Page 1

Öœ«û∏Úƒî ĪØùÕÇÀî á∆¬ü ≤ÎîéÖ·¿‰œÀé ÇïÇÒíÒê´ Gjoa Haven teen found dead in Edmonton Volume 65 Issue 51

MONDAY, APRIL 18, 2011

$1 (includes GST)

Inquest rules woman's death accidental Mixed reactions to Nutrition North Canada

Gold medal skills winners off to nationals

Jeanne Gagnon/NNSL photo

TRADITIONAL SONG Elizabeth Ryan, left, from Iqaluit and Siv Carita Holm from Norway throatsing at the opening ceremonies of the 2011 Toonik Tyme festival in Iqaluit. The 46th annual festival runs from April 14 to 20. Publication mail Contract #40012157

Elders give qajaq building lessons in Pond Inlet

QUOTE: "My sister died and I don't care how much it costs for anybody to correct things."

– Eva Michael following the inquest into the death of her sister Elisapee Michael, page 3.

7

71605 00200

2


2 NUNAVUT NEWS/NORTH, Monday, April 18, 2011

kNKu W?9oxJ5, N[Z/su, wSD 18, 2011

&'$$

Kivalliq Covered

Canadian North

Canadian North Codeshare (operated by Calm Air)

ᑲᓇá?ƒá‘Žá?Šá“? á“„á?Šá‘Ś

á–ƒá–“á‘Śá‘•á?…á‘?á‘Ś ᑲᓇá?ƒá‘Žá?Šá“? á“„á?Šá‘Żá“?á“„á‘Ś á‘?á•‹á?ƒá“?ᓇᕈá‘?á‘Ś (á?Šá?…á“šá‘•á?…á“Şá“—á“‚ á‘łá’ť á?ƒá?Šá’ƒá‘Żá‘Ś á–ƒá–“á‘•á“˛á“•á•†á”¨á–?á“?á“„á‘Ś)

'(%)('$ "$$$ &! #$#$$# $$"%%"#" "$# '$"(%"$"&" $' !%$" $$'$"% $$$#$$#&

   š 9ecf[j_j_l[j^hek]^#\Wh[i š Ed[#YWbbXeea_d] š =h[WjYedd[Yj_edi

ᑲᓇá?ƒá‘Žá?Šá“? á“„á?Šá‘Śá‘Żá‘Žá’?á‘Ś á–ƒá–“á‘•á”Şá“?ᓇᓕá•?ᒼᔪᓯ ᑭᕙᓪᓕá•?á’Ľá?…á“„á‘Ś á?Šá’ťá’Ş á“‡á“•á•Œá•?ᕈá“?ᓇá•?á“Żá’‹á“Şá“—á“Ż ᒍᓂᑑᕙᒧᑌ á–ƒá–“á‘•á••á’‹á”Şá’Şá”­á‘Śá“Żá“?á“„á‘Ś á?Šá‘?á•?á“—á’? á‘?á•‹á?ƒá“?ᓇᕈá‘?á‘Ś á‘łá’ť á?ƒá?Šá’ƒá‘Żá‘Žá’?á‘Ś á–ƒá–“á‘Śá‘•á?…á‘?á‘Ś ᑲᓲᑎᒋᓗá’?. á?ƒá“‚ᒃᓴᓕá?…ᕈá“?ᓇá•?á?łá‘Žá‘Ś á?ƒá‘Śá’Ľá“?á‘•á“?á’Ľá’ƒ, ᔭᓗᓇá?ƒá•?á’Ľá’ƒ, á?ƒá–ƒá“—á“?á“‚á’ƒ á?‹á‘?á•šá’Ľá“Şá“˜á“?á“ƒá‘Ś á?Šá–…á‘Żá“ľá•?ᕕᒋᔪᒪᓗá’? ᑲá–?á–…á– á“‚á–… á?…á?¸á’?á’Şá”­á“?á“„á‘Ś ᑕᑉá?ąá’ƒá‘Żá“„á–“ á?Šá?ƒá“•á•ˆá••á‘Ś.

á?Šá–…ᑯᑎᒋᔪᒪᔭᑎá’?á‘Ś á?Šá‘˛á•?á•†á”Žá’ƒá‘˛á“‚á•ˆá‘?á‘Ś š á?Šá‘­á‘Śá‘?á•‹á?…ᑎᕙᑌá‘?á“‚ á?Šá‘­á‘­á“?á“‚á•?á“´á?…ᓇᓹá?Šá•?á?¸á‘Śá‘?á’?á‘Ś š á?ƒá“‚á‘Śá“´á“•á?…á“•á•ˆá••á‘Ś á‘?á•Œá•?á••á’‹á”­á“?á“„á‘Ś á?Šá‘•á?…á‘Śá“Żá’ƒá‘°á•†á‘Śá‘•á?…ᑎᒋᔪá“?ᓇá•?á‘?á’?á‘Ś š á?Šá‘˛á?…ᓈá•?ᓯᒪᔪá?Šá“—á?ƒá‘Ś á‘˛á“ąá•ˆá‘?á‘Ś ᖃᖓᑕᕕᒋᓂá?Šá•?á‘•á“?á“„á‘Ś á?ƒá“‚ᒃᓴᓕá?…á•ˆá’Şá“?á“‚á•ˆá••á‘Ś ᑭᕙᓪᓕá•?á’Ľá?…á“„á‘Ś,

(%")$#$$ &! &#$mmm$YWdWZ_Wddehj^$Yec" mmm$YWbcW_h$Yec"  

ᖃᕆᓴᔭá?…á’ƒá‘Żá‘Ś á–ƒá?…ᔨᒋá?Šá•ˆá“?ᓇá•?á?łá‘Žá‘Ś á?…á•—á–“

mmm$YWdWZ_Wddehj^$Yec

á?…á–ƒá“—á“Şá“—á‘Žá“Şá“˜á“?á“ƒá‘Ś 

mmm$YWbcW_h$Yec"  


NUNAVUT NEWS/NORTH, Monday, April 18, 2011 3

kNKu W?9oxJ5, N[Z/su, wSD 18, 2011

Did we get it wrong? Nunavut News/North is committed to getting facts and names right. With that goes a commitment to acknowledge mistakes and run corrections. If you spot an error in Nunavut News/North, call (867) 979-5990 and ask to speak to an editor, or e-mail editorial@nnsl. com. We'll get a correction or clarification in as soon as we can.

feature news

êΩËîΩÇéíÇÀî á·∆¿ÖÀî

Ì¿Ç∏Ú°Òê¥î Ç∆¬¥î ÔÇ«∂ªÖÍ≤Ò ∂¬∂ÄÒπœÀíÇ∂ªÖÒêÒ ª∂≠î ễÎ∏≤Íؘî Ä¿Ωá ØÄò ¥ÒöƒÇÒâÒ ¥∂‡ç ÄÒöÒêÄ›Ö≤ ÄÔ¬∏≤ ÅâÊ 14-´. ΩÇ´Ö≤î Å· ØÄò, Ä¿ΩáÇç ¥öˆ, ÇÔ¿ØflÒ á·∆¿ÖÀ¿‰«¥î ∑ƒîéî 29-≤ú Öê¿ÌտǃÇÒé∆¬ùî ìúòÖ Äƒûî Ø¿°¿‰«ˆî πõî ›Ç∆í∏ íò∏∑Òé∆¬ü.

NEWS Briefs ÖÒòéî ÖéÚî

HÜ؃úòî öéØ«Úî ã∏≤Òë´ ÖîéÒªÄÀØflî íØÄ∏≤ú ÖÒòé´∏≤ú. "ÖúªÖ¬ú ÖöÇ∏Ú¿ÇÊíÇ·±Øí Ä¥∏¥î ¥∂¿∏≤ Ä¥∏¥î éïΩÄÕ‰Ö¿∏¥î Ô∆¬∑î ¥∂ˆ∏≤î Ö±Ø õçã≥î áÀØ°ÀºÙ∆¬éú ÖÒòé´ êÈÊé≤ú," ÇÔƒÇÒêÒ È∏ ∞∏Ã, HÜ؃úòî Ö∆ƒîéˆî. ∞∏à ÇÔƒÇÒêÒ áùÖÒã∆¿Ö¿íÄ∏∂Í≤ËÒêéú íØê´ˆ ΈÖÙÀúΩ´ú. "Öïê≤ÖÒêÒ á¿‰Ö‰∂ª∆¬ùî íØÄí ∂¬∂ÄúòíÄî íØúó∏≤ú ÇÔÇπÔͬùî," ÇÔƒÇÒêÒ. ÔÇ«ùÖúö≤ÒêÔÒé∆¬ü ∂¬∂ÄÒíÇπØflÒ 48-ƒêÄî ÖÒòéî ÖéÒíÇÕ‰ÖÔ‰ÖÚí. ¥∂¿±´Çî ÇÔÇπÔÔîíÌÕÇ≤ÖÒêî ĪØùÕÍ´∏≤ú Öé‰ÕÇÌ∆¬ùî ÖÒòé¥î Ç·îéÖÊ∏ÙÒãî. please see Naming, page 19

Ä¿∏≤ÖÒéîé«î ÖÇ∆ƒÒêî ¥∂≠î

Ô≤ùŒ≥îêî 40 Ä¿∏≤ÖÒéîé«î Ö±Ø ÄÒö∂ÄÕÒéî íØúó∏≤î æ± â∆ƒî Ö±Ø àí áîπÖ≈Ò Ä¿∏≤ÖÍfi∏≤î Ç∆¬Ä∏∂Ò ÄÔ∆¿ÖƒÇÒâî ¥∂≠î ÅâÊ 8-´. íÄúòÖ ÖÇ∆ƒÒπ؃ÇÒêî 15 í≤ú Ljπ∏≤¿±≠î Ö·ì¥î ¥∂¿Çç ÄÔ¬¿±≠î íπÍ≠î ÄÔ∆¿ÖÒêéú Ö±Ø ≤‰ÕÒêÒêéú ãƒÇ¢≤ú Ö±Ø êúê≤ú ÉÀ≤ú, ÇÔƒÇÒêÒ æ± â∆ƒî Ä¿∏≤ÖÍ›¯´ ÖÚÀÒõÒ íÄ·î flÄâ. ÇÔ‰Öúö∏≤ƒÇÒêÒ πò ÄœÀéù≤ÔÍ≤ËÒêü Ljì≤ ÖíÇπÇç ¨íÇç. "ÄÔ¬ƒÇÒêüî, ïπÖ≤ Ä¥Äî ăùÕÇÀî ÄÒö∂ÄÕÒéé∏¥î Ö´º≤ÒΩ≤ú ÄÔ¬ƒÇÒêî Ô∆¬∑î ¥∂ˆ∏´Çí≤î ăùÕÇÀ≤î. ÖúªÖ¬ú áǃÇÒêÒ ÖêÒêü, πƒîéÖ·Ç∆¬≤¬ Òê≤, íÄØıØî áÇùÖúö∏≤ƒÇÒêÒ." please see Teachers, page 19

≠´¿Çé≤Ò

ÌͬÒêÍ´Çî Çö¡î ≠´ÒéÇÔéÛî πfl∆¿ÒåÙƒÇÒâî Äμªúêî/ Ä∏∂æî Ä≈úôˆ≤Ú∏≤ ÔÄÌÕÇπØÀî ≠´¿Çéé∆¬ùî ¥∂¿∏≤ ÅâÊ 8-´î 10-≠î. Ä¿ûî ÇÒªÒëÍ´Çî πfl∆¿ÒåÙƒÇÒâî Ä∏∂Í≤ Ä≈úôˆ≤Ú∏≤ Ö±Ø πfl∆¿Òåكlj∆¬éú íØÄéüî Çö¿Ö∏¥Äî. ì∏∂ ªÕúΩÇéíÇÀÒ ¥ÖΩÄœÀíǃÇÍ´ÀÒíÇÒ ó∂ÇÕ≤ú ÖÇ∆ƒÊéúΩ≤ú Äμªúê¥î ´îflÄ íπÍ´ ≤œÕÇπÕÍ≤Í≠î flÖî Øú‡Ω∏´ íØêØ≤ ÖÇÕÇ≤ÖÒê´. ÔÄÌÕǃÇÒπØ°¬ÖÍØí ÖÇÕǃÇÒê´, ïπÖ≤ ó∂ÇÕï∏≤ò≠î ÇãüéÀ∏∂ƒÇÒπØ∏Ú±Øí, ÇÔƒÇÒêÒ ´¿ Ì¿îí∂, ªÕúΩÇéíÇÀ´ú ÜÒïúªÄ«. please see Square dance, page 24

Äμªúê≠î Ä¿Ω‰ÕÇœÀé

Ì∆¡î ¥∂fl±´ Ä¿Ω‰ÕÇœÀéÚ∏¥î ÖÍ∂Äî öéØ«Úî ≤‰Ç∂∏Úîê´ú êΩËîΩÇéîéƒÇÒâî öéØ≤Í´ áíÔÒéíǃÇÒê´ öÚÒ˘≤Í´ ìúªØ≤ íÒïÍ´ Ö≤üÒê´, ≤ÊÖÒíÇ∆¬≤ õ∏íø òª°Ò πfl∆¿ÒåÙ∆¬≤ Äμªúë∆¬≤ Ä¿Ω‰ÕÇœÀéìÒéíÇ∆¬≤ á∂ªîéÖÒπØ≤Í´¥î ăÇÔîíÒê≤ Ö±Ø ÄöÀÒãîê≤ ¥∂´∏≤. íÄúòÖ öéØ«î ÖÚ∆¿ùÖÒπ∂ªÖÊØflî Äμªúê≠î Ä¿Ω‰ÕÇœÀé´ú ÖÍÈüí∞î ¥∂fl¿∞Í´ Ä¿ΩÒπœ≠íÇÔîí¿Í¬≤ ê≤ÕÇÔîíËÕͬ≤ ÖíÇîéúôÔéÔͬü á∆¬Öí‰ÕÇÀ≠î πƒêÀ≠î ÖÍ∂≠î Ä¿Ω‰ÕÇœÀé≠î. please see Youth award, page 19

Emily Ridlington/NNSL photo

The nine-day inquest to determine what circumstances led to the death of Elisapee Michael ended at the Nunavut Court of Justice in Iqaluit on April 14 after the jury came up with 29 recommendations. Eva Michael, left, Elisapee's sister, speaks to reporters while the family's lawyer Scott Wheildon looks on.

Iqaluit woman's death deemed accidental Jury issues 29 recommendations to prevent similar deaths by Emily Ridlington Northern News Services

Iqaluit

Eva Michael said her family is relieved the nine-day inquest into the death of her sister Elisapee Michael is over and hopes the recommendations of the jury are taken seriously by all parties. "My sister died and I don't care how much it costs for anybody to correct things," said Eva Michael after the six-person jury in the inquest investigating her death ended at the Nunavut Court of Justice in Iqaluit on April 14. Eva said the most important thing is communication in emergency situations. Elisapee Michael died as a result of a head injury on Aug. 13, 2009 at Ottawa Hospital after being medevaced from Iqaluit. On Aug. 8 she had been drinking at the bar in the Nova Inn. She was asked to leave and was seen falling down the stairs of the hotel. After being sent by ambulance to Qikiqtani General Hospital and examined, she was deemed to be disruptive by hospital staff, who called the RCMP. On Aug. 9, she was found in her RCMP cell unresponsive in a pool of vomit and taken back to the hospital in Iqaluit. She was medevaced to Ottawa on Aug. 10.

Scott Wheildon, the lawyer for the family of Elisapee Michael, told the jury prior to their deliberations, that Michael's death was caused by a "tragic fabric of errors," and asked the jury members if they felt "the minimum

standards of human decency were met." The jury produced 29 recommendations and ruled Michael's death was caused by a head injury and accidental. "We express our deepest and

serious condolences on behalf of society for society failing to provide Elisapee Michael with the care, dignity and respect she deserved," said the foreman of the Please see More, page 4

Guard training questioned by Emily Ridlington and Jeanne Gagnon Northern News Services

Iqaluit

Dr. Christopher Milroy, the forensic pathologist at Ottawa Hospital who performed the autopsy on Elisapee Michael testified Tuesday the cause of her death was head injury, and the pattern of bruising on the brain and skull fracture were characteristic of someone who had fallen on the back of the head. She had a blood clot under the thick membrane surrounding the brain and bleeding in the frontal lobe. Milroy added the surgery in Ottawa her family decided not to authorize – which the surgeon told them had a 50/50 chance of being successful and a less than 50 per cent survival rate – would not have saved her life at that point. On Wednesday before the law-

yers began their final submissions, the court heard from RCMP Sgt. Peter Pilgrim, who in 2009 was the operations non-commissioned officer in Iqaluit. Pilgrim was responsible for screening the guards, ensuring they were trained and had read the required manuals. While Michael spent time in RCMP cells, she was under the supervision of three guards in total, one guard on each shift. Wheildon asked Pilgrim if the three guards had signed the Iqaluit cell block operations manual. It turned out only one guard had signed it. Pilgrim was then asked if any of the guards had attended a session on how to assess a prisoner's responsiveness. "I've never heard of it before," he said. The manual and the session include the four Rs – rousability,

response to questions, response to commands and remember. A tour of the cells revealed a poster with the four Rs was on the wall next to the door of the cell block. "The guards never assessed responsiveness in 14 hours," Wheildon said. The court heard there is no specific amount of time guards have to be trained for before they report for duty. This was confirmed by guard Jonathan Dailey who worked the 1 a.m. to 9 a.m. shift on Aug. 9. He said the training mainly consisted of on-the-job shadowing. That night when Michael was in the cells, he checked on her and the other prisoners to see if she was still breathing. If there was no response he said he kicked or banged on the door. Dailey said he was unsure if there was a policy on guard work and does not remember reading it.


4 NUNAVUT NEWS/NORTH, Monday, April 18, 2011

kNKu W?9oxJ5, N[Z/su, wSD 18, 2011

news

ĪØflî

ΈÖÙÀÒ ÖîéÒªÄ≤Ò: Ôh­•Âƒzfšvԟ& ÄöÀÊ∏∂Òáî ∂¬∂ÄÒíÇ∂ªîé∆¬ü ì∏∂ Ä¥ú ìúªØ≤ Öœ«∏ÙÖêÔͨîêÒ? ăùÕÇÀÒ á¿‰ÖÙÀ≠î ÖéÒπÇ≤Í≠î, íÄ∏∂ ሪ≤ú ÇÔÇπÍ≤ú ÖêÒπØÀÒ Ä∏ê≤Öúòî δÍÊÖËîΩÇéîé›ú Ö±Ø Î∂Õ„›úΩÇÀ≤ú Öœ«∏ÙÖ≤ú öéÒª°úò›ú ÖêÄ∏∂ÇÀÒ Ä¥úéêî, Ô∆¬∑éêî Ö±Ø ÇÄfiéêî, êÈ°ÔÒâÒ ì∏∂ ΈÖÙÀÒ ∂¬∂ÄÕÄ≤Í´ú Ä¥∏≤ú Öœ«∏ÙÖ≤ öéÒªÒíÇπØÀ≥îê≤ú ÇÔ¿∞°úò›ˆ≤ Ö±Ø êÒòÒπ›ˆ≤ ö∂íÇç. ¥ìî êïπùÖÊéúΩÄî ă¿ÇœÕÇÔîíÒâî íØúò¥ˆ Öœ«∏ÙÖêÔÍ¥î Ç·≤ (www.collectionscanada.ca/inuit). íò≤ÖÒπÇú. Öè ÖÇ∆ƒé∆¬ùî ê≤ÀØÕπ Çflˆ photo@nnsl.com Ç„·√∏≥î ééÒöéüî Çflˆ ééÒöÒìÍ›ú 2820, Õ¬∂Ä, ¥∂îπÖÒ, X1A 2R1, Ö±Ø ÇÔÇπ‰¬ü ∂¬∂ÄúòíÒ ∑ΩÇî Öì≥îêÒ. PA-099941 ÎéÍ ´Çî ÄÔ¬úëîéÖÒ Ã≤ 1929 Ç/Ô¿∞°òú›Ö Ö±Ø êÒòÒπ›Ö ö∂íÇç / PA-099941

Can you help identify the person in this old photograph? Project Naming is a trilingual Web exhibition and searchable photographic database available in Inuktitut, English and French. The goal of this project is to identify Inuit in the photographic collections of Library and Archives Canada in Ottawa. The new information is added to these historical photographs at (www.collectionscanada.ca/inuit). Come visit. Please send submissions to photo@ nnsl.com or mail to Box 2820, Yellowknife, NT, X1A 2R1, and cite the reference number below: PA-099941 Central A rctic Cambridge Bay (Iqaluktuuttiaq) June 1929 Library and Archives Canada / PA-099941

Project naming: Do you know your elders?

More hospital staff, security guards needed: jury Iqaluit, from page 3

jury before he read the recommendations. They focused on the themes of communication, safety and consistency. The jury requested the city's building inspectors ensure all licensed establishments have proper stairways, lighting and railings up to the National Building Code. They also want the city's emergency medical responders to have a log form available upon patient transfer when a patient arrives by hospital via ambulance. According to the jury, guards working at the RCMP cells should receive full and complete training, which should be updated semi-annually with the training materials being avail-

able at the guard station. Guards should have visibility of all cell blocks and emergency numbers should be put on speed dial on the telephone at the guard station. The rousability test, found in the RCMP manual, should be conducted by guards every two hours to all prisoners, and video recordings from cells should be kept at least six months. They also re com mende d translation services be available at the RCMP station. "Especially in a community like this where the majority of people are Inuit," said Eva. If a patient is released to the RCMP, the jury recommended a form be drafted stating what precautions need to be taken as well as followup care. This form would be signed by a doctor and go

"It's time to carry on and move forward."

with the patient and another copy would remain in their medical file. The majority of the recommendations were geared towards Qikiqtani General Hospital and the Department of Health and Social Services. Priority number one is to get the facility, get a CT scanner and personnel to run the machine immediately, which would "improve health care for all the citizens of Nunavut." Upon each hospital visit, the jury would like to see the contact information for the next of kin of each patient updated and the information be put on each patient's wristband. Hospital needs secure area The jury recommended that under no circumstances should a patient with a head injury be released to the RCMP. If a patient needs a medevac, they be sent out prompt-

ly instead of having to wait almost a day as did Michael before she was sent to Ottawa. If a patient is unconscious and not accompanied on the medevac, the next of kin should be called and a medical consent form with the family's wishes should be sent with them before the patient leaves the North. The jury asked for a secure area to be created at the hospital for "problematic or intoxicated" patients instead of transferring them to the RCMP cells. This mean the hiring of more security guards at the hospital. It was also felt that there should be more medical staff. The jury also said translation services should be available to patients at all times. The last recommendation to the hospital was that new staff should be made aware of policies and procedures, especially when it comes to the transfer of patients south, and to cells.

