Page 1

De krant van de Nederlandse Topsport • augustus 2011 nummer 5

6

4

Ex-Olympiërs bereiden sporters voor op Londen

Rachel Klamer (20): laatbloeier en toptalent

7

Gerben Bruijstens: “Badminton is van het campingimago af”

8

De rijke oogst van de HP-status

Variabel stipendium is eindelijk een feit Nieuwe stipendiumregeling tot 2013 gegarandeerd Al vele jaren werd erover gepraat, maar nu is het dan eindelijk zover: er komt een gedifferentieerd stipendium voor (gehandicapte) topsporters en high potentials. In de beleidsbrief Sport heeft het Ministerie aangekondigd tot 2013 de nieuwe regeling, die vooral tegemoetkomt aan de ‘oudere’ topsporter, te financieren. Sinds de invoering van de stipendiumregeling in 2001 was deze nooit gewijzigd; de hoogte van de tegemoetkoming en de voorwaarden bleven jaren hetzelfde. Het basisinkomen voor (gehandicapte) topsporters en toptalenten bedroeg zeventig procent van het wettelijk minimumloon van een 23-jarige, een bedrag van maximaal 1.085 euro. “Dit bedrag was voor een oudere topsporter veel te laag om van te kunnen leven”, geeft Jeroen Bijl, manager topsport van NOC*NSF aan. “Terwijl sporters ouder dan 27 vaak op de top van hun kunnen zijn en op grote toernooien

kansrijk zijn om medailles te winnen. Om financiële redenen haakten ze echter vaak af. Vandaar dat we hebben gezegd: we moeten het voor sporters aantrekkelijker maken om te blijven sporten. Het stipendium heeft daar een grote invloed op.”

NOC*NSF bracht de wens om te komen tot een betere, variabele financiële regeling herhaaldelijk bij het Ministerie van VWS onder de aandacht. “En nu, in de nieuwe beleidsbrief Sport, heeft VWS besloten deze wens in te willigen”, vertelt Bijl. “Zij

FOTO: ANP PHOTO

Lobbyen

Maarten van der Weijden beleefde zijn finest hour op zijn 27e in Beijing. Het variabel stipendium moet het voor oudere sporters aantrekkelijker maken om door te gaan met hun topsportcarrière.

FOTO: SOENAR CHAMID

Atletencommissie: “Vertrouwen in voortzetting na 2012”

Chiel Warners namens de Atletencommissie: “Hiervoor hebben we ons sterk gemaakt.”

De Atletencommissie is verheugd met de aandacht voor de financiële situatie van de topsporters in Nederland in de beleidsbrief van minister Schippers van VWS en de daaruit voortvloeiende toezegging om over te gaan tot een verhoging en differentiatie van het stipendium. “Op deze manier wordt het voor topsporters makkelijker, ook op latere leeftijd, de keuze voor de topsport te blijven maken”, reageert Chiel Warners namens de Atletencommissie. “Zo kunnen we bijdragen aan de top 10-ambitie, en onze voorbeeldfunctie voor de jongere generaties vervul-

len. Dit is een belangrijke stap in de verbetering van de positie van de topsporter, die ook na 2012 nodig blijft om topsporters een reële keuze voor topsport te kunnen laten maken. Wij hebben ons als Atletencommissie bij de totstandkoming van de Sportagenda 2013-2016 dan ook sterk gemaakt voor continuering van het gedifferentieerd stipendium, als de financiering door de rijksoverheid stopt. We hebben er vertrouwen in dat er een structurele oplossing gevonden wordt, zodat het verhoogde stipendium na 2012 in stand blijft.”

financieren de nieuwe regeling tot en met eind 2012.” Dankzij deze toezegging ontvangen topsporters in de leeftijdsgroep van 22 tot en met 26 jaar 150 procent van het huidige stipendium en vanaf 27 jaar 200 procent. Zodoende kan de tegemoetkoming voor deze leeftijdscategorieën oplopen tot respectievelijk 1.626 en 2.170 euro. Voor de ‘jongeren’ onder 22 jaar blijft de hoogte van het stipendium zoals het was.

Voorwaarden Om voor de nieuwe regeling in aanmerking te komen gelden enkele voorwaarden, die voorheen niet golden, legt Bijl uit. “Ten eerste moet

lees verder op pagina 2

■ www. no c nsf. nl

1107868 Lopend Vuur 05.indd 1

Het Lopend Vuur augustus 2011 • pagina 1

17-08-2011 06:54:04


sportmedische zorg gaat het om het aantal uren zorg per week dat aan topsporters ter beschikking staat voor blessurepreventie en snelle diagnose. Daarnaast kan de kwaliteit omhoog door specialisten met topsportspecifieke kennis in te zetten. Ingrid van Gelder van NOC*NSF licht de noodzaak van extra investeringen toe: “Er is vooral grote behoefte aan extra ‘contacturen’ voor de sporter; de mate waarin hij toegang heeft tot sportartsen, fysiotherapeuten en

FOTO: SOENAR CHAMID

In de beleidsbrief Sport van het Ministerie van VWS is extra geld toegezegd voor de Centra voor Topsport en Onderwijs om de topsportmedische zorg en de lastige en kostbare combinatie van topsport en flexibel onderwijs te verbeteren. Tot en met 2012 is 2,8 miljoen euro extra beschikbaar. In de brief staat dat de extra kosten bestaan uit de extra coördinatie en organisatie van flexibele lesuren voor de topsporters. Wat betreft de top-

LOOT-scholen werken aan onderwijs op maat voor topsporters als oud-leerlinge Ranomi Kromowidjojo.

sportmasseurs. Daarnaast is er ook een aantal randvoorwaarden die verder moeten worden ontwikkeld of ingericht, zoals deskundigheidsbevordering van het (para)medisch personeel op CTO’s.” Tot slot komt er ook meer aandacht voor preventie, herstel en aanvullende diagnostiek. Dit moet er onder meer toe leiden dat blessures bij de instroom in een topsportprogramma worden beperkt. De extra subsidie voor het onderwijs is bestemd voor LOOT-scholen die verbonden zijn aan de CTO’s, legt Van Gelder uit. “Deze ontvangen een bedrag per CTO-leerling die aan hun school verbonden is. De LOOTscholen werken aan ‘onderwijs op maat’, waarbij zo goed mogelijk rekening wordt gehouden met het (sporttechnische) programma van de sporter/leerling. De scholen investeren bijvoorbeeld in extra lesbegeleiding, flexibele inzet van personeel, aanschaf en onderhoud van materieel, het beschikbaar stellen van lesruimten en het aanstellen van externe deskundigheid voor leerlingen en docenten, bijvoorbeeld voor het doorontwikkelen van de digitale leeromgeving. Deze ontwikkelingen waren al in gang gezet, maar functioneerden nog niet optimaal. Vandaar dat extra investeringen noodzakelijk zijn.”

