Page 1


]tþm » dUecñHBuT§bris½TRtÚvecHGt;Fn;edÍm,IesckþIsux RtCak;kñúgcitþrbs;xøÜnÉgpg edÍm,IminekþARkhay dl;GñkdéTpg CaBiessedÍm,ImineQøaHKña . -sUmGnuemaTna ¡

1-Gt;Fn;sikSanUvkarBit 3

mnusSeyIgEdlrs;enArYmKñakñúgsgÁm RtÚvGb;rM ceRmInxnþI eRBaHmnusSmancitþminesµIKña ]bnisS½y mindUcKña . mnusSBYkxøH Rkas;edaykiels BYkxøH kielsRsalesþIg BYkxøHsuPaBrabsa ÉBYkxøHeTot ekagkacxøaMgkøa RBehInéRBépS >>> . sPaBrbs;mnusSkñúgsgÁm mankarBitCak; Esþgy:agNa ² rEmgR)akdKYrdl;karsikSa RtÚvcaM fa « eyIgekItmk)anCYbnwgRBHBuT§sasna man RbeyaCn_kñúgkarsikSanUvkarBit EdlkarBitenaH manenAkñúgCÍvítxøÜnÉg CÍvítGñkdéT nigkñúgFmµCati TaMgBYg » . RBHsmµasm<úT§RTg;Rtas;sEmþgfa « GMNt;KW esckþIGt;Fn; CatbFm’ ¬tb³ = dutnUvGkuslFm’ ¦d¾ -1-

2-CYyxøÜnedayxøÜnÉg 3

enAkñúgCÍvítmnusSeyIgenH nrNaCasRtÚv k¾eday k¾minkacGaRkk;[dUcCaxøÜnÉgeFVICasRtÚvnwg xøÜnÉgeT . GñkdéTCasRtÚv GacmanpøÚvnwgeKceCos)an xøÜnÉgRtÚvrt;eKcy:agNa manjatimitþCYykarBar pg BwgBak;GaCJaFrpg k¾lµmputP½yeTA)an. eTaHbI 1

-2-


3-sT§anigbBaØaCaKUKuNFm’ 3

fa sRtÚvenaHmkebotebonRbTUsr:ay)any:agNa Gs;xøaMgRtwmsøab;bu:eNÑaH ebIeyIgCamnusSRbRBwtþl¥ søab;ehIymin)aneTAG)ayPUmieLIy . bu:Enþ ebIeyIgCasRtÚvnwgxøÜnÉg edaykarRbRBwtþlHbg;GMeBIl¥ecaledayxøÜnÉgehIy KWminman nrNaGacCYy)aneLIy . manTMngdUcKñaEdrkñúgkarEdlmanGñkdéTTMnuk bRmúg CYyeFVIGVI²[eyIg KWmindUcCaeyIgeFVIedayxøÜn ÉgeT . «Bukmþay jatimitþbgb¥Ún elakRKÚGacarü )anRtwmEtTUnµan eRbónRbedA Gb;rMENnaMbu:eNÑaH cMENkkarcuHédeFVI CaerOgrbs;eyIg . KuNFm’ esckþIl¥kñúgxøÜn mnusSeyIgRtÚvsag edayxøÜnÉg kñúgelakenH minmanRBHNaGacsag [)aneLIy .

-3-

CMenOCamYynwgkarqøatév KWRtÚvEtesµIKña . mnusSEdlmankareCOeRcIn EtbBaØatic Tn;exSaykñúg karsikSa rEmgecHEteCO sUm,IkñúgerOgEdlminKYreCO b¤ecHEteCOedayR)ascakehtupl . cMENkmnusSEdlqøateBkeTA bu:EnþexSay sT§a rEmgmineCOsUm,IEtRBHBuT§sasna CamnusS temáIgxøÜn rYcehIyk¾Føak;cuHkñúgpøÚvénkaryl;xus . eRBaHehtudUecñH GñkEdlmanbBaØatic RtÚv BüayamsikSa BicarNakarBit RsavRCavrkehtu rkpl ]sSah_sþab;Fm’ q¶l;ehIysaksYr . ÉGñkEdlmansT§aTn;exSay dågxøÜnfamineCO enAkñúgsasna eCOEtvíTüasa®sþenaH RtÚvBicarNa kielskñúgxøÜn dUcCaelaP³ eTas³ emah³ Tidæí manH kMNaj; nigRcENnCaedÍm . Kb,IRCabfa kiels 2

-4-


TaMgenHenAmaneRBaHenAl¶g; nigKb,IBicarNaKuN RBHsmµasm<úT§[)anerOy² .

karGt;Fn;cMeBaHGarmµN_EdlCaTIeBjcitþ rEmgRtÚveRbIkmøaMgcitþ x<s;CagkarGt;Fn;kñúgGarmµN_ EdlminCaTIeBjcitþ . Gt;Fn;cMeBaHGarmµN_Edl minsmtamR)afña sUm,ImnusSTn;exSayk¾lµmRTaM)an eRBaHcaM)ac;RtÚvEtGt;Fn; cMENkkarGt;Fn;cMeBaH esckþIseRmcsmtamR)afña eFVIcitþ[taMgenAkñúg ]ebkçajaN)anenaH KWTal;EtmnusSEdlmancitþ x<s; rwgbuwgmaMmYn eTIbGaceFVI)an .

4-esckþIGt;Fn;Edll¥éRkElg 3

Gt;Fn;cMeBaHGarmµN_EdlnaM[ekItraK³CaedÍm KWCakarRbesIrNas; . GarmµN_kñúgelak manTaMg EpñkEdlnaM[ekItkareBjcitþ manTaMgEpñkEdlnaM[ ekItkarTas;citþ ebIGt;Fn;cMeBaHGarmµN_EdlminCaTI eBjcitþ)an cat;fal¥ehIy b:uEnþebIGt;Fn;cMeBaH GarmµN_EdlCaTIeBjcitþ)anvíj KWBitCal¥RbesIr éRkElgeTAeTot .

xøwmsarénCÍ vítKWkarRbRBwtþFm’

-5-

-63


5-suxkayCamYynwgsuxcitþ 3

6-minRbECgCamYyGñkdéT 3 PaBd¾RbesIrelIs EdlRtwmRtÚvBitR)akdenaH KWkarRbesIrelIselIxøÜnÉg edayminmankareRbób pÞåmCamYyGñkNa²TaMgGs; . kareRbóbpÞåmfa «eyIgRbesIrCageK b¤Gn;CageK b¤k¾esµInwgeK » kñúgRBHFm’sEmþgfa KWCatYmanH ¬Gkuslectsik mYyRbePT ¦ . buKÁlEdlminmankareRbóbpÞåmxøÜnnwgGñkdéT rEmgrs;enAy:ags¶b;erobry mincaj;GñkNa ehIy k¾minQñHGñkNaEdr CabuKÁlmanEtesckþIs¶b;sux eFVIkargarGVI KWeFVIedayGnueRKaH sMedAeTArkRbsiT§PaBkñúgRbeyaCn_énGñkdéT . buKÁldUceBalmkenH CabuKÁlminRbECg CamYyGñkNa²eLIy eRBaHfaCabuKÁl)anRbECg QñHCamYyxøÜnÉgrYceRscehIy .

suxmanBIry:ag KWsuxkay nigsuxcitþ . esckþIsuxpøÚvkayenaH zítenARtwmmYyry³eBlxøI bu:eNÑaH ÉcMENkesckþIsuxpøÚvcitþvíj GaczítenA Gs;kalyUr manrhUtdl;zítenAbnþGs;mYyCÍvít eTotpg . eRBaHehtudUecñH eTIbKYrmansµartIRbúgRby½tñ kuMdUresckþIsuxpøÚvcitþ CamYynwgesckþIsuxpøÚvkay[ esaH kuM[ekþARkhaysþaykñúgkalCaxageRkay eLIy . EtebIlHbg;esckþIsuxpøÚvkay edÍm,I)annUv esckþIsuxpøÚvcitþvíj RtÚvRbjab;eFVI[qab;eTAcuH nwg )anpls¶b;RtCak; manTIBwgd¾RbéBBitR)akd .

-7-

4

-8-


7-karykQñHGMNac)abFm’ 3

kuMCYb minKYrKitkuMKit>>> mankarbnßycuHrhUtTal;Et Gs; edaykarminRbmaT .

karEdl nwgGacykQñHGMNacén)abFm’)an enaH kmøaMgEdlsMxan;bMputKWkmøaMgcitþ ebImankmøaMg citþrwgbuwgBitR)akd nwgGacykQñH)anRKb;y:ag . karEdlmnusSeyIg BüayamQb;RbRBwtþnUv GMeBIGaRkk; b¤BüayamlHbg;nUveRKÓgejónGVImYy Et Qb;min)an lHbg;mindac;enaH vaCakarKYr[GaNit RseNaHNas; eRBaHRKb;y:agEdl)aneFVI rEmgman kardågxøÜnfaCakMhus bu:EnþRtÚvGMNacén)abFm’bgçM [eFVI edayminGacTb;Tl;nwgGMNacenaH)an . esckþIsMxan;mü:ageTotkñúgkarykQñH)abFm’ b¤ykQñHxøÜnÉg)anenaH KWkarhVwkhat;eKceCos ecjBIGVIEdlKYreKceCosenaHÉg minKYremIlkuMemIl minKYrsþab;kuMsþab; minKYrb:HBal;kuMb:HBal; minKYrCYb

3 kartamcitþcg;rbs;xøÜn eTAtamEdlcitþmin )ansikSa min)anGb;rM KWCamUlehtud¾cm,génkar caj;xøÜnÉg . rIÉkarRbqaMgC¿Tas;nwgcitþcg;rbs;xøÜn [d¿eNIrCÍvítzítenAkñúgpøÚvEdlRBHFm’)ankMNt;[Et bu:eNÑaH maneKalFm’sRmab;ksagxøÜnc,as;las; nigmanTisedA enHKWCamUlehtud¾sMxan;énkarQñH xøÜnÉg .

-9-

-10-

8-minbeRmItNða

5


9-bBaØasMxan;bMputsRmab;CÍvit

FmµCatiRbRBwtþeTAtamc,ab;rbs;FmµCati min RbRBwtþeTAtamtNðaeLIy buKÁlluHtamGMNactNða rEmgCaTukç CYbnwgkarxkcitþ . sPaBéntNða KWmin RBmtamkarBit ecHEtcg;)any:agenH cg;)any:ag enaH mansPaBmins¶b;CamYynwgFmµCati . mü:ageTot sPaBéntNða KWminEmnCatYxøÜn eyIgeLIy . RsLaj;kþI cg;)ankþI minmanGVIEdl caM)ac;RtÚvpÁab;pÁúneT .

3 bBaØa)ancUleTAdågkarBiténCÍvít karBitén FmµCati minnaM[CÍvítCYbRbTHenAkñúgerOgekItTukç min suxcitþ dUcCatNðaeLIy . FmµCatiRbRBwtþeTA y:agNa bBaØadågTan;y:agenaH EdlCaehtunaM[ s¶b;citþ . bBaØadågehtuénesckþIvínas dågehtuén esckþIceRmIn ehIy)antmál;CÍvít[zítenAkñúgehtu énesckþIsuxceRmInRKb;y:ag . karQñHcitþGaRkk;rbs;xøÜnÉg)an QñHGMNac énFm’efakTab QñHkiels hamcitþmin[esBKb; nwg)abFm’ Gb;rMcitþ[mansIl manklüaNFm’ man sti manbBaØa manPaBPøWsVag enaHÉgKWCaC½yCmñH d¾RbesIr KWRbesIrCagQñHmnusSrab;lannak;kñúg smrPUmi .

ekItmkCamnusS)anTan;RBHBuT§sasna RtÚvxMrk karceRmInpøÚvcitþ minRtÚvKitrkEtkarsb,ay ehIy beNþay[xøÜnenAEtl¶g;exøAenaHeLIy .

-11-

6

-12-


10-l¥edayKuNFm’

11-ePøIgkMhwg

rUbkayrwtEts¥atl¥ Rss;sgðaeTAbu:nNa KW rwtEtCaTIRtiHriHrMBwgénmhaCneRcIneTAbu:eNÑaHEdr va bgá[ekItkielsKWkamraK³dl;GñkEdl)anemIl )an eXIj RCÜlRcbl;KRKwkKeRKg vegVg)at;bg;sti . rUb sMeLg køin rs epadæBV³ KWCaGnÞak;cab; stVelakTukkñúgesckþITukçesak karP½yxøac CemøaH nigkarht;enOylM)aklMbin . mnusSEdlekItmk manrUbrags¥atelIseK nwgfa)anl¥ naMmknUvP½BVsMNagy:agenHmYy y:ag enaHmYyk¾)an bu:EnþvaGacnaMmknUveRKaHkac KYr[ xøacpgEdr . mnusSEdlekItmksb,ay manesckþI suxkñúgCÍvít KWmnusSEdlmins¥ateBk minGaRkk; emIleBk ehIy)anbEnßmnUvPaBEdlKYr[RsLaj; KWsMxan;Rtg;esckþIl¥edayKuNFm’ nig CaGñkman buNü)aneFVITukehIy .

3 karxwgeRkaFeFVI[citþesAhµg kkrl¥k; ekþA RkhayRkvl;Rkvay nwgedkk¾minsux nwgedÍrk¾min sux enaHKWCaePøIgxagkñúg EdlekIteLIgdutbuKÁl enaHÉg . ebIminecHBnøt;vaeT vanwgdut[ekþAeral ralCaerOy²teTA EtebIBnøt;)ank¾RtCak;Casux sb,ayedayxøÜnÉg . GñkNaeKs¥b;eyIgk¾edaycuH tamBit kars¥b; )anTmøaynUvsuxPaBpøÚvkay nigpøÚvcitþrbs;eKCa eRsceTAehIy eyIgminRtÚvs¥b;RtLb;tbeTAeKvíj enaHeT eRBaHkars¥b;tb eRbóbbIdUcCakareTAGuC ePøIgtGMBIeK mkdutxøÜnÉgdUecñaHEdr . mü:ageTots¥b;eK KWs¥b;xøÜnÉgCag eRBaHeFVI esckþIesAhµg sag)abFm’[xøÜnÉg .

-13-

-14-

7


12-ePøIgBüa)aT 3

manTukç erOgenH erOgenaH TaMgEdlminmanGñkNa mkeFVITukçenaH²[eyIgpg .