Meghan O'Brien, the lawyer for the three doctors involved in the inquest, had suggested to the jury Wednesday the hospital needs more staff including more and better trained security guards to handle what she called "difficult patients in emergencies." Michael was hospitalized during a H1N1 epidemic and two babies were in the emergency room with one of them on a ventilator. "Hospital staff were under enormous pressure," O'Brien said. A medevac plane needs to be on hand at all times to fly patients such as Michael out of the community, she said, because Michael had to wait until the morning of Aug. 10 to be transferred to Ottawa. It was noted that the Department of Health and Social Services has since switched medevac providers and there are supposed to be medevac teams on the ground and based out of Iqaluit.

The jury also recommended the Department of Health and Social Services "must implement a territorywide drug and alcohol treatment program immediately." Coroner Garth Eggenberger presided over the inquest. He said while the recommendations are not binding under law, in most cases the recommendations can be achieved. As for how the organizations will be held accountable he said: "We are relying on their commitment to the citizens of Nunavut." He said organizations are given up to six months to respond to the jury's recommendations. Eggenberger said if the Michael family wanted to sue any of the parties that would be up to them. As for Eva and the rest of the family, she said they are hoping something like this doesn't happen again. "As Mom put it, 'it's time to carry on and move forward.'"


NUNAVUT NEWS/NORTH, Monday, April 18, 2011 5

kNKu W?9oxJ5, N[Z/su, wSD 18, 2011

news

ĪØflî

Öœ«û∏Úƒî ĪØùÕÇÀî á∆¬ü ≤ÎîéÖ·¿‰œÀé ÇïÇÒíÒê´ šœÄ—‘hzÔh­Äzk{{ž˜Ö¤Ï±¦Ï˜×ž˜‚f«‚˜Ð˜‚˜hÂk‚£ÖxÔÍfsqz

êÂΩ ÄμÕÒ, ã≤≤¬ ÖíÇπÍ´ú ÇïÇ¿ú Ö·Õ, ≤Ç›‰ÖÒπØflú ÄÔ¬Äî ≤Ǜ͛ˆ¥î áÔéù∆¬ü åâË ÖòÖÒ. íØúóú ÇÔƒÇÒëú ÔÇ«πØ≤ËˬÖÒêéú ăÚî Öïï∏≤ÒΩÇ¿‰ÖÚí Öì≤ áùÖÒéíÇËìÍ≤ôç ≤ÎîéÖ·¿‰œÀéÇç ÇïÇÒíÒê´, ≤‰Çîê´≤Ç°¬Öî Öïï∆¿ùÖÍ≤ÒΩÇ≤ÖÒêùîé∆¬éú. Öì≤ ¥ìç ≤ÎîéÖ·¿‰œÀéÇç, Ö꿃ÇÒëç ÅâÊ 1-´, ÇπœÀé¥î ÄöÃéî ê≤ÕÇÔîí¿Òâî ≤Ǜ͛∏¥î Öïï∆¿ùÖÊíÇ≤ÖÒêùÕÇ∆¬éú ≤Ç›Òãîê¥î. "ó∂ÇÕÄ∆¬Ö∂∏Ú≤ÒΩÇ°¬ÖÒ ïπÖ≤ Ôîè∏∂Ç≤ÒΩ≤ú ă∏ˆÇíÇÌÌ∂Òê≤î," ÇÔƒÇÒêÒ ÄμÕÒ. "íçå≤πúöîí. ≤‰∂ªÖÔîíÒêí ≤ÎîéÖ·∏≤ú áœÀéù∆¬ùî Îê͈flî Ö±Ø Ä±´≤ú ïπÖ≤ Öïê≤Úî Ä≈∏≤úòî Ö„›ÖÊíÇ·±Øí." ÖòÖÍ≠∆¿, ÇÔƒÇÒêÒ ∑±Øù≤ËÍ∂ü ¥ìÒ ≤ÎîéÖ·¿‰œÀé. "≤‰ÇƒÇˬÖËØ Ö´º≤ÒΩ≤ú áœÀéù∆¬ü ≤Ǜ͛Çç ó∂ÇœÕê±Ø‰Ç·∏≤ˆ," ÇÔƒÇÒêÒ. "ÖúªÖ¬ú ᣰ∂ÒêÒ áÊÒΩÄé¿ÒπØ∏Úîê≤ú ≤ÎîΩ≤°ªÖÍ≤Ò ¥∂¿±´, áœÀéù∆¬ùî Ä¥Äî íÒêÊéͬêÄ∏∂‰ÖÔÍ≤ÒΩÇ≤Úî. Ö´ºÀéüî Ω›ËÕúΩï¬ÖÒêí Ö±Ø é´flî ªÚÇéπØ∂éú ≤Î¥î. Ö´ºÀéüî é´flî ∑±Øù∏ÚíÔ‰∆¬éú, íÄúª´ˆ¬ ü√í∏´ú." ≤ÎîéÖ·¿‰œÀéÇç áùÖÒéíÇ›ˆí Ç∆¬ˆ≤, ØÄò Øú≠¿∏, õçã≤úòî Öǃîé«Çç ÖÚÀÒõç ê£¿Ö ÇïÇÒíÒêˆ≤ ö∂íÇç ≤Ǜ͛∏¥î, ÇÔƒÇÒêÒ ÖïÚî ≤Ê´Ö°Í≠î ∑±Øúêî ≤Îî íØÄ∏≤öΩú ≤Ǜ͛∏≤,

ăùÕÇ∆¬≤ ÄÔ¬Äî ≤Ǜ͛ˆ, ă∏ˆ‰ÖËÕÒâî Ôîè∏∂Ç≤ÒåÙ¬éú 5 âΩî ăÚî Öïî ă∏ˆ‰Öͬéú éïÇØÀ≤ú 20 âΩ≠î. ÇÔ‰Öúö∏≤ƒÇÒêÒ 5 âΩî ∂¬∂ÄÒí´≤Ç≤ËÒêü Ø¿úêùî ÄöÃéî, ÇÒªúΩÇç ÖïÚî Ö±Ø ÖπÚî ªÍËÇé≤¡î. "ØòÖ°ƒÄî ≤ÖÔÇÕÄî, ı≠Äî, ãí, ÜâÄî, ã∑∂Äî, êØÄêî. ìúòÖ ØÍÁú ≤Ê´Ö¢ú, ≤Ǜ։∏≤Ê›ùî Ç∆¬´, 11 âΩ∏´ú Öïï∏≤ÒΩÇflú. $10-´ú ó∂ÇÕÄ∏Ú≤ÒΩÇ∂ÒêÒ ìúò¥ˆ ØÍÁ∏¥î ≤Ê´Ö¢∏¥î ≤Îìͬ≤," ÇÔƒÇÒêÒ. "ÖÄ·ÔéÔÍ≤é∏¥î Ôˆíºúòî Çπ«Ç·îê≤ú Ö±Ø ≤≤ú õçã≤≤ú íØúòÖ Öïï∏≤ÒΩÇœÀíÇ¿Òêî Ç∆¬´." ïπÖ≤ ∂¬∂ÄÒπÀ∏∂ƒÇ∏ÚîêÒ Öïï∆¿ùÖ∆ƒ‰∏≤ÖÒê≤ú. "Ô¥¿∞Ò á∂ªÖÍ≤ÖÒêüî 5 âΩ∏Ùè∏∂˪Öͬùî," ÇÔ‰Öúö∏≤ƒÇÒêÒ. "ÖÚÊéùπØ·flî 5 âΩ∏Ùè∏∂˪ÖÍ≤Ò. ăùÖîíÄ¿éîé≤ÖÒêüî Öïî ሪ∆ƒêÍ¥î á∂ªÖÊπÍ¥î, ÖÀÍ∂Úçãî íÒï¿∞Ò." ≤Ǜ͛¬úì´, ∂¬∂ÄúòíÄî ∂¬∂ÄÒπœÀíÇπØflî ≤Ç›ÖúΩÄî ÖïÚ∏≤ú πfl≤ˆ≤ Ö±Ø ïÙ≤ˆ≤ Öê¿ÒéÇ≤ˆí ≤ÎîéÖ·¿‰œÀéÇç ÇïÇÒíÒê´. íØ∏∂ ∂¬∂ÄÒπØîéÖÊéÇ∂ªÖÒêî, ÇÔƒÇÒêÒ Øú≠¿∏. "ăˆüî ı´≥∏∂Ò ÄªØù≤ÒíÔÒâÒ. ıØÔ Öïî πfl≤ˆ≤ ÜÒïúíÇπØÕÂÒê´≤ǪùÕÇ∆¬éú. íÄØÄπØ∏ÚéÖ∆ƒìÒêî," ÇÔƒÇÒêÒ, ÇÔ‰Öúö≤Òê≤ Öï´≤Úî áÕ´≤Ç≤ËÒêùî Ö≤ü¿Òé∆¬ü íÒïǃÇÒêÒ.

ÄÔ¬úëîéÖÍ´ÇíÒ åé ãƒÄ ÇÔƒÇÒêÒ ≤Ç›Ê∏∂Í≤ËÍ∂≤ ı≠±´ú Ö±Ø ≤ÖÔÇÕÍ´ú áùÖ¿Òé∆¬ü ì∏∂ íÒïÒ ¥∂¿∏≤ ≤ÎìÍ›±´ ≤Ǜ͛¨îê≤ú áíÔ∏Ú∏≤òÚ∏¥î. Ö±Ø ≤Ç›Ê∏∂Í≤Ê≤ ı≠±´ú, ãƒÄ ÇÔƒÇÒêÒ 90 Ω´ú Öïï∏≤ÒΩÇ°ÕÒêù≤ËÒêùî. "≤Ǜ͛±´ ı≠úíÔƒÇ∏ÚîêÒ Ö±Ø ≤ÖÔÇÕÒíÔË≤ á∂ªÖÊπÇç ¥∏ÙÖ≤¿∞Ò. ÌÖÍ´ú ÃøíÔƒÇÒë°¬ÖÒ ïπÖ≤ Ö´º∏Úîê≤ú. òÖãúòî ≤ÖÔÇÕÔƒÇ∏Úîêî á∂ªÖÊπÇç ¥∏ÙÖ≤," ÇÔƒÇÒêÒ. "¥Ù¿Òíflî ïÙ∆¿Òåî éïæ‰πØÕflî ≤Î≤ú ééÒöé†ÒééœÀéúòî ı≠ú. ÇíÒïêÄ∏∂ͬ≤ ïπÖ≤ Ö±Ø íòË∏∑êÄ∏∂ͬ≤ íØ∏˜∂ªÖÍ≤Ú∏≤ ¥∂πÇéî ÇπÀî Ö±Ø Ø¿Ôîíͬùî Ôˆíºúò›±´î á∏ÚîëÌ∂í ≤Î≤ú ăîé∏¥î á∂ªÖÊπÍ≠î áÇ∏Ú∆ƒ‰±Øî." íÄúªÆ∂ áêÔúòî ≤Î≤ú ééÒöé†ÒééœÀéúòî, ÇÔ‰Öúö∏≤ƒÇÒêÒ éïΩÄÀ∏∂Í≤ËÒê≤ ≤Î≤ú áÀØÕÍ´∏≤ú íÄØÄü∏∂Ä¿∆¬é∆¿ Öì≤ ≤ÎîéÖ·¿‰œÀéÇç ÇïÇÒíÒê´. Õ¬∂Ä òÖãúòî, ăˆî á›Ç≤ÒåÙ·îêî ı´úòî ≤Î≤ú éïæ≤ú ÎéÍ´Ç≤, áíÔÒéîéÀØÀ∏≥ÒπØflî íØê´ˆ á«îéËÇé´ú, ᣰ∂¬ÖÍ≤ËÄ∆¬éú ÖÙØîé∂ªùÖúΩÒ ¥ìúòî ≤ÎîéÖ·¿‰œÀéúòî ãÄçå≤ú ΈÖÙÔîí‰Ö¿∏≤ú. ãƒÄ, ì∏∂ Îê͈¿ú ሺÀÒê≤ú, ÇÔ‰Öúö∏≤ƒÇÒêÒ Äª∞¬ÔîíÍ≤ËÒê≤ ı≠Äüéúí‰ÖúΩÒ ≤Ǜ͛ús áíÔÒé∏∂ü. "ÔÇ«Ø∏Úîêˆ Ô¥Ò

á∂ªÔîí≤ÖÍؘîí ı≠ÄüéÕËÄüîí. Öï¿Í¬ùî ïπÖ≤ÇÔîí≤ÖÒêÒ ÖïÚî Îê͈úö ı≠úêÔîí‰ÖÔÍØí. íØ∏∂ íÄ∞ú ïπÖ≤Ç¿ÒêÒ ∞∏∂, áÀ∏∂Ä∆¿°Ø," ÇÔƒÇÒêÒ. "áÀ∏∂Ä∆¿∆¬ˆ ª›ø ∫π´ú. Ø؉›œÀÖˬÖÒêü ª›ø ∫π. áÀ∏∂Ä∆¿∆¬ˆ¬ üËÄçflÁî Ãø´ú ÌÖÍ´ú áíÔÒãü∏≥ÍØí." ã∏≤ÒëÍ´ÇíÒ È∏ ∞∏à ÇÔƒÇÒêÒ ≤Ǜ͛ú ∂¬∂ÄúòíÒíÔÍ≤ËÒêü ΩÒïŒÒééœÀíÇÀ≤ú Öï≤ú ă∏ˆ‰ÖÒê≤ú. "íòπØÕúò∆¿, Ä¿œ«fiî ííÇ°ƒîêî," ÇÔƒÇÒêÒ. "áÇÀÒ Öïî ă∏ˆ‰ÖÒé∆¬ùî ¥∂¿∏≤˜Ò." ïπÖ≤ ÇÔ‰Öúö∏≤ƒÇÒêÒ ª¿ Ö´ª°ƒÇ≤ËÒêùî ÖöÇ∏ÚœÀíÇÀî ≤ÎîéÖ·¿‰œÀé≠î. "ª¿ íòπØ∏Úîêˆ ª¿À´ú ∂¬∂ÄÒπœÀé´ú Ô¥Ò ¥∂¨∏˜ÒπØÀî ≤Îî öØùÕÇÔîí≤ÖÍؘí ≤ÎîéÖ·¿‰œÀéúòî ÇïÇÒíÒê´. ÖúªÖ¬ú á±Ø‰ÇªùÕË ìúª≠ˆ ¥∂¿±≠î," ÇÔƒÇÒêÒ ∞∏Ã. "íØ∏∂ áÇÀÒ ïπÖ≤ ΈÀÔ‰Ö∆ƒö∏≤‰Ö¿ú." ï¿Ç öÄ∏π, ÄúáÖÍÀ¯´ÇíÒ, ÇÔƒÇÒêÒ ÄƒÚî Öïî ă∏ˆÍ≤ËÒêùî Ô≤ùÕˆ≤ 5 âΩî íÄúòÖ¬ ∞∏∂Ëìúòî ΩÒïíÇ≤òî ≤Ç›ÖúΩÄî ªúöÄîê´Ç°¬ÖÒ ÖïÚî ă∏ˆã∆¿Ö¿Òêéúé. "ÖíÚŒúêéú, Öïî ă∏ˆÒπØÀî Öïù·ƒÇÒíÚ∏≤î," ÇÔƒÇÒêÒ. "ïπÖ≤ ÖíÚŒÒêéú, Öïî ª¿ ÖúªÖ¬ú Ì„·πîêî. ≤Îî ª¿ ÖïêÀî. ă∏ˆ°≈úπØð¬Öî ïπÖ≤ ÖïêÃéÖ¬Äî ª¿."

KIA president to receive Gjoa Haven woman found dead in Edmonton honorary degree by Jeanne Gagnon Northern News Services

Nunavut

Kitikmeot Inuit Association president Charlie Evalik will receive an honorary doctor of laws degree from the University of Alberta during its spring convocation, the university has announced. The 59-year-old Cambridge Bay resident is one of 12 people receiving honorary degrees from the university in June. "Each of these honorary degree recipients inspires us with their dedication to excel-

lence in learning, discovery and citizenship, here at home and across the globe," stated Chancellor Linda Hughes in a press release. Evalik is also the chairman and chief executive officer of the Nunavut Resources Corporation. "Evalik champions a transformative vision for Canada's North," stated the university press release. "He is a strong advocate for leadership roles for Inuit as decision-makers in development that respects both the land and its people."

æ¿ Ä‚¿ú: ÎéÍ´Çî Ä¥Äî öꜫÔéûÚí ÖÚÀÒõˆî Ä¿Ω‰ÕÇœÀéìÒêÒ Ä¿∏≤ÖÍ›œÀÖˆ≤î ÜäíÇç.

CHARLIE EVALIK: KIA president to receive honorary degree from University of Alberta.

Northern News Services

Police have identified the body of a woman found on an Edmonton golf course as Kerry Takkiruq, 19, originally from Gjoa Haven. Her body was found around noon on March 31 by staff at the Riverside Golf Course,

near downtown Edmonton, but was not identified until April 15, as stated in a press release. Tips from the public led to the identification of the body. According to the press release, the cause of death remains undetermined after an autopsy done by the Edmonton

Medical Examiner's Office, pending toxicology results. The city's homicide detectives are considering it a suspicious death. Originally from Gjoa Haven, Takkiruq had been living in Edmonton. – Emily Ridlington


6 NUNAVUT NEWS/NORTH, Monday, April 18, 2011

kNKu W?9oxJ5, N[Z/su, wSD 18, 2011

/VOBWVU 5PQ8FFLMZ8JOOFST "EBN,FMMPHPLJT UIJTXFFLTXJOOFSJOUIF/FXT/PSUI )PDLFZ1PPMXJUIQPJOUT Name

Super Gra Grand rand nd Prize Prize ttUJDLFUTUPB)PDLFZ(BNF UJDLFUT UP B )PDLFZ( )PDLFZ (BN BNF F t BJSMJOF UJDL tBJSMJOFUJDLFUT UJDLFU FUTT t OJHIUTBDDPNNPE tOJHIUTBDDPNNPEBUJPO OJHIUT BDDPNNPEBU BUJP JPO O

Prizes sponsored by:

TP

David Iou Rene Tautu Brenda Kilabuk Jerry Eetuk Dennis Qirqqut Jennith Peart Cynthia Kuhoktak Derek Amitnaaq Wayne Puqiqnak Ben Emingak Elvin Kanayok Anita Niptanatiak Troy T. Uvilluq Michelle Korpatniski Danny Akearok Shawn Anderson Mosesie Arlooktoo Bella Wilcox Austin Bruce Curtis Willie Tommy Tavalok Douglas Ollie Owen R. Willie Alex Solski Bernard Maktar Chris Pudlat Daniil Inuarak Trent Aksawnee Aulakiak Innukshuk Cheryl Puqiqnak Noah Ningeogiak Parniga Thibaudeau Dennis Bruce Kaylee Kaiyogana Mamgark Aksawnee Jayden Kuluguqtuq Nigel Nakoolak Walter Haniliak Jacob G. Totalik Eetuk Groves Viola Neeveacheak Greg Redl Ron Anawak Amy Kaludjak Angus Hughes Haoki Kaiyogana Pete Totalik Sheila Aksawnee Ken Beardsall Rick Cole

1404 1403 1392 1392 1386 1385 1381 1381 1374 1373 1373 1372 1372 1371 1368 1368 1361 1359 1357 1356 1356 1355 1355 1352 1351 1350 1348 1348 1347 1347 1347 1346 1344 1344 1344 1343 1343 1342 1341 1340 1340 1339 1339 1338 1338 1338 1338 1338 1337 1336

Name

Ryan McGowan Nellie Hunter Brian Otuk Emmanuel Nanordluk Jonathan Siusangnark Eelow Korgak Lionel Nutaradlaluk Russell Mullins Matilda Algona Elsie Anne Bellerose John Pialaq Joyce Kogvek Kunnizzi Nathan Gardner Jack Maniapik Rebecca Siusangnark Heather MacDougall Rowena Makittuq Chris Kamingoak Christina Snelgrove Craig Aglukkaq Kane Tologanak Richard Harron Willie Maurice Calvin Tologanak Lorrie Totalik-Kri‌ Darcy Katokra Leah Siksik Peter Eleehetook John Evaglok Nathan Komak Barry Tarrant Chester Kringorn Kevin Kanayok David Otokeak Topi Iola Sheutiapik John Eetuk Brian Niptanatiak Matt Fredlund Rondell Siusangnark Jamie Panioyak Roland Emingak Donald Williams Gregory Nahaglulik Titus Allooloo Kevin Anguttitauruq Ashoona Ashoona Braiden Rex Angula Patrick Beardsall Uriah Eleehetook

TP

1336 1335 1334 1334 1333 1331 1331 1331 1330 1329 1329 1328 1327 1327 1326 1326 1325 1325 1324 1324 1324 1324 1324 1323 1322 1322 1321 1321 1321 1320 1320 1319 1319 1319 1318 1317 1316 1315 1315 1315 1314 1313 1312 1312 1312 1311 1308 1308 1308 1307

Overall Nunavut / NWT Leaders Lynda Smith (NT) 1,432 Clarence Tutcho (NT) 1,427 Caleb Manuel (NT) 1,411 As of games played up to and d including April 11, 2011. NNSL Hockey Pool is not affiliated in anyy way with the National Hockey League.

www.n nn nsl.com

w9l 208 tt6v4f=z 1349 wclw5, kNK5 X0A 0H0 Building 208 PO Box 1349 Iqaluit, NU X0A 0H0

www.nftconsortium.org training@nftconsortium.ca

szy5gu5 xrc8q5g6 sc ` Mstz 1-866-832-9115 § (867) 979-7858 ¨ (867) 979-7852 Toll-free 1-866-832-9115 § (867) 979-7858 ¨ (867) 979-7852


NUNAVUT NEWS/NORTH, Monday, April 18, 2011 7

kNKu W?9oxJ5, N[Z/su, wSD 18, 2011

news

ĪØflî

Mixed reaction to Nutrition North Nunavummiut noticing slightly cheaper prices, if there's food to be bought

by Jeanne Gagnon Northern News Services

Nunavut

Teresa Inooya, along with her one-year-old daughter Avaya, are about to shop at Iqaluit's NorthMart with Barbara Akoak. Both said although they've noticed some cheaper prices under the newly implemented Nutrition North program, they were expecting bigger discounts. Under the program, freight subsidies are given to retailers with savings expected to be passed on to the customer. "You do save some money but not as much as we'd want," said Inooya. "We're up here. We're trying to eat healthy for our kids and for ourselves but the high prices sometimes get in the way." As for Akoak, she said she's not happy with the new program. "I was expecting more because NorthMart does make a lot of money," she said. "I find it really hard to eat organic in town, considering Inuit are so susceptible to diabetes. A lot of us have iron deficiency and our bodies aren't adjusted to the food. A lot of us have allergies too, like gluten." The price of a basket of food at most Northern stores, including Iqaluit's NorthMart, will drop a minimum of five per cent with some prices down as much as 20 per cent, said North West Company execu-

tive vice-president of northern Canada retail Michael McMullen. He added the five per cent was determined based on subsidies, fuel rates and other factors. "It's bread, it's milk, it's margarine, it's apples, it's bananas, it's tomatoes. These two baskets, if you buy them today, they are 11 per cent cheaper than they were yesterday (March 30). That's a $10 saving in these two baskets of food," he said. "Our negotiations with air freight (carriers) and food companies are the primary reason why you see lower prices today." But he couldn't guarantee the discounts. "We're going to do our best to maintain that five per cent level," he added. "Our commitment is to maintain the five per cent level. We're going to freeze prices for at least three weeks, if not a month." Throughout the store, signs indicate items' prices before and after the implementation of the Nutrition North program. This is for transparency, said McMullen. "There is some cynicism. Maybe you put the prices up beforehand. Absolutely not," he said, adding the former prices were taken late last month. Cambridge Bay resident Patti Bligh said she couldn't buy milk and bread earlier this month in the community's grocery stores as there wasn't any. And if she could have

"Prices are still extremely high."

fact FILE

FOOD PRICES

ARCTIC BAY Best Value white bread 570 g Best Value select eggs, dozen Kraft Cheez Whiz 500 g McIntosh apples large, per kg Large tomatoes , per kg Lactantia pur filtre milk 2 per cent, 2 litres

before April 1 $3.95 $4.29 $16.19 $10.95 $12.89 $8.49

after April 1 $3.69 $3.99 $10.89 $10.35 $12.29 $7.79

CAMBRIDGE BAY Best Value white bread 570 g Best Value select eggs, dozen Kraft Cheez Whiz 500 g McIntosh apples large, per kg Large tomatoes, per kg Beatrice milk 2 per cent, 2 litres

before April 1 $3.95 $4.49 $11.39 $9.85 $15.49 $7.19

after April 1 $3.69 $4.19 $10.89 $9.39 1$4.69 $6.29

PANGNIRTUNG Best Value white bread 570 g Best Value select eggs, dozen Kraft Cheez Whiz 500 g McIntosh apples large, per kg Large tomatoes, per kg Lactantia pur filtre milk 2 per cent, 2 litres

before April 1 $3.89 $4.25 $12.99 $10.89 $12.79 $8.45

after April 1 $3.65 $3.99 $10.99 $10.35 $11.99 $7.99

Source: North West Company

bought the milk, Bligh said she believes it was 90 cents cheaper. "The Northern had no milk and no bread all weekend. They had some frozen juice but not very much. The co-op had no bread on the weekend," she said. "We're drinking the last of our last order of food mail milk. I guess you just sit and watch when the trucks arrive and you follow them from the airport to make sure you have food for your family for the week because it's appalling." With the old food mail program, she added they could order food they wanted unlike under the Nutrition North program. The Yellowknife Direct Charge Co-op, one of the main suppliers of personal food orders in the Kitikmeot, has opted not to continue the service, citing difficulties with meeting the new program's paperwork requirements. Bligh, a mother of six, added she is worried about the day she runs out of milk and the stores don't have any. "I don't know what we're going to do when I can't get milk for them. I'll pay the price because my children have to drink milk. It's the fact that now, I can't get it," she said. "I can't get Swiss cheese. I love Swiss cheese. I can't get grapefruit juice frozen because they don't carry it." Pangnirtung resident Ron Mongeau said the Northern store has signs showing prices have dropped. "From what I have seen, the shelves are really quite full," he said. "It's nice to see prices dropping at the community level."

