Page 1

TILIA AROMATICA JARO / LÉTO 2014

S pokorou k pøírodním procesùm vytváøíme jedineèné pøírodní produkty k rozvíjení harmonie a krásy. Vyvíjíme a vyrábíme èeskou pìstící aromaterapeutickou kosmetiku pro každého s otevøeným srdcem. Jsme trvale udržitelnou spoleèností a rozvíjíme se s respektem k opravdovosti, etice a spolupráci. Naše hodnoty nám umožòují harmonicky rùst a

KVÉST KVALITOU

ÈISTÌ PØÍRODNÍCH PRODUKTÙ » bez konzervantù a syntetických látek » certifikovaná pøírodní kosmetika a bio kosmetika » bio suroviny » obaly z tmavì fialového skla

VZDÌLÁNÍM

ODBORNOSTÍ A PROFESIONALITOU » historické zkušenosti » moderní výzkum » vlastní vývoj » odborníci na aromaterapii » originální terapeutické postupy » unikátní produkty

ETICKY

VZTAHY I EKOLOGIÍ VÝROBY » bez živoèišných surovin » ekologicky odbouratelné » recyklace odpadu » koøenová èistièka odpadních vod » pravdivé informace

SPOKOJENOSTÍ fotografie Martin Rak, www.martinrak.cz

20 let Nobilis Tilia a certifikace pøírodních produktù jarní novinky a jedineèné objevy v pøírodní kosmetice pøedstavujeme obchodní reprezentantky

NAŠICH ZÁKAZNÍKÙ I ZAMÌSTNANCÙ » poradenství » flexibilita » vyváženost kvality a ceny » vzdìlávací programy » aromaterapie jako cesta k harmonii, zdraví a kráse

TRADICÍ

ÈESKÉ AROMATERAPIE » èeská spoleènost » nejdelší pùsobení na trhu » nejširší sortiment certifikovaných výrobkù » podpora neziskových organizací a projektù


N

obilis Tilia je mladá dáma, která letos slaví své dvacáté narozeniny. K tomuto vìku patøí nejen rozkvìt, rozlet a vstup do období plodnosti, ale také krátké zavzpomínání na zaèátky a podìkování všem, kteøí ji provedli nástrahami dìtství i bouølivým dospíváním. Spolu se zakladatelem Zbyòkem Šedivým jsou dnes ve spoleènosti zamìstnanci, kteøí spolu s ním stáli u kolébky Nobilis Tilia a rozhodnì mají na co vzpomínat.

Fascinován rostlinami

„Léèivými rostlinami se zabývám zhruba od roku 1990 a stále mì fascinuje jejich významný vliv na zdravý vývoj èlovìka i jeho celkový vzhled. Po pøedešlých zkušenostech jsem v roce 1994 založil svoji vlastní znaèku aromaterapeutické kosmetiky – Nobela – s urèující ideou, která je platná dodnes,“ øíká Zbynìk Šedivý. „Zaèátky byly stejné jako u mnoha dalších spoleèností, jež budovaly svùj kapitál od samého zaèátku pouze vlastním pøispìním. Zaèínali jsme s velmi skromným vybavením technickým, prostorovým i administrativním. Proto, abych se zabýval pìstováním léèivých rostlin a jejich zpracováním bylo potøebné náležité teoretické i praktické vybavení. Samozøejmì také odhodlání, odøíkání a vùle. Teoretické vybavení jsem získal studiem pøíslušných oborù na Univerzitì Karlovì v Praze, praktické zkušenosti chemické, farmaceutické a ekonomické pøicházely postupnì. Na zaèátku jsem pracoval ve dne, v noci. Nevím, kde se ve mnì vzala ta síla všechno zvládnout. Ale myslím si, že lidské schopnosti nemají hranice. Každý z nás má v životì horší a lepší chvilky a dnes se na problémy, které jsme mìli ze zaèátku, dívám s nadhledem,“ dodává Šedivý. Jako každé dítì, musela se i Nobela zaèít stavìt na vlastní nohy a umìt si vyžádat pomoc. Na prvních recepturách spolupracoval Zbynìk Šedivý s odborníky, napøíklad s chemikem, dnes profesorem VŠCHT Praha panem ing. Janem Šmidrkalem.