Büa)aT KW KMnitKitb:g[eKvínasnUvRbeyaCn_ nigesckþIsux vaeFVI[citþekþAg¿ dUcykePøIgmkbgáat; Rtg;edÍmRTÚgrbs;xøÜnÉg TmøaysuxPaBpøÚvcitþ eFVI[ citþexÞcxÞaMRKaMRKa. eBlxøHGñkEdleyIgKitedayKMnit Büa)aTenaH eKminTaMg)andågerOgGVIpg KWeyIgekþA RkhayedayKMnuM b¤edaykarRcENneTAEtmñak;Ég. ebIeyIgcab;ePøIgKb;RKEvgeTArkGñkdéT ePøIg rEmgeqHédeyIgmun ehIyebIRKEvgeTAeKminRtÚveT ePøIgenaHÉg KW)aneqHcMeBaHeyIgEtmçagbu:eNÑaH . RBHFm’ )anTUnµaneyIg[lHBüa)aTedayemtþa eBalKW[manbMNgl¥ R)afñal¥cMeBaHGñkdéT nig[ manxøÜnÉgCa]bma . sUm,IeyIgmin[Tukçdl;eKeT EtRKb;Kña k¾manTukçeRsctamsPaBrbs;xøÜnmñak;²Ca FmµtaeTAehIy dUcCaxøÜneyIgG‘ÍcwgEdr EdlecHEt -15-

13-karEsVgrkesckþIsux 3

8

karEsVgrkesckþIsux EdlKYrtiHedolk¾man EdlKYrsresIrk¾man . karEsVgrkesckþIsuxedÍm,IxøÜnÉg edaykar bgáTukçP½y[dl;GñkdéT CakarEdlKYr[tiHedol . karEsVgrkesckþIsuxedÍm,IxøÜnÉg edaymin bgáTukçP½y[dl;GñkdéT Cakic©EdlKYr[sresIr . cMENkkarEsVgrkesckþIsuxedÍm,IxøÜnÉg edaykar[suxdl;GñkdéT KWKYr[sresIrpg eRtkGrpg nigKYr[eKarBpg . -16-


14-RbedAmnusS 3

15-emtþaFm’ 3

mnusSeyIgedayRbRktI KWmincUlcitþ[GñkNa RbedAeLIy rwtEtmincUlcitþ[GñkNamkR)ab;faxøÜn eFVIGVIxusenaHeTAeTot . eRBaHehtudUecñaH víFIEdll¥ kñúgkarRbedAmnusS KWkarRbedAedaymin[eKdågxøÜn faeyIgTUnµaneRbónRbedAeK mü:ageTotvíFIGb;rMTUnµan Edll¥CaTIbMput KWkareFVIxøÜnCaKMrUl¥[eKemIl .

emtþaCaKuNFm’kñúgdYgcitþEdll¥itl¥n; nig Rss;s¥at R)ascakesckþIekþARkhay bu:EnþcMeBaH esckþIRsLaj;víj minfaRtCak;l¥ÚkeTAbu:nNaenaH eLIy varEmgbgáb;nUvesckþIekþARkhay jab;j½r nig karP½yxøacedayRbkarepSg² . mnusSEdleyIgRsLaj; eyIgrEmgCYyeK TaMgkñúgeBlEdleK)ansux nigTaMgkñúgeBlEdleK )anTukç EtcMeBaHmnusSEdleyIgmanemtþaeTArkvíj eyIgnwgCYyeKkñúgkrNIEdleKmanTukçEtbu:eNÑaH . eyIgminGacnwgdak;citþ]ebkça)aneLIy enA eBlEdlmnusSCaTIRsLaj;rbs;eyIg mannUvTukç eTasP½yvíbtþiGVImYyenaH EteyIgGacdak;citþ]ebkça )ankñúgerOghYsvís½y eTACamYynwgmnusSEdleyIg manRtwmEtemtþa minRcLÚkRcLMedayraK³enaH .

¾ r bNÐitKYrtmál;xøÜnÉg [taMgenAkñúgKuNdsmKY CamunsincaMRbedAGñkdéTCaxageRkay eTIbminlM)ak . FmµbT GtþvKÁ

-17-

9

-18-


sUm,IeyIgkMBugQWedayeraKpøÚvkayGVImYy k¾ eyIgGacseRmc)annUvesckþIsuxpøÚvcitþEdr eRBaH eyIgQWEtmñak;eyIg edaykarQWenH minEmnCaGMeBI ebotebondl;GñkNa²eLIy . eTaHbIeyIgRklM)aketaky:ak b¤TTYlGkusl ví)akepSg²y:agNak¾eday sRmab;eyIgmñak;minCa GVIeLIy kuM[EtmnusSstVdéTmanesckþITukçedaysar eyIg . eyIgekItmkkñúgelakenH )anRtwmEtmin ebotebondl;mnusSstVdéT vaRbéBNas;ehIy ebI )anbEnßmTwkcitþemtþa R)afña[sBVstV)anesckþIsux eTotenaH KWrwtEtRbéBéRkElg CÍvítrEmgrs;enACa sux mancitþs¶b; .

esckþIRsLaj; mansPaBrIkrayePøItePøIn enAeBlEdlsmtambMNg seRmc)antamraK³ rYc ehIyrEmgTukçesake)akxøÜne)akR)aN enAeBlxk citþ b¤RBat;R)as EtemtþaKWCasPaBRss;Rsay Tn;Pøn;éndYgcitþ EdleBjeTAedaykarR)afñal¥cMeBaH GñkdéT nigCacugeRkaykñúgerOghYsvís½y emtþak¾Ca bc©½yén]ebkça eRBaHfastVelakrEmgRbRBwtþeTA tamkmµrbs;xøÜnÉg .

16-suxeRBaHminebotebonGñkdéT 3 RBHsmµasm<úT§RTg;Rtas;sEmþgfa « kiriya sRgÜm KWkarminebotebondl;stVTaMgLay naMmknUv esckþIsuxkñúgelak » . -19-

-2010


18-suxeRBaHminekItTukç

17-[GP½yCanic© 3

3 eyIgEtgEtekItTukçminsuxcitþkñúgerOgepSg² enHmkBIeyIgTmøab;EsVgrkesckþIsuxBIrbs;xageRkA cMeBaHrbs;EdleyIgeBjcitþ eRBaHehtudUecñH eTIb eyIgeKcminrYcBIkarTas;citþ CaTukçeTamnsShñwg Ég . tamBit ebIeyIgeronGb;rMmin[citþekItTukç ehIy KWCaesckþIsuxeRsceTAehIy EdlCaesckþI sux edaymincaM)ac;EsVgrkBIrbs;EdleBjcitþCa xageRkAenaHeLIy .

kar[GP½y CaesckþIl¥mYyd¾caM)ac;Nas; kñúgkarsmaKmCamYynwgmnusS eRBaHmnusScMnYn eRcInEdlEtgEtmankarxVHxatnUvcMNucenH cMNuc enaH eBalKWenAmankMhus edaycMeBaHmnusSEdl rs;enAkñúgkamtNða KWBitCaminxVHnUv»kasénkar PøaMgPøat;eLIy . ebIeyIgtaMgcitþesBKb;smaKmCamYynwgGñk Na² ehIyenaH eyIgRtÚveRtómxøÜnCanic©edÍm,Inwg[ GP½y ebImindUecñaHeT eyIgminGacesBKb;CamYy GñkNa)aneLIy . mnusSxøHmankMhusRtwmEtbnþic bnþÜcbu:eNÑaH ebIeyIgkan;ykCaerOgFM eyIgnwgEbk mitþ swgCamitþl¥eTotpg . -21-

karminekItTukç CasuxéRkElg

11

-22-


karRbRBwtþGaRkk;ebotebonKña nigminmanP½yBIGñk déTdeNþImykeLIy . GMNacénKuNFm’ rEmgeFVI[éf¶ Ex qñaM TaMgGs;kñúgCÍvít eTACa éf¶ Ex qñaM l¥TaMgGs;sRmab; GñkEdlmannUvKuNFm’enaH . CaBiessbMput KWGMNacénKuNFm’Gackm©at; bg;sRtÚvkñúgxøÜnKWkielsEdlCaeménesckþITukç)an.

19-GMNacénesckþIl¥ 3

esckþIl¥manGMNacsMxan;d¾éRkElgkñúgxøÜn mnusS eFVI[CaTIeKarBelIktemáIgrbs;mnusSTaMgLay . rwtEtmaneRcIn b¤rwtEteRbIeRcIn KW rwtEtl¥ nigCaBiess KWminmanGñkNamkTmøay)an . É cMENkxøÜnÉgvíjk¾rEmgsb,aycitþ manesckþIsux kñúgCÍvít EdlCaplRtÚveXIjc,as;kñúgbc©úb,nñTan; EPñk . rIÉGñkdéTEdlmanTMnak;TMngesBKb; k¾)an suxRtCak;RsÜleRkammøb;énKuNFm’pgEdr . sUm,IminmankarGYtGag nigmincaM)ac;mankar niyayeXasna bbYl[GñkNa²mkrab;Gan k¾ esckþIBiténKuNFm’enaH² manR)akdénxøÜnÉgEdr . KuNFm’CaGMNacd¾rwgmaM nigzítefryUrGEgVg min caM)ac;RbECgdeNþImBIGñkdéT minmankarcuHTuneday -23-

20-mnusSKYrdl;karhVwkhat; 3

12

mnusSEdlKYr[eKarB KWmnusSEdlbMeBjtY naTIrbs;xøÜnd¾y:agl¥CaTIbMput mankareGIeBIykcitþ -24-


21-karsikSaEdll¥Bit 3

Tukdak;cMeBaHGñktUcTab TaMgkiriyamaryaT TaMgvaca nigTaMgTwkcitþ . mnusSEdlKYr[sresIr KWmnusSEdl)aneFVI nUvRbeyaCn_[dl;xøÜnÉg nigsgÁm s½kþismkñúgPaB énxøÜnCamnusSEdlCaGñkmancitþRbesIrx<g;x<s; . mnusSEdlqøatkñúgkarniyay KWmnusSNa Edlniyaymin[Tas;RtecokénGñksþab; niyay[ eKsb,aycitþ manesckþIsuxenAeBlEdleK)an sþab;B¤ minniyayelIktemáIgxøÜnÉg ehIybg¥ab; beg¥anGñkdéT . mnusSEdlecHGt;Fn;cMeBaHBakü smþIGñkdéT KWmnusSEdlminekþARkhaycitþ enAeBl Edl)ansþab;B¤BaküGaRkk;eRKatRKatBIGñkdéT Ca GñkrkSacitþ)anedayl¥ minTTYlykGarmµN_xag eRkAmkTmøaynUvesckþIsuxs¶b;éncitþrbs;xøÜneLIy.

karsikSaEdll¥Bit KWkarRbRBwtþl¥tamEdl )ansikSaecHdågmkenaHÉg RBmTaMgkarnaMyknUv cMeNHdågenaH mkeRbI[ekItCaRbeyaCn_dl;sgÁm. mü:ageTot buKÁlEdlmankarsikSaedayl¥ enaH KWRtÚvsm,ÚN’eTAedayKuNsm,tþiTaMgpøÚvelak TaMgpøÚvFm’ eBalKWmancMeNHdågkñúgkargarGaCÍB edÍm,Irs;enA[)anl¥kñúgelak nigCaGñkmansIlFm’ edÍm,Irs;enACasuxedaykarminekþARkhaycitþ RBmTaMgCaKMrUd¾l¥énbrivarCn nigGnuCneTotpg .

-25-

-26-

kargarsucritCakargarmankitiþys R)ascakP½ynigeBorevra .

13


22-edÍmeQI 3

edÍmeQIBwgxøÜnÉgCamun RbwgERbgtaMgEtGMBI RKab;BUCtUcmYyrhUtdl;FM rYcehIyeTIb)anCaTIBwg [dl;GñkdéT . FmµCatimnusSeyIgk¾dUcKña KWGac RbwgERbgCYyxøÜnÉg hVwkhat;Gb;rMTUnµanxøÜnrhUt Tal;Et)andl;nUvesckþIseRmc eFVICaTIBwgénxøÜnÉg )an rYcehIyk¾)aneFVICaTIBwg[dl;GñkdéTdUecñaHEdr. mnusS nig stVTaMgLay suT§Et)anTTYlnUv RbeyaCn_sn§wksn§ab;GMBIedÍmeQI rab;taMgEtBIeRKÓg esøókdNþb; TIRCkenAGaRs½y fñaMEkeraK Gahar briePaK rhUtdl;eRKÓgeRbIR)as;epSg²rab;muxmin Gs; . mnusSeyIg ekItmkedÍm,IsagxøÜnÉg[Ca RbeyaCn_dl;mnusSpgKña nigstVelakTaMgLay . mnusSRtÚvecHTUnµanxøÜn RbwgERbgsikSaRsavRCav [

dUcCab£seQIcak;cuHeTAkñúgEpndÍ júaMgedÍm[FM nig maMmYnrwgbuwgl¥ RTaMRTcMeBaHxül; cMeBaHkemþAéf¶)an. mnusSeyIgebIminrwgbuwgeT luHdl;FMeLIg k¾ CamnusSTn;exSaynwgdYlrlM)anedaygay enAeBl Edl)anCYbCamYynwg]bsKÁepSg² KWCaGñkbraC½y caj;CÍvítxøÜnÉg . søwkeQI enAeBlEdlFMeBjTI k¾rEmgpøas;bþÚr BIBN’exovébtgmkCaBN’elOg ehIyk¾RCúHcuHmk elIEpndÍ RtLb;køayeTACaCÍ . mnusSeyIgk¾nwgdl; PaBmineTogénCÍvít ekIt cas; QW ehIyk¾søab;RBat; R)asKñaeTA . søwkeQITuMRCúH edÍm,I[søwkfµÍduHbnþ y:agNa mnusSeyIgkaldl;eBlehIy k¾RtÚvcak elakeTA edÍm,I[mnusSekItmkeRkay²bMeBjkic©kar Cabnþk¾y:agenaHEdr . RKb;y:agmankarERbRbÜlCa nic© [EtCasgçarFm’ . edÍmeQIRTaMenAhaléf¶ halxül; hal

-27-

-28-

14


karedÍrkñúgéRB kEnøgxøHRtÚvCYbnwgbnøa kEnøg xøHmanreNþA b¤RtÚvCYbnwgéRBsþúk RBmTaMgGacman ]bsKÁBIstVsahavepSg² . ebIeyIgrvl;Etkab; bnøa qáaréRB lubreNþA[esµI nigsmøab;stVsahav [Gs;enaH eyIgR)akdCaeTAmindl;TisedAeLIy . tamkarBit kñúgsgÁmmnusSeyIgenH man reNþAcRmÚg nigbnøaCaedÍmsn§wksn§ab; EdlraraMg d¿eNIrpøÚvénCÍvítrbs;eyIg CaerOgrMxancitþ[Kit kgVl;RKb;eBlevla . ebIeyIg)anyl;dågeday RbéB BicarNatamehtuplénsPaBkarN_ eyIg nwgkMNt;dågnUv]bsKÁTaMgenaH eBlxøHeyIgGac lub)an k¾KYrlubeTA ebIsesor)an KWRtÚvEtsesor eTA[put >>> .

ePøóg edÍm,ICamøb;dl;BYkmnusSstVTaMgLay . mnusSeyIgeBlxøHk¾RtÚvRBmlM)akEdr edÍm,IeFVICa CRmk[dl;GñkdéT . edÍmeQICaFmµCatimanenA[mnusSeyIgsikSa erobcMd¿eNIrCÍvít[manRbeyaCn_Bit² . KYremIledÍmeQICatYy:ag )anCaP½sþútagdas;etOncitþ edÍmeQIRTaMekþARTaMxül;Bit TukdUcCamitþ[TIRCk .

