Page 1

, •

t

PAG. S

:-U;;

w..~ f • E.I • TSPRlJS 4{, cem per maan<1 LO:,,,,E l\UMMERS: 10 cent ~u"

ADV~RTENTTE-TAR1EVEN

on aanvraag.

ç

ntröle ten allen tijde

ORGAA~ van de Ned.-Indische Voetbal Un!e (waarbij zijn aangesloten oe voel" balbonden ~e Batavlo,~J?andoeng, Semarang, Soeraba1':1, Malong, DjOCJa, Solo Bui tenzofg, Soekatloeml, Te;11.1. ~neflbon, PekaJonÇlan, Palembang, Meden, MakassaJ en nel Miss Riboetge:,,~lschapL van den Soerabciaschen Voetbalbcnd, v::m ::len Bandoen:;/schen Voetlx:J Bond en ::)[l1streken. van de Malangsche Voet bal Ume. van :jen SoeralXlPscnen Kantoor Voetbal Bond en van :jen V:;,e'bal Bon d Dioci q . VOOlls v= :je Soeral:>a)asche Harddraven)en Renvereerugmg en van oe Hi':Plscne Sportverecnlgmg Malang.

OFFICIEEl

,

Contröl

toe~es:aan

laag

t~o

aJ n tijde lOeges aan.

00

u

I

Sportgebie d

J.poJ&tw~

dubbeltjes

lAtedt 4d. per maand

D e D't.lt~"tt 'I 1"

I

CV

WUI!

filet

!.'O Cl >. 'Ijl!

lUlId dl' qOlldl!1l 011l1ll1J1scllc 0 ·'!é/Û/lUCII van het 1>aard.

1ncdaUle

...


, De . ;:::~Gatl:bil'_Wl'c1 b i; en".

,'ndin!:' prijs stelli'n worden c nbo:l'H'mcnt-gcldcn te 1'01001' nwcr!1ere maanden in 1 pootdaan bij Yooruitbetaling. ulieren worden vroegtijdig aan de eezonden. '\'itanties worden niet uitgeschreven. cm n t (franco pcr poot ) J 0.40 per maand, ,nnlm 111 n k nnen me t e lk nummer hlgaan.

lte"uu , O ranje 8ouJ(,-'3.rd U B::\t.·C~ h It. Wl 56.$9. Al)c,ó":trQ.IU ".. l3andoetl& teil 1~31 cr./Penmncm. MB.tra rnanJaal). i9. S8t.Vla-c., nu (\J.r c... 418 e:D tlju trJ!' '(amoorur('D l&--t l f'TtO t 159 UN!!"t~ 1 ~ Cosn . 1 .4 a r l . ,C!ft T'ri m( J u H .. J'a)ann H. D)(·kl:\ Tl'lf. &::!<I. TJunr ... a ~ tr41.at 3. $otn.. b;u('•• cu:aUI:WE-1l o. dt.t.a vta-\.; 1 eH Wl J40""f. S lJm .•nutr. 54 pat· B 1U~dOf ' • T,.U. l1idfns kfont ooruren Bd, 1 39 t.otstfl l. M U~Um\\eB 1, dl.lt.rnt.OrR. l 'eu. 24;. Depol <l0. $emn rn nG. l'~.I1 . 1831.. ODonnemlnc Goatpara. $ot"K:aOOeml . r e!!. 31. P ertt>i1c nICoordlgel In eurOJ)o Van oO~Haat. 125. D"n al\nq.

~.

0. J . MABI'ENllROEit A. 1USSl.ZB .. A. 0. a. J. K:CJS'l'ER

a.. ~

G. A. &.O.&N

Voor::;' ,

V1 ce- V("JO r z.: litr

ElNOI!!LKAMP

A. P, V"" WN08N J , IL 64EYER P. A. ot. QOQ.JOII 8J~

TBB ol..

rJO WOL T ERS

a.

D. VEENMAN

Con$uJ ~ :

.5, Mcd a n 'lelt. 1:>5l. Pad.lng. 36. ChniboJ}. T tH 109 toes tel

Ma n l,;[ ::.1a . n

OT . J . H . DRUIP I'h. V Al< DEn. LEE W. P . 'rVO' IJ SEl..

c/ o

Bf'l~t'nsk:antoor.

Ka~q:~h :ln

AJ\.N Ggs WTE~

SONO&."'-.

Gc-wOJl.. Uden:

V.B.O. R SA

Adm.

$eer.

a .V.B. V.B.l! O.

Adm.. Sec:r. Comp,l. &-c r .

V.T .O. VB .O. V.B .O. V.B.S . 6.V.13. ILV. (J.

V.C.O. 6.U.P .O. Bu.tfUl i1t1DOfte Ud.en : P .V.l!. secr. O .8.V.B.

M.V.S.

C. yan ae K AMER G . ROS t... f' t'lJAROW SKt .R. BUPPENR.EUTEP R. A. J .ACQ"BS

H. tC I

Mel

..... bo

aoo v. ... oeht

& PhJeuu\ n

..... remise te doen t oekomt'o. N.! . V. O. -COMPETITIE

de vol

f'1.,l

J1d .. n ....·ordt-n

ons u1t<>TllIk

september

lO

I~.

r

i"altmO aO&. LJea

all

'.

lG

VERKlUJCBAA&. hr\ \foctDruSpe.1 Ilit~ave

n.n

H. t. V..B •• per &l'llK

I

0.20

I

020 0 iO

Be,nopte .elara.a .oor de op'e,alns

. rm Jcugd.Jce voeUJaUe rs Uitgave K• . V.D. pe r SlU1C k:

193&-193 7.

13S1

Ou('Jii,cb .. J).

v8 ~ S U >:IJ. V.S ,. R<,ceJ,

L.

lol....

4{).

MI '" R:::

clfl

Slo.

r eu

... .:;,.u.( ni Dllt8

M ecan M,a raaelCaj$Vöea BU. Mn uuer. .K'·uda h B16ta.ng. KoelaredJa. }A~a;;g~ a . D

,."PORT'

~.

IJ..

Solo

KcmOO<1J"m ra:."

TJO Jr . 125, Den Hartg.

S.S B. V.B.B.O. r wJja1ng n.oo r arUltel

Slut"

."

Sm.

Rot el A.$U, r . Mtt lMl.G TJ~n(;kOI 3l. ChMloon K t'ft5traa t !. PdaJOn,nn,

a

• ti. tl , .••. : / 8. ?S .. 30.-

"CL

QJ

JoneU1c rt'" 8oUJt \:\ro 28, Ojok}:l.

W. VAN LOO? Dr'. J . ORUlP O . A. RO:s..~E.NI T ~L ,u.'D1UES O~

d~

SI.

"j. ti8.o eloen ,

Slt ror.- t , o ·portt.e"cJn fe Pr-n drfan 59 Semaro"OE'

4111

\VI.

T e il

soekabo~ml

tO. t..ent lto ape8

A. 1'". DEARDEN

"B()NNEMltNTBa' Tot fin met 4 du~ r ,. 110g ,,'" on,va.."

Ndr:I""

'!l.

BOt"llOt'L

1'. J . f'LÉU'R w. J . C. d e \ R1ES O. A. OOHLlCK E

COmp.l. Doft o ,ev r. M.R.8.V, Voon. T. D. VEENlLAN. Vt\ll Loos

L V.B.

Kr:l..mQ\ 136. Ba tans -C. • US~LJm""~B 1. 6ul~ent.org

W. J . A. PETERS P. A. OB QUEWOE P . \""1 . SeR/;) HERR

Ontvangen Opc.. eD Sond<eootuum: !U.V.U, - H.R., peT stu J • V . 6. 0. : Bla u... . hlrt... ttte broek, blauwe kou· ..Vottb,I", ee. handleldinll VIUI het spel I 1."0 sen met w JLl e om51as:en . olt'uw&t~ UltIQ'\C 0..) . Oroothoft. pe r stuk 'J. T. 0.: Ulauw-wlL shirt. witte br<><k, ....ort. Voetballen ,'oIrons het .'.... m V3. Ar· kou.en. ..nAl PootbaJl Club, u"s..ve Fred. Pasnam, I 0.5S Waar bIU,". do andere opga"en? perLlebaamatraSntng atuk N .I.V.U. • R. R . t"QOr voet.bnlJers. met TOt ons Recoe" •• Itondeo "'U .. ed. ee. b•• in za fo 0'" ultC"'" rh. aug, per &tuk / o.so -.u• .net de v.rspreld'ng vtln het luist In druk VERZOEIreN OM oVERSOHRIJVlNO. 0#

~heDeD N.J. V.O. - lJR. 'Van d.e bonden t e Soeknboe mJ - Solo - Uedan

Mat.....T eo KotA.. dJa mocb:.n ~ U de opg..·, ~ de door ben benoodig«e fo2empla.re!l nQC wet

9'lno".". 111 hun eigen bela n g worden deze bonden 0.8'0 aeradt:n ona apoedJ.cst h et. ,'erlangde nant.al op a. leveon. llancelO1f't) het onu be:dochOI'" 1.$ ... 600.( 1 A~guJt.u s 198$ a.Ue bCPtllln.cen. \tan dlt. H.R.. sUpt. ... \oe p aase.o en ove rtred!nc , 'RU «n!1 a.rtlkel

Sot'dJblo n.n l.l.s:v.

Med.au ntlar V.1.0.8. Bat(1-

vla' Go Tik Djoe "on Tl0n&, Hwa Soerubal.a naar Y.1.LC. U.nd .. ns: P.H. Rijkse"" •• ! van Se Qu.ek BuJtenU)fB naar U.N.l. n~ndGe'nlJ: O.H. St.otbera:

,~n V.V.V. Dj.kjs naaT

LA. Band. .",,:

M. Tb.

Zaatr nUl T.a .O.R. Socn.oo.J" nAor L .A. Bandoen,: M.A. .:ransen nm E.M.M. CbtrlboJl n:tar li.S.S. 5ol'rabaja: )(. Sahulek3 ",an a.V .J.A. Batavla nonr

S.V.J,A. Biludoeu,: Tb. Bloerohard van sP:r"ta Tecal DAar Al-HUaal Pekt.loogl\n; J .R.D O. RpI), . ...nan zonde r aBwen!\" des persoons te :stra1teo. O. \:tu,. den Bt-rg~ J.J. \VInsor, M.lt.J. v~uen, I'DlANClBELE VERANTWOORDIN G po. Hel.uoth J.W .I'. d. Oeus \It .... w.. .s.o. - tour. Ma,el.nE na.. r M.S.V. Sema.ranr. Doorc1llt. .. u d e aIreuwOiell 91ln de op Sot"r obnJa Zijn ,66r 11 St"ptt"mbt"c a,s. It"en bl7. ... areo da~r... . . Bandoen, KehoUdt o W.S.C. · ~ed$trUd('n DO~ ot~t tel("n lDIf"k.omeD , d.an ~al dbpen5t\tlo VGl\ Nno... -.ebten oot\laOKCn., la b et om noe nie L monlijk om wfle v.orden. verle.end.

.n

.. IlDaDcleelo v. r~ntwoordlns VBn d .... tour •• men .. r:-u~~;okkea 'tuLantl .. worden dus \'.nocbt d. IteodJce apoe:C1 te w1llcn be U~3 ebleJl.

L.

"""tal _

el! t •

.,.UU.. VIUI

. I__.......... ,T~.~O~ V ...

".n

VEl1.LEENDE DISPENSATIES: S.. Uoan. vu v.r.o. T',Rt nur v.v.v.

DJoda; D. Sapt.oc \,m B.V.JA St"n'l'ran, nasr v. v. v . OjokJn; F. W Bielehf'rt van (] N J. ::JO~ kj .. n . . r S V, V. P. W. A. "n oe' (cn WIj.Brd vab A. J. B'lncl~nl n •• r O. It. C. I Ba.t.vla. W U,J. WouU'r , ,·ftD ON.I. Dando~na na6r I I e n d••In.",.nde •• n d. CR C. Uo<..10 A !t.w." . Pao,. "a n U. N. r Uon, ""r 1·.··3& p.r 1·8,'36 doen, naar S.V.J.A. Bat.vla 8o<m ..rmo . n JUno "'an D. P. O. B uttrnzo rc n anr V . I.O. S. --!O" ._. Dat...,1a; 7'. DlOt!UlhAt'd. Y.u SpAt'tl\ .,..-, .. 1 )'I .. U 11 M s.v. BandOt"DC : P. Plp~r van U.HL 8andotng

H et Sutuu r. OON'rIUBOTIE UO!:KJAAR 1930-1931. Ot,t'fa illen OPl a ve.n t..er bep altnc vnn de. COI1-

~Ue :

J9

41

38

33

12

13

2de cl<mi-finalc. Zalerda"midtla" ,peelde een S.V.B.K - O.L.I.V.E.O. 5 O. th uiswed~t!'ijd l('gen VelocltdS. Er lag wel een hcmtl.'ibrecd nr- waarbij zi,i ""n \'f l'dlcndp nederlna g ~chiJ tmsellen het spelpeil der twee leed. De zwarl-\\'\ ten hpbben n. l. speelhe fter: . ettelijke. kan'en ','cl'knoe!d. Ook "as In de eer'te h('lft twee ploegen U.N.L ni t zoo fanatiek als Velocita'. die scherp tegen eikancier opspe 1- Het doorgeven van den bal liet ook de n, zoodat men zich bij het ingaa n zeer veel te wen~chen over U.N I . V'l n den ru!':ttijd moe ilijk a an eene verscheen met een geb rOken elft 't l In vOOJ"pelling kon wagen; en e n het veld, doeh dit team heeft me t t weede helft met een a b.'ioluut over- een beetje g..:eden wil en meer spiri t wicht de r Bla uwilemden. zeker kunnen \\;n1:t'n. We m oeten dus aannemen dat d Ook Ve lo moest me t el'lJige Oliveaa ntjes, die. In de eerste helft. . 'elocitas. die de 7.00 \'~ r ra e r.d wh~ten ol te houden yonge werk 6 - 3 van Sidoiig en partij ga\'('!r., zich t oen n!t't zui- nad I' erl oren. , ,tle Zaterdag aUe z.einig overspeeld hebben. ien bij om een wed s trijd te wt'.)ne n. Van a l dat goede wa s nadien nIets {,f de noods geJijl; te spe le n . D it harmeer te be ' peun·n. de zwoq~ eo 1'00<1 <'an ook in dc kleiVeel kans gal'en we de Wlt-zwa r - oe overWinning een \'erdiende belooten bij den aan'ian!! niet. Geen )1 - ning. kele der eerste-klasse-ploegen h eelt De eer te f.!oa l I'iel voor Veioei a , .z66, door verlies van s pelers, ee n be- \I'aama U. '.r. 1'001' de r ust .;elij k roep moeten doen op de rese l'\'e , maakte. en nu Belle ook al afgevoerd moest On geveer tien minuten voor he t \Vorden. de stu \V der voorhoede, nu eind m aak~e VeloeiLas h et winn n le ek ons het geva j hopeloos. de doelpunt. SCh Idsrech ter J u cD prestaties i~ de eer te helf t wa- c k a lei dde den wedstrijd naa r be, ren dan oek voor ons e n ware hOOl'en , hcewel niet naar ieders ge I'err:l . ing. ~le de les ll it noegen. trekk!'n dat b' trainen nog heel wat kan ~ Spo ta - A. I. 2·3. Het werk der R '"w hemden was Zondagmiddag OI1l 'i ng Spa rta op aanmerkelijk be ver d an In de eers e eigen veld A .!. a een wedstrij d . ronde. Speciaal;o de tweede helft wa arin A .!. da nk zij uitstekend veld werden uitstektnde dingen gedaan werk veelal domineerde. werden d e en. zooal~ de uitslag ons reet! I'er- kamoioenen me 2-3 geklop t. De teld heeft. met ucces. 7IVartwit t:e n hebben verrassend tecl1 Het eerste begin \\' 35 voor de B.B.- ni ch knan sa m ens pel te zien eeg ers. Men hield het spel aanvankelij k ven , Ivaaraan het noodige enthouop de vijandelij kc helft. zonder ech- siasme me on tbl'a k. ler bizonder gevaarlijk te ~<iAIil. . De spelers waren individueel veel Eenmaal onder den druk ~ "fo r · beweeglijker, dan de stcer e Spartaceerden de Olivl"aantjes ere nen en speeld n bovendien accuracherpe kansen r. lieten \er ter , zoodat !let niet b~h oeft te ""r:-..., ook niet meer d les lezen ct won deren, da t de Sp rtaneo - )ms (link pat g e pven en geen ' oe aa.n en'r Kregen t e and. bij ,l~t. gat de v gen het geraffineerde samenspel. da t volkomen weer. vooral de linke rvle\lgel van . I ~'1t­ 'Wanneer nn d~ links- binnen, even wikkelde , na het he rbeginnen. n u niet een Ook stuwde de middenlinie nn A. kans om haL had gebracht zooaIs \vel nooit, wie ","eet wat er dan ver- I . haar voorhoede veel beter. He t " D . gen dor p der zou gebeurd zIJn . e longe man achter-trio, met H kon totaal or.gehinderd opbrengen als uitblinker. gaf d en Spartanen f "' terwijl de keeper stokstiJ op zIJn niet veel kansen. De aanval linie. waar in ' i l< iplaats bleef staan. Bij deze situatie had-ie als bet ware, den bal in het j u 1 u'v niet onverdien telijk :lemeermalen doel kunnen loopen, doch schoot nu, buteerde. vertoonde Op afstand, in de handen van den voortreffelijk werk. Sparta heeft geducht teleurgesteld. wachter! !! Het werkte bl\j"'kbaar heel aepri- Wel speelde de acllterhoede uit temeerend Op zijn makkers, van wie kend, doch de middenlinie. die a l er een den bal naar eigen doel dr~f haar aandacht bij de verdediging de voorhoede en een hard schot loste. gelukkig noodig had. voedde niet genoeg. te"wij l de Sparta-aannaast. Van nu af aan was het Blauw- val niet op temperatuur kon komen . Toch nam Sparta aanvankelijk de hemd troef. Slechts zelden konden leIding, om die vlak na de rust tot de Wit-zwarten nog den bal op de 2- 0 te vergrooten. Eenige minuten andere helft o\'~ l'brengen. • t Meeng en zIJ n mannen za en er later maakte A.I. echter met vlak op elkaar volgende doelpunten ge verder geducht op en gaven ook be t lijk. om korLen tijd daar n a den tand spel te zi~n. op 3-2 te brengen. H et laatste geDe score werà opgevoerd tot 4- 0, waarna ook n o een strn"- [schop te deelte van den wedstrijd bleef zon der doelpunte n . De wedstrijd werd nem en viel, d ;e door Onon g h ard en geleid door scheidsr ec hter V a II ".\II'Ver "'erd l'n gescho' el' (5 0). r. \ :v _ ~ .. e e k 0 ol die- lIH'ermtl.len te Vvor d e f1no.1C krijgen we (lus: B vroeg Hoo •. waardOor de overfJ'pden _ B V .I .O .S . S . V,B . . d e partij 'erd bevoordeeld.

Sc.,ar.n"

180<.

n.aT

B.V.O.

I ])l01o::JI.

s.,.,'1a;

Oh.

nU&,hftO

v.n

E.M,S.V.

naft r ).f.B. \l'. lIlindOt" nc: J 8. Tlhttoe V.V.V. DjOkJa. n.ar B.· ·.J.A. n andotne

van

°

V o etba l B ond Djokja.

M ala gsche Voetbal Unie.

Officieel Orgaan. O'F'ICIEFLE .\fCDED LL 1/t.'Q "~N. Op

4e Al,. Vere, VIlO 26 Au a . • t<rd h et. V.B ,O.

lAluur . ,_ "giet B&meuluteJd:

1 'd

r -"CO.m p . I!' tor . . O . A• ltHOBLltAM.P• voor~ttte Pro J ultt1l1t\1••n 14. t d t . 024.

• • /i. qOIlLICKl .

, . I!AlfDE!l.S,

• • •• COOLWlJK.

6ee reta.rta JOJ1qUl,.rrboul rv, t8 ~It. 025.

pennJ llItntcet.ct

lIoJloborQ 12

~ctru:n .

v. maten.at

..IC. 123.

Kancnwt'C. commtsurla

(' onun 1~l\,.j

p a t Jtnan 81

AJIt"'..... rdhrd e vt.n de- P. 8, 1. M . bU dttn V. B. O . J, d e htc"T. SOf:PA"R DI eon.ul \oor elr" V. B. O. te Mal'tlanr; d e neet C . BELOz:rt KAdf'reehOOl te f a.. ('t ..n~. n u ctt'o v.s o . t.Uo Lhlna de vola:ende gteJottl) ~

U. I< I .:

V.V.V.:

A " .8; V.O I .O.E:

d~n

OUONO HSlOH:

010('J.

V.B.O.

De acbm,stJ\R "'.m Tahlto~ (V.V.V . ) h

mtt tnlang op!lChnen. lJlt.àlacfn (Ce.sp('tlcto w('d&trJj~ dl"J) Irt ht't Ton~UQ eup tournooI. Vm..ox: _ T ft.O.R. ~:: na bet mm('n van f)t'nalUt'5 Il!wonntn door VF.LO.K V 'I.V •._ CflUNO lfSIon ) ·1 na bet ntluen "0 pcn.Jtlf'5 door V.V.V. G~wOUJ:.cn. S·8·~~(J

Oflidee' Oruaan.

aan ..

r"'tfluld wor dt een. COR.INTHI AH-team. l)eo P,S. I. M. t. d ouat«>lJl' v,d . V.B.O. De ht«>r J. V ERSPE'l'P!N, 11 bt"1)Ocm4 lot rAlnUd nn

VII . $2'1 I)Q $9.

"tr.

T N H.: A. S.O,j v~OX: T.lt.O.R.; QUO LfJ \'JT&S8S f'J) S'rOR 1.rvOO""'r.s 1.0 M'.J~t.l)a.

