Page 18

REVALORITZEM ELS RECURSOS SOBRANTS

FORMIGRUP està format per les empreses Formigons Montcau i Sorres i Graves Egara. Subministren àrids naturals i reciclats amb marcatge CE. Subministren formigons amb certificat D.O.R. i amb baixos nivells de variabilitat que asseguren als clients l’optimització de les dosificacions i el compliment de les especificacions i normatives vigents. Disposen de camions per fer el transport de les matèries primeres i els productes fabricats.

• 30 persones treballadores • 3500m² repartits entre oficines i la nau d’àrids a Sabadell • 136ha d’autorització d’explotació a la pedrera Sorranova

Simbiosi en l’aprofitament dels seus propis recursos

Formigons Montcau S.A. C. Valentí Almirall 63 08206, Sabadell 937 26 58 11 www.formigonsmontcausabadell.es

Sorres i Graves Egara

Sorres i Graves Egara S.A. C. Joaquin Costa, 106 08206, Sabadell 937 26 88 89 www.sorresigravesegara.es

Formigons Montcau àrids

EXPLOTACIÓ PEDRERA SORRANOVA

Extracció del mineral del front d’extracció amb retroexcavadora

TRANSPORT DEL MINERAL

Transport amb camions bolquet

PLANTA DE TRACTAMENT

PLANTA DE FORMIGÓ

Trituració i classificació en via humida per obtenir l’àrid classificat per granulometria formigó sobrant i de les neteges dels camions i planta de formigó

IMPULSEN

AMB EL SUPORT DE

Barreja de l’àrid amb aigua, ciment i additius per fer el formigó fresc

TRANSPORT DEL FORMIGÓ FRESC

Transport amb camió formigonera fins a l’obra

Profile for Business center Nodus Barbera

Guia de bones practiques en simbiosi industrial 2018  

Guía de bones practiques en Simbiosi Industrial als polígons d'activitat econòmica del Vallès Occidental

Guia de bones practiques en simbiosi industrial 2018  

Guía de bones practiques en Simbiosi Industrial als polígons d'activitat econòmica del Vallès Occidental

Advertisement