Voòavá Nobela

O nìkolik let pozdìji se pøejmenovává Nobela na Nobilis Tilia, jméno, které znamená krásná lípa a kterým vzdává hold domovskému sídlu firmy v Krásné Lípì – srdci Národního parku Èeské Švýcarsko. Také v logu

se jasnìji ukazuje lípa, strom, který je pevnì spjatý s èeskou tradicí. Ve svých zaèátcích firma sídlila v Krásné Lípì v pronajatých prostorách. „Bylo nás tam skuteènì jen pár, tuším ètyøi, pan Šedivý vymýšlel receptury, my ostatní jsme plnili, balili, vyøizovali objednávky a expedovali,“ vzpomíná Jana Kožnarová, dnes hlavní opora výrobní laboratoøe. Nobela mìla v první nabídce éterické oleje, koupelové a masážní oleje, ale i neutrální krémové báze. V roce 1996 zaèala na trh uvádìt i první krémy, tøeba èajovníkový Tea tree extra, který mìl obrovský úspìch díky svìtovému zájmu o èajovníkový olej, dále hydrataèní Nobelu, Veronu na ruce a další nové kosmetické výrobky. A jak se zákazníci o znaèce Nobela a posléze Nobilis Tilia dovídali? To všechno leželo na bedrech pana Šedivého, který navštìvoval kosmetièky a vedl kurzy o aromatera-

roké veøejnosti. Nìkteré zákazníky si Nobilis Tilia získala ihned. Byla malá, vonìla, batolila se v èeském kraji a byla obdivuhodná svojí vitalitou a touhou pomáhat. Mnozí jí zùstali vìrní a podíleli se na jejím rùstu a rozvoji. Dlouholeté obchodní vztahy se èasto zmìnily v pøátelství, která trvají dodnes. Jak Nobilis Tilia rostla do školního vìku, uèila se ze svých pøešlapù a dávala o sobì více vìdìt, zájem o výrobky rostl s ní. Pronajaté prostory v Krásné Lípì se zvìtšují, až nakonec nestaèí. Koncem roku 2003 se Nobilis Tilia stìhuje do vlastní budovy v Krásné Lípì na Vlèí Hoøe a s novými prostorami vstupuje do desátého roku svého života jako spoleènost s ruèením omezeným.

Správný èas a místo

Do firmy pøibývají další spoleèníci. Adéla Zrubecká, která má ze svého studia aroma-

pùvodní fotografie objektu na Vlèí Hoøe

pii a aromaterapeutické kosmetice po celé republice. „Tehdy žádné e-shopy neexistovaly, objednávky pøicházely poštou nebo jsme je brali telefonicky, faktury jsme psali ruènì, pøes kopírák, ale i pøesto nám objednávky pøibývaly,“ vzpomíná dnešní fakturantka Marcela Bárová. Prvními zákazníky tedy byli profesionálové, kosmetièky a maséøi, až pozdìji, právì díky jejich doporuèení, se výrobky dostávají k ši-

terapie v Anglii zahranièní obchodní kontakty, a její manžel Petr. Na sever Èech pøišli z Prahy, Petr jako dobrovolný strážce Národního parku Èeské Švýcarsko, Adéla již jako erudovaná aromaterapeutka s vlastní praxí a dovozce éterických bio olejù z Anglie. „Mìla jsem kontakty na kvalitní anglické prodejce, oleje jsem si nechávala posílat nejprve jen pro svou praxi, pak i pro ostatní zájemce, balila jsem je doma na kuchyòském stole. Byl o nì rostoucí zájem a já už nestíha-


la. V tu dobu pøišla nabídka Zbyòka Šedivého na spolupráci s Nobilis Tilia,“ popisuje vstup do spoleènosti Adéla Zrubecká. „Se Zbyòkem jsme se seznámili krátce po založení Asociace èeských aromaterapeutù v roce 1996, které iniciovala Zbyòkova známá Bára Nováková, tehdy kosmetièka a zaèínající aromaterapeutka. Všichni jsme vnímali potøebu èeského nezávislého odborného sdružení, které bude aromaterapii propagovat napøíè rùznými obory a také zájemcùm poskytovat kvalitní vzdìlání. Od zaèátku jsem oceòovala Zbyòkovy lidské kvality, i proto mì jeho nabídka oslovila,“ dodává. Po èase se pøidává i její manžel, nyní spravující technické zázemí spoleènosti. V té dobì pøichází do firmy zhruba patnáct objednávek dennì, z toho tøetina už pøes internet. Ve svìtle dnešních dní a zejména pøedvánoèních objednávek to pamìtní-