êÂΩ ÄμÕÒ, ã≤≤¬ ÖíÇπÍ´ú ÇïÇ¿ú Ö·Õ, ≤Ç›‰ÖÒëú ÄÔ¬Äî ≤Ǜ͛ˆ¥î áÔéù∆¬ü åâË ÖòÖÒ. íØúóú ÇÔƒÇÒëú ÔÇ«πØ≤ËˬÖÒêéú ăÚî Öïï∏≤ÒΩÇ¿‰ÖÚí Öì≤ áùÖÒéíÇËìÍ≤ôç ≤ÎîéÖ·¿‰œÀéÇç ÇïÇÒíÒê´, ≤‰Çîê´≤Ç≤˃ÇÒê∆¿ Öïï∆¿ùÖÍ≤ÒΩÇ≤ÖÒêùîé∆¬éú.

Jeanne Gagnon/NNSL photo

Teresa Inooya, along with her one-year-old daughter Avaya, are about to shop at Iqaluit's NorthMart along with Barbara Akoak. Both said although they've noticed some cheaper prices under the newly implemented Nutrition North program, they were expecting bigger discounts. But he added there are still a number of issues with the program. "I still have not seen an accurate description of how country foods are going to be handled in the Nutrition North program. I think that's really important to this community," said Mongeau. "It's a step in the right direction but I think there is a lot more that needs to be done." Clare Kines, an Arctic Bay resident, said some prices have dropped about five per cent while those for recently reintroduced items have slowly started going down. "In general, prices have come down from what they were," he said. "But in general, prices are still extremely high.

Food is still expensive. They have come down a little bit but they are not anywhere near affordable." He added he still has a lot of concerns, namely what will happen after October 2012 when the product eligibility list will shrink. Baffin Island Canners assistant manager Marc Dubeau said some prices went up while others went down under the Nutrition North program. "There is no sign or anything (in the store)," he said. "If they ask, we'll just tell them which product is subsidized or not." He added a number of products have been discounted about five per cent.

The company was able to negotiate better prices with freight companies, said Dubeau, but the program requires a lot of paperwork. "It's more work and everything. We'll see how it goes in the future. I don't see much change," he said. Duane Wilson, vicepresident of the merchandising division at Arctic Co-operatives, said the program's implementation has been "smooth" in the territory's 23 co-op member stores. "Overall, it's been very smooth, probably smoother than I would have anticipated," he said. "For the most part, stores have continued to receive their deliveries on time and in good condition."


8 NUNAVUT NEWS/NORTH, Monday, April 18, 2011

nunavut news/north k NK u W? 9o x J 5

kNKu W?9oxJ5, N[Z/su, wSD 18, 2011

Editorial & Opinions wh mK5

Published Mondays

COMMENTS AND VIEWS FROM NUNAVUT NEWS AND LETTERS TO THE EDITOR

Office: 102 Tumiit Plaza, Iqaluit, NU Reporters: Emily Ridlington, Jeanne Gagnon Advertising: Terry Dobbin Phone: (867) 979-5990 Fax: (867) 979-6010 E-mail: editor@nunavutnews.com Website: www.nnsl.com/nunavutnews Kivalliq office: Box 657, Rankin Inlet, NU, X0C 0GO Darrell Greer – Bureau Chief Phone: (867) 645-3223 Fax: (867) 645-3225 E-mail: kivalliqnews@nnsl.com Website: www.nnsl.com/kivalliqnews

ÅâÊ´ ؈íî

2010

Production facilities: Box 2820, Yellowknife, NT, X1A 2R1 Phone: (867) 873-4031 Fax: (867) 873-8507 E-mail: editorial@nnsl.com advertising@nnsl.com circulation@nnsl.com Website: www.nnsl.com PUBLISHER: J.W. (Sig) Sigvaldason – jsig@nnsl.com GENERAL MANAGER: Michael Scott – mscott@nnsl.com MANAGING EDITOR: Bruce Valpy – valpy@nnsl.com LANGUAGE SERVICES: Norman Keenainak ACCOUNTING – nnsladmin@nnsl.com Judy Triffo ‡ )lorie Mariano ‡ Myra Bowerman Courtney Brebner ‡ Lisa Bisson ‡ Kirsten Hobbs EDITORIAL PRODUCTION: editorial@nnsl.com Co-ordinating editor: Derek Neary Assignment editor: Jennifer Geens Production manager: Steve Hatch Photo co-ordinator: Ian Vaydik News editors Jennifer Geens ‡ Chris Puglia Mike W. Bryant ‡ Tim Edwards Sections Sports: James McCarthy – sports@nnsl.com Business: Guy Quenneville – business@nnsl.com Arts: Adrian Lysenko – entertainment@nnsl.com General news: Emily Ridlington ‡ Jeanne Gagnon Editorial board: Bruce Valpy ‡ Mike W. Bryant ‡ Derek Neary Jennifer Geens ‡ Chris Puglia ‡ Tim Edwards SYSTEMS: David Houghton ADVERTISING Baffin/Kitikmeot – Terry Dobbin editor@nunavutnews.com Kivalliq – Constance Vaillancourt advertising@nnsl.com All departments: advertising@nnsl.com National: Petra Ehrke, Dawn Janz Co-ordinator: Laurie Lapka Classified Advertising: classifieds@nnsl.com CIRCULATION – circulation@nnsl.com Jody Miller ‡ Gagik Smbatyan ‡ Samvel Balasanyan Subscriptions: One year mail $0 ‡ Two year mail $125 Online (entire content) $50/year, $35/6 months Individual subscriptions, multiple user rates on request NORTHERN NEWS SERVICES LIMITED 100% Northern owned and operated Publishers of: 'HK&KR'UXP‡,QXYLN'UXP .LYDOOLT1HZV‡<HOORZNQLIHU 1:71HZV1RUWK‡1XQDYXW1HZV1RUWK Member of: Canadian Community Newspapers Association Ontario Community Newspapers Association Manitoba Community Newspapers Association Saskatchewan Weekly Newspapers Association Alberta Weekly Newspapers Association Ontario, Manitoba and Alberta Press Councils Yellowknife Chamber of Commerce Contents copyright – printed in the North by Canarctic Graphics Limited Member of the Ontario Press Council. The Ontario Press Council was created to defend freedom on the press on behalf of the public and press alike, and to consider specific, unsatisfied complaints from readers about the conduct of the press in gathering and publishing news, opinion and advertising. Complaints should go to: The Ontario Press Council, 2 Carlton St., Suite 1706 Toronto, Ont., M5B 1J3 E-mail: Info@ontpress.com Fax: 1-416-340-8724 www.ontpress.com

SEND US YOUR COMMENTS

E-mail us at: editorial@nnsl.com; mail to Box 28, Iqaluit, NU, X0A 0H0; or drop your letter off at our office at 102 Tumiit Plaza. All letters submitted must be signed with a return address and daytime telephone number so that we can confirm it came from you. Not all letters will necessarily be published. Preference is given to short letters of broad interest or concern. Letters of over 200 words, open letters and those published elsewhere are seldom used. We reserve the right to edit for length or taste and to eliminate inaccurate or libelous statements.

˜ÐztkƦɴ°zh{hÖxÖv‘lÖ{…xhŸ•ž×zvÖ k€hž×´°tƒÆªhÖxמšz ˜Ð˜‚ ttրt†Ött´°ths íÄúªØ≤ ö∂í´ °·Øúòî êΩÒéîéé∆¬ùî áùÖÒéîé≤ÖÍ≤ËÒêéú ¥ì´ú ÄöÀé´ú íÇÒπÇéÀúΩ´ú ≤Î≤ú ééÒöé†ÒééœÀé≠î, Ö´ªî ≤‰Ç¿ƒÇÒêî, Öïï∏≤ÒΩÇ≤ÖÒêùîé∆¬éú ≤ÎîéÖ·∏≤ú ≤Î≤ú ¥∂´∏≤. ÅâÊ 1-Ùé∆¬ü ïÚî Ö´ªî ≤ÎîéÖ·Äî ªËÕîêî ≤Îî Öçãå∆¿ƒÇÒâî ªØ∆¬ÖÚîê´ú 5-´î 7-≠î âΩÚ∏≤ú. Ö´ªî ÇïÇÒíÒê´Çî íØÍ´ŒÒ ÖïÚî ≤Î쉷îí´í ăùÖÒπØ¿Òâî, Ö±Ø Ö´ªî Öê¿ËîΩÔÊ∏≥Òêéú ïπÖ≤ Öï¡Ôîí∏Úü∏∂ÒπØ°¬ÖÒêéú ¥∂¿∏≤ ≤Ç›ÖúΩÄî ÖïÚ∏≤ú éïΩÄÔîí≤úòî ∂±´≤Ò ≤Î≤ú Ô∆¬∑î ¥∂ˆ∏≤ ≤Ǜ͛∏≤î ãÄ忉ՉÖÔ¬Ö≠î íÄúòÖ ≤Î≤ú ≤Ç›ÖúΩÔºî ăÇÀØÀ∏≥Í≤Ú∏¥î ≤ÎîéÖ·¿‰œÀé≠î. ≤Î≤ú ééÒöé†ÒééœÀé áÀ∏∂Ä¿π؃Ç∏ÚîêÒ. íÄúòÖΩÄ∏∂Äî Ç∏≤ͬüíÇ·ƒÇÒíÚî Ä¥Äî á∆¬ü íÄ∏∂ ÄöÃé – ∂¬∂ÄÒπØîéÖ∏Ú∏≤Úî ≤Ǜ͛¡î Ö±Ø Ö„›ÖÊéíÔÍ≤ˆ ı´úòî éïæ¥î – öÀπflî ≤ÎîéÖ·¿‰œÀéúòî ÇïÇÒíÒê´. ÔÇ«ΩÒêöúö∏≤‰Ö¿´≤Ç°¬ÖÒ ∂¬∂ÄÕÄÀÔ˪Öͬ≤ ª±Øî Öïî ÖïêÀÖ√·±Ø˜í Ö±Ø íÄúòÖ êïπùÖÊéúΩÄî ÖêÒíÇÀúΩÇ∏≤ˬÖÒêéú ÜÒïùÖÒπœÀíǬéú ≤Î≤ú ééÒöé†ÒééœÀé´ú. Õ¬∂Ä´, ≤Ǜ͛úΩÇflÒ 2 ¡í´ú ı≠±´ú $2.79-≠î. ≤Î≤ú ééÒöé†ÒééœÀé Öǃé∆¬ü, ö∂í´ ééÒö¿‰«úòî éïéîéÀ∏∂ÒãƒÇÒêî 2 ¡í≤ú äö∆ƒ∏≤ú ı≠∏≤ú, ÇÌØÄ∏≤ÔÒê≤ú Ô≤ùÕˆ≤ 2 ï¬üȱ, 80 ΩîêÒê≤ ÖíÇπÒ ï¬üȱ ÄúáÖÍÀ¯≠î. íÄúòÖ ÖïÔÒêéú Ô≤ùÕˆ≤ $1.60-´ú Öê≤î äö∆≈ú. ĪØù¬ù∆¬ ≤Ç›ÖúΩÄî ı≠Äî Õ¬∂Ä´ ≤Ǜ͛±´ ăùÖÒπØÕÂÍ≤ˆî

Öïîê‰ÖÊéÚ∏≤ú. íÄ∞ú ÖïÚî Ô≤ùŒ≥çâî $4.39. ≤Ç›Òêî ÄúáÖÍÀ¯´ Öï¡ÔîíƒÇÒâî $8.49≤ú íØúò¥ˆ äö∆ƒ∏¥î ı≠∏¥î. ª∂´ú áœÀéÔƒÇÒãî íÄúòÖ $4 Ljì≤üéÚî éïéíÇœÀéÚí ÖïÚí? Öïù·ÄÒöÄ Çˆπîê´ ≤Ǜ͛ÔÍ≤Çç íÄ∞ú Ì„·πéù·î? ïÇÀ∏∂Ê›Çú ì∏∂ ÖáÒòé íÄØ ÔÇ«À∏∂ËÕÒãéî ≤Îî ÖïêœÀéÚî ÇïÇÒíÒê´. ÄúáÖÍÀ¯´, íÄ∞úΩÄ∏∂Ò Ä±≠ú ∞∏∂ $7.79êÒâÒ Öì≤ ≤ÎîéÖ·¿‰œÀéÇç ÇïÇÒíÒêˆ≤ ö∂íÇç, Ä≈ú ă∏ˆ‰ÖÈÍœÀêî ÖïÚî. ïπÖ≤, éΩØÇÀÒê≤ú íÒï≤ú áêÔÇéùÀî Ç´ÖÍÀÖúòî éïÇœÕÇ≤òî Ä´°Äî Ö±Ø ãèéî ª¿ Öïï∏≤ÒΩ±Ø‰Çflî. íÄúªØ≤ Ü∏≤ÖÔÍ∂Úî꿉«úòî ´≤øíˆî ¿Ç∂ Ö£¬úöÒ ≤ÊÖËîΩÇé∆¬ü ¥∂fl±≠î ö∂í´ Ø¿°¿ÇÒéÇÔíÇ≤Í≠î 2008-´, ≤ÊÖËîΩÇœÀéÔƒÇÒπØflÒ ÖπÊÒéîé≈Í≤ÖÍ≤ËÒê≤ ≤Î≤ú ééÒöé†ÒééœÀé´ú. ÇÔÇœ«ƒÇÒπØÀÒ ¥∂fl±´ á·∆¿ÖÀ≤ú, "∂Çú íÄØ ÄöÃéî? íò∏Úíúö ÄöÃéî. ÖêÍ≤ÖËúò ãÄ∏Üâ ÉîêËÇéù¬ü. ≤Ç›ÖÙ·îêÒ $3.39-¥î Ä≈ú Ô≤ùŒ≥°ƒîê¥î Õ¬∂Ä´. éïéíÇé∆¬ü í¬ÍÀÖç ≤Ǜ͛ˆ¥î, $15-ê¿ÔîíÒêÒ íÄ∏∂ ãÄ∏Üâ. íÄØÄ∏≤ˆ¥î ÄöÃéî ∂≠∏˜·úïÖÒ Ö±Ø Ô¥Ò ≤Ç›Ífiî ÖêÔîíÒãî íÄúò≤ˆ ÄöÃé≤ú? Ç·îé∏¥î ∂¬∂ÄÒπùÖúö∏≤‰ÖÔÒêùÕúö." ª¿ íÄØÄùÖ¡î. Ö±Ø êΩÒã¿Ö∏Ú∂îí¿ ≤ÎîéÖ·¿‰œÀéúòî ÇïÇÒíÒê´. ăˆí íÄØ áÇ·¬îëŒÍ≤‰ƒÇÒíˆí ¥ìç ≤ÎîéÖ·¿‰œÀéÇç ïÇ«ÇÀ∏∂≤ÒΩÇÀÔËÕ¿Í≤ˆ ≤Ǜ͛¿∏¥î. íÄØÄÌÕˬÖÒâî, ïπÖ≤ íòπØ∏Úí·î

ª¿. ≤Ç›Ífiî íòÒòœ«Õ‰ÖÔÒêúΩÇflî ÇïÇÒíÒê´ ≤Ç›Òãîê¥î Ä≈úôͬùî ≤Ç›ÖúΩÄî ÖïÚ∏≤ú – ÖïùùÖ∏ˆÒíÚî, éïéíÇœÀéÚí ÖïÚî, πͬ֨éíÇ≤Ú∏¥î Ö±Ø ÖǃÀ∏∂Çé¥î Öïîê‰ÖÊéÚî, Ö±Ø ÔïœÀéî – ÄöÃπÒíÇπØÀî ≤Ç›ÖúΩÄî. íÄØÄîêî êïπùÖÊéúΩÄî áíÔ‰ÖÔ∆ƒ‰çâî öØùÕ∂ªÖͬùî Ì„·‰ÖÊíÇ·îêî ÖïÚ∏¥î Ö±Ø ≤ÎîΩ‰ÕÇÕ‰ÖÔ∆ƒ‰îêî Öïê¬ÖîíÄ¿Ì∆¬ùî. ÖቃÇÒíˬÖflî õçã≤úòî íÄ∞ú Ö£üÒπØÀ¿ÇÌ∆¬ùî. õçã≤úòî ÇÔÇœ«À؃Ç∏Úîêî, ÇÔÒêéú "ÖïîêËÇé≤úòî êïπùÖÊéúΩÇ≤ËÒêùî." ≤ÎîΩÔÄ∏∂Í≤Ò Ì∆¿ÒåÙflÒ Ç„·√∏≥î Ì∆¿ÒåÙÔíÇ°ƒçâÒ á¿‰ÖÙÕ‰ÖÔ¬Ö∏ÙÖÒê¥î ÄμπÍ≠î Ä¿ˆÀ¥î ¥∂îπÖÍ´, ¥∂fl±´ Ö±Ø ÖπÚ∏≤ ¥∂¿∏≤ ∂´êÄ∏∂Ò πƒÍÀÖÍ´, Ä¿ΩÒπÕ‰ÖÔ‰flüîíÇÒ, πƒÍÀÖ¿∞Í´ ≤Îî ÖïÚî Ì„·ã∆¿Öπر؉∏≤Ú∏≤ú ÖíÇπÇ∏Úîê≤ íÒïǃÇÒê≤. ª¿ Öïï∏≤ÒΩÄî – Ö±Ø ≤ÎîéÖ·Ç∏Ú≤ÒΩÄî – ≤‰ÕúΩÄî ÌÄîé¬ÖÊíÇÀ∏∂Òâî, íÒêÊéͬ¿ÊíǬéú, ΩÇ≤ͬ¿ÊíǬéú, Ö±Ø ÌúΩ∂Ò꨿ǴœÀíǬéú ăÚ∏¥î õ∏ªÄî. ö∂í´ °·Øúòî ∂¡ÈÊ∏∂Òâî êÒòÒπ¬éú ÇïÇÒíÒê´ ≤ÎîéÖ·∏¥î ∞∏∂ Ç„·√∏≥î Öï¡Ôîí¿Í¬éú Ö´º≤ÒΩ≤ú Öò≤ÇÀ´ Ü∏≤ÖπÇÒíÇœÀé¥î Ö￉ֿ∏¥î. áíÔ‰ÖÔÒâÒ ÜÒïüíÇÀ∏∂Òê≤ú. ≤Îî ÖïÚî ÖúªÊÍ∂ÊíÇÚ∏∂Í≤Úî ÇïÇÒíÒê´Ç¥î ăû¥î ∂¬∂ÄÕÒíÇπØ∂éú áÀ´∂ÄüíÇflÒ ÄªØùÕÇœÀπˆéüî ¥∂¿ÍÀÖîí Ö±Ø öØîéÖÚ∏≤Ç∆¬≤ °·Øúò∏¥î íØê´ˆ ÖöÇ∏Ú¿ÇÊé´ú áíÔÄ∏∂éîé≤Ú∏¥î.