vervolg van pagina 1 het bondsprogramma dat de sporter volgt in de hoogste categorie van de ‘Lotto verdeelsystematiek top 10’ zijn ingedeeld. Hierbij wordt onder meer

Colofon Lopend Vuur is een uitgave van NOC*NSF

gelet op de prestaties op internationale evenementen. De programma’s moeten bovendien fulltime zijn. Voor een individuele sport geldt dat het programma minimaal 200 dagen per jaar in beslag neemt, voor een teamsport moet het bondsprogramma ten minste 90 dagen omvatten. Degenen

die al een stipendium ontvingen, maar niet aan deze voorwaarden voldoen, behouden hun tegemoetkoming ‘oude stijl’.” Het Ministerie van VWS financiert het variabele stipendium met 1,5 miljoen euro voor het huidige kalenderjaar en met twee miljoen euro voor 2012. De nieuwe regeling zal met terugwerkende kracht per 1 juli 2011 ingaan. De subsidie van het Ministerie van VWS maakt dit mogelijk voor de periode tot 1 januari 2013. Voor de periode daarna moet worden gezocht naar mogelijkheden om het gedifferentieerd stipendium te kunnen continueren. Bijl: “In de nieuwe Sportagenda, vanaf 2013, moet de gezamenlijke bereidheid er zijn om de financiering voort te zetten.”

Vormgeving en druk:

■ www. no c nsf. nl

1107868 Lopend Vuur 05.indd 2

FOTO: NOC*NSF

grafische dienstverlening

Hoofdredactie: Friso Schotanus (Het Sportbureau)/NOC*NSF Eindredactie: Janneke Westermann Medewerkers: Erik Duiven, Richard Geeve, Joost Hanewinkel Productie: Arko Sports Media, Nieuwegein Redactieadres NOC*NSF: Lopend Vuur T.a.v. Annemiek van der Meer Postbus 302 6800 AH ARNHEM Tel.: 026 483 47 83 E-mail: lopendvuur@noc-nsf.nl www.nocnsf.nl/lopendvuur

Jeroen Bijl: “We moeten het voor sporters aantrekkelijker maken om te blijven sporten.”

Meer informatie Sporters die voor het gedifferentieerd stipendium in aanmerking komen, worden daarover geïnformeerd door het Fonds voor de Topsporter. Informatie over de Lotto verdeelsystematiek top 10 kunnen sporters bij hun bond opvragen. Kijk voor meer informatie op www.nocnsf.nl/topsporters

FOTO: DREAMSTIME.COM

Beleidsbrief Sport: 2,8 miljoen euro extra voor CTO’s

IOC: twitteren tijdens de Spelen mag Het IOC heeft vorige maand de richtlijnen bekendgemaakt voor het gebruik van social media tijdens de Spelen, volgend jaar in Londen. Het komt er kort gezegd op neer dat de atleten volop kunnen twitteren en bloggen. De enige beperking die het Internationaal Olympisch Comité oplegt, is dat de sporters geen commerciële uitingen doen via deze media. In de richtlijnen staat dat het IOC “sporters actief stimuleert en steunt om social media te gebruiken en hun ervaringen te tweeten, te bloggen en te posten”. Ze moeten zich echter wel beperken tot persoonlijke mededelingen. Ze mogen zich niet als journalisten gedragen, door commentaar te geven op de gebeurtenissen tijdens de Spelen. Logischerwijs zijn “vulgaire of obscene teksten en beelden” ook taboe. De sporters mogen ook foto’s en filmpjes uploaden, maar niet vanuit de stadions en niet met een commercieel oogmerk. Dit om inbreuk op auteursrechten te voorkomen. Uiteraard mogen er ook geen andere personen of atleten op de beelden voorkomen, zonder dat zij daar toestemming voor hebben gegeven. Indien de voorschriften worden overtreden, kan dat leiden tot intrekking van de accreditatie. De richtlijnen zijn te vinden op www.nocnsf.nl/ london2012. Op deze plek voorziet NOC*NSF sporters in aanloop naar de Spelen van kort en bondig advies omtrent het gebruik van social media. Hier is ook andere belangrijke informatie te vinden, zoals de normen en limieten, de NOC*NSFmarketingrichtlijnen Olympische/ Paralympische Spelen en de overeenkomsten Olympische en Paralympische Spelen London 2012, inclusief de bijlagen.

Het Lopend Vuur augustus 2011 • pagina 2

17-08-2011 06:54:08


Maurits Hendriks: “Met nog één jaar te gaan liggen we goed op koers.”

Overeenkomsten Olympische en Paralympische Spelen London 2012 verspreid NOC*NSF heeft medio augustus de Overeenkomst Olympische en Paralympische Spelen London 2012 voor de atleet en begeleider naar de Olympische en Paralympisch zomerbonden verstuurd. De bonden kunnen de overeenkomsten nu aanbieden aan (potentiële) sporters en begeleiders van het Olympic en Paralympic Team Netherlands London 2012. Het is de bedoeling dat NOC*NSF de overeenkomsten van de atleet en van de begeleider een halfjaar voor de start van de Spelen ondertekend retour heeft ontvangen. De overeenkomst is tot stand gekomen na gesprekken met de zomeren wintersportbonden, NOC*NSF Atletencommissie, vakbond NL Sporter, een aantal zaakwaarnemers en inhoudelijk deskundigen. Vakbond NL Sporter had ter voorbereiding een enquête onder sporters gehouden. Over de uitkomsten van deze enquête is in Lopend Vuur nummer 2 (maart 2011) bericht. De uitkomsten hebben in belangrijke mate bijgedragen aan de huidige versie van de overeenkomst. Els van Kernebeek, hoofd afdeling Topsportteams van NOC*NSF, licht toe: “In het algemeen geldt dat de overeenkomst compacter van omvang is, de juridische taal begrij-

pelijker is en er een duidelijkere scheiding tussen IOC/IPC- en NOC*NSF-regelgeving is aangebracht. Inhoudelijk is voor sporters van belang dat ze zich – naast de deelname aan de NOC*NSF Golden Clinic – niet meer vrij hoeven te maken voor commerciële activiteiten van NOC*NSF en de Partners in Sport. Voor Torino was dit bijvoorbeeld nog vier dagdelen, voor Beijing drie dagdelen en voor Vancouver 2010 één dagdeel. Als nu een beroep wordt gedaan op de atleet en/of begeleider, worden daar los van de overeenkomst afspraken over gemaakt. Een andere belangrijke wijziging is de verdubbeling van de medaillebonus voor een gouden medaille bij de Paralympische Spelen.” NOC*NSF