Adéla Zrubecká a dodává: „Snažíme se, aby spoleènost byla øízena zodpovìdnì a dìlala poctivý obchod, spravedlivý jak k dodavatelùm, tak k odbìratelùm.“ Pøi tvorbì receptur dnes Zbynìk Šedivý spolupracuje s celou øadou odborníkù, vede vlastní tým vývojového oddìlení a jeho nápady tvoøí asi tøicet procent receptur. „Vycházím z tradic nejrùznìjších osvìdèených medicín, uèím se znát úèinky jednotlivých látek, bylin,“ øíká. „Pøesto musíme každý nový výrobek zkoušet a dolaïovat. Pro jedineèné pøírodní produkty využíváme i nejnovìjší vìdecké poznatky, ale vždy s potøebnou mírou pokory k pøírodì a jejím procesùm.“

Krásné uvnitø i venku

Když se na Vlèí Hoøe rozhlédnete, je jasné, že jste v prostøedí krásné pøírody, kde je

budova po rekonstrukci

kùm pøipadá úsmìvné. „Spláceli jsme úvìr za nové prostory, a tak jsme každou korunu obraceli dvakrát, platy jsme mìli malé, jeli jsme na døeò,“ vzpomíná Petr Zrubecký na tìžké období po rekonstrukci první budovy. Vzpomíná i na to, jak je lidé v obci nemìli rádi, protože Nobilis Tilia vznikla v budovì, která byla døíve hospodou. „Byla pìt let prázdná, mohl ji v konkurzu koupit kdokoliv, ale nebyl o ni zájem. Místní nám øíkali mastièkáøi. Ale už jsme se sžili, pochopili, že dìláme dobrou vìc, budovy jsme zachránili pøed devastací a lidem dáváme práci,“ dodává Petr Zrubecký. Nobilis Tilia se s novým místem i spoleèníky zmìnila z malé rodinné firmy ve spoleènost, která si na kosmetickém trhu získala dobré jméno. „Ani jeden z nás, a myslím, že ani zamìstnanci, necítí jako hlavní smysl naší práce byznys, ten je až na pomyslném druhém místì. Na prvním místì chceme pomáhat lidem, ať už kosmetikou nebo aromaterapií,“ tvrdí

radost pøírodní produkty tvoøit. Zámìrem pro pøesun na hranici národního parku bylo vybudovat centrum aromaterapie a zahradu léèivých rostlin a je na první pohled patrné, že se tento zámìr daøí naplòovat. Voòavá bylinná zahrada kvete v sezonì rozliènými barvami a pøitahuje motýly a vèely z širokého okolí. Pøitahuje také návštìvníky – turisty, studenty, bylinkáøské nadšence a milovníky pøírody. Je koncipována jako permakulturní s antroposofickými principy biodynamického