April fools

Nutrition North hasn t fixed what was wrong with )ood Mail Northern News Services

When the federal government announced it was launching a new plan to replace the Food Mail program, many were optimistic, hoping for more affordable nutritious foods in their communities. Instead, on April 1 the price of many healthful perishable foods dropped by an unimpressive five to seven per cent. Many Northerners are finding the overall cost of their groceries has increased, and many no longer have the option of avoiding local retail prices by ordering their own food from southern stores as paperwork headaches are causing those grocers to opt out of the program in droves. The old Food Mail program wasn't perfect. The same complaints people had about that program – the lack of transparency on the part of retailers and obstacles to personal orders – continue with Nutrition North. More research should have been done to explain why prices are so high to begin with and that information should have been used to fine tune the Food Mail program. In Yellowknife, a shopper can pick up two litres of milk for $2.79. During the Food Mail era, Canada Post could ship that two litre carton of milk, weighing approximately two kilograms, for 80 cents per kilogram to Arctic Bay. That cost about $1.60 for each carton. Keep in mind the shelf price of milk at a Yellowknife store

THE ISSUE:

FOOD PRICES

WE SAY:

:+(5( 67+(75$163$5(1&<"

already includes a mark-up for overhead. That brings the price to about $4.39. Shoppers in Arctic Bay were paying $8.49 for that carton of milk. What was the reason for the extra $4 over and above the shipping cost? Is the cost of doing business in remote stores that high? Answer that question and you'd solve the dilemma of high food prices in the North. In Arctic Bay, that same quantity of milk is now $7.79 under Nutrition North Canada, a modest reduction in price. However, eight-month-old sealifted pop and chips are still far more affordable. Back when Health Minister Leona Aglukkaq was running for Nunavut MP in 2008, she campaigned on changing Food Mail. She told News/North, "I'll use the pineapple as an example. It's bought for $3.39 or something in Yellowknife. By the time it hits the Taloyoak store, it's a $15 pineapple. So where is the subsidy going and how are the stores using that subsidy? I think they owe us an explanation." They still do. And we're not getting it from Nutrition North.

Part of the hype of the new system was there would be greater accountability on the part of retailers. We hope that is so, but we have not seen it yet. Stores must be forced to show Northern consumers line-by-line the breakdown of product cost – base price, shipping cost, stocking and overhead mark-up, and profit – on subsidized items. That information is vital to targeting the cause of high food prices and truly making basic staples affordable. We asked the North West Company for this breakdown. The company wouldn't tell us, saying it was "competitive information." Food security is at or near the top of the list of pressing social issues in the NWT, Nunavut and in other locations around the world as, we must also acknowledge, global food prices have been climbing steadily over the past several months. Yet cheaper – and less nutritious – food options can lead to obesity, diabetes, rickets, and increase risk factors for some forms of cancer. The federal government has the choice of either investing in Northern nutrition now or paying more in the long term for our health-care bills. We need a solution. The fact food prices remain a burden on Northern families without explanation is a black mark on the reputation of our nation and is a failure by any government that allows the problem to persist.


NUNAVUT NEWS/NORTH, Monday, April 18, 2011 9

kNKu W?9oxJ5, N[Z/su, wSD 18, 2011

editorial – opinions

NNSL WEB POLL

whmK5

BUSH – the lighter side

IF THE FEDERAL ELECTION WERE HELD TODAY, WHICH CANDIDATE WOULD YOU VOTE FOR?

ÇÒªÒëÒ/ GJOA HAVEN STREET talk with Serge Tucktoo, Michael Eleehetook, Vicky Ann Keknek and Courtney Takkiruq

ª≤ÖÒá∆¿ êÌíÇ›Ö≤?

Paul Okalik, Liberal

43%

How will you spend Easter?

Leona Aglukkaq, Conservative

39% Jack Hicks, NDP

16%

»∏ flÄπ "áÔéù≤ÖÒíúö áÔéúö ÌͬÒêÍ´."

Scott MacCallum, Green Party

2% What do you consider the most pressing election issue in Nunavut? Have your say at www.nnsl.com/nunavutnews to vote in this week's poll. Poll results will be published in next Monday's Nunavut News/ North.

Jean Voysey "I will spend it with friends in Kugluktuk."

Ä¥ú á∏ÙÒéíÇπØ∏ÚîêÒ Ä¥ëÀ∞Í≤Öͬ≤ íÍ≤ˆ Ö±Ø á∂ªÖÊØ≤ˆ Äμç ÖúªÖ¬ú Ω∏Ú≤ÔÒâÒ ÖúªÊÍ∂êÒíÔÒé∆¬ü, ∂ÍÊùÕÇÀÔÒé∆¬ü Ö±Ø Ü∏≤ÒπØÀÔ›œÀÖÒé∆¬ü, ÖÒòéúΩÒπÖÒêÔºÙ∆¬≤. Ç£üÍ∂Òë°¬ÖÒ íÄØÄÚ∏∂ÒêÔÒãÚ∏≤ˆ. Ä¥¿∞î ÔÇ«ØéùÖÔÒãflî öÀπÀ∏∂≤îé∏≤ú Ö∆≈î á›úΩÇŒÊ∏≥ˬÖÒé∆¬ü. é†éêÄ∏∂Í≤Ö°¬ÖÒ, ̈∏≤ú Ç„·√∏≥î Ö∆≈î ÄÎîé≤êÄ∏∂Ç°¬ÖÒ öÀπùÖúö∏≤ÊØœÀíÇŒºÙflî. êïπÀ∏∂∏Úƒˆ ª±Øî Ä¥Äî áÀ∏∂îéÖªˆËÄ°´ú ĪØÔ¿Òã∏≤Ú∏≤ú Ä∞ú, "ìúòÖéë∏Úîꈿ," Ç„·√∏≥î "áÔÒêˆ ª∂¿∞î áÕ‰Ö¿∏≤ú." ÄÒöÇØÕË Ö∑∂ùƒÇÒíË ´ÒªÒé∆¬ü ¥íËÒπÇé≤ú Îá∏≤ú ÄμËìÒê¥î Ç„·√∏≥î ¥›ÒΩÒé∆¬ü ∂ΩÍ´ú Ç„·√∏≥î ̈πÊÍ´ú ï∂êÄ∏∂Í≠î íòÕ´≤Í´¥î ÎÇÀŒÒê≠î ≤Ǜ͛¿ÖÒê´≤Í≠î Ç„·√∏≥î òÖãúò∏¥î. áÔ∆¬ÖƒÇ∏Úîë°¬ÖÒ ïπÖ≤ áÌé≤ Ç„·√∏≥î Ω∂À∏∂Òí≤ á¿Çéù·ƒÇÒíÚî í„·ΩÄ∏∂Ò. á∂ªÖÊØ≤≤ Ö±Ø íÍ≤≤ öéØ«∞Í´¥î íØÄ∏≤ú öéÕ´≤ú áéîéœÀéù∂ªÖÒãƒÇÒíÚî. Äúπ‚ÔîíÒπØÀˆ Ω≤Ú∏≤ ÖúªÖ¬ú Ü∏≤ÖÒêî Ä¥Äî Ö±Ø íÄØ Öá‰ÕËıØí

ĪØùÕúò∆¿ HÄlj ØúΩ°Ò ÄÔ¬úëîéÖÍ´ÇíÇflÒ Ö±Ø ÇÕË∏≤ÖÒé´≤Ç∆¬≤ √á∏ †¬´ú ÇÕË∏≤ÖÍ›±´. ¥¿ÖÔÒπØ¿ÒêÒ 38-¥î Çï¥î Ö±Ø ÖÍ›≤¿∏≤ú Îê͈ÔÒê≤ Ö±Ø 26-≤ú ÄÍÙíÔÒê≤.

´úæ¥î ÖÚÍËÒ Ö±Ø ªÀÔ¿ÍØ˜î ¥∂¿±´ íòÔîíÒπØÀˆ ÜÒïã∆¿Ö∂ªÖÊØ≤Í´ú Ö±Ø ÇéÊØ≤Í´ú ÖÚÍË≠î ăÇÀØ∆¬éú ª∂êÄ∏∂Í¥î Ç≤úõ‰Õ∏¥î. á∂ªÖÊØ≤Òâî Ö±Ø ÄƒùÕÇÀØ≤Òâ∆¬ ÖúªÖ¬ú ∂¬∂∏Ú±Øí. Ä¥ú á∏ÙÒéíÇπØ∏Ú±Øî Ä¥ëÀ∞Í≤Öͬ≤ Ç„·√∏≥î Ä¥ëÚ∏∂Ê∞Í≤Öͬ≤. ªÔéÔÔîíÊ∞Í≤ÖÒπØ°îí Ö±Ø ÄƒùÕǬí ÄμÔéû¥î, Ô¥ÄîêêÄ∏∂îéÖ¥î. Ä¥úíÔÒâÒ ∂´êÄ∏∂Ò Ä¿ËîíÄîê≤ú Ö±Ø ªÔéÔÊ√ÕÊ∏∂ãîê≤ú Öπ´∏≤ú Ö±Ø ÄƒùÕǿͬéú ïúòÄêÄ∏∂Í¥î ¥∂¿∏≤. ăÚî Ä¥Äî ÔÇ«îéÖÍ∂æÍ≤ÒΩǺÙ∆¬éú áÀ∏∂Í≤‰À∏∂Òí´∏≤ú Ö±Ø ÄƒÇîéÖ∏ÚöÄ∏∂ºÙ∆¬éú Öò≤Ç∏Úîë°¬ÖÒ ïπÖ≤ íÄØ ÄƒÇ¿‰ÖºÙ∆¬éú

∑±ØúπºŒÒêéÔËÄ°´ú. íØîí ΩÒïéîéÀ∏∂êÄ∏∂Ç°îí áÀØ≤îé∏≤ú Ö±Ø á∂ª£°Ê∏∂≤îé∏≤ú ª∂êÄ∏∂Í´ú ª¿À´ú Ö±Ø ÄƒùÕÇ∂ª∆¬í ÜÒïüíÇÀ∏∂Òê¥î Öò≤Ç¿Ç´é∏Ú°ª˜Í¬éî ÖöÇ∏Ú¿ÇÊéî. ÖπÊÒéîéÀ∏∂Òêüî ÔÇ«Ø≤úòî Ö±Ø êïπÇØ≤úòî áîéÖ˪üØ≤îé∏¥î Ö±Ø áîéÖÌ«≤îé∏¥î. ≤ò›ùÖÔÒâüî Ö±Ø Ωâé¬éü Ä¥êÔÒâî áÊÀîíÇÌ∂ùî, ÌÕ∑ÒíÇÌ∂Úî Ö±Ø Ä¥ëÌ∂ùî. ≤ò›ùÖÔÒâüî Ö±Ø ∑úïüª∆¬í ªÊπÍ≤ú Ö±Ø Ô¥Äîê¨∏≤Ú∏≤ú. íÍ≤ˆ Ö±Ø á∂ªÖÊØ≤ˆ Äμç íòÀØ≤ÔÊ∏∂ÍØî Ä¥Äî ÇÒôÀ≤ú ÖÚÍËÔ̬ùî, ≤ÎîΩÔ̬ùî Ö±Ø Ö∏¥ÈîΩÔ̬ùî. Ö∆≈î á∂ªÖÊØ≤ÒíÔÒâÒ Ö±Ø íòÀØ≤ÒíÔÒâÒ Ä¥Äî ÄÚÍËÔîíÌ∆¬ùî ¥∂´ πïë¥î Ç„·√∏≥î HÜ∏í¥î Ç„·√∏≥î Ç´Ö¥î. ª∂¿∞îéÖî ÉØÀî á∂ªÖÊØ≤ÔÍØí Ö±Ø íÍ≤ÔÒªéú Ö±Ø Ø¿úê´ú ÖêÍ≤∏≤ú íØúò≤ˆ ΩÒïŒÊíÇflÒ Ô¥Äîë≤Í¥î Ö±Ø áÀ∏∂Òéù≤∏¥î. Ö≤üÒéîíÄ¿ùÖÊú Ç∆¬Ò ÄÒöüªƒÇ∏Ú∆¬éî ԥĿˆ≤Ú∏≤ú ÄμÔé›î. ÖêÊ›ùú á∂ªÖÊØ≥î Ö±Ø íÍ≥î ∂£°Äîê´ú áœÀπÔͬéî öØ¿Í≤ÖÒêéî ÖπÊÍ≤Í´ú Ĭ∏≤. öçáÖªîíÄ¿¬éî. ÉîêÊú!

Digging out roots and the ghosts of Liberals past Northern News Services

If there's anyone who wasn't surprised by the choice of former Nunavut premier Paul Okalik as the Liberal's territorial candidate for the federal election on May 2, I haven't talked with them. And, many people I did speak to about Okalik's candidacy seemed to think this was not a good choice by the Liberal party. We'll see soon enough, but I wouldn't be too quick to write Okalik off. NDP candidate Jack Hicks showed his social background when he almost immediately announced he wasn't running against Leona Aglukkaq, the person. Hicks, apparently, is running against a Tory majority, which he sees as a severe threat to the North. It was a politically correct way of starting his campaign, and an attempt at winning Inuit votes by implying what a good person Aglukkaq is, but we'll see if that approach produces any results. Green Party candidate Scott MacCallum is also in the race for the Nunavut seat, but, pitted against Aglukkaq, Okalik and Hicks, will have to run the campaign of the century to come out on top. Okalik may not be too outspoken against

Aglukkaq, as attack campaigns are rare in Nunavut. In fact, the last time some true political sparks flew in the territory was when Manitok Thompson ran as an independent in 2004 and threw a few zingers incumbent Nancy KaretakLindell's way. It may have been Nunavut's version of Manny just being Manny, but the aggressive campaign had her finish second to Karetak-Lindell and the Liberal party, which was no small feat for an independent candidate. What makes this election interesting is that Nunavut, historically, has deep Liberal roots that stretch back to the heyday of Jack Anawak. And, while Okalik does face an uphill battle to defeat Aglukkaq, frustration with the Tories on a number of issues may have those roots showing once again. Now, let's be brutally honest here. Okalik has let his tongue get ahead of his brain on more than one occasion in the past, landing him in political hot water. And he sometimes falls victim to wishful thinking, rather than accepting reality when it comes to the current capabilities of Nunavut and its homegrown talent.

But he, among all the candidates, seems to have the best grasp FROM WHERE of just how important it I sit is for Nunavut to pour as many resources into Darrell Greer is editor education as it can find, of Kivalliq News. beg, borrow and scrape together. And say what you will about the Liberal candidate, but Okalik is nobody's puppet. Should he ever represent Nunavut at the federal level, you can rest assured he would pursue the territory's interests relentlessly. It remains to be seen if Okalik has enough political fire left in his belly to run an effective enough campaign to defeat such a strong candidate as Aglukkaq. Perhaps one of the biggest hurdles he and Hicks face is the fear Nunavut would be left in the cold should it go Liberal or NDP and the Tories win by a majority. With the odds being better than average of the Baffin vote being split, a strong showing in the Kivalliq could be key to success in this election. And the Kivalliq just happens to be home to many of the ghosts of Liberals past.

ï± HÜüé "ÇÒªÒëͨ∏≤ÖÒêˆ Ö±Ø Éî鬈 Hܱ´ú Ö±Ø âíÄê≤ú áÔé∏¥î."

Kim Hagarty "I will be in Gjoa Haven and will cook ham and scalloped potatoes for my friends." Œ∏ HDZ´úêÒ "¥∂¿±¨≤ÖÒêˆ áÔéù¬ùî áÔéúö."

John Hummiktuq "I will stay in town with friends." å∆ É°Ò "áÔéù≤ÖÒíúö êÌíÇ›Ö≤ ăúö Ö±Ø áÔéúö."

Paul Oogak "I will spend Easter with my family and friends." æ∏êË Áá∏ "áÔéù≤ÖÒíúö êÌíÇ›Ö≤ ăúö Ö±Ø Äƒúö¬ Ç∏¥Ê±´Ωͬí."

Sandra Ruben "I will spend Easter with family and have a family dinner." «≤fl âÕíú "áÔéù≤ÖÒíúö êÌíÇ›Ö≤ ăúö Ö±Ø áÔéúö."

Jennifer Pooyatak "I will spend Easter with my family and friends."


10 NUNAVUT NEWS/NORTH, Monday, April 18, 2011

kNKu W?9oxJ5, N[Z/su, wSD 18, 2011

Una Kuatiktitnit Tuhaktitauyuq

S ap t ai b a 1 9 , 2 0 1 1 N u t q agvigh a S ikuug iah i m a g u v i t M a n i g h a g h au tigh at M a k p i g a t I n n i g t i g v i g h at. Si k u u g ia kp a kt ut Nuna lla nni Maligaat . M am it ing nirm ut a ulla kt ig ut ighaat . Uumanni Saptaiba 19, 2007 Sikuugiahimayut Ingilgaat Aullaktitauplutik Nunamingnit aullaqihimayuq. Taimani, imatut amigaitilagiit 80,000 illiniariaghimayut Tadja illiniariaghimayut Tadja inuuyut huli 2007. Ahiit January 1, 2011, Sikuugiahimayut Ahinut Manighaghautighat Akiliktauyut imaa amigaitigiyunut 76,623 inungnut. Una taimagvighaat tikilingmiyuq.

kuugiaghimayut Manighaghautighat Inniktiklugit, aullaktitlugulu una uplua inigvigha Saptaiba 19, 2011. Makpigamik pittaaktuhi, una hivayaglugu 1-866-879-4913, unaluunniit qaritauyakkut qiniqlugu, pullaklugu Service Canada Centre. Service Canada havaktiita ikayuqtaaktut titigak titigaktitlugu CEP makpigaak.

Hapfuma naunaighimayut Maligaghautait, Saptaiba19, 2011 Nutqagvigha Sikuugiaghimayut Manighaghautighat (CEP) Makpigaat inniktigvighat.

Makpiigangmik Immaitumik titigagiighimaguma Sikuugiaghimayutmik Manighaghautighamik? Titigagighimaguvit hapkuningga atlamik tititgaffagaghaitutit. Kiuyauhimaitkuvit Tadja huli uttaqqiguvit, apighuutighaqaguvit uumunna CEP makpigaakut, una hivayaglugu naunaighimayuq atanni.

Hunauva hamna Sikuugiaghimayut Manighaghautighat? Hamna manighaghautigivaktat hapkunani Sikuugiaghimayut Maligainni Sikuurviit naunaiyaghimayut, inuuyut huli Uumani May 30, 2005. Hamma akighait innigighimayut $10,000 hivullirmi ukiuq sikuurhimaguvit, (imalunnit ukiup illainagaluangganni sikuuriaghimaguvit) uvalu $3,000 ukiullat tamaita (imalunnit ukiup illainagaluangganni sikuuriaghimaguvit). Kituut Sikuurviit illauvaat? Hapkuat Illitariyauhimayut Sikuurviit Illauqtauyut Iniktait. Sisinik Sikuurvingnik illayauyut; allat Sikuurviit illaliutiniagiaghaita Tadja naunaighimaittuq. Hapkuat inniktait Sikuurviit naunaiktauhimayut, uvanni qinninagialgit qariyautakkut websaitganni naunaighimayuq. Qannuqtut ik CEP?

pinahuangniaqiq makpiganUktugumaguvit makpigaat Si-

Unattaungmi Independent Assessment Process? The Independent Assessment Process (IAP) una Kuatighimaittumik aktuqtiktauhimayut, anniqtuqtauhimayut, Ihuinnaqtauhimayutlu Sikuurgiaktitauhimaplutik. Hamna IAP ayungnavyangmat hivituyumiklu havagiakaghunni, ilvit Luiyaghangnik nanihitquyauyutit illingnik, IAP-mik titigagumaguvit. CEP uvalu IAP atlatqiyauyuk makpigaak, nalliangnik makpirangnik titigagtaaktut Sikuugtuviniit CEP and IAP. Hamna titiqqaat innikvighat IAP manighagvighak Saptaiba 19, 2012 

Illitturittiagumaguvit apighutighakaguvit tamagikkut una hivayainagialik 1-866-8794913 qaritauyakut. IRS Crisis Line Ikayuktit (1-866-925-4419) ikayuktaaktut uqautjittaaktut sikuugiaghimayunut ayughaktunut.

Hivayauta 1-866-879-4913 takulugu: www.residentialschoolsettlement.ca


NUNAVUT NEWS/NORTH, Monday, April 18, 2011 11

kNKu W?9oxJ5, N[Z/su, wSD 18, 2011

OfďŹ cial Court Notice

September 19, 2011 is the deadline for Common Experience Payment applications. The Residential Schools Settlement Agreement. The healing continues. On September 19, 2007 the Residential Schools Settlement became effective. At the time, it was estimated that 80,000 former students were alive in 2007. As of January 1, 2011, Common Experience Payments have been issued to 76,623 former students. An important deadline is now approaching. Under the terms of the Settlement, September 19, 2011 is the Common Experience Payment (CEP) Application Deadline.

complete and submit an application form by September 19, 2011. To get an application form, please call 1-866-879-4913, go to the website or visit a Service Canada Centre. Service Canada staff members are available to help applicants complete the CEP application form. What if I have already applied for a Common Experience Payment? If you have already applied please do not submit a new application. If you have not received a decision or have questions about your CEP application, please contact the phone number below.

What is a Common Experience Payment? It is a payment made under the Residential Schools What about the Independent Assessment Settlement Agreement Process? The to former students who I n d e p e n d e n t lived at a recognized Assessment Process For more information call Residential School under (IAP) is a separate out1-866-879-4913 or visit: the Residential Schools www.residentialschoolsettlement.ca of-court process for the Settlement Agreement resolution of claims of and who were alive on sexual abuse, serious May 30, 2005. Payments are $10,000 for the physical abuse, and other wrongful acts suffered at first school year (or part of a school year) plus residential schools. The IAP is a complex process $3,000 for each additional school year (or part of and it is strongly recommended that you hire a a school year). lawyer if you wish to submit an IAP application. CEP and IAP are separate processes and former Which schools are included? The list of students may apply for the CEP, or for the IAP, or recognized Residential Schools has been for both the CEP and IAP. The deadline to apply updated. Six Residential Schools have been for an IAP payment is September 19, 2012 added; decisions regarding a number of other More information on both processes is available schools are in progress. A complete and updated at 1-866-879-4913 and at the website. The IRS list of recognized residential schools is available Crisis Line (1-866-925-4419) provides immediate at the website listed above. and culturally appropriate counselling support to How do I apply for CEP? To apply for former students who are experiencing distress. a Common Experience Payment, please


12 NUNAVUT NEWS/NORTH, Monday, April 18, 2011

kNKu W?9oxJ5, N[Z/su, wSD 18, 2011

ÄÒöÒêÄ›±´ êΩÒééœÀé∆ƒîìÒ

∫è„· 19, 2011 Øê›ùÕÇflÒ íÄ∞úΩÄ∏∂Ò ÖêÒπØÀ¥î Öï¿ÒíÇœÀé≤ú êúπËÇé¥î. ªÊπúò›¿∏¥î Ä¿∏≤ÖÍ›∏¥î ÖÚÔéûüé. Ø´ΩÍ≤Ò öÀπflÒ.