. .n

8Inc$Drola1Ul 1~. commlMafla lSJn Tt'n Lot" 1.

~~~~I~ ~\.~::::~t~~. u .. r.

sch e Voetbal UnIe I

Oruaan. ...

J

ol'l'lcI"eL OROAAN. MurArlts' lt'1(t!,('hr~nll anti In het O.O. dUd. 1 Yptembrr voorgt'llllntt-n lt-drn. VOOJ'lt'tlangtu voor CllONO·}J8rOl-T" TjOl! HOlla; Hok.

u

M

\.

::

sc.hrÜ\Cll

Ven A ),1 6~ O. LUUt-4"D. H.C T N H.: él Klng Ynp Khl" 1 re.

Botn;

WILnn.141NA: lC. Dos. , J. Jan-

~~n; W. }<'t'uftNI'I; J tI. UOQ1Jtn ... dAm . fI, de RU\.Jtl'f. Ar Le ~chrU"t'Jl VQ,tl OHUNO US10J{~ 'rhe Btn!) SIJ\S; YQP Khtk Lt"t. .. j . ,. .. ARDJ"Of''NO: t=tot'pt"lI.pto. Voorst'tlanrru ,"oor AHOJOEN(') "Nol'r.5;.VI; .\bd. Rt .. \nl; Ojnko'tIR. At t~ !l:c)\rlJ\'fIIll "an"\1 "1\ A M 6: t. ,an Znlln~-- : B. Hulcl\m: A. Bt'rtf~r: 1 f.U. eta. f'1l J. P.'('Irl\ Voorc~l1nnst'-Q \uor :-u:RX~: E. J1\ll:sen.


PAG. 3

Soerabaja~s Najaarsrennen. Geslaag d tweedaagsch Tournooi: ' Met welwillende favori eten. En

oJl \'er sa a,ud e o ut ider s. Vert e cli vitle udj C's D e eer s le dag .

. ' l Wa: Zat.erd'l!1:ocht nd op saWahan\res p . S"' 路 ,voet en Binta ng. betrekke.\i}: vroeg reeds gezellig druk Totalis,!,tor win f 8.-

en toen de deelnemers aan de eerste K a l i m a s Pr ij s. Vlakke r en z.卯ch onder de ordel's van den wedren voor paarden klasse C. Afstarter stelden. hadden reeds zeer stand 1.200 Meter. Handicap. Pot velen hun penningske op ee n of a n- \ a fgesloten voor .f 360.- De stardere favoriteit "belegd". ter krijgt onder zij n hoede 4 I'OSUiteraard ",'erd het ges ad ig a an sinanten. tewete n Operapie CEastvoller en voller en ongeveer na de burn Op) met 51 K .G .. Jovial (Tjia d erde ren :';on va n een zeer g::ed Sam Kwam op) met 57 K.G .. Amabe et huis werden gesp roken. roO (Manning op) met 56 K.G. en De resultaten van de rennen va n Grand Duk~ (Lewis OP). met 54 K.G. heden waren als volgt: Tegen de verwachtmg 10 IS het E ta u mme r 1. Voor Grand Duke. die den bokaal voor zlJn x .. r melden zich aa n ' meester wi nt in den tlid va n 1 mln. de~:~~dh (Onong op) met 65 K.G., 15 4/ 5 sec .. resp. ge ol' '. or Jov!al Snelvoe iSoetar op) met 64 K.G .. en Operaple. Bles (Loekito op ) met 49 K.G., RiTotalisat<lf win 1". 5 -, p!aats naldo (Djaja op) met 52 K. G. en f 3.50 en f 4.50. Bintang (S!arnet op) met 65 K.G. Ket a ban g Prij s. Vlakke wedren voor alle gebruik oaarden en Afstand 1.000 MetFl!'. S oemboh vertrekt als groote f:l.- voor klasse E-paarden. Hee rrijders. voriet en stelt zijn aanhang niet Afstand 1.200 Meter. Pot afgesloten teleur. I n 1 min. 18 2/5 sec. komt het voor f 360.paard eerste binnen, Levolgd door

!

r

De bekende jockeys C ha d wi e k en M an n i TL g trokken samen den, hOOfdprijs van f 75.000 in de jongste loterij op d rie kwartloten . Eerst genoemde zal binnenk01路t naar Australi毛 teugkeeren. om daar een f arm te koopen . De andere gaat ook even een kijkje ginds nemen, doch keert dan weer naar Java terug.

Wederom een veld van 4 paarden, I Maroeto (E a~tburn op) met 50 K .G. n.!. Luckraeck (Howard op) met Pot afgesloten voor f 610.

621

Ho:: de goede, brave "Snclvoet" il ijn race wor, echter na zijn jockey crgens te hebben gedeponeerd.

K.G., Venetlan King (Quintemeyer op) met 65 K.G. Wyasca (HiJling op) met 69 K.G. en Rahwana (Tjoa op) met 66 K.G. Wyasca. keurig door HlIling ge reden, toont zich hier het snelste paard en wint in den ijd van 1 min. 162/5 sec. met Luckraeck als t weede. Totalisator win t 6.-, pla~.ts f 3.50 en f 6.M i d ct e n sta n d Bek e r. Vlak!<:e wcdTFln voor paarden klasse D. Afstand 1.200 Meter. Handicap. Aan de n start verschijnen Mos Idol (Djaja Op) met 53 KG., Aya (Chadwik op) met 52 K.G., Salland (Bagby Op) met 55 K.G .. Weil Armed (Lewis Op) met 57 K.G , TryelIa (Jasso OP) met 54 K.G., Sandringharn (Mercer Op) met 51 K.G. en

I

Aya weet deze ren te winnen In ('.cn tijd van 1 min. 16'/, sec., en na. een zwaren finish te h ebben moeten uitstrijden tegen Sandrl.r.gharr.., wik paard de laatsr.e 20 Meter als een wervelwind kwam opzetten e n lechts met een halslengte ve:loor. Derde was IIIaroeto. Totalisator win f 7, p!aa:s f 7.- , f 350 en f 4. Pas a r Bes a r P I' ij s. Harddraverij (aangespannen) voor bultenlandsche paarden. Afst.andshandicap. Minimum afstand 2.000 Meter. Pot afgesl:>ten voor f 290. Zeven starters maken hun opwachting: Harvetawah (berijder Quintemeljer SL)o Pr1n,~ C rb (berijder Ver~h\leren l. Two nee berijder Adelerhof), Pirect Dollald.


PAG. 3

Soerahaja'

Najaarsrennen.

Geslaag d tweedaagsch Tournooi: ' Met welwillende favoriete n. Eu

on ve rsaagd e outside r s. V e il e divid elld jt's D e eer ste d ag .

. ·t W a:. Z terd ochtend op saWahan\res p . S . ,voet en Bintang. b e rekke. \j }~ vroeg reeds gezellig druk Totalisjltor win f 8. en toen de deelnemers aan de eerste K a l i m a s P r ij s. Vlakke r en zich onder d e orders van de n wedren voor paarden klasse C . Afs tarter s ·elàen. hadden reeds zeer stand 1.200 Meter. Handicap. Pot velen hun penningske op een of an - \ afgesloten voor f 360.- De stardere fa\'oriteit .. belegd". ter krijgt onde r zijn hoede 4 rosUiteraa rd .... erel. het gestadig aan sinanten . teweten Operapie (Eastvoller en 'olle r en ongeveer na de hurn op) met 51 K.G .. Jo\'ial (Tjia derde ren iion van een zeer g~e d Sam Kwam op) met 57 K.G .. Amabezet huis worden gesproken. roo (Ma nnin g op) met 56 K .G. en De re.<ultaten van de rennen \' all Grand Duke (Lewis op) met 5~ K.G. heden waren als volgt: Tegen cfe verwachting m IS h~t E X tra N u mme r LVoor Grand Duke. die den b~kaal voor z~n den strijd melden zich aan: meester wint In den ,1<1 va n 1 mm. Soemboh (Onong op) met 65 K G~ 15 4/5 sec.: resp. geval or Jovlal S n elvoet (Soetar op) met 64 K.G ., en Operaple. B les (Loekito op) met 49 KG., R1 Totalisator win F. -. p!aats naldo (Djaja op) met 52 K G. en f 3.50 en f 4.50. Bintang (S!amet op) met 65 K.G . Ket a ban g Prij . Vlakke Af tand 1.000 Metpt'. wedren voor alle gebruik ';>aarden en Soemboh vertrekt als groote fa ~ voor klasse E-paarden. Heerrijders. voriet en stelt zij n aanhang niet Afstand 1.200 Meter . Pot afgesloten telenr. In 1 min. 182/ 5 sec. komt he t voor f 360.paard eerste binnen . !.evolgd door

I

De bekende jockeys C had 10 i eken Man n i n g trokken samen deft hoofdprijs van f 75.000 i n de jongste loterij op drie kwartloten. Eerstgenoemde zal binnenkort naar Australië teugkeeTen. om daar een f arm ~ k oopen. De andere gaat ook even een kijkje ginds nemen, doch. keert dan wee l' naar Java terug .

Wederom een veld van 4 paarden. I Maroe~o (Ea. tbuTn op) met 50 K.G. n.l. Luckraeck (Roward op) met 62 Pot afgesloten voor f 610.

Ho:: de goede, bra!'e "Sliclroet" z 1.i11 r(lce !cnr, ('ch ter ergen, te hebben gedeponcl?rd.

na zijll jockey

KG., Venetian Klng (Quintemeyer op) met 65 KG. Wya.sca (Rilling op) met 69 K.G. e n Rahwana (Tjoa Op) met 66 KG . Wyasca. keurig door Hilllng gereden, toont zic h hier het s nelste paard en wint in den ijd va n 1 min. 162/5 sec, met Luckraeck als tWE'ede. Totalisator win f 6.-, plaats f 3.50 en f 6.!-f i <1 den sta n d Bek e r. Vlakke wedrpn voor paarden kla.~se D. Afstand 1.200 Meter. Handicap. Aan den start v('rschij nen Mos Ido l (Djaja op) met 53 KG. Aya (Chadwik op) met 52 K.G .. Salland (Bagby op) met 55 KG. Weil Armed ILewis op ) met 57 K.G., TryelIa (Jasso Op) met 54 K .G ., Sandringham (Mercer OP) met 51 KG. en

Aya weet deze ren te winnen ln "'cn tijd van 1 min. 16'/. sec., en na een zwaren finish t e hebben moeten uitstrijden tegen Sandrir..ghare, wlk paa rd de laatste 20 Meter als een wervelwind kwam opzetten e n slechts met l'en halslengte verloor. Dt>rde was Mal'oeto. Totalisator win f 7. p,aa:s f '[,_. f 350 en f 4 . Pas a r Bes a r P rij&. HarddrU\'erij (aangespannen) voor i:1uitenlandsche paarden. Af tar.dshandicap. Minimum afstand 2.000 Meter. Pot afJesl:>ten voor .f 290. Zeven starters maken hun Of)wachtlng: ltarvetawah (l)erijdt>r Qulntt'meljer Sl.}, Pflr.{~ C rb (berijder Versehlieren), Two n~ berijder Adelerhof), DirN:t Don.14


PA . 4 (berijder Lip Boen Hwie ) , Huon Machine (berijder Sarkawi,) K otur (ber ijder Quintemr ijer J r .) en R uwin (berijder Van Vianen). Deze paarde n sta rten op r E'.~p. 2.000 Meter, 2.060 M .. 2.075 M. 2.05 0 M .. 2.000 M., 2.080 M. en 2.025 Meter. Kotur \'C:,rtrekt zwaar favoriet en wee t zich dien aanhang waardig te maken door In den tij d van 3 1111n. 16'/, sec. t~ w i'~ile n . ge\'o:gd door reep. H uon Mach ine en P rince Carbin. Totalisator win f 4.50, plaa ts 12.50, f 5 en f 2.50. De laa f.ste raCE: van dezen eersten dag is de ren om den H a 11 del s b I a d IB e k I" r. Vlakke wedren voor paarden klasse E. Afstand J200 l'.'f eter. Handicap. Pot afgesloten voor f 530Aan den s art verschijnel~ Zaa n dam (Mercel' op) met 52 KG. , Shell S ingle (Jasso op) met 54 KG .. Thrioma (Manning Op) met 55 K G ., Enigma (Lewis op) met 53 KG. , Rotterdam (Bagby op) met 50 KG. en Iltschi (Eastburn op) met 57 K.G. Enigma blij kt het snelst ter been te zij n en wint in den tijd va n 1 minuut 18 sec., gevolgd door resp. I1tschi en T h1'iom a. Totalisator win f 9.-, plaats f 3.-, 'f 3.50 en f 4.- .

---

Met gevolg. dat aan houders van "", -------------_._--~..--wintickets op laat.·!g .. normd paar d niet minder dan 5 0 g u I d e n pe r r ij k s d a a I der kon worden uitbt'taald, inderdaad ern schier ongekende weelde op onze rennen. Maar ook andc>re outsiders zorgden \'oor verrassingen en prettige dividrndjes. zij het niet in die ma le als ..Hu on Machine" zijn aar.hang wist te bereiden. . Men had voor dezen èag de rennen fen u ur late r late n aanvangen, wa ardoor h et la n ge r ekken va n de tusS()henpoozen tussch e n de re11nen werd voorkomen en men h eeft daarmede lallg geen slechten greep gedaan, hoewel het nuttig zal zï n naar middelen om te z~en om de lu 'ehenpoozen nog wat aan t e trekk en . want he t was Zondag tocll eerst t-e!!en h al f een , al vore ns de laat.ste ren ~\'as verred en en dat is toc h wel wat laa t. Maa.r . .. ... dit wil ni et zeggen , dat men ZIch daar op Sawah a n ook ma ar een seconde heeft moeten ven 'el en! Het iS er een vroolijk gewin \'a r geweest van begin tot eind en de dr ukie voor de hokjes van den w te deed denken aan de beste dagen \'an onze renvereeniging. Er was sfeer . er heerschte l.titbundige Yfoolijkheid en dit maakte, dat ook de heer Loonen met zijn extra-sweepjes een drukke n ering had. Zoo is het groote rense izoen 1936 voor Soerabaja ge torven en be a ut é en zulks geeft altijd aJle hoop op een nieuw renseizoen van minstens even groote schoonheld. Laat ons dat in elk geval hopen. De r esult a ten. Wij zullen than s de uit.slagen van de r ennen van den tweeden dag lat en VOlgen. De dag begon met twee n u mmertjes voor inheemsche paarden , een voor dravers, en een ,'oor de ander e categorie. Van de dravers was Rolf! de snelste, die de 2.23 0 Meter aflegde in den t ij d van 4 min. 39' / , sec., g volgd dooi I Laur!. T otalisator win t 6.-, p'!."ats f 2.50 en f 6.-. T De .'lakke wedren "001' inheemsche beste heerrijders, Ho war d, op ,,LlLckraecIC, met weik. paar d vier voeters ging over 1200 Meter en Een O1lzer hij Zondag wist te 'Winnen. werd een proo: voor Soemboh in 1 m in . 38' /, sec .. gevolgd door Bintang. lisatol' win f 4.-, plaats t 3.- en doch dan neemt Bagby kordaat de leiding en reeds denkt m'e n, zoo halSnelvoet kwam het eerst binnen, da- f 4.-. ver en d zelfs. doch na er eerst zijn S 0 e I' a b a jaP r ij s. Vlakke wed- verwege het rechte stuk, dat zij n jockey te hebben afgegooid, zoodat ren voor paarden kla se D . Afstand paard onbedreigd zal winnen, als N ot a ris F L . A . B o d e, V oorzitter v an d e J avasch e R en V er - het spel geen doorgang kon vinden. 16{)0 Meter. Handicap. Pot afgesloten plotseling Fluent als een wervelwin d naar voren komt en, goed ondereeniging, ontbrak ook op de Soera- lI~aar de tijl. waarin deze onberedeN ' voor t 550.-. vI,:rv<>eter bmnenkwam en waarmede Een veld \'an vijf paarden. tewe- steund door den jeugdigen Eastburn, bajasch e n ai aarsr ennen niet. h l) ZI;1ll ~(1n~1.1rrenten passeerde, was ten; TryeJla (Fasso op) met 57 KG., kans ziet nog voor den eind tfeep op De tweed e d aO'. on benspellJk. .. ,WeJl Armed (Lewis op) met 55 KG., gelijke lijn met Utrecht te komen, B an ct 0 eng. PrIJ s. VlakKe Kia Ora (Eastburn oP) met 55 KG., aldus een deadheat forceerende . Een bijzonder fraaie finish, welke De vele beloften, welke het p ro- wed~~n voor ~ebrUlkspaarden n voor Mos Idol (Ba gby op) met 55 KG. en in den smaak vleI. zeer kla s.. _ E-paalcten. Hambcap. Alma (Chadwick op) met 54 K.U. gramm a voor den t weeden dag der Tijd 1 min. 57' . sec. Totaiisator Aan d~n start verschi.inpn. RahEen ,'rij open veld en aan de tote Soer a bajasche na iaarsrennen inhield. \Vin. t 5.- voor Utrecht en f 5.- voor zijn voor de volle honderd procent \Vana (TJoa op) met 69 KG .. Luck- blijken de sympathieën dan ook vrij Fluent, plaats re p. f 3.50 en t 3.50. raeck (Howard .op) met 63 KG. , veI vrrdc eld te zijn. Alma trekt nog de verwezen lijkt geworden. Het 7eer tal Pieternel eindigde nog derde. r ijk opgekomen publiek heeft Zon- net an Ktng (H!lhng; op) mpt 69 K.G. 1minste belangste!ling, hetgeen 1.1 iterSolo Prij s. Harddraverij (aangePot afgesloten voor f 290.-. aard geen reden is voor een p l ard dag kunnen genieten van zeer inspannen) voor buitenland che paarRahwana en Luckraeck nemen de om nI et te winnen. Tenmins te zoo ter essante rennen. waarvan er enkele den. Afstandshand icap. Pot afgesloeen ensationeelen finish hadden, leiding. na een start, welke no~aj wat dacht Alma er over en na een zee r ten voor f 330.-. voeten In de aarde had. Rahwana "'oed ge red en r a ce, welke tot na de van en keur ,'an toi!etjes en van Zev n dr:n'ers melden zich aan: loopt uit. Luckraeck b1ijH in derde laatste bocht ten fa veure van Kia Ora ve t te div:denden van den tot.alisator. positie verder rustig afwachten. Ve- scheen te zu llen uitval!en, ehoot Twopence (berijder Adlerhof) op dank zij het feit, dat naast de fa vo- netian King doet een poging om aan Alma plotseling naar voren om ge- 3.100 Meter, Harvetawah ( Quincer iet n ook de outsiders enkele k e- den kop te komen, doch faalt. En riefelijk te winnen. meijel' Sr. op) op 3000 Meter, Huon ren danig in de markt zijn geweest, in de laatste bocht laat Howarcl de Tijd 1 m 'n. 45 sec. Totah ' ator win Machine (SarkaWi oP) op 3 .000 M ., zooda t voor alle categorieën lan pa- tengels van 7ijn rossinant los ca is f 18.-, plaa f 4..- n f 3.-. Direct Donaid (berijder Liem) p r ieu rs op geze I" jden het noodige het pleit meteen beslecht. Rah- , Dj 0 k jaP l' ij s. Vlakke wedrE'n 3.080 Meter ,R uwin (berijder van -~-­ Kon QTtlen geserveerd. Vian en) op 3 .<M0 111. . Prince arbln Sen.a ionE'el <,pUs wa~ hpl. dlv·.d nd wana is te uitgeput om n Ol( kamp te voor p ~ ard IJ kin 'e A . t?ll B. H Rntli- (berij<ier Ver chueren) op ::S.oSO op aa ndeelen ,.Huon Machine". dE'n geven en Venetian K ing is daa r even- cap. Afsta nd 1800 Meter. Meter en Kotur (berijder ulnteEen lange-afstandsren dus ditmaal. meijel' Jr.) op 3.125. imm l' hardzwoegenden draver. die in min toe in staat. doch dit pa ard weet tl"'!eede binn n te kome n. Begonnen wordt 200 Mete r voor de Ike r ace In den finish zit en die d't- to('h Kotur vert.rok groot favoriet, doch Tijd 1 mln. 46 ', sec. To tali~ator tribune. Pot afgesloten voor f 610.- . maal het du r fde e bestaan den I!.TOOde handicap seheen te zwaar voor w:n f 4.50! Slechts 4, paarden, doch van bijten favoriet ,.K otur" te slaan, Lot wel hem te zij n. dan wel zijn b er\i d !I Oud Bek er. Vlakke wedren zondere kwaliteit als stayers, n.l. zeer groote teleurstelling voor de z er heeft te snel den achtersta n d ing velen. die met een onbegrenw ver- voor paarden A. R. A. K-klasse E. Centrellne (Lew is op) met 56 KG., loopen en den kop genomen, waarAfstand 1600 M ter. Ha nd icap. Pot Pieternel (Chadwick op) met 57 KG., trouwen hun rijksdaalders in aandeeUtr cht (Bagby op) met 56 KG. en door het paard geen r eserve m er len .. Kotur" hadden bE'le~d. van de afgesloten voor f 390 .-. had voor den eindstrljd. H uon Ma Fillent (Eastburn op) met 55 K.G. Voor den i'tarter komen; hypothese uitgaande. dat wel g en Als de paarden de lri)mue den eer- chine draafde pittig en had YOOl' den Zaandam (Mereer op) met 48 K.G., veil'g l' belegging denkbaar was op Enigma (Lewls op) met 52 KG., llt- sten keer passeeren (de st:lrt werd finish juist wel nog heel wat re erde7en ren-Zondag. Een paard Is evenwel geen machine sclll (Eastburn op) mE't 53 K.G. en onder beste om tandigheden g ge- rekracht disponibel, hetgeen d 11 ven), ligt Pieternel voor en aan den doorsln.g gaf. In fraalen tljl wi t dit en hoe hard Qulntemeyer Jr. ook zijn Cresta Boy (Fasso op) met 57 KG. Na een zeer goeden . ta rt gaaL Ilt- overkant wordt de voorsprong van dit goede paard te winnen, Kot.ur werd paard aanzette om den kop te houden, ook voor de no bele vierl'oeters schl aan den kop, op de nielen ge- paard nog geaccentueerd, gevolgd 2de, Direct Donaid 3de. Tijd 4 min. 54/. sec. T otalisator bestaa n r nu eenmaal grenzen ..en volgd door Cresta Boy. die aan den door Flllcnt, Centreline en Utrecht. voor .. K otur" waren die grenzen blIJk- overkant resoluut d leiding ne fit n Rustig galoppeert het peloton verder win f 50.-, plaat.s f 3.- f 2.50 en ' baar reeds b rikt. want het paard tenslotte nauwelljks meer aanvallen tot de laatste bocht, waar plol.seling f 4.5U. vernlocht op het laat.ste eind geen te verduren heeft. H t paard wint te~kenll1g in de sit.uat!e komt en dan J ust Loye Beker. Vlakke centImeter meer op H uon Mach:lne hands down In den tijd van 1 mln. blhkt Plett>rnel uit~ep\lt. t zijn. wed r en voor paarden klasse C. Af, 45'/, ec., gevolgd door Iltschi. TotaEerst sch iet Centr eline naar yor en, tand 1600 Meter. Handicap. t e winnen.

-,


PAG. 5 Zes panrden oor ct ze laa tstt! .ren : pe ranza lBa g.by op) me t ot! K G .. Jovinl (Tjon op) met 57 K U .. J\mal'OO (Manning op) met 55 K .G. , Daroetl (Fass op) met 56 K.G .. perapl (Eu tbnrn op) met 5:l K. '., n Q uirovl ( hadwick op) met 54 KG P ot nfge loten voor J GIO.- . ok hier eer. zeer ~o('de stan. J ovial gaat snel aan drn kop. loopt :Jan den ove rkant uit, met ::;peranz.'t .op de hielen. In de laatste bocht zakt Jovial af. Spernnza zet thans zijn spurt In pn ho!'w.:'l Daroer! het h em no" moeilijk tracht te nUlken I door pitti aan te \'allen. weet P"-I r an?a. toch comfortabel a Is eerste I binnell te komen. gevolgd door resp. D :lI'C'('ti en .t1 m aroo 'I ijd 1 mln. 44 ' sec. Plaat.~ f - . .r 2.50 Cl

t----.-- -----.,.- -.------;--------.

~---, .

.f 7 - .

HH'lm(>de warn nalUnrllrenn VON erabaja tE'n e lno '. De groot. Najaar S\ eellsta k . De trekking hiervoor vond na de 5de ren plaats en had h e t volgende l'e u ltaa t: I. te prij f _50 .- . o. 1075. 2de rijs f 125 .- . o. 1756. 3de prij .f 62.50. r. 1139. De start voo r àe" Oud-Beker, V. r . n. l. Zaandam, Eni gma, Iltschi e" Cresta Boy. prijzen ad f 25.-. 1483 - 1457 - 1230 - 1205 Estafe t te voor mindere militairen 1 00? d er Artille ri e in 12 ploegen 1 0 prij z en a ct f 1 2. 5 O. van drie m an. 161 3 - 1178 - 1127 - 1233 - 1064 - 1327 - 1216 - 120'7 - 1028 - 1533. :eegon nen werd op het stale n ros, 1 0 prij zen a d f 1 0.-. Prachtig R uite rfeest. een kw rt baan voorwaa r geen 1627 1174 - 1070 - 1541 pretje ov r de grasbaan te moe ten I 009 - 1~ - 1001 - 1211 - 1()90 - , Heerlijk weel', veel vlaggen en een De drie p rijze n werden toegekend rij den, de t okken werden vervolgens 1027. m ooi veld met ee n volle tribune en aan: overgegeven a n hardloop l'S die n a langs het lijntje veel 110ntonners. Is te prijs: Lengkong een kwar baan de stok ken op h un 2 0 prij z en a d J 5.-. 1022 - 1453 - 1240 - 1302 - 1556 Precies opt ijd werd begonnen en 2de pri~s: de ~on"e beurt ovel'handi"'den aan ruiters, d :e 1554 - wel met het Springconcours voor 3de pTl)S Lanlaan onmiddellijk in voll en galû p er van - 1409 - 1747 - 1089 De Remonte-beker werd gewonn en door gingen. Een spannend nummer 1121 - 109~ - 1324 - 1590 - 1289 mindere militairen der Cavalerie. - 1583 - i492 - 1217 - 1301 Ne"en deelnemers verschijnen aan door: 3e peleton . dat zeer in d n smaak va n net pu1119 - 1219. dp st~rt. Prijs voor beste stijl korporaal bli k viel. H.TIE;)I RACE- DJ En. Er wordt fraai gesprongen doch de La pe-Lane. I W inn ars w :-:11!n: Waal'deering voor prae e . twee laatste h ' n rl"J'nis-('11 hllj~!!n Hierna volgde een loera~ race Ie prijs f!e ~, K oe.en, lcor-e r K "rno, . " m voor memgeen een struIkelblok te zIJn. , waaraan door VleI' deelnemeI.:> w'.:rd Tu iter · or.a~:a za~eraagav~od heeft ]0 de S I ~ Twee d er deelnemers de heeren deelgenomen.. . .. 12e pri' Br'\l1"~ch. S()~.rat. Nlderon, PQn~ ehe s oC!ete.lt een mter t ~eani _I IflliS en Merentik vallen bijna van Veel soannmll: za. hle~ UlPt lil daar ' 3e prijS t r HOl'.~t, T oekiman, Simo~, m eeld race:dmel plaats gehad, waar het paard dot:h n emen om de hals het veld al d adelijk Uit elkaar was 4e prij SciW\lrmacher, Ki rsan , K Ol. aan werd o l'elgenomen door het be- hang udc van hun ro toch de laat- . f'~'·okkpn. t . ~UU1: . van ma,. renvereenlging en ste h ndernis. Ibe prijzen werde '1 toegekend aan: Hand .cn p pnngconcours. versch!l end() olf! ,al en paa,l'denEen prestatie op zich zelf. IS te prijs: eigenaar loera h van 12 deelnemer. ver«chl)j.en aa ~ eigenal'en. De uitslagen uI " en als volll:t: Padakan (Salat'",o) bereid r tr " tart waaronder een heer rijde r nL T ijdens di::' diner werd de neer B. B lIyun~ 8 ft. 1 min. 24 sec. doelah. fl. 10. onzen bek'?nce'1 Soloschpll r Jde r. N. 0 u dra a d. die binnenkort Lape-Lane 4 ft. 1 mln. 2 2de prijs: eigenaar Kartosdik:o- R. M. QQndos. e.bnlo . . . met Europeesch !erio! vertrekt, doch d B t. d ft 1 min. 4 berijden Tjitrosoewirio. fl. 5. s eerst rljat Dom~n co af onder van de renvereentging {énikO;gt's à 1 min. 5 lu\t~mant Andr!nga. voorzitter Sp ringconcour beginnelingen. E r III ' voor h e t a fl eg~en van di t Lo nlaàn 0 ft. 1 mmo 21 ~~ " b lij ft, op h artelijke en zeN' waardeerende wijze toegesproken in verband Huis 8 ft. 1 min. 7 Als eerste verschijnt kapit ein v. d. parcours e en ver"lich e tIJd ~e tcl d me t het zeer vele, door hem ten beMerentik 8 ft . 1 min. 19 " Ende in h~t veld op Mary Gou ld. van 1 min. 21 sec. h oeve van dp rens!>Ol't hier ter steDonkerbro~k 4 rt. 1 min.. 9 " Op fraaie wijze worden alle hinBij acht weigert het pS '"I rd. eerst áe ver~icht. de Jon ge 0 ft. 1 min. 10 " dernlssen genomen. de tw ede s?:o g gelukt. 31~ ft . 1 _ ~. _ " 0 fouten, tijd 1 min. 9" . sec. mhl 23 sec. Kees bereden door m evrouw van Majoor Oomes op G interr!e r 0 fo uder Ende. Op schitterenáe wljZI' ten. 1 fout (tijd). neemt deze dame alle hinder~en. Bosamt: on1er luitenant Romso fouten, tij d 1 m ln. 7 sec. winckel V'er~t bij J'W . 6 c'en toom a f, Luitenant Romswinckel op Chi- 4 fouten 1 min . 18'/, ec. mera werkt het parcours eveneens Margi onder h \tenant E'fl\chuevlot af 0 fout. 1 min. Tot nu loe de re n gooit eveneel1'5 no 6 af. a; med e snelste. • een baa l ooi. 1'''1.: P(l. 8 va't om 8 G :nterrler onder majoor Oom es fouten, 1 min. ZIT/ , sec. zet er l'al'rt li chter. de hinderni sen Paulette tereden door luitena n t worden keurIg genomen, vooral de Boes Lu t.iens legt het p:lrcollrs keulaats te vlak voor de finish. 1': 2' af 70nd"1' rou en goeden tiid n l. o fouten 1 min 6 sec. 11 min 11 s ec. LUi~enant Boes Lutjens 0'1> PauLu it pa'lt Mee_h uv~en 0') Tikoes lette IS de volgende rijder. Ook deze weige rt bIJ no. 5. 00'- de tweede maal !llder " aat I'r IDE't een vaart van I do et het oaa~d h": n'et. f"'~zwaai d. door en probeert het parcours In I R ov'll J..,~l. 0n"~, p r r; '''<1 ~op­ vlugger tempo a f te leggen dan zijn b $l. rio w"rpt n o 6 af; 4 fout~1l 1 mln. voorgangers . Zoo t e zien lukt h et 19 sec. hem ook. Een lede r is dan ook vol I Sh _ i . _ spanning op den uimlag. 0 fout. l' amrock onèer .ka!)..tem ,Doo~n min. 1'/, sec. bos ~ecmt op fraa·.e wljze a.le hmBo k d 1 It t V h demI -en en ht'eft eveneens Pen y e on er u enan ersc ue- a pplaU' in ontvangst te nemen 0 fou ren wNnt een boom af, Jammer. l t·· 1 I 19'/ want verder werd goed ge~eden. 4 e n IJd m n. • sec. . fouten, 1 min. 8 sec. Pln~ pong bereden door ltntenant Luitenant Schram de Jong op van Rossum ~~t er vaart ach~er, Ronny zet er alles op om te winnen , nel'mt alle m oelInkheden op keunge jamm er genoe<;t n ee mt hii de bocht wltze en WOl'd\ met hoera begroet. voor de midden hind.e rnis te groot _ 0 foute n 14 I. sec. tijdverLes. Hallll onde r luiu> nant Andringa o fout . 1 mln 3'1, sec. w~l2'ert voor no 6. .p"~ ft. 1 min. De prijswlnn:Lars Zij n: 27 I. sec. Paulette bereden door lu!tenant Boyfrtend bereden door majoor Boes Lutjens. Oomes werpt den boom van n o. 5 at. Ronny bereden door luitenant 8 fou~en 1 min. 17' /. sf'c. Schram de Jong. Boyke onder luitenant VerschueGinterrier bereden door majoor ren weigert eveneens voor no. 6, ooIt Oomcs. voor no . 8. Jlfll.3[1. ~U33Clten A ~ m a en K ta 0 r a in de race om den Kees bereden door mevrouw van Chimera onder luitenant R ms,soerabaj a Prl,J$. der Ende. mneke! weigert eveneens roOI' n G,

Het Concours

Hippique

te

Salatiga.

I

-I

I

I

ft:

I


PA .6 lag in 7..akforJ'l'laat heb\)(n g"had.

De g 'chlPdenls heeft zich dus ook hier herhaald, En dlt ,laai tijdens den wedstrijd tu..~schen

Tiong Hwa en J on7, Ambon, Zaterd 1 gmlddag op het Thor-veld gespeeld als Inzet voor het Thor ~ jubileum. H~t boterde reeds van meet ar aan ni t in het veld en van wlf:rskantcn beging men ovrrtredingu,. welke echter door scheld rechter D;ezeraad \ oldoende werden gestra!', zoodat het s pel. hoewel minder vriendelIjk en sportief, niet direct deed Hreze~ hetgeen helaas na de rust (xplodeer de: een groote sportbrand En dit all s ging zoo ontzettend nel in zijn werk het veU I'/as dermate snel over troomd dOOL' een vechtende m 5Sa. die voor"j de speiers attakeerde. dat men l'r f~\t lijk. door verrast werd. Het W35 e ~n on zet ende p ê I e 111 ê I e en de polItie en ordecommissarissen hadden handen vol werk de vechtC'nden te scheider} en erge l te voorkomen . Velen waren door het dolle heen 11. ranselden als oezetenen om zich heen. niemand en niets (.ntziende. Het geheel leverd~ een mee" dan weerzinwekkend s~:1:;uwspel cp. Een fraaie sprong tijdens het concours hippique te Salatiga. Letterlij k ransel de het plebs op ook voor no. 8. Ne gen fo ute Dogcarrace voor dames. tijd I tribune inderdaad ook no. 1 wis t te menschen, fig uurlij k werd daar de 7 Y2 -16~2 1 m n. 51 ec. lappen. ~port aan gruis geslagen. De prij s\'\'innaars zijn: Twee eemsters war IJ verGelukkig slaagde de politie er in De da mes moesten zelf mennen. Eerste prijs: mochten als passagier een hee r mee· " eten en Jc n opeens n adat ie - drie van de grootste heethoofden in Tiko s - luit. Meel huysen. dereen d:",. t <ie race bereids was den kraag te p!l kJi:en en naar het vo eren . Tweede priJs : Dat dit nummer groote h .iantelt afgeloopen. ook nog de bocht om. hoofdbuleau \'au p oli te te transpor Pi ng Pon;; - :uit. V:ln RoO'.sun. I':rl':'e!:te be hoeft geen beloog. Hierna vond de linale plaats om teeren. waar zij voorloopig tot beZin,ning konden komt:n Moge hun een straf wor en opge legd. welke hun zeer lang zal he ugen. En moge daarnaast de maatregel worden genomen. om dezen men schen voor immer Je toegang to t .he~ sportterrein te ontzeggen, Zij toci1 vormen een voortd urend dreigend ge vaar voor verstoring van de goede orde. Wat de directe a anlei ding tot he t betreurenswaa rc; jg voor"'aI IJe r err, het volgende. En nu !! even wij de o f f i c i e e 1 e I e zin g weer van den scheidsrechter. aangez: ell wij vanaf onze plaats geen voldo ende uitzicht hadden op dit voorval e n dus ook geen oordeel kunnen vellen . Het laatste. dat wij wèl zagen. was dat een speler van Jong Ambon e u een van T iong Hwa zeer woe t op elkaar inliepen en wij hoorden nog de n scheidsrechter "oor een overtreding fluiten. Een seconde later 'I"a het veld een groote vechtende massa. Nu moet volgens de cheiC:srech ter de centervoor van Jong Amton zich dermate hebben ver~ eten. d at hiJ zijn tegenstander een klap toediende. en da t was de IOn t iI, het. krui t. Wij herhalen: een eigen oOl'd~el ter zake vellen kunnen wij n i e t. De lezingen in beide kampen de r spelers loopen zeer uiteen en men Derde prijs: Zes dames betwisten elkande r den de eerste. tweede en d~rde prijs. zal goed doen daarop geen cordeel Shamrock - kap:tein Doorn bo.'>. prijs. welke respectievelijk Kerden toege- te vellen. De scheid rechter stond op Er werd in twee ploegen van drie k nO aan: Vierde prij : slechts eenige Meters af tand va n Glnterrier - Majoor Oomes. Mevrouw Baanens. gereden om ongelukken te voorkode plaats. waar het geval zic h afVijfde prijs: !.fcvrouw Schramm c!c .'ong. melJ. speelde. Er bebtaat ctus geenerlP l Mevrouw Blekkingh , Domino - luit. Andringa. Vooral de Lw eje race was spanaanle idin g aan de jUi theid van de Zesde prijs: Hierm waren de raCl:S afgeloo- door hem gegeven voorstelling van n nd doordien no. 2 op fraa if' wijzt' Bosambo - luit. Romswinckel inliep n In de laa tste bocil t voor de pen en toog men naar de soos. zaken te twij fe len. Ongetwijfeld za l Jon g AmbOn zelt terzake een str(>ng onderzoek Ingev(lllcne ~ijè ns den wedstrijd tegen stellen en den schuldl!,!,c r:evoeli straffen . indien ook ctft onderzo ek de Wicner.:. oortgelljk resultaat leidt. WIJ hebben hier Zaterdag niets tot een mccr of minder gehad daJ1 een her- I edere ver ~n!g illg heeft de dure Rumoerige inzet. haling van het weerzinwekkend plicht de sport.ee r hoog te houden. schouwspel. da' zich eenige jaren ge- maar het llobie e oblige voor een leden afspeelde op het H.B.S.-veld. kampioensc lllb. tegast b~i een jubiMet :.l~4'meClle vechl pnrlij. - ~ aar lla wcd trij tl werd ge~ t aal..t. tij dens een wed trljd tusschen Thor IC·.lmstoul'I1001. 13 nog stukken grooter. Dit incident moge wel zeer woren Mena ~ oerin. toen het eind van SJcdll.! h url \foor vo ,tbals port. Opro l'igc net lied was een algtmecnc vecht- den betreurd. aa.lgezien daardoor c1em ' ntcll omler puI,Jicl hoo!dsclIl11dj ..cn, een vroe gt~idig eind .. werd gemaak t partij . aan een zeer intel"essanten wedstrijd. En ook h ier was de hoofdaanlei- waarin beide partij e:1 volkomen te~ chroniqueur om wedstrijden van dat Goede l UWNlf> IvetlstrUd. kaliber. welke een aanfluiting vor- ding de actIe van nkelc rumoerige ~en elkaar opwogen. hetl(een wel het men voor sport en portlviteit. te slechte elell1<)J1ten onder het publiek, duidelijkste bleek uIt het bcmt.elings Ve I pubUek. boekstaven. die er nu eenmaal Oj':' belust zijn van coren. En op het moment van stnNa afloop van den wedstrijd tuseen port-demonstratie een knokpar- king (10 minuten na de hervatting W:.J staan thans voor een 600rtgc- tij te maken en die eer t schen de Wlener Sport Club en Soeratevreden was de s tand 3-3. bala schreven WIJ, dat het een verre lIjke taak n de aanleiding daartoe Is zijn. wanneer ziT v{Jor hun entreeprijS En indien nu maar het publiett van aangename taak: Is voor den van no::; erger kaliber dan het voor- behalve een wedstrIjd ook een veldbinnen de perken warc gebleven, ZO\! 4

4

De Tboriaan che jubileumswed tijden.


PAG. 1

-- - __----

- - - --

Ge ·)(tsst>erd.

verschil. had mocwn winnen. Alle spelers waren best op dl' ef en deden hun pllchL, met uitzondering van L 0 h y, wiens spel eerder proD e bekencle kee per Za nora fij t opleverde voor de te~ensta nde r gedood? - H et Fransche sportdan voor soprabaja. Het was so ms blad "Z'A uto" m eld.t . da de ergerlIj k te zien hoe deze speler de beA'ende Spaan che keeper Zameest eenvoudige kansen onbenut mora tUdens d en b'trgeroorlol} liet. soms door, geheel vrijstaand, dOor de regeerinqstroepen .(m ZiJTI zacht in de handen van den doelman doodgeschoten. Zamor(/ u'a5 een te chleten. H I.1 had hIervoor zelfs der beste keepers t er lCpre'd en eenmaal een erkentelij k kloppen op ook iJl liet 0 !</ cloopen se'~/) en 7ij n s:hot:der door den BaLaviaschen I!l'eft deze ~cllitterencie "(je balspeler hel. Spa a nsche dorl no(] doelman te IncasS1'el'en. Met Woltverdediqd. Hij hori edlfl'r r·!eds hui,;. 0 f wie n a n der s beslotel!. niet meer 111 ,. ed'lrlj ook, op die pla ats had Soerabala den uit t i' kmncn. zeker met 4-1 gewonnen. Tan Sec Z~mor u :l:0l< ,/ 'Joe/'Ir thoLe n Han <,n IJ ni" Dl l"!) waren de bes"'jn. omciat /l.(j me/ "(1tiM!al'yten uit de voorhoede. In de verdedltisclle lc1'i JlrJell in bet? fk "7'J ':OIJ !rIng was Samu Is weer van de partï hebbe1' yeslac11l. en zijn spel was w derom t'lt in ctp. (Krantenbericht .) perfectie verzorgd. Met Roehri g samen vor mde hij wederom een oersolide back tel. '/Ie doo r spo rt heeft naam srtkregeo Soerabaia kan ger lt t zijn. Het En ot een beroemdheid kwam. bond elftal zal , in eiken normale n 1- reeds lang en breed veree te n, wed trij d. best zijn woordj e mede- V 6rd t hij is oud en stram . spelen. Zo ndag wa ren alle fac oren f 'a ~:n en roem zijn snel verwo rven. "lO n 9 11 mbo n" beuaald tegen de oranjehemden . En \ooral op portgebied. gaj hier een aantrelcke Zijk, vooraL zee1' vl llg spel ten beste. Scheid rechter Diezeraad hpeft Doch de ij lheid van de warde. den ~chieid rechter, di e den eerste n . zeer goed. en met voldoencle straf fe • aak dat die roem snel vervliedt }let geval nog niet zulke a fmel i ngen ge lijkmak~r als wettig erkenèe. ter- hand geleid. Tl':!!;en een me n.~ch!" n - De ;-00 leven ra ke woorden: h ebben aangenoDlen. De scheids- wijl bij den desbetreff nden aanval bandjir als Zondag is geen enk!"le EeJ'i't rcsannah. dan h et kru is r echter zou dan voo r de begane de rechts buiten van de ga-ten. wien al'bi teruiteraard bes and. Zi~n r.et all!"rmeeste waarnei . ' overtreding (en) hebben gestraft, de bal werd toege p eld, OP dat muScheIdsrechter van HooydorCk was BIJ de sportberoeMdheid thuis zooa l hij reeds meermalen aan beide ment zeker een mete r of 10 buiten- niet altijd even gel ukkig met zijn be' kanten snaffen had ui tgedeeld, eo spel stond. De arbi te r liet evenwel ' li<~ingen ditm aal. Wie, die ooit van voetbal hoorde. de wedstrijd zou verder zijn gewone doorspelen, de gelij km aker on stond a afloop van den Zondagschen \ Kende. niet Zaroora's naam ? beloop hebben g~hrc.. en deze verkeerde beoordeellng kost - wedsLrijd werde.l de bekers bij monde Wal dl.e n~am niet "virtuoosheid", Onder d~ .. vechtende omstandig- te Soerabaja n iet alleen de overwin- van den h~er K oe n s. commis- Had hiJ met een wereldfaam? h eden" viel uiteraard aa n een door- n ing. doch "Ok de nederlaag. De Isa.r is der N.1.V.U .. uitgereikt. Harte - TO!"11 Bri ttanje de Spanjo len sp,len niet te deny.en en h et was best~ paarden van het veld kregen ,lljke cheers bc"loten dit sportge- Eens met 7-1 versloeg, T goed gezien verder spelen te ver- den haver dus niet. Ibeuren. 'i as .het slecht de Spaansche keepe .bieden. De Lw ede dag. Overi!!'ens was het een zp. er aanDe fe estavond . DIe zIJn roem met eere droeg. Z{)lldagmiddag speelde Jong Am- trekkelijke wedstrijd. met zeer goed . Tel' gelegenheid van het 35- 'a rig B~ste van de ~llerbe ten . ' .. bon tegen het SoerabajasC"h~ boud _I soel aan beide kanten. s oerabaJa I JubIleum heeft .,T. H. O. R." in de gle haast voo 1 geen "ko~e~ week elftal en gelukkig bleken de getl:Jf- 1was meerendeels in den aanval. doch feestzaal van het zwembad T egalsa rie T ie no~. blééf m de m emone., fen ordemaatl'egelen voldoende te >et vol kom e n f a 1 e n van een fe e ta vond gehouden. welke a ls G~~~~lJO~èhE'stelltll~ ,vers ree K. im pressionneeren. zcod>at van exces-/ Lohy Ol) de centervoorplaats kostt.e ge laagd m g worden beschouwd . . . 1 a f'f ",loOt ten . se n in deze ontmoeting geeu prakt' SOera1)aj:t menig deelpunt je. J a mOnde r de vele belangstellenden. d:e, zD;e. nam men h em onder vuur. Is g~weest. mer. t en negen uur aanwezig waren za- Ieh tot t ans onk etsbaar toonde Er . was men da n de gebrUikelijke\ Aan beide kanten kree-:r men een gen wij o.m. den vertegenwoorcÎlger A.s een oo rt . n Spaan c~e muux pohttemacht gereqUlreerd en wij morafschotl te nemen en beide exe- van de N. 1. V. U. gen erk ntelijK zijn. dat zulks tot cuties lieten niets te wenschen ov~r. Temidden van talrijke bloemsLu k- Nu is ook zijn .. tijd" ge komen; een ru~tig verloop van h et sportt.r'!fDe publieke belangstelling was zeer ken hIeld het Thor-bestuur recepLie. Ook Zamor moest nu gaan. f en heeft geleid. groot en het mag een heuglijk feit . On:streeks negen u.ur nam de voor - En Zamora zal nu nooit meet' Erkent-elijk, .. .... maar toch zeker worden genoemd. dat deze tweede zItter, .~e ~eer L e R ut t e, het woord , Onder Spanje's doellat staan. ni~t voldaan. Want welk sportha~t wpostl'iict veel P'('"",~~~"'n "?Tl het- waa~'blJ hIJ alle aanwezigen hartelij k ~gmaalS onder schot genomen, k an tevreden zijn, wanneer een gee n Zaterc' ag werd verknoeid. welkom heette. . . B eek Zamora's kan gekeerd. spo r t -ontmoeting moet b' Spr. wees ~r op, hoe moeilijk h et En dool' dezen láátsten ko el h eb ben onder de o · va~la:e~ I Ho er ge pcelc1 werd. ~ de hUIdige slechte tijd omstan- Werd Znmo1'a . . .. ~epas.,eerct . ... speciale politiemacht ogen dlghede!l JS een sportvereeniging als ROEt.. Da t mag toch vo~rz k . . " Het spel van Jon g Ambon heeft Thor bIJ el kaar. te houden . Ook de (In "Spo r tkroniek".) word en geacht met he~ ;; ~7 StrlJd Iongetwijfeld zeer veel bekoring. He t ~lotte~de bevolklOg. ~ier .te lande i een sportwed trij d? g P van is snel en de spelf'r weten hun Immer als een mo ellljkheld door het Waar blijft in Z\llk~ O'evallen d ! plaatsen, terwijl de afking even- bes t uur ondervon den. ouderdom te bereiken . Het bestuuro veredeJen<le werking va; sport? e eens kan worden geroemd. Er zitten Tot lot van Zijn .korte toespraak kan , volgens pr., met voldoenin Et' is een troost zij het een ' z"el' 'n de roodgehemd e voorhoed e enke- dankte de heer Le Ru tte ook voor de terugz:en op de gepasseerde period; . Ile zeer goede schutters en de defen- vel e bloem~tukken, waarna hij den SpI'. hoopte, dat h et bestuur steed!< SChral e : ' Waar zelfs t.ijdens de jong"te sie van de tegenpartij moet steeds av~n~ officieel opende. rustiO' zijn koel'S zon kunnen houden Olympiade ('swerel<i's groo ts e spo~t op haar qui-vive zijn, wil m en oner volgens sprak de heer Ko e n s tot bloei der vereeniging en wenschte . _ ht h ï k namens de N I V U eenige h a·t d . , gebeuren) rel1~tJes zich voord eden verwac on el voor ·omen. Een zeer l"k d' S . ' . 1 ee vel'eemgmg tot slot een ontelba:u tijdens voetbalwedstrijden, doord ien goed aa neelislltitend geheel, deze d~c~t~or en . . p~. vestigde de "aan- aantal toekomstige kampioenschapspelers rut den band spron<Yen en Bataviasche kampioensploeg en over der ka e~tanwezlg~n .op h et bIJzon' pen toe. het publiek zich ermede ~moeide. het geheel genomen tevens een fair- gezicn r~ ter 1van dIt Jubileum , aan- I Op uitnood:ging van spr. wen1en k unnen wij hier, bij h et steken van de spelende ploeg. El' zijn enkele spe- gingen ~e s eCht~ welmgc vere.enl- drie cheers op de jubileerende verhand in eigen boezem, wijzen naar Iers, die hierop bijwijlen een uitzo n",even IS, een dergelIJken eeniging uitgebraCht, waarmede aUe da t iIlustre voorbeeld in het oude dering maken er. de leiding van de land. vereenlging zal goed doen deze speMaal' of zulks innerlij ke bevre- 1~I'S tot de orde te roepen want Jong diging schenkt? Ambon heeft een zeer gO~d~ reputaO ns niet. tie op te houden en zij heeft waar":I''<lt intusschen den tweeden wed- lijk geen minder fair spel van noo stflJd betreft, moet begonnen wor- de om een goed figuur te slaan . den mH te. boekstaven, dat deze Over het algemee n kan met gl'OOon tmoe mg emdl~<le in een gelij K- te satisfactie op het verblijf van despel (2:-2), waann ook na tweemaal ze gasten hier ter stede worden te;VIjf mmUten verlenging geen wljzl- ruggezien. Z~î hebben ons goed voet~ing kwam, zoodat toen tweemaal bal geden onstreerd dne strafschoppen moesten word en T" . genomen. En hier trok lOng H~a gaf eveneens een zee r bon aan het la" . J ong Am- goede part. ten beste en het is nog d at P attlwael oiS~u~~;~' w~: t n~- lang niet. zeker, wle"tenslotte met de drle keeren Hok Gle had a e ?VerWlnm,lg zou zIJn gaan strijken, schoot Hong Djien den e~;ft~~eet~ri !~dien dp .onverkwikkelijke vechtbesten penalty reeds tegen A i'tule mstorie niet tusschenbeide zou zijn op, zoodat het pleit meteen :as b/" g~kOmen. Langzamerhand raken de slecht. meuwe spelers van T iong Hwa op elkaar ingespeeld en nog menigeen zal . Nu !s dat iets meer d'an de Bata- over dit thans goedslultend team vl asche kampioenen ver dienden struIkelen. wa.nt in het veld was d krachts~ Het Soerabajasche bondselftal vel"houding minstens precies omge- heelt een ongelukkigen wedstrijd keerd. En bO'vendien da.nkten zij gespeeld, welken het ten allen tijde Tiong Hwa, h et glljkspel aan een omissie van en zeker met minstens 2 doelpunten: dat d.e Bataviasche kampioellsclllb goed partij gaf. ..

I


PAO 8