houdt oog voor de commerciële belangen van atleten en begeleiders. Van Kernebeek: “Voor de individuele sponsor(s) die de sporter of begeleider substantieel en structureel ondersteun(t)(en) wordt – onder voorwaarden die in de overeenkomst staan genoemd – de mogelijkheid geboden eenmalig een succes- en/of een felicitatieadvertentie in de media te plaatsen.” Daarnaast heeft het IOC voor het gebruik van social media, internet en bloggen voor de Spelen van London 2012 richtlijnen opgesteld. Van Kernebeek: “Ons advies is om de overeenkomst inclusief bijlagen en diverse IOC/IPC-regelgeving goed door te (laten) nemen zodat je tijdig weet waar je aan toe bent.” Meer informatie Voor meer informatie kan je mailen naar els.vankernebeek@noc-nsf.nl. De overeenkomsten Olympische en Paralympische Spelen London 2012, inclusief de bijlagen en IOC/IPC zijn te vinden op www.nocnsf.nl/london2012.

“Natuurlijk zullen die zeven sporten die het gros van de medailles gehaald hebben, dat zo veel mogelijke blijven doen. Daarnaast komen er nieuwe kanshebbers bij. Ik zie met vertrouwen atletiek, turnen en BMX steeds dichter bij het podium komen”, aldus Hendriks. “De voorbereiding van NOC*NSF op het leveren van prestaties verloopt ook volgens plan. Uit de evaluaties van Beijing 2008 kwam naar voren dat de trainings- en wedstrijdprogramma’s een meer professionele ondersteuning vereisen en dat de sporters betere faciliteiten ter beschikking zouden moeten hebben, zoals bijvoorbeeld een inkomstenvoorziening op maat. Er zijn in de afgelopen jaren bij de sportbonden bijna twintig technisch directeuren aangesteld en het variabel stipendium is inmiddels een feit.”

London 2012: zwaarste medailles ooit Wie volgend jaar in Londen in de prijzen valt, is verzekerd van het zwaarste eremetaal dat ooit is uitgedeeld: de medailles wegen 400 gram. Ook zijn ze een stuk groter: de diameter is 85 millimeter. Het ontwerp van de gouden, zilveren en bronzen medailles werd vorige maand in Londen gepresenteerd. De

FOTO: ANP PHOTO

Eén jaar voor de start van de Olympische Spelen in Londen heeft Maurits Hendriks, technisch directeur van NOC*NSF en chef de mission van de Nederlandse ploeg, alle potentiële Olympiërs een hart onder de riem gestoken. Het Olympic Team Netherlands zal volgens hem dankzij een brede samenstelling goed presteren tijdens London 2012. “Met nog één jaar te gaan liggen we goed op koers. De focus van de sporters, de begeleidingsteams en NOC*NSF is nu geheel gericht op London 2012. Alles staat dit jaar in het teken van maximaal presteren. We werken aan een brede ploeg kanshebbers. Het doel is de top tien.” De chef de mission sprak zijn positieve verwachtingen uit tijdens het WK zwemmen, afgelopen maand in Shanghai. NOC*NSF richt zich op het uitzenden van een brede ploeg met meer kanshebbers.

FOTO: ANP PHOTO

Maurits Hendriks spreekt vertrouwen uit

Oud-Olympiër Kelly Holmes en Lord Sebastian Coe, voorzitter van het organisatiecomité presenteren de nieuwe medailles. medailles laten aan één kant de Griekse godin Nikè zien, zij staat voor de overwinning. De andere, abstracte kant symboliseert de kracht van de stad Londen.

EYOF: “Noodzakelijk om de stap naar de top te maken” Met de symbolische overdracht van de Olympische vlag aan burgemeester Aleid Wolfsen van Utrecht werd in het Turkse Trabzon de zomereditie van het European Youth Olympic Festival (EYOF) afgesloten. Ruim 3.000 sporttalenten van dertien tot achttien jaar uit 49 Europese landen namen aan het evenement deel. Het Nederlandse team, dat in Trabzon bestond uit 74 jonge topsporters, behaalde twee gou■ www. no c nsf. nl

1107868 Lopend Vuur 05.indd 3

den, één zilveren en zes bronzen medailles. Marjan Olyslager, chef de mission van het Nederlandse team, waardeerde de Nederlandse deelname aan het EYOF met rapportcijfer 8: “Een acht voor het team: we hebben verschillende medailles zien langskomen deze week,

maar ook verschillende teleurstellingen. Die worden allemaal goed opgepakt door collega-sporters en hun coaches.” Naast burgemeester Wolfsen van Utrecht, de stad die in de zomer van 2013 het EYOF organiseert, was ook NOC*NSF directeur Gerard Dielessen bij de afsluitende ceremonie aanwezig. Hij benadrukte het

belang van het opdoen van internationale ervaring voor de talenten. “Dat is noodzakelijk om straks de werkelijke sprong naar de internationale wedstrijdtop te kunnen maken en ook een daadwerkelijke bijdrage te leveren aan de top 10-ambitie van Nederland.” Het eerstvolgende EYOF, de wintervariant, vindt in februari 2012 plaats in het Roemeense Brasov.

Het Lopend Vuur augustus 2011 • pagina 3

17-08-2011 06:54:13


Ex-Olympiërs bereiden sporters voor op Londen Hoe kan het beste prestatieklimaat gecreëerd worden in Londen en hoe zorgen we ervoor dat Olympic Team Netherlands als een team kan opereren? Dat onderzoeken vijf voormalig deelnemers aan de Olympische Spelen. Schaatser Erben Wennemars, volleyballer Bas van de Goor, judoka Mark Huizinga, zwemmer Johan Kenkhuis en hockeyster Margje Teeuwen (samen goed voor tien Olympische medailles) vormen het team dat drie bijeenkomsten organiseert waarin de deelnemers aan London 2012 worden voorbereid. sporters kunnen deze vraag beantwoorden, was de gedachte van chef de mission Maurits Hendriks. De eerste bijeenkomst vindt plaats op 28 oktober in het DeLaMar Theater in Amsterdam. De drie events zijn innovatief, interactief, vernieuwend en inspirerend. Iedere bijeenkomst krijgt

“Een wij-gevoel creëren” Margje Teeuwen (37) nam samen met het Nederlands dameshockeyteam deel aan twee Olympische Spelen. In Atlanta 1996 was het team the best of the rest en pakte brons. Een enorme verrassing. Vier jaar later was de bronzen plak in Sydney juist een teleurstelling, daar was de doelstelling niets minder dan goud. In het Olympisch dorp kon zij ontspannen door te schilderen. Nu is ze kunstenares, architect, designer, radio- en tv-presentatrice en algemeen creatieve geest. Ze kan in dit project haar inspiratie de vrije loop laten. “Na de eerste bijeenkomst als organiserend vijftal, had iedereen de punten op papier gezet die hij belangrijk vond. Ik had een powerpointpresentatie in elkaar geflanst over alles wat ik wilde bespreken”, geeft Teeuwen enthousiast aan. “Ik heb misschien wel een beetje een ‘andere’ manier van kijken naar de zaken dan de andere vier, maar dat is volgens mij de reden dat ik erbij gevraagd ben.”