zemìdìlství a mladé dámì Nobilis Tilia velmi sluší a prospívá. Konají se zde prohlídky s odborným výkladem, relaxují v ní návštìvníci i zamìstnanci a stala se souèástí turistické trasy na rozhlednu na Vlèí hoøe. K osmnáctým narozeninám dostává Nobilis Tilia velký dárek. Je dokonèena poslední, nejvìtší èást rekonstrukce celého objektu, a tak dostává nejen nové šaty, ale i dostateèný prostor pro všechny své aktivity. K rekonstruované budovì pøibývá i podniková prodejna a èajový klub, který je v sezónì místem pro setkávání, obèerstvení a kulturní a øemeslné akce. Desetiletou tradici už mají také èervnové Svatojánské slavnosti bylin, jež se konají také pod záštitou Nobilis Tilia. Na oslavu letního slunovratu, zastavení se a vnímání kolobìhu pøírody, na festival plný hudby, øemeslníkù, divadla i odpoèinku se každý rok sjíždìjí stovky lidí. I to považuje Adéla Zrubecká za významný pøínos Nobilis Tilia. „Centrum aromaterapie na Vlèí Hoøe je jednou z vìcí, na které jsem hrdá. Je místem setkávání a vzdìlávání, slouží nám i ostatním lidem. Dalším velkým poèinem, kterého si velmi cením a který nyní slouží mnoha lidem pro lepší orientaci na trhu pøírodní kosmetiky, jsou certifikace CPK a CPK BIO. Iniciovali jsme jejich vznik a pomáhali se sestavením pravidel nezávislé agentuøe KEZ, která zajišťuje odbornou kontrolu a certifikaci v systému ekologického zemìdìlství.“ Ani po dvaceti letech není Nobilis Tilia fabrikou chrlící z výrobních pásù tisíce kelímkù. Je mladou ženou, vìdomou si svého místa a svého úkolu. Vìøí v pøínos ruèní práce a ví, že v každému výrobku pøenáší dál pozitivní otisk lidí, kteøí zde pracují. Nobilis Tilia je i po dvaceti letech firmou, jež souzní s pøírodou, spoleèností, kde vládne cit pro to, co pøíroda mùže èlovìku poskytnout a jak mu mùže pomoci. A z vašich ohlasù víme, že i vy cítíte lásku na první dotek. Dìkujeme vám za to.


Certifikace pøírodních produktù S rostoucí nabídkou pøírodních produktù zákazníci pøivítají dùvìryhodnou znaèku garance kvality. Základní standardy pøírodní kosmetiky jsou všeobecnì známé, i pøesto mohou být pro nìkoho novinkou. Vìdìli jste však, že èeská certifikace pøírodní kosmetiky CPK a CPK BIO, jejíž vznik Nobilis Tilia iniciovala a aktivnì se podílela na vytvoøení pravidel, je jednou z nejpøísnìjších na svìtì?

Petr Radimìøský z vývojového oddìlení Nobilis Tilia zdùrazòuje vývojovou i výrobní nároènost certifikovatelných receptur emulzí a krémù. „Není vùbec snadné vytvoøit úèinné receptury pøírodních krémù, mlék èi emulzí s omezeními, která jsou certifikacemi daná. Každý nový výrobek je pro nás velkou výzvou,“ uvedl Radimìøský. Proto si velmi ceníme toho, že nabízíme nejširší sortiment

Pokud si zákazník koupí výrobky, jež nesou oznaèení CPK a CPK BIO, má jistotu, že obsahují nejkvalitnìjší rostlinné suroviny vèetnì surovin pocházejících z ekologického zemìdìlství, nebo ze sbìru bylin èi plodù rostoucích ve volné pøírodì. Ten se dìje šetrným zpùsobem s pøihlédnutím na ochranu pøírodního prostøedí. Certifikované výrobky neobsahují parafín, vazelínu, silikony a žádné ropné produkty. Výrobce nepoužívá geneticky upravované suroviny, ani žádné nepovolené konzervaèní látky. V takové pøírodní kosmetice zákazník nenajde vonné a ani barvící látky. Kosmetické øady s certifikátem nejsou testované na zvíøatech a nejsou v nich žádné suroviny z mrtvých zvíøat (kolagen, vorvaòovina, norkový tuk a další). Jsou i bez chemických UV filtrù.

fotografie Martin Rak, www.martinrak.cz

èeské certifikované pøírodní kosmetiky a biokosmetiky s certifikáty CPK a CPK BIO. „Nové výrobky vyvíjíme v certifikovatelné kvalitì a stávající tradièní receptury inovujeme. Pro letošní jaro jsme pøipravili inovace tøí oblíbených krémù, a to Nobela, Chére a Rosa canina. Nyní jsou všechny s certifikací CPK,“ dodal Petr Radimìøský.


Jarní

novinky Inovace tøí oblíbený krémù pøináší nejen obrovský posun v kvalitì a úèinnosti bioaktivních složek, ale také vyšší aromaterapeutický úèinek. Receptury krémù už pamatují pìknou øádku let. Nejstarší z nich, Hydrataèní krém Nobela, byl uveden na trh v roce 1996, Rùžový krém Rosa canina v roce 1998 a nejmladší z tìchto tøí krémù, Levandulový krém Chére v roce 2000. Proto jsme se rozhodli krémy inovovat a dopøát vám více potìšení i užitku. Všechny krémy jsou nyní s certifikací CPK, která je zárukou skuteèné pøírodní kosmetiky.