geen Ind rdaad ka n worélrn S pecia le Aa obied.ing I prestcc!·d. DUNLOP TENNISRACKET NII moet wnrdcn Cl'kf'l1CI, dat ij verschillende onderme-ken à Woensdag in elP <'erste hult van e:en f openinJ.!.\V~dstrljd trgPl1 HB .8 b€ \'I'l'esd Wa r ('I1, drlt ('('n dergelijk feit '" cOOlJlI~e t m r t besnarin( ! zirh ook hier Z'JIo prorluceeren, want, ~ [ :irm" 1:' 0 K O. hoezrl'r ook in al el1'eenfl1 zin veel rIJ G ~llllJl on ll'a n 11 S<>craha ia. U> prijzrn viel in de spelcot"!copti" dpz r vOf'thaJler' \'11'1 toch ctp 'it- de t\\ceu,:: ht'lrt ook n b S: wanto \''lerir.g van dil' I'onceptll' v elal 'r- uitviel, 'i\a rdoor de aan':al nog V CT gen. En zoo kon het g b 1I1'rn, dat èe drr we-rct verzwakt. Kraaien , die U,eh h~u~('h niet 0\ cr Het ('('t's!c succes was e'O enwpl voor ee n de n derend eam b ehi"trn ~i~ - d l' K raaien , doch de rep.iek daa rop teren , aange'.ie n ('nke'e !!"oede ,'pe - bleef niet ~ n~ ult en ui t een goed opers op he t 3 npèl on tb rak en, m et d r ;!ezetLen contra-aanl'a l za g de l!nk.<. I'll ~ t een 3 - 1 voor~pron~ konçlp n buite n kan.s uit zeer la tl ze pos:tie boeken , het el'° ote \'0 01' de tweeGe met een hard l' n zuIver l(<'rJcht schot hel ft deed "reeZ(, 1l De Wilde f>venp€ns het r.a~;lken I.e Die lwt'ede hplft bracht e"en w"l geven. ie ts an cie rs dan werd \'el'De partijen n dus op aan wezj(>r n \'~n hrl'tf' ip<te1l1dt' ll . I bezu k ·s, 'plc:"al \'00 1' de rust. nogal gansch f I geli.jk~n voet tonden he lgeen Oè den !!asten t ' ld' I ' wach t : men kreeg een Ribot't-el a _" H<'l orkes . üa t zic 1 en genet' ell, .\ ,'1 c.oor,aslelldheid en ..... e~n goed te zien, da t aanmerlrelJjk beter a an- zichtbaar moed gaf. want hu n spel a \'ond u'tstekend \v ee r de , zette hl e r- , 'chnllcl'. kr eg een mee r geache \'eerd kar a kter op het Wi lhelmus in , d ~t door a lle l! I Aj;: x h~d in de eerste hel ft dan ook E'e!lSloot, dl't zeE'r h n!l tiek on dp'1 da n in dt'n aanvang en h un uitvaile n taande werd aan p-ehoord . I, betre kkelij k wei ni g- moeite om door twee bal za t P!1 Wfl :UVfln oe \'''Or h op rl p waren e-evaarliiker. I n de H. B. S,Hiermede was het offlcieele pro !!oede doelpun ten van Van Reen ~ n en een instaat bleek te zijn het de K r a gi- v rd diging wa.~ men echter goed op las ig d r eef. zood a t \'erdE'r onheil k ... n wor gram m a afgeloope n en \'rrmaa k· te zuiv el' schot van Van Wijngaard en eC!1 eJw erdf'di "O'inO'.~ ollitèn2'ewoon . m n zi ch \'erde r me t den dans: I n 3 - 0 Y03r' prong te veroveren. Na c te maken , den vo orkome n , ter wijl a an den anti beste stem m inI!; duu r de dt tot I hcn aiti ng "'as AJax technisch en tacEn hoewel ook RB .S. in die !"'er- der en kant ook de S oer~baia<chp a an no~~ in d ~n mo r P'€' n ·oor t. I tL eh de betere. p!o~g. noch cic Chinee- de helft bij wiil e n aan hnt woord is valsJinie n iet stil zat en h erhaalde TIJde n ae OIrée da nsant, tt aden zen speelden zoo enthou 'last dat zij hun geweest. m eerm ale n 7Á!~ fs zeer na - m alen he t doel der tooneelm enschen ook ee ni 'l:e lee 'I\ncren vr' 11 pr o f. voortdurend zwoegen te n slotte met suc- dru kkelijk. w('rci de maat toch groo- be tookte. S e b ö c k op, waarmede zij veel sue- ces bekroond zagen. Tegenover t wpe tE' ndeE'ls :lan~ e 2'even door de ga~te n . Zoo o nt tonde n s ucce.ssievE'ilj k het ces oogsten. doelpunten der Am sterdammers, dOOl' oip t""n ~ I'iik bet er in gesDeeld 2de en 3d e doel pun dE'r Kra ;'l ien, De temmillg kwa m er vOO\'ai late r Stam en Van Reenen gemaakt. w L~te n l>l ekpn n d~ n in de ee~~te waarvan vooral het door Na.5aop den a\·ond. "oed in zo o~ja t he t de bezoe kers, dIe In deze per iode lulde h~ l rt . Fn ~" m;,\! voor de K raaien roedi n goescoorde doelpunt . !Jeclale n rech t gezellige a 'on d we rd, waar- door het publie~ werden aangemoed :g~" nos een ~pJ uk lI'oroen genoemd, dat vpr m eld 'n g verdi pn t. aa JHez ip ll di t op bestuur en leden m e t ge no es en ènemaal te seolen door. ~wol1 g ~ak ta,n het f\" E'ed~ tC<J;E'npunt ee rst tegen blijk gaf va n door dach t s pel. Bij een kunn en terugzien . en den Chllleeschen nuodenvool Kln~ het el"-J,, tor wereld kwa m. aa n !!"E' - algem ee n en a anva l n .l . wa~ de ioeJSjeoeng- foeng. Zoo won AJax te n slotte zj~n a!1èers de ge lij km aker we l eens man del' tegenpartij uit zJjn doe l geMies Ribo et's Hia t. d ze uite rst faire partij met 5- 3. B IJ - ~e!,i"' 15 in de 1I11'ht P l' '! ku nn en loopen e n t oen Na aroedin cien bal Wij meldden r eeds, da t d it uit- zondere verm elding verdien t ongetwij - ~ itt.on . toege<peeld kr eeg, aarzel de h ij' nie~ ~ muntend e e!ftal Woensdag n Don- fe ld he -goede werk van keeper IC: Geil bal Over he t ge il eel gen omen ka n met f'E' n wel a fgemeten tra '" t" de l'dag a $. wederom wedstrIj d en zal Leoe ng-wong. Het was stellig geen ral' precies om den doel man heen te Chinees. dien de bezoekers in I1e.t ( ', O e I ÓllS!!"= 'u st worden geconstateerd. da spele n en In het doel te deponeeren. pelen op het H.B.S.-\'eld . alhie ~. dit e!fta l volkomer. beantwoord aa n Tot de rust bleet deze stand geWOen dag 29.1 g peeld w»!'C! en hadden staan. De belang telling voor deze on tmop- d~n goede n roep, wel ke h et voo.raf- h a ndhaafd, doch wie verwacht :"lad, tegen het "'oerabaja ehe BOll d.~"' if tal , Donderdag tegen Tion~ Hwa. Voor tlng w as vrij groot. Er wa ren ruim ~ lIl g En wannee" straks tegen Tlong dat oe voorspron g in de tweE'de neUt de t~:ee verder zou worde n geaccentueerd, den wed.'; rij ct van Woel1sda~ werd 10.000 toeschouwers, waaruit Jllell mag Hwa I'n den f) V.B. o?k h et bondselftal als volgt vastgpstcld: afle iden, dat de Amsterdammers W"'\' I~ rach ten van de partIj zullen zlJ n . kwam bed rogen ull. w ... n~, 'Zooals ~ehunkeren naar den aanvang van I. Ie gJsteren op h et appèl on U.ra ken , zegd, h et waren grootendeel de gasH c>k Q1e voetbal"l'izocn. zullen bE'lde genoemde hoofdstede- ten, die den toon aangaven, al werd Samuels T611g Ti iar,~. lijke ploegen hun beste beentje voor h et do el der tooneelisten dikwtjl Fawlr Roehrig Slong LJ!H! moeten zetten, willen zij evenee ns stevig belegerd, waarbij de niet al te Maka Ha SoedarmadJi T a n Set: Han lUI RlnOET 'S VOETBALLER. aan het la n g tI:< eind t rekken . groote schotvaardighe' d der SoeraM<anzin<ela Hong Djien Over h et v ~ rloop van den wed-baj asch e a a n vallers opvieL S ie Llong is wegens uItstedigheid Eervolle nederla ag t egen de Kraai e n . strij d h et volge ud e. Zoo verstr eek de tweede helft, verh:n'Jer-d mede te spelen, :.erwijl Er gaa t sedert langen tijd ee!') Onder leidin:: van scheidsrechter zonder doelpun te n aan een Vln bei.. de elftalcommissie van mf'en!n~ Is. goede roep uit van het voetbal- De Rozarit, di E' als steeds keurig de zijde n en r eeds d acht men aa n dat Lohy na zijn teleur'tellend spel elftal, dat het tooneel gezelseha p leid in g ga!, en te n overs taan va n een E'en onvera nde rd en eindstand. toen van Zondag niet meer in a~nmer­ van Miss Riboet op de bee n verma g \'001' een doorèeweeksehen dag wel na ee n sc herpen aanval De Wiide kin g mag Komen. Zeer terecht. te brengen en ht.n zeer goede wed- ZE'E'r fl root a antal to es chouwer', werd ten tweede n m ale de n bal uit het net strijd tegen de Weeners, waarin de begonnen en alras bleek, dat de meeS-I mo est hal en, w OOat de achterstand Er staan ons dus weer twee u~t­ stand na 60 minuten spelens nog te Ribveters nogal last hadden van tot h et eer te minimum was geredumun tende ontmoetine;en te Wllooten, dubbelblank w~s, heeft dien roep plankenkoorts , hetgee n nu eenma al ceerd. . welke niet zullen nalaten groo~e be- niet onaan zienlijk vergroot. bij tooneelmenschen behoort. De Er kwa me n nog twee kanSjes op Jang,.; tell1ng naar Tambak.sane te Zoo wil het, d at de faam van deze Kraaien konden daardoor eerder ge- den gelijkmaker, ook n<>g eenige kantrekken. voetballers hun komst hier ter stede vaulijk WOrden, doch eenlge goede sen op voor prongl' ergrooting aan r eeds voorafging, h etgeen In ze I' kansen, welke zij zich door goed op- den anderen kant. doch het emd \Ian , 1 11 fnuikende gevolgen gezette aanvallen ko nden scheppen, het lied was toch , dat met ver~e r '\ie e geva henbb de ver- gingen door buitenspelstaan verloren. ollver!.l.nderden sta nd kon worden w. te een. aanaezlen " . d gerukt Ajax wint van China rnet pI egt h i en daardoor te hoo" ge- u moet worden gezegd, dat lil e '. , wac ng bll'k t j' en n'et "pre-I \'oorhoede del' Soerabajanen Harings' Het 5- 3. spannen J en e Z Jn . . . waa .t opubltek t.rok zeer voldaan hutS· des in overE'enstemming met het- en Van Haasen ontbraken, terwijl \l1 . Aantrekkelijke weel Irïd. Am sterda m, 27 Au g. Ajax heeft hedenavond In het StadIon alhier een 5- 3-overwi nnl ng kunRen behalen op het Chineesche Ol,vr pische el!tal na een partijtje voetbal , dat w I Is waar niet op hOOg pell slond, doch waarIn over he L algeme n tOCJl behoorl IJk geRpeeld werd. net Is een t elt, da t Max niet ziJn volledige sp lcapaciteit.en behoe!de te ti monstreeren om dit Oostersche team de baas te blijven, doch dit neemt nipt weg, dat deze Chlneezen, al waren het dan ook geen groote voctbalkunstenaal's, , In he t veld vaak vlot n aantrekkelijk speelden. Aan snelh Id e ntbrak het hun evenmin; vooral de linksbuiten beschikte ov r bijzondere sprlntcapacl. telten. De voorhoede combineerde trouwens ov r het geheel niet onvel'cllenste. lij k, doch voor het doel ontbrak het den

I

\

5.-

I

O'

I

I

TENG GIOK Tel!, TJIANG T oe!ldjocn gan 18 -

Z, 3824.

SOERABAlA

en b, ~

SPECIALISTEN OP n el ge bied van

Motorrijwielen. Fiets en en Onde rd eelen.,

Ginds en hier. I nS'P a n j e: Te Barcelona werd een voetbalweàstrlJd ten bale van flewonde reycerlngssolclatell geIlO1L~ den. D-: toesdlOuu'ers waren op alles voor'bere1rl en trokken, met geweren gewapend, naar het veld , (ZIe foto ). T e S 0 era b a j a: IJ ler 1focdt géén lJurgeroorlo(! en de toeschol/wers hadden Zaterdagmiddag géJn geweTen bij zich. Maar li et relletje was toclt nog "jrlsch" genoeg.


FI\O. 9 ren de ccr;,tc drlo ,melIer zlJ n ~e ­ wpe~t <ntn de prijswi n naars te Los Angclos In 1032. "Wa~r moet het nanr toP mrt onze record., nis dit zoo doorgaat? Wat al record,'; worden (,1' oml, ag geha,ld bil deze Spelen", 7 i cr cen. lIpt wa.> tt:' voren a 'J1gekondl d in dr bladen. Er zOlld( n heel wu t records grbrokf:I1, vernield Cil \ erplettcrd worden. I\ldus is ge~chil'd rn nog dezer dagf'l1 ging een nIeuw eraan. "Is er een l'ccordgrens? ", vroeg ec n ZweC'd. "Hoe bedoelt "'e dat 7" z('; een Hongaur . .. De gr.'ch i NI< n 1:'5 de r r<:,co nl, '"rrt, dat zIJ . tl'CÜS ve rbel C' ''t'n . De ,\Iden voor snelheidswed tr ijden word Pil steeds lager, de cij!{'rs voor het hoogen vèr-springe n, het dlscus- en , > pce rwerpen en z. steed,G hoog{'r". "Maa r er mo et toch een gren!J zijn ", vi elen velen in. ,. _laa r zu lke feite n als bij het 200 me te r zwemm en doen zich voor op elk ge bied van sport. Hoe hebben wij het 100 meter record hardloopen niet zien dalen tot wat het nu is? Waar ligt nu de grens?" "De grens ligt - zei er een, die zij bll]Ve n expert. Zij Z1jn volkJmen filosofie gestudeerd had , en nadat hij gesjeesd was, in de jou r nallstie k a rrivé. nog iets bereikte - dat kàn ! - , de Het Is heerlij k om bij hen het oor grens ligt bij de pres atie va n den te luisteren te leggen. Zij houden of- Idealen athleet. die onde r ideaje omficieel lkaar de hand boven het standighed n zijn presta tie verricht. hoofd, bang voor hun standje. maar En die grens Is n Iet nade r te defiofficieus geve n zij elkaar loch nog 1,leeren" . wel eens zoo'n geniepig klein kneepje . "Het record 100 meter komt nog Vanochtend mochten wij in h un onder de JO seconden", wi t er een !rezelschaD vertoeven. Dat is zoo vei- te vertellen. P hysiologlsch bekeke n zal men me nschen krijge n met lange re beenen, d ~ e bij ideale OnJt.tan digheden de grens van recorc.!s nog mee r omla ag zulle n h ale n " , "Maal' wa t is idea al? " zei een nuchtere Ameri kaan . "Wel, de ideale prestatie is die van de n best gevo r mden a thleet, volko-

In lIet Tecken der vijf Ringen.

Onvergetelijke momenten. i Dan moet ge om u heen zien te Berlijn, Donderdagavond 13 Au g. verzamelen lieden, die uw expertzijn beamen en bereid zij n er reclame en Een warme ochtend, een kille, propaganda voor te maken. In dit kunnen krantenmenschen ~'aalerige middag met een ergens ge- verband vallen onweer. Heerlijk om te voet- van nllt. ziin . maftr het e:evaal' blUft ballen. te koud bijna voor het zwem- als men deze lieden erin mengt, dat b in. Wij hebben vanochtend weer geen k lagen gehad, want op de 400 M. vrije slaO' voor dames werden de drie Ned erlandsche me isjes geplaatst, en o nze waterpoloploeg won met 5--4 van Oostenrijk. Maar 's middags - toen kwam het p as, 's middags om tien over vijf, bij h et nummer 100 M. rugzwemmen voor dames. Het is vandaag de dertiende; zou dat moge1ijk ongeluk kunnen beteekenen? Ja, maar dan toch niet voor ederland, want zie, mej . Senff brengt het rood-wit-blauw aan den middel ten mast en legt beslag op de vierde gouden medaille voor Nederr l and. Het was weer een mooi moment en al wat Nederlander was voelde de j Ubelende glorie mee, leefde zich in I i n het geluk van dat jonge meisje, en genoot van den roem, voor het vaderland geoogst. De voorzitter van het N.O.C. mocht het ons nog zeggen: Ik ben tevreden. H ij heeft gelijk gehad. Wij mogen t evreden en trotsch Zijn op onze kranige zwemsters.

-----

-

En wij hebben er zoo'n sill voor gevoel van, dat er nog méér komt. WIJ zullen niet voorbarig zijn, maar In vertrouwen wachten op de dingen die komen ;l;u11en. Experts-confer entie. U begrijpt, dat het hier wemelt van betangr1lke men.'Jchen 0.'(> sportgebied, Behalve dan natuurlijk de deelnemer.5 en de officials zij n er de experts. Deze laatsten willen het ons veI'geven. dat WIJ hen niet in de ee rste plaats noemden. Toch zijn zij merkwaardig, vooral mèt elkaar en tegen elkaar, Aan het tegen elkaar zijn geven zij meestentijds de voorkeur. Elk land heeft ziJn experts en elke sport ook. Er zijn experts van J locale, nationale en ook van internationale beteekenis. Hier hebben wiJ een expert van internationale stan ding, de grootste der grooten en op àlle gebied, Hoe wordt men expert? zult ge vragen, Wel - dan moet men beginnen In zichzelf te gelooven; moet men voor zichzelf overtuigd Zijn dat men expert Is, dat gij het wert. gij alleen, en dat ge het beter weet dan een ander, dan wie ook.

men fit va n

Dam e S-t urn e n. De AmertICaansche Miss C a l' r u c i 0 tijdens de brugoefentngen.

ge ook te zijner tijd de kans loopt als expert te worden onttroond. Die hier Zijn, zijn louter on aantastbare lieden met rotsvaste reputaties. Zij kunnen blunders maken en den grootsten onzin beweren, maal'

e('tst e n. lichaa m, me.t

van de natuur meegekregen allen aanleg voor de sport, alle brains om haar te beoefenen in perfectie, all e geestdrift en fighting spirit om Zijn krachten op te voeren tot het hoogste. En die Uebermensch aan het werk onder ideale weers- en terreinsomstandigheden . met het geluk mee - ook een factor -, zoo komt men aan de recordgrens". Het was interessant. Fin ale 100 m eter rugzwemmen voor da mes. De zeven finalisten zijn: Ha rdlng (Engeiand), Brunstroem (Denemarken), Mortridge (Ver. Staten). Rie Mastenbroek (Nederland) , Nida Senff (Nederland) , Bridges (Ver. staten) en Frampton (Engeland) . Er komt in het bad weer die eigenaardige sfeer van een finale . Een eenigszins zenuwachtige stemming onder de juryleden, bij de journalisten en bij de duizendkoppige menigte, die de tribunes vult. I ' Daar komen de zeven dames al aanstappen. I eder van haa r wee t haar plaats en de meesten zetten zich even op het genummerde startblok. "Ach tung, Achtung", zegt de luidspr~ker en leest de name n nog eens . De dames gOOien haar badmantels af en begeven zich te water, Het wl·chten is nu op den starter. Stil wordt het in het bad. Nlda Senff wuift eens naar haar moed er. Drigny heft de hand naar boven en het startsein weerklinkt, Nida Sen!! neemt onmiddellijk de

lig en zoo prettig; dan heeft men maal' te luisteren. Er ontbrandde een strijd over een heel interessant onderwerp. Het ging over het feit, dat gisteren bij het zwemm.en 00 de 200 meter voor he«t"_

KININE TEGEN

0:111::1

méér

'UU(llfJI,J

minder

N j~

8 - 66.


PA ' . 10 - '1 . n1 e>.l. Nida SemI ( Ne(le rl an~ ) In 1 mln. 18.9 sec.; 2. mej. Rie MMlen-

TO.... O

broek (Nederland) In 1 mln. 192 sec.; 3. mej . Brldges (Ver. Staten) In 1 min. 19.4 sec.; 4. mej. Mortrldge (Ver. Staten) In 1 mln. 19.6 sec. T ijdens de rust van den waterpolowedstrijd Engeland-Zweden, die volgde op deze enerveerenden kamp had de yoorloopige Siegesehrung plaats. Onze d ames, met het kransje op het hoofd, kregen pnieuw en ovatie en alle bezoekers r eze n op t oen de aa nwezige Nederlanders he t olkslied a anhi even. Ma a r het klonk n iet zoo m ooi gelij k als den vorigen keer. D E VOETBALWED TRIJDE ' .

Berlij n , 9 Au gus tus . De t weede h alve eindstrij d van het tou r nooi is vandaag bes list. Polen en Oosten rij k h adden u it t e make n, wie hunne r met Ita li ë in den einds trijd zou komen . Het was dunkt ons voor de Oostenrijke rs niet prettig, op deze wijze Peru, dat toch gewonnen heeft, uitgeschakeld te zien, maal' enfin men rekent den uitslag niet en telle, het doel alleen. Dergelijke overwegingen onzerzijds zijn antiek en passen nu eenm aal niet bij de moderne opvattinge dIe men huldigt bij een voetbaltoUl va n rasechte amateurs.

--

...

.. -

--~ ...:::... ~_

D e D uit che F riedl Hey won de gOllei en medaille voo r dames-lumen.

le idin g met h aar m ooie n . geacheveerden slag. Op de h elf t van de eerste baan is zij al ee n meter voor op m ej . Mortr idge, die in t weede positie ligt. R ie Mastenbroek ligt de r de. Prachtig zwemmend komt m ej. Senff als erste bij het keerpunt aan, dat zij in K ief erstijl zal nem en . Maar daar gebeurt iets, dat iederen Ne derlamier den chri k door de leden jaagt: Z ij mist h aa r keerpunt. Als zij doorzwemt, wordt zij onherroepelIj k gediskwalificeerd. Zij zw emt chter n l e t door, gaat opn ieuw naar het keerpunt en ne emt h et nu onberispelijk. Er zijn ech ter zeker wel twee of drie econden m~t deze man oeuvre verloren gegaan en al haar naaste concurr en ten hebben haar ingehaald. Mej. nff yerliest ech ter haa r tegenwoordigheid van gee t niet en zet alles op alles m et een felle en rgie. Wat gaan de arm n prachtig gelij k door het water. Even Is reen angst. dat zij in het touw zal rak n; g.ebeurt echter niet. Zij zwemt de and ren weer vOorbij en lItelt zich opniC'uw aan h et h oofd. Nu komt mej. Mastenbro k In actte n de strijd gaat nll verder tussch n t wee landgenooten.

E n

J A V A - TRI P

met

OTEVA

en

LUXE n u RAUTO iS een genot. Betrouw baar en IJ 0 e 11 k 0 0 p ! Hoofdka n toor Konin ;;splein W . J - B a tavia- C. 8 -691

I n dien str ijd is mej. Senff de gelukkige en met een laatste krachtsin panni ng t ikt zij iets eerder aan da n mej. Mastenbroek. Het heele stadion h eeft in de grootste pa n ning dezen ensation len wedstr ijd gadegeslagC'n en er volgt een groot che ovatie aa n onze Nederlandsch e zwem ters, die daar de eer van het kleine landje zoo kranig h ebben hooggehouden. Het gebruikelijke enthousiaste gedoe OP het juryvlot volgt. De voorzitter van den K .N.Z.B .. de heer J. de ries, is de eerste. die Nida Senff gelukwenscht. En ook Rie Mastenbroek deelt in de h ulde . De fotog r afen nellen op hllD prooi toe en de Nederlandsche polospel ers dragen vol vreugde mej. Senff op h un schouders weg. Een Engelsche dame treedt op Nlda toe en schuift haar een prachtige ring aan de vingers en het aardige meiSj, beduusd door al die ov rstelpende hulde, weet niet hoe Zij het heeft. Nog lang duurt de drukt,e in het bad ~n het Incld nt bij het kecl'p\tnt houdt de tongen In beweging. .. I k dacht. dat mijn hart stilstond", zeide mevrouw Braun . En op onlZe vraag wat, er toch in haar omging toen haar die tegenSlag trof, gaf Nida zelf ons ten antwoord: .. Wel, Ik dacht: wat zullen zij nu all ll"aal op de tribunes van mij denken. nu ik daar die stommiteit bega". Geschrokken , ja geschrOkken zIJn wij wel, maar de wIjze, waarop Nlda Sent! haar fout hC'rsteldc en ten slotte toch won, zal In leders herinnering blijven voortleven als een prestatie van den allereersten ran g' WIJ zouden nu nog haast v rgeten d n o!flcleelen ultsl-ag te gev n . Hier Is h ij: '

TIO TEK HO TG BATAVIA- C NTR M Handel In : SPORT-, JACHT HENGEL-, en HEEREN-MODEARTIKELEN - VUURWERK VUURWAPENS & MUNITIE, S-690

een hoog€l1 bal In en de P oolsche doelm a n Debanski graai t net ie laa t. !-{) voor Oostenrijk. De Oostenrij kers blij \' n een ti kje In de m eerderh eid en lossen t al ran s choten. die de PooLsche doe lman topt. Het pel wordt iets vinniger, m aar blij f t toch zeel' behoorlijk. Wanneer de Oostenrijksche doel ~ man den bal in handen heeft n wordt aangevallen , giJ t het pubJi k, in de foutie ve men ing verkeer nd dat dit niet mag. Gelukkig weet de Engelschman beter. De spel rs hebben het warm in de blakerende zon, m r zij dragen hun lot als vorsten. De P olen combineeren heel aardig. Zij spele n in V-formatie . Zooals beide ploegen thans spelen, voor de rust, zou Nederland in zijn besten vorm toch stellig van beide kunnen win nen. Bovendien, wij mogen zond r eenig chauvinisme zeggen dat wij ct ze week geen enkele ploeg hebben gezl&n, die terker was dan de Oranjemannen in hun Parijschen vorm. Vele voetbal-officials en autoriteiten, juist de niet- Nederland che, erkennen dit volmondig.

Polen - Oostenrijk 1 - 3. De P olen hebben roode broeken en blau we hemden . de Oostenrijkers witte hemden en zwarte broeken. Scheidsrechter is de Engelschman dr . Berthon . De Pol en winnen den opgooi en Ooste nrij k t ra pt af, tegen de zon in spelend . El' wordt in h et begi n rus De Poolsc he voorhoede mist meer ti g en k al m ge peeld, een wedstr ijd ka n en dan noodig en zelfs. toelaatzonder veel kleur n leven aan van- b:tar i bï zul k een tournoOl. Zoo nu kelij k. e n d an gccwrt er een klein ,'iezjga ee n kwartiel' krij gt de linkSbln- heidje va n Pool che zijde, doen .. de nen va n Oostenrijk Kai nberge r een I Engelschman drukt alle onbehoorl1Jkkans va n verre. Hij miSt niet, zenQ ~' heden den kop in.

I

I

I

l

In d Marathollpoorl werclen direct 11(/ de e rste ot'erwi/l: !illy~ de IlO'" met! van d e Olympische kampioenen gebeitelcl, OlVen Cl! lI'ooàrtljf staan - _. er reeds op.


[''l. G. UI

D O o.~ l (' n rij k cr· spr]C'n crn ge SchOOid SfX' 1. voül'll.\ffil'lljk Ope n l'U lll ('t .'I"rke katlll'tl. m;l;)r hec!C' m ual n iet

0\

èr\I'('lctl"l'tld kom t met 1

Dl' rUi't

t(, 11 nj k.

0 yom 0·).Q

uur lJl'~lllt de ( Wl' l'd" hl' IH .spel t'tje . rustl ,'1\ zon der IIp\\' il1dill!r. Koel spel . koe l bI'7·Il'tl do or ('('n lJub.!l·k . tl:lt !liet lil op'",nding It, brCll!1.CI1 is ('11 rlat 011 H'tlich illig is 1'00r h('t re ultaa! N tien nlil!ull'll I.!,mt rl' recht~ ­ bUlten van Ollst l'l1rlj . h;1rd langs d·' lijn . loopt n:13r blnnl'n P il 10.'1 ,i ([I f'en scherp l'hnt in d ' n hpl'k. dat dl" P oo'N'l1e dOL'Im.\1l la'H gItPPf'Il.!! 0 Om

\; '(,tT

"0or

l'S

llctz ' lidI'

Oost(\n J'ljk.

P OJ1' 1I pa k l dan a. 11 '11 b' r(' I,,1 h' 00 tenrii 'sc hc dlle, Ill'·h.!,l !dlltJ

J11::t::tr Kàrgt e n Kun]. staan als lel.'u-

wen t I'erde Ig n. D n verslap t het s pel wee r wat. De Pole n zijn ook nie t gel ukkig. Vele sc ho ten gU9.t1 naas t de n p a I. Hofmeister ttooi t weer eno rm ver In . 'W anneer het spel 17 m ln utC'11 OUdl 1s, krij gt een Oosten rliker van ('e l' Pool een ge nH~ene l1 trap. ons Inzlel volkomen opzettelijk. De man wordt weggedragen, mUJr de Engelschma n laat den boosdo~ ller toch verder meespelen. Met tien man - vier voo rwaartsen - s pelend . gaa t Oostenrijk verder. Het spel wordt nu forsche r en er gebeuren meer ongerechtigheden. De rolen ontwikkelen nu een overmach t . a tien minut en komt de elfde man weer hinkend In het veld. Het 00 tenrijksche doel on tkomt aan Ma r m oe laatste minuut van een groot gevaar als bij een scrim- den Wedstrijd, eigenlijk in de laatste mage de bal tegen den paal komt, seconde, weet de Oostenrijksche maar even daarna lukt het toch, als middenvoor aan zijn bewaking te ontG od, de linksbinnen van Polen, een snappen. Hij krijgt een vrij veld voor bal hard intrapt. 2-1 voor Oostenrijk. zich, loopt de run hevig ui t, komt alEen kwartier is er nog espelen. leen voor den doelman te staan en Zou het weer gelijk worden? Er ziet, de stand wordt 3-1. wordt nu veel onstuimiger en sneller In den eindstrijd komen nu Itallë gespeeld. De Polen Zijn sterker en .?11 Oo.;tenrijk. dreigen gelijk te maken . De verliezersronde of de strijd om Vijf minuten voor het einde een de derde plaats gaat dus tUs.5chen wprsteling voor he t Oos tenrijksche Polen en Noorwe';En. d oel. De doelnlan valt en rolt o vcr' zijn doellijn. or de bal ook over de doellij n gegaan is - d aarover liepen De 1 Tot'~n l aan de P olen met 3- 2. d e mecningen uiteen. De Polen zeiden n atuurlij k ja, de Oostenrlj kers zeidp.n Berlijn, Donderdagavo nd. na tuurlijk neen, zoo gaat het immers altijd, maar de Engelschman zeide Het eil de nadert. Vandaag de beook neen en ondanks he prote..st van slissing voor de derde plaats tusschen d e P olen bleef f\pt 2Polen en Noorwegen, en dan Zaterdag

SPEel S -669

Het was goed voelbalweer, een bcBeide ploegen maken hu n opwach dekte lucht en wat wind; een ultver- ting voor de tribune. De Noren winkocht huis. Hoe de strijders tot !lier nen den opgooi , de Polen trappe n zijn gekomen en wat zij in dezen af tegen den wInd in. strijd hebben gedaan, mogen wij nog I n de oers e minuut kriJ en de Nore n een kans, maar I ~a r tlnsen schie t even releveeren . oorwegen sloeg T urkije (4-0). naast. Dan krijgen de Polen een hoe kdaarna Duitschland (2-0) en daarna I schOp te nemen, gevolgd door een tweeden, uit welken d e linksbuiten , verloor het land va n H alië met 2-1. De Polen begonnen met de Honga- WOdarz, doelpunt met een vet vaarren te slaan (3-0), wonnen daarn a lijken sch uiver. 1- 0 voor Polen . v:m Engeland (5--4) en verloren van Na twee minuten is h et d ezelfde Oostenrijk (3-1 ) . linksbu iten, die ge l'aar lij k is voo r den Noorsch

doelman

J o l). n e n.

Dan vallen de Noren weer aan. Zij maken het den Poolschen doelman De ploegen komen even over vieren Albanski lastig. Ook vandaag weer een volko me n in he t veld, de Noren 111 witte broe ken en roode hemden, de Polen in kalm pel in het begin, zonder ieLS roode broeken en wiLte hemden. Het dat op opwinding lijkt. Bijzonder is een verwaning van een teveel aan mooi voeteal wordt er ook al nie t ,t ~ fin"l! rood en wit in het veld. vertoond . Het spel is maar zeer mid delmatig. Na vijftien minuten maa. t Noo r wegen gelijk door Brustad, den li nksbuiten, met een heog schot In den hoek. I-I. De Noren woràen daama ~ erk er. De Duit che scheidsrechter Blrlem voorkomt ruwheden. Na 25 minuten is het wederom de linkSbuiten va n Noorwegen. Brustnd. die na goed combineeren van de middelmatige vcorhoede den bal te pakken krijgt en dezen onhoudbaar in het net plaatst. 2-1 voor Noor wegen. Maar niet lang kunnen de Noren deze leidir.g handhaven, wall!; n a een loom opbrengen van de Pcolsche voorhoede maakt de middenvoor, Peterek, den gelijk;naker. 2-2. Het spel \,"ordt nu wel waL beter van kwaliteit, maar het temj)O wer kt niet mee om lets gceds tot "tand te brengen. Bij een aanval van de Polen wordt Johansen onklaar. maar hij wordt bijgewerkt en kan weer doorspele n. Het eind van de eerste l1el!t komt traag en met 2-2 gaat de rust in. nadat de Noor che middenvoor nog een mooie kans heeft gem ~t. Om vijf over vijf wordt het spel hervat. Ook nu weer eca k:1 spe: zonder opwindir.g ot geestdrift, me veel te reel dralen Voor het doel en een ontbreken van krachtdadig ingrij pen als het moet. .'U ..... :.selende kansen, die nIet geacc!,r)teerd worden. En het publirk blij ft In,Hlr zittell . ook als het gaat rege. en . Merkwaardig, dl trouw, ~n de menschen om zelfs te blijven Jn den L teftatliue ChillccscfLe a 't: rege n om een spel te Zien, d, t niet C , • ,. • • ~ " .tjdens de lunch in het Olympische Vrouwen-t/'huis ,.y. r~ ~ I. MiJs Sa Il Ic t Tt g Y 0 u "9 en 11 I e Tl M. M a ]/. ' • een s het aankijken waa.rd Is, een w ds trijd wa arva n de uitslag tO{'h ze er Noorwegen -

Polen.

j


PAO 12

de D nen, pcn lrgr'npunt (maakt. Daarna werd de wrdedigmg \ an de Scandmavu:rs nog danig op ûe prof! g steld n In de laa tste second zorg~ de Annen nog '.'oor een vtifde dfjel. punt. De Zwitsers wonnen dus mpt 5-1. Japan slaa t de Denen met 4-l. In een bijna herfstige mpea(uur is het troost tornooi d r hockeyers verVOlgd met den wedstrijd Japan-Denemarken, die opncuw he ft aangetoond, dat de Japanners tot de sterk,;te ploegen ".,m dit tor. nooi behooren, zoodat men a 0. Don. derda te Amst rdam tU.lsch n het Nederlandsch elftal en de J:lpanners een bijzonder mteres.:. oten tamp kan tegemo t zien. Het snellere tempo "an de Japan. ners gaf in de tweede helft V<tn d n strijd , nadat de rUl>t met 1-0 voor de Japanners was ingegaan, den doorslag. De Japanners gaven een spel te Zien, dat wat het type spel belr ft dat der Britsch-Indï'rs enadert. Zij behaal den tenslotte een "ercU nde zege met 4-1. »011

Een

chitterend t' f oto v an d en start v oor de fin a l e 100 M. vrije lag zwemme n voor heel' en, we l k e door d en H ongaar Csik w erd gewonnen.

neg nt lg procen van de toeschouwe rs me lnkesseeren kan . De Noren s pelen het traags t van de twee ploegen. Zij kunnen \'e el beter j!n het is of zij zich ni et inspan n en. r,er kwa a rd ig, da t wij bij di t tou rnooi par tijen heo ben gezien die bu ite. gLwoon en ongewensch t h eft ig wer d n gespeeld en in strij d da arm e ook wedstrij den . die maar ge en opwind Ing t eweeg konden br ngen . De Noren blij \ n sterker, maar schieten slecht en zij kunnen er n iet in sI gen, hun meerderheid t ot uitin g e brengen. T gen het ein de r dreigt al wee r CE'n gelijk spel - komen de Noren even los en zij maken en merkwaardig doelpunt door den Mnksbuiten , die d us alle drie d Noor.~che doelpunten voor zijn rekenln" ç/'nomen he ft. . <'t laat te pUn t brengt eenige oplevIng, maar het is t e laat. De Polen cntv. llke n n spelen nu m brlll end temperamen t tegen h L kCleJe O\erl g van de Scand ln avi ·rs. Noorwegen lodigt dus met h et beha! n van de derde plaats van dit 'AlUt'noot door een over innln" met 3- 2 op de Polen. " liET 1l0CKF.YTOR ' OOT.

De troostwedst rijden . De Zwjt~cr kloPPt"n de Denen. Afghan Î<ta'l. brengt België cen mat;clijke Jlctlerlaag t oP. B rlljn, 11 Augustus. Onze m~d werker voor hockey 'Jleldde ons yl steravond: Ovpr enkomstig de bepaling II der "'.I.H. wordt in aansl uitin g ann de ,' Indw dstriJ d 11 van het Olympisch : ornooi nog e n troo.qtw dstlljd gehoud en . Alle plo gpn, welke n,pt in de ' In dwe<IFlrljden van het Olympl,'che '.crno(,! nltkom n, nem n aan dIt .roosttornooi ct cl. Een h '1'111 uwd

bewijs van de norme bel an gstelling voor hockey was, dat ook nu weer het stadion uitverk ocht wa. Wat moet dat worden bij Dui tschla nd N de r land , nu inderdaad in h et hockeystadion gespeeld zal worderl! Zwitserland -

en enkele jaren geleden , toen het NederJandsche elftal te Kopenhagen m aar met 5--4 won, stond het Deensche spel op hooger niveau. Uit een s tra fcorner heeft de spil Holst, de kaal!1oofdige nestor vao

a rije -

Belg ië 1- 0.

Ver volgen betraden om zes uu r de ploegen Hongarij en B 19ië he t veld. De Belgen hadden th ans op doelman V.d. Merehel na, die door Elo y vervangen werd, h un sterkste opst Iling. Het experimen II tegen Afghanistan, dat met zoo' n gevoelige nederlaag afgestra ft werd , blijkt on zen zuiderburen toch ni t goed be valle n te zijn. De Hongaren verschenen in de sterkste form atie. Het is mer kwaar dig d at de Honga · ren in d it torn ooi voortdu r end ste r ker zijn gaan spelen e n de Belgen na hu n zeer go ed en eersten w ed.st~lj d tegen h et ederla ndsche elf tal Juist zwakke r zijn geworden . Zoo werd h et een ope n strij d waarbij de Honga ren gel eidelij k een lg over wicht kre· gen en zich kansen w'sten te chcp · pen. De geroutineerde, doch wein ig bewegelijke B 1gen h ielden echtel'. nog lang s and, totda Eloy over een schot va n den Hongaarsehen r echts~ buiten Haray heenstapte e n Hong a~ r ije dus de leiding kreeg. 1 Tegen de rust waren de Belgen s terker, doch zij bleken niet b.ij machte den goe de n Hoo gaarsche n

Denem a rken 5-1.

H t tornooi werd geopend met den wedstrijd Zwl Lserland-Denema rken (de eerste ontmoeting tu schen deze landen), onder leiding van G upta (Bntsch-tndië) en Marc IU (België). Na epn gelijk opgaand hegin kregen de Denen eenig overwicht., doch t.ot doelpunten bl'ach ten de Scandinaviër het niet. Toen de Zwitsers het initia Lief overnamen h add en zij meer l<ucces. Courvoisier, de r chtsbltiten d r Zwits l'S, kr eg den ba l in opvallend l?ui ten spelpositie. Di t ontging MaJ'C'elh en toen Courvoisi ri nschoot had Zwitserland de liding. Een minuut later vergrootte d link; blnn .n Scl1en'er - dezelfde, die het eenlge doelpunt. t gen ed rland maakte - uit een do lwol'steling, vol ende op n strafcorner, d~n voorsprong n uit een strarbuily nagenoeg, op de doellijn, bracht Fehr den stand op 3 M('L en bijzonder fraai doelpunt van GllJieron , die e n hard I'chot ineen~ op den sLick ving I'n In eh ot. W l'd de score op 4- 0 met de rust gesloten. Dat was i 'enlijk nl('t de v rhouding, want In h t velrt war n de Den n weinil!' zwakk r. Na de rust waren de Denen geru Imen tijd de st rksten, doch de Zwitsersche aChlers peltr:; wan'n hen te machtig en Tusch r kwam I' nauweiljks aan te pas. De Zwitsers warrn daarna w er st l'kel'. Er zat me r systeem In hun spel en duidelijk bleek, da t na de winnaars In de groepen I cn II d st erkste ploeg n in gro p UI waren inge<! e!d. L IJke Jongens, die D nen, doch bun IS I had niet vee! te b t ek~nen

Een keurig lvapentje voor de schijf of zelf - verdediging

DIANA

REVOLVER Cal. 22, 8 schoten Looplengte IS cM.. totale lengte 28 cM .• verstelbaar vizier (N° G vld Vuurwapenlijsl)

MUNA UT & Co.

Pn 's r Be

II r

DJEMBER

2 - Soerabaia - Teil, 7.. \1952 AgentSChappen: MALANG BUTAR.


PA ,U

rt.1,'lmn n Ir ]\ a~,r ( Ten Kprt \,(\or Ol' Ix !nl' Ircll1lll;' rn hl't hOO"~TC !e m w. rd <ic ~a ' ,11 (' ;1, n h, t 11oo1d po :lfl.'" '('n W l! sJnugd( 11 7.1.1 ('T In ('wond <h' Ir "('n t It'. tt, ~\. nl 11- de score lum. liJk J:la I·c houden, Ook d.'n l h'l1 ' ,1:\1's<,111 n .'-,r" ,n l1lf't ticn in (\r (11 wrd .• lrijd moe. t streng gebrl(1r plot' '~n m:1ll lll, l'';!, 1\ dt' BelTen \ reler hij- flol n WOI'(\, n, el d t'n, 111 111 I 1 rt..'t \'un den Irijd I~ vcel " 1 ,:" rUst W,\l'rn, (' 11, I ,n In h t cId \\,1'1 -,1"I'l; 1', t.(){'!1 èr I! 'n narF- IH' achl,'rl'o, d(', el t' f r.C'l Ik ll!it' H b' h .l llis!:lll 1-1, ot', wl-" t,'lkrlls het ,"; r tt' bl'0'11' S uur bOIl(!"11 dl' Af"l1ancn 7 \\,,' 1'(11 . Htt w,rd ('en Z tr 11l,11l'l' en t:., B('I ~n \'001' 11<'1 troo.Ltorlloo l pn rtiJ , d,>c h dl' .p,111n!ng bI ef {,. drn "trljd aan , nadat dc Afgh,lllcn l ot h , t ha tst in. DOl'lpu!1tl'n we"· doo r d,'n arm roet Ie brenge n zich cl n 111(' mrt I' g, mn. kt en H 11'.« dl' "ym pathlr \" lIl hd Dultsch c pu'\\ 'd 'u,'; met 1 0 dool' ,(' Hou 11- bI t'k \t'l'WOl'l'l'n hadde11. De 1,ldl!1'; Te". g-ekl,'pt . -,10d'lt dt' Bel"<':1 . tCI b'. rustt,' TlirnbU.,11 ,,( En"rland ) en B•. 'Jl Iln .st ,'<1, Il:d 11l't ZOt I Cl< r dl. R,'lllll1g (DUII." 11I,\11d ). on \, 'I!l "', ,) 'llJ !l ",. ~1 • kt. i\fghnn!' l:lll .. pcelcll' met <Ic " \\'ore pI t' . Ikl'li' I ,;'I el <,eh I,, !, a 11(, Afj.h:111i~L1n-."IlII' r l l..,1 3- 0. IC'L' n, ' lil Jltt tl'alH op~l ll onH'1 1 e h Op he :) ,11"1' ll ..en0e 'cld, wa , I; all pen Pu t '. Uala\ al, ,1oJ'('a u, Porh ook n Ol!; wel t~n 10.0 0 toe- li!"je e n V.d. Putte van de ploe . Da houwers "ereen i ~ d \\ arell, !lebbe n bleek een gewaagd exper iment, want Afg h :\Ilen een verd iende zege het verband in e Belgl che ploeg nll 3- 0 op ' .' . mer ik, mn bchaa :d was zoek " n d fanati eke OosLerUnen daarm€'e dE' I~i d i ng in het troost- ~ en \' 'is k 11 zich kansen te srheppen tNnoOl \'ero\'rrd . De Yank s \,,,,r- ,' n de balan.s in evenwicht le houde n. digden uch :115 stee s hnrctnek - Een ov 1'(reding \'an Fazal we rd den kig, doch zij moesten het tegen de Afghanen in e eerste heHt echte r I'U"t

"l!'

I

"bij

noodlottlg, wan t uit een vrij n slap: dOl'l punt l.e Mor<,ull. De B<'lgi.~ch é d~lTr1a n Eloy 111('Id <,r voorts en kele schokn /;Of'(j u it, doc h voor de ru st \\'('I'd hit na <'<' 11 d oelworsteJing uiL N'n comer toch ge p a~e('rd doo r Sultan (11 gf'<' n minuu t lalp r ga r, na ~Ierht wNk Zahl r d 11 Afgha nr n de leldin"', hct'ClI1 een ware DOS er_~ll c cxplo~l(> va n g('e .. l<l r trt te n!!f' \'o lgp h:HI, 1\1' t <ie 1'\1 t lei dde de Afgh a lil( t :! 1. Na dp 1'11. t . pc luc Geelhand SjJI! bij (\e 13('1 e n , d oc h dez!" uit"tckl'r;' c

nen

1l'11I11 • er Is l'en m <lUgc hocke ye r '·n hPl gehe I blc('f vnj pri m itief. SlmJa I< n'l''' 7,(](S kans Xla z\\'a k w.' rk van de Brl i. eh!' achterh oede ctpn .'i nnd op 3 1 tE' brt n '~ n , T,,. n Pll :·Z dna r-

lH\.

r.:c b l t

f' t 'r d

r ,l n k t ,.

<'n

u

vl d

(in vall(rs mor' en ni,' t wor le n opge teld ) \\l'rd het e r niet be l' r op voo r de Bel gen en na een m,strap van Eloy bra ht ShuJa d n ta nd op 4- 1. D Afghane n waren blij met dit succ('s en zij zorgden wel, dat Belgié gel'n kans kl'.:eg om Ol t e ha en, ' C OVn l'W Inna~r 8-676 n S "erllc, AI s ge Iu kk' l' te n de Afghan en h t terr ein, dan al die oIflcials, die autoriteit n met hun dames op die open eeretribune en open eere-Ioges zonder b eenig bescherming! H"t programma is vandaa n.et hij klei n behul d is n maar een uitgebreid. Er kwam nu nog de eln·:l,Een prachtige ~aatste da g van het zwemfournooi. paar ramen heeft uit elk raam pen strijd van hockey, maar die zou eivlag of meer vlaggen. Een paar genlijk gJ.~teren al verspeeld mO'.!un .. . Olympische vlagg n en een paar ha- zijn. Heel wat menschen, aLhl ten, Berlijn, 15 Augustus, bIJna nl€·mand. Da t etaleelt m n ook kenkruisvlaO'<Ten die afg werkt zijn, doen hun inkoozoo gaarne op allerlei wijze. Zoo bij- i Die regen'''''ag' \'an gister n hepft pen van souvenirs en cadeautjes voor r De laatst.e Zaterdag "an de dr:e. Elk Olympisch feest heeft drie Za- voorbeeld ziet men hle ~ l11emand ons tot nadenken gebracht n he~( hun hui genoo e n. De groo' e warenzond r het bekende speldje met elp. ons doen be e ffen hoe wij toch el- huizen hebbBn het druk. En wat is ~rdagen en drie Zondagen. Van de he ringen op de re~'er.: of genIij k geboft hpbben met het wee,r. men daar buitengewoon voorkomend Ol.ympisc andere dagen \'an de week zijn er maar twee, De Zat~rdagen en de bIJ vrouwen op blouses of Jurken. Wunt stelt u voor, dat wij het J.l:e voor de buitenlanders. Duitschland Zondagen hebben al tijd ets bijwn- Deze laatst.en hebben er dan nog dagen zoo gehad zou en hebben. De doet zijn best om een goeden indruk veel vlaggetjes bij van diverse lan- papiere n capes zijn gisteren gewoon- te maken en ook dat is georganiders. Deze ook weer, Na den dag \'an g1<teren met al den, haar geschonken door t!lle of weg \'8.n de schouders van de men - seerd, zoo als alles hier georganiseerd schen gespoeld en regenjassen wer- is. Het i of de mei jes 10 de wadi reg n is àe ochtend gekolllfn mwder stille aanbidders. En niet alleen deze insignes ziJn den volkomen doordrenkt. :loodat er renhuizen. de be<iiensters in de c:!et erg koel weer en een bee e aarr.elende zon, die telkens weer weg- het, maar ook de vlaggen uit cie vanocht.end heel wat pakk n opg:)- f 's haar liefste glimlachjes hebben huizen. Ook hier een letsj e te veel. pers t moesten worden. laoop. ingestud erd om er d n Ausländer Nu bleek ook dien regendag. dat welgevallig door te :Gijn. En dat hl kt, og dulze.nden kwamen ui de pro- Wij in Nederland steken de vlag uit vincie voor he weekeind In de op KOlünginnedag. of wij vlaggen bij men met de heele inrichting h~eft want het streelt "eler ijdelheid, het hoofdstad om te voldoen aan trun een jubileum of bij de inwijding van gesteund op goed weer. Alles ts hier maakt op nu hterder lieden toch alburgerplicht. Want dat is h t : het een museum of als er een wereld - open, onoverdekt. Wat er van ons tijd een prettigen indruk . Is plicht om notitie te nemen van, ter.toonstelling Is, Dan hangen wiJ werk zou zijn terech gekomen bij w pelangstelling te koesteren voor ae één vlag uit. Niet a ldus de Duitscher. permanenten regen! Wij zouden niet *. Spelen. En aan dien plicht ontkomt Dat Is hem te sober. Hij hangt ais npr klaar hebben kunnen werken. ,n Onze hockeyers zijn na gisteren uit trainin~. Het is hun <Yegund ' zij hebben zich goed aan de Lralning geho.uden. En dan is een uittra:nlngfestiJn ook wel verdiend. Dan zien zij eens iets anders van Berlijn dan het hockeyveld en het Olympi,Chc dorp. Het komt hun toe, En f'r is veel ten zien en zooveel goeds en schoons en vroolijks voor goede ,;por~ lul. die uit training zijn. Wat smaakt de borrel dan weer best en dan het sigaretje of de after-dinner. En dan mag men weer dansen met lustige meisjes eu in bars zitten op hooge krukken en dan knallen de He ehen Sect open en dan zoo'n eerste whiskey, l1; 'l/oon een droom; dan wordt het laat in den nacht of vroeg in den ochtend en dan komt de volgende dal; met een vreemd gevoel in het hoofd en een dorstigen smaak in den mond. ~an bedenkt men, dan overlegt men blJ voorbeeld: gegeten daar en toen daar geweest en daarna naar die andere tent e n toen verschil van meening gehad, ineens stond:k op ~traat, zij zat plotseling naast mij 10 een taxI en er zat nog iemand bij, maar wie was dat ook al weer? En dan kronen de hiaten onvermijdelijke hiaten: ' Dan rutscht er door zijn derfen schedel <"en brokje van een melodie. dat Iemand in een nachtkroeg bruid!!; Hij we-et niet waar, hij we t niet Koos. oude bard. je ma" nu heelonthouder zijn, dn.e reg Is heb Je toch gesehr('>\'en en Wij ZIjn I' e hier dankbaar \'001' In Be"'n t en dl'rt jaar na d to zijn e I n t'{/enl/i()ordi!l/leid !Jan den Führe r werd de waterpOlo-finale tusschen Duitsellland en B I' " nog dankbaar. à oor IJ uft 3C hlan cl weT cl gewonnen. I/t erboven een moment uit dezen kamp.c yze gCS1)c;cldI u'elke

"'''''0===============

De O'rooie 1riomf ',Hl Rie lVIastenbroek.

y

~

••


p

,

14

vol k 1'1'<1. crwtj l onle mooi(' vi :l.l n ct n ,middel pn mailt omh<n5 'ging. Olj had ('r den voorlittel' -n n he-t N O.C. mL . baron ~chlmmpl lJCnnlnCk van d"r yc. biJ mcpt(>!l zoen ~taan, vol 1'0 h en me('I<'Vf>l1 me 7.lj mannen. En graat de C \\ bt'rtin was hOf[pllJk pn vrlr.n1 liik en reikt~ dl:'n pr!is aan 0'11":1 longen over. In de rust WE'er cért':mon e~ prJt.,C'olalr!'s Olympiq'lE's. Toen kwam'n DnZ(! hockeyer:;. Wat een applau ZIJ met !Jun verdienden derden Prij,. Wat ~tond dat aardig, dat ef'rekranFje voor Rein de Waal, die V,ln dag vóór I'eer ien dll~en O"'Z(, 1"de rl:ll1dsrhe vlag ~ dra:\,en ho ft I'n nu aEn derden prijs \'001' roc\;ey In ontv(llJS!"st t',! npmen had. Tcon onze zwem'l"ters weer op \1-' t podll1m . I n d e e('rste cérémon: .. kwam da aardige me!5je Sen !! z.)o vriel'delij k en ~ nvoudig naa r voren stappen en naast haar Rle Mastenbroek DP de tweede plaat.,. Twee NederJa nd sch e meisje . Toen was het or ch im m el n ni ek er nog trot.scher bij s tond. Daarna de vier meisjes, die de cstafe t" gewon nen h a dden: Rie Masten broe k, Willy den Ouden. Jopie Sel bach en T iny Wagner. Dit W'lS wel het mODis te mom en t van den middag. Wij kunne n voorlooplg tevreden zij n m et onze zes gouden medaIlles en wij zeggen hie r tegen elkaar. dat Wij op de ('erelijst boven En geland staan. stelt u vDor, dit twintig ja ar gc!pede rl nd DO S1)OrtgeblM bo d en: ven En ge land!

I

IJ

\~q%C[)\~~\b h%C[)\,,%uq~% .,

Ua\\\ 1\\

I n d e zwaargewicntk lasse v an het b Dksen WDn. de D u.itscher R 11. n g e de gouden m edaille . Hij SIDeg in d e f i n al e d en Argentijn L 0 v eli. Op 01l2e j DtD links LD eU, i n h et midden Ru nge. H et Duitsche hOckey- elftal he.::tt h et in den eindstrijd - gelijk u weet - m oeten a!Jeggen tegen de Britsch-Indi!!r:;. Met niet minder dan 8-1. Daarover was verdriet tn het Du1t.sche kamp . Maar zou m~n er zich n iet weten te troosten, wanneer men aan de talrijke successen bij deze spelen denkt? In het zwemstadlDn begon ~et pas vanmiddag na drie!!n belangrijk te worden. TDen kwamen er gewichtige beslissingen. En ziet, wederom een gouaen medaille. thans op de vierhonderd meter vrijen stijl voor vrouwen, waar Rietj e Ma.!tenbrDek volgens de ::Ieskundig-en geen kans 1A>U hebben. ZIJ maakte een tijd. van 5 m tn. 26.4 sec. n zij brak daarmee he Ol ympl.«;h z aak tcC'h. financle~1 steunt. Dat 1s record. H(>t WM er buitengewoon \'an p Tllchi1:; en LOfwaarcl\g. De Scandi- opwlndlnlt en geestdrift r<>nd ca t n a vil' h" voetballanden en de B el- groote basllin. waar 7,e!{e= nu wel gen zijn ook uitstekende sportlui en eenlo>; honderden Nedcrl:mders bljde leidende liC.h::uncn daar staan ook eenzaten en bDvendlen waren h:er voor nun werk, ma:l.r tODneclen als en daar In het grDote publiE'k D:Jg wil hier n u hebben gehad mDgen tal van lalldgenooten verspreid. niet meer voorKDmen." He,t WJ..S Dt plotseling {'en e!ec~l­ .)Wlj moeten tennIS weer te,.'"tlg sche gol! door al die Nederlandl'rs zie n te krUge n " - gin'!; hij vDort. schoot toen dit een feit wer'l. Die .. Doet u daar ook eens mDeite v~)o r laatste baan van cta !leve kind, het in u w krant. Men Is i n tennlSknn- VJa.'! gr:mdloDs. gen ge loof ik bang, da t een OlymDe oud-Zweed:;che zw~mmer Bergp i.Sch te nnlstorn 00'1 Wir:nbledo n en vall de directeur van het S.t:ldIDl1 den Davls-CUp in de schaduw zo u te stockholm. bijna ontroerd stellen . Maar d aar behooft toch geen naar ons toe kwam om ons te fellclleevrees voor te bestaa.n ." Toen W3S h et zijn beur t e n d ren. HIJ zeide: "Dit 13 de best·e zwemDu !tsehe b:\rb!er gIng hem h et eerst liter van EurDp:!. en m'.· 'l'hleD 1V~1 d" be:te. die Eurcpa In vele jaren ~leelt biJ den neus n emen . gehad ... Uw verslaggever ZDU volgen.

Vano chtend bij den barbier - Wij moesten even wachten - een lid van het C .1.0 ges pro ken . Ter voorkom ing van mIsversta nd zeggen w ij op d en vDDrgrDnd: geen Nede:lander en geen Eu rDpeesch lid zelfs. H ij pr ak vrij u it, vertelde veel. He t zou Dnbehoorlij k zij n Dm alles na te vertellen in e n courant, maar dit mag gezegd wDrden: .,WIj moeten het voetbal torn col m aar weglate n . Daar hebben wij nu In 11128 in Amste rdam ook al zoo veel ellende mee gehad, wee~ u wel, met D ui ch land-Uruguay. Ja als het allemaal zulke voetballers ware n alS dG uwe en allemaa l l.ulke Dr a ni ':ltles al.'; de K.N.V.B .. die, woals ik hcor van mij n confrères, :1'Jelt nle meedoet. maar de Olvmpl$))';:

Tijger Hoofdpijn poeder Overal ve rk S-6G8

Rie's glor ie uze laa t te fina le, 400 m eter \'rijp~la",