23-karedÍréRB 3

d¿eNIrCÍvítrbs;mnusSeyIg dUcKñanwgkaredÍr éRB edÍm,I[)andl;eKaledA eyIgRtÚvEtyl;dågnig qøatpg . -29-

15

-30-


24-mnusSsøwkeQIRCúHnigmnusSpáay 3

LMRKb;Ebby:ag eRcIneTAedaykarRbECg elµaP elaPln; nigBüa)aTebotebon . mnusSEdlGacbgÁab;xøÜnÉg [zítenAkñúgpøÚv Edleq<aHeTArkTisedAénesckþIseRmc)an KWmnusS EdlecHKit manstibBaØa mankarBüayam Gt;Fn; RbRBwtþeTAtamKnøgpøÚvénsb,úrsTaMgLay . mnusSpáay KWCamnusSEdleFVI[xøÜnÉg nig sgÁmmanesckþIsuxs¶b; manlkçN³pÞúyTaMgRsúgBI mnusSsøwkeQIRCúH . \LÚvenH GñkCamnusSEbbNaEdr ?

mnusSxøHeRbóbbIdUcCasøwkeQIRCúH eRscEt xül;bk;eTAxagNa k¾eTAxagenaH minmanTisedAén CÍvítBitR)akdeLIy mnusSEdlmansPaBEbbenH KW maneRcInenAkñúgelak . mnusSxøH eRbóbbIdUcCapáay EdledÍreTA tampøÚvrbs;xøÜn man]tþmKtinigd¿eNIrCÍvítBitR)akd mnusSdUcenHmanticenAkñúgelak bu:EnþeRcInEt)an CYbRbsBVnUvesckþIseRmcd¾FMeFg nigCaTIeKarB rab;GanelIktemáIgénBBYkCnkñúgelak . ebIeyIgminGackMNt;d¿eNIrénCÍvítrbs;eyIg )aneT sgÁmhñwgÉgrEmgkMNt;[eyIgedÍrtam man CÍvítbeNþayeTAtamxül; KWelakFm’ EdlR)ascak TisedA eRBaHfakñúgsgÁmmankarRcbUkRcbl;lay-31-

eFVIGVIeTAtamEttNða nwgCYbesakamhaxVayxVl; eFVIGVIeTAtambBaØayl; nwg)anGs;xVl;sl;Etsux .

16

-32-


25-Kum<b£sSI 3

ebIniyayGMBIRbeyaCn_víj b£sSIman RbeyaCn_dl;kareRbIR)as;eRcIny:agNas; dUcCa k,Ún rnab bMBg;Twk køak; beg¥ag bgÁÍ erag rnÞa CaedÍm . mnusSeyIgekItmk k¾KYrEtCamnusSEdlman RbeyaCn_dl;GñkdéT RtÚvsikSaGMBIFmµCatiEdlman RbeyaCn_kñúgelak nigRtÚvKitfa « GatµaGjkMBug eFVIGVI » .

edÍmb£sSIduHCu¿KñaCaKum< eyIgGacsikSaBIkar RBmeRBógKñakñúgsgÁm xül;bk;minrlM eRBaHCYyTb; Kña . edÍm,IkarRBmeRBógKña eyIgRtÚvecH[témø [ kitþiysdl;GñkdéT b¤k¾[nUvGVI² EdlGaceFVI[Gñk déTmanTwkcitþ lµmnwgesµaHRtg;rkKña)an . Kum<b£sSI rEmgmanbnøaB½T§Cu¿víjKl;xageRkam CaRbeyaCn_karBarxøÜn min[eKcUlmkkab;Tmøay )anedaygay nigkarBarTMBaMgrbs;xøÜn . mnusS eyIgk¾dUcKña RtÚvecHrebobkarBarxøÜn karBarRTBü sm,tþi rkSavgSRtkUlTukkñúgesckþIéføfñÚr nigrkSanUv GVI²eTot tamEdlRtÚvEfrkSa . karEfrkSa nigkarBar enHKWCasµartIRbúgRby½tñ RbRBwtþeTAedayesckþImin RbmaT minEmnCakarhYgEhg Rbkan;maMeRBaHesckþI vegVgenaHeLIy . -33-

b£sSIGagbnøakarBarxøÜn R)aCJGagc,ab;k,ÜnkarBarxus b£sSIEbkKum<TMBaMgduH samKÁIKñars;EbkKñasøab; .

17

-34-


26-dYgRBHGaTitü 3

Gs;kmøaMg ehIytaMgnaMKñasRmaksRmanþ . TIbMput RBHGaTitük¾GsþgÁtrlt;cUlkan;vaMgnnénraRtI . kic©kargaréndYgRBHGaTitü 12 em:agenaHxøaMg køaéRkElgNas; sUm,IkaredÍryWt ¬edÍryWtenHeBal edaysnµti tamkaremIleXIj ¦ bu:EnþnwgFwgmaMmYn mankmøaMgxøaMgmhima . mnusSeyIgKitemIl[l¥cuH dYgRBHGaTitüEt mYydYg k¾manerOg[Kit [BicarNaeRcInEpñkeRcIn Rbkar . enAkñúgkargarEdlmanreboberobry sag RbeyaCn_[seRmcy:agFMeFg KWminRbjab;Rbjal; kBaäk;kEBaäg mincitþekþAeFVIGVIrmuaMgrem:akenaHeLIy bu:EnþRTRTg;kmøaMgd¾xøaMgkøarwgbuwgmaMmYn . RBHGaTitümankemþAeFVIGVI[s¶ÜthYtEhg y:ag Na karbdíbtþiFm’k¾rEmgBüayamdutnUvkiels[Gs; eTAdUecñaHEdr .

-35-

-36-

kñúgbNþaFmµCatiTaMgLayEdlmanvíBaØaNnig Gt;víBaØaNkñúgelakeyIgenH suT§Et)anTTYl\T§iBl GMBIRBHGaTitüTaMgGs;. RBHGaTitümankmøaMgGanuPaB d¾éRkElg bgá[man\T§iBlepSg²ekIteLIg dUcCa karRbRBwtþeTAénrdUvkal karceRmInFMFat;énmnusS stV tiNCati rukçCatiCaedÍm TaMgGs;enHsuT§EtRtÚv )anTTYlBIkmøaMgkargarénRBHGaTitüedayBit . RBHGaTitücab;epþÍmrHBITisxagekIt eFVId¿eNIr yWt²snSwm² bu:EnþnwgFwgmaMmYnNas; . beBa©jrsµI sVagRsLH kemþAenARsTn;eBlRBwkRBlwm júaMg elakenH[Rss;bs; . luHdl;éf¶x<s;rhUtRtg; k¾ bEnßmkemþAxøaMgeLIg² rYcehIyk¾Føak;cuH eFVId¿eNIr eq<aHeTATisxaglic luHdl;eBll¶ack¾RtCak; fy cuHnUvkemþA RtÚvKñanwgmnusS EdleFVIkarht;enOy 18


RBHGaTitükm©at;nUvPaBggåt cMENkGñkbdíbtþi Fm’rEmgkm©at;nUvGvíC¢a . RBHGaTitüGENþtkñúglMhGakas mankic© sMxan;Nas;cMeBaHelakenH y:agNa eyaniesamnsikark¾Binitü BicarNanUvsgçarelakerOy²y:ag enaHÉg . RBHGaTitümanrsµIedayCu¿víj ÉGñkbdíbtþiFm’ víj k¾manGarmµN_énRBHkmµdæanedayCu¿víjEdr eBal KWbBaØadågGarmµN_Cu¿víjCÍvít . RBHGaTitü júaMgelak[RbRBwtþeTA TaMgstVelak TaMgFmµCatiEdl\tmanvíBaØaN y:agNa mnusSeyIg ekItmkk¾KYrEteFVIRbeyaCn_[dl;elak enH ebImin)aneRcIn k¾Kg;EtxøH²Edr . mü:ageTot CÍvítdUcRBHGaTitüEdlRBHGaTitü minmankarQb;enAmYykEnøgeLIy kalmanBnøWrsµI ehIy k¾rHx<s; x<s;ehIyk¾Rtg; rYck¾resol TIbMput

lic)at; Gs;BnøWrsµI GñkNayMERskGgVrkr[Qb; es¶ómenAy:agNa k¾minsþab;karGgVrrbs;GñkNa eLIy . RBHGaTitüeTobnwgGsþgÁt )anbgðajnUvPaB s¥at EdlnaM[GñkpgTaMgBYgrIkraykñúgkaremIl cMENkkarGsþgÁténCÍvítvíj etIeyIg)anTukesckþIl¥ y:agNa[elakenH .

-37-

-38-

dYgsuriyabMPøWenAeBléf¶ cnÞeBjbUN’mIbMPøWeBlyb; RBHFm’l¥Nas;PøWxøaMgelIslb; TaMgéf¶TaMgyb;km©at;emaha .

19


27-dYgRBHcnÞ RBHcnÞxagexñIt rEmgceRmInedayrsµI manBnøW xøaMgeLIg² y:agNa CnRbúsRsIKb,IjúaMgrsµIénCÍvít [ceRmIndUcRBHcnÞxagexñItEdr eBalKWjúaMgKuNFm’ [mankarceRmInx<s;eLIg² . RBHcnÞCaGFibtIelIBYkpáayTaMgLay eday BnøWrsµImkelIEpndÍ y:agNa buKÁlKb,IRbRBwtþxøÜn[ CaGFibtI KWCaFMedayqnÞaFibtICaedÍm R)afñanwg km©at;bg;nUvkiels dUecñaHEdr . RBHcnÞrEmgR)akd[eXIjkñúgevlaraRtI éf¶ eBjbUN’mI raRtIkan;Ets¶at; yb;kan;EteRCA emX RsLH BnøW rwtEtc,as; GakasFatuRtCak; esckþIenH y:agNa smdUcRBHBuT§]Tanfa « esckþIs¶b;s¶at; rbs;GñkEdleRtkGrkñúgTIs¶at; CaGñkmanFm’)ansþab; ehIy BicarNaeXIjnUvFm’ naMmknUvesckþIsux kiriyaminebotebonKWkiriyasRgÜmcMeBaHstVTaMgLay

naMmknUvesckþIsuxkñúgelak » . manRBHBuT§dÍkaepSgeTot RBHGgÁRTg;Rtas;fa « buKÁlNaRbmaTBIeBlmun luHdl;eRkaymkCa buKÁlminRbmaT buKÁlenaH rEmgjúaMgelakenH [PøWsVag dUcRBHcnÞecjputBIBBk » b¤mü:ageTotfa «buKÁlNaeFVI)abBImun luHdl;eRkaymkCaGñkbiTnUv )abenaHedaykusl buKÁlenaHrEmgjúaMgelakenH [PøWsVagdUcRBHcnÞecjputBIBBk » dUecñHCaedÍm . RBHcnÞmanrsµICaeRKÓglMG GñkbYsRTg;Fm’ manlm¥edaysIl . RBHcnÞjúaMgCnTaMgLay [rIkraysb,ay kñúgBnøWrsµI rIÉCnRbúsRsIjúaMgGñkdéT[eRtkGrnwg kargarrbs;xøÜn . RBHcnÞbMPøWminerIsd¿bUlpÞH eTaHbIPUmiRsúk TIRkúgCnbT y:agNa GñkceRmInemtþarEmgpSay emtþaeTAedayminerIssBVstV k¾y:agdUecñaHEdr .

-39-

-40-

20


28-mhasmuRT 3

mhasmuRTminenArYmCamYynwgsaksB ebI mansaksB rlkEtgnaMmkecalelIRcaMg y:agNa buKÁll¥ rEmgminenArYmCamYynwgkielseRKÓgesAhµgmanelaP³ eTas³ nigemah³ CaedÍmeLIy k¾ y:agenaHEdr . mhasmuRT RTRTg;rkSaTuknUvrtn³eRcInRbkar manEkvmukþa EkvBiTUrü EkvRbBal Ekvplik masnig R)ak; .l. rEmgrYbrYmTuk min[x©at;x©ayrat;rayeTA xageRkAeLIy k¾dUcCaRBHGriybuKÁlEdlRTRTg;nUv rtn³KWKuNvíessepSg² manstib,dæan 4 CaedÍm rhUtdl;mKÁplCaelakutþr ehIyrkSaTukenAxagkñúg min[pSBVpSayeTAxageRkAedayGMnYtGYtGageLIy. mhasmuRT rEmgCaTIenAénstVFM² nig GmnusSepSg² manBBYkeTvtaCaedÍm mann½yEdl

KYr[sikSaRtg;EdlfamnusSl¥ rEmgCaTIenArYmeday klüaNmitþsMxan;² CamitþEdl)anRTRTg;nUvKuN mankarR)afñatic mansenþas ecHxµasex<Im)ab nig mannUvsIlCaTIRsLaj;CaedÍm . mhasmuRT EtgmanTwkfµÍ²hUrcUlral;éf¶ edayTenøtUcFMTaMgLayrab;minGs; RBmTaMgTwkePøóg BIelIFøak;cuH sUm,Idl;emø:aHk¾min)anknøgRcaMgénmha smuRTeLIy enHtamRbRktIFmµta y:agNa savk½ rbs;RBHsmµasm<úT§ CabuKÁlR)afñanUvesckþIbrisuT§ k¾ minRbRBwtþknøgnUvsikçabT eRBaHehtuénlaP ys sresIr sux b¤eRBaHehtuénCÍvítenaHeLIy k¾y:ag enaHEdr . mhasmuRT minecHeBjeTAedayTwkEdlhUr cUlral;éf¶ k¾manesckþIdUcCabuKÁlEdlmanCatiCa bNÐit rEmgminecHEq¥tkñúgkarsþab;nUvRBHFm’EdlCa BaküeRbónRbedArbs;RBHCínRsIeLIy .

-41-

-42-

21


29-EpndÍ 3

Fmµ³ KWFmµCati)anbeRgónnUvesckþIBit [ eyIg)ansikSaRKb;eBlevla RtÚveTAtamRBHFm’Edl RBHBuT§brmRKÚRTg;Rtas;sEmþg . PikçúNamancitþesµIedayEpndÍ eRbobdUcCa ssrexOn maneKalC¿hrrwgbuwg manvtþRbtibtþil¥ mankielsdUcCaPk;eTAR)asehIy dUcCaTenøEdl minkkrl¥k;y:agenaHÉg minmanRsLaj; minman s¥b; . sgSarvdþTaMgLaynwgminmandl;PikçúEdl maneKalC¿hrrwgbuwgy:agenHeLIy .