FOTO: SOENAR CHAMID

“Wat uit de eerste sessie naar voren kwam, is dat we de sporters elkaar in de aanloop naar de Spelen willen laten ontmoeten”, gaat Teeuwen verder. “Ik opperde dat social media (zoals facebook en twitter) daar tegenwoordig een grote rol in spelen. Zo kwamen we op het idee om specifiek voor de sporters een platform te creëren waar ze elkaar kunnen leren kennen buiten de drie bijeenMargje Teeuwen: “Ik heb misschien wel komsten om. In de totstandkoeen beetje een andere manier van kijken ming wordt er nauw naar de zaken.” samengewerkt tussen NLbuzz van Roeland Stekelenburg en mijn bedrijf ‘product margje’. Het platform zal in ieder geval volledig voor de sporters zijn en afgesloten van de buitenwereld, zodat sporters veilig hun ervaringen kunnen delen.” Eén speerpunt van het project is dat de gehele Nederlandse equipe als eenheid kan opereren in Londen. Een mooi voorbeeld daarvan herinnert Teeuwen zich uit Atlanta. “Wij sliepen als team naast de Nederlandse volleybalmannen. Zij wonnen goud op de avond voordat wij om de bronzen medaille moesten spelen en waren natuurlijk in een enorme feeststemming. In het dorp hebben we geen moment last van ze gehad. Zij wisten dat wij moesten spelen en hebben zich koest gehouden. Dat is iets wat we willen bereiken. Het creëren van een wij-gevoel en respect voor elkaar.”

■ www. no c nsf. nl

1107868 Lopend Vuur 05.indd 4

een eigen thematiek, vorm, boodschap en doelstelling. De oud-topsporters kunnen putten uit hun eigen Olympische ervaringen, maar ook uit het professionele pad dat ze daarna hebben bewandeld. Die expertise is

volgens Maurits Hendriks zeer waardevol en leidt hopelijk tot zichtbare resultaten in Londen. Johan Kenkhuis en Margje Teeuwen leggen uit hoe het team werkt en welke taak zij daarin uitvoeren.

“Samen een grote prestatie neerzetten” Johan Kenkhuis is tweevoudig Olympiër. Op de Spelen van Sydney pakt hij brons op de 4 x 200 meter vrije slag estafette en vier jaar later in Athene grijpt hij op de honderd meter vrije slag estafette het zilver met onder andere Pieter van den Hoogenband. Na zijn zwemloopbaan legt hij zich toe op de eventmarketing, waarin hij een eigen bedrijf heeft. Het is dan ook niet verwonderlijk dat juist die rol in de organisatie bij Kenkhuis ligt. “Ik ken de wereld van het organiseren van evenementen heel goed”, zegt Kenkhuis. “Ik ken de mensen, ik weet waar je in de voorbereiding op zo’n groot evenement tegenaan loopt, dus ben ik bezig met het in goede banen leiden van de eerste bijeenkomst op 28 oktober in het DeLaMar Theater. Met de catering, de aankleding en de specifieke omstandigheden op de locatie, maar vooral de inhoud van het programma en de boodschap die we de sporters willen meegeven. In de bijeenkomsten, die we als groep geregeld hebben, koppel ik de informatie terug en hakken we samen de knopen door.” “De locatie is prachtig, het DeLaMar biedt mogelijkheden. Zo’n theater bepaalt ook de vorm waarin we informatie gaan aanbieden. Het zal geen saai seminar worden waar iedereen zit te luisteren. De woorden ‘inspiratie’, ‘informatie’ en ‘interactie’ staan centraal. We zijn op dit moment bezig met de uiteindelijke inhoud. Wie benaderen we voor welk onderdeel? Welke sporter kan een bijdrage leveren? Wat willen de sporters zelf? Op 28 oktober zal het allemaal duidelijk worden. Zonder al te veel te verklappen: we zullen de boodschap verpakken op een verrassende manier.”

FOTO: SOENAR CHAMID

In december 2010 is het project begonnen met een brainstormsessie onder begeleiding van NOC*NSF. De vraag ‘What’s in it for me’ stond daarbij centraal. Wat kunnen de sporters die in voorbereiding zijn op London 2012 aan deze bijeenkomsten hebben? Wie anders dan oud-top-

Johan Kenkhuis: “Het zal geen saai seminar worden.”

Wat Kenkhuis van zijn eigen Olympische ervaringen is bijgebleven is dat hij veel heeft gehad aan de mensen die om hem heen waren. “Op de eerste dag van Sydney ging het mis, we werden gediskwalificeerd op de honderd meter estafette. Als er geen anderen in het dorp aanwezig waren geweest om mij en de andere jongens te steunen, hadden we later die week geen brons gehaald op de 200 meter. Zo’n sfeer willen we ook creëren voor Londen. Daarom laten we iedereen nu al kennismaken, want dan heb je volgend jaar des te meer aan elkaar als dat nodig mocht zijn.”

Het Lopend Vuur augustus 2011 • pagina 4

17-08-2011 06:54:23


DOPINGAUTORITEIT

Specifieke stoffen, flexibelere strafmaat Specifieke stoffen

Vier zwemmers, onder wie Olympisch kampioen en wereldrecordhouder César Cielo, testten in mei van dit jaar positief tijdens de nationale kampioenschappen van Brazilië. De internationale zwembond FINA eiste minimaal drie maanden schorsing, het hoogste sporttribunaal CAS gaf drie van de vier zwemmers ‘slechts’ een waarschuwing. Waarom vielen de straffen zo laag uit? César Cielo, Nicholas dos Santos, Henrique Barbosa en Vincius Waked gebruikten cafeïnepillen, die Cielo op recept kon verkrijgen bij zijn apotheker. Later bleek dat door een fout van deze apotheker de pillen vervuild geraakt waren met de verboden stof furosemide. Deze stof staat op de dopinglijst bij Diuretica en andere maskerende middelen.