waarvoor Nedel'land weer bijwuaere belangsteJlfng heeft, Dmdat wee van Dnze dames daarDp meedlngell. De vDlgende zw em stefs verschijne n aan den start: Azeve<lo ( B raZll\é ), Hl'eger (Denem rken) . ~a tenbro&k (Ne-del'land), Wagner (ederlanCI ). Frederi' en (Denemarken), Koll.ma (Japan). Petty (Ver. S taten) en Wingard (Ver. Staten!. Mej. Rie Miastenbroek ligt baan drie en mej. Tiny wagner naast !laar op baan vier. De beroemde Deensche ~em.ste r H veger ligt aan de a naer e zjjde van onze knmploene. Oudergewoonte neemt mej. Wlngard (Ver, staten) de letdlng. gevolgd dODr de andere Amerikaansche. mej. Petty. ZIJ belden tikken het erst aan het keerpunt aan. Op de terugbaan neemt mej. Hveger de I_kling over en na honderd meter .Is de stand: 1. Hveger. 2. Wingard, 3. Mast-enbrDek. Onze landgenoote kljkt de kat uit den bDom en 00paalt er zieh toe, met geringen af• t nd achter haar grootste rivale. de Deense.he. te blijven. Háár Dogenblik zal straks wel komen. Als er tw hDnderd meter gezwommen zijn IS mej. Maslenbroek een bel' je n 9.r "oren gekrDpen. Wingard wDrdt naar de d('roe plaats verwezen. Na drlehDndcro met('r Is de po. 1ti'" nog dezelfde. Hv('ger doet e!kens ('en po . om eg e 100 en. 1l1aar Hl", VOlgt dkC' " crsnellln'" nuu\\'ke ll rl2' en de onderllng-e nt. tand blij re gelijk. I\.ls mej. Mastenl>rDe-k bij de Jury keert, klink even - nis een knal! - de ste-m vnn mevr. Bl'ntm door het In waal lu'en: .. Rle!"

Vóór den voetbal wed rij<l. clle om vier Ult!' wu br Inn e n . k r C'g<: ll wij in het gl'ootc .,tad lon, da t weer honderdduizend mCll.~chcn b vMW, lIog <lenige c~rt!montes pl'otoCDlalrE;S Olymplques. tn de eer te plaats voor d_ zeilers. In de starkla e kwam ook on7k vriend Bob M(l..'\S op hrt podium als derde. H1j zag cr g~d en keurig In dien uitroep lt t lil iets van uIt In ziJn correcte, blauwe ja.sjc Cl"n triDmfkree t. met zUn hoog-bl ond haar en zUn 1IC't DpgeprQPt.e sta.dIDn kijkt in echt goed Holl nd. che gezicht. de groDt.~te pannlng naar lJCt srhDuwEl' wa~ spontaan gejlllch ook VODr dat zich <I~nr vóór Dn In het hem, afkDmstig van he~ kleine groep- spel. wnter af. peelt. Je landl1;cnooLcll, dat aanw zlg W:iS 350 mf'tf'r ... Rie l.~ no~ een hnlv - de mee ·Lt' Nederlanders zaten met.er arhter. In hel ;-;wemstadion - en dat btj dl: volgend" cérémonlc zich nog heft!En ChUI ... daar kDmt het weer. gel' roerde tDen Kagchelland 011 hel IIveger versnelt haar tempo, m ar middelste deel van het podium kw,\ m ,nu vindt mej. M' 'te nbl'oek dat he t te staan onder h et spelen van ons I cr maar van komen moet: In twe


PAO. IS

WAPENS· MUNITIE HELLERM AN RIJWiElEN-ROLSCHAATSENMESSEN-VISSCHERIJ- enHONDEN-artikelen. 936 BANDOENG 9 36 De nieuwe PRIJSCOUR A N T is er weer. GRAT I S VERKR IJGBAAR NZE 1ste KLASSE G WEERMAKERIJ en GROOTE VOORRAAD W APE ONDERDEELE ls s (lert 189 4 i n NED.- INDIE BEKEND. S-674

..

Bl'a gawcg 13 a - Telefoon 222

m nchtjge slagen ligt Zij gelijK. Zoo blij ft· het tot op de helft r an de ,l au !ste te ru gbaan . Nog twintig met.er. En .. . daar glla! 7('. l\lct hN hoofd in de

gOJ ven

rukt het! ('f

Zij zkh door het w a ~ r en p.e kl ine Deensche nu stil ligt.

Tien .. . twaalf korte , h "ige ~la­ d lt r elkaa r en mej. l\Ia t-1'11broek tikt aan en ... heeft voor Negen

~rlilJ1d

een derd en Olympi chcn t it cl cro,erd . De kran ige Dee nsche zwems er, die Ïlp zulk een fraaJe wij ze t egen de Oe te zwem ter van de wereld partij heeft gege\'en, Is de eerste, die ~.aar g t'OO te mededIngste r gel u kwen ch t. R ie krij gt va n haar een llat te zoen op allebei haar koonen , n og in het water. Wat een aardige, Uieve ge te van dit kind na ee n wo opwind nde wedstrijd. En de tweede is mevr. Bra m1. Zij straalt van geiluk . Di t Is h: a a r dag, d e dag, d ie z.i.j me L zooveel moeite en zorgen iheeft ,'oorbereid . Wat een vertrouwen en we lk een onbluschbare ene rgie sch uilen er in he t ha rt va n deze ;vrouw.

waai "an Je \velste, dat zwol tot een gToot.~che ovatie t.oen Ri , geluk \(!!l" lachend, maar zichtbaar zeer moe, op dl'l1 Juryvlonder stond en da ar door een leg r \':1n fotografen werd b(>stormd. '!\feJ. ' Vngncr hN'ft. In dezen 'kolnp

gee n rol gespeeld . Op d crste honderd meter bleef zij aardig bij , m aar "Ril 1\ verlede raakte zij achterop en zij ei 1digd als nummer ach .

••

Even nad at m ej. M tenbroe-k zich in h aar kleed kamer had tenlgg trokken. arrivE' erde de Führer, lulde begroet met uitgestoken hand door al le Duitseher op de tribunes. Hij ze tte zich naast vE'ldmaarschalk von Mackensen, die ook onde r de aanwezigen was. Hij we rd bes tormd door ta l yan amateurfotograf n. Toen de lijfwacht daar n inde aan maa kte, wist een buitengewoon doorta t.ende dame - wij geloo\re n een Am rikaansche - toch tot hem door te dringe n . Zij n a m haar ki k en gaf den FUhr r plotseli ng een zoen p de n koop toe. Dolle vroolijk heid iu het stadion en de Filhrer had zelf ook schik in h et geval. Het OlyDllli ch eerbewijs voor l1ie l\Ias(enbroek. Er waren vóó r en t ijde ns de ru!te rwed trij den in he t groo te stad ion mee r dan twintig Siege rehrun gen .

I

Eerst.e prijs ats Olympische kam pioene op de 100 metel' vrije slag. Eerste prijs als Olympi.'\Che kampioene op de 400 mete r n lje slag. E('rste prlj$ als lid va n d NNler landsc.he n) eter

est.afctt<.'

\' l'ij~

viermaal

100

.<Inl( .

Tweede prIjs op de 100 n Ler rug'Z1Io'emmen . E r l s t Ij d n s d e z e g eh cel e 0 I y m pis c he S p eJen wellic h t nI eman d g e wee t, die z u I k s c h I tL ere n d w e r k h e e f t v c rr i c h t a I s R i e M ast e nb r oe k. En he t 1 s m I s s c h 1 e n w el d a a rom , dat e r b ij h a a r v e r s c h ij n e n ee n b Ij w n e r h a r t I ij k a p p 1 a uso P k Ion k. En nu krij gen wij hetzelfde te 7.ien als wij nu al zoovele m a len he bben meegemaakt. Maar waarom is alles nu toch ineens anders?

Wanneer R ie in het licht van den SC!1ij nwerpe r haar eikebOom h e ft aan ge nomen - dit is nu al de de rde. zij ka n zoo zoetj es a an een eikenla an aanleggen - en OP h etzelfde oogen blik ons sta t ig volkslied door de ruimte kl inkt. terwij l honderddu izend men che n eerbied ig overeind rij zen, wan 11 ee r da t geliefde rood .,- _ _ _ _ __ _1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.6',_.... wit-blauw dan langzaam naar den top word t geh eschen en de wind het dun doek wa pperen doet, hoog boven TANDPASTA. alie and ere vlaggen uit, da n sta an wij Ned erl a nè e rs - die In deze da Deze JODIUM - HOUDENDE tandpasta is onontbeerlijk voor elke gen alle sportieve heldendad n van ~ Sportsman J Aanbevolen door alle vooraanstaande tandartsen. ~ dit dappere kind in de grootste span ~ ~ P rijs per groote tube. ..... f 0.40 ~ ning hebben bijgewoond - daar di ep . ,_ _ _ _ _Ar_ _ _~.,..Br ~ tb I mporteurs : EJlin ger & Co., Soerabaia - Batavia. ~ bewogen en wij schamen ons niet over he t brok in onze keel.

I .JOB - K /\ LIK LO R/\ 1S

I I

_________________________""'"

Wij lradden haar voor d,en wedTelkens traden er drie deelnem ers 9trlJd een be:z.oe·k gebracht in het naa.r voren en zij stap ten op het po. ~t au rant van het Heim, waar de dium, begeleid door de au toriteiten . lNederlandsche dames verblijf hou- De winnaars van de Olympische ti d~m . en wij hadden het gewaagd on- tels n amen dan h un eikeIJ Lompj e in r drie ~ vrees uit te spreken, dat va11 - ontvangst en de vlagge lIDiddag die Deen.sc.he het wel wInn en be treffen~ naties werd en " r boIroU . Rie had Immers al zooveel werk ven geheschen onder de klanken van /Verzet in deze week ... Maar met het volkslied van de winnaars. Wij schrijven dit zoo zakelijk op, een verni tigenden blik en met een stem , waarin geen grein van twijfel maar deze cérémonie is toch telkens weer een eerbetoon, waarbij zelfs de 6chool, verklaarde zij: "Hveger winnen? Welneen. Ik zeg neutralen zich getroffen voelen. De :ti: ook vanmiddag haalt Rie het, al cérémonie gold ditmaal alleen voor zal het dan haar twaalfde start h'eeren, behalve één keer, op het Iilijn . . ." laatst van den dag, toen de a vond Tegen wo'n stelligheid is niets reeds gevallen was. bestand en Rle heeft dan maar de Toen schreden er drie jonge meiswijste partij gekozen en - gewonnen. jes op het podium af. Een er van, Nu hebben wij den uitslag nog de Olympische wInnares, was onze :nIet meêge-:i ld. H ier Is hlj: 1. mej . kranige Nederlandsche zwemster Rie Rie Mastenbroek (ederland) In 5 Mastenbroek. min . 26.4 sec.; 2. Hveger (Denemar· Verleden week, bij de eerste cérêken) in 5 min. 27.5 sec.; 3. Wingard monie te harer eere, riep er Jemand : (Ver. staten) geen Ijd door de jury "Rie. je weet nu den weg naar het opgenomen; 4. petty (ver. Staten) e;roote stadion!" in 5 min 43. 1 sec. Welnu, zij heeft dien weg, dien Al heb ik daar nog geen woord O'ler weg der eere, tot viermaal (,oe wegezeg<l, u begrijpt, dat de Nederland- ' ten te vinden ... ISChe aanhang in al dien tijd niet Wij sommPll haar honneurs nog 6til heeft gezeten. Het was een la- , eens op;

~---------------------------~~G R A NDD 0 T E L~~ SOER.\BAIA-KOTI'A

TELEF. No. N. 195 EUROPEESCB BEHEER

SAMBONGAN 5Z.

VOOR SPORTVEREENlGINGEN STERK GEREDUCEERDE 8-673

PRIJ Z&~

I

.._--------

---------._-----~-~

C. CREEME R S

J esse Owens' laatste voetstapp en in Europa. D( Olympische sprintkam pioen heeft zich op de "Queen Mary" ingesch eept om zich zoo spoedig mogelijk naar New- YoTk te begeven, een overhaast vertrek, waarmede hij zich Weekhartill ? Misschien .. . maar dit h ef ongenoegen van de Amerikaanmoe t m en hebben bijgewoond om er sche officials op d en hals gehaald )1 eelt. de diep e ontroeri ng van te kunnen (" T elegraaf") beseff en .

De Duitsche roeIers Wllll1en vijf gouden medailles. Een onvergeteliJke dag voor de roeisport. De

H(' r

'an

"ereus weert zich ver dieu ·lel ijt· .

Het liet zich aan vank lijk a anzien. da t dew laatste dag ee n ech t waterfee st zou word en. Het begon nl. ongeveer een uur voor den aanv ang der wedstrijden te stortregenen n het bleef stortregenen tot een half uur na het begin. Desondanks stroomde het publiek naar GrÜnau. Voorloopig bJl'ef de onoverdekte tribune onbezet, daar het publiek ten deele onder de tribune schuil zocht voor den regen. Toen echter het a anvangsuur naderde, werden de houders van ka arten V00r de onoverdekte tribune door den luidspreker uitgenoodigd op hun plaatsen te gaan zi t ten, welke uitnoodiging natuurlijk de noodige vroolijkheid van de gelukkige bezitters van de overdekte plaatsen ten gevolge had. Maar de onoverdekten toonder zich goede sportslui en in enkele minuten was de tribune geheel gE'vuld en zaten er enkele duizenden in den stortregen t r wachten op de dingen die komen

<louden. El' wa.~ letterlijk gl'en plaatsje onbezet op een van de grl'ote tr ibunes. Ook de staanplaatsen langs de baan waren alle uitverkocht. Nooit. zelfs niet te Henley. hebben wij zoo\' el belangstelling voor een roeiwedstrijd gezien. Het was werkelijk overweldi gend. Wij kunnen het aantal zelfs bij benadering ni t schatten. Het wacht en op den aanvang werd verkort dool' de manoeuvres van een Duitsehen militairen luchtballon, die boven de baan zweefde. blijkbaar om foto's te m aken . Door den regen werd de ballon te zwa ar, zoodat een noodlanding op h t water werd gemaakt waa rbij de inzittenden er met eer paar n a tte voeten a fkwa men. ue wedstrijden begonnen met de vier met stu urman, Hieril startte Nereus. Deze race is van begin tot eind feitelijk een strijd gewees. tusschen Zwitserland en


KAUWEN .....

op

nu echter nog Wi:J.~ erger. M.. t kranse n en blormen behden roeien de DUI!,schers naar het bootenhui'. D.m vele v he. Jll1l1mlf!r

WRIGLE.Y·S

P K. K. uw gom, wordt door H. H. Doe tor e ti aanbevolen. Het ti zeer goed voor de '.nden.

Ider,

w Irin u tkortl€

houdt den mond fri$ch, we"-t den eetlust op e n bevordert de spijSvertering. Bo .... end,en 'Wc r hoogt

het in belongriJkc mate Uw uithoud ingsvermogen'

KAUWGOM S-6°3

DUit c . nd en da rachter e n strijd 'I . Du:l,cll.and heeft dus Zijn overw.nu '('n, 1 Fl.ln':IïJ ><=, ,ec!erllll" en nlllJ te Los Angelos. toen het el"enHongar. e um d derde plaats. Op eens de vier \\'on, C'chter met een .1l1800 • L kl •• t Z·!t erland de !eidin:; I dere b~zett n;, h~rhaa:d. \\ 'ch: .d 1 met k:!'ill \'(>r~chll! De vreugde der DUilsche toeschollt wet' Op de heUt v n de baan b eft wel' \\':J~ L":l'!'\, cid .• end, <,'10 v"l'\H'1ZWJt S~ r r 1 no'?; (en ,'!,'Ult'll \ 001'- d "d,d zei s. d t de pl l's in !Jet gc_Pro1'1 ,,(krlalld IS dan (o~ de Vierde dr in kw,lIn. Wij Il •. cldcn tijdig onze plla! ,cl1t( r Fr_llkrlJk gl'l omen. Op telcfoni!'clJe verb.nd:ng n.pt RotterJ::!50 '1 1 ('mt onder oonerdoo\cnd, d·ml :lan"( vr.tagd en dit' prompt eng~blllJ \. n t'ft. publ ek DlI!lschl:lnd I ke:e minuten voor den afloop van de dt: le·dm).: Ie net op 1500 I!. tot een race gekrcf'ln. Doch 11' omroeoer 1101l\e ,tr-gte he~lt \erhoC'gd. Vl.Ik. moest ee"$t Ju;ch,'n over de Dl,;itsèhe \'oor de groote tl'lbUne, 100 M \oor.de' overwinning en de lIitsla"en lieten fm lsh kcm~ er I:cht tu- eh en belde! dus op zich wachten. D:larO"p werd het boot,n .. • ':luma de DLllt~ch :rs nog I volk !led gespeeld. Iedereen stonr In mepr 1I.tl00pen ~n m et bpna tw ee i de houdin~. zelfs de te.lefoonjufirouw, lengten een fr:la,e overwlnmng beh l -, zoodat WI) kostbare mmuten moesten le n . . laten verloope n voor wij ;n de teleDe tJ d was 7. min. 16.2 sec. ZWlt- I t'ooncel k01den kome,:!. Tot overmaat serl::tnd 7 mmo 24 , 3 sec. . van ramp h eeft Duitschlan d _ gelijk In de tweede .~roep was h et een n og men weet - twee volksliederen I' n pannen r strlJ c!, d ie dool' de Fran- ook hf't tweede bleef ons niet 0echen VI' rd gewonnen in 7 m in. 33.3 s paard, wat de geheele pers met d'i'ie sec. Zij werde n derde, Neder la d v,er- minuten wachten moest be alen. En de in mm. 43.7 sec. Daarachter volg- toen de vreugde was gedaa l-t en wij d en H0n garije en Denemarken. I meenden eindelijk de uitslagen te Wij mog n met dit resulaat zeker zullen hooren. kwa m d e "'ührer. Alle tevre:Je ijn. HeL feit dat nz ~ vier telefoonjuffrouwen h olden na ar de twee ~ t rke ploegen als Hon garije en ramen om hem te zie n en toe te juiDenemarken achter zich he eft gela- chen en intussc hen k0stte elke miten hee ft de uitzendiL1~ van deze vier I' nuut een paar mark telefoon koste n. ten volle erechtvaardigd. De ploeg M ar aan het lijden der ongeduldig he e~~ :: ~.~ tot cp he t la tst tot het trappelende journalisten kwam tenUIterste mgespannen doch kon er m e t lotte toch een eind. De Führer was in s la!!en Frankrijk te passeeren. binnen. dE' te efoonl nffrouwen kwa-

I

I I

men terug, de llltslagen kwamen. Nog nooit heelt een enkele Uitslag zooveel marken gekost als ditm .à l. Wij wenschpn de Duitsche roeierS alle gOE'ds. De heeren roeien voortrefleli)k, doch eerlijk gezegd Is h et voor oe journalisten prettiger wanneer DllItschland niet wint. Twee zondc!' tuurma n. Hierin starten Argcminlë, Denemarken, Duitschland, Zwitser!and. Honga rije en Polen. Het gebrul dat ui t de verte tot ons komt. doet ons vermoeden dat er een tweede overwinn ing 'oor Duitsc hl a nd in zicht Is. En inderd ad blijkt dat de de s terkste Is. Dui tsch e ploeg Duitschland heeft reeds op de helft va n de b: :1 de leiding met Argentinië al. • en Dene marken op de derd e I> Eigenlijk de sterke Du itsche ploeg geen oo"cnblik bedreigd. Zij wint in 8 min . 16.1 sec. voor Den emarken, dat 8 min. 19.2 sec. noodlg heeft. Arge ntin ië had kort voor het einde bijna d e derd e plaats verspeeld door tegen een boei aan te komen. De ploeg herstelde zich echter nog j uist op tijd om met een paar meter voorsprong op de Hongaren de derde plaats te bereiken . Hongarije is vierde, Zwitserland 5, d e P olen 6. Na afloop een h erh aling van hete:een bii dat eprste nummer gebeurde,

..

ti Ame T ;a, Can da, ü"lelinjk, Lu,' chland. Argentllliè \'n Zw t rland. Op 400 ;. hpeft DUltseh ar.d di' Irldln' met en halve Il'ngtc op Canad d.t wc r IJ 'n halve II'nglc voor is op 00 tenriJk. Du t chland (Sch. fFr) bi jn aan h( t hoofd met Oostl?llrljk op cic twtede ell Canada (Jp dl? derde plaat~. De Oo~ten ­ rijker komt krarhtlg opzett('Il, doch kan Schafer niet b"relken. Op de helft \', n de baan !JC'eft Srh,lfer el?n yolle lengte voor.<p;·ong. Het blijft een strijd tus5chrn Jkm en den 00 lellrijker Ha. e ohrl. Da.lfi:J.ch te' k mpt men Olll de d~rd(' plaats. 1\ erk·...·aardlg is het d;:,t Rum, de winnaar van Henley. op den achtergrond is, rustig roeiend met :3:! slae;l?n. Schaier wint met bijna drie lengten voorsprong in 8 min. 21.5 SC'C. Vla k voor cle tI' bl1ne "omen de Amerlka~ nen met een spurt op de dl?rde plaats, \'001' Canada. De derde Duitsche overwinning IS behaald. De tijden zijn: Oostenrijk 8 mi n. 25.8 sec.. Amerika 8 min. 28 sec. Canada is 4, Zwitserland 5, Argentini ë (j . Het is drrJog geworden, er st~a t een m atige bries, die de roeiers tegen heb4 ben, doc h het is ui tstekend roeiwee r.

Twee met stuurman.

In dit nummer starten Duitsch ... land, Italië, Zwitserland, Frankrijk:. Zuid Slavië en Denemarken. Italië neemt de leiding m et Duitschland op de Ze, Frankrijk op de 3e plaats. Op 600 M. doet de Duitsche ploeg een poging om de leiding te nemen. Het word t ee n spannende strijd. De volgorde blij ft echter voorloopig ongewijzigd. Op 900 M. komt Dui tschland naa st de Ita lia nen, op de 100 M:. is DlIItschland aan het h~ofd. Het bJlJfb een prachtige trij d tusschen 'Duitschland en Italië. De andere ploegen ~jn vri.j ver achter. FrankriJ' \t \s op de derde plaats. Op 1500 M. IS de Dui tsche leidln~ \ anderhalve lengte. Met 32 rustige slagen loopt Du itschland verder uit. Vla k voor den Fiihrer zetten zij een spurt in, waardoor zij plotseling vij r lengten voor zijn en de vierde Duitsche overwinning ,':tst taat. De geestdrift van het publiek is geweldig. TerVi1j I de journalisten ongeduldig op de t.ijden staan te wachten. krijgen we eer t weer een S!egesehmng met het dubbele volkslied. Het wordt inderd!lad wa t van het goede teveel, maar dat neemt niet weg, dat Du itschland op het oogenbllk op weg is een record te maken wat het aantal overwinninge n op Olympische wedstrij den betreft. De tijden waren: 1. Duitschland In 8 min. 36.9 sec., 2. Italië 8 mln. 49.7 sec., 3. Frankrijk 8 min. 54 sec. I nmiddels krijgen wij op de perstribune een lijst van officieele personen die bij den wedstrijd tegenwoordig zijn. Het blijkt dat de Führer vergezeld is van Goering. dr. Frick, dr. Goebbels, dl'. Darrê en den secretaris van taat Pfundner. erder zij n er talrijke 1 den van het .1.0. JU t graaf de Baille Latour en tal van 3Ddere bekende personen . dJe aan dezen wedstrijd w! cn zeer belangrijk cachet gnvC'n. Het Is m alle opzichten een roelfeest al zelden or nOOit heeft plaats gevonden.

I

"GOOD ', LUCK"

.

lente tecon

flONC1lUUaDmll

cle

n ·

I'&UUN

:

• • O·fIT • • • • • N

en endere blotmen

::-z. 1231 =::-u

S-671

Een

3pelmomc7~t

.uit den voetbal-e/714 strijd tusschen Duil schlanà w Italië.

'?


• PAG.l"l

GEDURENDE MEER DAN 40 JAREN heelt Sloan' s liniment zich duizenden lijders tot vriend gemaakt. lijders aan rh umatiek, heupjicht en zenuwpijnen, verstUikingen, kneuzingen van spieren en gewrichtspijnen, hebben zich door tijdig gebru ik va n SLOAN'S LINIMENT langdurige en ernstige pijnen b e spaard. SLO A N' S

hrpn~L cl" wtnn~pt1d(' P ~Of'p!' C~~l. ltl \dr ovat){·. D~\1 kll n ~t VOOI .n et ec t.~ L h e t

LIN IM ENT geeft een

-685

een baa n t j e l a!1~s (' c:1o l' erdekte tribt.ne ten best.(' ge ven . Wij hooren intussche n da t de slagroeier door deu Ftlhrer lot luitenant is bevorderd . De volledi ge uitslag i : Dnitschland 7 min. 1.8 sec.; Engeland 7 min. 6.5 sec.; Zwitserland 7 min. 10.6 sec.

~ Geen fees t Z,I/,d(',' blo(' men ~ van

I

D ubbe l sk ulL Hiervoor kom en aan den start Polen. Engel a nd, Ameri ka, DuItsellland. Frankrijk en Australië. Ook in dit nummer neE'mt Dui tschland de leiding. Het wordt een strij d tusschen Duitschland en Engeland met Frankrijk en Polen erachter. Op 500 111. leidt Duitschland met een lengte. I de 7esde Duitsche overwinning op komst? Op 800 M. is de vo lgorde: Duitschland, Engeland, Polen. Een Engelsche spurt vermindert het verschil. Het wordt een halve lengte. Doodsche stilte op d tribune als een omroeper aankor,àigt dat Duitsehland en Enge!and gelijk Zijn geko-: men. !

Z. 333 - Z. 334 - Z . 2733 : SOel';1 bola. S G80 ""

'18.,,,, ,,,,,,,,,,,-,,,.... , "

lechts gcrm"'. Op 800 1\1. 1 Itallë mrt klein vcr. ehll voor. H t is ce ll prachti"c strijd, waarbij ita lIë de leiding houdt mei. D\tltschland op de tweede plaats. 2ij zijn zoo dicllt bij elkaar d'," r van he t resulta,ü nog n l"I. te z('(I;17 e n vol t. De Am"r ll<anen kOITlf'n

En gelse,h volk. lied. lro mand zI.ngt mee. "at mort r op dit oogenollk m he t hart van Bet for en SOu _ whood we! Zijn omgegaan! Vooral Berest ord . die reeds In 1924 te P arijs d gouden medaille voor Engeland won In het s kiffnummer, moet h t ern groote voldoening zijn dat juist hij het wa; die in zij n vi e rden Olympisch en weds rijd de Du Hsche qlCcessenrij deed breken . De uitslag Is: 1. Engela nd 7 m ln. 20.8 sec.; 2. Duitschland 7 mln . 26.2 sec.; 3. Polen 7 min 36 .2 sec. En thans maakt m en zich gereed \'001' het slotnummer van den grooten sLrij d, de ach t. Hiervoor starte n Dui tschland, Ita lië, Zwi erland, Hon garije, Enge lan d en Amerika. Na 200 M. leidt Zwitserland met klein verschil op Eng land en Duitschland. Op 500 M . Is Zwitserland nog voor, met Engeland op de tweede plaats. De s trijd om de leidin g Is groot, het ver schU 1s A

weldadige warmte aa n gewrichten en spie ren en voorkomt versli jvi ng . Ho udt het st eed s b ij de han d.

In de t hans volgende pauze houd t de Führer op de perstribune een InwrvieIV met den heer Floroni, d el\ v oorzitter yall de Internati onale Roeifed eratie die eenige indrukken va n den grooten roeiwedstrijd geeft. Hij verk laart, dat de organisatie van de wedstrijden onvergetelijk is en dat hij nog nooit een dergelijk feest heel t meegemaakt. De roeisport heeft de laatste jaren groote vorderingen gemaakt, waarvan deze wedstrijd wel z er duidelijk een bewijs geeft. Wij h ebben dr. Mauresch, den be kenden Amsterdamschen roei-autorite it, zijn meening gevraagd. H ij was buitengewoon tevreden over h et voortreffelijke roeien van de vier van Nederla nd. Deze ier heeft zijn verwachtingen nog overtroffen. In een triid met zulke sterke ploegen ais ierde te eindigen, is voor ons land, waarin. de roei port immers onder geb el onder omstandi"heden b eoe(end wordt dan in Du itschland. een prach ti g resul taa t. Een ding staat voor dl'. Mauresch vast en wel dat wij in Europa wel nooit meer een dergel~ik roeifeest zullen meemaken als dit Olympische tornooi. d at zoo in alle opzichten practisch Is geregeld. zooveel goet! r oeien liet zien en zoo'n geweldige m assa publiek h eeft Jretrokken. Di t roeifestijn Is een wereldgebeurtenis op sportgebied geworden, zooals no", nooit g'.!weest is en waarschijnlijk ook nooit mep!' zal komen. Wij vroeA'en dr. Mat.lrcsch nog naar zijn oordeel over de tot dusver beh aalde Dui tsche overwinningen. H IJ achtte deze In a lle opzichten Yerdiend . Alle overwinningen werd en behaald met behoorlijken voorsprong n door uitstekend roeien . Vier zon d er tn urmall. a de pauze werd de wedstrijd voort gezet met de vier zonder stuurman. Aan den start komen ItaJlë, Oostenrijk. Du itschl and . Zwitserland, Engeland en Denemarken. Dit nummer begint met een valschen start. daarna een goeden, en spoedig neemt - het verhaal begint eentonig te worden - D uitschland de leiding. Op 500 M. gaat Duitschland met dr!'3 kwart lengte aan het hoofd met En geland op de tweede plaats, Italië 3, Z witserland 4. De leiding van Dultschland wordt een volle lengte. BIJ de perstribune is er nog geen licht tUBschen de booten van Duitschland e n Engeland (Deutschlan-d!, Deutschland!' Deutschland! brult het pub liek) . De Duitschers doen een laatst n krachtigen spurt en behalen de Vij fde overwinning_ Engeland Is geSlagen, voor het erst in dit 11ummer edert 1908 en Engeland Is met eere geslagrn. Onmiddellijk na den strij d heeft de Slegerehrung plaats. De Duitschers p de onoverdekte tribune willen m t anc geweld de Duitsche ploeg PV n ens hUldigen en zij vormen een , pr(!Ckkoor .,die Sieger her die Sle!l~r heri" Het wordt zoo'11 geweld dat de v rmoelde roeiers toch nQg

...,,,,,,,,,,,,,,,,...,,,,,,, I I ~ Myrlba ~

~p 1400 M . leidt D ujt.~ r h l~n d we der ('n Engl'land I.~ s lechLs en La [lengte achter, Vlak voor de t r ibune ccn grwddl~c strijd om cic J eldln~. Brrrsford, de g('roullnccrde rot, w('et w,,' ]J('t bl't('pkent, dal boord aan boord 1'O(·i,'n. De EngciEchen geven hun laat..tc kl'::whtln el1 langzaam maar uk. eh et Engp]and n(l:'l)' VOrt'll. No/.: cpn p:la . krachtl"c slafwn ('11 Duit chland Is ~cp~ scerd. Dat bI' ('kt de Duit che krarht('n pn En gf'land wint gem:,kk, lijk. Aan df' sl'!liUercllde reeks SUCcPs .<;pn V:1n Dlutsclll:md L<; pcn eind ('konwn. lIet Duit.<clte publiek ondt'rga",t onpp"l' dl'zI' tf"leurstelling. H t

01)7. t,.t,f"n.

H

1500

:vl

I

Groote Coulance, 100% Service, Deskundige Adviezen. Duizenden tevredenheidsbetuigingen van Dames en Heeren uit de gesltueerde kl~se en va n "the up per teu", ook van groote concerns.

~

eh

BEDIENDENKANTOOR "D E G R OOT" Oude T amarindelaan 88

-

'7·\1 1'1.

Duitschland en rtalie vrIJwel gelijk, vlak achte r de Amerikanen . Da n vo ren de Amerikanen, die 38 s lagen e r-er m inuut maken, hun tempo op. Zij gaan naa r voren, het wordt e n uiter t spannende pmt met"A men ka aan h et hoofd en Jtalte op de tweede plaats. Tu sch n D uitsch land en Hongarij~ gaa r. het om de derde plaats. Een prachtig gezicht, die zes boo ten vlak bij e lkaar met de geweldig roeiende achte n . Het pu bllek schr uwt zich hees, Dan valt de besllssing. Amerika handhaaft de sede r t 20 Jar n be staande traditie en wint de acht met een paar m t er verschil voor Ital ië, D ui tschland IS derde. De spannin g va n den st rijd blij kt wel uit de tijden: Amerik a 6 m in . 25.4 ec.; Italië 6 min. 26 sec.; D ui tschland 6 min. 26.4 sec.; H on garije 6 min . 30.3 sec.; Zwitse rland 6 min. 35.8 sec. H t is een prachtig beslui t van een onvergetelij ken dag.

BATAVIA-C.

-

------ _..

Ee n spe/mamer.t uH de hockcll, ) tlw l e t usschen B r .- /1Ui ië en DI4

Tel!. 795 WL.

..

t~(;hlaILd,


P . G . 18

et

Olympische Ruitertournooi.

Ouitschland wint onhedrei~d de veelzijdigheid"proef (rnilitar) ). Polen tweede en Engeland derde. Oe PriJS der i'\atiën e\ en eens voor Duitsch= land, - Nederland "int daarbij den Zden prijs. Berlijn 16

AlI~.

Het ..,tadion \\ as Hijw,,: tot de laatste plaats bezet. toen \ anmorgen om tien u ur een aanyang werd ge maa', t met het pringconcours. zij ncle het derde n laat ' Le gedee~le Van

c !11o.catie zijn w('g ven·oigcn. maar de flut. welke het zoo juist had gen :lakt, moest gestraft worden met 363~ punt. De energieke ruiter kreeg een donderend applall.. toen de luidsp1'eker meedee lde, dat hij m et t'en ge broke n leutE'lbee n ge reden

Luitena nt }( 11 r t Ha s s e. die het fachtspringen ICon.

ct veelzijdigheièsproef. H et doel van dit ,~ I ingconccurs wa oe paarden in de gelegenheid te t.ellen te toon en, dat. zij na den vermoeienden dag val1 de steep]e en den cross nog vol c'oende besch kking hacidl'l1 over zek rheid , oepell1eid n energie. weJl.;e men mag s elle n aan een goed le!l'er- pn jachtl aard. Er wal'en twaal f hindernissen, die een maximum hoogte haèden va n 1.15 M. De m:Jximu tiiel. v'Pl'rin hpt 1)ar('our~ moe t wo rde n af~elegd. bedroeg 155

had, welk ongeluk hem gisteren in den cross was overkomen. Ritmeester Lippert maakt met Fa'lan twee fout en en kapitelD Stubbendorf met Nurmi éên fout op de h :ndernis en. Zij ontvingen daar\'oor onder cheidenlijk 20 en 10 strafpunten . Laat tgenoemae kun de oouden medaille voor de beste individueele verrichting nie meer ontgaan. Een mooie vertooning gaf kapite in Thomson (Amerika) met Jenny e~ond en. I Cam\,>: H ij . .rnaakte slechts eén fout Zooals wij rE' eds in ons vor ige ar- ' en zIJn t~d van 49.4 sec., bleek de t :kel gemeld h e bben kon DUl tScn - snelste te zIJn van alle deelnemers .. land na de uithoud ingsproef vrij zeEen goed. parcours maakte ka pJkeI' zijn van de overwinning in de tem Lundm g (Dene marken) m et m ilita r y. De eenige landen, welk e Jason (1 fou ). , nog voor een plaatsing in aa nm erVa n de .29 deel nemer blev n er king kwamen , waren D Ll. lschland, slechts dne zonder fouten; UILgebeld Bulga riie . Polen pn Engelan d. Pole n. I werden er twee. .. '0' d at ai teren in den cross uit,gescha- J De totale Lnt lag van de veelzijdl,,keld" a kon toch noo aan het he:d preef (military). is als volgt: . w , " I Equipes: 1. Dtutschland m et s prmgconcours de el ne~en, daal' ac.l1- I 676.75 pnt.; 2. Polen m et 991.70 pnt.. ; I d m t 119550 P t eraf bleek, dat kapltell1 ROjcewlcz 3 E kap: Stub bendorff m et Ar!eki rl , wien men wegens ~et . ind~~rd~~el: ver kee r? rIJden. van de tumoe hln= (Duilschland) m et Nurmi 37 .7 pnt.; derm 111 den cross . verdere . deeln~ 2 k it in T homson ( merik a) lIlet min g had ontzegd, 111 dIe h l ~derl~IS J ' a p 1~2 .2 nt geen fout had gemaakt. BUIganje. a on p . vrij zek r van een der medaille, verDe Prij der ati ën. loof zijn kans omdat majoor Sentoft Het pal'cours bestond uit zevpnt:en m et Lorvak in het pringconcour hindernl en (twi n tig sprongen) dat we r d uitgebeld wegens verkeerd in den maximum tijd van 160 serijden van het parcours. conden afgelegd moest worden. De Huewel Du·.tschland een !lInken maximum hoogte der hindernIssen voorsn ronv: had. Is het toch nog en oogenblik in gevaar geweest, daar bedroeg 1.60 M. De opgave was zeer luitenant Jhr. von Wangenhe'm met zwaar, hetgeen het resultaat be weK urfürst na het voor de tweed e maal zen heeft. springen van den oxer bij het maken Ons land werd in dezen strijd van de wending om het parcours te vel'tcgenwoordlgd door luitenant de ve r volgen met zijn paard kwam te Bruine met Trixie, luitenant Greter vallen. De val zag er vrij bedenkelijk met Ernica (Colenbranderfonds) en uit, claar het paard geruimen tijd luitenant van Schaik met Santa bleef liggen, doch gelukkig kon de BelJ.

Na de eerste ronde had België de leiding me~ 8 fouten. Daarna volgden: Turkije met 12, Italië met lll%, Du ~ t.schland met 20, Portugal met 24 en ederland met, 241(, fout (lu it . v. Scl1aik), 'Wegens driemaal weigeren waren reed., Oostenrijk . Engeland Po!en en Roemenië uitgeschakeld . ' Ook na de tweede ronne had België nog de leiding', thans met 23 fouten. T urkije kwam voor geen prijs meer in aanmerking. pvenals Noorwegen. Tsjech().$lowakije pn Hongarije . Duit.schland was aanmcrkpIij k lI1geloor;en met 24 fout n een goede t weede. Italië nam de Yierdp plaa in met 38 3 ., fout en 'ederland met 39 1 2 fout de vijfde (luit.. de Bruine 15 foute n). Een chitlerende ve rrichtin g gaI luitenant vo n Ha e (Duit r hland ) m et To ra. De combinat:e maakt!' vier fou t~n in I min. 41.3 sec., waarmee haar kansen op de gouden medaille in den indivldueelen wed t rijd lang niet geri ng werden. Toen de de rde ronde in ging waren e r nog negen landen over en het. scheen , dat de eindstrijd hoofdzakeiijk zou gestreden worden t u s chen België en Duit chland, hoewel het natuurlijk nog mogelijk was. dat Italië of NE'derland voor een verra ing zOlld·· IQrge n. Die Zv I in de eerste plaats moeten b Cln u it twee foutlooze parcour en \'1n kap itein Filipponi met Jasello. of lUItenant Greter mel Ernica en men meest van de veronderstelling verder uitgaan. dat ritmeester Brand t IDuitschiand) met chimist en luitenant van Strijdonck (Bf'lgië) met Ramona, zouden fa len. Het is geueel anders geloopen dan men gedacht had. Italië verloor zijn kans àoordat Filipponi werd "uitgebla7.en" waardoor Nl"derland bevrijd was van een gevaarlijken concurrent en de kans op den derden prijs aan:nerkelijk gestegen was. Alle hoop was natuurlijk van allen , bij wie Oranje-bloed in de aderen vloeit, op luitenant Greter geve tigd met Ernica. Met spanning werd hij gevolgd, doch helaas maakte hij fouten op den muur, het gele hek en de laatste hindernis (12 fouten) Het totale aanLal fouten was du nu gestegen tot 511~ . Voor Zweden, dat er na de eerste

BAD110TEL

SONGG ORITI bovcn

BAT 0 E bij Malan, :3 2 0 0 voet TELEFOO BAT 0 E 11 (ELF) (.c UI nl.:l; l'li.i I.:

te

bcrc>iI.:cn

LC,\ '7"; - IiU.U .\ ,lT ! lt' \Inu,;. iH ElJl C 1N .tJ, E B ,1I)E.V !

AANGEPASTE PRIJ ZEN ! 1\2]4"'

mUlfl'rn

~omfor·t

S-û84

De ee nige, welke ons nog "Jedretgde voor de derde plaals was Zwitse rland , doch dit land chakelae zich uit met 29 fouten van zij 1 la:J.ts ten ruiter. Een groote verr a ing bracht ev n later de Roemeen che rui er Rang met Del fis . Hij eindigde met deze volbloed lech met vier fou en en kwam du in aan m erking om met luitenant von Ha e IDuit.schland) over te mo eten kampen om de gouden en zilveren medaille in den individueelen wedstrijd. Toen gebeurde er iets. dat de kansen voor Duit chland en Bel gië ge heel de d k€eren. Alchimist, we l e onder ritmeester Brandt de Duilsch kleuren had te verdedigen. liet zijn ruiter in èen teek, zoodat hem 2 fouten werden aangerekend. Het totale aantal fouten voor Duitscl'_land wa ' daardoor gestegen tot 44 en voor België wal> dus de oven... in ning vrij zeker. Doch de 17-jarige Ramona demonstreerde op duide!ijke wijze met lu 'tenant van Strij èonck. dat het winnen van een eeeten prijs in een springconcour geen rekensommetje i . Hij weigerde pertinent driemaal voor verschillende hindernissen en zoo werd Be:gië op het laatste oogenblik, me de overwinning in zic h. totaal uitge schakeld . De kans van Nede rland om nog als r c rveka mpiocn in d zen sen ationeelen Olympi$chen ruiterkamp te eindigen, teeg danmerkelijk, tenzij Portugal roet in

I

-

i.

====Lederwarenfabriek "DE LUXE"==== F ILIAAL : S 0 ERA B A I A. FABRIEK: T1w n lljoen gn n 89. 'l'jantia n 51. Telf. 3027 N. Wij hebben steeds Îll voorraad diverse LEDERWAREN, zoo als KOFFERS CITYBAGS ACTENTASSCHEN, PORTEMONNAIES, DAMESHANnTASSCHEN van KROKODIL-, LEGUAAN- , SLANGENLEER enz. nz. ~ Neemt ook het prepareeren en looien van divers~ huid,!!! o~ ~ zicb. Gegarandeerd degelijk werk tegen chappelIJ ke lJt'IJZen . co

L uitenant RaIL g (RoClllcnië) lOel'd tweede in het jacht ,Jn7lgen.

ronde met 27 fouten tameliJk voorstond, kwam in de tweede ronde uit Prins Gustaaf Adol! van Zweden. Jammer, dat Aida hem in den teek liet en hij wegens driemaal weigeren den trijd moest opgeven. De:.len sympflthleken ruiter van koninklijken bloede had men g arne een succes gegund. Engeland was al bijzonder onjaelukkig: ziJn belde eerste vertegenwoordigers moestt'n wegens dd"mool weigeren van 11un paard ophouden en luitenant Talbot-Ponsonby, de nerde man, had het ongeluk met Klneton op de vijftiende hlndernl.l te storLen. Epn niet ernstige verwonding aan het hoofd noodzaakte hem den strijd op te geven.

het eten goo ide. G elukkig deed het dit niet en zoo kon ederland met Zijn ruiter op dezen gede nkwfI rdlluilingsdag der OlympIsch gen Spelen nog een zilvere n m dalll behalen. Groot was de vreugde, dat ook onze ruiter als tweede pr1,j -winnaars aan de Siegerehrung mo hten deelnemen. Duitschland had de gouden medaille gewonnen met 44 fouten; Ne~ derland de zilveren met 51 t S fout en Portugal de bronz.en met 56 fouten. Na overspringen over zes hindernisscn, wa rvan er twee 1.70 M. ho g waren en één 5.50 M. breed was (een sloot) WOIl luitenant von Hass


PAG. 19

Kapitein

st 1L b ben dOT

met Tora met 4 fouten in 59.2 sec. en eers en individueeJen prijs. Luitenant Rang (Roemenië) eindigde met Delfis met 4 fouten ll1 72 sec. OP de tweede plaats en de derde prijs viel ten deel aan ritmeester v~n P latthy (Hongarije) met 0 touten ll1 62 sec. .oe volledi ge uit la g. Het resultaat van het jachlsprln g n om den grooten lanáprijs luidt: 1. en Olympisch kalllpJOen. Duitschland (met kapt. on Ban artow, rit. Brandt en It. Ha.sse) 44 pun ' ten; 2. eder!and (met lt. de Bruine. r . I . van Sehaik en it. Greter) 5 1~/2 pnt.; 3. P ortugal 56 pnt.; .4. Vereenigde Staten 711/2 pnt.; 5. ZWlt · erland 74% pnt; 6. Japan 75 pat.; 7. Frankrijk 75L~~ pnt. HOE DUIT CHL 0 or; l\llLITARY WO . BehlhaCtige praestatie "an Frcibcrr " on ·Wangenheim. Berlijn, 16 Aug. - De Duit5Ch~ ruiters bebben vanmorgen in d e Military op mecr da n krani::-e wijze ecn wch'erdicnde du bllclc Ol)'mpischc ~l:I'ge beh aald. N.iet alleen als equipe behaalden zij voor bun vaderland de gouden rnedaille, doch ka pitein tuhbelldort slaagde er in zieh op .. urmi" in de p ersoonlijke kl:\ ~.,e(·­ ring als eerste te plaatsen boven de 54 a ndere deelnemers. Deze buitengewonc presta tie bebben de Duitsche ruiters voor wellicl, t h et groot te g deelte te dankcn aan het h eldbaftig optreden van Freiberr von Wangenh im, die ondanks het feit, dat bij gisteren In de ulthoudingsproef zwaar ten 'Va) kwam en zjjn sleutelbeen brak, vanrno1'gen om zijn equipe

j

won in de veelzijdigl'te'dsproet de gouden

medaille VOOT Duitschland.

meer dan 12 112 pct. van alle gasten en zelfs on!?;eveer 4 112 pct. van alle bezoekers uitma akt. Voor het overige moeten wij echter uit bovenstaande cij fers niet gaan afleiden, dat er winst is gemaakt. Wan, vergeleken zijn daarin alleen de inkomsten uit de oegangskaarten en de uitgaven voor de organisatie. De enorme bouwkosten zijn buiten beSChouwing gelatelI, alsmede alles, wat nog verder is komen kijken. Ma ar rekenen komt in deze heete on cerneming, als iK d it woord hier mag gebruiken, in ZOQve rre eerst in de tweede plaats te pas, als er allerlei -grootheden den doorslag geven, die in getallen niet zijn uit te drukken . Jmmers een groot deel van de uitga ven :-'; n te beschouwen als uitgaven voor werkverscl!a tfing en daa rvan wordt de productiviteit eerst in de nabetrachting. Een toekomst en bovendien voor een deel indirect merkbaa r. Uit boveng noemde cijfers zi~t De werkverschaffing Is echter Berlijn, I 'I ÀU~. 1936.1 men, dat de Olyn~pische Spelen. on - maa: t!'én zijde van de uitgaven, zij • cJanl"s het toest.roomen van 1.200.000 zijn evenzee r b este md geweest voor In het geheel zijn volgens de .of!i- gasten. voor wie de rijksspoOl'wegen . Werbu ng", welk woord in dit vercieele opgaaf voor de OlympIsche ruim dui zend extra treinen hebben band door .. r eclame" plat zou zi.in ver. Spelen te Berlijn 3 2 millioen toe- moeten laten loopen. toch nog in taal-', want het geldt hier een ont gangskaarten verkocht, afgezien van hoofdzaak, althans voor ongeveer 3/4 zagli'ke inspanning van een rijk en honderdduizend abo!ll1ementen . De een Berlijnsche aangelegenheid I~ zijn volk in dlel1st vlln de Intern tio Van al die 1.200.000 gas- nale Olympische sportidée en o::!aarverkoop van dip. kaarten heeft 7\2 gebleven. millioen mark opgeleverd, maar al- ten waren er overigens slechts door tevens VOOI zichzelf. Daarom leen de organis:ltie heeft 6~2 millioen 150.000 bUitenlnnders, wat op zich- mot men de r ekening opmaken zon verslonden. Dat is niet te verwon- zelf wel een groot getal Is, maar niet der getallen. Het doorgaan en het deren, want in de bureaux van de Ouitsche organisaLie-comité's waren 350 bureaukrachten werkzaam als~1ALANG mede 5000 arbeiders. De organisatie-comité's hebben ruim 2000 Steeds in voorraad: vaandels aangeschaft alleen voor het 'lENNIS GOLF HENGEL rijkssportveld, Kiel en GrÜnau. etteVOETBAL BADMINTON WATERPOLO lljke duizenden voor de stad Berlijn, HOCKEY PING-PONG ATHLETIEK. ... ierw!j I de algeheele vlaggen verkooP e. a. a. sportbenoodigdheden. l8 Vovr het be:Ollaren an Racket.s hebben wij vakkundige wer Iiect<'ll.;" tljna hOllderdduizend stUk.5 moet hebben bedxagen. te r edd 11 toch aan h et spri ngconcours deeln am.

' te rijden, er voor gezorgd. dat de Duitsche equipe in den strijd bleef. Een niet te beschrijven gejuiCh en Daar hij slechts de volle macht over één arm had, kwam hij bij een applaus stegen uit het stamp~olle korte wending voor een der hinder- stadion op, toen de luidspreker dIrect ;lÎssel1 met zijn paard ten vaL Nadat na voleindiging van het parcours behet paard uit de brokstukken van d.e kend maakte wat von wangenheim hindernis wa - bevrijd, besteeg hIJ, scheelde. Het werd een fantastische 'lf'ite, we- ovatie. toen de jonge man met een hoewel met de grootst' derom zijn paard en re r het par- van pijn verwrongen gezicht zich met (.ours, waaronder de twee .J oeilijkste moeite te paard houdend naar den De uitstekende veroindernissen nog, verder ten einde. uitgang reed. Hoewel zijn valpartij en overige fou - richtingen van kapitein Stubbendor! voor het hooge en met 36 fouten bestraft werden, zorgden ten 'lotte hep.f& hij door het parcour ten einde klasseme:n.

Het einde der Spelen"

I

I

I I

R. OCAWA & Co. Petjinan 29·31


PAG. :':0

Goebbels gisteravond op het P a uwenei! nd had georganiseerd. Een pontonbrug met vlaggen was in de gauwigheid naar het eiland ge legd KaUa in 101 Gent nr 59 door de genie. Duizenden bonte SOERABAIA. E è t a d r e s v oo r Cl glo ilampen tusschen d e boomen, eereopstelling van wit gekleede paRIJ WIE L E N ~ ges, die de gasten doorlieten, ge weldi vuurwerk, muziek, ballet van de ,___v;;;a;;.n...;;E;.;:u;;.r.;:. o:;;p;.. . ,.;:e;;.n;.....::N..;.;..:l:.;.._f:.;a:;tl:;.:r;;.._ _ opera en n eindelooze lljSl van Clunzlcnlij ke gasten. Den vorigcn avond waren wij op dingen meer, tezamen in en met he t een tuinfeest geweest in de Ausland- ontzagwekkende kader van dit sportclub in Wannsee bij den groothertog feest de vraag stellen: waar moet dat Adolf Friedrich 'Ion Meckienburg. heen en waar blijven de kleine naGeweldig veel menschen, ofschoon, ties en de bescheidener steden? Als zooals het eens reeds in ee n verslag .Japan over vier jaar in Tokio de geheeten heeft: "het tuinfeest menschheid gaat toonen, h oe reuseen\gszins van karakter veranderde, ach tig vredeli vend het tegenover de in zooverre het tengevolge van den heele wereld gezind is, hoe het wel regen in hoofzaak binnenshuis !llaat.~ sterk en geweldig maa r niet gevaarvond". lijk is. dan is dat ook hLel mooi, maar Deze feesLen , welk e dOOl' tallooze als het daardoor de 12de Olympische dergelijke en mi nde r luisterrijke zijn Spelen wil p:aan ncadreeren op een voorafgegaan, doen mij, tezamen manier, welke de llde weer in de met de geweldige tentoonstelling schaduw gaat stellen, dan z I dat wel "Deutschland" met spoorbaan, gla- heel indrukwekkend en bepaald overzen violen, handschriften van alle stempeld worden, maa r als dit soort beroemde personen in Duitschland, mogendheden zijn a fgewerkt, wat den bijbel en den r eiswagen van dan? Dreigt er dan geen gev aar voo r Goeth e, tezamen ook met h et Jeugd- oversp an nin g, welke op den duur kamp, het student nkamp, de Krart voor de am ateurssport zelf ook nadurch Freude-stad en zoovee l andere deelige zij den kan hebben?

"G AZ EL LE - HUIS"

rIl ..;..'

Lui/e'lant P oll a n. die in de dre

SS1L1tI-;Jro<f

-cgevierde, /leemt een

hindernis. ~I'

ge n van deze Olym.lsche Spelen ;~u \' 001' Dui tschlal d ook dan een t'erezaa k zij n geweest, als {'f Elet aan vooraf ware gegaan, m' ar cr i lets aan vooraf gegaan. ::\1en h eeft van verschlllenoe ziJcten e n . op verSC h i.ll~nde plaatsen in het bu·te nla nd pogm ;;:e n aan g wend om , tpnelllde DUltschland een moreel nad eel te berokkenen, a"ze ::;pelen . e gaan ouycotteeren. l>ege nen, die daarvoor ij\·erden. hebben in ZOOVf'rre met genoeg kijk op oe werkelijkheid gehad. als zij niet voorzagen dat hun poging;en tot m islukking moesten zijn gedoem d en d e~'ha lve van hun ta ndpun beter :lch rwege waren gela l"n. in ZOOVE'rrl' zj dientenge\'olge net omgeke prde van het beoogde effect moesten hebbeu. Zoo is het ook Uitgekomen. t"\1 deze abortieve i'oyco pogingen h ebben slechts tot l.ltwe"king get·aa dat DuiLschland met verdu bbelde kracht voor het slaC7 "t C7 · ·k •. ~n van de :,pelen he!f .,ewel t e~ ZIJ G n ook zlJn ge~iaa"d als nooIt te ·oren.

weck vervcerm\ddel da.!'. ook, op Ivan w,eg heel~ begeven naar ae p,sche SI,elen, dJe moet den mdl uk OIY:ll -

gekt·egel? van een Ihebben opgewekt. ordehj k . goed

krachtl~, georga!1l.~