GñkNa² dak;cuHTmøak;ecalnUvrbs;s¥at b¤ mins¥aty:agNa EpndÍk¾rEmgenAes¶ómmansPaB esµI²Canic© minmankarRsLaj; b¤s¥b;eLIy k¾dUcCa mnusSEdlmancitþ)anGb;rMTUnµanehIy rEmgminman nUvGakareLIgcuH KWminRsLaj;mins¥b;cMeBaHGarmµN_ l¥ b¤minl¥enaHeLIy . EpndÍrEmgRTRTg;nUvGVI²sBVy:ag dUcCapÞHsMEbgTIkEnøg edÍmeQI éRBPñM TenøsmuRT nigmnusS stVCaedÍm edayminmankarx¢ilRcGUsNamYyeT k¾ dUcCakarminx¢ilRcGUsénmnusSl¥ BüayambMeBj nUvkrNIykic©d¾RbesIrTaMgLay eTAtamtYnaTIrbs; xøÜn nigCamnusSEdlmansmtßPaBx<s; GacCaTI GaRs½yenA énmnusSstVTaMgLaydéT)any:ageRcIn eTotpg . -43-

FmµbTGrhtþvKÁ

F¶n;ENnnwgFwgdUcEpndÍ minmanCab;GVIdUcGakas s¶b;es¶ómRtCak;EsnRsLH KWsuxBitNas;citþGb;rM .

22

-44-


30-Twk 3

TwkQb;es¶óm nwgesµIeTAtamRbRktIrbs;xøÜn minl¥k; KWføas¥atCanic© kñúgn½ysikSaGb;rM[mnusS eyIg s¶b;es¶ómRbRBwtþesµIkñúgkuslkmµbf man maryaTs¥atbrisuT§ tamsPaBrbs;xøÜnCaRbRktI min niyay[mankarkkrl¥k;citþxøÜnÉg nigGñkdéTkñúg erOgGVI²eLIy . TwkmanRbRktIFmµtarbs;xøÜnKWRtCak;esµµICanic© k¾dUcCamnusSEdlsm,ÚN’edayemtþa xnþI esarc©³ GvíhigSa manRbRktIEsVgrkRbeyaCn_TMnukbRmúg nig manesckþIGnueRKaHdl;sBVstVTaMgLay . Twk rEmgCRmHnUvrbs;EdlesµakeRKak[s¥at eTA)an KW)andl;mnusSEdlenAkñúgTINa² rEmgeFVI kic©EdlCaRbeyaCn_dl;BBYkCn RKb;ePT RKb;zan³

lagCRmHnUvGarmµN_minl¥ [)aneTACaGarmµN_s¥at citþs¥at dl;GñkRKb;Kña nigmanCÍvítRss;bs; . TwkCavtßúEdlCaTIRtÚvkary:agcaM)ac;bMput én mnusSstVRKb;Kña enHeRbób)annwgmnusSEdlbdíbtþi xøÜn[CaTIR)afñaénstVelak CaTIeKarB CaTIRsLaj; énGñkRKb;KñadUecñaHÉg . Twks¥atbrisuT§ minnaMmkCatiBisBul[dl;rUb kayénGñkEdlGaRs½ynwgxøÜneLIy KW[seRmcEt RbeyaCn_ dl;GñkEdlRtÚvkarbriePaKCaedÍmbu:eNÑaH y:agNa mnusSbrisuT§ rEmgminbgánUvCemøaHvívaT Tas;ETg minRcENnQñanIs caMEtcab;eTaskMhus énGñkdéTenaHeLIy minRbRBwtþTuc©ritedaykayvaca citþ manEtRbRBwtþnUvRbeyaCn_suxdl;GñkNa²Edl RtÚvkarxøÜn cUlmkesBKb;GaRs½ynwgxøÜnEtmü:ag bu:eNÑaH y:agenaHÉg .

-45-

-46-

23


31-ePøIg 3

minx¢ilminrYjra ehIyk¾minraymayBIkic©kartYnaTI rbs;xøÜn k¾y:agenaHEdr . ePøIgkm©at;bg;nUvPaBRtCak;rga dUcKñanwgkar RbRBwtþFm’rEmg)annUvPaBkk;ekþA )annUvTIBwg R)ascakP½y minmanesckþITukçesak GaeLaHGal½yGVI eLIy bIdUcnagbdacaraEdl)annUvPaBkk;ekþAkñúg RBHsasnadUecñaHÉg . ePøIgmanPaBPøWsVag km©at;bg;nUvPaBggåt Ca karbBa¢ak;Bit²dl;BnøWénbBaØa EdlminmanBnøWGVI eRbóbesµIeTotpg eRBaHBnøWénbBaØaGackm©at;nUvPaB ggåt KWGvíC¢a)an .

CaFmµtarbs;ePøIg rEmgdutnUvrbs;TaMgBYg[ eqHexÞcxÞI y:agNa karsikSaRbRBwtþbdíbtþi KWCaePøIg dutnUvkielsk¾y:agenaHEdr dUecñHeTIbBuT§bris½T eyIgRtÚvbgáat;ePøIgkusl[)andl;RBm [eqHtKña Canic© rhUtdl;)anseRmc rYcputBIesckþIesAhµg. ePøIgBuMecHkruNa GaNitRseNaHdl;esµA dl;Gus rhUtdl;pÞHsMEbgéRBRBwkSaeLIy k¾dUcCa GñkRbRBwtþFm’ rEmgminGaNitkielsdUecñHEdr KWfa RtÚvEtdutkemÞcecaledayePøIg KWjaN )andl; víbsSnajaN nigmKÁBaØaN . ePøIgecHEtBIeqH kalebImanGVIRtÚveqH ePøIg minjejIt minrYjraeLIy y:agNa kartaMgcitþ bdíbtþiFm’KWRtÚvEt[BitR)akd bMeBjkic©[hµt;ct; -47-

BnøWGVIesµIedaybBaØaminman

24

-48-


32-xül; 3

xül;bk;naMykkøinpáaRkGUbGb;eBjsYn]Tüan mann½ydUcCaGñkR)afñaesckþIbrisuT§énsIl k¾rEmg BüayamRbRBwtþxøÜnedayesckþIsRgÜm eRBaHesckþI BüayamsRgÜmenaHÉg k¾rEmgbk;pSaynUvkøinsIl EdlRkGUbelIskøinénbuböCatiTaMgLay[sayPay rhUtdl;zanéneTvta . xül;bk;pat;eTAmk edayR)ascakTIenA GaRs½y minGal½y minsþayTINa² manesckþIdUc CaRBHeyaKavcrEdlminGal½yTIkEnøg minhYgEhg Gavas minCab;nwgRtkUl b¤buKÁlNa² dUecñaHEdr .

xül;rEmgbk;pat;nUvkøinRkGUbénpáaeQIkñúgéRB eFVI[RkGUbQ¶úyQ¶b;kñúgéRBFM y:agNa RBHeyaKavcr rEmgeRtkGrkñúgesckþIBüayamrbs;xøÜn RbRBwtþ eTAkñúgéRBEdlmanpáaeQIRkGUbd¾brisuT§ KWvímutþiFm’ k¾y:agenaHEdr . xül;BüúH rEmge)akbk;eFVI[dYlrlMnUvedÍmeQI TaMgLay )ak;Emk)ak;edÍm relIgb£s ebuIgTaMgKl; sNþkTaMgb£sEkv y:agNa cMENkGñkR)arB§nUv esckþIBüayam rEmgBicarNaeTAkñúgdgéRBKWsgçarFm’ ehIykm©at;bg;nUvkiels relIgTaMgb£sKl; KW GvíC¢a dUcKñanwgxül;BüúHdUecñaHEdr . xül;rEmgbk;pat;eTAkñúgGakas KWdUcCaRBH GriybuKÁl Edl)aneFVIcitþ[Rtac;eTAkñúgelakutþrFm’ dUecñaHÉg . -49-

rbs;)anTeTKWcas;Cra rbs;RbwgrkRKb;KñaKWKuNtémøénCÍ vít .

25

-50-


33-Gakas 3

GakasminmanTak;Cab;nwgGVI kñúgn½yeRbób GMBIGñkbdíbtþiFm’ minmanblieBaF kgVl;Cab;C¿Bak; nwgRtkUl b¤GavasCaedÍmdUecñHEdr . GakasminmanzítenAkñúgsMNuMrUb y:agNa GñkbdíbtþiFm’ceRmInvíbsSnarMlt;esckþIRbkan;kñúg bBa©kçn§ rEmgCaGñkminzítenAkñúgelakenH minzít enAkñúgelakdéT eBalKWputcakPBbI y:agenaHÉg.

GakaseKminGaccab;kan;)an kñúgn½yeRbób GMBIGñkbdíbtþiFm’ eFVIcitþ[dUcCaGakas min[kiels cab;kan;GaRs½yenA b¤RbLak;esAhµgeLIy . GakasCaTIRtac;eTAénbkSabkSI dgéRBCaTI enAénRmwKa TenøsmuRTCaTIenAénmcäa sgçarCaTIenA énéRtlkçN_ Gnic©M TukçM Gntþa . víbsSnarEmgRbRBwtþeTAkñúgsgçarFm’ dUcCa Gakas EdlCaTIRtac;eTA éntabsb££sIGñkmanb£T§i dUecñaHEdr . GakasrkTIbMputminmaneLIy kñúgn½yeRbób GMBIGñkRsLaj;sIl rEmgmansIlminmanTIbMput edaylaP edayys edayjati edayGvyv³ nig edayCÍvítdUecñaHÉg . -51-

suxelakIy_ suxFmµa cg;eKcTukç eronFm’ehIy

26

)anGVI² RKb;evla kuMsRmúk kuMRBegÍy

-52-

RtwmmYyRKa rhUteRtIy eroWgekokekIy RtÚvecHERkg .


34-éRB 3

CaTIesBGaRs½yénRBHGriyPikçúdUecñaHEdr .

éRBeRCAminmanpøÚveTAmky:agNa Gñkbdíbtþi Fm’ rEmgbdíbtþikm©at;pøÚvEdlCaTIeTAmkénkiels dUecñaHÉg . éRBFMs¶at;RCg¿ R)ascakCn y:agNa citþGñk bdíbtþiFm’ k¾rEmgR)ascakGkuslnIvrN³ Cacitþ s¶b;s¶at;RbRBwtþeTAEsnsux y:agenaHEdr . kñúgéRBhimBanþ mansRms;s¥at páaeQIkøin RkGUb valesµAmenarmü s½kþismeRbób)annwgsnþan RBHGriy³ Edls¥atbrisuT§minmanmnÞil nigRbdab; eTAedaypáaKWKuNmaneBaFibkçiyFm’CaedÍm . éRBs¶at; CaTIeBjGFüaRs½yénRBHGriysavk½ GñkRbRBwtþnUvFutgÁKuN cMENkGñkbdíbtþiFm’KYrKb,I manesckþIs¶b;s¶at;cakkiels [)anCaTIGaRs½y esBCanic©ral;éf¶énxøÜnÉg KYrnadUcCaéRBs¶at;Edl -53-

35-PñM 3

27

FmµtaPñMCarbs;minjab;j½r mineyakcuH min eyakeLIg sUm,Ixül;BüúHbu:nNak¾eday k¾minjab;j½reLIy manKYrnay:agNa RBHeyaKavcr k¾CaGñk maMTaM minjab;j½rkñúgelakFm’ k¾dUecñaHEdr . PñMx<s;elIshYsBIdÍTYl emIleXIjBIcm¶ay y:agNa sb,úrsd¾RbesIrRbkbedaybBaØa rEmg x<g;x<s;ehIyR)akddl;mhaCndUecñaHEdr . PñMRBHsuemru_KWCaemPñM FMéRkElgFMRTéRtRtigSzan EtKg;enAtUcCagEm:klüaN eRBaHEm:RTzanRBHRBhµmuxbYn . -54-


36-RtI 3

mü:ageTot manGtßn½ysRmab;[BicarNafa mnusSEdlminmannUv]bsKÁ KWmanEtmnusSEdl søab;eTAehIyEtbu:eNÑaH ehIyk¾eTAtamyfakmµ min GaceFVIGVI[seRmc)annUvRbeyaCn_kñúgelakenHeTot eLIy . emIlstVkeNþór kBUndÍ emIlstVbkSIRkgsm,úk emIlXµúMCaedÍmsagkþIsux BüayamsRmúk)anseRmc . TwkRsk;tk;²TmøúHfµ rlkt²fµswkdac; kan;kargarGVIRtÚvbþÚrpþac; pll¥seRmceRBaHBüayam .

-55-

-56-

edayFmµCati RtIEtgEtEhlb®Ba©asExSTwk dUcCaenAtamsÞwgTenøCaedÍm . CamYyKñaenHEdr eyIgeXIjRtIEdlenAtamRkEsTwkhUr KWRtIgab; . mnusSRKb;KñaEdlekItmk rEmgCYbnUv]bsKÁ Edl]bsKÁTaMgenaHCaeRKÓgsakl,g b¤BiesaF emIlkmøaMgts‘Urbs;mnusS dUecñHkarts‘UcMeBaH ]bsKÁKWedÍm,IesckþIseRmcRbeyaCn_kñúgCÍvít eBal KW]bsKÁrEmgmkmun ÉesckþIseRmcnUvRbeyaCn_ rEmgmktameRkay . enAkñúgRBHBuT§sasna RBHGgÁRTg;sEmþgGMBI esckþIBüayam naM[qøgnUvesckþITukç)an dUecñH mnusSeyIgRtÚvkuMeFVI[dUcCaRtIgab; EdlGENþteTA tamRkEsTwkenaHeLIy .

28


ruycUlcitþlamk mnusSKRmk;esBGFm’ XµúMcUlcitþeksr CatimnusSl¥cUlcitþbuNü .