FOTO: SOENAR CHAMID

Cafeïnepillen

Cielo tijdens de wereldkampioenschappen afgelopen juli in Shanghai.

Strict liability Ook al werd de fout in dit geval door iemand anders gemaakt, voor sporters geldt altijd strict liability; je bent

als sporter zelf verantwoordelijk voor de stoffen die tijdens een dopingcontrole gevonden worden. De zwemmers hadden dus een probleem.

“Voorbereiden, informeren en inspireren” In navolging van de collega’s van de Olympische Spelen, organiseert NOC*NSF een drietal bijeenkomsten waarin het Paralympic Team Netherlands wordt voorbereid op London 2012. Chef de mission André Cats legt uit wat de paralympische sporters kunnen verwachten in aanloop naar de Spelen die volgend jaar van 29 augustus tot 9 september in de Britse hoofdstad worden gehouden. “De nadruk tijdens de eerste bijeenkomst op 26 september in Papendal ligt op voorbereid zijn”, legt Cats uit. “Wat staat je te wachten als sporter in Londen? Er zullen volgend jaar veel coaches en sporters voor het eerst aanwezig zijn op Paralympische Spelen, we willen hen zo goed mogelijk voorbereiden. Tijdens de Spelen is het belangrijk de focus op presteren te houden en je afzijdig te houden van alle randzaken. Onder andere Olympisch kampioen Maarten van der Weijden gaat zijn ervaringen delen met de kandidaat-Paralympiërs. Maarten was jarenlang uiterst professioneel en gedreven met een missie bezig. Zijn manier van sport bedrijven sprak mij zeer aan en zal zeker inspireren”, aldus Cats.

Uitspraak

FOTO: NOC*NSF

NOC*NSF zal waarschijnlijk tussen de tachtig en honderd sporters uitzenden. Dat zijn er meer dan naar Beijing, terwijl de limieten van vergelijkbaar niveau zijn. Dit is een direct gevolg van de intensivering die in de Nederlandse Paralympische sport plaatsgevonden heeft. “De tweede bijeenkomst zal per sporttak op locatie zijn, bijvoorbeeld tijdens een trainingsstage. Dan staan (social) media centraal en de vraag hoe je je als Paralympische sporter wilt presenteren. De leden van het Paralympic Team Netherlands worden tijdens de Spelen intensief gevolgd door de media. De NOS brengt de Spelen op tv, maar daarnaast wordt ook veel schrijvende pers verwacht. Daar word je als sporter mee geconfronteerd en moet je op voorbereid zijn. De derde en laatste bijeenkomst is rondom de teamoverdracht in juli 2012. Dan is de uiteindelijke teamgrootte bekend en gaan we met alle definitieve deelnemers de puntjes op de i zetten.”

André Cats: “Er is een belangrijke rol weggelegd voor ervaren Paralympische sporters.”

Furosemide valt echter onder de Specifieke Stoffen. In vergelijking tot de andere verboden stoffen is bij deze groep de kans groter dat het niet bewust om dopingredenen is gebruikt. Kan de sporter aantonen 1 – hoe de stof in het lichaam is gekomen, en 2 – dat dit onbewust en zonder de bedoeling de prestatie te verbeteren gebeurd is, dan kan de sanctie gereduceerd worden tot minimaal een waarschuwing. Het is hierbij wel van belang dat de sporter er alles aan heeft gedaan om te voorkomen dat de stof in het lichaam kon komen. In deze zaak nam het CAS genoegen met de verklaring dat: – de pillen sinds eind 2009 werden voorgeschreven door de arts van Cielo; – de pillen gedurende de gehele periode door dezelfde apotheker werden gemaakt; – de gebruikte cafeïne puur was en dus niet was gemengd met andere stoffen; – de furosemide ook werd aangetroffen in de overgebleven cafeïnepillen; – de apotheker verklaarde dat er op dezelfde dag ook medicijnen voor hartpatiënten waren gemaakt, met furosemide als ingrediënt; – de urineconcentraties van de zwemmers normaal en onverdund waren en de furosemide in dit geval dus niet gebruikt leek te zijn als maskeringsmiddel.

Het CAS besloot dat de zwemmers minimaal verantwoordelijk waren voor de positieve test op furosemide en dat daarom ook de minimale straf opgelegd diende te worden. Het opleggen van de minimale straf komt relatief weinig voor, waardoor de uitspraak extra veel aandacht trok. Voor Cielo, dos Santos en Barbosa kwam de minimale straf neer op een waarschuwing, maar Waked kreeg een eenjarige schorsing opgelegd. Hij was namelijk al eens eerder twee maanden geschorst voor het ondoordacht nemen van Neosaldina, een medicijn met de verboden (specifieke) stof isometheptene. Zo zie je maar weer, een sporter kan nooit voorzichtig genoeg zijn!

“In de meetings is een belangrijke rol weggelegd voor ervaren Paralympische sporters en begeleiders. Zo kan bijvoorbeeld rolstoeltennisster Esther Vergeer uitstekend haar ervaringen doorgeven aan een nieuwe generatie Paralympiërs”, besluit de chef de mission.

■ www. no c nsf. nl

1107868 Lopend Vuur 05.indd 5

Het Lopend Vuur augustus 2011 • pagina 5

17-08-2011 06:54:30


Goud op de Werkvloer

“Ik heb mijn droombaan gevonden” “Ik zou er niet aan moeten denken om buiten de sport te werken.” Exprofessioneel golfer Nienke Nijenhuis (33) is in haar nopjes met de baan die ze via het programma Goud op de Werkvloer vervult. Ze werkt als manager topsport bij Den Haag Marketing, een bedrijf dat de hofstad promoot als topsportstad aan zee. Directeur Anja Overhoff beschrijft de werkrelatie met Nijenhuis als: “het dekseltje dat op dit potje past”.

