Page 1

រពះមានរពះភាគជាមាាស់ររង់រាស់សម្មែងអំពីសទ្ធា មាាល ភិក្ុទ្ធំ ខ ងឡាយ ក្ុលបុររក្ាុងសាសនាននះ មានសទ្ធា នរើបចូលនៅរក្ កាល នបើចូលនៅរក្ន

ើយ នរើបចូលនៅអងគុយជិរន

លុះនផអៀងនូវនសារបសារន

ើយ នរើបសាែប់ធម៌ លុះសាែប់ធម៌ន

ធម៌ (ននាះ) កាលនបើចងចាំធម៌(ននាះ) ន ពិចារណារក្នសចក្ែីននធម៌ននាះន

ើយ នរើបចងចាំ

ើយ នរើបពិចារណារក្នសចក្ែី លុះ

ើយ ធម៌ទ្ធំងឡាយ ម្រងគួរដល់ក្ិរ ិយានលលក្

នមើល កាលនបើមានការនលលក្នមើលន ពាយាមន

ើយ នរើបនផអៀងនូវនសារបសារ

ើយ ឆនទៈនក្ើរន

ើយ រម្មងសទង់នមើល លុះសទង់នមើលន

ើយ នរើបពាយាម លុះ

ើយ រម្មងរមកល់រុក្ មានចិរែ

បញ្ូជ ននៅ(កាន់រពះនិព្វវន) នធវើឲ្យជាក្់ចាស់នូវបរមសចាននាះនោយរាជាា។ មាាលភិក្ុទ្ធំ ខ ងឡាយ នបើសទ្ធាននាះមិនមានន

ើយ មាាលភិក្ុទ្ធំ ខ ងឡាយ ការចូល

នៅរក្ននាះ ក្៏មិនមាន មាាលភិក្ុទ្ធំ ខ ងឡាយ ការចូលនៅអងគុយជិរននាះក្៏មិនមាន មាាលភិក្ុទ្ធំ ខ ងឡាយ ការនផអៀងចុះនូវនសារបសារននាះក្៏មិនមាន មាាលភិក្ុទ្ធំ ខ ង ឡាយ ការសាែប់ធម៌ននាះក្៏មិនមាន មាាលភិក្ុទ្ធំ ខ ងឡាយ ការពិចារណានសចក្ែី

ននាះក្៏មិនមាន មាាលភិក្ុទ្ធំ ខ ងឡាយ ការសំឡឹងនូវធម៌ននាះក្៏មិនមាន មាាលភិក្ុខ

ទ្ធំងឡាយ ឆនទៈននាះក្៏មិនមាន មាាលភិក្ុទ្ធំ ខ ងឡាយ នសចក្ែីពាយាមននាះក្៏មិន មាន មាាលភិក្ុទ្ធំ ខ ងឡាយ នសចក្ែីសង ទ ់នមើលននាះក្៏មិនមាន មាាលភិក្ុទ្ធំ ខ ងឡាយ នសចក្ែីរមកល់រុក្ននាះក្៏មិនមាន មាាលភិក្ុទ្ធំ ខ ងឡាយ អាក្ទ្ធំងឡាយមុខម្រនឹង ដល់នូវវ ិបរែិ មាាលភិក្ុទ្ធំ ខ ងឡាយអាក្ទ្ធំងឡាយ មុខម្រនឹងរបរិបរែិខុសពុំខាន

មាាលភិក្ុទ្ធំ ខ ងឡាយ នមាឃបុរសអមាលននាះ នឹងឃ្លលរចាក្ធមមវ ិន័យននះ ឆ្ងាយ អមាលមា៉ ននៅ។

បិដក្នលខ២៣ រំព័រ៤០២ សូមអស់នោក្អាក្អនុនមារនា ! (ចប់)

Prahmean prahpheak  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you