Page 2

JUNE 2011

D A R S A K A N

2

kotdm ae-_m¿ k`-bpsS aq∂m-asØ taP¿ B¿®p _nj-∏mbn ÿm\-ta‰ A`n-hµy am¿ tPm¿Pv Be-t©cn ]nXm-hn\v Im™n-c∏≈n cq]Xm bph-P\ IpwSpw-_Ø - ns‚ {]m¿∞-\m-iw-kI - ƒ. {InkvXp injy-\mb hn. tXmΩm-«o-lm-bn¬ \n∂v hnizmkw kzoIcn® ]mc-ºc - y-amWv \ΩpsS amXr-k`- b - mb kotdm ae-_m¿ k`-bv°p≈-Xv. am¿tØmΩm \{km-Wn-Iƒ F∂ A]-c\ - m-aØ - n-ed - n-bs - ∏-Sp∂ \ΩpsS k`m-ka - qlw hnizmk Xo£-WX - b - nepw ssZh-hn-fn-bnepw k`m kvt\l-Ønepw temI-Øn¬ A{K-KW - y-ÿm-\Ø - m-Wv. temIw apgp-h\mbn hym]n®p InS- ° p∂ e£- ° - W - ° n\v kotdm ae- _ m¿ hnizmknIsf hnip-≤n-bnepw k`m kvt\l-Ønepw \bn-°m-\p≈ \ntbmKw A`n-hµy Be-t©cn ]nXm-hn\v e`n-®-Xn¬ k`m-a-°ƒ AXoh k¥p-jSv c - m-W.v At\-Im-bn-cß - f - psS {]m¿∞\ At±-lØ - ns‚ I¿Ω hoYn-bn¬ i‡n-bmbn Xocp-sa∂v {]Xym-in-°mw. XpcpØn bqZm-]p-csØ Be-t©cn Xd-hm-´n¬ ]oen-t∏m-kn-s‚bpw adn-bm-Ωb - p-sSbpw ]Øp-a° - f - n¬ Bdm-a\ - mbn 1945 G{]n¬ 19 \v am¿ tPm¿Pv Be-t©cn `qPm-X\ - m-bn. \√ ss{IkvXh hnizmkw Pohn® Cu amXm-]n-Xm-°f - psS a°-fn¬ aq∂p-t]¿ sshZn-Icpw Hcmƒ k\ymkn-\nbp-am-bn. _m°n-bp-≈h - ¿ hnhm-ln-Xc - p-am-bn. sNdp∏w apXte Xo£-Wa - mb ssZh-hn-izmkw ImØp-kq-£n-°p∂-Xn¬ X¬]-c\ - m-bn-cp∂p hdo-®≥ F∂ am¿ tPm¿Pv Be-t©cn. AƒØmc _me-\mbpw Ip™p-an-j\ - d - n-bmbpw Xs‚ ip{iqjm cwKw Bcw-`n® ]nXmhv CS-hI ]≈n°p kao-]a - p≈ sk‚ v tacokv bp.-]n. kvIqfnepw Nß-\m-t»cn Fkv._ - n.-kI v q-fn-ep-ambn {]mY-anI hnZym-`ymkw ]q¿Øn-bm-°n. Fkv._ - n. tImtf-Pn¬ _ncpZ ]T-\h - pw. ]T-\Ø - n¬ ka¿∞-\m-bn-cp-∂X - n-\mepw XnI™ `‡-\m-bn-cp-∂X - n-\mepw F√m-hcpw At±-lsØ CjvSs - ∏-´p. kn.Fw.sF. k`-bn¬ tNcm-\m-{K-ln® ]nXmhns\ ssZh-Zm-k\ - mb Imhp-Im´p ]nXmhv ]mtd¬ ssa\¿ skan-\m-cnbn¬ sshZnI ]T-\-Øn\v Xnc-s™-Sp-Øp.-tP-jvT≥ hS-hm-Xq¿ sk‚ v.tXm-akv skan-\m-cn-bn¬ ]Tn-°p-∂X - n-\m¬ ]nXmhv Bephm sk‚ v.t- Pm-k^v skan-\m-cn-bn-te-bv°mWv Ab-bv°s - ∏-´X - v. skan-\mcn ]T\w ]q¿Øn-bm°n 1972 Unkw-_¿ 18 \v am¿ B‚Wn ]Sn-bd ]nXmhn¬ \n∂v sshZn-I] - ´w kzoI-cn-®p. XpS¿∂v Nß-\m-t»cn IØo-{U¬ ]≈n-bn¬ sIm®®-\mbn tkh\w sNbvXp. C∂pw At±lw sa{Xmt∏m-eo-Ø≥ CS-hI - mw-Kß - f - psS a\- nse Du¿÷-kz-e\ - mb AkvtX¥n-b® - \ - mbn XpS-cp-∂p. D∂-X- ]-T\ - Ø - n-\mbn {^m≥kn-tebv°v Abbv°s - ∏´ ]nXmhv aX-t_m-[\ - Ø - n¬ tUmIvSt- d‰v Ic-ÿa - m-°n. \m´n¬ Xncn-s®-Ønb ]nXmhv AXn-cq-]Xm aX-t_m-[\ Ub-dI - vSd - mbpw ]n.