~~~~d wprkzaam en tevens gastvnj D~ Olympische Spelen te Berlijn zijn, alles bijeen genomen, daverend geslaa~d en dat is, meenen wij, een feit. dat door de h eele wereld niet ander., da n als een heuglij k feit kan worden beschouwd. lm mers, sedert lang i een probleem : hoe ka n aa n Duit hland en aan het Duilsche volk na alles. wat op dit gebied door h et verdrag van Versailles- en na het verdrag van Ve rsailIes gezond igd is. het gevo!;l teruggegeven worden. dat het internationaal a ls volkomen gelijkwaardig en gelij 'gerechtigd wordt beschouwd, zonder ch,ade of gevaar voor andeJ·en. Is het s.agen va. de O~ymplsche Spelen op deze grool.Sche wlJze daa:~oe met éen van de geh~ei ongevaarlIJke, veeleer weldadJge middelen en zoo ja, is dat dan niet ook van dit geziChtspunt te be)ubeten? En mogen wij ons niet tevens verheugen, dat de Dllitschers. de G een objectiel't oe chouwer kan gastheeren . ook in de rij der op spor tontkennen dat aangaande dee lne- gebied concurreerend dee inemers, min , inriéhting, organisatie, ont- volkomen \'erdiend ver bovenaan zijn \langst en eli t.oura ge de!.e Spele n te komen te staa n? Berr·n alles in de schaduw hebben Met een enkel woord zij nog even geste"d wat ooit op dit gebied werd v::m het zomerfeest gewag gemaakt, vertoond. Dit Waf trouwens te ver- d tin llaam van de rijksregeering dr. Overzicht va n het Meiveld, waar de dressuurproeven werden gehouden. wach .en. Wij kel!nen van ouds het 80 meter h orden voor dames. • groo organis"tlemogen van ~e 1. Valla (Italië) 11.7 ec. D ujts.~hen en wij weten sedert dne 2. Steuer (Duitschland) 11.7 sec. jaren, dat he'. e erde rijk voor het 3. Taylor (Canada) 11.7 sec. ',10bili.seer en van massa's en h et lel3000 meter hindern.i . Q~n Vf'.n de meni llte uniek talent l.:ü;o Hollo (Flnlan d) 9 m. 3.8 sec. "ezit en 0;:1 dal punt bovendi.en (nieuw Olympisch record). reeds vel ruime ervarin~ 2. Tuominen (Finland) 9 m. 6.8 sbeschikt. welke het nu geheel in dienst van de Spelen stelde. Boven3. Dompert (Duitsl'hland) 9. 7.2 sec, dien h eeft wel h aast geen enkel hnd Marathon. zulk !'E'n volmaakt apparaa t om de 1. Son (Japan) 2 uur. 29 min. 19,2 IiOOO meter. ATHLETIEK. geheele bevolking tot een bepaalde sec. (nieuw Olympisch record) . 1. Hoeckert (Finland) 14 min. 22.2 100 m eter bar<lloopcu. houding op te wekken en ook: inderH et oude record stond sinds sec. (nil'uw Olympisch record ) . d ad de gewenschte houding te doen 1932 op llaam van Juan Zabal 1. 0wens (Ver. Staten) 10.3 sec. 2. Lethinen (Finland) 14 mln. lIannemen ten oj.)Zirhte van een be- j 2. Metcal fe (Ver. s taten ). 10.4 sec. (Arp.el1tinië) met 2 uur 31 min. 25.8 sec. paalde gebeurlenis als Duitschland 3.0 se ndarl1 (Nederland) 36 ec. 3. J0l1.s011 (Zweden) 14 min. 29 sec. dit heeft. Geheel afgezien van dien I 2 Harper (Engeland) 2 uur 31 min. 10.5 sec. tevoren be proken tegenstand was het 23,2 ec. 10.000 meter. 200 i\'f. voor D uitschland een eerezaak bij 3. Nan (Japan) 2 uur 31 m. i~ s. deze gelegenheid te tooot'n. wat het 1. Owens (Ver. s tatpn) 20.7 sec. Olympisch kampioen: Salminen, 4 X 100 \ll t'tel' est3 feHe heereIl, ve rmocht. in r.ijn I'igen~ch'lp als (nieuw Olympisch l·ecord ). Finland 30 :nin. 15.4 sec. 2. Asko\a. 1. Ver. Staten 39.8 sec. (nieUW wc1.!3stheer zoow 1 als in zijn elgen2. Robin on (Ve!'. staten 1 21.1 sec. Finl::lIld, 30 min. 15 .6 sec. 3. Isso Hol.-eldreeOI d . hf>t oude stond Il1l't ~"hap als deelnemer. DaarVOOr b~d 3 O.s end ol r p (N ede r I a n à) la. Finlllncl. 30 l~ ljn. 20.2 sec. 40 sec. eve neens op naam "all de net cen~rzljds zijn kra<l!1t en :;I:!jo. 21.3 sec. 100 met er voor dnm('s. Vcr. staten ) vaslheid van orl\an 15cctle te t ooncn, 400 meter ,'nderzijds ok zijn bereidwillig heid 1 Mej. Stephl'ns (Vcr. Staten) 11'1 2. Italië. 4J.l set'. ('m met allen goed te staan, die het 1. Willlams (Ver. staten) 46.5 sec. 11 .5 ec. 3. Du itschland, 4 1.2 ec. "iet ln I'Oljn eigen ontwikkellllg hln· 2. M j . W~13S1cwlkz (POlen ) tn 2. Browns (Engeland) 46.7 ~ec. 4 >< 100 meter t'SLûeUe voor dames. derden. Zoo was ongeyeer het parool 3. LuvalLe (Vel'. staten ) 46.8 sec . 11.7 sec. 1. Ver. Staren. 46.9 sec. en men heeft dat niet alleen de Be1'3. Mej Krauss (Du itschland) In 800 met!'r 2. Engel nd. 47.6 $ec. lUnsehe bevolking met succes !"eten l U l se~ 1. woodruff (ve r. Staten) in 1 ruin. 3. Cflnada, 47.8 sec. in te prenten, maar de heele DUltsche 110 meter horden. beVolking en wie zich, door middel 42 sec. 4 X 260 met r t'Sbfette. 2. Lan~i (Italil!) in 1 m ln . 53. 3 sec. 1. Towl1s (Ver. staten) 14.2 sec. 1. Japan a min. 51,5 ec. (nieuW 3. Edwards (Ver. Staten ) In 1 min. (nleu'", wereldrecord 14.1 soc. In wereldrecor() . 53.6 sec. den hal ven elndstrljd). 2. Ver. st:l.tel. 9 min. 3.2 sec. o IE 1500 meter. 2. Flnnlny (Engeland) 14.4 sec. EUBELS 3. HO l1~arlJe 9 mln. 12.4 sec. (nieuW 3. SoHard (Ver. Stat,en ) 14.4 sec. tegen 1. Loveloek (Nieuw Zerlanà) 3 mln, Ellr opee~ch lf1'COrct). OPULAlltE 47. 8 ec. (nieuw wereldrecord). 400 metrr hOl'dcn. 4 X 4\10 meter (' tafette. RIJZEN 2. Cunnlngham (Ver, state.n) 3 1. El1 F:cland, 3 mln. 9 s c. ), AUW FA G 'I'JIiO 1. Hnrdin (Ver. staten ) iJ1 52.4 sec. mln. 48.4 sec. (ook binnen wereld2. Ver. Stat.en. 3 m in. 11 sec. GembJongan lOc (tlo. Anlcm .) 2. Loarlnfs (Canada) in 52.7 sec. re-col'dtljd) . 3. DultschlnUd, 3 mijl. 11.8 sec. 8-678 3. Whlte (PhilIppijnen) in 53 sec. 3. Beccalli (H lii'l 3 min. 49.2 sec.