Levandulový krém Chére

Rùžový krém Rosa canina

Hydrataèní krém Nobela

Pokud je vaše pleť citlivá se sklonem k problematickým partiím, je pro vás velmi vhodný Levandulový krém Chére s Aloe vera. Krém na bázi pøírodní mikroemulze se skvìle roztírá, zaruèuje výborné pronikání pokožkou a vstøebávání úèinných látek do všech vrstev kùže. Díky jeho lehké konzistenci bude vaše pleť sametovì hebká a záøící.

Pro dospìlou až zralou pleť je urèen inovovaný Rùžový krém Rosa canina. Lehký krém s rùžovým olejem OTTO dodá vaší pleti vitalitu a hodí se jako prevence pøedèasného stárnutí pro všechny typy pletí. Rùžový olej pleť zjemní a omezí tvorbu vrásek. Díky inovovanému mikroemulznímu základu se krém snadno roztírá a dokonale vstøebává.

Jemný lehký krém, jenž na vaší pleti vytvoøí neobyèejný pocit hebkosti, tak to je inovovaný Hydrataèní krém Nobela. Díky své mikroemulzní struktuøe velmi dobøe proniká do pokožky a zanechává sametový pocit. Tento vanilkový hydrataèní krém s mokøadkovým olejem je vhodný pro suchou a normální pleť.

Levandulový krém Chére pleť nejen zregeneruje a zklidní, ale také podpoøí tvorbu nových kožních bunìk. Mandlový olej a bambucké máslo dodají vaší pleti výživu, vláènost a hydrataci, zatímco D-panthenol, lecitin a vitaminy A a E zlepší její odolnost a ochrání ji pøed vnìjšími vlivy. Pokud je vaše pleť podráždìná, extrakt z Aloe vera spoleènì s levandulovým olejem podráždìní zmírní a v neposlední øadì i zvýší ochranu vaší citlivé pleti. A pokud vaše pokožka utrpìla nadmìrným opalováním, krém Chére ji citlivì ošetøí a zklidní.

Úèinné látky krému – mandlový, jojobový a mokøadkový olej pronikají do nejhlubších vrstev pokožky a pleť úèinnì vyživují a hydratují. D-panthenol a vitaminy A a E pleť chrání a zlepšují její odolnost vùèi vnìjším vlivùm. Dokonalou péèi a hydrataci každé pleti zajišťuje také optimální množství kyseliny hyaluronové. Vùnì rùžového oleje harmonizuje psychiku, posiluje ženskost, lásku a soucit, dodává klid a sebedùvìru. Je správnou volbou pro každého, koho aroma pravé rùže neodolatelnì pøitahuje.

Unikátní mokøadkový olej, podobnì jako olej jojobový, posiluje odolnost pleti, jeho výživný a hydrataèní úèinek je však mnohem vyšší, má silné antioxidaèní pùsobení, lépe se vstøebává a vaše pokožka jej dokáže velmi efektivnì využít. Dokonalou hydrataci pleti zajistí v kombinaci s obsaženou kyselinou hyaluronovou. Krém umí aktivnì doplnit ochrannou lipidovou vrstvu vaší pleti, která ji dlouhodobì ochrání pøed vnìjšími vlivy prostøedí. Vùnì pøírodní vanilky má relaxaèní a zklidòující úèinky, mùže pùsobit afrodiziakálnì.

Levandulový éterický olej se pro své léèebné úèinky v aromaterapii využívá po staletí. Tradièní èínská medicína jej používá všude tam, kde je horkost, jako napøíklad pøi zánìtech, infekcích, spasmech a bolestech. Pomùže vám pøi bolestech hlavy, nespavosti, pomáhá snížit krevní tlak. Reguluje èinnost jater, ulevuje pøi premenstruaèním syndromu. Kromì známých zklidòujících úèinkù na psychiku, dokáže také zmírnit frustraci, uleví pøi trémì a umí dokonce uvolnit nevyjádøené emoce.