Topsport ervaringen zijn niet voor niets geweest “Ik wilde heel graag in de marketing werken, maar ik heb in de tijd dat ik professioneel sportte geen cv opgebouwd”, geeft Nijenhuis aan. “Ik had het idee dat ik daarin tekortschoot. Dat andere mensen wel die vereiste ervaring hadden. Bij Randstad heb ik samen met loopbaanadviseur sport Linda Schonewille kritisch gekeken naar de ervaring die ik heb opgedaan tijdens mijn carrière. Ik heb al die jaren mijn eigen management gedaan, ik heb met sponsoren om de tafel gezeten, ik heb achter subsidies aangelopen. Al die zaken moesten naar duidelijke competenties worden omgezet en de waarde ervan moest juist ingeschat worden. Linda en ik kwamen erachter dat ik naar zwaardere functies kon solliciteren. Als topsporter heb je het idee dat je te weinig werkervaring hebt, het is goed om te horen dat je ervaringen in de sport niet voor niets zijn geweest.”

als sportondernemer maar zonder Haags netwerk. Dit blijkt geen probleem te zijn, want ze pikt alles heel snel op. Door haar openheid en enthousiasme bouwt ze snel relaties op. Wij zijn bijzonder tevreden en blij met Nienke.” FOTO: ANP PHOTO

Nijenhuis heeft zeven jaar professioneel gegolfd op de Ladies European Tour als ze in 2007 stopt. Ze werkt na haar sportcarrière een tijd als freelance sportmanager, bouwt bij TNO Bedrijven mee aan de brug tussen topsport en wetenschap en ontwerpt golfkleding. Ze wil alleen méér. In 1999 is ze afgestudeerd aan het hbo in de richting marketing en ze wil haar passie (de sport) verbinden aan haar opleiding. Met die gedachte meldt ze zich begin 2010 aan bij Goud op de Werkvloer, het samenwerkingsverband tussen NOC*NSF, Randstad en Sport & Zaken.

Nienke Nijenhuis: “Ik doe het allemaal met enorm veel plezier.”

Opvallend succes: Rachel Klamer

“Ik ben gegroeid in de sport” Als triatlete is Rachel Klamer (20) een laatbloeier. Drie jaar geleden kwam ze voor het eerst met de sport in aanraking, maar ze baarde al snel opzien door in 2009 beslag te leggen op het zilver bij het Europees kampioenschap voor junioren in Holten en brons in dezelfde categorie bij het wereldkampioenschap in het Australische Gold Coast. Inmiddels is Klamer al twee jaar gevestigd bij de senioren. “De Olympische Spelen in Londen halen, is nu het belangrijkste.”

Sportondernemer zonder Haags netwerk

■ www.no c nsf. nl

1107868 Lopend Vuur 05.indd 6

het podium. Op zondag 10 juli 2011 wint het Nederlandse triatlontalent de internationale klassieker van Holten. De toon is gezet door Klamer, die de bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen in Maastricht volgt. “Mijn sport staat op één, maar ik vind het belangrijk voor mijn toekomst om er iets naast te doen. Door trainingsstages of internationale wedstrijden moet ik soms wel een leerblok laten lopen, want mijn vizier is nu volledig gericht op het triatlon.”

Bij LAAC Twente komt het sporttalent, in het bezit van een High Potentialstatus, een triatleet tegen die haar enthousiasmeert voor het triatlon. De twintigjarige Klamer gaat overstag en heeft daar nog geen moment spijt van. “Ik had een geweldig begin. In 2008 werd ik Nederlands kampioen bij de junioren, maar ik was ook actief voor de atletiekbond. Ik wilde eerst geen keuze maken tussen atletiek of triatlon, maar uiteindelijk heb ik toch voor het laatste gekozen. Ik ben in een kort tijdsbestek gegroeid in de sport. Ik ben allround. Mijn sterkste onderdeel was het hardlopen, maar het fietsen is de laatste jaren duidelijk verbeterd door de vele trainingsuren.”

Vormbehoud

Droomstart

FOTO: ANP PHOTO

Toen kwam de vacature van manager Topsport bij Den Haag Marketing binnen en Nijenhuis wist meteen dat het raak was. “Ik voelde dat dit was wat ik wilde. Het klopt ook, ik voel me als een vis in het water. Ik geef leiding aan een groep van zeven collega’s die onder andere individuele begeleiding bieden aan de topsporters in Den Haag en Haaglanden. Ik heb het overall management, ik ben aanwezig bij topsportevenementen om te spreken met organisatoren, sporters en sponsoren. Ik doe het allemaal met enorm veel plezier.” Dat plezier herkent directeur Anja Overhoff ook. “Ze kwam hier binnen met veel ervaring

Rachel Klamer bracht in haar jeugd menig uurtje door in zwembad De Dinkel in Denekamp. Het doel was om door te stomen naar de Nederlandse zwemtop, maar de grote prestaties bleven uit. Klamer, geboren in het Afrikaanse Harare, verbreedde haar horizon en voor de afwisseling begon ze vier jaar geleden met hardlopen bij atletiekvereniging Lange Afstand Atletiek Club Twente. Er schuilt een ruwe diamant in Klamer die alleen nog geslepen moet worden.

Rachel Klamer: “Londen is mijn doel!”

In het najaar van 2009 beleeft triatleet Rachel Klamer een droomstart bij haar seniorendebuut, want ze wint de Premium European Cup in Alanya. Een jaar later staat Klamer na afloop van deze Turkse triatlon voor de tweede keer op de hoogste trede van

Ondanks dat Rachel Klamer – die lid is van de Nederlandse selectie – eigenlijk nog maar drie jaar bezig is als triatlete, nadert het grootste sportpodium van de wereld: de Olympische Spelen in Londen. Op zondag 5 juni 2011 behaalt de in Sittard wonende sportvrouw een tiende plaats bij de ITU World Championship Series in Madrid. Een resultaat dat volstaat voor een Olympische nominatie. De jeugdige triatlete, die 32e staat op de wereldranglijst, moet volgend jaar vormbehoud tonen om haar nominatie om te zetten in een kwalificatie. “Nu Londen zo dichtbij is, wil ik daar absoluut bij zijn als sporter. Om kwalificatie af te dwingen, moet ik volgend jaar een top 16-klassering halen bij een triatlon die valt onder de World Championship Series. Dat zijn in principe wedstrijden met het grootste aanzien, waar een sterk deelnemersveld bij aanwezig is. Londen is mijn doel!”

Het Lopend Vuur augustus 2011 • pagina 6

17-08-2011 06:54:32


DE COACH “Ik ben open, eerlijk en duidelijk” Gerben Bruijstens 36 jaar Bondscoach Badminton NL 1 juli 2009

Als speler wist Gerben Bruijstens al dat hij ooit bondscoach wilde worden. Daarom volgde hij tijdens de laatste jaren van zijn carrière een coachopleiding. Na enige tijd als assistent bij de jeugdselectie van Oranje te hebben gewerkt, realiseerde hij zich dat hij internationale ervaring moest opdoen. Hij solliciteerde op de functie van bondscoach in Noorwegen en werd gekozen. Samen met zijn vriendin vertrok hij naar het Scandinavische land. Het werd de beste leerschool die hij zich had kunnen wensen. “Ik was verantwoordelijk voor de junioren en de senioren van de Noorse ploeg”, zegt Bruijstens. “Ik moest alles zelf doen. Dat hield in dat ik veertien uur per dag werkte, zeven dagen in de week. Het was een zware, maar zeer leerzame tijd. Ik heb geleerd dat het beste resultaat niet altijd behaald wordt door in een rechte lijn naar het doel te gaan. Soms moet je zijwegen nemen. Soms moet je tactvol zijn, politiek bedrijven om zaken gedaan te krijgen. Het resultaat was een goede structuur.” Na twee jaar in Noorwegen ging hij terug naar Nederland: het gemis van vrienden en familie werd te groot. Nu is hij samen met Huaiwen Xu verantwoordelijk voor de Nederlandse ploeg. “Het is fijn om samen te werken met Huaiwen. Ze is vertrouwd met topsport, ze heeft twee Europese titels voor Duitsland behaald en won brons op de WK. We doen alle trainingen samen en hebben de taken verdeeld. Het is prettig om open en eerlijk met haar te communiceren, want zo werk ik als coach het liefst.”