De Olympische overwmnaars. Tl olledige lijst van de prijs.. 1villnoars van Berlijn.

• \

M° P

J


P A . 21

T i.' nk a mp. 1. J\r,'rris (Vrr. 81 aten) 7900 punI, n. nil'uw \\·,·rt'ldn·cord. " . ('Jark (Vcr. l:1tl'l1) 7601 punten. 3. P arker (Vl'r. Stn ('11) 72ti5 ptn. SJl l'lwa n<l rlrn . 1. \\"hitlock (Ell~rlnn<1) 4 U. 30 mln. 4 1 $('1'. ~ chwalJ (Zwitserland) 4 u. 32 min. 9.2 ~ c. 3. B ubenko (Lrtlnnd) -1 u. 3::! mln. 42.2 ec. Di, CDS\\" Cql t'Jl \"onr h eer n . 1. C:u-pel1ter (Ver . s tnten ) 50.48 )\1.

VI ij" o('f('nil1r:~n: 1. Mirz (Zwlt$1'rlal1(1). 2. Wa1(('r (Zw lt.scrland ), 3. l'l'ey (Duitschland) en 4. Mack (Zwilst'rlalld) . Rru""lurnrll: 1. Frry (Duit.<chland ), 2. ReIlseh. (Z\\"it,serland), 3. Schwurzm:lnn (Dllit.~chland). Rl'k-orfcningrll: 1 Saarvala (Fin:and) . 2. Fn'y (Dllitschlalld), 3. Srh\\":\ l'Zmal~p. (Dultsch land). Paardsprinr,rll: 1. Schwarzmann (Duit.~chlalld). 2. l\1ack (Zwitserland). 3. Volz (Duitschlalld). Ringen: 1. Hllde c (T;;jecho-SloW'lh'"\. 2. Stl'kele (Zuid-Slavlë), 3. (nieuw Ol} I1lpi.,ch record) . VoL' (Dllltschln:1d) !J. D11nn (Ver. srat<'11) ~9.36 metcr. La n tlen w Nls t r ij d voor dam es. 3.0bcfI\'eger (Itali<' ) 4!l.!!3 mct!'r. Duil.<chlllnd.

