Page 1


K Ø DB Y E N O G KR E AT IV IT E T

AT S P IS E S AM M EN ER EN LIV S S T IL I V IE T N A M. M AN S ER FO LK ET FLO K K ES O M K RIN G MA DB O DER FO R EN H URT IG B ID P Å DAGEN , E L L E R EN H ALV S N ES FAM ILIE O G V EN N ER S P R I N G E RUN DT O M ET LILLE S P IS EB O RD B Y GG E T T I L S EK S . M AD S AM LER FO LK ET - O G FO LK ET S A MLES O M K RIN G GO D M AD. DIS T RIC T T O N K IN P RÆ S EN T ERER ET S IM P E L T , UFO RM ELT , AUT EN T IS K GADEK Ø K K EN , H V O R S M AG, DUFT O G DES IGN S AM LER DET KØ BE NH AV N S K E FO LK I K Ø DB Y EN . M ED P LADS T IL AFS LAP P ET DRIK K E O G S P I S N IN G - O G M ED EN S IM P EL AUT EN T IS K ME N U IN S P IRERET AF DET V IET N AM ES IS K E G A D EK Ø K K EN T AGER V I K Ø B EN H AV N M ED I N D E N FO R I ET LIV LIGT O G S UM M EN DE AT M O SF Æ R E - H V O R DER ER P LADS T IL ALLE - O G AL L E E R V ELK O M N E. V ELK O M M EN T IL DIS T RIC T T O N K IN .


O M D IS T R IC T T O N KIN

DA DISTRICT TONKIN SLOG DØRENE OP FOR FØRSTE GANG I 2013 VAR DET KØBENHAVN FØRSTE CONCEPT STORE MED VIETNAM I CENTRUM. KONCEPTET VAR INSPIRERET AF DET PULSERENDE GADELIV I VIETNAMS GAMLE OG HISTORIEFYLDTE INDUSTRIDISTRIKT, TONKIN, OG STEDETS KUNST OG INT ERIØR. DET BLEV HURTIGT MEGET POPULÆRT - OG MED GENNEM BRUDDET AF DEN VIETNAMESISKE SPISE - OG STREET FOOD SIGNATUR - BANH MI - HAR DUOEN NICKIE MYDUNG & ZEQA HAZIRI UDVIKLET FORRETNINGEN VIDERE DERFRA. MED MANGE ÅRS BAGGRUND I RESTAURATIONSBRANCHEN STÅR , ADM. DIREKTØR, ZEQA HAZIRI FOR FORRETNINGERNES ADMINISTRATION OG LEDELSE - HVOREFTER NICKIE MYDUNG STÅR FOR DEN KREATIVE UDVIKLING. DISTRICT TONKIN HAR PÅ FÅ ÅR SKABT ET LEVENDE GA DEKØKKEN TIL FOLKET OG KÆRLI GHED TIL VIETNAMESISK GADEMAD. HOS OS ER STEMNINGEN LEVENDE, SUMMENDE, KVALITETEN OG SERVICE SAT HØJT OG DET DER BEGYNDTE SOM ET LILLE FORETAGENDE FOR TO MENNESKER HAR I DAG UDVIKLET SIG TIL 2 LOKATIONER MED 30 MEDARBEJDERE.


DI S T R I C T T O N KIN - M AD E IN V IETN A M

LIVET I VIETNAM ER BLEVET TIL HÅND I HÅND MED DEN FRANSKE KULTUR. KORIANDER, RISNUDLER OG BUDDHISME SAMMEN MED BAGUETTES OG CAFÉ AU LAIT. I SLUTNINGEN AF 1800-TALLET VANDT FRANKRIG KRIGEN OVER KINA, OG VIETNAM FALDT IND UNDER DET FRANSKE STYRE, HVILKET MUNDEDE UD I INDOKINAS OPSTÅEN. DISTRICT TONKIN GENSKABER, I ET LEVENDE MILJØ PÅ VORES RESTAURANTER, DEN PULSE RENDE STEMNING FRA DET HISTORISKE HANOI I FORM AF INTERIØR OG DESIGN, HVOR DET RÅ INDUSTRIMILJØ OG AUTENTISKE VIETNAMESISKE MAD KOMBINERES I EN VERDEN.


VI E T N A M E S IS K GAD E KØ KKE N

HOS DISTRICT TONKIN ØNSKER VI AT GIVE KØBENHAVNERNE ET STYKKE AF DENNE HELT UNIKKE GADEKULTUR. VI HAR SAMLET VORES EGNE YNDLINGS SPECIALITETER, DER ALLE BYGGER PÅ AUTENTISKE OPSKRIFTER, HVOR SMAG OG ÆRLIGHED ER I CENTRUM. MED SPRØ DE VIETNAMESISKE BAGUETTES, KRYDREDE SIMRERETTER OG FRISKE SALATER LADER VI GÆSTER NE SMAGE SIN VEJ TIL HANOI OG DETS UNIKKE GADE KØKKEN. I HELT AUTENTISK STIL KAN MAN NYDE MADEN MED EN KOLD ØL, MEN HVIS IKKE DET AUTENTISKE FRI STER, PRÆSENTERER VI ET STORT UDVALG AF VIN, EGNE COCKTAILS ELLER EN AF VORES KARAKTERISTISKE OG VIETNAMESISKE LÆSKEDRIKKE.