Éterický olej z rùže damašské má antibakteriální a protizánìtlivé úèinky. Trpíte úzkostí, jste v neustálém napìtí, máte deprese, potøebujete zharmonizovat srdeèní èinnost? Pak je pro vás éterický olej z rùže damašské tou pravou volbou, protože zmíròuje podráždìní, navozuje pocit klidu a vnitøní harmonie. V aromaterapii ho mohou využít i ženy pøi potížích s menstruaèním cyklem. Podle orientální medicíny èistí horkost, která se projevuje napøíklad jako zánìtlivé, toxické èi infekèní stavy.

Vanilkový extrakt probouzí smyslnost i zmíròuje úzkost. Høejivá a uklidòující vùnì vanilky má velmi pozitivní vliv na psychiku. Pùsobí antidepresivnì, probouzí nové touhy, smyslnost a kreativitu. Ulevuje pøi strachu z nových emoèních prožitkù, hlavnì pokud jste spíše rozumový analytický typ. Zmíròuje psychické napìtí, pøináší klid a harmonii, zlepšuje náladu, pomáhá pøi nespavosti a nechutenství.

voòavé zastavení v Provence

královnou každý den

vanilkové opojení


Jedineèné objevy v pøírodní kosmetice Za 20 let existence spoleènosti jsme uvedli na trh 117 výrobkù. Díky vlastnímu vývojovému oddìlení mùžeme neustále zdokonalovat receptury stávajících výrobkù a objevovat a vyvíjet receptury nové. To nám umožòuje pružnì reagovat na potøeby a pøání vás, našich zákazníkù. Stìžejními inovacemi posledních nìkolika let jsou tøi unikátní technologické postupy.

Olejový multigel

Tento speciální gel jsme, jako jediný èeský výrobce, zavedli do praxe. Multigel obsahuje až 85 % olejové složky a pøitom je plnì rozpustný ve vodì. Má ètyøi druhy použití. Prvnì se dá použít jako bìžný gel nanesením na pokožku a jemným rozetøením. Druhé použití je jako masážní gel, kdy se gel intenzivním roztíráním zmìní na emulzi a ta vytvoøí výbornì skluznou vrstvu, která umožòuje dlouhodobé masírování. Tøetí typ použití je jako mycí gel, kdy se po nanesení na pokožku a styku s vodou vytvoøí velmi jemná emulze typu mycího krému, která jemnì smývá neèistoty bez poškození ochranné lipidové vrstvy pokožky. Ètvrtým zpùsobem použití je rozmíchání gelu v koupeli, kdy se vytvoøí mléèná ošetøující emulzní koupel. V multifunkèním gelu, 4 v 1, navíc oceníte intenzivní regeneraèní a vyživující úèinky díky vysokému obsahu kvalitních rostlinných olejù. A ve kterém výrobku je tato inovace využita? Je to Konopný olejový multigel urèený pro ekzematickou pokožku, Bioaktivní pleťová maska, Jemný peeling s jojobovými estery a Jemný peeling s lávovou zemí.

Zmýdelnìní myrhy

Myrha se v pøírodì vyskytuje pouze jako pevná nerozpustná substance - pryskyøice. Pøevést ji do roztoku lze buï absolutním lihem nebo procesem zmýdelnìní, který jsme vyvinuli, a tak mùžeme cennou myrhu využívat do vlasové kosmetiky. Pùsobí jako antimikrobiální látka proti lupùm a také jako vlasový kondicionér, který obalí vlas, dodá mu lesk a chrání jej pøed vysycháním. Unikátnost postupu spoèívá hlavnì v technologii výroby a jsme jediná firma na svìtì, která používá pøírodní myrhu jako vlasový kondicionér.

Mikroemulze

Tøetí inovací, na kterou jsme hrdí, je vytvoøení, v EU jedineèného, certifikovaného pøírodního základu na bázi mikroemulze. Mikroemulze jsou systémy s velmi malými èásteèkami, které snadno pronikají do nejhlubších vrstev pokožky, jsou lehce vstøebatelné a vytváøejí na pokožce sametový pocit. Snadno tak nesou úèinné bioaktivní látky obsažené v produktu do pokožky. Dosud byly na trhu pouze syntetické mikroemulze, pøíprava certifikovatelných pøírodních mikro-

emulzí probíhala jen z velkými obtížemi. Díky našemu unikátnímu systému již nemusíte kupovat mikroemulze na syntetickém základì a mùžete si dopøát jemnost pøírodních variant. Mikroemulzní základ najdete napøíklad v Arganovém krému, Bioaktivním omlazujícím krému, Bioaktivním oèním séru, Krému na oblièej pro muže, novì také v krémech Chére, Nobela a Rosa canina. V roce 2013 jsme za pøínos inovací pro zákazníka získali ocenìní projektu Èeský Goodwill, a to 1. místo v kategorii INOVACE ÈESKÉHO GOODWILLU.