1. Stoeck (Duit. chland) 71.84 M. RACTlT PORT. 2. ikkaanen (Finlan d ) 70 .77 M. 3. Toion en (Finl a nd) 70.72 )\1. Gr",i d hdfen . Hamerw er pen . V ed e r g e w I c h t . 1. Hein (Duitschl a nd) 56.49 m eter T erlazzo (Ver. Blaten) 312 .7 kg., (nieuw Olympisch recor d) . drukken 92.5 kg., trekken 97.7 kg. en 2. Blas k (Duitscbland) 55.04 U. s toot n 122.5 kg ; 2. Soli man (Egyp3. Warngard (Zwed en) 54.83 M. te ) p l. 305 kg .• 85, 95 en 125 kg.; 3. I';:ogc l tootC 11 , lbra h im (Egypte) 300 kg. , 80, 95, n O lympi ch kampioen: Woellke, 125 k g. Duitschland 16.20 M. (nie uw OlymL i c h t g e wi c h t. pisch reCord); 2 Baerlund (Finland) Mohammed Ahmed Mesbah (Egyp116.12 M.; 3. Stoeck (Duitschland) te) 342.5 kg., drukken 92.5 kg., trekil5.56 M. ken 105 kg .. stooten 145 kg.; 2. Robert F in (Oostenrijk) 342.5 kg. noogspringc n. Olympisch kampioen: J Ohnston, (resp. 105, 100 en 137.5 kg.); 3. Karl iVer. staten 2.03 M. (nieuw Olympisch J ansen (Duitschland) 327.5 kg. (resp. record); 2. Al Britton Ver. Staten 95, 100 en 132.5 kg.). Mohammed Ahmed Mesbah (Egyp~ M. (bij overspringen 1.97 M.l. 3. l'I'burber , Ver. S ta ten 2 M. (bij 0 er- te) heeft op het onderdeel stooten (mp.t 145 kg.) een nieuw wereldre'~rin gen 1.95 M.). cord gevestigd. H et oude wereldreHoog pri ngen voor dame. cord stond m et 141.5 kg. op naam 1. C ak (Hongarije) 1.60 M. (bij van zijn landgenoot Attia. b et overspringen 1.62 M.); 2. Odam H a I f z w a a r g e w ic h t: Louis «En geland) 1.60 M.; 3. Kaun Rostin, (Frankrijk ) 372.5 kg, (druk (Duitschland) 1.60 M. ken 11 0 kg., trekken 117.5 kg., s tooten 145 kg.); 2. E. DE'utsch, (DuitschVerslIr in ge n . land) met 365 kg. (105. 110, 150 kg.); 1 .0wens (Vel'. S aten) met 8.06 1. 3. Wasjf Ibrahim (Egypte) m et 360 (nieUW Olympisch record). kg. (100. 110, 150 kg .) . 2. Long (D uitschland) met 7.87 M . ot i d den g e wie h t : 1. T ouny 3 . ·l."aglna. ( J apan) met 7 .74 M. (Egypte)387 k g.; 2. I mayr (Duitsch Polss tok pr ingen . land ) 352.5 kg.; 3. Wagner (Duitsch1. ME'adows (Ver. Staten) 4.35 M. land ) 352.5 kg. (Beslissing door lichaamsgewicht). (nieuw Olympisch record). 2. en 3. isjada en Oe (beiden Japan) 4.25 M. (bij het overspringen 4.15 M.) . Hink - ta p-sprong . 1. Tajima (Japan) 16 M. (nieuw Kalongan str. 13 - TeIL N. 4235 wereldrecord) . SOERABAlA. 2. H arada (Japan) 15.66 M. Het BESTE ADRES voor 0 T_ 3. Metcalfe (Australië) 15.50 M. DERHOUD & REP.... RA1'TE van Discu werp en d a m es. KANTOORMAt S S-68:l 1 . Mej. Mauermayer (DuitschJand ) met 47.43 M. (nieu w Olympisch Z w a a r 'i! e IV i c h t: 1. Manger record). 2. Mej. Wassowa (Polen ) met (Duitschland) 410 k g. (132.5, 122.5, 46.22 M. 155 kg. ) . 2. P aenivka (Tsj echo-SlowakIje) 3. Mej . Mollp.nhauer (Duitschland) 402.5 kg. (122.5, 125, 155 k g.). met 39.80 M. 3. L uhaaeae (Fin land) 400 kg. (115. peerwcrpen Voor da m e. 120, 165 kg.). Olympisch kampioene: Fieischer, Du itschJand 45. 18 M. (nieuw OlymWOR T ELE . p isch record. 2. Krügen, D uitschland 43.29 M. 3. K wasnieuwska, PoVr ij wor t elen . len 41.80 M. Ban tam ge wie h t: 1. OlymMo,\ rne " ;jfka lllp . pisch kampIOen) Zombori (Honga1. Handriek (Duitschland). rije); 2. F lood ( Ver. Staten); 3. Er2. Leonald (Ver. s taten ) . bert (Duitsch la n d ). 3. Abba (rtaliè). V ede r g e wi e h t : (Olymp tscn kam pioen) P ihla j a m aeki (Fin la nd) ; Gy mna tiek . 2. Milliard (Ver. Staten) ; 3. j oensTurnlander.wectstrijd: 1. Dultsch- wn (Zweden) . land, 2. Zwitserland, 3. Finland. L i c h t g e w i c h t: 1. (OlymPersoonlijk eindklassement: 1. pisch kampioen ) Karpatl (HongaBChwarzmann (Duitschland) , 2. Mack rije); 2. Ehrl (Duitschland) ; 3. Plhla,(Zwitserland) , 3. Frey (Duitschland ). Jamaeki (Finland ) . P aard voltigeeren: 1. Frey W el te r g e wi c h t: 1. (Olym'(DuItschland) , 2. Mack ( Zwitser- pisch kampioen) Lewis (Ver. Staland). 3. Bachmann ( Zwitserland) . ten); 2. Andersson (Zweden); 3. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Schlelmer (Canaoa).

Royal Typewriter Service

!>IIlIiI...... -

FOTOHA DEL en ATELIER

I

Mld den g e wie h t: 1 (Olyrnpisch ~ampiOen ) p oilve (Frankrijk ) ; Tamarindelaan 7 _ Soerabaia. 2. Voll.va (Ver. Staten); 3. Klrecci Filiaal: Kajoetangan 93 Malang. (Tu rkije ). ONTWIKKELEN Ir a l f z w a a r g e w i c h t: 1. AFDRUIUl EN & V"E'RG'ROOTEN (Olympisch kampioen) Fridell (ZweS-686 • den); 2. Neo (Estland) ; 3. Siebert - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ (Duitsch land ) .

L. T JO A N T JIN G

Verlaagde Tari eve n ! Han.rknlppen dames en herren p .p. f 0,30 ,I en scheren " ,, 0,15 Scheren .. O,l." Kinderen beneden 12 jaar " 0,15 K nipllcn met Dcr tnsche Tondeuzc OJf'F Et'R J\:. JOl l'1!.

Roomschc l{{'rkstraat No. 10 (Naast Hypotheekbank) OERABAIA. S-677 Z w an r g e wie h t : 1. (Olympisc h kampioen ) P a lusala (Estla n d ); 2. K Japu ch (Ts j .-Slowakije); 3. Nyst.roem (Finland ) .

2 Tsjt."cho RlownkJjC'.

'peer Il er pe Jl .

I<

'j'

I

lIt"Ïck<., h -n. oll1.eil'l~("h , \'o r s tel c ft_

L 1 c 11 L g e wie h t:

1. To k o R-

kele (Finland); 2. H er da (TsjechoSlowakije); 3. Villl (Estland). V e d r g e wie h t: 1. Erkan (Turkije); 2. Re ini (Finland); 3. K a rLsson (Zweden). Wel te r g e wie h t: 1. Svedberg (Zweden); 2. Schaefer (Duitsch land) ; 3. Virtanen (Finland). M i d den g e w 1 c h t: 1. Johan on (Zweden); 2. Schweikert (Duitschland) ; 3. Palatos (Hongarije). H al f z w a a r g e wie h t: 1. Cadier (Zweden); 2. B ietags (Letland); 3. Neo (Estland ); 4. Seelenbind er (Dui tsch lalld ). B an tam g e wie h t: 1. L oerln.x (Hongarije ); 2. Svensson (Zwe den); 3. Bren del (Duitschland). Z w a a r g e wIe h t: 1. P a lt! Salu (Estl a nd); 2. yman (Zweden ) ; 3. Hornfi cher (Duitschland). BOKSE . VI ieggewi cbt. 1. Kaiser (Du itschland), 2. van Matta (Italie), 3. L aurie ( Vereen igde S taten). B a ntamgewicht. 1. Sergo (Italië), 2. W ilson ( Ve r . staten ) , 3. Orti z (Mexico). Vedergewich t. 1. Cassanova (Argentinië), 2. Cat· terall (ZU id-Afrika), 3. MineT (Duitschland) . U chtgewicht. 1. Hapangi (Hongarije) , 2. Steto lo~ (Estland), 3. Agren (Zweden ). Weltergewi cht. 1. Suvio (Finland), 2. Murach (Dui tsch!and), 3. P etersen (Denemarken). l\Iid d engew icb t . 1. Despeaux (Frankrijk), 2. T iller (Noorwegen), 3. Villarear (Argentllllë). H alfzwaa rgewicht. 1 M' h I '. ~lC e: t (Fra llk.ri~k~, 2. Vog t (DUJ.ts:-.?land), 3. Rlslglione (Argp.ntlllle). L;waargewi cht. 1. Runge (Duitschland), 2. L ovell (Argentinië). 3. Nielsen (Noorwegen ) . De Amerik aan La a r ie krijgt d en P a ul Wa t erbeker. De Amerikaallsche lichtgewicht Louis Laurie heeft als de technisch beste bokser va n het Olympisch bokstournooi den P a ui Walterbe ker gekregen.

II

Turnen. 1. S rhwarzmanI1 (Duitschland). 2. Mack (ZwitserIano ) . 3. Hudeck (TsjechO-Slowakije). SCHIETEN. Pistool ch ie t en. 1. Van Oyen (Duitschland). 2. Hax (Duitschland ) . 3. Ullman ~Zweden). Schijf sch iet en. 1. Ullman (Zweden). 2. Krempel (Duitschland ). 3. Jamonières (Fr ankrijk). Schieten k lein k a liber gewer en . 1. R ogeberg (Noorwegen ). 2. B erczeny (Itongarije ) . 3.Karas (P Olen ) .

SCHERMEN. E q ul p ewerlstrij ll d egen eh rm en . 1. Itali ë. 2. Zwede n . 3. F r nnknjk. Pt'J" oll e I (l ege" .• 1. Rl cca rdl (Ita li ë). 2. M ani (It a ll" ) . 3. Ca rn agglo (Itali ë). P e r~(lllccl

53 1)cl .

1. K a bos (Honllarij e) . 2. Marzi (Hall"" ). 3. Gcreij (Hon garije). F lorc (se h rmCll h er n. 1. O an 'l n! (Ita l1ë). 2. Edward G a rd re (Frankrijk) . 3. Bo"c lnl (Italië) . 'Eljtl.'PC

.flurc l.sc h e n :n " n .

1. Italië. 2. Frankrijk. 3. D uitschland. Pe r olleel flo ret d a m es. 1. Ilona. El eck-Schacherer (Hol1 garlj e) . 2. Helene Mayrr (Duitschlan o). 3. Ell en P relss (Oostenrijk). E quip e a bel ch erm en . 1. Ho ngarij e. 2. Italië. 3. Duitschland WIELR ENNEN. Sprint. 1. Merken s (Du.itschland) . 2. V a n V I i et (N ede r I a n d ) , 3. Chaillot (F ran krij k). 1 K.J\{. tijdrace. 1. Va n V 1i e t (N ede I' I a n d ) 1 m in. 12 sec. (N ieuw Olympisch record) . 2. Georget (Fran krijk ) 1 m in. 12.4 sec. 3. K ar eh (Duitsch land ) 1 m . 13 . 2 K J\!. ta od em . 1. D uitschland (Ihbe en Lorenz ) . 2. N ede r I a n d (00 In S en L ee n el. 3. F rankrijk (Georget en M aton) .

4 K.M. achtervolging. 1. F ;'ankrijk 4 min. 45 sec. 2. Ita lië 4 m in . 51 sec. 3. En gela nd 4 m in. 53.3 sec. Wegwedstrijd 100 K .M . 1. Charpentier (Frankr ijk ) 2 uur 33 mir . 5 sec. 2. L apebie (Frankrijk ) 2 u. 33 m . 5.1 sec. 3. Nieve rgelt (ZwItserland ) 2 u. 33 m . 5.4 se~.

Z"VEl\11\1E 100 1"1. nije sla g heeren. 1. Csi;';; (H ongarije ) 57.6 se c. 2. Yusa (J apan ) 57.9 sec. 3. Arai (J apan) 58 sec.

100 M. vrije slag dames . 1. R i e M ast e n bl'o e k (N eder I a n d) 1 m 5.9 sec. (nieuw Olymolsch record ) . 2. M ej. Ca mpbell (Argentinië) 1 m . {; .4 s ec. 3. Mej . Aren dt (Duitsch land) 1 m . 6.6 sec. 100 meter rU l!slal:" beeren. 1. En OlympiSCh kampioen: K ie fer (Ver. ~tater.) 1 min. 5.9 ser (Nieuw Olympisch reCord). 2. Vandewe~he (Ver. Staten) 1 m. 7.7 sec 3. K lyokawa (J apan ) 1 min . 84 s.

SPORTSMEN! - . Eérsl overwinnen', ,1:tn "nar

H OENKWE - HUIS. Gemblongan 15 - S'bala - tel Z. 1915 S-675


I Cur"u s

ter opleiding voor de f'xamens • vanwege de Bond van vereentgmg . voor Handelsonderwijs in Ned. l ndlê : en de Vereeniging van Leeraren. ,A H Uld (' ur .. ns ROEK HO DE:"Ii. (rxampn April 1937) -i R(>pE'tit le-r.ur us voor afg-ewezen ca QclJdatcl1 (Examen OctoberlDrcf'mber f 5.- per ma~nd 'Aanmc'ldin"l'n' Kttabanl; aU '0 2 S-665 . ,

3.

" iPf 70ndl'r stuurman . DultBchland 7 min. 1.8 sec. Engeland 7 min. 65 "ec. Zwit erland 7 min 10.6 sec. D ulJbrl scull. Eng-eland 7 min. 20.8 sec DuitschI:md 7 min 26. 2 se c. Polen 7 min. 36.2 sec.

1. 2.

Ver. Staten 6 min. 25.4 se c. Italië 6 min. 26 s~c

l.

2. 3. 1. 2.

Ach l r ie n1 sglekt'D.

Duit.<;ch!and 6 min. 26.4 sec. K lIiOV.\R •. K a no 1 K.:\1. Eenpersoons kajakS: 1. Hradetzky (Oo.>tenrijk) 4 m. 22.9 ser., 2. K ä m m erel' (Duitschlan d) 4 m . 25 .6 sec~ 3. Nederlan d 4 m in . 35.1 sec. TI" eepersoons ka jaks : 1. Oosten rijk 4 m . 3.8 sec., 2. Duitschland 4 m . 8 .9 sec .. ~ '''('Ierla n d 4 m . 12.8 sec. Eenp r oons Canadeescbe kano's: 1. Amyot (Canada) 5 mln. 32.1 sec., 2. KarIik (Tsjecho-Siowakije) 5 m . 36 .9 sec., 3. K osrhik (Duitschland) 5 min. 39 sec. Tweeper oons Canadee cne ka no's: 1. T jechO-Slowakiie 4 m. 50.1 sec., 2. Oostenriik 4 mln. 53.8 sec., 3. Canada 4 m. 56.7 sec. T<~ ,'0 10 K .M. Tweepersoons kajaks: l. Duitscbland. 2. Oostenrijk. 3. Zweden. Eenpersoons kajak: 1. Krebs (Duitschla nd) , 2. Landart (OoSte nrijk). 3. Riedel (Ver. S aten) . Tweepersoons vouwboo en: L Zweden, 2 . Duits hlan<i, ~. Ned"t land (P . en C. Wljdekop). Eenpersoon vouwbooten : 1. Hradetzkv (Oostenrijk). 2. Et-erhardt (Frankrijk). 3. Hoermann (DuHschland) . Tweepersoons anadeesche kano's: 1. T jecho-Slowakije, 2. Cana da, 3. oostenrijk . P AAR DE PORT . Groote dr e uurproef. Equipes: 1. Duitschland. 2. F rallkrij k, '3 . Zweden. IndivIdueel: 1. Pollay (Dui chland), 2. Gerhard (Dultschland), 3. POdhajsky (Oostenrijk). amcn ge teld e ru it erwe d str ~i d . Equipes: 1. Dultschland. 2. Polen . 3. Engeland. Individueel: 1. Stubbendortf (Dnltschland1. 2. '!1lOmson (Ver. Staten). 3. Lunding- (Denemarken). Prij, der n a ti ë n . ( 1)tin ,-()(lnrour ) . Equioes: 1. Duitschland. 2. NeOerland. 3. Portugal. Individ\1eel: l. Hasse rn lit<rhland). 2. Rang (Roemenië). 3. Oll Pla.tthy (Hon!! riie) . 3.

W i 11 Y d en 0 u ct e n, gekiekt na een b aantje fullspee d. te hebben getrokken.

3. WIngard (Ver. s taten).

100 M . rug la g dames.

N i da S e n f f (N ede r- 1. 1 a n d ) 1 min 18.9 sec. 2. 2. R i e M as t e n br 0 e k ( N e3. d er I a n d) 1 mln. 19.2 scc.

1.

1 3. Mej. Bridges (Ver . staten) min. 19 4 ·sec 200 M . scbool ~l g h ecren . l. H amure (Japan ) 2 min. 42.5 sec. 2 Sletas (Duitschland) 2 m . 42.9 s. 3. K olke (JfLpan ) 2 min. H .2 sec. 200 i\1 . e b 001 la g voor d ames. 1. Maehata (Japan ) 3 min. 3.6 sec. 2. G enen!!er (Duitschland) 3 mln. 4 .2 s c. 3. S örenspn (D enemarken) 3 min. 7.8 sec 400 !\t . vrH" . "11' h c r n .

1 . McC:ica (V r. Statiln) 4 m . 44.5 s.

( nieUW Olympl~ch record). 2 U w (Japan) 4 min. 45.6 sec. 3. Maklno (Japan) 4 mln. 48.1 sec. 400 :\1. vrije s lag dam IS. L R I M ast e n b roe k (N ed er 1 a n d) 5 m. 26.4 sec. (nieuw Ol ympisch l'e~orct). 2. ll vc.gef (Del./:'marken) 5 :n:n. 27.5 ~ec.

Na den

1.

2. 3. 1.

2. 3.

~.

3: \

1.

2. 3.

1. 2. 3. 1. 2.

3.

1. 2.

3.

E i\SY JeE CREUI STORE

l.

K a llasln ll9 SOERABAIA .

2.

Tele r. Z . 1292 -

se<:.

Uto (Japan) 19 min. 48.5 sec. 4 x 100 1. e tafe He voor d a m es. Nederland, 4 min. 36 ec. (Nieuw Olympisch record). Dllitschland 4 min. 36.8 sec Ver. StaLen, 4 min. 40.2 sec.' Schoon pringen h eer en. De~ener (Ver. Staten). Wayne (Ver. Staten). G reeve (Ver. Staten) . Schoon sprin gen dames. Gestrlng- (Ver. Staten). Rawls (Ver. Staten). Poynton-Hill (Ver. sta ten) .

1. 2.

3. 1.

2. 3. 1.

2. 3.

Wi\TERDICfI'l'E

'l'Ol"CllS vrin geu h CC r f'"fi.

Wayne (Ver. Staten). Root (Ver. SIn ten). Storck (DlIllschland). 'l'orens jlJ'ingen d ames. Poynton-Hill (Ver. Staten) Dunn (Ver. Staten). KoehIer (Dul ts chland). N f ERl'OLO. , Hon'!;arlje. Duitscbland. België.

KAMPE ERTENTEN

vanaf f JU.SChommelbanken. Tuig voor zeiljacl1Len ('nz. l\Jarl';"7.cn- /& 7,pIlJVl~kcrij

J . A PO N Kallasin 56 - S'baia. - Tel. Z. 9119 S-663

1.

ZEILEN,

weds hij d:

even uitrusten onder het genot van een vertrisschende IJ eRe 1\1 E bij

T:;~go ~:r:~~~) l~ !~~~et~.7 sec. 1. Medica (Ver. Staten) 19 min . 34 ~:

3.

OlympiaJollen. Kagchelland (Neder land). uitscll1and. En?el:md. S tarkl.tsse. Duitschland. Zweden. Nederland (Maas) .

Zesmeterklas c. Engeland. ! oorwegen . Zweden. Ach imet erkl asse. Italië. Noorwegen. Duitschland. R OEIEN. Vier mct tuurman. Duitschland 7 min . 16 ser.. Zwitserland 7 mln. 24 ,3 sec. Frankrijk 7 min. 33.3 sec. Twee z(l nd er t uurmn ll . Duitschland 8 min. 16 .1 sec. Denemarkf'n 8 min. 192 ec. Argentinië 8 min. 23 ~ec.

2.

3. 1.

2. 3.

Skiff. Schae!er (Duitsc111und) 8 miJl. 21.5 s ec. Hnsentihrl (Oostenrijk) 8 min. 25.8 src. Barrow (Ver. Staten) 8 mill. 18 sec. Twee met siuut·man. Duitschlnnd 8 mln. 36.9 sec. Italië 8 min. 49.7 sec. Frankrijk 8 min. 54. sec.

POl. T P ,\ UD . ArgeI1tlnl 2. EIl!>' eJand. 3. Mexico. VOETB L. 1. Italië. 2. 00 Lcnrlj k. 3. Noorwel<:!'n. I.

HANDBAL.

Dlllt..schlnnd. Oostt'.'l1rljk. ;j. Zwitserland. 4 . Hongarije. BASKE'l'B, L. 1. er. Sta ten . 2. nnad(\. 3. Mexico 1. 2.

110 ' lmY. 1. 2.

3.

Brit ch-Indlë. Dultschlnnd. Nec\crlnnd.


P AG.

Soel'ab ai

V oetbal Bond Bandoe 1~ en Ollllstrekcn.

Officieel Orgaan.

o. o.

Officieel Orgaan.

0.

I NI

All

SPil ,1

W EOSTRIJD-lJIT 'I.. GE:\':

~ II(J11i "'Nl.

I.

I

\S<>t'ft\bll}a)

:1 ~

'1f":F"'I~\;(;

s

A~'Il\I\I:

~('H()· : S I

II~

Ooor hel bQlld!'lbt's.tuuf

l t'nJa·,

~9

.o\ Uj;ustus 1036:

N' S. \' . 1 A l. 2 ::! \'t~locltns

Sidoltg

:l

Z Ollllag, 30 Augu'\tus 1936: ,,101l' Ambon

1 -

Sldoltll 1 -

\'('1()(',ta;:;

Dlmdar. 1 St-pt('m b f" r vclocUn

S -

L . A. :l A. !. 4 -

W O('

1936: U N J. 3

S idolie 3 M.5 \ '. 3

nr, 2 St'pt ("mber

S- l tcr rC't n M gekcurd . Id em .

S !(!oHC

:,\tOEN;

vl' H

VeLef~e.o

PROTE TCOi\lJ\lI

U .N 1. ..

)J S. V. :1 Jon&" Ambon 2 Dondr.tdac. 3 Sept~mber 1936: L . A. 3 VC'l oelt as i.

P . C . G . ,. d . POET~ ONO TJENG SOE\'"

IE.

SCHEID RECHTER CO ([MI

1'1)1

VOOE-t.

\tlll

rrrUl

ddo

E PT.

ZATERDA

19

TCtfCUl

se.

'terrein "l'. H .O R. AtUl\llng 5 uur .N.M. E XCELSIOR 50 - T10NG BWA !J Terre in T .H .O .R. KLASSE. Aall\'ang ~ uur NM . R. K. S. ~ TIONO HWA 7 T\!rrel n R K .S.

·EP T . 1936. H .B .S.

MENA MOERJA

Aj...

D ln&d."lh '2'2 September~ VeloetLA. 4 Jong Ambon 'l

A.I. 6 - Sperta 5 Woensdag. 23 September: Sparta 8 - Vf'loclt.u 3 M .S.V. 3 - L.A_ 3 stdohe 5 - U.N,r . & J)o-nd~rdal". 24 &>plf'mb~r: A.I. S Spartn .,

I 1.r.n \'.\' . R nndQ-t"l1v - K Is.r'" ;ondonll \. v. I 0 ':-0 Kln r MJon dong - T jl." " hl "f \'. I 2 .10 B~ndOf'n~ And'r "" . I OM Kln r!'tJondoflP, - Andl r v. " . I 1 50 A1ldl r _ Tjimnhl or \. I 0 80 Hf"t t-o\·en!'lb'lul"',. gf'ldt IIlh.',..n VOnt comMtltf('-\I,·ed ~ tr tt dcn. BU 1I.1Ir 1ndf"rr W'('d htl(tfln za l arm. loog FCh;lnd/!'lri \I'order b('houdt'!1!'> ('\'entueele bU · 1-ond~rf' bepaHuf">'l1 \"!'In hrt bond"bc:<- uu r. \'oor benaal dt" we(l"lrl~ d e n "(ltrort n Z Un bij nl,.t f'()ml) C' tHIf'~ (' d Ir l ' fi C' :1 nnderc t1n n vort'n \'~rmeldfO onkol'it,.n f t' Jl1Of' i d :on., k'-lnn~n dE""(It t:!ventuecl aUeen orv"'brarh( 0 I"Irt voo raf \'cor kreltrn loesternminr: \"(~n b hJu r . Tilm~hi

BOETEN: I 5.I 1.-

n T t~ 4 n c.1 .. R C kome n In (je n \\ cdstr t,ld A I M.S.V. 3 d do. I Sept.f'mbt."'r 11J3 vergot'dtng an ll dt'u Uoud \'oor ~e · mankte onkostf" n !<:ht'tds r ('cht cr.

TWEE

I 1.-

WINSTPUNT EN

In

PROTF.-ST G .V .C. SPARTA. De prole.5tcomm 11;.sie. b(>slnnndc ui t de HH. A.K.E. v. BEEKOM. Voor r.tttf> r. J . y. d . PUTTEN en C. SALAMENA, led en, op 1 & p C-f m b('"r 1936 m het clublok aal \'an de $.'\'". U .N .1. bijeen ter be· handeltng van h et door de G .V.C. SPARTA ln i~ · dleDd protes· in zake den wedst rijd Y.M C. 2 SPARTA :. ddo. 16 Augu slus HI3G . Gell!ten de 5(lhri!t.f'lJjke verkl a ring va n den scheidsrechter. de

H~er

w.

SUTRERLANO

(' 1\

h et

protest. '\ts o de O .V.C. SPA,RTA . l1EtFl' BESLOTEN het protC"st loe te wij ~en en zoodoendc het \';\·tede doelpunt " ..n de a. v. Y.M C. te RnnuIt! ren en den uitslag "an bo\'cnbedoelden wedstrijd te wUz1geu 1.n 1 ('en 1 (f"en) . De ProteJlteommlsste. ('tI,g. ) A~ K. E. v. BEEKOM J . V.d . PUTTEN C. SAL At.1ENA. In~dteod

TJlmllh1

..

Al. Spart." ONI . 81dollg Al.

BEST

RSl\lEDEOEELI 'GEN

AJ~nog ingeschreven In de vijfde klas sc Tlong H wa

V ('u~tbalbond Cheribon en Omstreken.

.<ANTAL BON DSLEDEN. EXCELSIOR 202; AJ AX 186; li.B_ S. 176; TIO 0 aWt\

110; T.B.OR.

87

M EN A MOERlA 63 ;

""oor O. Z. C. ,"oor O . Z. C. "oor V.O.a .B.L. -'oor Y. N . R.

.2"yr-ot.u«Je bez.wlU'f'U worden ulterHJIs: op 12 8ep-

temt'f't a.1. lng:ewe.cbt.

SCHORSINGEN.

on TJOEN LIEM: van Y~.li. rut:hout voor drie • • anden, ...egena ruw spel ul~ bet. t errein leut. lKl joc.ng al AUSCustus Jj. WISSELBBK.eR.

Voor de eerste Jau competitie

htett de heer

IIr. C.2'E. Kun lU. BUTC"emeeaLer .. en Cberlbon (fe .,.mpathJ4"'ke 1f"4aehte Ctbad een w1aulbek.er uit te _ m, wflke drlelnW aehte r.een ot l'urmaal in \.0-

taal gewonnen moet W'on1tn

t.c Worden.

van H .B S.

ddf'.

R K S. (:do. 3·9· 36. W J Muller; .'\ . bl ullt" r ' J . Sc hU Ir r : M Jon&bJoPt.s. \ n "Ex("ehdor d(h) :H l. -JG. p . 1Jra dwoltf; R. K aj ntor o S _ l\1 ft r d ' QC!kl .

'AH

B l T ' N 1:,,' 010. E A LGEiYfEENE

VERG OEIUNG.

In verband met den d oor de h ecre n P . R. A. B ek k e r, A. Ph . de B ruy n . Liem H wi e G i a P . A. G. P r i e s e ren ,I . F. K a ilo I a te kenn en gegeven wensch om resp. al s voorzit., vice-\<oorzilter en commissarissen van den S . V B. al te t reden, is door het Bondsbestuu r een bu itengewone algem eene vergaderi ng uitgeschreven \' 001' 0 i 11 S da g . 1 5 S e p t e m b e r 1936, des avonds 7.30 uur, in h et Ciubgebouw van de Ver eeniging .,Tion g H\\'a", P etJindila n 11, ter a fhan delin g va n de volgende agenda: 1. Goedkeuring not ulen der jaarl ij ksc h e algemeene vergaderlng. 2. v erkiezin g van een nieuwen vQorziLter. I 3. Aanvulling van het BondsbestuuI', in verba nd met bovenvermelde v i r vacatures . 4. Rondna a g.

Vereenigingen worden geattendeerd op hun reglenl en taire verplicht ing OU1. zich op deze ver ga dering te doen vertegen-

ZEE· i \Voor

d'

1ge n.

Soera aia§che Kaulto{})il" Voetbal bond. •

Officieel Orgaan. WED TRIJDPnOGRAMl\1A. Hoofdkla e: D insdag 8 Sept. : VrUdn-8 11 Sept.:

G EM. T EC}!, G EMBLONGAN. T e r re in S.K . V.B. S.P ,S. -

EMS.

WOENGGOE.

T e rrein SP .S.

ZATER DAG 12 SEPTEMBER 1936. INTERNA.T 1Q ~ ,K. a. 8 R ANTAS O .S .S . FAC'TOR1J

-

UITSLAG E N:

T en . M KG O.$.S . 5 .... \'. 8 .

D O U A~""E

Otm . Adm Gt'm bl oflil:lIl -

Douane 5-4. Em b. \\'ocng;;oe 1)-1.