-H.kn. Ub-dI - vSd - mbpw hnImcn P\-dm-fmbpw kvXpXy¿l-amb ip{iqj sNbvXp. Cu Ime-bf - h - n¬ Bephm skan-\m-cn-bnepw hS-hm-Xq¿ skan\m-cn-bnepw A[ym-]I - \ - mbpw ]nXmhv {]h¿Øn-®p. 1997 s^{_p-hcn 2 \v ÿm]n-°s - ∏´ X°e cq]-Xb - psS {]Ya sa{Xm-\mbn Be-t©cn ]nXmhv A`n-jn-‡\ - m-bXv Hcp ssZh-\n-tbm-Kam-bn-cp-∂p. Bdp s^mtdm\bpw 65 sshZn-Icpw FÆm-bncw hoSp-Ifpw ap∏-Xn-\m-bncw AwK-ßf - p-ap≈ cq]-Xsb Ign™ 14 h¿jw sIm≠v ]nXmhv A`q-X] - q¿∆amb hf¿®-bn-se-Øn-®p. Aku-Ic - y-ßf - psS \Sphn¬ ]p©ncn XqIn "Bb¿' P\-a\ -   - p-If - n¬ tNt°-dn. sNdnb Imcyß-fn¬ hniz-kX v \ - m-bn-cp∂ `rXys\ Xºp-cm≥ henb Imcy-߃ Gev]n®p. 2011 sabv 26˛mw XobXn sshIp-t∂cw 3.30 \v Xe-t»cn cq]-Xm-≤y£≥ am¿ tPm¿Pv hen-ba - ‰w kotdm ae-_m¿ k`-bpsS aq∂m-asØ taP¿ B¿®p-_n-j∏ - mbn am¿ tPm¿Pv Be-t©cn ]nXm-hns\ {]Jym]n-®p. BZy-am-bn-´mWv kotdm ae-_m¿ _nj]vkv k`m-Xe - h - s\ kn\Un-eqsS Xnc-s™-Sp-ØX - .v ]cn-ip-≤m-flm-hn-\m¬ Xnc-™S- p-°s - ∏´ k`mX-eh - s‚ ÿm\w Gs‰-Sp-°p-tºmƒ "" F\n-°n-jvSs - ∏´ CS-b∑ - msc Rm≥ \n߃°p \¬Ipw'' F∂ Xs‚ hmKvZm\w ssZhw ]men-°p∂p. henb CS-bs‚ ZuXyw {ia-Ic - a - m-Wv. k`-bnse sFIy-an-√m-bvasb ]cn-lc - n®v ssZh-kvt\-lØ - n-s‚bpw k`m kvt\l-Øn-s‚bpw hnip-≤\mb {]hm-NI - \ - mbn Xoc-s´-sb∂v \ap°v {]m¿∞n-°mw. A`n-hµy hey ]nXm-hns‚ ]p©-cn-Xpfpºp∂ apJhpw hn⁄m\w \nd-bp∂ hm°pIfpw hnip≤n sNmcnbp∂ Pohn-Xhpw \ap°pw Hc-\p-{K-la - m-Is - ´. henb CS-bs‚ lrZ-bt- ØmSv \ap°pw tN¿∂v {]m¿∞n-°mw, ImcWw ]nXmhv ]d-bp∂p ""miles to go before I sleep and miles to before I sleep''. ^m. sk_m-Ãy≥ ssI∏≥πm-°¬ kotdm ae-_m¿ A¥m-cmjv{S bph-P\ Iq´mbva tIm˛-Hm¿Un-t\-‰¿

Darshakan  

Kanjirappally Diocese Yuvadeepthi Magazine

Darshakan  

Kanjirappally Diocese Yuvadeepthi Magazine

Advertisement