BA NH M I / VI E T N A M E S E S AN D WIC H E S CRISPY, WAR M VI ETNA M ES E S ANDWI C H E S A LL S E R V E D W I T H P E P P E R MAYO, CUCUM B ER, L EEKS , CO RI A NDE R , C H I LI . B0 : BA H N M I T R U N G / OM EL E T OMELET TE, P I CKEL ED VEG ETA B L ES , S OY S A U C E . ( S E R V E D U N T I L 1 4 . 0 0 ) B1 : BAH N M I X A X I U / B B Q P OR K MARINAT ED P O RK I N 5 S P I CE, B B Q S A U C E , T ON K I N S A U C E . B2 : BAH N M I DAC B I E T / T R ADI T I O N A L V IET NAMESE S A US AG E, P A TÉ, M ARI NA T E D P OR K I N 5 S P I C E , P I C K LE D V ETAGBL ES, F RI ED S H A L L O TS , B B Q S A U C E , T ON K I N FI S H S A U C E . B3 : BAH N M I T H I T B O N U ON G / G RIL L E D B E E F SE SA ME GRILLED BEEF I N S ES AM E, F RI ED S H A LLOT S , T ON K I N S A U C E . B4 : BA H N M I CH AY / T OF U ST EAMED T OFU I N B A NANA L EA VES , PI C K LE D V E G E T A B LE S , FR I E D S H A LLOTS, TONKIN S A UCE. (V) B5 : BAH N M I G A S A / CH I CK EN L E MO N G RA SS GRILLED CH ICKEN I N L EM O NG RAS S , F R I E D S H A LLOT S , T ON K I N S A U C E


B 0 : BAH N MI TRUNG / OM EL E T O M E LE TTE, PICKEL ED VEG ETAB L ES , S O Y S A UC E .


B1 : B AH N M I X A X I U / B B Q PO RK MA RI NA TED P O RK I N 5 S P I C E , B B Q S A U C E , T ON K I N S A U C E .


B2 : B AH N M I DAC B I E T / TRA D ITIO N A L V IETNAM ES E S A US AG E, P A T É , M A R I N A T E D P OR K I N 5 S P I C E , P I C K LE D V ET AG B L ES , F RI ED S H AL L O T S , B B Q S A U C E , T ON K I N FI S H S A U C E .


B3 : BAHN MI TH IT BO N U ON G / G R I L L E D B E E F SE SA ME GR ILLE D BEEF IN SESAM E, F RI ED S H AL L O TS , TON K I N S A U C E .


B4 : BAHN M I CH AY / T OF U ST EAME D T OFU IN BAN A NA L EAVES , P I CKL ED V E G E T A B LE S , F RIE D SHALLOTS, TONKI N S AUCE. (V)


B5 : B AH N M I G A S A / CHIC KE N L E MO N G RA SS GRI L L ED CH I CKEN I N L EM ON G R A S S , FR I E D S H A LLOT S , T ON K I N S A U C E


BUN NA M BO / R I CE N OO D L E S AL AD WAR M RICE NOOD L E S AL A D TO P P ED W I TH FR I E D S H A LLOT S , B E A N S P R OU T S , P IC KLED V EGET AB L ES , CUCUM B ER, L EEKS , S H I S O, C OR I A N D E R , P E A N U T S , C H I LI . BUN BO NAM BO / R I CE N OODL E S AL AD W ITH B E E F SE SA ME S E R VE D WITH A SPI CY , S AL TY TO NKI N F I S H S A U C E . B UN GA NAM BO / R I CE N OODL E S AL AD W ITH C HIC KE N L E MO N G RA SS S E R VE D WITH A SPI CY , S AL TY TO NKI N F I S H S A U C E . B UN CH AY / RIC E N OODL E S AL AD W I T H STE A ME D TO F U S E R VE D WITH A CA RA M EL I Z ED TO NKI N CH I LI S A U C E . ( V G )


BU N CH AY / R I CE N OODL E SA L A D W ITH STE A ME D TO F U SERVED W I TH A CARAM EL I ZE D T ON K I N C H I LI S A U C E . ( V G


B U N GA N AM BO / RI CE N OODL E S AL AD W I T H C HIC KE N L E MO N G RA SS S E R VE D WITH A SPICY, S A L TY TO NKI N F I S H S A U C E .


NO M D ONG KINH / T ON K I N S AL AD R U C O LA, EDAMAME B EA NS , S UG A R S NAP S , CA U LI FLOW E R , LE E K S , C OR I A N D E R , C H I LI TO SSED IN A GI NG ER- CO RI A NDER- S ES A M E D R E S S I N G . ( V G )


BU N B O N AM B O / R I CE N O O D L E SA L A D W ITH B E E F SE SA ME SERVED WI TH A S P I CY , S A LT Y T ON K I N FI S H S A U C E .