∫è„· 19, 2007-´ ªÊπúò›¿∏¥î Ä¿∏≤ÖÍ›∏¥î ÖÚÔéûüé Ö꿃ÇÒâÒ. íÄúªØ≤, ∂ƒÇîìÒíÇπØÀî 80,000 Ä¿∏≤ÖÒé ´≥î ÉØ≤ËÒíǃÇÒπØflî 2007-´. éïé∆¬ü Œ∏¥Ö‰ 1, 2011, íÄ∞úΩÄ∏∂Ò ÖêÒπØÀ¥î Öï¿ÒíÇœÀéî ê≤ÇÒöÒíÇπØ¿ƒÇÒâî 76,623-¥î Ä¿∏≤ÖÒé ´≤Í¥î. á±Ø‰ú Øê›ùÕÒ ∞∏∂ é￉flÒ. Öì≤ Ø¿úíÇÕ‰Ö¡î ÖÚÔéûüéúòî, ∫è„· 19, 2011 íÄ∞úΩÄ∏∂Ò ÖêÒπØÀ¥î Öï¿ÒíÇœÀé≤ú êúπËÇé¥î Øê›ùÕÇflÒ.

â≈‰Öͬéî á«îéËÇéÔÍ›±≠î ö∂í´. á«îéËÇ鿉«úò∏¥î ö∂í´ ÄÒö∂ÄÕÒéÇÔíÇÀî ÖêÄ∏∂Çflî ÄöÀÊ∏∂Òêéú êúπËÒê≤ú ΈÖÔÒé∆¬ùî íÄ∞úΩÄ∏∂Ò ÖêÒπØÀ¥î Öï¿ÒíÇœÀé¥î êúπËÇé´ú ííé°Í´ú. ԥͿ íÄØ êúπËÂÒπØüØ íÄ∞úΩÄ∏∂Ò ÖêÒπØÀ¥î Öï¿ÒíÇœÀé≤ú? êúπËÂÒπØü›î Öè ê≤πîíÄ¿¬éî ¥ì´ú êúπËÇé´ú. áéíÇπØ∏Úúò›î ĪØì‰ÕÇÀ´ú Ç„·√∏≥î ÖáÒòéîΩÔÊ›î ´úæ¥î íÄ∞úΩÄ∏∂Ò ÖêÒπØÀ¥î Öï¿ÒíÇœÀé≤ú êúπËÇé›î, Öè Çƒ¬éî ÇƒÇéÇç ∑ΩÇì¥î Öì≥îê≠î.

ª∂Ç· íÄ∞úΩÄ∏∂Ò ÖêÒπØÀ¥î Öï¿ÒíÇœÀé? ì∏∂ íÄ∏∂¿ïÖÒ Ä±´ôͬ≤ ÔÇ«ùÖÒíÇéîéœÀé? íÄ∏∂ Öï¿ÒíÇœÀéî Öï¿ÇíÇÀÒ Öì≤ ªÊπúò›¿∏¥î Ä¿∏≤ÖÍ›∏¥î ı´ôͬ≤ ÔÇ«ùÖÒíÇéîéœÀé Ä≈úôÒêÒ ÄÒöÒêÄ›úôÚîêÒ ÖÚÔéûüéÇç Ä¿∏≤ÖÒé´≤Í¥î ∂À°ÔÒê´≤Í¥î Ä¿Ω ‰ÕÇπØÀ´ú Έ·∆¿ÖœÀπÒ ÜÒïúπ∂ªÖÊé ΈÖÙπØ≤ËÒê¥î, á±Ø‰±´ ªÊπúò›¿±´ú Ä¿∏≤ÖÍ›±´ú Öì≤ ªÊπúò›¿∏¥î Ä¿∏≤ÖÍ›∏¥î é´úòî Ü∏≤ÒíÇπØ≤Í≠î, Ö±Ø ÖÚÔéûüéÇç Ö±Ø É؃ÇÒê¥î ÖπÚ∏¥î áîéÖíÇ∏ÚüíÇπØÀ¥î ØÄ 30, 2005-´. Öï¿ÒíÇœÀéî êïπùÖúö∏≤ÊØü›î Çƒ¬éî Çflˆ ªÊπúò›¿∏≤ Ä¿∏≤ÖÍ›∏≤. íÄ∏∂ $10,000-Ùflî πfl∆¿Òå≠î ı´ôͬ≤ ÔÇ«ùÖÒíÇéîéœÀé Ä¿∏≤ÖÍ∂Í≠î ÇïÇÍ≠î 1-866-879-4913 Ç„·√∏≥î íò≤Öͬéî Çflˆ: áÕ‰ÖêÃ∆¬≤ Έ·∆¿ÖœÀπÒ (Ç„·√∏≥î ăˆ¥î www.residentialschoolsettlement.ca Ö±Ø Ø¿°¿‰«ìÌÕÇ∆ƒ Ä¿∏≤ÖÍ∂Çç ÇïÇç) ֱج ‰çâéî ê≤πÀØü›î ı´ôͬ≤ $3,000 Öê≤î Öπúö∏≤Ú∏¥î ÔÇ«ùÖÒíÇéîéœÀé≠î êúπËÇé´ú. íÄ∞úΩÄ∏∂Ò ÖêÒπØÀ¥î Ä¿∏≤ÖÍ∂¥î ÇïÇ¥î (Ç„·√∏≥î ăˆ¥î Ä¿∏≤ÖÍ∂Çç ÇïÇç). Öï¿ÒíÇœÀéî Ö±Ø Ä±´ôͬ≤ ÔÇ«ùÖÒíÇéîéœÀéî Ä≈úôÒêéú Έ·∆¿ÖœÀπÇflú Ö±Ø Ä¿∏≤ÖÒé´≥î êúπËÊ∏∂Òâî ∂¿Öú Ä¿∏≤ÖÍfiî ă¿ÇœÕÇπØ·î? ééÒíÇπØÀî íÄ∞úΩÄ∏∂Ò ÖêÒπØÀ¥î Öï¿ÒíÇœÀé≠î, Ç„·√∏≥î ı ´ôͬ≤ Ä¿Ω‰ÕÇπØÀî ªÊπúò›¡î Ä¿∏≤ÖÍfiî ăùÖÒíÇπØflî. ÔÇ«ùÖÒíÇéîéœÀé≠î, Ç„·√∏≥î íØúó∏¥î íÄ∞úΩÄ∏∂Ò ÖêÒπØÀ¥î ሺÀÒêî ªÊπúò›¡î Ä¿∏≤ÖÍfiî ă¿ÇœÕÇπØ∆¬éú; Öï¿ÒíÇœÀé≠î Ö±Ø Ä±´ôͬ≤ ÔÇ«ùÖÒíÇéîéœÀé≠î. Øꛈ ĪؿÇÒêÔ˪ÖÒâÒ á∆¬ùî Ö´ª°ƒÄî ÖπÚî Ä¿∏≤ÖÍfiî. ∑ØÀî êúπËÍ›úΩÇç ı´ôͬ≤ ÔÇ«ùÖÒíÇéîéœÀé≠î Öï¿ÒíÇœÀé´ú Ç∂ÇflÒ Ö±Ø ÄƒùÖÒπØÀî ééÒíÇπØÀî Ä¿Ω‰ÕÇπØÀî ªÊπúò›¡î Ä¿∏≤ÖÍfiî ∫è„· 19, 2012. ÖêÄ∏∂Çflî ÄïÖÒï›±´ ééÒπØÀ´ Ì≈≤. Ô¥Ò êúπËÊ∏∂Ò∠íÄ∞úΩÄ∏∂Ò ÖêÒπØÀ¥î Öï¿ÒíÇœÀé≤ú? êúπËÊØü›î íÄ∞úΩÄ∏∂Ò ÖêÒπØÀ¥î Öï¿ÒíÇœÀé≤ú, Öè áÕÂͬü Ö±Ø ê≤¬ü êúπËÇé ííé°Ò πfl≤ˆ≤ ∫è„· 19, 2011. áÀØü›î êúπËÇé´ú ííé°Í´ú, Öè Çƒ¬éî Çflˆ 1-866-879-4913, íò≤Öͬé∆√∏≥î ÄïÖÒï›±≠î Ç„·√∏≥î

êïπùÖúö∏≤ÊéúΩÄî íØúó∏≤ú Έ·∆¿ÖœÀ∫≤ú ÖêÄ∏∂Çflî Ç·∏ˆî 1-866-879-4913 Ö±Ø ÄïÖÒï›±´. Ö∆ƒ¥î ªÊπúò›¿∏¥ Ä¿∏≤ÖÍ›¿ÖÔîíÍ≤ò¥î êÖ›Í∂Òê¥î Çƒ›ú (1-866-925-4419) áíÔÒééœÀíÇflÒ í„·ΩÄ∏∂Ò Ö±Ø Ä¿ÒòπÍ≠î Ä¿ˆîéÖÒê´ú Äμπ¿‰≤úòî ÄöÀÒªÊé≤ú Ä¿∏≤ÖÒé´≤Í¥î ¥∞∂ÒêπÇÒê¥î.


NUNAVUT NEWS/NORTH, Monday, April 18, 2011 13

kNKu W?9oxJ5, N[Z/su, wSD 18, 2011

news

ĪØflî

Ä¿∏≤ÖÒéî ∂ïêÄ∏∑ÒπØÀî ¥∂fl±´î ÄÔ¬∏μƒÇÒâî ăÇÕÒêÒêéú ῱ØΩÒ꿉«úòî ö∂í´ ¥∂fl±≠î áÒòΩÇééîé≤ˆ∏¥î ÅâÊ 12-´ ÄÔ¬∏≤. ΩÇ´Ö≤î ÇòÖÙflú óî Ö¿òî Ö±Ø åê‰ú ª¬ÈÍÀú ÖÍ›Ö≤î ìúòÖ èfiúòî Ö±Ø í͉Œ≤ú íò∏∂ËîΩ¿ÇÍ≤Í≠î áÒòΩÇéÀ≥ƒÇÒêî. Students from across the territory came to Iqaluit to take part in the Skills Canada Nunavut competition on April 12 in Iqaluit. Keith Alikut, left, and Patrick Sulurayok from Arviat were in the TV and video production competition. Emily Ridlington/NNSL photos

Competition gives youth insight into trades careers Students from across territory compete at Skills Canada Nunavut event in Iqaluit

by Emily Ridlington Northern News Services

Iqaluit

Building out the framing for a wall isn't as easy as it looks. It involves math, precision, physical activity and a lot of hard work. Five students taking part in the Skills Canada Nunavut competition rose to the challenge on April 12 in Iqaluit. "You have to remember about the pitch and how to put in the window," said James Bolt, a Grade 10 student from Kugluktuk. Some 50 competitors from 10 communities took part in various skills competitions such as hairdressing, cooking, baking, prepared speech, graphic design, TV and video production, workplace safety, photography, aesthetics, jewelry and carpentry. The competition is designed to promote jobs, apprenticeships and opportunities in the skilled trades and technology sectors. Bolt and the other students in the carpentry competition did their projects at the Community and Government Services and Arctic College carpentry shop. He said he enjoyed the experience. "It's awesome because it's fun and you get to meet new people," he said. He and the other students had six hours to finish the project. As for what his future holds, he said it is a toss-up

between a career as a welder or carpenter. Carpenters Chris Lahure and Lloyd Kendall acted as judges and answered the students' questions. Kendall is president of Skills Canada Nunavut and said the competition provokes interest in the skilled trades. "Mining is going to be big with the construction of job sites, camps, road building – any trade you can think of there will be opportunity for," he said. Two of the five students in the carpentry event were post secondary and studying carpentry at Arctic College. Lahure said their project had a couple of additions includ-

"It's fun and you get to meet new people."

fact FILE

ing a staircase to make it more difficult. He said being trained in a skilled trade also helps boost the local economy. "If you have more skilled tradespeople in your community that actually live here, it's a lot easier to get the work done and the money stays here." Promotional video While all the construction was happening, Keith Alikut and Patrick Sulurayok from Arviat were capturing it on film. Both 20-year-olds are in Grade 12 and were competing in the TV and video production category. Alikut said their assignment was to make a promotional video about Skills Canada Nunavut. They chose to focus on four activities: hair-

GOLD MEDAL WINNERS AT THE SKILLS CANADA NUNAVUT 2011 COMPETITION

r1SFQBSFETQFFDIm7JSHJOJB6MMZPU #BLFS-BLF r8PSLQMBDFTBGFUZm4BCSJOB/BLPPMBL 5BMPZPBL r#BLJOHm7BZEB,BWJPL "SWJBU r+FXFMSZNBLJOH QPTUTFDPOEBSZ m4JMBT2VMBVU *RBMVJU r$PPLJOHm4ZMWBJO%FHSBTTF+VOJPS 2JLJRUBSKVBR r1IPUPHSBQIZm"MFY%VGGZ $PSBM)BSCPVS r$BSQFOUSZ TFDPOEBSZ m,FWJO0OHBIBL ,VHMVLUVL r$BSQFOUSZ QPTUTFDPOEBSZ m#MBJOF$IJTMFUU 3BOLJO*OMFU r57WJEFPUFBN JOUFSNFEJBUF m.BSZ0NPMFBOE.OFTPNB Umenwofer-Nweze, Iqaluit r57WJEFPUFBN TFDPOEBSZ m4V[BOOF2BWBWBVBOE"OOB Awolki, Taloyoak r(SBQIJDEFTJHOm#PCCZ5BHPPOB #BLFS-BLF r)BJSESFTTJOH TFDPOEBSZ m/BEJOF4IFFNB#PVUJMJFS *RBMVJU r)BJSESFTTJOH QPTUTFDPOEBSZ m"OESFB'MBIFSUZ *RBMVJU r"FTUIFUJDT TFDPOEBSZ m4IFSJMZO4FXPFF "SWJBU Source: Skills Canada Nunavut

dressing, baking, and graphic design in addition to carpentry. With a theme of "brightening their future" they spent the day gathering shots and then putting it all together during the editing phase. Both just started using video cameras at school in January. "We're amateurs," Alikut said with a laugh. The whole experience was a big opportunity for Sulurayok. "I have never been to Iqaluit or part of Skills Canada so this journey is very special," he said. A delegation of gold medal winners from this territorial competition will represent Nunavut at the nationals in Quebec City at the beginning of June.

Ä¿∏≤ÖÒé ïÖ·∏ LjHÖú ÌͬÒêÍ´î öœÀçâÒ ïïÖ±´ú ÎÀ±≠î ăùÕ´ú Öï∏∂úΩ≠î Ω∂Õ´¥î. ì∏∂ áÔéÔÒê≤ 50-≤ú Öπ´≤ú ¥∂fl±´Ç≤ú áÔíǃÇÒâÒ á¿±ØΩÒ꿉«úòî ö∂í´ ¥∂fl±≠î áÒòΩÇééîé≤ˆ∏¥î ÅâÊ 12-´ ÄÔ¬∏≤. ÎÀ¿‰≤Ò ÄƒùÕǃÇÒâÒ Ö´ª¥î áÀ∏∂ÒππØÀ¥î Ω∂«ÇœÀπÍ¥î áíÔÒéíǃÇÒê¥î.

Student Kevin Ongahak from Kugluktuk hammers a nail into the lumber as part of the framing for a wall he was working on. He along with 50 other Nunavummiut participated in the Skills Canada Nunavut competition on April 12 in Iqaluit. Carpentry was one of the many skilled trades categories featured.


14 NUNAVUT NEWS/NORTH, Monday, April 18, 2011

kNKu W?9oxJ5, N[Z/su, wSD 18, 2011

Award Winning!

Nort rthern Exp posure re 28 th Annual NWT/NUNAVUT

OP PPORT RTUNITIES NORT RTH 20 2011 A Northern News Services Publication

Once a year, astute advertisers take advantage of a unique opportunity to gain maximum exposure in the Northwest Territories and Nunavut, reaching leaders in business, governmentt and d industry. i d t Written and researched by people who know the Region, Opportunities North offers readers a fascinating insight to our part of the world. An invaluable tool for people doing business in the North.

Over 17,000 copies distributed! Opportunities North 2011 will examine: t.JOJOHt0JM(BTt"HSJDVMUVSFt$PVOUSZ'PPETt5SBOTQPSUBUJPO t'JTIFSJFTt5SBQQJOHt"SUT $SBGUTt$POTUSVDUJPOt(PWFSONFOU t -BCPVSt5SBJOJOHt$PNNVOJDBUJPOTt5PVSJTNt4NBMM#VTJOFTT t'PSFTUSZt&EVDBUJPOt3FUBJM5SBEFt .BOVGBDUVSJOHBOENPSF Advertisers not served by an agency can take advantage of no-charge consultation, design and layout with our advertising professionals and production shop.

Release Date

JUNE 2011 Advertising Deadline

THURSDAY, APRIL 21, 2011

Opportunities North is featured on the business page of our website at www.nnsl.com and access is free. Our business page receives over 20,0000 visitors annually.

Produced as a special supplement to: 1257+:(677(55,725,(6

Take advantage of this unique advertising opportunity.

Contact our advertising professionals today: Yellowknife Phone: 867-873-4031 Fax: 867-873-8507 E-mail: advertising@nnsl.com COLLECT CALLS ACCEPTED

Iqaluit Phone: 867-979-5990 Fax: 867-979-6010 E-mail: editor@nunavutnews.com

Box 2820, 5108 - 50th Street Yellowknife, NT X1A 2R1 Visit our website at: www.nnsl.com


NUNAVUT NEWS/NORTH, Monday, April 18, 2011 15

kNKu W?9oxJ5, N[Z/su, wSD 18, 2011

news

Ă&#x201E;ÂŞĂ&#x2DC;flĂŽ

GN works on auditor general's recommendations MLAs push for timelines and action for improving child and family services by Emily Ridlington Northern News Services

Iqaluit

The Government of Nunavut's plan to improve child protection services following a scathing report by the auditor general is almost complete, according to a senior bureaucrat in Health and Social Services. Assistant deputy minister Peter Ma, who recently transferred from the Department of Finance, said the action plan to address the auditor general's recommendations is 99 per cent complete but did not indicate when it would be released. When pressed by MLAs to reveal his department's short term priorities Ma said this year HSS would try to reduce

the caseload of social service workers and address human resource capacity issues. Ma said seven offers for such positions, which are vacant in a number of communities, should be made shortly. Auditor general Sheila Fraser appeared before the Standing Committee on Oversight of Government Operations and Public Accounts at the legislative assembly in Iqaluit on April 14 in relation to her report on children, youth and family programs and services issued at the beginning of March. She reiterated the report's conclusion the Department of Health and Social Services did not "adequately meet key responsibilities for the protec-

"We have to protect the child's best interests."

tion and well-being of youth in the territory. "We have to protect the child's best interests," said Fraser. She emphasized safety checks and criminal record checks are not being done when a child is placed in foster care or is put up for adoption. Yearly safety checks of group homes are being left to the wayside and there is a lack of social service workers. Fraser went on to say for both custom and private adoptions, files often go missing including criminal record checks and safety checks on potential homes where children would be living. A comment echoed by many of the MLAs on the committee was whatever changes are made, they need to reflect Inuit societal values. "The policies should be

 ª Ă&#x201E;Ă?fÂĄ! }Â&#x153;h²Â&#x2DC;Â&#x201A; Ă&#x201D;h­üĂ&#x2013;tĂ?°kĂ&#x2013; fÂĄÂ&#x2022;ÂŚhĂ&#x2039;tĂ&#x201D;Ă&#x2013;oĂ&#x2013; ÂĄĂ&#x2039;Â&#x;Ă?Â&#x161;z kÂ&#x2014;Â&#x2022; fÂŞÂ&#x201E;Â&#x161;z m­ztĂ?htÂ&#x2DC;Â&#x201A;

SHEILA FRASER: Auditor general decides child and family services lacking. made in Nunavut and we need to give the opportunity to impact the people," said Louis Tapardjuk, Amittuq MLA. He went on to say how program and services need to

fact FILE

WHAT THE AUDITOR GENERAL'S REPORT CONTAINED

r/VOBWVUhTIFBMUIBOETPDJBMTFSWJDFTEFQBSUNFOUIBTQMBDFE children in foster homes without conducting criminal checks of the adults residing there r/VOBWVUhTUISFFHSPVQIPNFTmJO*RBMVJU 3BOLJO*OMFUBOE Cambridge Bay â&#x20AC;&#x201C; were not evaluated yearly during 200809 and 2009-10, the audit found, except for a departmental evaluation in May 2010 of the Iqaluit group home r$IJMESFONBZBMTPCFQMBDFEJOGBDJMJUJFTPVUTJEF/VOBWVUBOE as of July 2010, 72 per cent of children sent out of territory were placed in eight facilities. The audit shows the Department of Health and Social Services was able to provide proof of current licences for only two of the eight facilities. Source: Report of the Auditor General of Canada to the legislative DVVHPEO\RI1XQDYXW²&KLOGUHQ<RXWKDQG)DPLO\3URJUDPV and Services in Nunavut, 2011

be developed in the North and not elsewhere. "We need to stop assimilation." Nanulik MLA Johnny Ningeongan said many of the

traditional ways Inuit used to raise their children are no longer used. He added that he thinks that is why so many social problems exist in Nunavut.


16 NUNAVUT NEWS/NORTH, Monday, April 18, 2011

kNKu W?9oxJ5, N[Z/su, wSD 18, 2011

SERVICE DIRECTORY â&#x20AC;˘ACCOUNTING

â&#x20AC;˘MANAGEMENT CONSULTANTS

$FSUJGJFE(FOFSBM"DDPVOUBOUT 4FSWJOHUIF/PSUITJODF 4FSWJOHUIF/PSUITJODF r1FSTPOBMBOE$PSQPSBUF"DDPVOUT r"VEJUT3FWJFXTr#PPLLFFQJOH"DDPVOUJOH r$PNQVUFS"QQMJDBUJPOTr*ODPNF5BY(45 r.BOBHFNFOU$POTVMUJOHr#VTJOFTT7BMVBUJPOT

â&#x20AC;˘MANAGEMENT CONSULTANTS

Avery Cooper Financial Corp.