Kateøina Broncová Milá a empatická obchodní reprezentantka pro Královehradecký, Liberecký a Ústecký kraj, zároveò také koordinátorka pro profesionálky v porodnictví.

Jaký je Váš nejoblíbenìjší výrobek? Nemùžu si pomoct, ale nedokážu vybrat jeden jediný nejoblíbenìjší výrobek. Nejoblíbenìjší jsou totiž všechny, které používám. Éterické oleje mne provázejí celý den. Výborná a mnou èím dál oblíbenìjší je øada Anti-age

de luxe s damašskou rùží. Stejnì tak úžasná voòavá Biofáze, po které se vždycky cítím krásnì opeèovaná a pleť záøí zdravím. Každý den teï používám Hyaluronové sérum. V kuchyni pak palmový olej Carotino nebo Kokosovou fantazii, na které smažím palaèinky a lívance. Kokosová vùnì se pak line po celém bytì... Co Vám práce pøináší, co Vás na ní baví? Pøednì mì baví to, že se jedná o aromaterapii, je to moje veliká vášeò. Co víc si pøát po pracovní stránce, než dìlat to, co vás baví, èím žijete. Jsem hrdá na to, jakou znaèku zastupuji. Baví mì potkávat se pøi mé práci s lidmi a sdílet s nimi tuto vášeò, vzájemnì se uèit a inspirovat.

Nejvìtší pracovní úspìch? Každý spokojený zákazník je mùj malý úspìch, když se daøí tìm, kteøí ještì nedávno nemìli povìdomí o naší kosmetice a kteøí s mou pomocí vplouvají do tajù našich produktù. Jsem moc ráda, že mé vztahy se zákazníky jsou mnohdy velmi osobní. Spoleèná cesta za vùnìmi vás døíve èi pozdìji pozve i k jiným tématùm, moc si vážím té sounáležitosti a blízkosti, toho že pøi své práci potkávám velmi zajímavé a jedineèné bytosti. Momentálnì mì moc tìší projekt Nobilis Natal, který dostává svou konkrétní podobu. Pro mì to znamená, že peèuji o profesionály v porodnictví, porodní asistentky.

fotografie Martin Rak, www.martinrak.cz

Jitka Kadletzová

Obchodní reprezentantka pro kraje Pardubický, Jihomoravský a kraj Vysoèina. Je bezprostøední a energická žena, která vás hravì provede svìtem aromaterapie. Jakou èást své práce máte nejradìji? Nejvíce mne baví komunikace s lidmi – se svými klienty, které mohu inspirovat a pøedávat jim své nadšení. Náplní mé práce je péèe o velkoobchodní klienty, takže s radostí a láskou o nì peèuji a podporuji je. Nejvìtší odmìnou pro mì je právì spokojený klient. Když vám nìkdo podìkuje za vaši péèi a laskavost, v té chvíli jsem i já nejšťastnìjší. Pro mì je nejvìtší radost, když ji mohu rozdávat. Každý z mých klientù je nìèím výjimeèný, velmi mì obohacují a rozšiøují mé obzory. Bez kterého výrobku se neobejdete? Tak tohle je velmi tìžká otázka. Všechny naše produkty jsou tak bájeèné a oblíbených mám velmi mnoho. Jelikož jsem „olejová“,

tak používám nejvíce èisté rostlinné oleje. V souèasné dobì u mì vede olej šípkový, mokøadkový a makadamiový. V koupelnì je u mì stálicí Kvìtová voda rùžová, Hydrofilní olej øebøíèkový a Hydrofilní olej s rùží a mimózou. V žádném pøípadì se však neobejdu bez našeho Hyaluronového séra a Extraktu z grepových jader, které spolu s pomeranèovým éterickým olejem nosím v kabelce. Jaký byl nejzajímavìjší výsledek, který jste bìhem své praxe s kosmetikou Nobilis Tilia vidìla? Zmírnìní alergických projevù vnitøním užíváním rostlinného oleje z èerného kmínu. Krásné zhojení jizvy po císaøském øezu, když se hned od poèátku masírovala Šípkovým

olejem. Rychlé zlepšení stavu pleti s kuperózou (rozšíøenými žilkami) pøi použití øady Arteris.


