Page 1

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 1.รหัสวิชา 2.ชื่อย่อภาษาอังกฤษ 3.ชื่อวิชา ชื่อภาษาไทย : ชื่อภาษาอังกฤษ : 4.หน่วยกิต 5.ส่วนงาน 5.1.คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า 5.2.ภาควิชา 5.3.สาขาวิชา 6.วิธีการวัดผล 7.ประเภทรายวิชา 8.ภาคการศึกษาที่เปิดสอน 9.ปีการศึกษาที่เปิดสอน 10. การจัดการสอน ตอนเรียน

2726311 ACTIVITIES ED TECH กิจกรรมเทคโนโลยีการศึกษา ACTIVITIES IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY 2(2–0–6) คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

Semester Course ทวิภาค ภาคปลาย 2013

ผู้สอน

ช่วงเวลาประเมิน

10001592 เนาวนิตย์ สงคราม

15-02-2557 ถึง 30-03-2557

11.เงื่อนไขรายวิชา 12.หลักสูตรที่ใช้รายวิชานี้ 13.ระดับการศึกษา 14.สถานที่เรียน

ปริญญาบัณฑิต ชั้นปีที่ ไม่ได้ระบุ ห้อง 403 ตึก 4 คณะครุศาสตร์

15.เนื้อหารายวิชา แนวคิด หลักการ วิธีการ และเทคนิคการจัดกิจกรรมเทคโนโลยีการศึกษาประเภทต่างๆ ได้แก่ การแสดงบทบาทสมมติ การ จัดนิทรรศการ การแสดงละคร การเล่านิทาน การเชิดหุ่น การศึกษานอกสถานที่ เกม และสถานการณ์จำาลอง Common infectious diseases in children and their management. 16.ประมวลการเรียนรายวิชา 16.1.วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม # This document is generated from CUCAS.

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม หน้า 1/6


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประมวลรายวิชา

1

1) นิสิตสามารถอธิบายแนวคิด หลักการและเทคนิคการจัดกิจกรรมเทคโนโลยีการศึกษาประเภทต่างๆได้ถูก ต้อง ผลการเรียนรู้ : 1.2. รู้ลึก 5.1. ใฝ่รู้ 5.2. รู้จักวิธีการเรียนรู้ วิธีการสอน/พัฒนา : 01. การบรรยาย 02. การอภิปราย 17. การฝึกปฏิบัติ 25. การสอน โดยใช้โครงงาน 35. กิจกรรม 39. การเรียนรู้ด้วยตนเอง วิธีการประเมิน : 04. การสังเกตพฤติกรรม 08. การประเมินรายงาน/โครงงาน 11. การประเมิน การวิพากษ์/การนำาเสนอผลงาน 17. การเข้าชั้นเรียน

2

2) นิสิตสามารถนำากิจกรรมเทคโนโลยีการศึกษาประเภทต่างๆมาบูรณาการเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับผู้เรียน ผลการเรียนรู้ : 3.1. สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ 3.2. สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3.3. มี ทักษะในการคิดแก้ปัญหา 4.1. มีทักษะทางวิชาชีพ 4.3. มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 5.1. ใฝ่รู้ 5.2. รู้จักวิธีการเรียนรู้ วิธีการสอน/พัฒนา : 08. ภาคสนาม 17. การฝึกปฏิบัติ 25. การสอนโดยใช้โครงงาน 32. การระดมสมอง 35. กิจกรรม วิธีการประเมิน : 04. การสังเกตพฤติกรรม 05. การประเมินกระบวนการทำางาน/บทบาทในการทำา กิจกรรม 08. การประเมินรายงาน/โครงงาน

16.2.แผนการสอนรายสัปดาห์ สัปดาห์ที่

เนื้อหาทีส่ อน

การมอบหมายงาน

1

- แนะนำารายวิชา - แนะนำาลักษณะการเรียน และการส่งงาน วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม : 1 ผู้สอน : เนาวนิตย์

ผู้เรียนแบ่งกลุ่มและศึกษาตาม หัวข้อที่ได้รับมอบหมาย ผู้เรียนกลุ่มที่ได้รับหัวข้อ การเล่า นิทาน เตรียมรายงานในครั้งต่อ ไป

2

-การประเมินกิจกรรมเทคโนโลยีการศึกษา - แนวคิดและหลักการกิจกรรมเทคโนโลยีการศึกษา -การเล่านิทาน (Story Telling) วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม : 1 ผู้สอน : เนาวนิตย์