37-XµúMnigruy 3

XµúMCastVEdlmanesckþIBüayam qøatkñúgkar snSM eBjcitþnwgrbs;s¥at niymkarRBmeRBóg Efm TaMg)anCaRbeyaCn_dl;mnusSeRcInRbkareTotpg . ruyCastVmanrUbragRsedogKñanwgXµúMEdr Et mansPaBcritnisS½y nigkarrksuIxusKñaBIXµúMdUc emXnigdÍ . ruycUlcitþEtrbs;esµakeRKak s¥úy rlYy nigcmøgeraKepSg²[dl;mnusSCaedÍm . mnusSeyIgekItmk k¾manrUbragRsedog²Kña Edr bu:EnþGVIEdleFVI[mnusSeyIg mansPaBepSgKña enaH KW]bnisS½yBIGtIt nigkaresBKb;kñúgbc©úb,nñ RBmedaykarsikSa .l. eTIbeFVI[mnusSeyIgeTA CamnusSRbePTXµúM b¤RbePTruyenaHÉg . -57-

38-snSMfamBl 3

dgáÚvmunnwgeTACaemGMe)A vaRtÚvsnSMnUvkmøaMg famBlTuk[eRcIn edÍm,Inwg)aneRbIR)as;nUvkmøaMg enaHkñúgeBlEdlRtÚvbþÚrpøas;ragkayeTACaemGMe)Ad¾ Rss;s¥at . 29

-58-


39-stVeRbIs 3

kþamenAeBlskehIy vaRtÚvsnSMkmøaMgTuk edÍm,I[)aneTACasñÚkEdlrwgkñúgd¿eNIrCÍvítrbs;xøÜn. FmµCatiénstVTaMgBIrmuxenH das;etOn[eyIg dågfa ³ karbþÚrpøas;eTAkan;PaBrwgbuwg nigl¥RbesIr )anenaH KWmnusSeyIgRtÚvsnSMkmøaMgfamBlrbs; xøÜn[)andl;RBm )andl; karecHdåg smtßPaB RBm edaykarRbRBwtþl¥ . mnusSEdl)anGb;rMxøÜnral;éf¶ mancitþmaMmYn GFidæantaMgcitþBitR)akd bdíesFnUvGarmµN_EdlnaM [ePøItePøInepSg² rEmg)aneTACaRBHGriybuKÁl Gs; Tukç Gs;kgVl; CaBitR)akd nigqøgnUvsgSarvdþ)an BuMxaneLIy .

-59-

manerOgniTanBIstVeRbIs RsLaj;eBjcitþ nwgEsñgEvg Ebkcm<am RceggRcgagrbs;xøÜn Etmin RsLaj;eBjcitþnwgeCIgTaMgbYnrbs;xøÜneT eRBaHmin s¥atdUcCaEsñgeLIy . luHkalEdlmanP½ymkdl; RtÚvnayRBan edj)aj;edayFñÚ eCÍgEdlxøÜnmineBjcitþenaHÉg RtLb;eTACanaMxøÜnrt;)any:agrh½s ehIyk¾rYcxøÜn )an . éf¶eRkaymkeTot eBlmanP½ymkdl; xøÜnrt; minrYc eRBaHTak;EsñgnwgEmkeQI CÍvítk¾RtÚvkS½y . eRbIs)ansøab;xøÜn eRBaHGaRs½ymkGMBIEsñgEdlxøÜn EtgEtRsLaj;eBjcitþhñwgÉg . enAkñúgelakenH eBlxøHeyIgk¾RtÚvGrKuN dl;PaBxVHxatepSg² Edlmin)an[eyIgsøab; nig 30

-60-


40-man;éRBCl;Kña 3

mü:ageTot karxVHxatkþI kMhusPøaMgPøat;kþI nigPaB RkIRkCaedÍmenaH GaceFVI[eyIgminRbmaT das;etOn sµartICanic© rhUtnaMeyIg[)andl;nUvesckþIseRmc tamR)afñaeTotpg . cMENkÉPaBmaMmYnedaysuxPaB RTBüsm,tþi nigkar)anGVI²smtamR)afña RBmTaMgPaBsm,ÚN’ sb,ayTaMgLayepSg²énCÍvítvíjenaH eBlxøHk¾eFVI [eyIgvegVgePøcxøÜn manesckþIRbmaT RbRBwtþ )abkmµrhUtdl;naMxøÜn[Føak;dl;nrkGvÍcIeTA)an . esckþITukçkñúgCÍvít EdlmnusSeyIgminRtÚvkar bu:Enþfa eRBaHTukçénCÍvíthñwgÉgehIy EdleFVI[ mnusSeyIgminRsvågkñúgCÍvít xMRbwgRbRBwtþFm’ TIbMput k¾)anrYcputBICati Cra nigmrN³ . manBaküdas;etOnmYybT )aneBalfa « min )ac;s¥b; kuMEtCab;eTA)anehIy » .

manniTanBIman;éRBCl;Kña kalCl;KñamYy snÞúHFMmk k¾dågcaj;QñH man;Edlcaj;k¾rt;eKc)at; eTA cMENkman;EdlQñHk¾sb,aycitþ TTHsøabnig sEmþgGakb,kiriyaepSg² bg¥Ütman;emEdlenAEk,r enaHeTotpg rYcehIyk¾ehIreTATMelId¿bUkx<s; ERsk rgavRbkasBIC½yCmñHrbs;xøÜn . eBlenaH manstV\®nÞId¾FMmYy )anehIr e)aHBYymkqabykman;EdlCaGñkQñHenaH eTAeFVICa Gahard¾q¶aj;mYyrMeBceTA . erOgman;éRBEdlCl;QñHeKenH)anGb;rMmnusS eyIgy:agl¥ KWeBlEdleyIg)anCYbRbsBVnUvesckþI seRmckñúgkic©kary:agNamYy eyIgminRtÚvmkGYt ek¥gk¥ag elIktemáIgxøÜnÉgenaHeLIy eRBaHkarGYt

-61-

-62-

31


41-ectiyCÍvít 3

ek¥gk¥ag vanaM[dUcCaerOgniTanBIman;éRB EdlCl; QñHeKenaHÉg . kñúgelakenH GñkEdl)andl;nUvesckþIseRmc rEmgCaTItaMgénkarsmøwgemIlénGñkdéT d¾y:ageRcIn dUecñH eyIgKYrEtTn;Pøn; bnÞn;bnÞabxøÜn eTIbGacrs; enA)anyUrteTA ehIyk¾rEmgmannUvmitþPkþieRcIn É sRtÚvvíjebImank¾tictYcbu:eNÑaH . manRBHBuT§PasitmYyXøa )ansEmþgTukmkfa « QñHxøÜnÉgRbesIrCag » . mü:ageTot stV\®nÞIkñúgerOgniTanenH CaeQµaH énkielsmar .

ectiyFMehIyx<s; RBmTaMgbBa©úHnUvRBHbrmsarIrikFatuénRBHsmµasm<úT§eTotpg eTIbCaectiy BiessGs©arü KYrdl;kareKarBbUCaénmhaCnCa BuT§bris½T . karksagCÍvítmnusSeyIgk¾dUcKña RtÚvmanTaMg km<s; manTaMgTMhMFM nigKuNvíessEdlKYrdl;kar eKarBbUCa . km<s; mnusSeyIgx<g;x<s;eTA)an minEmn edayCatiRtkUl b¤edayRTBüsm,tþienaHeT KWx<g;x<s; edayKuNsm,tþi KW)andl;mankarecHdågl¥ man kargarl¥ ciBa©wmCÍvítedayRbéB manesckþIBüayam RbkbedaysµartI nigmancitþs¶b;rm¶ab; RBmedaykar mannUvsmtßPaBRKb;RKan; .

stVsøab;edaysarsac; kamKuNpþac;CÍ vítmnusS .

-63-

32

-64-


TMhMFM PaBCaFMRBmedayRKwHmaMvaCakarBiess sRmab;CÍvít . mnusSeyIgykEtx<s;Etmü:ag enAmin )aneLIy vagaykñúgkar)ak;rlM dUecñHRtÚvmanGñkTMnuk bRmúgKaMRT manRKwHmaMl¥ manbrivarCn . mnusS EdlCaGñkFMeTA)an RtÚvmanTwkcitþ b¤manemtþadl; GñktUc EdleFVI[GñkenACu¿víjmankareKarBRsLaj; nigesµaHsµR½K. KuNvíess CaesckþIl¥ EdlmanenAkñúgxøÜn mnusS )andl;sc©³ KWkarBit Rtg;RtwmRtÚv mnusS EdlminBitR)akd minesµaHRtg; minRtwmRtÚv rEmg minmanGñkNaeKcg;rab;GaneLIy eBalKWCamnusS EdleKmineKarBbUCahñwgÉg . esckþIBitenaH KWRtÚvBitcMeBaHtYnaTIkic©kargar BaküsmþI xøÜnÉg nigGñkdéT eTIbCaesckþIBitd¾Rtwm RtÚv EdlmnusSeyIgKYrEtrkSaTukkñúgxøÜn[)anl¥ KW

CakarrkSaesckþIl¥dUcCavtßús½kþisiT§iTukkñúgCÍvítdUecñaH Ég . ectiyCÍvít eFVI[xøÜnÉg nigRKÜsarRBmTaMg sgÁmCati )anrs;enACasux RtCak;RtC¿ekSmkSanþ .

-65-

-66-

42-rfynþCÍvit 3

CÍvítrbs;mnusSeyIg k¾dUcCarfynþmYyeRKÓg EdleKplitmkeRbIG‘ÍcwgÉg ebIEfTaMrkSa)anl¥k¾ rEmgKg;vgSenA)anyUr .

33


rfynþRtÚvkarel,Ón rIÉmnusSk¾RtÚvkarQan eTAmux . mnusSeyIgEdlGacQaneTAmux)an KWRtÚv EtCamnusSEdlBitR)akdkñúgkargar mineLHeLaH eFVIGVI² KWeFVIy:agBitEmnETn minTRmn; minrYjra esµaHRtg;nwgkargar esµaHRtg;nwgxøÜnÉg RBmTaMg esµaHRtg;nwgGñkdéT . rfynþRtÚvEtbBaÄb;[)anTan;eBl enAeBl man]bsKÁ b¤ePøIgRkhmCaedÍm rIÉmnusSeyIgvíj k¾RtÚvEtbBaÄb; enAeBlEdlKYrQb; RtÚvmanstirkSa citþrbs;xøÜn bBaÄb;G)aymux eRKÓgRsvågeRKÓgejón bBaÄb;GMeBITuc©rit nighamcitþbBaÄb;esckþIxwgeRkaF CaedÍm . rfynþCÍvít ebIminQb;[)anTan;eBleT va rEmgmaneRKaHfñak;CaBitR)akd naMTukçnaMeTas[dl; GñkdéT eBjTwkeBjdÍeBjépÞnKreTotpg .

rfynþRtÚvkardUreRbgm:asuInCaedÍm edÍm,I[ m:asuInd¿eNIrkar)anRsÜl rIÉmnusSk¾RtÚvecHlHbg; EbgEckRTBüsm,tþi kmøaMgkay kmøaMgbBaØa tam EdlGacRbRBwtþeTA)an EdlGac[CÍvítrs;enAy:ag manesckþIsux . cMeBaHkareRbIrfynþ RtÚvecH nigeKarBc,ab; cracr vín½ykñúgkarebIkbr sUm,IEtePøIgébtgehIy k¾ minRtÚveTATaMgminemIleqVgsþaMenaHeLIy y:agNa d¿eNIrCÍvítk¾dUcKña RtÚvecHdågnigGnuvtþnUvc,ab;sgÁm ebImindUecñaHeT CÍvítnwgCYbnUveRKaHfñak;BuMxan sUm,I RtÚvnwgc,ab;GnuBaØatehIyk¾eday k¾RtÚvmansµartI Rby½tñRbEyg kuM[Tas;ETgnwgGñkdéTpgEdr .

-67-

-68-

34


43-EpøsVay 3

vaca sRgÜm\riyabf BitdUcCaEpøsVayEdlbnÞúMTuM ehIymanBN’dUcCamas dUecñaHEdr . EpøsVayx©IminRkGUbeT luHdl;bnÞúM[TuMl¥ehIy rEmgmankøinRkGUbEp¥m kñúgn½yesckþIbIdUcCakøinekr×þ eQµaHl¥rbs;GñkmansIl manklüaNFm’ rEmg RkGUbsayeTARKb;TisanuTis . mnusSeyIg KYrEteCOCak;kñúgplénkarGb;rM TUnµanxøÜn ehIyRtÚvhVwkhat;Gb;rMkayvacacitþCanic© tamEbbEpnRBHBuT§sasna .

EpøsVayenAx©ICUr luHdl;TuMeTArEmgEp¥m y:ag Na karGb;rMbnÞMúcitþ k¾RtÚvEtbþÚrpøas;BICUrmkEp¥m y:agenaHEdr eBalKWFøab;EtminRCHføa k¾mkCaRCHføa nwgKuNRBHrtnéRt Føab;EtkMNaj;k¾mkCamanTwkcitþ ecH[Tan Føab;EtRTúsþsIl k¾mkCamansIl .l. EpøsVayenAx©I rwg luHdl;TuMeTArEmgTn; y:ag Na karGb;rMbnÞMúcitþ k¾dUcKñaEdr KWcitþrEmgTn;eday sT§a KYrdl;kargar Tan sIl Pavna gayRbedA gayTUnµantamRBHFm’RBHvín½y mincecsrwgrUsekag kaceLIy . EpøsVay enAx©I BN’minl¥dUcCasVayTuMeT manKYrnadUcCamnusSeyIg EdlminTan;)anTUnµanxøÜn dUecñaHÉg luHdl;)anGb;rMTUnµanxøÜnehIy k¾rEmg man\®nÞiyRsKt;RsKMKYr[RCHføa mankarsRgÜmkay -69-

bBVCítminsRgÜm nwgeRTamcuHnUvsT§a RKhsßGt;kargar R)akdCanwgFøak;cuH . rs;enA\tví n½y dUcRkbI\tknøúH ebIGt;Fm’ víjenaH dUclIgRkÜsCHdak;eK .