Dat hij vanwege een sponsorconflict niet kan beschikken over de beste Nederlandse singlespelers vind Bruijstens ontzettend jammer. “De badmintonbond heeft een goede deal gesloten met Yonex voor zeven jaar. Het is een feit dat sommige spelers daar niet gelukkig mee zijn, vanwege hun eigen sponsor. Ik focus me volledig op de spelers over wie ik wel de beschikking heb. Wellicht komt er een oplossing.” Bruijstens ziet een positieve kant aan de zaak: “Nu komen we als badminton wel van ons campingimago af en worden we gezien als serieuze sport.”

■ www. no c nsf. nl

1107868 Lopend Vuur 05.indd 7

Gerben Bruijstens: “Ik verwacht discipline.”

Wetenschap en topsport hand in hand In de topsport draait het steeds vaker om fracties van secondes en millimeters die het verschil maken tussen goud of helemaal geen medaille. Om Nederlandse sporters in die strijd te ondersteunen heeft NOC*NSF samen met InnoSportNL het programma Wetenschappelijke Ondersteuning Topsport (WOT) gecreëerd. Coördinator Kamiel Maase, wetenschapper en oud-atleet, vertelt over het programma. Wat is het WOT? “We geven wetenschappelijke begeleiding en innovatie een structurele plaats binnen topsportprogramma’s. Aan de kenniskant werken we aan eenduidige richtlijnen en adviezen, zodat topsporters verzekerd zijn van dezelfde adviezen van hoge kwaliteit, onafhankelijk van waar ze trainen. Topconsultant Asker Jeukendrup staat hierbij borg voor de inhoud over voeding. Sportpsycholoog Rico Schuijers is druk doende een NOC*NSF-‘Team Mentaal’ op te zetten. Sportarts Maarten Moen geeft de topsportmedische structuur in Nederland (beter) vorm en Kristin Collins is een kei in

Campingimago Die open en eerlijke houding is voor Bruijstens belangrijk, omdat het zorgt voor de meeste duidelijkheid. “Ik wil een fulltime coach zijn, alle voors en tegens wil ik meemaken. Ik wil voelen wat er aan de hand is, elke dag. Ik zit vol ambitie en wil controle houden over het proces. Van de spelers verwacht ik professionaliteit. Ik maak voor twintig sporters uitgebreide schema’s. Dan wil ik van hen op hun beurt weten wie wat doet en wanneer. Elke vrijdagavond wil ik weten hoe de week er voor mijn sporters uitziet. Ik verwacht discipline.”

FOTO: ANP PHOTO

Naam: Leeftijd: Functie: In dienst sinds:

WOT-coördinator Kamiel Maase: “Nederland is klein, maar innovatief.”

het implementeren van onder andere video- en timingsystemen, zodat iedere coach er probleemloos mee kan werken. Verder geeft Scott Dickinson met zijn ploeg vorm aan het programma fysieke training en huren we visual skills-expert Sherylle Calder in voor een select aantal programma’s. Tot slot bieden we programma’s ondersteuning op het gebied van prestatiediagnostiek en begeleiding in de klimaatkamer (waar temperatuur, vochtigheid en zuurstofgehalte kunnen worden gecontroleerd) via onze allround fysioloog Albert Smit.” Hoe draagt de wetenschap er nog meer aan bij? “We sturen vanuit Papendal regelmatig experts de programma’s in, maar in veel gevallen vinden sport en wetenschap elkaar pas echt als er sprake is van structurele oplossingen. Daarom maken we geld vrij om een aantal programma’s te voorzien van embedded scientists: ambitieuze wetenschappers die dagelijks op de sportvloer staan en deel uitmaken van de staf rondom de coach. Persoonlijk geloof ik in deze aanpak en ik maak me sterk voor meer ruimte voor deze vorm van verstrengeling van sport en wetenschap.” Innovatie is ook een onderdeel, wat doen jullie? “Denk aan de custom made 470-boot

in Beijing en de razendsnelle bobslee in Vancouver. Producten die onze sporters net dat beetje extra geven ten opzichte van de concurrentie. Naast het ontwikkelen van materialen houden we ons steeds meer bezig met het ontwikkelen van systemen die meten, analyseren en rapporteren aan de coach. Dat kunnen we uiteraard niet alleen, InnoSportNL en DSM zijn onze belangrijkste partners.” Hoe staat de toekomst ervoor? “Nederland is klein, maar innovatief. We hebben bewezen met relatief weinig middelen veel te kunnen bereiken. De tijd is rijp voor een praktisch ingestoken sportwetenschappelijk instituut. Als we het slim aanpakken, zullen we er met onze Hollandse koopmansgeest bovendien in slagen om de inspanningen optimaal te laten renderen, ook buiten de topsport. Zo kan het bedrijfsleven innovatieve producten en diensten op de markt te zetten. Een recept voor succes!” Hoe kunnen coaches en sporters hier gebruik van maken? “Op www.nocnsf.nl/wot kunnen sporters en coaches gratis fact sheets downloaden. Daarnaast kan de technisch directeur van de bond een aanvraag doen voor één van onze High Performance Services (zoals voeding of mentaal) bij de aan die bond verbonden prestatiemanager. Op basis van medaillepotentieel en beschikbare financiën wordt dan een keuze gemaakt. Met creatieve ideeën voor een innovatief project kan men InnoSportNL of mij direct benaderen.”

Het Lopend Vuur augustus 2011 • pagina 7

17-08-2011 06:54:35


HET TALENT de HP-STATUS de wereld”, zegt Marti ten Kate. “Dit besluit wordt genomen in samenspraak met de desbetreffende sportbond en een prestatiemanager van NOC*NSF. Het gaat hier om individuele sporters die we onder andere financieel ondersteunen, zodat ze zich volledig kunnen richten op hun sport. De atleten hebben een leeftijd dat ze nog bij de junioren uitkomen of ze zijn de jongste bij de senioren. Dat ligt ook aan de sport, want bij turnen sluit je sneller aan bij de senioren dan bij een andere sport.”