ผู้เรียนกลุ่มที่ได้รับหัวข้อ บทบาทสมมติ (Role Play) เตรียมรายงานในครั้งต่อไป

3

บทบาทสมมติ (Role Play) วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม : 1 ผู้สอน : เนาวนิตย์

ผู้เรียนกลุ่มที่ได้รับหัวข้อ การจัด นิทรรศการ (Exhibition) เตรียม รายงานในครั้งต่อไป

4

การจัดนิทรรศการ (Exhibition) วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม : 1 ผู้สอน : เนาวนิตย์

ผู้เรียนกลุ่มที่ได้รับหัวข้อ การ สอนด้วยหุน่ (Teaching with Puppet) เตรียมรายงานในครั้ง

This document is generated from CUCAS.

หน้า 2/6


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประมวลรายวิชา

ต่อไป 5

การสอนด้วยหุ่น(Teaching with Puppet) วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม : 1 ผู้สอน : เนาวนิตย์

ผู้เรียนกลุ่มที่ได้รับหัวข้อ การ จัดการศึกษานอกสถานที่ (Field Trip) เตรียมรายงานในครั้งต่อไป

6

การจัดการศึกษานอกสถานที่ (Field Trip) วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม : 1 ผู้สอน : เนาวนิตย์

ผู้เรียนกลุ่มที่ได้รับหัวข้อ - เกม การเรียนการสอน (Instructional Games ) - สถานการณ์จำาลอง เตรียม รายงานในครั้งต่อไป

7

- เกมการเรียนการสอน (Instructional Games ) - สถานการณ์จำาลอง วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม : 1 ผู้สอน : เนาวนิตย์

ผู้เรียนกลุ่มที่ได้รับหัวข้อ - เกม การเรียนการสอน (Instructional Games ) - สถานการณ์จำาลอง เตรียม รายงานในครั้งต่อไป

8

การแสดงละคร(Drama in Instruction) วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม : 1 ผู้สอน : เนาวนิตย์

ผู้เรียนกลุ่มที่ได้รับหัวข้อผู้เรียน กลุ่มที่ได้รับหัวข้อ ทัศนศึกษา เสมือน (Virtual Fieldtrip) เตรียมรายงานในครั้งต่อไป เตรียมรายงานในครั้งต่อไป

9

ทัศนศึกษาเสมือน (Virtual Fieldtrip) วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม : 1 ผู้สอน : เนาวนิตย์

การเตรียมการประชุมปรึกษา โครงการการจัดกิจกรรม เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อบูรณา การกิจกรรมเทคโนฯสู่การเรียนรู้ ในสถานศึกษา(ตามหัวข้อที่ ต้องการส่งเสริม/ที่ผู้เรียนสนใจ)

10

การนำาเสนอโครงการฯก่อนการทดลองใช้ โดยผู้เรียนออกมานำาเสนอผนการ จัดการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติก่อนนำาไปจัดโครงการจริงในโรงเรียน ครั้งที่ 1 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม : 2 ผู้สอน : เนาวนิตย์

การเตรียมการนำาเสนอโครงการ ในครั้งต่อไป

11

การนำาเสนอโครงการฯก่อนการทดลองใช้ โดยผู้เรียนออกมานำาเสนอแผนการ จัดการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติก่อนนำาไปจัดโครงการจริงในโรงเรียน ครั้งที่ 2 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม : 2 ผู้สอน : เนาวนิตย์

การเตรียมการนำาเสนอโครงการ ในครั้งต่อไป

12

การนำาเสนอโครงการฯก่อนการทดลองใช้ โดยผู้เรียนออกมานำาเสนอผนการ จัดการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติก่อนนำาไปจัดโครงการจริงในโรงเรียน ครั้งที่ 3 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม : 2

การเตรียมการก่อนไปทดลอง แผนการจัดการเรียนรู้ด้วย กิจกรรมเทคโนโลยีการศึกษาใน

This document is generated from CUCAS.