3PCFSU Stewart

r.BOBHFNFOU$POTVMUJOH r#VTJOFTT1MBOT'JOBODJOH1SPQPTBMT r*NQMFNFOUBUJPO"TTJTUBODF r*OGPSNBUJPO4ZTUFNT%FTJHO r#VTJOFTT7BMVBUJPOT r4BHF4PGUXBSF$FSUJGJFE$POTVMUBOUT 5SBJOFST*OTUBMMFST

r$PNQSFIFOTJWF3FWJFXTr4USBUFHJD1MBOOJOH r"VEJUr&GGJDJFODZ"VEJUTr4PMVUJPOT r$PSQPSBUF5VSOBSPVOEr3FPSHBOJ[BUJPOT r"DDPVOUJOHr$POGMJDU5SBOTGPSNBUJPO

#PY :FMMPXLOJGF /85 9"1 &NBJMTUFXBSU!QFBDFDB IUUQXXXQFBDFDB Tel: (867) 873-5595 3PCFSU"4UFXBSU $" $.$ Fax: (867) 873-5596 1SFTJEFOU

"ĂžĂ­ĂşÄ $ááøíúùÝĂŠþíþêíúáÎ.4* ĂŠĂśùÜßíúÜÊßùáÜÊôÊÝÝáÍùÊßùáÜáÎùÜÏíøíÜÏíÜßøúáÎíÝÝùáÜÊôÎùúþÝ

Yellowknife, 4918-50th Street Laurentian Building, Box 1620, X1A 2P2 Ph: (867) 873-3441 Fax: (867) 873-2353 Toll Free: 1-800-661-0787rIUUQXXXBWFSZDPOUDB

â&#x20AC;˘FINANCIAL SERVICES

â&#x20AC;˘ACCOUNTING

â&#x20AC;˘MENTAL HEALTH SERVICES wn4ymQ5 wky3u vgo0pctQ5 Isaksimagit Inuusirmi Katujjiqatigiit Ikitiahimalugu Inuuhik Katimajiit Embrace Life Council Saisis la vie

$)"35&3&% "$$06/5"/54 ."$,":--1 4NBMM#VTJOFTT"DDPVOUJOH 'JOBODJBM4UBUFNFOUT Auditing 1FSTPOBMBOE$PSQPSBUF5BY

#VTJOFTT1MBOT #VTJOFTT7BMVBUJPOT .BOBHFNFOU$POTVMUJOH 1SPHSBN&WBMVBUJPOT

Yellowknife: 301, 5120-49 Street 10#PY :FMMPXLOJGF /59"/ (867) 920-4404 (867) 920-4135 (fax)

Rankin Inlet: 10#PY 3BOLJO*OMFU /69$( Call toll free

Providing mental health services to former residential school students and their family. Toll Free: 1-866-804-2782 Email: embracelife@inuusiq.com

1-866-920-4404 (toll free)

â&#x20AC;˘ACCOUNTING & MANAGEMENT CONSULTANTS BISWANATH CHAKRAB BARTY & CO &HUWLÂżHG*HQHUUDO$FFRXQWDQW OUR SERVICES & Audit Engagement, Review Engagement, Compilation Engagement &Financial Planning, Project Evaluation & Business Financing Assistance &Accounting, Payroll Services & Bookkeeping &General Management & Business Consulting &Valuation including Litigation Support & Income Tax Returns &GST Returns

We Gr Gro Grow row By He Help Helping lping ng Oth Others Others ers rs Grow Gro Gr row ww www.chakrabarty.ca www ww ww.chakra barty.ca arty.ca

LS BUSINESS SOLUTIONS LTD. L )LQDQFLDO 0DQDJHPHQW&RQVXOOWDQWV RIWKH1 1RUWK OUR SERVICES &Financial Planning, Project Evaluation & Business Financing Assistance &General Management & Business Consulting &Program Review &Policy & Procedure Manual Development &Strategic Planning Consulting & Performance Measurement & Management Consulting &Assistance in Preparing Tenders & Request for Proposals (RFPs)

CONTACT US: P.O. Box 20072, 2nd ďŹ&#x201A;oor 5016-50th Avenue Yellowknife, NT X1A 3X8

â&#x20AC;˘LANGUAGE SERVICES

â&#x20AC;˘MLA

Tusaajiit Translations slation Inuktitut & English glish Language Services Servic Over 20 years of Specializing in Cross C Cultural Comm municationss

Tel: (867) 873-3021 Tel Fax: (867) 669-9014

Suzie Napayok Interpreter/Translator

153 Magrum Crescent Yellowknife, NT X1A 3V8 Cell: (867) 445-7807 Email: snapayok@theedge.ca

 Eva Aariak

MLA for Iqaluit East Email: iqaluiteastMLA@qiniq.com Constituency Office P.O. Box 1150 Iqaluit, NU X0A 0H0 Phone: (867) 979-0410 Fax: (867) 979-0415

Legislative Office P.O. Box 1200 Iqaluit, NU X0A 0H0 Phone: (867) 975-5050 Fax: (867) 975-5051

 

â&#x20AC;˘LEGAL SERVICES

Daniel Shewchuk MLA for Arviat

$!#'*)$!*

Phone: 1-867-669-0242 Fax: 1-867-669 7242 Direct: 1-867-445-8121 Email: info@chakrabarty.ca

(*!#,

Constituency Office P.O. Box 229 Arviat, NU X0C 0E0 Phone: (867) 857-4485 Fax: (867) 857-4486 Email: arviatmla@qiniq.com

Legislative Office P.O. Box 2410 Iqaluit, NU X0A 0H0 Phone: (867) 975-5024 Fax: (867) 975-5044 Email: dshewchuk@gov.nu.ca

*(!"$!*  Experienced Nunavut Lawyer   

â&#x20AC;˘FINANCIAL SERVICES

$IBSUFSFE"DDPVOUBOU .BOBHFNFOU $POTVMUBOUT

##&((&%)+#**!&%

1-888-597-9355 +PIO/JOHBSL .-"GPS"LVMMJR

BARRISTERS

BARRISTERS

Buying, Selling orr 5HÂżQDQFLQJ SOLICITORS D+RPH" SOLICITORS Wee can help! We are experienced in transactions throughout oughout the Northwest Territories and Nunavut. Nunavu Ahlstrom Wright Oliver & Cooper, p Barristers Solicitors P.O. Box 383,, 5016-47th St.,, Yellowknife Yellowknife,, NT X1A 2N3 T     3K Â&#x2021;)D[  3K Â&#x2021;)D[ Fax: (86    7ROO)UHH 7ROO )UHH 

1SBDUJDJOHJOUIF:FMMPXLOJGFPGmDF +BDL38JMMJBNTt%BMF"$VOOJOHIBNt(FSBME4UBOH Aboriginal Law Civil Litigation Environmental Law

Corporate/Commercial Labour & Employment Residential School Claims

Practicing in the NWT, Nunavut & Alberta UI4USFFUt:FMMPXLOJGF /59"1 1It5PMM'SFF

"LVMMJR$POTUJUVFODZ0GGJDFT 3FQVMTF#BZ 1Ir'BY &NBJMSFQVMTFCBZNMB!RJOJRDPN ,VHBBSVL 1Ir'BY &NBJMLVHBBSVLNMB!RJOJRDPN -FHJTMBUJWF0GGJDF 1Ir'BY &NBJMKOJOHBSL!BTTFNCMZOVDB

Mat Ma Mat att ttte tte te L Legal Leega Leg egal ega eg gal al Se Services Service Ser ervi erv rvvviiicces ces ce es Matte

For Advertising Information

J. Rock Matte BA LLB, Barrister & Solicitor

IQALUIT Call: (867) 979-5990 Fax: (867) 979-6010 Email: editor@nunavutnews.com

Service bilingue français/anglais Wills ~ Real Estate ~ Corporate & Commercial Environmental Law ~ Administrative Law P.O. Box 124 Â&#x2021; 10010-99A Avenue Fort Simpson, NT X0E 0N0 Tel/Fax: (867) 695-2000 Email: rockmatte@gmail.com

visit us at: www.nnsl.com

YELLOWKNIFE Call: (867) 873-4031 Fax: (867) 873-8507 Email: advertising@nnsl.com


NUNAVUT NEWS/NORTH, Monday, April 18, 2011 17

kNKu W?9oxJ5, N[Z/su, wSD 18, 2011

news

ĪØflî

Meet the candidates Social and economic issues dominate candidate's agendas

by Jeanne Gagnon Northern News Services

Nunavut

C

anadians will head to the polls on May 2 to elect a new government. Four people are vying to represent the Nunavut riding in Ottawa – incumbent Conservative Health Minister Leona Aglukkaq, former Nunavut premier Paul Okalik for the Liberals, Jack Hicks for the NDP and Scott MacCallum for the Green Party. Leona Aglukkaq, Conservative Incumbent Conservative Health Minister Leona Aglukkaq was first elected as MP in October 2008. Raised in Thom Bay, Taloyoak and Gjoa Haven, the 43-year-old married mother of one is a former MLA and Nunavut Health minister, and Cambridge Bay hamlet councillor. She said the issues she has heard concerns about so far centre on infrastructure needs for housing, roads and sewers as well as more investments in mining sector training and education for Northerners. The Conservatives are trying to address the cost of living in the North through infrastructure, education and training, she added. "My role has been to identify and find the resources needed to address the many priorities Nunavummiut had identified," she said. "In the two years I have been in Ottawa, I have been able to advocate and bring to the North resources needed to promote economic development, to address the infrastructure needs of Northerners, to improve health conditions as well as identify more training resources for the North." Aglukkaq said she will continue to listen to people in the North and help them get the resources they need. "My priority is to be a strong voice in Ottawa," she said. Having a representative in Ottawa that understands the challenges and opportunities in the North is important, she added. "I will take my role very, very seriously," she said. Paul Okalik, Liberal Paul Okalik, former Nunavut premier and speaker of the territorial legislative assembly, said the biggest issues in this election are the economic challenges Nunavut faces, and the food mail program, an issue that is "frustrating" many residents. "As opposed to more military in the Arctic,

we (the Liberal party) are focusing on the citizens that require our help today," he said. The 46-year-old born and raised in Pangnirtung is a father of three and grandfather to one. Okalik is also three-term MLA for Iqaluit West, who also held the portfolios of Justice and Aboriginal Affairs in the Nunavut government. "I view my role as no different than what I have been doing for the last 12 plus years in representing my fellow citizens, in making sure their issues are addressed and dealt with," he said. Campaigning in the Nunavut riding, the largest electoral district in the country with its 25 communities spread among slightly more than two million square kilometres is challenging, said Okalik. "On this campaign, it has been trying to find a way to travel to as many communities as I can and meeting with as many Nunavummiut," he said. Okalik, a lawyer since 1999, was the first director of implementation at Nunavut Tunngavik Inc. "My main priority is trying to make sure our challenges we face today are tackled as opposed to just focusing on military initiatives for our territory," he said. It's something that is being lost and also make sure that hunters that rely on food from the land are able to do that and their economy is supported." Jack Hicks, NDP Jack Hicks, a resident of the territory since 1984 with the exception of several years in Ottawa working for Inuit Tapiriit Kanatami, is completing his PhD with the University of Greenland, writing a thesis on evidenced-based suicide prevention. The 52-year-old said the primary election issue is the future of families and communities in the territory under a possible Conservative government, he said. "The Nutrition North program is a disaster," he said. "There is a need for more healing programs, stronger mental health care services, a wide range of needs, which are uniquely important in Nunavut and our simply not a priority for the Conservative party." He added his primary issue is Nunavut's social needs – housing, suicide prevention, mental health services and community economic development – in the next 10 to 20 years. "My role in this campaign was to provide the voters with a clear alternative to the Stephen Harper government and to raise issues and I think I have done that. I think it's mistaken to believe the only way to get things for a riding

is to elect someone on the government side, especially when the prime minister is Stephen Harper," he said. "An effective spokesperson in opposition can actually get a lot done." The biggest challenge, said Hicks, is getting the word out during the "short" campaign without the resources of a larger party. Scott MacCallum, Green Party Scott MacCallum is an airline passenger agent with Keewatin Air, having recently moved to Iqaluit after spending two years in Rankin Inlet. He hopes to become a pilot. The lack of housing and the associated overcrowding of homes is an issue in Nunavut, said MacCallum. "Because of that overcrowding, you also end

up getting, essentially, a drop in overall wellbeing," he said. Born and raised in southern Ontario, MacCallum turned 29 on April 16. He continues to work for Keewatin Air during the campaign. "If I do get elected, I would be the voice of all Nunavummiut in Ottawa. I'm up there to be the voice of everyone back home," he said. "By being that voice for Nunavummiut in Ottawa, I am hoping to increase the well-being of everyone in the territory." He added that includes health, social and environmental issues. This is the first time MacCallum is seeking a job in politics and the lack of money to campaign has been challenging, he said. "Myself, I am very brand new to this. I don't have the capability to be travelling all across the territory to meet people and answer questions."

Ä¿∏≤ÖÍ≤Ò ÔÇ«ØÀ±Ø‰∏≤î

üËÄî 1-´ Ä¿∏≤ÖÒé â≥ø Ø∏≤Öáú íòË∏∑ÒêÒ Ä¥êÔÒ Ç¡ã áú ´Òªé∆¬ü ö¨∏≤ú. íÄØ∏ˆî ›„flÖ‰´≤î Ä¥êÔÄî Öï¿ÒªÒíÇ°éú ÄöÀÔÒíÒâî ΈÖÔÒêéú Ä¿ÒòπÒπÇé≤ú ªÕúΩ°ƒ≤ú áÔéù∆¬ùî Ä¿∏≤ÖÒéî Ö¬ï Ä¿∏≤ÖÍ›±´ ã∏≤Òë´.

photo courtesy of Joan Gilley

LEARNING FROM THE EXPERTS Grade 1 student Bernice Maniapik watches elder Oleepa Qappik sew kamiks. Since February elders have been volunteering their time doing cultural activities with the students at Alookie School in Pangnirtung.


18 NUNAVUT NEWS/NORTH, Monday, April 18, 2011

kNKu W?9oxJ5, N[Z/su, wSD 18, 2011

ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᕐᓂᖅ ᓄᓇᕐᔪᐊᓕᒫᕐᒥ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᐊᔾᔨᓂᒃ - ᑐᓱᓵᕆᔾᔪᑎᓂᒃ ᐊᑭᖏᑦ $50 ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ

Total Access World-wide

All Stories Pictures - Advts only $50 a year œ{Öv‘‚fžv˜kzÔ˞œËt‘‚mÔÖvÔÖqzk~h˜Ö£h±tƒ²hÄÖ ± БÏËkÖxh°žœÒ¬¨ƒz x•Ï‘‚ f¬¨¦×z œ{ž×˜Ö£‘‚ mÔËÂz ¡¦ m°žœÖxͨkxfz x•Ï‘‚ f¨¦×z hÈÆ©ž™z БÏËkvfžœÏ¨ƒzx•Ï‘‚mƬ¦k°zfžvk‚~z fªƒ²h¬¨˜ šœÄzmƬ¦k°zfžv˜k‚~zfªƒ²h´°uz kvfžœÔËtƒÆfz x•ž˜‚ mƬ¦k°˜‚ h~œžÛz šœÄ‘ mƬ¦k°z{Ƭ¦Ï‘˜mÄz é îª ÎƒÇî, Äμ›ú ΃Çî, Õ¬∂Ä´Çîî k—•k‘¡˜‚mƬ¦k°¦kÙÆzv˜‚ fªƒ²h´°ty˕…ÂzhĞÛh¨tz www.nnsl.com/ nunavutnewsk—•œÐ¬¨Ù fªƒ²h´°tzhÈÆ©ž™z ÔÉxh²‚~z circulation@nnsl.com

High speed Internet connections are recommended for viewing the entire content. If you have a slower connection you can still download the entire content or just view all stories in HTML format. In addition to Nunavut News/North, your on-line subscription provides access to all stories from Kivalliq News, NWT News/North, Deh Cho Drum, Inuvik Drum, Yellowkniferr and many feature issues. To subscribe, go to www.nnsl.com/nunavutnews and click on subscriptions or e-mail: circulation@nnsl.com


kNKu W?9oxJ5, N[Z/su, wSD 18, 2011

NUNAVUT NEWS/NORTH, Monday, April 18, 2011 19

Around Nunavut ž“xh žØ œžÆ™“

Phone: (867) 979-5990

Teachers go out on the land Kinngait/Cape Dorset About 40 teachers and staff from both Sam Pudlat and Peter Pitseolak Schools took a oneday fishing trip out on the land April 8. The group set out 15 kilometres outside the community to Fish Lake to fish and eat bannock and caribou stew, said Sam Pudlat School principal David Webber. He added the ice was more than a metre thick. "I had seven teachers on my staff who had never been out on the land. It's such an intricate part of Inuit culture they felt they would like to experience that," he said. "We caught some fish and I have to admit, the Inuit members of our staff caught a lot more fish than the southern members. I was a very positive experience, plus it was a beautiful sunny day, too, which certainly helped." – Jeanne Gagnon

E-mail: editor@nunavutnews.com

Fax: (867) 979-6010

ÖÄîí‰î

πöÄ òÖ‰ ïü∏≤ÖÒíÇflÒ ö∂í´ Ä¿∏≤ÖÍ›±´ÇíÍ≠î ïü∏≤ÖÍ≤Í≠î Ä¿∏≤ÖÒé≠î. Ö´ª°ƒÄî ìúªØ≤ Ä¿∏≤ÖÍ›¯´ Ä¿∏≤ÖÒéî ≤ÇÍÊπ؃ÇÒâî ÄÔ¬úëîéÖÍ≠î éΩØÇÀÒê¥î á∂ªÖÊπÍ¥î ïü∏≤ÖÍ≤Í´ú Ä¿∏≤Ö‰ÖÒπØ∆¬éú íØêØ≤ ÇïÇÍ´. íÄ∏∂ Ä¿∏≤ÖÍ›ú, ăùÕÇÀÒ Ö∆ƒÄî Ä¿∏≤Ö›œÀÖˆ∏¥î, ïü∏≤ÖÊíǃÇÒêÒ Ö´ºéù≤ÔÒê≤ú Ljì≤ 200 Ä¥∏≤ú Ö±Ø $94,000êÒê≤ú ÖïÔ∏Úîê≤ú ïü∏≤ÖÊíÇ∆¬≤.

Munching toward iMacs Ausuittuq/Grise Fiord Clubhouse sandwiches and fries were being served March 4 for take-out in an effort to raise money for new computers at Umimmak School. "It was huge success and they made over $900," said Leslie Turpin, principal. The students made the food and sold it. The school will use the money to purchase 15 new iMacs. Turpin said this is the school's third fundraiser since February, when they had two movie nights, and so far almost $3,000 has been raised. "It is a good initiative as they might care for them more knowing they had something to do with it," she said. – Emily Ridlington

Youth Award Kangiqliniq/Rankin Inlet The Qulliit Nunavut Status of Women Council made a surprise announcement during meetings held in Rankin Inlet this past month, declaring Kandace Kusugak as its first Youth Award recipient for her outstanding efforts in being involved and helping out within her community. The council hopes to expand the Youth Award into an annual territory-wide award that would be presented in conjunction with its prestigious Wise Woman Award. – Darrell Greer

Caring students Naujaat/Repulse Bay Grade 9 students at Tusarvik School in Repulse Bay raised almost $400 in support of people around the world who don't have enough to eat. The 13 students held a bake sale to raise the money, selling items they baked themselves. The money was donated to Canadian Foodgrains Bank, which works to end hunger in developing countries by providing food to people in need, and by assisting households to produce enough food for themselves or to earn enough income to buy healthy food for their families. – Darrell Greer

photo courtesy of Fiona Buchan-Corey

OPEN WIDE Skye Corey receives dental treatment from a National School of Dental Therapy student. A number of the school's students visited Cambridge Bay for an eight-week dental therapy clinic this winter. The school, affiliated with the First Nations University, treated more than 200 people and did some $94,000 worth of free dental work. in the project over several years. "It will be expensive to do all the signs in both languages," he said. A review has identified at least 48 streets that need to be named. The community will be asked to suggest names for streets at a later date. – Emily Ridlington

Gigantic vanilla cake for Hamlet Day Iglulik Iglulik residents were treated to a "gigantic" vanilla cake and activities to mark the hamlet's 35th birthday April 1,

said the recreation co-ordinator. Alex Arnatsiaq said about 300 people took part in the activities, which included iglu building, dog-team racing and bannock-making. School was out, and hamlet staff had the day off while others had the afternoon off to mark the occasion, he added. "There was a gigantic cake. Vanilla with vanilla icing," said Arnatsiaq, adding the cake was decorated with the hamlet logo. A band from Hall Beach entertained the people attending the dance at the Ataguttaaluk High School from 9 p.m. to 1:30 a.m., said Arnatsiaq. – Jeanne Gagnon

Ä£¬¿¯´Çî ≤‰éíǃÇÒâî ·≤ƒ öį´ú Ö±Ø ª¿‰éíÇ∆¬éú Çœ«‰ÕÇ∆¬≤ HÜ؃úòî 35-ùÕ´ú ∂∆¿Ç∏≤ˆî ÅâÊ 1-´. Ô≤ùŒ≥îêî 300 Ä¥Äî áÔíǃÇÒâî ªÕúΩ°ƒ∏¥î Çœ«ÊªüíÇÀ¥î ∂∆¿Ç∏≤Í´ú.

Naming streets Panniqtuuq/Pangnirtung The hamlet council in Pangnirtung would like to name all of its streets. "It is really causing a problem for people in the community for people who need to order from the south and in many cases companies want a street address," said Ron Mongeau, senior administrative officer for the hamlet. Mongeau said they are just at the preliminary stages of the project. At the request of hamlet council members, the Roads and Lands committee will be working with the lands officer. The project will take some time, Mongeau said, and they may have to phase

photo courtesy of Alex Arnatsiaq

Iglulik residents were treated to a vanilla cake and activities to mark the hamlet's 35th birthday on April 1. About 300 people participated in activities to mark the occasion.

A week of cultural celebration Kangiqtugaapik/Clyde River The entire student body at Quluaq School took part in a week-long cultural celebration at the end of March. "There were lots of activities," said Jukeepa Hainnu, principal, emphasizing the word "lots." She said 28 elders from the community came to the school and helped with activities including making sealskin dolls, iglu making, snow sculptures, sliding, Inuktitut baseball, beading and other events. "They liked it because it was culturally relevant and there was a lot of learning," Hainnu said. – Emily Ridlington

Suicide-prevention training Sanirajak/Hall Beach About 10 people took the Applied Suicide Intervention Skills Training (ASIST) in Hall Beach on March 29 and 30. David Crews, the hamlet's director of finance, said a couple of residents, hamlet staff and members of the health committee took part in the suicide-prevention workshop. "The timing was a bit off but I think it was very, very important to have the training," he said, explaining that last fall there was a suicide and attempted suicide in the midst of half a dozen deaths by natural causes. "The whole community at that point was pretty much grieving," he said. "It would have been nice to have had this training at that time. It's better late than never, and we've got it now." – Jeanne Gagnon


20 NUNAVUT NEWS/NORTH, Monday, April 18, 2011

kNKu W?9oxJ5, N[Z/su, wSD 18, 2011

around Nunavut

The human spirit The spirit and will of man is so strong that in the midst of adversity, rejection and unbearable pain, a way out is found. It is unfortunate that this is not the case all the time. We need to let everyone know that we can make it even though the odds say otherwise. A simple handshake, a smile or even a hug seems to fuel the desire to carry on. It is beyond my understanding of why people who have it together take on the attitude of, "I'm not like them," or "I have everything I need." I remember my late mother sewing baby blankets for newborns or knitting a hat or a scarf for someone she saw looking chilly when they got into the Northern or the co-op. She did not have all that much but what she had or was able to make she shared without hesitation. Her will and spirit always wanted all she met to at least have something. I've sat by the bedside of very sick people and when they would ask questions about home and what was going on in town I could see a determination to get well and to return home and join in on what I explained. IN MY VIEW Our will and spirit to belong is also Harry Maksagak is a very evident. Man was not created Cambridge Bay resident and former underground miner at to be alone or loners. We were made the Lupin gold mine. He has to interact and to be part of society, been married for 38 years and has six children and whatever that might be. There are people out there who are 26 grandchildren. assertive and manage to mingle with others and become part of the mosaic in the community. Some people take a little longer to realize their potential and thereby miss out for a short time but then jump into action when they decide enough is enough. We are all capable of asserting our will and spirit to fight for what is right and to be part of the solution rather than prolong the problems. We can effect change by knowing and understanding our will and spirit for justice. We must stand up and defend our elders from abuse, neglect and separation. We must stand up and administer compassion when it comes to children and their predicament. The spirit and will of man is such that there is a strong desire to see people in warm comfortable homes, food on the table and clothes to wear. There is even the will and the desire to see people moving about on the land with snowmobiles or quads or boats. Every living being has a will and a spirit and how you bring these out determines your character and the depth of character. Do not let the day end without you at least considering the well being of your fellowman. Exercise your will and spirit in a positive manner and you will be amazed at the change that happens within you. Don't be afraid. Try it!