Een onderdeel van het Olympisch Plan 2028 is om een ideëel sportklimaat te creëren. Het topje van de ijsberg gaat daar zeker niet aan voorbij. Talentvolle jonge sporters met een grote toekomst voor zich krijgen van NOC*NSF een High Potential-status. “Een HP-status wordt toegekend aan jonge sporters bij wie sprake is van een uitzonderlijk perspectief op snelle aansluiting bij de mondiale top acht en een hoog perspectief op een positie bij de mondiale top drie van

Groot succes

FOTO: SOENAR CHAMID

In Lopend Vuur belichten we regelmatig een groot sporttalent. Een belangrijke overeenkomst tussen deze ‘groeibriljantjes’ is dat ze in het bezit zijn van een High Potential-status (HP). Van judoka Kim Polling tot snowboarder Dimi de Jong. Maar wanneer kom je in aanmerking voor zo’n status en wat houdt deze in? Marti ten Kate, coördinator Voorzieningen Topsporter, gaat dieper in op de regelingen voor onze toppers van de toekomst.

Henk Grol was als talent in het bezit van een HP-status.

TRANSITIE

“Ik vind het leuk om mijn eigen ding te doen” Een mooier moment om afscheid te nemen van je geliefde sport bestaat er waarschijnlijk niet. Henriët Brandsma (31) werd in het najaar van 2010 Europees kampioen met de Nederlandse korfbalploeg. Na dit grote succes kondigde Brandsma, die toen in blijde verwachting was, haar afscheid aan. Een moment van spijt is er nooit geweest. Het zwarte gat na een topsportcarrière komt niet voor in het woordenboek van Henriët Brandsma. De voormalig korfbalinternational werkt vier dagen in de week en sinds 19 juni 2011 is ze de trotse moeder van een gezonde zoon: Quinten. “Vanaf september ga ik drie dagen aan de slag in verband met de opvoeding van mijn zoon”, vertelt Brandsma. “Ik verricht administratieve werkzaamheden voor Meuris Assurantiën en één dag in de week ben ik secretaresse bij bedrijfsmakelaardij Keus Kauffeld. Het bevalt me goed. Ik vind het leuk om op kantoor te zitten, dingen op te lossen en contact te hebben met collega’s. Ik kan mijn eigen ding doen en daar ben ik blij mee.”

FOTO: ANP PHOTO

Maatschappelijk actief

Henriët Brandsma (uiterst rechts) heeft geen moment spijt gehad van het beëindigen van haar topsportcarrière. ■ www. no c nsf. nl

1107868 Lopend Vuur 05.indd 8

De combinatie van een maatschappelijke en een sportieve loopbaan is niet onbekend bij Brandsma. De Edese, die de World Games, een Europese en een wereldtitel op haar palmares heeft staan, is altijd maatschappelijk actief geweest tijdens haar succesvolle sportcarrière. “Van het korfbal kun je niet rondkomen, dus acht jaar

geleden heb ik gesolliciteerd bij het bedrijf waar ik nu nog werk. Ze zijn altijd goed voor me geweest. Als ik een paar dagen niet aanwezig kon zijn door een internationale wedstrijd of een trainingskamp, dan deden ze daar niet moeilijk over. Ik behield gewoon mijn vrije dagen, zodat ik ook na het seizoen op vakantie kon. Ik heb de sportopleiding CIOS gevolgd, maar ik heb gekozen voor een ander beroep, omdat ik niet heel de dag met sport bezig wilde zijn.”

NOC*NSF Brandsma heeft zich maatschappelijk zelfstandig ontwikkeld zonder de hulp van NOC*NSF, maar ze is vol lof over de begeleiding die de sportkoepel aanbiedt. “Veel topsporters zijn niet in de gewone maatschappij geweest. De focus ligt altijd op de sportieve prestaties en die probeer je elke dag weer te verbeteren. Daarom is het goed dat sporters na hun loopbaan terecht kunnen bij NOC*NSF voor verschillende vormen van begeleiding”, aldus Brandsma. Henriët Brandsma is gelukkig met haar gezin en haar werk, maar er kriebelt nog wel één ding bij de wereldkampioene. “Ik wil binnenkort weer gaan korfballen. Op welk niveau en hoe vaak weet ik niet, maar ik begin het toch stiekem te missen.”

De financiële ondersteuning zorgt ervoor dat talentvolle sporter zich onbezorgd kunnen richten op hun sportieve prestaties. De HP-status wordt verleend voor een periode van drie jaar en is volgens Marti ten Kate een groot succes. Ten Kate: “Zo’n zeventig procent van talentvolle sporters die in het bezit waren van een HP-status, is doorgestroomd naar de top. Neem als voorbeeld judoka Henk Grol. Hij was als talent in het bezit van een HP-status en heeft zich ontwikkeld tot een internationale medaillewinnaar. In 2008 werd hij Europees kampioen en won hij brons bij de Olympische Spelen in Beijing. Bij de laatste twee wereldkampioenschappen pakte hij twee zilveren medailles. Atleet Eelco Sintnicolaas was twee jaar in het bezit van een HP-status toen de tienkamper zilver won bij de Europese kampioenschappen in Barcelona.”

Medaillewinnaars van de toekomst Topsporters met een HP-status komen als ze achttien jaar of ouder zijn, net als de A-sporters, in aanmerking voor het stipendium, een bijdrage in de kosten voor het levensonderhoud van 900 euro per maand. Daarnaast kunnen ze hun sportieve onkosten declareren tot een bedrag van 350 euro. “Veel sporters gaan van een nulinkomen naar een aanzienlijk basisbedrag”, vertelt Ten Kate. “Kim Polling woonde in het Groningse Zevenhuizen, maar komt uit voor het Haarlemse Kenamju. Door de HP-bijdrage kan ze nu een huisje huren in Haarlem en heeft ze geen lange reistijd meer. Voor sporters die wel naar de trainingen blijven reizen, hebben we ook diverse faciliteiten. HP-sporters krijgen vaak een NS Business Card waardoor ze vrij kunnen reizen met de trein of een HP-atleet kan eventueel in aanmerking komen voor een leaseauto van PON, waar NOC*NSF een sponsorovereenkomst mee heeft. Als het nodig is, kunnen we veel regelen voor onze medaillewinnaars van de toekomst.”

Het Lopend Vuur augustus 2011 • pagina 8

17-08-2011 06:53:52

Lopend Vuur 5  

Lopend Vuur is de krant van de Nederlandse topsport. Dit is nummer 5, van augustus 2011.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you