35

-70-


44-edÍmGMeBA

45-TUkekþag 3

3 edÍmGMeBArEmgEp¥mKl; rIÉcugrEmgsab . karbriePaKkamKuN eRbóbbIdUcCakarbriePaKGMeBA edjBIKl;mkrkcug dUecñaHÉg . kñúgerOgenH KUsVamI PriyafµÍefµag EdlkMBugEtEp¥mElðmdak;Kña k¾KYrEt sikSaGMBIedÍmGMeBA . edÍmGMeBABitEmnEtEp¥mKl; sabcug bu:Enþ manlkçN³mYyeTotEdleyIgRtÚvsikSa KWedÍmGMeBA PaKeRcIn KWrEmgRtg; . eyIgRtÚvkan;ykKtieTog Rtg; eBalKWesµaHRtg;dl;KñanwgKña esµaHRtg;cMeBaH kargar RbRBwtþEtsucrit mankarrab;Gan mankar GaNit raK³sabBitEtcitþenAEp¥m KWEp¥medaysc©³. pÞúyBIkarbriePaKkam KWkarRbRBwtþFm’ . kar RbRBwtþFm’ rEmgnaMmknUvesckþIsuxs¶b;eRcIneLIg² dUcCakarbriePaKGMeBABIcugedjmkrkKl;G‘ÍcwgEdr .

eyIgminGacbEgVrTisedAénxül;)an EteyIg Gaccat;EcgekþagTUkrbs;eyIg)an edÍm,I[TUk)an eTAdl;TisedA . ehtukarN_xageRkA eRbóbdUcCaTisedAén xül; erOgEdlRtÚvmkdl;ehIy eyIgminGacbeBa©ós )an EteyIgGacGb;rMcitþ[TTYlyknUvkarBit nig sRmbsRmÜleTAtamkarBiténsgÁm CÍvítrEmgCa sux . mnusSeyIgEdlecHEtmanTukç k¾eRBaHmkGMBI BüayamerobcMrbs;xageRkA tRmÚvtamcitþrbs;xøÜn . GVI² kñúgsaklckávaLenH minEmnekIteLIgmkedÍm,I tRmÚvnwgesckþIRtÚvkarrbs;GñkNamYyeLIy KWva RbRBwtþeTAtamEtehtubu:eNÑaH ebIvaRsbtamesckþI R)afña k¾)anRtwmEtmYyry³EdlvaRbRBwtþeTAEtbu:NÑwg

-71-

-72-

36


46-edÍmeQImat;RcaMgnigPñMfµtan; 3

Ég ehIyebIeyIgminsikSa[eXIjelakenH eTA tamesckþIBiteT eyIgnwgGnÞHsaedjcab;rbs;Edl )at;eTA nigGnÞHsacg;)anrbs;EdlGt; KWCaTukç . GVI²kñúgelaksuT§EtCaFmµCati minsþab;GñkNa eLIy RbRBwtþeTAtamEtehtu tamEtbc©½ybu:eNÑaH . eyIgGacGb;rMcitþ Gb;rMKMnit nigerobcMd¿eNIrénCÍvít eTAtamesckþIBit [)anseRmcdl;eKaledA enHÉg Cad¿eNIrd¾l¥bMputkñúgRBHBuT§sasna .

edÍmeQImat;RcaMgTenø enAcMmuxTwk vagaynwg rlMrelIgNas; enAkñúgn½yenHRBHsmµasm<úT§RBHGgÁ RTg;Rtas;sEmþgfa ³ kielsmarrEmgebotebonbuKÁl EdleXIjnUv GarmµN_manrUbCaedÍmfal¥ fas¥at kan;yknUvnimitþ faRsI faRbús ehIynimitþenaHk¾RKbsgát;citþzítenA CaGñkminsRgÜmkñúg\®nÞiyTaMgLay manEPñkCaedÍm minsÁal;RbmaNénkarbriePaK nigx¢ilRcGUs Tn; exSayedayesckþIBüayam dUcCaxül;Edlbk;e)ak nUvedÍmeQI eFVI[edÍmeQIEdlenAmat;RcaMgTenøCab; b£sEtbnþicbnþÜcenaHdYlrlMcUlkñúgTenø dUecñaHÉg . rIÉPñMfµtan;víj rwgmaMNas; mindUcCaedÍmeQI enAmat;RcaMgTenøenaHeLIy RBHGgÁRTg;Rtas;sEmþg dUecñHfa ³

ebIykBit ykR)akdCamYynwgelakenHeBkeTA nwgRtÚvedksøab;eRBaHesakesA ebImincg;pSaekþA RtÚvyk QñHcitþxøÜnÉg .

-73-

37

-74-


47-qñaMgdÍ 3

kielsmar minGacebotebonnUvbuKÁl Edl smøwgemIleXIjGarmµN_fa minl¥ mins¥at sRgÜm \®nÞiy sÁal;RbmaNkñúgePaCn nigCaGñkmansT§a R)arB§nUvesckþIBüayamenaH)aneLIy dUcCaxül;bk; e)akPñMfµtan;[dYlrlM)ak;Ebkmin)an k¾y:agenaH Edr .

BYkCnNa² eTaHbIekµgkþI cas;kþI BalkþI bNÐitkþI GñkmankþI GñkRkkþI CnTaMgGs;enaH Etgman esckþIsøab;enABIxagmux . qñaMgdÍEdlsµÚnqñaMgeFVI ehIy eTaHbItUckþI FMkþI q¥inkþI eqAkþI qñaMgTaMgGs;enaH mankiriyaEbkFøayCaTIbMputy:agNa CÍvítrbs;stV TaMgLay k¾y:agenaHEdr . RBHbrmsasþa RTg;manRBHbnÞÚl dUecñHteTA eTotfa ³ vyrbs; ½ tfaKt cas;ehIy CÍvítrbs;tfaKt manRbmaNtic tfaKtnwglHbg;GñkTaMgLay ehIyeTA ÉTIBwgrbs;xøÜn tfaKt)aneFVITukehIy . mñalPikçúTaMgLay GñkTaMgLaycUrkuMRbmaT RtÚvmansµartI mansIll¥ mantRmiHtmál;esµIl¥ cUr rkSacitþrbs;xøÜn[erOy²cuH . PikçúNaminRbmaT

elakenHeqHsen§asen§A stVelakpSaekþA eRBaHenAkñúgcitþxVHRBHFm’ .

-75-

38

-76-


ehIyenAkñúgFmµvín½yenH PikçúenaH nwglHbg;Cati sgSar ehIyeFVInUvRBHniBVan CaTIbMputénTukç)an minxan .

nUvGnøg;Twkd¾FM maneRtIyxagGayRbkbedayesckþI regáós RbkbedayP½y maneRtIyxagnayd¾ekSm R)ascakP½y EtfaTUk k,Ún b¤s<ansRmab;qøgBI eRtIyGayeTAeRtIynay énbursenaHminmaneLIy bursenaHmanesckþIRtiHriHy:agenHfa Gnøg;Twkd¾FM enH maneRtIyxagGayRbkbedayesckþIregáósnig P½y maneRtIyxagnayd¾ekSm R)ascakP½y TUk k,Ún b¤s<ansRmab;qøgBIeRtIyxagGayeTAeRtIyxag nayk¾Kµan ebIdUecñaH manEtGatµaGjRbmUlesµA kMNat;eQI EmkeQI nigcMebIg ykmkcgeFVICak,Ún ehIyGaRs½ynUvk,ÚnenaH BüayamedayédnigeCÍg qøgeTAkan;eRtIyxagnayedaysYsþI)an . mñalPikçú TaMgLay lMdab;enaHÉg bursenaHk¾RbmUlesµA kMNat;eQI EmkeQI nigcMebIg mkcgCak,Ún ehIy )anGaRs½yk,ÚnenaH BüayamedayédnigeCÍg qøgeTA kan;eRtIyxagnay)anedaysYsþI kalbursenaHqøg

RBH»vaTkñúgmhabriniBVansURt

bNÐit dågc,as;nUvkayenHfa dUcCaqñaMgdÍ Kb,IrkSacitþenH dUcCaeKrkSanUvnKr y:agenaHÉg Kb,Ic,aMgCamYynwgmaredayGavuFKWbBaØa Kb,IrkSanUvCmñHEdl)anQñHehIy EtminRtÚvCab;C¿Bak;kñúgCmñHenaHeLIy . FmµbTcitþvKÁ

48-k,Ún 3

RBHd¾manRBHPaK RTg;Rtas;dUecñHfa mñalPikçú TaMgLay dUcCabursGñkedÍrpøÚvq¶ay bursenaHeXIj -77-

39

-78-


eTAdl;eRtIyxagnayehIy k¾manesckþIRtiHriHy:ag enHfa k,ÚnenHman]bkar³eRcIndl;GatµaGj ² )an GaRs½yk,ÚnenH BüayamedayédnigeCÍg qøgdl; eRtIyedaysYsþI)an ebIdUecñaHmanEtGatµaGjelIk k,ÚnenHTUlelIk,al b¤lInwgk edÍrecjeTAkan;TIKYr tamR)afña . mñalPikçúTaMgLay GñkTaMgLaysMKal; esckþIenaHfadUcemþc bursenaHeFVIy:agenH )an eQµaHfaCaGñkeFVIesckþIsmKYrdl;k,ÚnenaHb¤eT . bBiRtRBHGgÁd¾ceRmIn ehtuenaHminEmndUecñaHeT . mñalPikçúTaMgLay cuHbursenaH eFVIdUcemþc eTIb)an eQµaHfaeFVIesckþIsmKYrdl;k,ÚnenaH . mñalPikçú TaMgLay bursenaHqøgdl;eRtIynaykñúgTIÉenaHKYr EtRtiHriHy:agenHfa k,ÚnenHman]bkar³eRcIn dl; GatµaGj . GatµaGj)anGaRs½ynUvk,ÚnenHehIy BüayamedayédnigeCÍg qøgmkdl;eRtIynay)an edaysYsþI ebIdUecñaHmanEtGatµaGjelIkk,ÚnenH

dak;elIeKak b¤BnøickñúgTwk ehIyedÍrecjeTAkan;TI KYrtamR)afña . mñalPikçúTaMgLay bursenaH EdleFVI y:agenH)an eQµaHfaCaGñkeFVIesckþIsmKYrdl;k,Ún enaH . mñalPikçúTaMgLay Fm’man]bmadUcCak,Ún EdltfaKtsEmþgehIy edÍm,I[rlas;xøÜnecj min EmnedÍm,I[enARbkan;eLIy mñalPikçúTaMgLay kal ebIGñkTaMgLay dågc,as;nUvFm’ man]bmadUck,Ún EdltfaKtsEmþgehIy Kb,IlHbg;Fm’ ¬1¦ TaMgLay ecj nwgcaM)ac;eBaleTAfVÍdl;GkuslFm’ .

-79-

-80-c b;



1-Gdækfa fa )andl; smf³ nigvíbsSna . EdlRBHsasþa[lHenaH KW[lHqnÞraK³kñúgsmf³ nigvíbsSnaenaHÉg .

40


eTaHeTATINaPøWføaCanic© EtgRTRTg;m©as;rhUtteTA sUmjatiTaMgLayRBmedaysT§a Edlelakm©as;buNüeFVITaMgbu:nµan eTaHCalM)aketaky:aky:agNa ebImansenþaskñúgsnþanehIy ebIKµansenþasenAkñúgsnþan eTaHRsÜlpøÚvkayk¾citþrgTukç sUmCUnmKÁpldl;GñkTaMgLay sm,Úrsb,aycitþ\trham kuM[EbkEbrERbCadéT kmøaMgxøaMgkøaragkayl¥s¥at

ExSbUkat;eRscpþac;citþkMNaj; 3

eronriHerrkerOgr:averobrab; eronykTmøab;[Føab;eFVIl¥ ebIeron)anx<s;maneQµaHbvr ebI)ansþab;Fm’l¥rwtEtRss;. eronx<s;manFm’l¥éRkknøg ebIbdíbtþipgl¥\tmanex©aH TaMgkñúgTaMgeRkAl¥\tGVITas; l¥RKb;TaMgGs;esµaHnwgkusl. minRbRBwtþxusknøgRBHFm’ mineFVI våkvr minnaMkgVl; mineFVIsgÁm[clacl minnaMGMBl;dl;GñkpgKña . CÍvítrs;enAkuMedÍrpøÚvexµac RtÚveFVIRbeyaCn_RKb;eBlevla [GñkdéTGaRs½ysuxCa )anBwgCaKñaRKaeBlmanP½y . hUbEtmYyeBaHrs;EtmYyCati kuM[eXøógXøatBIFm’vín½y eTaHCaRkIRkk¾manemRtI manRTBülkélCYyCatisasna. ExSbURkhmGmm©as;sT§a muxkudíexøagTVarvíharsala ksagrYceRscdUckþIR)afña sURtmnþeTsnaevrdarqan;qøg. ExSbUl¥Rss;rbs;m©as;buNü cayR)ak;dak;TunbuNüCasMNg eFVIbuNüdak;)aRtCu¿jatiGñkpg citþ\tesAhµgRkgbuNüqøgeRtIy. ExSbUkat;eRscpþac;citþkMNaj; ElgCaPNÐGjPNÐÉgeTotehIy køayCaKruPNÐsgÇeTAehIy KµanecarNaeLIylYc)aneTeBA.

-81-

buNüminbMePøccgcitþcaMenA qøgputeRCaHeRCAeTAeRtIyniBVan. GnuemaTnaTTYlplTan TTYl[)ankuMbIxaneLIy . CraBikarxVak;xVink¾eday \txVHGVIeLIycitþRsÜlRsNuk . eTaHmanbu:nµank¾BuM)ansux RTBümanRKb;muxcitþRkrham . sUm[suxkaycitþk¾suxtam RbRBwtþtamsñamRBHyuKl)aT . putTukçputP½ybBaØaévqøat BaküfaxVHxatkuMbICYbeLIy . eday])ask Kuy suFn

3

41

-82-


namBuT§bris½TGñkman]bkar³ kñúgkargarFmµTan

raynamBuT§bris½TkñúgshKmn_FmµTan ]btßmÖR)ak;pSBVpSayRBHFm’RbcaMqñaM 3 1- ]>s> yUs‘ag-gYnlI nig ]>si> lIm-XIm >>>>> s>r>G> 2- ]>s> qay-GuIvs‘ag nig]>si>hug-KwmEs >>>> s>r>G> 3- ]>s> qayGIuv-eRsglIm nig]>si>hYt-XIm>>> s>r>G> 4- ]>s> éh-bu‘nNarin nig]>si>eGag-suIfan; >>> s>r>G> 5- ]>s> ehob-eb nig]>si> eLA-EkvmøiH >>>>>>>> s>r>G> 6- Rkúm]>s> QuM-kusl nig]>s> G‘un-qayRKI>>>> s>r>G> 7- Rkúm]>s> lwm -s‘ag ¬ ehA TUc ¦ >>>>>>>> s>r>G> 8- ]>s> em:A vg; nig ]>si> qan; kan;CYg >>>>>>>> s>r>G> 9- ]>si>b‘ítfgxaM÷]>si>sanKIn÷]>si>sanpløIn>s>r>G> 10- ]>s> ynþ-sYn ]>si> taMg Qugb‘Yy nigbuRt >>>> P>B> 11- ]>s>sy suIpan;Na nig]>si>em:A supl÷buRt > P>B> 12- ]>si> c½nÞ-bu)äaNa RBmTaMgbuRtFIta >>>>>>>>>> P>B> 13- ]>s>b‘un-ehg ]>si>CMu-suxum RBmTaMgbuRt>>> GU®sþalI 14- ]>si>»m-lkçNa RBmTaMgbuRtFIta >>>>>>>>> GU®sþalI

