUAYI

ofereix les seves caixes de fusta sobrants!

• Venen els seus residus metàl·lics • Venen residus de paper i cartró. • Dels residus de plàstic film només en paguen el transport. • Paguen per la gestió dels seus residus perillosos. • Disposen de planta depuradora d’aigües residuals pròpia i d’evaporador per les «taladrines». • Generen grans quantitats de caixes de fusta que els hi ocasiona problemes de gestió.

Oportunitats • Reutilització de les caixes de fusta o trituració com a combustible per a una caldera de biomassa. • Treballar una estratègia de reutilització dels envasos de productes químics amb els fabricants-distribuïdors conjuntament amb altres empreses. • Millorar la gestió dels residus no valoritzats.

Profile for Business center Nodus Barbera

Guia de bones practiques en simbiosi industrial 2018  

Guía de bones practiques en Simbiosi Industrial als polígons d'activitat econòmica del Vallès Occidental

Guia de bones practiques en simbiosi industrial 2018  

Guía de bones practiques en Simbiosi Industrial als polígons d'activitat econòmica del Vallès Occidental

Advertisement