Page 1

ការភ្លេចស្មារតី និងអសម្បជញ្ញៈ ម្ុដ្ស ឋ សចចំ

ភ្សចក្តីភ្លេំងភ្លេត់សតិ

អសម្បជញ្ញំ

ម្ិនដ្ឹងខ្េួន

អធិបាយ ពាក្យ ថា ម្ុដ្ឋសសចចំ គឺ ការភ្ៅភ្ោយខ្វះខាតស្មារតី សម្ដ្ូចដដ្លភ្ោក្ភ្ពាលទុក្ ថា “តតថ ក្តម្ំ ម្ុដ្ស ឋ សចចំ? យា អសតិ អននុសសតិ អបបដ្ិសសតិ អសសរណតា អធារណតា បិោបនតា សម្ាុសសនតា, ឥទំ វុចត ច ិ ម្ុដ្ឋសសចចំ បណ្ត ត ធម្៌ទាំងភ្ោះ ម្ុដ្ឋសសចចៈ ភ្តើដ្ូចភ្ម្តច? គឺ ការគ្មានស្មារតី ការនឹក្ម្ិនភ្ ើញ ការភ្លេចស្មារតី ការ រលឹក្ម្ិនបាន ការម្ិនបានចាំទុក្ ការភ្លេចភ្លេំង ការវភ្ងវង ភ្នះភ្ៅថា ម្ុដ្ឋសសចចៈ” ។ [ បទថា អសតិ ] សតិ ។ចាក្ភ្វ រដដ្ល ៤ ោម្ក្ក្ននា ដ្ល់បាន ) ស្មារតីគ្មានការ ( ពាក្យ ថា អសម្បជញ្ញំ បានដ្ល់ អវ ិជ្ជានុ៎ះឯង ដដ្លភ្ោក្ភ្ពាលទុក្យា៉ ងភ្នះថា “ តតថ ក្តម្ំ អសម្បជញ្ញំ? យំ អញ្ញញណំ អទសសនំ អវ ិជ្ជាលងគី ភ្ោភ្ោ អក្ុសលម្ូលំ បណ្ត ត ធម្៌ទាំងភ្ោះភ្តើដ្ូចភ្ម្តច?គឺ

ការម្ិនដ្ឹង

ភ្សចក្តីវភ្ងវង អក្ុសលម្ូល”។ សូម្អស់ភ្ោក្អនក្អនុភ្ោទោ!

ចប់

ការម្ិនភ្

ើញ

ជ័រសអិតគឺអវ ិជ្ជា

Kaplech smarodey  
Kaplech smarodey