$]K

ÇïÇÒ ªÊπî Îπ¯≤ú âÖ¬¿ÇÔíǃÇÒâî Ç≤úõÍ›¯´ ÄÔ¬¯≤. ΩÇ´Ö≤î, Ä¿ÒòπêÔ¿‰« ´Ç‰Ü∏ ÄΩïÖú ÇÔ∆ƒÔéÔÒêÒ Çò≤ˆ «≤ °∏´ú, Ä´ ÖÄῠֱج Ö¿Ω πêÄî.

Emily Ridlington/NNSL photo

This winter children took part in a sealskin mitt-making program at the Unikkaarvik Visitors Centre in Iqaluit. From left, cultural instructor Maryanne Issakiark talks with Jenny Gunn, Amy Ipeelie and Alisha Stewart.

ªÊπî Îπ¯≤ú âÖ¬¿ÇƒÇÒâî hœh|h¨Ø€¡xÖÙ|k—vzjšÙ|jš„ƒÑÄߓ h¨ šmК„ƒÝzzh—h¨jØvzjȄâv„ Ì≈ˆ≤ Ç≤úõÍ›Çç ÄÔ¬¯≤ Ç∏¥Ωúòî ∞îπÇé∆¬ü Ä¿∏≤ÖÈ≤úõˆí ≤῱؉ÇÔîíÒâÒ. ªÊπî ´ÒªÒéíÇÔîíÍØí íÄö≤. ≤áÔ¬ÖÊ∏≥ÔîíÒ˚éú Ä¿ÒòπêÔ¿‰≤Í≠î Ä¿∏≤ÖÒéîé«ˆî ´Ç‰Ö∏ ÄΩïÖú Ä¿∏≤ÖÒéîé¿Èˆî Ä¥úéêî ԥĿljÖÔÍ≤Ú∏¥î Îπ¯≤ú âÖ¬¿ÇÍ≤Í≠î. "Ö´ª≤ú Ä¿∏≤ÖÒéîéπØ¿ÒâÒ," ÇÔƒÇÒâÒ Ü≤ òê, ÖÍÈü¿ú 11-≤ú, ăùÕÇÔíÇÀÒ Ç≤úõÍ›¯´ Îπ¯≤ú ´ÒªÒéíÇÔîíÒ˚éú Ä¿∏≤ÖÈ≤úõˆí ÇïÇÒ íÄØÄ¿ÇÒπØ∆¬éú ªÊπî ÖÍÈüÔÒêî 7-≤î 11-¥î. "ĬÖ≤î ´ÒªÔîíÒâüî, ÉúêÒπØÀ≤ú Îπ¯≤ú πƒéˆ ´Òª¿Òü," ÇÔƒÇÒâÒ òê. ó∂ÇÕÒìÒéíÇÔîíÒ˚éú Ä¿ÒòπêÔ¿‰«úò∏≤î Ö±Ø Îπ¯≤ú áéíÇÔîíÒ˚éú Ö·é´Çí¿‰«úò∏¥î, íÄØ∏∂

ÄöË≠î áˆîπÍ´ πí±´Í´¬ Ä¿∏≤ÖÒéíÇ·ú˚éú 4-´î 5-≠Ö˪ÖÍ≤ˆ¥î. íÒïÇ∆¬ ¥ÙÖ≤ íØ∏∂ Ī¿ƒÇÒ˚≤. ºΩ∏ àí, ÖÍÈü¿ú Ì¿≤ú ÇÔƒÇÒâÒ ÖØÇéÙÖ¿ÇÔîíÒ˚飬 Ì¿îíÇÕ≤£¬ íØúò¥ˆ ∂¥ÙÖ¥î ֱج Ö¿Òπ¿ÇÔîíÒ˚éú. "πfl∆¿ÒåîπÖ´ âÖ¬¿ÇÒπØ¿Ò∠∂¬∂¬ÖÚî˚≤¬," ÇÔƒÇÒâÒ àí. ÄΩïÖú, ¥úéƒÇÒ˚≤ ÄÔ¬¯¥î 2007´, ÇÔƒÇÒâÒ ∂≤êÄ∏∂Ò ¥∂ùπØ¿Òí´≤ ¥∂¿¯≤, Ä¿∏≤ÖÒéîéÔîíÒπØ¿ÒâÒ ªÊπ≤ú Ä¥Äî áÒòπêÔÚ∏≤ú. πfl∆¿Òå´ Ä¿∏≤ÖÒéîéƒÇÒπØ∆¬≤ ÖÍ›Ö≤. "á±Ø‰Ç∂ªù°úò Ä¿∏≤ÖÒπØÕúö Ä¿∏≤ÖÒéîéüéùùÖÔËúïî," ÇÔƒÇÒâÒ. ֱج ÄΩïÖú ÇÔƒÇÒ˚≤ ªÊπî áüØ≤ÒΩÇÔîíÍØí ´Òª‰ÇÒΩ≤Í≠î Øúò¯≤ÒΩÇ∆¬éú. "íÄØ∏∂ Ä¿∏≤ÖÒéíÇ∆¬éú ăÇüØîπÖÍØí ÖÀÚ∏≤Ú∏¥î áÀ∏∂Í≤Ú∏¥î á∂ªÖÒéíÇÔîíÒ˚飬." Ö´ª±Ø‰ÇπØflî Ä¿∏≤ÖÔíǃÇÒêî Έ«Ú∆¬ íÄö≤ Ç≤úõÍ›¯´ íØ∏∂ ÄöÀÍ≤ÖÍ≤ˆ¥î ÇÔƒÇÒâî íÄØ∏∂ Ä¿∏≤ÖÒéíÇÔîíÍ≤Úî. "á±Ø‰ÇflÒ Ä¥Äî áÒòπÚ∏≤ú Ä¿∏≤ÖÒéíÇùÖÔÍØí Ä¥Äî Ä¿ÒòπêÔÚ∏≤£¬ ΈÖúΩÔÒéíÇ飬 Ä¿∏≤ÖÈ≤úõˆí," ÇÔƒÇÒâÒ Älj∏ ¬Äî, êïπùÖÒ꿉«úò∏≤ ÄÒö∂ÄÕÒé íÄö≤ Ç≤úõÍ›¯´. ÄΩïÖú Ô¥êÄ∏∂Ò Ä¥Äî áÒòπêÔÚ∏≤ú Ä¿∏≤ÖÒéîéÔîíÒâÒ ªÊπ¥î. "´Òª‰ÖÔÚ∏∂îí ∑îπÙÕ´ πƒîΩÇÚé∆¬ü¬ íÄØ∏∂ Éúê‰ÖÔÚî˚í Îπ¯≤ú ïœÕÇé≤ú ÖêÍ˚í."

ÖÒΩÍ≥î


NUNAVUT NEWS/NORTH, Monday, April 18, 2011 21

kNKu W?9oxJ5, N[Z/su, wSD 18, 2011

photo stories

h2

Crafting a qajaq

Northern News Services

I

n March, students in Grades 7-12 at Nasivvik High School worked on a qajaq in the school's shop. Dubbed the "Creating Connections" program, the school received funding from Brighter Futures with the goal of the program to make positive connections between youth and elders. "Students took great pride in learning about the ingenuity of their culture. It was a very positive experience for all and many community members expressed their gratitude to the school for conducting this program," said Jay McKechnie, social studies teacher. Helping out with the program were Mosesie Koonark, Regilee Ootova and vice-principal Meeka Qammaniq. – Emily Ridlington

´ÒªÍ≤Ò úΩˆ≤ú Ô∆¬∑ÒíÍ´ú á±Ø‰ÇéùflÒ Ω∂≤Òêî ÎÀ∏≤ú Öâ±ØÚ∏≤ú. ΩÇ´Ö≤î ÇòÖÙflî ῱ØúΩÄ»ú êÂΩ ØúìÒ Ö±Ø Ä¿Ωá Çîê·ú Ö±Ø Ä¿∏≤ÖÒéîé« ËÄ£ù¿ Çîê·ú. Sewing the fabric that covers the qajaq is just as important as making the wooden frame. From left are instructors Theresa Maktar and Elisapee Ootoova and teacher Regilee Ootova.

ÔÕ¿ÇÍ≤Ò

ÎÀ±´ú ΈÖÔͬ≤ ÇÔÇπÒ ÄØÄ¿πØflÒ "ÉîêÒπùî ØÍÊÖéͬéî ïáπ¬éî ÖíÇπÖͬéî" ÖëéÔÒâÒ. ΩÇ´Ö≤î, Ä¿∏≤ÖÒéî ÀÄø ØúìÒ, μ≤ áÇ¢îêÖ¬ú, ÀÖí∏ Ö£ƒú Ö±Ø á¿±ØúΩÄ« Èâî Ö£ƒú ï∆¬Äflî ÎÀ∏≤ú Ω∂Õ≠î.

SKILLS Feature

Öœ«î

by Jay McKechnie Mittimatalik/ Pond Inlet

îπ´, Ä¿∏≤ÖÒéî üËÄî 7-12-´Çî ∂π„›ú Ä¿∏≤ÖÍ›±´ ÔտǃÇÒâî Ä¿∏≤ÖÍ›Çç Ω∂›ˆ≤. êÒêËÒíÇÀÒ Ä∞ú "ÖîêÖ¿Òéîé≤Ò" Ä¿∏≤ÖÊé, ì∏∂ Ä¿∏≤ÖÍ›ú ó∂ÇÕÒìÒéíǃÇÍØî âËÄê ›Çîªøê∏≤î êÈ°ÔÒê´ú ì∏∂ Ä¿∏≤ÖÊé ∂£°Äêúòî ªÔéûüíÇÕ‰ÖÔÒéíÇ∆¬≤ Äμªúê¥î Ö±Ø Ä¥êÔÍ¥î. "Ä¿∏≤ÖÒéî ÖúªÖ¬ç ÇáùÕÔƒÇÒêî Ä¿∏≤ÖÍ≤Ò ´úæ¥î Ω∂ê≤Çç Ä¿ÒòπÍ´∏≤. ÖúªÖ¬ú ∂£°Äîê´ú ÖêÊíǃÇÒêÒ íØÄ∏¥î Ö±Ø Ö´ªî ¥∂¿±´Çî ≤∆¿ÇéÔÔîíƒÇÒâî ÌÕ¿≤Í´∏≤ú Ä¿∏≤ÖÍ›±≠î ΈÖÔÍ≤Ú∏¥î ìúª´ˆ Ä¿∏≤ÖÊé´ú," ÇÔƒÇÒâÒ ÕÄ ØïÖ≤, ÄμπÍ≠î Ä¿ˆÀ≤ú Ä¿∏≤ÖÊé≤ú Ä¿∏≤ÖÒéîé«. ÄöÀƒÇÒâî Ä¿∏≤ÖÊé´ ÇòÖ Æππ ô∂Ò, ËÄ£ù¿ Çîê·ú Ö±Ø ê∆¿Ö Ä¿∏≤Ö›±´ ÖÚÀÒõç ¨ö ÔØ≤Ò.

῱ØúΩÄ»ú íÄ·î ÄÒ˚ Ö±Ø Èâî Ö£ƒú Ω∂flú ÎÀ±´ú Ä¿∏≤ÖÒé¥î ÄöÀ‰ÖÒíǃÇ∏Ú≤Í´∏≤.

When working on any woodworking project the comment saying "measure twice, cut once" applies. From left, students Joyce Maktar, Noni Pewatoaluk, Jordan Aglak and instructor Robert Aglak cut some of the wood for the project.

Ä¿∏≤ÖÒéî íòflî ÔÕÇç ÜÒïã∆¿Ö¿Í≤ˆ≤ú ÎÀÄî ÔÄÒöΩÒíÇé∆¬ùî.

The students watch the qajaq beginning to take shape as pieces of wood are sanded down.

Instructors David Erkloo and Robert Aglak shape the wood before the students come to help them.


22 NUNAVUT NEWS/NORTH, Monday, April 18, 2011

kNKu W?9oxJ5, N[Z/su, wSD 18, 2011

around Nunavut

$]K

Crafting mittens gets seal of approval

¡∂ æùÖÒêÒ Îπ¯´ú âÖ¬¿ÇÒêÒ ∞îπ´ Ç≤úõÍ›¯´ ÄÔ¬¯≤.

Traditions live on through centre's after-school workshops by Emily Ridlington Northern News Services

Iqaluit

The room on the top floor of the Unikkaarvik Visitors Centre in Iqaluit on an afternoon in March after school is quite noisy. Children lay on the floor with fabric, thread and pattern pieces strewn about. It quiets down when cultural instructor Maryanne Issakiark gives out instructions in Inuktitut on what the next step is in order to progress on their sealskin mittens. "She's taught us a lot of things," said Annie Kootoo, 11, one of the participants in the visitors centre's sealskin sewing after-school program this winter for children between seven and 11 years old. "We make the inside, cut the seal-

skin and then make the outside," said Kootoo. With the funding coming from the Department of Culture, Language, Elders and Youth and skins being donated by the Department of Environment, the program took place for one hour every Wednesday and Thursday from 4 to 5 p.m. It wrapped up at the end of last month. Susan Peter, 10, said they have also made mini-amautis and jackets for teddy bears as well as duffel socks. "These are my first pair of mitts and it's pretty easy," Peter said. Issakiark, who moved to Iqaluit in 2007, said in every community where she has lived, she has always taught children traditional skills. The first time she taught was in Arviat.

NORTHERN Lights

"I feel it's important that I should pass down what was given to me," she said. And Issakiark said she feels children are keener to start sewing when they are younger. "It's amazing they could pick it up and do it and they just need assurance." The turnout for the event has been good and staff at the centre said they feel it is beneficial to have such programs. "It is important to promote cultural learning and traditional knowledge and it is very good to have something for the children to do after school," said Aaron M. Lloyd, senior information counsellor at the centre. Issakiark also takes the time to share bits of culture with the children. "You are not supposed to sew on Sundays and bad weather means someone has cut sealskin with scissors."

Emily Ridlington/NNSL photo

Lena Sagiatook works on the inside of her sealskin mitts in late March at the Unikkaarvik Visitors Centre in Iqaluit.

ÔÇ«∂ªÖÍ≤Ò ¿âÊúòî íÄçªØ≤ Ω∏ÚÃ≤‰ƒÇÒíÚ∏≤ú ï∂êÄ∏∂Ò ÌÖÒæƒÇÚçãî ¥∂fl∏´ πfl¿ÒéǃÇÒπØÀÒ °·Øúò∏¥î å∆ Çö¿Ò ¿âÊúò∏¥î Öê‚´ öéØ«Ù˪ÖÒé∆¬ ≤ÊÖÍ∂Ç≤ÖÒê´ ØÄ 1-´, ÇÔ∆ƒ›ùƒÇÒπØ∏Úçãúö ÌÖÒæÒπ؃ÇÚîêî.

Ö±Ø, Ö´ªî Ä¥Äî ÇÔ∆ƒÔéùƒÇÒíúö Çö¿Çç ´úæ¥î íØ∏∂ ÖöǃÇÚ∏≤ˆ¥î ¿âÊúòî ìˆ ≤ÊÖƒÇÍ≤Ú∏¥î. íÄØ ÔÇ«æ¿≤ÖÒâüî ԥĿÇÍ≤ÖÍ≤Ú∏¥î, ïπÖ≤ æƒú≤ÖÍ≤ˆ¥î ÇÔöÇéùùÖÔÚçâüî Çö¿Ò.

í„·∏ˆî Äúπ‚Í›∏≤î ttÍÖvÖthˬ…Éh NDP-ò∏¥î ≤ÊÖ°úΩÇ¿ÒéíÇ≤ÖÒêÒ Œú HÄúø Ä¥¿‰≤Í≠î ÔÇ«úöÄflÒ ÇÔöÇéùƒÇÍØî ¿Ç∂ Ö£¬úö≠î æƒúΩ˪ÖÍ≤ÖÚ∏≤˃ÇÍØî. HÄúø, Ö´ª¥î êÖ‰úò∏¥î æƒúΩ˪ÖÍØî, ÇïÇÒíÒê´Ç¥î Ǭ‰Öù∆¬≤ùî. öéØ«ÍÀÖÙÔíÇ≤Í≠î íØ∏∂ í±ØÇíǃÇÚçâÒ, Ö±Ø Ä¥¯¥∆¬ ≤ÊÖÒíÇ∂ªÖÊØ≤Í≠î Ä¥îπÖ·Ç≤ˆ¥î ÇÔÇπÔÒ˚≤ Ö£¬úöÒ, ïπÖ≤ ÔÇ«≤ÖÒâüî ԥĿÇÍ≤ÖÍؘí íØê´ˆ. üÂ∏ åéúò∏¥î ≤ÊÖÒíÇÔíÇ∂ªÖÍ≤ÖÒêÒ πõî Øöƒ± ¥∂fl∏´î ≤ÊÖÒíÇ∂ªÖÔíÇ≤ÖÒâÒ, ïπÖ≤, ÖöÇÚ¿ÇÊéÔƒÇÒâÒ Ö£¬úö´ú, Çö¿Í´ú ֱج HÄúø´î, Ìͷ˪ùÖÔÍ≤ÖÒâͬ. ÇÔ¿Ò ÇÔ∆ƒü∏∂îπÖÚ≤ÒΩÇ°¬ÖÒâÒ Ö£¬úö´î, íÄØ∏∂ ªÖˆÔîíÇé·Ú±Øí¿ ¥∂fl∏´ íÄØ∏Ω¬ÖȬú. íÄØ√∏≥î, íÄØ∏∂ăÇÒπØflî ïπÖ≤ Ø≥îêÒ ì±Ω∏ ≤ÊÖÒíÇ∂ªÖÒé∆¬ü į´≤Ç∆¬≤ 2004-´ Ä˚Ä∆¿ÇÊéÔƒÇÒ˚≤ ΈÖÚ∏≤ú ∑∏π Ô‰íÒ-¿∏éÇç íÄØ∏∂ ¥∂fl∏´ íÄØ∏∂ĿljǃÇÒâÒ ∞≤ ∞≤êÄ∏∂Ç°´, ïπÖ≤ íÄØ∏∂ ÖúªÊÒ˚≤ êÚ¿‰ÕÇ„¬≤ ≤ÊÖÒíǃÇÒâÒ ∑∏π Ô‰íÒ-¿∏éÇ´î¿çâÊúò∏≤£¬, íÄØ∏∂ ÖÀ∏ÚƒÇÒ˚≤¬ ≤ÊÖÒíÇ∂ªÖÒ˚≤ ì±Ω∏. öØ∂ÒâÒ íØ∏∂ ≤ÊÖÍ∂Ç≤ÖÒêÒ ¥∂fl∏´, íÄçªØ≤êÔÒ, ¿âÊúò∏≤ú öéØ«ÔÒãƒÇÒπدØí Œú Ö∂ÊÖÒ öéØ«ÍÀÖÙÔíǃÇÒπØé∆¬ü. ֱج, Çö¿Ò ÖúªÊ‰ÖÔÍ≤ÖÒâÒ æƒúΩ˪Öͬ≤ Ö£¬úö´ú, Ä˚Ä∆¿ÇÊéÔÒé∆¬ùî êÖ‰úò∏≤ú ̛֪ڜÀéÔÍ≤ÖÒâî. íÄØ ª¿îπÖ‰ÖÔÒâüî. Çö¿Ò Ä≈∏≤úòî ÇÔ∆ƒ¬ÖÔîíÍØî ĪØùÕÇÚî˚≤ùî ÇÔÇπ‰Õ≤ íÄçªØ≤êÔÒ íÄØ∏∂ÄπØ„¬≤¬, Ä˚Ä∆¿ÇÊéÔ¿Ò˚≤. ֱج áüØÕ´≤ú ÖöÇÚ¿ÇÊéÔ¿Òãú˚≤, Ô¥Ä∏≤‰ÕÚî ĪØùÚî˚≤ ¥∂fl∏´ ÖÚÍË´≤¬ ԥĿÇÍ≤Í´≤ú ÔÇ«Ø∆¬≤. ïπÖ≤, íØÄ∏≤î ≤ÊÖÒíÇ∂ªÖÔíÇÀ≤î á±Ø‰ÇÀ´ú ΈÖÔÒ˚≤ ¥∂fl∏´Çî Ä¿∏≤ÖÍ≤Í≠î ó∂ÇÕÒìúö∏≤‰ÖÔÍ≤Ú∏¥î, á∆ƒ‰°ªÖÔîíÒ˚≤, ÖêÒêÖÔîíÒ˚≤¬ Ô¥êÄ∏∂Ò á∂ªÖÔîíÍØî. Ö±Ø Ô¥êÄ∏∂Ò ÇÔÇπÔÊ∏∂Òâπ ¿âÊúòî ´úæ¥î, ïπÖ≤ Çö¿Ò ÖǃíÇÚ±Øî ï∂êÄ∏∂Í≠î. ÒêÄ¿Òê›≤Çü≤ ¥∂fl∏´Ç≤ú ö∂íÇç °·ØúòÚîí öéØ«ÍÀÖÚ∏¥î, ÔÇ«Øflüî ¥∂fl∏´Çî áüØÕÚ∏≤ú ÖúªÊÊéÔÊ∏∂ÍØî. ÔÇ«≤ÖÒâüî Çö¿Ò ÖúªÊÊ∏∂‰ÖúΩˆ¥î æƒúΩ˪Öͬ≤ Ö£¬úö´ú. ıØ Ä˚Ä∆¿ÇÊéÔÒâî HÄúø¬ Çö¿Í¬ ¥∂fl∏´ ÖÀ∏ÚîπÖÍ≤ˆ¥î Ö£¬úöÒ. Ä˚Ä∆¿ÇÊéÔËÕÒ˚≤¬ ¿âÊúòî ÄÖ∏éáúòî êÖ‰úò∆¬ æƒúΩËÕÒê›≤Çúãí Ö´ª¥î ≤ÊÖÒíǬéú. ÎïÒ쬯´ Öœ«ûã¬ü∏∂ÍØí ≤ÊÖÒêî, ï·∆¿Í´ ≤ÊÖÊíÇÀ≤ú Öœ«ûÚ¿Òé‰À∏∂ˬÖÒ˚éú ≤ÊÖÒêî. ֱج ï·∆¿Í´Çî Ö´ª¥î ¿âÊÙƒÇÒπØÀ≤ú ¥∂ÔÒ˚éú.