Svatojánské slavnosti bylin Ve dnech 20. - 21. 6. 2014 se budou již po desáté konat na Vlèí Hoøe Svatojánské slavnosti bylin. Pøijïte s námi prožít rituály k oslavám slunovratu. Souèástí oslav jsou i odborné pøednášky, koncerty, divadla a tvoøivé workshopy pro dìti i pro dospìlé, trh øemesel, zdravé jídlo a úèast regionálních výrobcù. Fotografie i video z minulých slavností a program najdete na stránkách obèanského sdružení Nobilis Tilia os.nobilis.cz

Kurzy Akademie Nobilis Tilia Vzdìlávání v oblasti aromaterapie, pøírodní kosmetiky i v praktickém použití výrobkù je naší neodmyslitelnou a pøirozenou souèástí již od založení spoleènosti. Kromì stálých kurzù jsme na vaše pøání zaøadili také kurz Celostní péèe v tìhotenství, pøi porodu a o novorozence. Protože je naším zámìrem i snahou pomoci vám ve vašem podnikání, pomoci vám prodávat naše produkty, pøipravili jsme pro vás kurzy wellness rituálù, které jsou nadstavbou základních kosmetických a masážních kurzù. Pøedstavujeme vám v nich nejen ucelené aromaterapeutické rituály, které obohatí vaši dosavadní nabídku zákaz-

World of Beauty & Spa

Ve dnech 14. 3. - 15. 3. se uskuteèní v areálu PVA v Praze - Letòanech tradièní kosmetický veletrh, na kterém pøedstavíme jarní novinky. Po celou dobu konání veletrhu bude probíhat na našem stánku poradenství v použití výrobkù Biofáze. Kromì veletržních slev dále navíc nabídneme míchání osobních harmonizaèních parfémù pøesnì podle vašich potøeb.

Evolution – Biostyl

S milovníky zdravého životního stylu se rádi uvidíme i na festivalu, který se bude konat 11. - 13. 4. 2014 v Praze Holešovicích.

Nový katalog výrobkù poznejte náš pøíbìh

K pøíležitosti 20 let spoleènosti jsme pøipravili nový katalog výrobkù. Mùžete tak všem zájemcùm o pøírodní kosmetiku nabídnout ucelený pøehled èeské certifikované aromaterapeutické kosmetiky. Naší snahou bylo vytvoøit katalog, který bude nejen pøehledem výrobkù s maloobchodními cenami, ale bude mít i osobnìjší ráz. Chceme být vám, našim zákazníkùm, blíž, poznávat vás a také vám nabídnout, abyste poznali nás. Neschováváme se za cizí tváøe, ale pøedstavujeme vám skuteèné pøíbìhy lidí, kteøí tvoøí spoleènost Nobilis Tilia. V katalogu proto najdete osobní pøíbìhy nìkte-

rých z nás a ty další pak objevíte na našich webových stránkách.

Nobilis Tilia s.r.o., laboratoøe pøírodní kosmetiky, Vlèí Hora 147, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 421, mobil: 777 111 434, e-mail: nobilis@nobilis.cz, www.nobilis.cz ZÁKAZNICKÁ LINKA +420 725 606 741

14_03_A_CZ

Tìšíme se vás

níkùm, ale odnášíte si s sebou také finanèní rozpoèty k jednotlivým rituálùm, a hlavnì vám dáváme návod, jak tyto rituály umìt svým zákazníkùm prodat, a tím svou živnost rozvíjet. Vybrané kurzy Akademie Nobilis Tilia budou nyní v nových prostorách projektu Ženy s.r.o. Vìøíme, že pøíjemná atmosféra ještì umocní povídání o pøíjemných, voòavých výrobcích. Kalendáø akcí i s možným on-line pøihlašováním najdete na webových stránkách www.nobilis.cz v záložce Akce a kurzy.

Tilia Aromatica 2014 - jaro