Page 1

awkward /`o:kwəd/ (adjective) 1 clumsy niezdarny; 2 uncomforable, inconvenient niezręczny; 3 difficult trudny: make things awkward utrudniać; 4 embarrasing krępujący: an awkward silence krępująca cisza; 5 of person, hard to manage kłopotliwy, oporny: he's being awkward about it on

robi z tego problem bud1 /bʎd/ (verb) 1 of plant pączkować, wypuszczać pączki; 2 develop in a promising way dobrze się zapowiadać, rozwijać się a budding talent młody talent bud2 /bʎd/ (noun) 1 flower not fully opened pąk, pączek, zawiązek: the trees are in buds drzewa

pączkują to nip sth in the bud zdusić coś w zarodku germ /dʒə:m/ (noun) 1 virus or bacteria zarazek a germ warfare broń biologiczna; 2 fig zalążek gullible /`gʌlɪbl/ (adjective) 1 łatwowierny, naiwny insolvency /ɪn`solvənsɪ/ (noun) 1 niewypłacalność, bankructwo, upadłość a declaration of insolvency ogłoszenie niewypłacalności; b insolvency laws (regulations) prawa odnoszące się do niewypłacalności; c insolvency of a company niewypłacalność spółki; d petition in insolvency wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego limp /lɪmp/ (adjective) 1 soft miękki: a book in limp covers książka w miękkiej oprawie; 2 with no energy; weak osłabiony: I feel limp jestem bez sił to go limp słabnąć mould /məuld/ (noun) 1 fungus pleśń; 2 loose earth czarnoziem; 3 hollow form for casting etc. forma (odlewnicza) sloppy /`slopɪ/ (adjective) 1 of food byle jaki; 2 of road błotnisty; 3 careless, slovenly niechlujny; 4 sentimental ckliwy superfluous /su`pə:fluəs/ (adjective) 1 nadmierny, zbyteczny: to feel superfluous czuć się

niepotrzebnym

ang-pl  

Oto moja wersja słownika angielsko-polskiego. Słownictwo w nim zawarte jest całkowicie przypadkowe

Advertisement