3 1- ])ask sMr:g vNѽ 2- ])ask ynþ sYn 3- ])ask KYg lagepg 4- ])ask mYg eyn 5- elakRKÚ rs; sUpat 6- ])ask Guit R)aMg 7- nag Ca suNavÍ 8- nag Xun sUnIm:a 9- ])asika hYncan;bUda 10- ])ask v:an; xunNa 11- ])ask Kuy suFn 12- ])ask Cåg ev:gG‘av 13- ])ask Cåm CMnit 14- ])ask hay cMerIn 15- ])asika b‘ut m:alI 16- ])asikahay c½nÞqvÍ 17- elakRKÚ CU b‘unyU 18- ])ask g:Uv Ka 19- ])ask em:A pun

3 -83-

-8442


34- ])asika G‘¿-G‘n; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 35- ]>si>ehg-suIvexg ÷mþayeQµaH eGog-hÁic >>>kNþal 36- ]>s>ywm-suImunIñ ]>si>yU-b:UlIn nigbuRt >>>>>>>>> P>B> 37- ]>s> Lay-suxum ]>si> sYn-cnßa nigbuRt >>>>>>P>B> 38- ]>s>gwm-jaN ]>si> kaMg-b:UlIn nigbuRt >> k>B>s> 39- ]>si> b:UGan-sIuvutßa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 40- ]>si> b:U pav:aN >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>P>B> 41- ]>si> em:A sunßa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>P>B> 42- ]>si> sak;-s‘ageGg RBmTaMgbuRt 43- ]>si> Ca-pat RBmTaMgbuRt 44- ]>s> suIv esAr_ nig ]>si> eRsóg vYclag 45- ]>s>sU hukLúg ]>si>kan; QIvha >>>>>>>>>>> s>r>G> 46- ])asika Ka-suIn RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 47- ]>s>G‘uk-sam:aNar:a ]>si>h‘ab-etg nigbuRt >>P>B> 48- ]>s> em:A-Rsiún ]>si> TUc-suInh‘n nigbuRt>>>>>> P>B> 49- ]>si>qay s‘n RBmTaMgbuRt÷ecA÷ecATYt>>>> kaNada 50- ]>s>BuF-e):alag ]>si> h‘un-suIveGog >>>>> kaNada 51- Chhem Sokreth et Puth Kunthea >>>>>> kaNada 52- ]>s> eLa esgRCún ]>si>paMg lI nigbuRt>>>>>> )araMg

15- elak yUNUs GasuIs GñkRsI huk NarI ÷buRt >)araMg 16- ]>s>g:Uv CYnNaert ]>si>g:Uv esaP½N÷buRt>>>>>)araMg 17- ]>s> Lúk b‘unGuIv nig]>si>tan; suIvLag÷buRt > )araMg 18- ]>si> G‘a enA RBmTaMgbgb¥ÚnkUnecA >>>>>>> kaNada 19- ]>s> yU em:g >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> k>B>s> 20- ]>s>em:A-suKn§ ]>si>Guwg-ey:khYy nigbuuRt >>> P>B> 21- ]>si> Guwg-ey:ksag RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>> )araMg 22- É>]> Guit-R)aMg nig C>T>Ej:m-esdæa ÷buRt >>>> P>B> 23- É>]> gI tayI nig C>T> ehg munIr½tñ ÷buRt >>>>>> P>B> 24- É>]>Ecm vIDü:a nig C>T>suxa s‘UlIvNÑ ÷buRt >>>> P>B> 25- É>]>]kj:a b‘ut Kwms‘an nigC>T>QYn TUc÷buRt >b>b> 26- ]kj:a esg qayG‘Yr ]>si>kaMg hÁicéN÷buRt >>>P>B> 27- ]>si>b:k; sURtsuPaB RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>> P>B> 28- ]>s>b:ul-nag nig ]>si>eRKól-suIy:a ÷buRt >>> P>B> 29- ]kj:a suin suxa nigelakC¿Tav suxa pløI >>>> P>B> 30- ]>si> suIv yk;luy >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 31- ]>s> G‘ut-éqv:an ]>si> Fan s‘unlI nigbuRt >> s>r>G> 32- ]>s> e)øak-gYnéf ]>si>Fan Rtluc nigbuRt > s>r>G> 33- ])asika Guwg suIvn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G>

-85-

43

-86-


53- ]>s> Em:n-esOn ]>si> eGog NarI nigbuRt >>>> P>B> 54- ]>si> sy vNÑa nig sVamI RBmTaMgbuRt >>>>>>> P>B> 55- ]>si>ehg bUrIRsInaf÷ kUnÉmPkþI÷Priya÷buRt >P>B> 56- ]>si> cMNan RBmTaMgRkúmRKÜsar >>>>>>>>>>>> kaNada 57- ]>si> lI vn RBmTaMgRkúmRKÜsar >>>>>>>>>>>>> kaNada 58- ]>s> hYn )a:n; ]>si> éf naf nigbuRt 59- elak s‘a rs; GñkRsI ej:b daer:t nigbuRt 60- elak evOg esdæa GñkRsI nag CYneGg nigbuRt 61- elak Esn-suvNÑriT§ nigPriya >>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 62- ]>s> b:Uc bUrI RBmTaMgbuRt 63- ]>s> eGog qay nig]>si> eGo-eksr ÷buRt > s>r>G> 64- elakta tan;-QIvha ÷ elakyay s‘U-ci®nþ >>>s>r>G> 65- ]>si> Et-sayCU RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>s>r>G> 66- ]>s>Cím eGgRs‘n nig Priya RBmTaMgbuRt >> s>r>G> 67- BuT§bris½T can; narIsux nigRkúmRKÜsar >>>>>>>> s>r>G> 68- BuT§bris½T ePOk>kuM >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 69- ]>si> muil-Ey:m >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 70- ]>si> kg-Pwm >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 71- ]>si> tan;-CalI nigBuT§bris½Textþesomrab >>>>> s>r>

72- ]>si> Ém suxn RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>> P>B> 73- ]>si> CuM qay nig ]>si>C¿u Nara: >>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 74- ]>si> suIv yk;lI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 75- ]>s> Can Ey:t ]>si> suk ecg RBmTaMgbuRt >>>P>B> 76- ]>s> esam rtn³ ]>si> suib vNÑa RBmTaMgbuRt >B>v> 77- ]>s> ehg sm,Úrdæ ]>si> suinKn§a >>>>>>>>>>>>> P>B> 78- ejamRbúsnigejamRsIrbs;sameNr Ca suP®½kþ>P>B> 79- ]>s>saevOn ]>si>lab÷]>s>huWsuI ]>si>Gan> s>r>G> 80- elak sYn bUPa GñkRsI hYn can;pU RBmTaMgbuRt 81- ]>si>h‘uy suxm:a nigsVamI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>> P>B> 82- ])ask taMg s‘unm:ab >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 83- ])asika ecA sarYn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 84- ])asika Dib rH >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>s>r>G> 85- ]>s>Kg; suKn§ ehACUKwmEs ÷buRtIKn§c½nÞdara>>>>>P>B> 86- ]>si> vNÑ munI RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>> P>B> 87- ]>si> lwm b‘U RBmTaMgbuRtFIta 88- ]>s>etA Xag nig ]>si> Qun ln nigkUnecA > P>B> 89- ]>s> s‘uy CU nig]>si> taMg eTog 90- ]>si> RBúM suPaB >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B>

-87-

-88-

44


91- ]>si> sux PYg nig ]>si> sux ép >>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 92- ]>si> GUn j: ]>si> rs; lInNa nigbuRt >>>> s>r>G> 93- elak ck; Qun nig GñkRsI vNÑarI sux >>>>>>>> s>r>G> 94- ]>si> G‘uk ln; nigRkúmevn RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>> P>B> 95- ]>si> Ca KwmehOn RBmTaMgbuRt 96- ])asika GuIv fa RBmTaMgkµÜy nigecA 97- ])asika Qun taMgesok RBmTaMgbuRt nigecA 98- ]>si> Ca m:ak;lag >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> )araMg 99- ]>s>hVan; v:an;hY nig]>si>hVan; yUlag>>>>>>>>> )araMg 100- ]>s>lIm gInsY ]>si> Guwg qayhY ÷buRt> > GU®sþalI 101- ]>s>Lúg G‘aglI ]>si> esg cinþa ÷buRt >>> GU®sþalI 102- ]>si> Tit nag >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> GU®sþalI 103- ]>s>b:uc erOt ]>si>jÚg s‘agem:g÷buRt >>> GU®sþalI 104- ]>si> Q KwmsuIn nig RkúmRKÜsar >>>>>>>>>>> GU®sþalI 105- ]>s>DÜg Eqm ]>si>G‘uy G‘at nigbuRt >>>> 106- ]>s> eDO esg ]>si>lwm yI nigbuRt >>>>> 107- ]>s>sux saerOn ]>si>TUc m:um ehAXIm nigbuRt >> 108- ]>si> TUc lwmGaMg nig]>si>TUc supanI >>>>> 109- ]>si> Kg; ém: c,arGMeBA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B>

110- ]>si>lI suIvCU RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 111- ]>si>muM TUc nigkUn]>si>samul KwmFn; >>>>>>>>> P>B> 112- ]>s> Ekv qat ]>si>kan KirÍsuxa ÷kUnecA >> 113- ]>si>rs; esrI nig]>si>esO cnßa 114- elakyay Bin sat >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 115- elak can; m:l; nigGñkRsI Ca supa >>>>>>>>> s>r>G> 116- Pikçú Qm bU ¬viC¢asm,Ta ¦>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 117- elak gYn )an nigGñkRsI lin daNavÍ >>>>>> s>r>G> 118- ]>s> Ca s‘uvtßana nig ]>si>Xun sUnIm:a >>>> s>r>G> 119- ]>si>lIb:UlInsuImb:U RBmTaMgbuRtFIta >>>>>>> s>r>G> 120- ]>s>hak; c½nÞsupl ]>si>va:g suINa÷buRt> s>r>G> 121- ]>s>s‘un darin nig ]>si>TUc cnÐI >>>>>>>>>>>> s>r>G> 122- ]>si>rs; supl nigkUn s‘un >>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 123- ]>si>eg:a s‘UeGg RBmTaMgRkúmRKÜsar >>>>>>> s>r>G> 124- ]>si>RsI r½tñ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 125- ]>si>sk; san;nI nig ]>si>sk; salI >>>>>>> s>r>G> 126- elak sm h‘n nig GñkRsI xaM y:an >>>>>>>>> s>r>G> 127- ]>si>efg em:gCU RBmTaMgbuRtFIta >>>>>>>>>> s>r>G> 128- ]>si>supaNI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G>

-89-

-90-

45


129- ]>si>esog Pac >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 130- ]>si>s‘un yYg ÷elak Ky esg nigRKÜsar> s>r>G> 131- GñkRsI Ky ehÁc >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>s>r>G> 132- GñkRsI pan; NalI nigRkúmRKÜsar >>>>>>>>>>>>s>r>G> 133- ]>si>Fuc hUl RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 134- ]>si>m:m nag >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 135- ]>s>Kwm can;Ca >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 136- BuT§bris½T vtþsuriyrgSI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 137- ]>si>s‘uy CavlI RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>> kaNada 138- ]>s>Lav lagefg ]>si>Bwg QIvG‘an>>>>> kaNada 139- ]>s>Qwm hukG‘an RBmTaMgbuRt nigecA >>>>> )araMg 140- ]>si>Kwm muy RBmTaMgRkúmRKÜsar >>>>>>>>>>>>> )araMg 141- ]>si>Tav Kwmh‘Yn RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>> )araMg 142- ]>si>edob run RBmTaMgbuRtFIta >>>>>>>>>>>>>>> )araMg 143- ]>si>eLat kiNrI RBmTaMgRkúmRKÜsar >>>>>>>> )araMg 144- ]>si>ta yUeGg RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>> P>B> 145- elak em:g h‘ GñkRsI m:an suIsufa nigbuRt >>>>P>B> 146- ]>s>ecA hVa ]>si>La Kwmsan nigbuRt >>>>>>> P>B> 147- ]>s>Cin edt nig Priya RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>> P>B>

148- ]>si>evon Kg;÷]>si>G‘uc sanI÷]>si>Kwm h‘ag> P>B> 149- ]>si>Ém suxXIm nig sVamI RBmTaMgbuRt >>>>>>>P>B> 150- elakyay b‘un yuaM RBmTaMgkUn nigecA >>>>>>>> P>B> 151- ]>s>sux nig ]>si>esA RBmTaMgnag swg Ka > P>B> 152- ]>s>kan;ra:t; ]>si>EkvklüaN÷k>kan;sufar½tñ>P>B> 153- ]>si>GuiteqgsuI Rkumevnéf¶2ekItvtþRBHBuT§manbuNü 154- ]>si>eroly:Un RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 155- ]>si>eGo Caelog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 156- elak taMg étRsúIv GñkRsI Qwm can;Na nigbuRt >>>> 157-]>si>Xwmsav:un÷]>s>suinem:gRsun÷]>si>suinCuMbU >>> 158- ]>si>taMg s‘uyKIm RBmTaMbuRt nigecA >>>>>>>>>> P>B> 159- ]>s>Lúg suvtßi >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 160- ]>si>m:ak lag >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> )araMg 161- ]>si>esg Qun >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> GU®sþalI 162- Rkúm]>s>G‘uc suxun evnRbcaMExvtþsuvNÑbTum>> P>B> 163- Rkúm]>cabm:ugeLg÷Qag hug evn9ekItsMeBAmas> 164- ]>s>ehg éqTit ]>si>rs; m:alI RBmTaMgbuRt >P>B> 165- ]>si>sMrit suIvn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> GU®sþalI 166- ]>si> G‘uk NavÍ RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>> GU®sþalI

-91-

-92-

46


167- ]>s>Qag eb:gsuIv ]>si>cn pag nigbuRt>>>s>r>G> 168- ]>si>tan; PicCU RBmTaMgbuRtFIta nigecA² >> s>r>G> 169- ]>s>ekA esk ]>si>yI saKuN nigbuRt >>>>>s>r>G> 170- ]>si>Rsg; éG nig ]>si>Rsg; eLg >>>>>>>>>> s>r>G> 171- ]>s>Qwm QuMenterOg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>s>r>G> 172- ]>si>nYn buit nYn enOn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>s>r>G> 173- ]>si>ehg muM >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>s>r>G> 174- ]>si>ENm >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>s>r>G> 175- ]>si>fab; eKogePog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>s>r>G> 176- ]>si>exov san >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>s>r>G> 177- ]>si>lwm ém: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>s>r>G> 178- ]>si>ecg man >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>s>r>G> 179- ]>s>eha lan nig Priya >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>s>r>G> 180- ]>s>ec eyOn nig ]>si>KYy eLg >>>>>>>>>>s>r>G> 181- ]>si>lwmhÁicqay÷]>si>TWKImbYy÷]>s>sYsh‘un-d182- ]>si>Ca KwmehOn RBmTaMgbuRtFIta >>>>>>>>>>>> P>B> 183- ]>s>Layh‘uyeRTóg ]>si>lakNak; nigbuRt>P>B> 184- ]>s>tUc pan;NasuI ]>si>sux c½nÞNariT§÷buRt>>P>B> 185- ]>s>sUr sarwm ]>si>bug pløI RBmTaMgbuRt >>>>P>B>