หน้า 3/6


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประมวลรายวิชา

ผู้สอน : เนาวนิตย์

โรงเรียน

13

การนำาโครงการฯไปใช้ในโรงเรียน วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม : 2 ผู้สอน : เนาวนิตย์

สรุปและประมวลผลการ ประเมินโครงการฯ

14

สรุปและประมวลผลการประเมินโครงการฯ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม : 2 ผู้สอน : เนาวนิตย์

การจัดทำาเอกสารและนำาเสนอ ในชั้นเรียน

15

การนำาเสนอผลการจัดโครงการในโรงเรียน วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม : 2 ผู้สอน : เนาวนิตย์

การจัดทำารูปเล่มโครงการ

16

การนำาเสนอผลการจัดทำารูปเล่มโครงการฯ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม : 2 ผู้สอน : เนาวนิตย์

การปรับปรุงแก้ไข

17

รายงานการจัดกิจกรรมเทคโนโลยีการศึกษาฉบับสมบูรณ์ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม : 2 ผู้สอน : เนาวนิตย์

การนำาส่งรายงายฉบับสมบูรณ์ เพื่อการประเมินผล

18

การแจ้งผลการประเมินโครงการและคะแนนรายงานฉบับสมบูรณ์ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม : 2 ผู้สอน : เนาวนิตย์

19 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม :  ผู้สอน :  20 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม :  ผู้สอน :  16.3.สื่อการสอน (Media) สื่อนำาเสนอในรูปแบบ Powerpoint media สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ โทรทัศน์ครู/e-document/ e-book 16.4.การติดต่อสื่อสารกับนิสิตผ่านระบบเครือข่าย 16.4.1.รูปแบบและวิธีการใช้งาน: อีเมล์/Email Facebook youtube 16.4.2.ระบบจัดการการเรียนรู้ (LMS) ที่ใช้ Blackboard 16.5.จำานวนชั่วโมงที่ให้คำาปรึกษาแก่นิสิต 2.0 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 16.6.การประเมินผล This document is generated from CUCAS.

หน้า 4/6


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประมวลรายวิชา

กิจกรรมการประเมิน

ร้อยละ

การเข้าชั้นเรียน

10.00

2. งานรายบุคคล

20.00

3. งานกลุ่ม

30.00

โครงการการบูรณาการกิจกรรมเทคโนฯสู่สถานศึกษา

20.00

รูปเล่ม และการนำาเสนอ

20.00 0.00 0.00

เกณฑ์การวัดผล เกรด A (85%-100%), เกรด B+ (80%-84%), เกรด B (75%-79%), เกรด C+ (70%-74%), เกรด C (65%-69%), เกรด D+ (60%-64%), เกรด D (55%-59%), เกรด F (0%-54%) 17.รายชื่อหนังสืออ่านประกอบ 17.1.หนังสือบังคับ 1. เนาวนิตย์ สงคราม (2553) เอกสารคำาสอน 2726311 กิจกรรมเทคโนโลยีการศึกษา ( เอกสารอัดสำาเนา ) คณครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chee, Tan Seng and Wong Angela (2003) Teaching and Learning with Technology An Asia-Pacific, Perspective Prentice Hall. Heinich and et.al (1996) Instructional Media and Technologies for Learning 5 th, Prentice-Hall. 17.2.หนังสื่ออ่านเพิ่มเติม 2. ทิศนา แขมมณี (2549) 14 วิธีสอนสำาหรับครูมืออาชีพ สำานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: กรุงเทพฯ เนาวนิตย์ สงคราม (2551) พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาผู้เรียน พิมพ์ครั้งที่ 3 สำานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: กรุงเทพฯ ธีรศักดิ์ อัครบวร (2537) นิทรรศการและการจัดการแสดง ไทยวัฒนาพานิช: กรุงเทพฯ วัฒนะ จูฑะวิภาต (2526) การจัดนิทรรศการ พิมพ์ครั้งที่ 1 ประยูรวงศ์: กรุงเทพฯ ศักดา ประจุศิลป สื่อ-โสตทัศนูปกรณ์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ พิมพ์ครั้งที่ 2 ป. สัมพันธ์การพิมพ์ 17.3.บทความวิจัย/บทความวิชาการ (ถ้ามี) 17.4.สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 3. http://www.mmc.arts.uwa.edu.au/ed_tech_activities 18.การประเมินการสอน 18.1.การประเมินการสอน ผ่านระบบ CUCAS - SCE This document is generated from CUCAS.

หน้า 5/6


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประมวลรายวิชา

18.2.การปรับปรุงจากผลการประเมินการสอนครั้งที่ผ่านมา การปรับปรุงด้านความมีอิสระในการเลือกหัวข้อของนิสิตในการจัดทำาโครงการให้แก่สถานศึกษา

19.หมายเหตุ

This document is generated from CUCAS.

หน้า 6/6

2726311 ED TECH ACTIVIES Syllabus  

ประมวลรายวิชา 2627311 กิจกรรมเทคโนโลยีการศึกษา

Advertisement