MON NU O C / S O U P S B0 KH O / BEE F S T E W I N 5 S P I CE SL OW COOKED B EEF CH UNKS . TO P P ED W I T H LE E K S , C ORIANDER, CHI L I . S ERVED W I TH A CR I S P Y , W A R M B AGU ETT E, X I U MA I / M EA T B AL L S P ORK MEAT BA L L S CO O KED I N A TO M AT O- C H I LI B R OTH. TOPPED WI TH CO RI A NDER, CH I L I . S E R V E D W I T H A CRISPY, WAR M B A G UETTE, PHO / BEEF R I CE N OODL E S OU P VIET NAM’S NATI O NAL DI S H O N B EEF S E R V E D W I T H SL ICES OF RARE F L A NKS TEA K, CH O P P E D T ON K I N ’ S FRESH H ERB M I X, L I M E, CH I L I .


B 0 KHO / BEEF S TE W I N 5 S P I CE S L O W C OOKED BEEF CH UNKS . TO P P ED WI TH LE E K S , CO R IAND ER, CH ILI. S ERVED W I TH A CRI S P Y , W A R M B A G U E T T E ,


P H O / B EE F R I CE N OODL E SO U P V IETNAM ’ S NATI O NA L DI S H ON B E E F S E R V E D W I T H S LI C E S OF R A R E F L A NKS TEA K, CH O P P ED TON K I N ’ S FR E S H H E R B M I X , LI M E , C H I LI .


X I U M AI / MEAT BA L L S P O R K ME AT BAL L S COO KED I N A TO M ATO - CH I LI B R OT H . T OP P E D W I T H C O R IAN DER, CH ILI. SE RVED W I TH A CRI S P Y , W A R M B A G U E T T E ,


A N C HO I / S N A CK S NEM RAN / FRIED R OL L S - 2 P CS / 3 P CS FR IE D PORK ROLLS S ERVED W I TH TO NKI N C HILI SAU CE. NEM RAN CH AY / F R I E D V EG E T AB L E R OLL S - 2 PC S / 3 PC S FR IE D ROL L S OF SHI I TA KE, B L ACK M US H ROOM S & G R E E N S S E R V E D W I T H TO N KIN CH IL I SAUCE. (VG ) W ONT ONS / FRIED DU M P L I N G S - 3 P CS FR IE D PORK D UMPL I NG S S ERVED W I TH TO N K I N FI S H S A U C E .


W O NT O NS / FRIED DU M P L I N G S - 3 P CS F RIE D P ORK DU MPL IN G S S ERVED W I TH TO NK I N FI S H S A U C E .


NEM R AN CH AY / F R I E D VE G E TA B L E RO L L S - 2 PC S / 3 PC S F RI ED RO L L S O F S H I I TA KE, B LA C K M U S H R OOM S & G R E E N S S E R V E D WIT H TO NKI N CH I L I S A UCE. ( V G )


TR A NG M I E N G / DE S S E R T S CHE TH UNG / CO CO NUT P O RRI DG E SÔ C Ô LA DÔNG K I N H / TO NKI N CH O CO L A T E M OU S S E KEM XOA I CH AN H / P ANNA CO TTA WI TH M A N G O A N D LI M E


CA P H Ê S U A DA ICE D VI ETNA M ES E, M I L K COFFE E W . S W E E T E N E D C ON D E N S E D M I LK .


C A PHÊ PH IN VIE TN AMESE FIL TER CO F F EE O N B UTTER RO A S T E D B E AN S SERV ED W. SW EETENED CO NDENS ED M I LK .


T O N K I N TEA G IN GE R , LEMONGRAS S , B L ACK TEA , L I M E L EA V E S , LE M ON .


S Ô DA CH AN H / L E M ON AD E F RE S H L EM O N J UI CE, S UG A R W A T E R , S P A R K LI N G W A T E R . DIS TRI CT TO NKI N’ S H O M EM A D E .


BIA / B EE R S V I T I L B Y DER ET UDS Ø G T UD V A LG A F ØL.


S U A CHUA XOAI / M AN G O DR I N K Y OGHUR T, MANGO, CONDENS ED M I L K. D ISTR IC T TONKIN’S H OM EM A DE.


C OC T AI / P U N CH E S HANÔI H ANÔI / P AS S I O N F RUI T, VA NI L LA , LI M E , V OD K A T O NKIN ES P RES S / G I NG ER, L EM O NG RA S S , B LA C K T E A , LE M ON , R U M CHI B A OI / LYC H EE, CO CO NUT, L I M E, V OD


IN T E R IO R R E S T AU R A N T


T A KE AW AY


X IN C H À O P Å G E N SYN

Lookbook tonkin  
Lookbook tonkin  
Advertisement