186- ]>si>Ehm vNÑa nig]>si>Ehm vuDÆI ÷buRt >>>>> P>B> 187- ]>s>yuaM eRsn ]>si>G‘ul esglag nigbuRt>>P>B> 188- ]>s>suInva÷yanéf÷]>s>suInem:gRs‘un÷bUCu¿suIn >d> 189- ]>si>BinNarI ):an; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 190- ]>s>)an Narin ]>si>eha cn§Ú nigbuRt >>>>>>>)araMg 191- ]>si>lan muic >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> kaNada 192- ]>si>]tþma eBRC GUn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 193- ]>s>F§aM ¬Fmµ ¦ b‘unRsún ]>si>Ey:m sYsþI÷buRt P>B> 194- ]>si> esg esogQun RBmTaMgbuRt >>>>>>>>GU®sþalI 195- ]>si>yan c½nÞlI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 196- ]>si>lwm vYch‘ag RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>> 197- ]>si>Ca suNavÍ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 198- ]>s>RsÜ gam nig ]>si>h‘Yg m:n >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 199- ]>s>em:A va:n nig ]>si>Fn; sMbUr RBmTaMgbuRt >>>>>> 200- ]>si>lim eGg RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 201- ]>si>efA ehok RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 202- ]>si>ywm sava:t nig]>si>lI ehÁcLag÷sVamI÷buRt> 203- ]>s>Pav san nig]>si>b:k; subuNü÷buRt>>>>> P>B> 204- ]>s>Kg; esogéh nig]>si>b:k; sURttaraPiDin÷buRt>

-93-

-94-

47


224- Rkúmevncgðan; 1ekItsMeBAmas 6ekItcMbk;manC½y /11ekIt suvNÑbTum 1eracFutgÁ 6eracnieRKaFv½n 10eracevLúv½n>P>B> 225- mNÐlsikSaRBHBuT§sasnamNIrtñ extþeBaF×sat; >> 226- RkúmBuT§bris½TenATIRkúgsuItnI RbeTsGU®sþalI >>>>>>> 227- RkúmBuT§bris½TRsúkmgÁlbUrI÷sirIesaP½N >>>b>m>C> 228- RkúmBuT§bris½TcitþbuNükñúgshKmn_FmµTan ========================

205- ]>s>m:Yg eyOnvNѳ ]>si>b:k; sURtsunñI÷buRt>> P>B> 206- ]>si>QYn KwmnI nigbgb¥Ún kUnkµÜy >>>>>>>>>>>> P>B> 207- ]>si>RKI éNb‘Yy RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 208- ]>si>Rcwg KwmRsúW RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 209- ]>s>em:A pun nigmata ys sm,tþi >>>>>>>>>>> P>B> 210- ]>s>em:A sy nig]>si>Kg; cMerIn ÷buRt >>>>>> P>B> 211- ]>si>h‘uy eRBÓgKimRs‘ag ÷buRt nigecA>>>>>>> P>B> 212- kBaØa s‘uy daENt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> GU®sþalI 213- ]>s>y:g; sin nig]>si>nn; ehg ÷buRt>>> GU®sþalI 214- ]>s>sM suxKuN ]>si>lIesomehog÷buRt GU®sþalI 215- ]>s>sr b‘uneFog RBmTaMgbuRt nigecA>>>> GU®sþalI 216- ]>si>nU Fuc RBmTaMgbuRt nigecA>>>>>>>>>>>> GU®sþalI 217- ]>si>R)ak;xat;÷]>suinsan÷sm,tþi Kg;>>>>> GU®sþalI 218- ]>s>rs; saer:n ]>si>Kg; saerOg÷buRt>>> GU®sþalI 219- ]>s>g:Uv QIv ]>si>Ba suIm ÷buRtnigecA >> GU®sþalI 220- ]>s>Xin fugG‘an ]>si>em:gKims‘an÷buRt> GU®sþalI 221- ]>s>sux saerOn ]>si>emak mI ÷buRt>>>>> GU®sþalI 222- Rkúmevncgðan;RBHsgÇéf¶ 4 ekIt vtþFutgÁ ¬cmáardUg ¦ 223- Rkúm]>s> mYg -eyn vtþsMeBAmas >>>>>>>> P>B>

-95-

sBVTanM FmµTanM Cínati FmµTanQñHGs;TanTaMgBYg .

48

-118-


I sßanIyviTüú pSBVpSayRBHFm’RBHBuT§sasna edayshKmn_FmµTan énBuT§bris½T extþ-Rkúg raCFanIPñMeBj

RkúgRBHsIhnu extþ)at;dMbg

3 evlapSay

sßanIyviTüú

-04h50 mn -05h00 mn -05h30 mn -12h10 mn -18h00 mn -19h00 mn -20h00 mn -20h30 mn -06h00 mn -13h00 mn -17h30 mn -05h30 mn -06h00 mn -18h00 mn -18h30 mn -19h30 mn

-FM 98 MHz -FM 99 MHz -FM 96 MHz -FM 96 MHz -FM 95 MHz -AM 918 KHz -FM 98 MHz -FM 96 MHz -FM 92 MHz -FM 92 MHz -FM100.5MHz -FM103.2MHz -FM 92.7MHz -FM 91 MHz -FM 92.7MHz -FM103.2MHz

II sßanIyviTüú pSBVpSayRBHFm’RBHBuT§sasna edayshKmn_FmµTan énBuT§bris½T extþ-Rkúg Rkúgéb:lin extþesomrab extþeBaF×sat; extþkMBt extþRBHvíhar extþbnÞaymanC½y extþsVayerog

3 evlapSay

sßanIyviTüú

-18h00 mn

-FM 90.5 MHz

-05h00 mn -05h30 mn -18h30 mn

-FM 98 MHz -FM 97.5 MHz -FM 100.5 MHz

-06h00 mn

-FM 98.5 MHz

-05h00 mn -18h30 mn

-FM 93.25 MHz -FM 103.5 MHz

-18h30 mn

-FM 99 MHz

-05h20 mn -17h00 mn

-FM 96.5 MHz

-05h30 mn

-FM103.75MHz

suexa buBaØsS ]c©eya

suxa sT§mµeTsna karsEmþgnUvRBHsT§mµ naMmknUvesckþIsux.

karsnSMbuNü naMmknUvesckþIsux .

-119-

-12049


14- BaküeBcn_Em:« 15- bTBicarNa 16- BnøWFm’RBHBuT§ 17- )armIPaKTI 1 nigxøwmsarxøI² 18- )armIPaKTI 2 nigxøwmsarxøI²

esovePAEdleroberogeday ´RBHkruNa ´)aT  b‘ut-savgS  3

1- 48 FmµTsSn_ 2- CMnYystiPaKTI 1 dl;PaKTI 11 3- mnusSCamYynwgkargar 4- sikçabTmnusSl¥ 5- Br 4 Rbkar 6- RBHBuT§Pasit 43 Kafa 7- xøwmsarKYryl;dåg 8- RBHBuT§sasna 9- kUnmas«Buk 10- Em: ¡¡¡ 11- víFIrm¶ab;esckþIeRkaF 12- suxcitþ nigKuNPaBénCÍvít 13- emeronCÍvít

-121-

sUmGnuemaTnaFmµTan ¡

e)aHBum<CaFmµTan 50>000 k,al kñúgtémø 13>500 duløar eragBum<mitþPaBkm<úCa-Cb:un



50

-122-


BaküR)arB§ 3 esovePA 48 FmµTsSn_enH CaFmµTankñúg buNüxYbkMeNItKRmb; 47 qñaM QancUl 48 qñaMén ´RBHkruNa ´)aT . esovePAenH cab;epþÍmsresr enARbeTsGU®sþalI ehIymkbBa©b;enARbeTsExµr kñúg B>s>2550 . FmµTsSn_TaMg 48 KWCaTsSn³kñúgCÍvít Edl CÍvítRtÚvRbdab;edayKuNFm’ nig CaTsSn³kñúgFmµCati EdlFmµCatiTaMgenaH hak;dUcCakMBugEtbeRgón mnusSeyIg RBmTaMgmanerOgniTanEdlCaTsSnKti smKYrdl;karsikSapgEdr . mnusSeyIgmansmtßPaB GacsagbBaØa)an k¾dUcCasagesckþIsux[dl;xøÜnÉg nigGñkdéTEdr . karsagbBaØaTak;TgnwgkarsikSa eRbIEPñk Rtecok CaedÍm [manRbeyaCn_ ceRmIneTAedaykarecHdåg

rhUtdl;)anCaTIBwgénxøÜnÉgBitR)akd . manerOgniTanmYyy:agKYrsþab; famankEgáb1 GaRs½yenAnwgRsHTwkkñúgvtþ Ek,rkudíelak . eBl RBwkkEgábeXIjRBHsgÇnimnþbiNÐ)at )ancgðan;mk qan;y:agsb,ay kEgábk¾KitR)afñaCaRBHsgÇmYyGgÁ « ebIGatµaGj)any:agenaHEmnCakarl¥Nas; » . bnþmk kalPikçúelakqan;rYcehIy k¾yk)ay sl;xøHeTAcak;[man; kEgábeXIjman;)an)ayeday mincaM)ac;beBa©jkmøaMg k¾bþÚrKMnitCafµÍfa « )anCa man;l¥CagRBHsgÇeTAeTot » . xN³enaH manEqávtþ 1 mkdeNþIm)ayBIman; eFVI[man;rt;ecjCaRbjab; . elIkenHkEgábKit eXIjfa « EqáeTIbBUEkEmnETn » ehIyk¾cg;eTA CaEqávíj . manbursmñak;edÍrcUlmkkñúgvtþ ehIyeTAQr CítEqáenaH Eqák¾RKhwmbeBa©jcgáÚmdak; bursenaHÉg

-k-

-x-

51


k¾ykd¿bgvay RBmTaMgedjsRmúk eFVI[EqáQWERsk rt;eKceTA)at; . kEgábk¾KiteTotfa « eFVIdUcemþchñ+ nwg)anCamnusSd¾Gs©arüy:agenH » . bnþiceRkaymk bursenaHk¾mkGgÁúyenAmat; RsH manruyeramrMxanCaxøaMg bursenaHÉgk¾eRkak edÍrecjeTATaMgeBalfa « rMxanEmnETnvuÅyGaruy Gs;enH » . kEgáb)anB¤k¾nwkfa « sUm,ImnusSehIy k¾Kg;enAts‘Unwgruymin)anEdr » ehIyk¾cg;eFVICaruy víj . TTYleBlenaHmanruy1 )anehIrmkTMnwgcug RcmuHkEgábenaHlµm kEgábk¾elonGNþatEPøt cab; Pøwb )anruyCaGaharelbcUleBaHkñúgRKaenaHÉg . elIkeRkayenHkEgáb)anEsVgrkkarBiteXIj KWfa eTaHCaGVIk¾minsMxan;CagxøÜnÉgEdr . mnusSeyIgral;éf¶enHminxusKñaBIstVkEgáb bu:nµaneLIy esckþITukçrEmgekIteLIgBIkarEdlmin

ecHeBjcitþnwgrbs;EdlxøÜnmanhñwgÉg . eyIgswgEtmin)anKitesaHfa « \LÚvenHeyIg manGVIxøH » bu:EnþeyIgecHEtBIKitfa « eyIgxVHGVIxøH hñ+ » . tamBitsmtßPaBrbs;mnusSeyIg Tak;Tg nwgGvyv³epSg² manédeCÍgCaedÍm RBmTaMgman EPñk Rtecok RcmuH GNþat kay citþ GacGb;rMceRmIn rhUtdl;)anseRmcnUvTIBwgBitR)akdenaHÉg . sUmBuT§bris½TeRbIR)as;nUvGVIEdlxøÜnman [ seRmcnUvRbeyaCn_KYrCaTIeBjcitþénxøÜnÉgcuH .

-K-

-X-

edaybMNgl¥déRkElg ¾ b‘ut savgS éf¶15ekIt ExplÁún B>s>2550

3 52


16-suxeRBaHminebotebonGñkdéT 17-[GP½yCanic© 18-suxeRBaHminekItTukç 19-GMNacénesckþIl¥ 20-mnusSKYrdl;karhVwkhat; 21-karsikSaEdll¥Bit 22-edÍmeQI 23-karedÍréRB 24-mnusSsøwkeQIRCúHnigmnusSpáay 25-Kum<b£sSI 26-dYgRBHGaTitü 27-dYgRBHcnÞ 28-mhasmuRT 29-EpndÍ 30-Twk 31-ePøIg 32-xül; 33-Gakas

sarbNÑ 3

eQµaHGtßbTFm’ 1-Gt;Fn;sikSanUvkarBit 2-CYyxøÜnedayxøÜnÉg 3-sT§anigbBaØaCaKUKuNFm’ 4-esckþIGt;Fn;Edll¥éRkElg 5-suxkayCamYynwgsuxcitþ 6-minRbECgCamYyGñkdéT 7-karykQñHGMNac)abFm’ 8-minbeRmItNða 9-bBaØasMxan;bMputsRmab;CÍvít 10-l¥edayKuNFm’ 11-ePøIgkMhwg 12-ePøIgBüa)aT 13-karEsVgrkesckþIsux 14-RbedAmnusS 15-emtþaFm’ -g-

TMB½r 1 2 4 5 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 53

-c-

19 21 22 23 24 26 27 29 31 33 35 39 41 43 45 47 49 51


34-éRB 35-PñM 36-RtI 37-XµúMnigruy 38-snSMfamBl 39-stVeRbIs 40-man;éRBCl;Kña 41-ectiyCÍvít 42-rfynþCÍvít 43-EpøsVay 44-edÍmGMeBA 45-TUkekþag 46-edÍmeQImat;RcaMgnigPñMfµtan; 47-qñaMgdÍ 48-k,Ún

mnusSRbesIrCagstVeRBaHKuNFm’

53 54 55 57 58 60 62 64 66 69 71 72 74 76 77

3

RKb;stVmanCÍvít suT§EtmancitþCaRbFan man citþCaFM . mnusSmanvíFIGb;rMcitþ EtstVtircäan minmaneLIy dUecñHCÍvítmnusS nigCÍvítstVtircäan eTIbepSgKña eBalKWmnusS)anRbesIrRtg;mankar ceRmInpøÚvcitþ ceRmInKuNFm’ Gb;rMerOy² .

3

e)aHBum<CaFmµTan 50>000 k,al kñúgtémø 13>500 duløar eragBum<mitþPaBkm<úCa-Cb:un

3 -q-

54

-C-

48thormtuos