WEEl\:OV RZICHT. En a ls t ('('11 ht>td "tt'ln bet \je meeJoopt zij-1 wij d eze \\~t!k door d~ ~er s (~ heJ(~ • a..r.: d e bonfd~ la ,s (' h('lPll. Dnorna houdt'n ,,1\ tt'"n '(l, tck TU"t om o p ad.t'm te konH.'n en n ieu\\e \'oe l baJhonse r op te d Ot: n voor dc tc\·f\t~c:ht'$. He:. , nat hoe lnngc' r h oe ml"tr (ia. n knut \"ao h et id~ lUll " a n uw comp e t.tLl~l~l d cr op mf"t de ,sport!.eve opHl t1Jn&~n in Ol\~ g(>Zelllge bond,Jt:. Wc I.ijn nu tû 2 00\'c,r dltt dl' clubleldtrs huu excu ses Ranbleden lil s hun t'lftnl gewonnen heeft. Mll'~c}tlen zul1e n " e-Itn der mode: ne spelt>r&: dit dwaas I:D o\'erdre\·tn \Iindrn. mo a r op ons maakt. %oolet 5 ~~er wat wft.ld:~ r uit den gOt'den onden tUd toen ons s pel nog tn \\ ord l ng was en je zoo\\' ~l \' oor aJR na d e '(\'edst riJd l1) " t j e le&"t!lls t n nders a p tt.1I1g u il &1. • t:n hN. spet g f" p e~ ld '" t-rd om h et spel

u lf el1 nt>tVt> ns anders CIm; tocn Je o \'era l vrien den m aakte, d1a je nu nog overal te r w~r('ld tel· keus legell 't HjCloopt Toen a.lles nog: ...uh ere SPORt Wtls. 7.C)[6 wan ..eer cr vtes ,e~peeld werd e n loe n IP r a lleen maar .. keet' If< maak t. werd ons een Aknl te h eb bon he~ ten spocdtas te gezarllcnhjk at te d rinken . De ntgt>loo pell \\('clt zag Q E:nlPe"nte A4 m. en Em boll r \\"0<'1I88:oe al s do m eest gtlukk.igen bet veld \'('r l:l. :('Jl. BU O ""meen t e Dou.a ne leek ' t" e<,nigszlns Op ('e n kórrb~l we d !;t. rijd . ET ~ (>rd ten· m l~ t e br.laf gedoeld . De Dou a ne·ke.cpn: \ !t l !)x met. bnl ("n nl d oo r de m ond en ~ 11 collt'fta Df\n de o \et2"urte -'x. Dou ant- m t... ee e e n ... tmlseh()p cn \ enpeeldc: daarbIJ ('tn ~lhjk·spe l . wat de vc rhoudJ og rOl; octt'"r OOU nebben wctr~~'o?!l Embc l~ ~ \','ong-a:oe ('0 Oemblolljt\o v,!)nen \('d zumH:er met d e gon ltJ(,f. TwC"'t'" v o :xomf":: oeoJUJ: " f\a rd iVe ',11. ~l1('n prodt;(:ecrdcn t"L.,1.meU "lt'c h t~ één tr t' t ! t"r \"3.n dt>n "Ot"t \'an H'n E rot-01l8 WOf'n" · goe·er l O\'h \f"r\\"1I.("I~tr-n w ij \·QJI G !1"I bl o::u - I:t ~ ' bin nenko r t ,. ei CNl pO'l r o,·e rwl nnlna,.n: 1'l1'\ r-;t!>.t r 1.$ het rUl.· , !t r r k ,t':"lQ(>R'. m e n moet 3.1-. (''' n I I{' wa.t a nn elkaar Bc\\'<:nnt'll. Voor Zate l dflC \\ e rd a U,'s af.('la. Y I!LlI\\ el{e Llc Thor-wrd l) trlJe ,~n. mAn r \'olit'ndl.: \\ e~ k beg tnt ht: "'Ieitje W".' t 1l!8Ug ie draaien. Van d.1e Thor-wed..s:trijdell Z\lllen we. maar ot('t te \'f"f'l zea:etll. Wij Voot ous prefere.e ren nog al\1Jd tel) gewoon ZnlE"rda(Seh partiJt.je bO"~n zoo'll veld slag ajs die ,au d~ n t('r ~ tf"n dog. Al zij n z('!fs daarUit. nog; Uf'r "Uu ll'So.'>('u te tr(',k ke n . Mur jn, vele cte Js stoottn t1c:h ,"-("~ds weer ~a.n denle!rtf~n steen en hf'cle \'olks.stnmmen hadden nooir. mot'tl.'n ga an \' o~lbal1t'n. Geeft U mijn portie maa r aan de l>?t..' t

Voetbal Bond Soeralkarta. Officieel Orgaan.

Ollidee' Orvaan. YOOIWEIIAJ<G1:N. TAN WAN LfANG TA.l'I A TENG MAOA aouw IOOHG TJlOB

'1.

m inde-

r ing op d C'n r nn gl\j.st . tteml~ \ 1'm ef'n grensr ech te r In d('n wectsl rlJd Stdollg " U .N.T. 4 ddo. 2 Sept: 1936 inr t.: 15 R .C.W .'

"-8-~6 . R. Me rnto,"

Excel! IO: .

CO~ETlT1E je. KLASSE. Aa. n vanG, -4 u ur .. ,M. T .H .O .R . -4 - TIONG HWA -CA

COf'..rPETlTIE

,()

AFCi ESCflRE\'E: N' a1$ Btmd leden:

EPT. 1936.

l

B!ll'ldoeng --:-

M oIrI'." , oor F.:H Islor c!do. 2·9· ' 36, P J. Ama hot~.l ,

COl-APE'IT1'lh Ie. KLASsE. A.l.II\o.."l) .; Ju uur N.:J. AJAX M L.D. Te-rrc1n Aja.x. Q lE BOO HAPPY. T crrtJn H B.S . COMPETI n t. U. KLASSe . ... au\"tl Dl: <I 30 uu r N .).t. EXCELSIOR 'HONG H\\' A.

T ~ r r(:1n

TRANSPORT KOST&.'1 H H. SCl:i.EfO. RR!CHTERS Dr-u kO!'l:tt'n mOCl:i'n bc-d"'''''en {\'a st gl'stf'"ld In 0 r. No. 15 d41o. 1 No vf"'"'"I b('r 1"35\:

H tfl.

"0

193~'1

COMPETl TIE HOOFDKL. AaO\'nllg; '; .30 uur N.M. H .B .S. ZEEMACHT.

"tol Vpttt' '''V Al ten , , A"{Thm lt'[ 'l"O~GE<;;'TAN:E

lJ.

00.

v.·ou r.

t

r.

D

11,D <;).

... ,

T I ONG H WA -

U. N .

OS IJS!

Huo}c.1otlk

JU B I L EU M.\ ·):.;DSTRlJUEU

ZON DAG, 20

L tden.

VERBANDTRO:\l tEL:

M. S. V.

IJ

HWA

De !13nd aC'h t VRn dl' \"t'r .... ·\ IfZ"inl:sbe~ lU re ll e n Terrein T iol1g 119. (\. HH. SCHEIDSRRECHTERS \\ o rd ~ (:(, '!t's tlFrd op ht-t CO. tPETITIE Se. KLASSE A. Aall\'Ane <i.JO UUI N . L bepnnlde In !\rt: 19 Re.W . b ~ lr,.trf'ndc dt" 1\8n\\"('· E XCELSIOR - M.EN A MOERt A. z.lgheSd \'8n (Of"n ,·t"rb3ndtrommeJ 0" het. ter r ein p.:(' . b ot-k. Te rrein ExcelSior. durende dt" 1\ " .. ed$:tri.llt Ook In lle· ·.. 'If"f\ dnt. op pen COMPETnlE 3e. K LASSE A. AG.twang 4.30 uu r N.l.I. HuI.s-adrt"S: Slnlu'f"g No. 12. der bondstt'rre-Inrn wor dt frf' ~ pet'ld ct l.. nt, de ontJ. E . F. ALTINO StBERG t:dres A N N ASHER H APPY . d: t' lu l"gt"nd<l rt<ru n ipi n g \'oor pen cn t\Jl t4,. r t org tf': ~m b angwe.g KM 9. Tcrrchl All b&sher . drngl!n. De Inhoud d"'r v{'rbandt r om mrt mO('t u1t ~ commisslt! 1$ mC!t iugang van 1 Scptember JL H ,C. T, N H . R,K .S. hf't. nR\'olgende beos tnAIl' T t rreln T .R .O .R . oPlet reden. 1 11: jodiumtinctuur 10,..... 1 ft : JO Il r P " r llbl' l ... em. COMPETITIE 5e. KLASSE. A OD\"(mg 4 uur N".M. t J)Ot.fe 60 RT. Zlnk7alr. 1 potfé 20 ~ r . n"r ..., ... t()l . ' AJAX 3 H. B .S. 7 RECT1FI ATlE. rol k1f!'f'tpJf' j!<tf'r l' ~ c).{. 1 r ol k l('f"fnl"'f<o. '("r !-i c"\r . I T enti n Ajax. Z.a\udag. 12 & ptembcr: \i ~ l octtas " A. T. • (O ·M. :! drlt"hol'ken. 1 doosje ,·clttghf'lds:'> Deldcn . 1 ... ",l( fe Aanvaug 5 uu r N .M. N o M d do. 1-9 ·'36) m oet t en r ech l.e zijn: Vcl0 - ,(;t,crlplR'aall 16 16. 2 pakjrs ~tf' r l el~3.A.'t \'an 1 "'I" . AJj\X" EXCELSIOR 7. I doo.s wlnd ~('l$ f' tII%t'n l à 6 c M , 1 d()f\~ ,, 1" 41 " 1e:: t a.s .2 .A Z. 2 terl'C!in TjjmahJ. Te r reln '•• 7.I"n . à 10 cM., 2 pnkjt',; WAlt ... n 0\ JOO it"'tn . Aan\"ung 6 uur N _M. ~lt"on(' :or('h..... .1'"~ 1 pLnCl"'t 2 dr""d.'lIH\lkf'n -,.0 1 .,.... . , " M L. O . 3 TlONO a :WA 6. 'PELEN COl\ll'ETITIE, t< r3mf'l'" . 2 hou ten hn.,vblln\ kf'n. 1 !': ('heldco:r('c'"h f "r<:TerreIn ]J. L .D. flu ll . 2 l .. ttPll vsn 1 I :' M . I r 1\ 8~ (100 moitcU,k L 1 WlI.1) TR IJDEN. nderdag l 10 Septetnbu : A. I . l - Jong Ambou ~ T e rr. AJ. Vr ijdae. 11 Septembtr: Spa rta 2 - S par t.a 5 ft Sp:tr ta VdocUas 5 - AJ. 6 .. Tj lm a hJ Z aterd ag. 13 Se pt~m bcr; Spalts 1 - SldoUg 1 " S pnrtQ U.N .t. :I V.M .C. 2 •, U N I. Vc10citas 2 - A.!. 2 .. T jlmabl Zondal'. 1"1 Se-p tembe r: Veloclt.as 1 J o ng A.mbon 1 .. TJtmaol S idolig Y.M C. 1 - U..N .I. 1 S p.;}r la 2 - S idohg 2 .. Spartn .Maand8.&". H Septe mbe r; UNI. U.N.l. " Vf"Joellas ol A.L 5 Sido!lg S A.I. L.A. 2. - S Jdolfg 3 H L..A. D ln.sc.lag. )5 Septe mber : Velocltas S - MS.V. 2 TJlmtt.hI A.I. A.I. • Jong Ambon 3 Woensdag. lG Se'pternber: SfdoUC Ve t t r . - U.N.I. Veter. .. Sldollg UNI . H.S. V . 3 - $part-a 4 Spa r ta 6 U .N.I. 5 Spa rta. ~A. 3 Y.M.C. 3 L . A. Dondtrdn,g. 17 Sepl.Cmber: A.I. 3 O.N .1. 3 .. A.t. Vrijdag, 18 &>ptember: Sp ~Hta \·et-er. Veloc:ltas veter ... Sparl3Jong Ambon 2 - Sparta 3 ONI. VelocJtas 5 A.I. 5 .. TJlmahi Z-ate.rd. . . 19 September: UNI. Jone Ambon 1 - Sparta VelocJtu 2 L .A. 1 .. TJlmahJ ZOndag 20 Septembe r : VtloeltllS 1 A.I. 1 TJtmllbi .. Sldolig S idollg 1 Y;M .C. 1 M.S.V . 1 U.N .I. 2 " U~I. Jri undor. 21 September: U .N.I. 3' - L.A. 2 " UNI. .. A.I. A.I. 4 - V.M.C. 3

1)(: \',

130 'O!-if lil:

nu"'o

A~tr

D. W. J OLLY - adres nlouws t r aät 110. C. S ALAMEN.A - kan toorad rn tot 2 uu r U . ID. D. V. O. - kan toor S La. Cl-

TE

ti'

'A"'"'"C l. 11 C.J.

r AAl..

S . . V • .,T.H,O.R ."

De fndt'f'Ung df"teo r commiss ie Js nIs \'olgt:

'foor%JUer: retarls:

H\ PY ·UI:

lIl: I NU. '1"7

uur N M. _x t.

ZA'l' ERD. & ZO D. 12-13

ü~lu.sER.VEUU)

JE.

NRnr na.nlr ld ing \-.n f'(' O bfnllt'llgf'komen prot ,." l .. nn de GVC. VELOCIT AS InZA ke df"11 \Tc d strHu '.E."'LOClTAS t dt1o. 31 AlUtu l'il us }I. S rOOLIG 1 h('('[t he t bor.d!'ibe dllur cen comml!\.Sle benoemd ~e· uui nde uit d t' !l peren : VOOr7:1 tter D . W .JOLLY

A. J . 6 SpArta 6 VrUdllr. 4 Sept e m~r 1936 : U N .l . \"t'tcro.nen \1"elO(.Hos nHC'rAnt"u 1- 0 sport"- 3 - A. I. J 2-5 J ong Ambon 3 -- .hl S .V. 3

\. Mr.O. [.3

8 V U.

UlO ...'rno.~1 \ V 1.1 . ...... 1 rit

J"

be'l\.loton In Rtwl'tchttns:

Bl'dSlnkt: C. , A H . H\Il L OnU M 13l'l1QC"nHI: A TV~n· N i)O . adres /l _C.W . li d \' Dn de . t.S.V. }i. J . ANO &RSQ :"I. adres , t\ '1 . . ul llnn H. P d , n u lt~ \ , S V . J RAMS Cl n F.. nd ru an u g E mbong 11, lid \'n n df""u J A

J ~3 6 :

Sp1\rt& Veteu nt-l} Stdo1ia 4 -

1' 6-l

-

T

8d\O lu r. 1'.

SCH ElDSRE HTER

1- 1

Y. !-.t. C.

» aando.l1 . 3 1 Au u:o::t us 1936: L . A. 1 Y . M .C. 2

.. 15

HIUUL""1'

\,()ORLOOl'IGE

\'1\1l ('('ft nnd~r" bf!\1t&.' ln" ,no de strnfcoml1ll.<;;~IC' :.1c I'In n de ~pctt'u l'l.. n~nR lN O (Stdolt~l - T JO 0 JoEK KlUM l Y M e i J . R .\MSClitE {.long ,,"-0 \ Ambonl otlj:cleidc H~r'('opl~(' !SCho r "ln\! pc r 4. Scp 1-1 tcmbl'r 14)36 OP Lr h('f!('n.

Ol\lPE'l'lTlE- WED TRIJDE

St.

DO. ' DERDAG , 10 SEPT, 1936 . 1.1J S

Moer in

Jioo

Tcrrtln 11 B S. Sda Id r: M DIt" c aad. Oren r P I utl(r C v. Ha l~pn

Al

C"U 1 ~eu(\

NA<:UF:H

".45 uur .N .•T.

Ho.:; nllloET Xl

A J.

WJ-n~rHIJDf.~

U

UAn\h

A

44. (jU. /,

Tj,lIInhl

U.K r .

HRö

WOENSDAG, 9 SF.l'l', 1!l3fî. '1

o

t .fACHr

49 dd o. 8-9-'36. TE SPElXN WEDSTR1JUE!'1 .

OFFIC'lEEl.E. :\IEI 'EDl::EJ.L ·GEN.

1 'ITR~TWELIJK~

?~

om

ddlnJtlet eigendom

Wij z.On genoemt.!en heer voor de3a !Sportieve Bes t e u:et" erken~ll}k en zOn ervan overLu1Sd d at de

wedst.rijc1en om dezen BUTBemees-te r KUl.ltzc Beke r

tec: r In'-ere8Aant zullen worde n .

Mej. a HESS BOS8El..A.AR, " elcn b ekend als penn.Lnarueuterea van 40 s portvueellfglh" E .M .M .• weJko fun ctie ZU aJ n ds cerulmen tUd heeft ultaeóe!end ts Donderdagavond na een tn.OgdUTlgC onaesteldheld overleden. Zij WU t:oowel biJ hBro .. ereenllJlng: o..ls bU htt sporUlevend publl,.t. t.ecr getlen: haar o verlUden u i In ruime voctbalkrlolen met l eedwezeD worden vernomeD. Haar aa..sebe ru st-e ln Ylede.

MBDEDEELl .\·GEN. S ch o r afng~n:

Koesma a van 6.V. Al ~ Iltlhnd geschorst compet.ltJe\\,('d t rijd voor ge vas fl tJk spel v;edslrijd V.B.S. PS.I .M, IDj ocJ nL COM fJ ET I TIB -

voor t l ljdens

PR. OG R .4 ~MA.

St"p tem·ber 1936.

e: Znle rdnz 7.30 T .RN. 1 - AL·I'I'T1HAD 1. sebeld u: ". Wamf'J. rc~e r vo · seheld~r: V.d . K a m e r . 6 Zonda g 4.30 1) BE Q UlCK - SPART A 1. scheidS!": DulIaart, r ese rve-ech t!id sr: .. ......... .. .. 8 DinsdAg " .30 A .D .O. 1 _ Ar. ~1'IT1HAD 2. sehpf4l r : Oh. f esene-scht ldJr: v. \TUet. U Zatf1d01: 7.30 SPARTA 1 - AL-1TTIlJAl) 1.

! chpld;t;r : B la u w T j \\.ln. resef\fe ~s chcfd 't r: v. Wnmt'l . 13 Zondag 'i 30 T .N.H . 2 - SPARTA 2. seheid.!Jr: Pe ru n ll dU3. rt'st>r vt · ,sc he idsr: H8 &$~n . 19 Zn.terdRI 7.30.' ) BOND A. BOND B . sclu·id.sr · \' d . K o. m ~t. l'elltr\'e ~sc h et d:s r : P'" r u a.n<lus. 20 Zondag 7.30 AL · l n·lliAD 2. _ T . NH . 2. sCl ht' fd.ror B n,, ~ I" . resc r\'e-sc hefd$t" : \. \'lIn. 26 Zaterdag 7.30 AL ~ lTTIHAD 1 _ BE QOlOl< :'Icl\('ld ~ r' \'. \ ·lId . rlP .. c r vt· ~ehpt d !'. r ~ t Wa Plt'1. 21 Zondag: '1 .30 A.D O. 1 _ SP,'\R l'A ~ . ~e hciQn; Kt\lIM ll, Tesc r \'e~!;chti d.sr: Oh.

De Sch c1d r«ht(";cs v'orden op A rt . 9 W .R I

~ledd

cuttt ra1cel Q.

J) _ te \1>«"1('n In S. la tlra. ') .E\ Cllt uetJ een . ·tt1 \1' ·d te.fU T . :t.H. DJocJt..


}'/ \U . " 1

rab:ll a.sch Ir'! nd('l ~bl(ld. welke twe~ maal a cht~r(> n, dan wel d rl l"rn a :1l in hc gl'heE'l door dt'!1zrlftJpn stal ge-..,'onn r n mo('t wordrn om In el ~c n­ (l om ovr r tI' ~(\n 'PrC' m le f 75.-.. ZO September, In~,c L f 2;;. . Wi n na a r N M . 1!)3 ~ "T r e p a n "" s Lal C. W . ct I on gh . W in naar V .M. 1935 "L u c k r a e Ir:'" :-1 \1 Holland T"onr:s!('. .stal L . M . H. Kon gsie . Winnaa r V.l\!. Hil 35 ,.sprran7. (\ " I"en. No, 1 Re s i cl l' n t R. K . /I. Win n aa r V M . 1936 "W Y a !> c a." s t 11 ., t.\l S. S . W. T•. I( ong.~i e . J . lYl. Winn,la r V:-'1. 1936 .. 0 m . I a d " s Ial B P I" t:; C h Bek l' 1': H:l r dd n \VNij (a ong('spannrn ) buJN. 3 B lO m ('n Van d er Aa.. A . L. J l'a n ty. t e n la ndsche paarden . Minimum af- B ek e r: T w<-et! Da g, stand 3000 M. Afslandshandicap. Pr ijs Vla kk e wpd r en voor paarden A. R. f 400.-, be n e\' n5 ee n wl. selbeker A . K. Class . en B. Afstand 1800 meE x t r a numme r 1. Hard draver ij geschonk e n do r den Res id e nt R. K. Ier. Handir a p. PrijS t 500.- , bene-aan q;espannen Inland.he pa arden . . B ('I' t s eh. welk e twee m aa l a ch - \,(' II S e n be. (er uitge loofd door d~ Af. ta ndshandica o . Minimum af t and t (Or en , dan w el driemaal in h t ge- fi rma B lom <'1' van dE'!' Aa. te Sopra.~OOO M Prijs i 150 - . P remi e f 2 .- . l1('cl door d('nzplfdpn stal ,,('wo nn en hUj::\. elke in (' Pn..~ v e rredpl) zal worBij me(,1" dan ze s t a rt ers een tw('('de mort wordpn om In "i,wnclom ove r d e o . Prl'm le f 250.-. I nzet f 30 - . ad f 15.-- tC'r wiil de l' ersLE' prem ie t.e gaan. Premie 25 0.-. Bij zeven No. 4 W e l! ra n g P r tj s: nl.-dan za l wor'den verhoogd tot en m ee l' sta r ter.s wordt ee n Lweede Vla.kk wedren voor paarden A . R. l 35.-. Inut f 12.50 . prem ;e toegevoegd va n f 75.-. I n zet A. K. Class C. Afs tand 1600 M. H nd icap. Prijs f 500.-. P remIe f 100 ._ Bij minder d an v ij ( st a rters ve l' - f 30.-. va lt deze dravNij. Winnaar .M . 1935 "H u 0 n M a- In 7.Ct f 30.-. No. K a w! Prij s: Ex t r numm er 2. Vlakke wedr en c h I n e tal . H. Ferree . voor 3e e n .I e kla. e ed . In d. paarWinnaar V.M . 1936 ooK 0 t u r" tal Vl akke wedren voor paa rden A. R . . K. Cl D. Afstand 1600 met r. den 3e en 4e di "i ie. Af~ l a nd 1200 M. Sb H a ndicap. Pr ijs f 150.-. P rem ie o. 2 Sa era b a jas c h Ha n- Handicap. P rijs f 500 .- . Pr m ie f 25 .- . Bij m eer dan zes s tarters een del sb I a d Bek er: f 100.-. In zet f 30.-. o. 6 Sm e r 0 e PI' ij s: tweede prem ie van f 150.- , terwijl Vlakk e wedren voor gebruiks paarde eer te premiE' a ls dan zal worden den, gecla sificeerd in de C .. D. en E. Vlakk e wedren voor paarden A. R. verhoo gd to t f 35.-. I nze t f 12.50. Cl . Heerrijders Af tand 1600 M . . K. Class E . Afstand 1600 M. HanBij m inder da n v ij f s t arters ve r - Handicap. Pr ijs f 400.- , benev ns een dicap. Pr ij f 500.-. Pre mie f 100. ~ va lt deze ren . , wisselbe ker ge chonken door het Soe- Inzet f 30.-. Ex f 1":\ nummer 3. Vlakk e wedrr ll voo I' 3e Pil 4 kJa.>sc Ned. paardrn lp en 2,' dl\'I.lp. Af.,t:\llcl 1200 M . llln(lir~p . PriJs f 150.-. pr l\1'l' f 25. . B IJ me er do n 7 1'S ~t.ll', 1' 1 ~('ll I wp('dc p rl'm ie V:l n 15.- terwij l de (,PI'.,t(' J>1"~ m je nls,1:. n zal wor dl' n vl'rhoo"d t ot f 35.-. I nze t f 12.50. Bij minder v an v ij r .~ la r lers vPJ'\'a lt drze

NaJaal'srrnnrn te Op IQ cn " vo r dC' door dC' I1 ippl.~chc Sportn !r'p l 'g nl; 1\la l<\11O' op Z.l tN clag, 19 eu Zon da 20 clf'?" r tl houd l' n n aj :lTsrE'll'l Il \\'''1',1 h l'! volgl'lld pro gramma

opg r ~te l d'

r en.tc Dag. E x tra nUIllIl1E'r 1. Harddraverij aa n gespannen I nlandsch e pa ard e n. Af · tands'" n dlcap . 1\1inlmum nfs and 1600 1 L PrllS j 150, -. Premie Î 25 .- . Bij meel' dàn 2es sbrler ecn tweed!' P' m ie ' al1 f 5.- , t erwijl de i' N !< t.e !Jr,'lJli,' ol<d:1 n zol worden verhoogd 'ot t 35.- . Inzet l 12 .50. Bij min der d:ln v ij f starters yenalt deze d raverij. Ex t r :1 nUln llle r Il. Vlakk e w('dr en voo r 3e en 4e klass e ed . I nd. aa rden 31.' 1'11 4(' dl vi.<ip . • fstand 1000 • t. H:1 n dic3 ]J . Prijs f 150.-. Premie f 25.-. Bij m eer d an 7es s t a rt er een twe-ede prpm ie "an f 15.-, terwijl de eer. t e p rem iE' :-lsèan za l worden verhoogd t ot I 3!i.- . Ill l Pt f 12 .50. Bij mind er da n v ij f t arter ' vervalt deze ren . Ex t ra num mer lIL Vlakke wedren voor 3e en 4e kl as 'e Ned. In d. Paarde n Ie en 2e divisie. fs tand 1000 M. Han d:cs p. Pr ijs f 150.-. Prem ie f 25 .-. B ij m ee dan ze starters een tweede p r emie "an f 15.-, terwijl de eerste premie a. <d a n zal worden verhoogd tot .f 35.-. I nzet f 12.50. Bij minder da n v ij f starters vervalt deze r en. No. 1 K aj oe ta n g a n PI' ij s: Vlakk e wedren voor aebrui k paarden geclassificeerd in de C., D. en E. Cl -. Af ta nd 120Q M. Ha n dicap. Prij f 400.-. Premie f 75. -. Inzet

f

2;ï.-.

o. ~ J uwe 1 i e r Ta n Bek er: Harddraverij (aangesoannen) buitenlandsche paarden. Minimum afs and 2()(J0. LAf tandshandicap. Prijs t 400.-. bene\'e ee n zilveren wissel be ker. !l'e'chonken door de Juwelier firma S. K. T a n te fa lang. welke tweema al achtereen, da n wel driemaal In het geheel door denzeifden tal gewonnen moet worden om in el!l'endom over te gaan. Premie f 250.-. Bij zeven en meer starters wordt eon tweede nrE'mie bijgevoegd van f 5.-. I nzet f 30.-. Winnaar in 1933 "C as p e a n" stal J . F . J. Bosch . Winnaar .M. 1934 .,J 0 urn e yman" s al J . A. W. Groen . Win naar V.M. 1935 "T w 0 pen ce" stal J . Adele rhof. Winnaar N.M. 1935 ,.H u 0 n M a c h i n e" s al C. H. Ferree. Winnaar V.M. 1936 "K 0 tU l''' stal Sb. No. 3 S 0 era b a ja P I' ij s: Vlakke wedren voor paarden A. R. 1\. K. C!ass A. en B. Af tand 1200 meter. Handicap. Prlis f 500 .-. Premie f 250.-. I nzet f 30.-. No. 4 P oe d jon Prij s: Vlakke wedren voo r paarden A. R. A. K . C}ass C. Afstand 1200 me ter. Handicap. Prijs f 500.-. Prem:e f 100.-. Inzet f 30.-. No. 5 B rom 0 Pr iJ s. Vlakke wedren voor paarden A. R. A. K. Class D. Af ·tand 1200 M. Handicap. Prijs f 500.- . Premie f 100.-. I nzet f 30.-. No. 6 Sa c i ë tel t Con c 0 r dia

.r

.r

U

AANNAME TOT UITERLIJK 3 DA GEN VOOR DEN VE RSCHIJNDAG 3 regels 60 cents; 4 regels 80 cent; 5 regels (max.) f 1.- Iedere YOI -

gende plaatsmg van gelijken tekst mits geen reclameadvertentie nal ve prij . Reclame - adverWntlPs f 2.- per plaatsing met een ma ximum van 5 regels. Pla(\r~l!l. g unsl ui tend bij vooru! tbe ta .Ing

Te Koop

AangebOder~_ 1

2

REGELS

VOOR

40 CENT

=--- -- Te Huur Aangeboden

FIAT SALOOr 521 C & MURR IS G A RAG E . TE HUUR BUURT MlO R resp. type .~ I & '33 GOEBENG. Bneven onder No. 1- 45 t. e. a. bod . Brieven ond 1-3-1 goed GEMEUB. ZIT-SLAAPKAMERS rINERVA tI'. 6c. m. '30, Benz. en met volledig pension, Balistraat 22, H-79 goed onderh . Pr. n.o.t.k. evt. ged. Soerabaia. afb. Gen. inn. oude auto, mits zuin. en gesch. v. jachtcar. BI'. No. 1-38 S 0 ERA B A I A. Kantoorlokap.l op besten stand Brieven "10 Sp-125 Ford V8 Tour. '34, nwo airwh., bekL ka p , duco. zij zeiL nw. Keurige wa- TENNISBANEN Boengkoelpa rk Midgen j' 850. - fixe. Brieven No, 1-39 da~banen: weekd agen f 5.- om .. Zondagen f 7.5C p .m. Tel. D. 375. D- 120. D. H. PUPS reu met stamb. f 25 .rELKCENTRIFUGE f 15.-. Br. 1-42 Te Huur Gevraagd 4

GOLFSTICKS IN BAG f 10.-. Brieven onder No. 1-44 te S'baia v. Hr. all. GEM KAMER m. zitje zonder pens. bij p artic. Br. 1- 29 Splinternieuw EMERSON SUPER HET. RADIO TOESTEL zonder lam- GEZOCHT GOED RUSTIG VERBLIJF pen à f 40.- Verschuurenlaan 2. v . 1 maand pens .. hotplof bnn/{alow Malang. H-127 in klinlaat, omgev. Snprana1n vonT OCCASION 1 sol. nwe. Ford bestel- gezin met 3 kl. kind . Brieven H-1l3 auto gekost f 2100.- na f 1100.-. Br. H-1l4 BetreJddng Aangeboden

FIAT BALILLA, 2 deurs SEDAN 4 maanden oud voor slechts f 1300.- . waarvan f 500.- contant. Brieven B ek e r: onder No. H-5B Vlakke wedren voor paarden A. R . A. K. CIa. 5 E. Afstand 1200 M. HanT e Koop Gevraagd dicap. Pr ijs f 500.- , benevens een wlsselb"ker gpschonken dool' het be- COMPLETE INRICHTING gezocht v. stuur der Sociëteit Concordia te Ma- klein huis. Brieven onder No. 1-22 lang. we!ke tweemaal achtereen, dan wel dr:emaal in het geheel door den- Een tn zeer goeden staat verkeerende zeltden stal gewonnen moet worden STATIONAffi LOCOMOBIEL met machinevermogen v. 50-60 E .P.K. om In eigendom over te gaan. Premie BI'. m. vo11. gegevens & pro O. No. 1-41 f 100.-. Inzet f 30.-. . WllInaar N. M. 1933 "N arm aU HOND A b' dl d -':: 1 Jaar . an Ie ngen on er .~tal Li~ Djlng Djay. Winnaar V. M. 1934 "H 1 m a - No. H-143 1 a Y "ptat K. L . Dhanamall. BETO MOLEN met de hand ge~ Winnaar N.M. 1934 "Z e el a n d 1 aH dreven. Brieven onder No. H-1l2

behouden ons het recht voor de f ~t(>n zoo lloodlg a f te korten. Indien met an<lers verzocht, wor<len op "Speurders" binnengeko!Il<!Q bneven bezorad tegen 10 cent per zending.

\V ij

B etrehhing

Gezocht

Wie helpt werklooze, FLINK pers. alg. ontw., boekh. goede getuigschr., heeft vrouw & kind, aan bescheiden doch menschw. betrekking. Br. onder No. H-78 EUROP. JONGEDAl\1E in HalL, dip!. LEERARES LIeH. OPV. M.O.. Heilgymnaste n masseuse z.z.g. gep!. In bezit aanbev. v. Dokt. Gen. eig. overtocht te betalen. Br. no. Sp-128

Onde rwijs en Lessen BOEKHOUDEN schr. en mond op\. K. M u n s, Bali traat 7, Soerabai .

Sp-137

Dil1el'sen TEN

rSSERS

GEVRAAG D Tpl. z. Sp-138'

HEER EN vergevorderden. 2953 Kamer 23.

KENNISMAKING GEZOCHT door A'\.N BEKWAAM DAM"'!,:l{ P STER . jongm. m. eenv. j. meisie m. vr. &i Brieven onder nummer I-28 zacht kar. Br. m. foto No. H-136 Intelligente oogew. DAME GE? . midd. lef'ft. V. gezeJsehao en 1. verol. v ld. Hulsvr. 1ntern. Sal. 50 - p .m Br. m . ultv. Inl. nmtr. levensl. opl. refer. enz. onder No. I-9

Retre",dng

Gezocht

BUITENSHUIS, uitstekende Europ. tafel (lunch). äes!!"ewen~cht op kantoor of thuis bezorgd. f 20 ...... p. mnd. Br. G-151

ETEN

KENNISMAKING GEZ . d. dame m. hr. m . eer 1I'0ed positie tusschen 4Q & 50 laar. Geen antw. ner advertentie. Brieven onder O. 1-25 '

"'XP. steno/typist good 1n D.\tch k Malay Small sa!. accept. Br. No. 1-21 RFISGENOOT(E) GEVRAAGD voor Bali tour. Brieven onder No. 1-36 lioor F K. IND. MF.ISJE hit fam . m . longe kinderen. liefst OP JaVA Rpprt~ gewerkt in moederloos gezin. Br. 1-37 BESCH AFD HEER. 35 1. ~ ZOEKT KENNISM. met }one:oo m 1 OCT. AANGEBODEN bedj.Pnden - n. O. d . 25 j . Gehelmh. ven. Br m t echtpaar. Brieven onäer No. 1-43 photo w. onm. g r , onder No. ~ - t39

Sport  

Officieel orgaan van de Nederlandsch Indische Voetbal Unie, editie 8 september 1936.