NUNAVUT NEWS/NORTH, Monday, April 18, 2011 23

kNKu W?9oxJ5, N[Z/su, wSD 18, 2011

around Nunavut

$]K

Trip to Nicaragua builds confidence Gjoa Haven youth volunteers in Central American country by Jeanne Gagnon Northern News Services

Uqsuqtuuq/Gjoa Haven

Six weeks in Nicaragua turned into a confidence-building trip for a Gjoa Haven youth. Angus Hiqiniq, a Grade 12 student at Qiqirtaq Ilihakvik, went to Esteli, the Central American country's third-largest city, from Feb. 7 to March 27 as part of Canada World Youth, a not-for-profit organization which provides educational programs abroad to youths aged 15 to 29. Hiqiniq, who was born in Baker Lake then adopted and raised in Gjoa Haven, said he learned a bit of Spanish and a lot about the history of Nicaragua during his six-week stay in the country. "I wanted to build up my confidence more and I wanted to travel to different countries," he said. "Before I went on the program, I couldn't speak in a large group but when we got back to Gjoa Haven, now I can speak to a whole group." The 17-year-old said he worked in a

number of elementary schools for Funarte, a foundation to support children's art classes, while in Nicaragua. "We did some paintings and worked with children, prepared the materials, like paintings, paper and paint brushes," he said. He added he also did three community presentations in the cities of Esteli, Mozonte and Leon. Hiqiniq said he heard about the trip through Northern Youth Abroad, a program he participated in two years ago. Nicaragua and Peru are the countries available for the six-week program, he added. Hiqiniq said Nicaragua is a "beautiful country" with an "amazing" environment – lots of trees and very green. He added he is thinking about doing Canada World Youth's six-month program in September after he graduates from high school, and says he is thinking about studying a trade. "I want to be a carpenter because I've been studying carpentry for 10 years now. My dad is a carpenter so he has been teaching me for 10 years," he said.

Ü∏ˆø HÄÎ≤Ò áªçâÒ ÔÒöÚéüî ≤öÈüÖç ሺÀÒê≤ú á∂ªÖÊπÍ≤ú ÖÇ∆ƒÒπØ∆¬éú ΩÇî ִljö¨îê≠î ¥∂¿ÍÀÖÍ≠î ăùÕÇÀúòî Çò¥ˆ ö∂í πƒÍÀÖÒ Äμªúêî. ì∏∂ ÇÒªÒëÍ´ÇíÒ ÄμªúêÒ ÇÔƒÇÒêÒ ì∏∂ ÖÇ∆ƒÒπØ≤Ò íéù¿Çéù≤ËÒêü.

NORTHERNER

photo courtesy of Angus Hiqiniq

Angus Hiqiniq hiking up the mountains of Nicaragua during a six-week trip to the 6RXWK$PHULFDQFRXQWU\DVSDUWRI&DQDGD:RUOG<RXWK7KH*MRD+DYHQ\RXWKVDLG the trip gave him confidence.


24 NUNAVUT NEWS/NORTH, Monday, April 18, 2011

Entertainment & Arts

Nunavut Quest the video game Page 25

kNKu W?9oxJ5, N[Z/su, wSD 18, 2011

}o Ă&#x203A;h´Ă&#x2018;Â&#x161;Ă&#x2DC; çÂ&#x17E;jÂ&#x2030;¨Ă&#x2039;Â&#x161;Ă&#x2DC;

:,7+$'5,$1/<6(1.2Â&#x2021;3KRQH Â&#x2021;(PDLOHQWHUWDLQPHQW#QQVOFRPÂ&#x2021;)D[ 

Nunavut shut out at Balsillie Cup Page 27

Square dance showdown Ă&#x152;â&#x2C6;&#x2020;ÂŹĂ&#x2019;ĂŞĂ?´Ă&#x2021;ĂŽ Ă&#x2021;ܥΠâ&#x2030; ´Ă&#x2019;ĂŠĂ&#x2021;Ă&#x201D;ÊÝÎ Ă&#x2021;òĂ&#x2013;Ă&#x2122;flĂŽ, ΊĂ&#x2021;´Ă&#x2013;â&#x2030;¤ĂŽ, ĂŚâ&#x2C6;? Ă&#x152;¿úíâ&#x2C6;&#x201A;, Ă&#x201E;Ă&#x2013;â&#x2C6;? â&#x2030;¤Ă§Ă­â&#x2C6;&#x201A;ĂŽĂŠĂ&#x2013;Ă&#x2019;, Ă&#x2039;Ă&#x201E;Ă&#x2022;â&#x2C6;? â&#x2030;¤Ă§Ă­â&#x2C6;&#x201A;ĂŽĂŠĂ&#x2013;Ă&#x2019;, ¢â&#x20AC;şâ&#x2C6;?Ί Ă&#x2013;Ă&#x2022;¿ú, ´Ă&#x2021;â&#x20AC;° Ă&#x2013;Ă&#x201E;Ć&#x2019;â&#x2C6;&#x201A;Ăş, Ă&#x153;Ă­Âą ïúãú, HĂ&#x201E;Âżâ&#x2C6;&#x201A; äÎ, Ă&#x153;â&#x2C6;?ĂŞâ&#x20AC;°Ă&#x2013; ĂśĂ&#x2021;â&#x2C6;&#x2020;ÂŹĂ&#x2013;Ăş, ¥Ί Ă&#x2013;Ă&#x2022;¿ú, Ď&#x20AC;Ă&#x2021;â&#x20AC;° äÎ, Ă&#x20AC;Ă&#x2013;èâ&#x2C6;? ÊúÏ¿ú Ă&#x2013;ÂąĂ&#x2DC; þêĂ&#x201A;â&#x2C6;&#x201A; HĂ&#x2013;ĂŞĂšâ&#x2C6;&#x201A;.

photo courtesy of Helena Bolt

The Kugluktuk Ukaliit Numiktiit square dance group are, from left, Shawn Kuliktana, Ian Niptanatiak, Ryan Niptanatiak, Gavin Ayalik, Mark Ailanak, Adam Kikpak. Helena Bolt. Andrea Kuodluak, Lisa Ayalik, Sherri Bolt, Jordeen Tiktalek, and Katrina Hatogina.

ENTERTAINMENT Notes with Adrian Lysenko entertainment@nnsl.com

The cat came back

Iqaluit As part of Alianait Arts Festival's first Concert Series, the "Minister of Positivity" will be performing in Iqaluit next month. Well-known for his television show Fred Penner's Place, which ran on CBC from 1985 to 1997, and for songs like "The Cat Came Back" and "Sandwiches," Fred Penner will be gracing the Northern stage. Fred Penner The concert will take place on May 7, with Aaju Peter opening for Penner at Nakasuk School. Tickets are available at Arctic Ventures.

Action in the Arctic

Kangiqliniq/Rankin Inlet Rankin Inlet is to be featured in the new fictional book, Intrusion â&#x20AC;&#x201C; A Keeno Action Novel by author Real Laplaine. The book, first in a series, is being published by Toronto's Asteroid Publishing. The book's main character, Keeno McCole, is pit against a terrorist plot designed to influence the Canadian government into passing laws that will introduce Radio Frequency ID chipping of Canadians. Intrusion will be published in August.

Fundraising concert

Iqaluit As part of the Toonik Tyme spring festival, the Nunavut Literacy Council will be having a fundraising concert tonight in Iqaluit. The event will start at 7 p.m. at the curling rink.

Impromptu fundraiser collects over $2,000 for youth to attend summer music festival by Adrian Lysenko Northern News Services

Kugluktuk/Coppermine

WHEN FIDDLER Colin Adjun broke five strings on his bow during a dance at the Invitational Square Dance Showdown in Coppermine on April 8 to 10, an impromptu fundraiser kicked off. "I just out of the blue wondered if I would be able to auction these off,

so I started a bid with $5 â&#x20AC;&#x201C; 'would anybody pay me $5 to win these five bow strings that busted during a really intense competition dance? And they sold for $200," said Millie Kuliktana, volunteer youth mentor and an organizer for the event. More than $2,000 raised during the competition is going toward a trip for youth to attend the Midway Lake

Music Festival in Fort McPherson, NWT, this summer. "They were invited last year but didn't have enough funds for them to go," said Kuliktana. "So this weekend they kicked off fundraising initiatives for themselves." Following the bow strings other Please see Taking, page 25


NUNAVUT NEWS/NORTH, Monday, April 18, 2011 25

kNKu W?9oxJ5, N[Z/su, wSD 18, 2011

entertainment & arts

}o Ă&#x203A;h´Ă&#x2018;Â&#x161;Ă&#x2DC;çÂ&#x17E;jÂ&#x2030;¨Ă&#x2039;Â&#x161;Ă&#x2DC;

OFF TO SKILLS NUNAVUT

khÂŹÂŞĂ&#x2013;vz mÂŚÂ&#x2014;Â&#x2022;ÂŁĂ&#x2013;vÂŚĂ&#x2030;­°Â&#x161;z Â&#x161;Â&#x153;Ă&#x201E;Â&#x2014;Â&#x2018;

Cathryn Trull, left, a chaperon, Kathy Lyall, a mentor student coach, and Netsilik School students Renalda Eetoolook, Anna Wolki, Sabrina Nakoolak, Pauline Pauloosie, Nee Kavavau and Sally Oleekatalik get ready to head to Iqaluit from Taloyoak for the Skills Nunavut Competition on April 12. Students are competing in graphic design, workplace safety, video production and photography.

þêâ&#x20AC;°â&#x2C6;? ĂŞâ&#x2C6;&#x2020;, ΊĂ&#x2021;´Ă&#x2013;â&#x2030;¤, Ă&#x201E;ĂśĂ&#x20AC;Ă&#x2019;ĂŠ, þÊ Ć&#x2019;Ă&#x201E;â&#x2C6;&#x2020;, Ă&#x2021;Ă&#x201D;Ă&#x2021;Ĺ&#x201C;ÂŤÂŤ Ă&#x201E;Âżâ&#x2C6;?â&#x2030;¤Ă&#x2013;Ă&#x2019;ĂŠâ&#x2030;¤Ăş ĂśĂ&#x20AC;Ă&#x161;Ă&#x2019;ΊĂ&#x201E;ÂŤ, Ă&#x2013;ÂąĂ&#x2DC; â&#x2C6;&#x201A;ÎÊ¿ú Ă&#x201E;Âżâ&#x2C6;?â&#x2030;¤Ă&#x2013;Ă?â&#x20AC;şÂŻÂ´ Ă&#x201E;Âżâ&#x2C6;?â&#x2030;¤Ă&#x2013;Ă&#x2019;ĂŠĂŽ â&#x20AC;°â&#x2C6;&#x2018;â&#x2C6;&#x2020;Ă­ Ă&#x201E;ĂŽĂŞÂŹĂş, Ă&#x153;â&#x2C6;&#x201A; â&#x20AC;Ąâ&#x2C6;&#x2020;ĂŻ, ΊâĂ&#x201A;â&#x2C6;&#x201A; â&#x2C6;&#x201A;òâ&#x2030;&#x2C6;Ă&#x2019;, ĂĽÂĄâ&#x2C6;? ĂŁĂ&#x2021;ÂŹĎ&#x20AC;, â&#x2030;Ľ Ă&#x201D;¡¡Ă&#x2021;Ă&#x2019; Ă&#x2013;ÂąĂ&#x2DC; ĂŚÂż Ă&#x2021;¿ÜÏ¿ú Ă&#x2013;Ă&#x2021;â&#x2C6;&#x2020;Ć&#x2019;â&#x20AC;°Ă&#x2013;Ĺ&#x2019;Ď&#x20AC;flĂŽ Ă&#x201E;Ă&#x201D;ÂŹâ&#x2C6;?ÂĽĂŽ Ă­ÂŹĂ?Ă&#x20AC;Ă&#x2013;Ă?´Î 忹Ă&#x2DC;ΊĂ&#x2019;ĂŞÂżâ&#x20AC;°ÂŤĂşĂ˛ĂŽ ÂĽâ&#x2C6;&#x201A;flÂąâ&#x2030; ĂŽ ĂĄĂ&#x2019;òΊĂ&#x2021;ĂŠĂŠĂŽĂŠâ&#x2030;¤Ë&#x2020;â&#x2C6;?ÂĽĂŽ Ă&#x2026;âĂ&#x160; 12-´. Ă&#x201E;Âżâ&#x2C6;?â&#x2030;¤Ă&#x2013;Ă&#x2019;ĂŠĂŽ ĂĄĂ&#x2019;òΊĂ&#x2021;ĂŠflĂŽ Ă&#x2DC;ò¼Ë&#x2020; Ă&#x2013;Ĺ&#x201C;ÂŤâ&#x2C6;?Ă&#x2122;Ă&#x2013;ÂżĂ&#x2021;Ă?â&#x2030;¤Ă&#x2019;, Ă&#x201E;Ă&#x2019;Ăśâ&#x2C6;&#x201A;Ă&#x201E;Ă&#x2022;Ă?â&#x20AC;şÂąÂ´ Ă&#x2013;ĂŽĂ­â&#x2C6;&#x201A;Ă&#x2019;ĂŞÂżâ&#x20AC;°â&#x2030;¤Ă&#x2019;, Ă­Ă?â&#x20AC;°Ĺ&#x2019;ÂżĂ&#x2021;Ă?â&#x2030;¤Ă&#x2019; Ă&#x2013;ÂąĂ&#x2DC; Ă&#x2013;Ĺ&#x201C;ÂŤÂżĂ&#x2021;â&#x20AC;°â&#x2030;¤Ă&#x2019;.

photo courtesy of Gina Pizzo

Tradition meets technology

åúªú ¨ÊĂ&#x2013; ĂŻĂ&#x2122;â&#x2C6;&#x2020;ÂżĂ&#x2019;ü´ Ă&#x201E;Ć&#x2019;Ë&#x2020;â&#x2030;ĽÂżĂ&#x2019;âÎ ΊĂ&#x2019;Ăłâ&#x2030;¤Ă&#x2013;Ă&#x2019;ĂŞĂŠĂş ĂĄÂżâ&#x20AC;°Ă&#x2013;Ă&#x2122;Ă&#x20AC;â&#x2030;¤Ăş ĂĄâ&#x2C6;&#x2020;ÂŹĂź ÂĽâ&#x2C6;&#x201A;fl¹´ ªúÜΊĂ&#x2021;Ĺ&#x201C;Ă&#x20AC;Ă&#x2013;Ă?â&#x2030;¤Ă&#x2019; Ă&#x201E;Ć&#x2019;Ă&#x201D;Ă&#x2019;ĂŞâ&#x2030;¤ ĂĄË&#x2020;ÂşĂ&#x20AC;Ă&#x2019;ĂŞâ&#x2030;¤Ăş Ă&#x201E;Ć&#x2019;Ăťâ&#x2030;¤Ăş ĂĄâ&#x2C6;&#x2020;Ć&#x2019;ĂŹĂ&#x2019;Ď&#x20AC;Ă&#x2DC;Ă&#x20AC;â&#x2030;¤Ăş ĂĄĹ&#x201C;Ă&#x20AC;ĂŠÂżâ&#x2C6;?â&#x2030;¤Ăş Ă&#x2013;ÂąĂ&#x2DC;ÂŹ èfiúòÎ ĂĄâ&#x2C6;?Ă&#x2122;Ă&#x2013;Ă&#x160;Ê´ú.

Nunavut Quest game nears release by Adrian Lysenko Northern News Services

Clyde River and Iqaluit

WITH THE completion of the Nunavut Quest Dog Team Race last week, Piksuk Media is almost ready to release some of its projects related to the event. The projects include a French-language documentary special for CBC television in Quebec; a six-part English and Inuktitut documentary series for APTN, airing this fall; and an educational

computer-based video game and interactive website. "What's unique about this project, it's probably the first from Nunavut to deliver on what's called a convergent platform or multi-platform," said producer Charlotte DeWolff. "The Nunavut Quest just lends itself to a video game." Last April, a team of filmmakers and editors with Piksuk Media and the Ilisaqsivik Society in Clyde River documented the week-long race, which involved 17

"The Nunavut Quest just lends itself to a videogame."

mushers from six Qikiqtaaluk, or Baffin, communities racing between Pond Inlet and Clyde River. Knowledge from experienced mushers and elders, present in Inuktitut and English, has been incorporated into the website, and elements of it will also be in the videogame. "Players of the videogame, if they get into trouble or don't know what decision to make, can get assistance from an elder through the knowledge base," said DeWolff. "And we had elders who participated in the knowledge base and will be kind of introduced to new media through it."

NNSL file photo

Piksuk Media is in its final phases of releasing projects based on the Nunavut Quest race including a six-part documentary series as well a videogame. The video game is currently in the beta phase, one of the last phases before it is released. Mike Jaypoody with the Ilisaqsivik Family Resource Centre in Clyde River was one of the researchers for the project.

Taking up the fiddling torch Square, from page 24

items were auctioned off including three homemade wallets. One of the wallets was made and donated by a nineyear-old girl which sold for $100. Other items included a raw wolf hide which auctioned for $400, a Nunavut flag signed by all the participants which went for $500 and a homemade drum which sold for more than $500. "We used this weekend as an opportunity, and fundraising was not really (initially) part of the program," she said. Along with youth dancers, Adjun's 13-year-old son Gustin fiddled alongside his father during the showdown, so that the young fiddler would be able to play at the summer music festival. "It was so overwhelming; the support and the pride that people had and the admiration of our youth and their ability â&#x20AC;&#x201C; including Gustin â&#x20AC;&#x201C; and honouring Colin for all his many years for teaching," said Kuliktana. "I think this is the first time for Colin to dance as many times in his own home community, with Gustin being able just to take over the fiddle." Adjun said he's not going to put down the instrument permanently anytime soon. "I wouldn't say he's taken over," said Adjun. "I get to dance. I really enjoy dancing, I used to dance quite a bit long ago when fiddlers were still alive." Adjun said he's happy that his son is following in his footsteps, playing the unique blend of music throughout the North.

"Music is great. It's a beautiful thing," said Adjun. "Especially fiddle music. It makes people happy and dance and enjoy themselves. It's a really neat thing to see my son going to travel where ever he can to do the same thing, play music and keep the traditional tunes alive." As for the competition itself, the first overall team was Ukaliannuit, first place in the adult category was team Gjoa Haven, and first place in the teen/youth category was Ukaliit from Kugluktuk. Also, a team from Cambridge Bay managed to take third place in the adult category. "This is Cambridge Bay's first competition and we were so honoured to have them and happy to share the spirit with them, confirming that it's such an uplifting event," said Kuliktana.

"We did a lot of interviews with mushers and elders about certain topics related to (the Nunavut Quest) or dog sledding and demonstrations that we filmed during a month period," he said For Jaypoody, who also helped edit the project â&#x20AC;&#x201C; his third with Piksuk â&#x20AC;&#x201C; said it was interesting to hear the stories about the traditional method of transportation, which was around long before there were snowmobiles. Jaypoody said he thinks it's important to incorporate

traditional knowledge with new technology. "It's going to help out a lot for the younger generation like me to actually learn more about what they used to do in the harsh environment like the North," said Jaypoody. "There should be more of these kinds, not just dog team related stuff but how to actually survive out on the land." "It's an opportunity for us to learn more about our ancestors and how they lived; and because of that, we're here now."


26 NUNAVUT NEWS/NORTH, Monday, April 18, 2011

paper game

Yw=Y 52A)*

WIN A PRIZE! for the best story about this picture

kNKu W?9oxJ5, N[Z/su, wSD 18, 2011

WORD quest Congratulations to Louisa Samayualik, last week's Word Quest winner. Uik means "husband" in Inuktitut.

Word Quest continues with:

qattiriji Hint: Many are volunteers.

Every picture tells a story. Take a good look at this photo and write a short story based on what you see. Your story should be no longer than 10 sentences. Winning entries will be published on this page in an upcoming issue of the newspaper. Each week we'll give away a prize for the best story. Send entries to Paper Game. You can e-mail editorial@nnsl.com, or fax us at (867) 979-6010, mail to Northern News Services Ltd., Box 28, Iqaluit, NU, X0A 0H0, or drop off at 102 Tumiit Plaza. Entries must be received within two weeks of this publication date. Be sure to include your name, age, address and telephone number. Expect four to six weeks for delivery of your News/North hat. If you don't receive it after that time call collect (867) 873-4031.

qfsr“z mžÙkËt v˜²Ö

The official languages in Nunavut are Inuktitut, English, French and Inuinnaqtun. The official languages of the Northwest Territories are Cree, Chipewyan, Inuvialuktun, Inuktitut, Inuinnaqtun, Tlicho, North Slavey, South Slavey, Gwich'in, English and French. That's a total of 10 language groups for the two territories. Test your language skills! If you know what language the Word Quest word is in and what it means, you may win a prize from News/North. A winner for this week's Word Quest will be drawn from all the correct answers received. Answers should give the meaning of the word and the language that it is in. Please include your name, address and telephone number. Send your entries to: Word Quest, Northern News Services Ltd., Box 2820, Yellowknife, NT X1A 2R1 or fax us at (867) 873-8507. Northern News Services acknowledges the assistance of the language commissioner of Nunavut and the Teaching & Learning/Aboriginal Language Centres of the NWT for their assistance. Words and translations provided by Department of Culture, Language, Elders and Youth, GN Iliqusiliriyiit, Uqausiliriyiit, Innamariliriyiit, Uvikkaliriyillu

i•žÛz! fªf² €f˜Ö å˜Í²‚ xf‚¡•˜ mË˕ fžœËÏ¨Û kٜ¡zt¬ªÉh«ÖoÛ k—•¨ fրœf²Ï¨Û mh°‘‚ fրœf³Ô«ÖvÛ k—• kٜ¡ƒkמœÔzxÏ¨Û šy“z h‘kžšz k—•¨ Ÿ«¦kÔzxÏ¨Û h{h‚~z h‘kÖv˜Ö k‚¡k¨‚ mhƒ²Í yžœ m´°tƒ¬¨… y‚¡•™soÛ xŸkϰݑ izwր²z€Û f•Â—”Ôzxªhž×˜ž˜ Ÿ¦kÔzxªhž×˜ž˜©ž™z

MEMORY test 1. What Áavour was the hamlet's birthday cake in Iglulik? 2. According to cultural instructor Maryanne Issakiark, what happens if you cut sealskin with scissors? 3. How much money did the Grade 9 students at Tusarvik School in Repulse Bay raise for the Canadian Foodgrains Bank? 4. In what community was the recent square dance showdown held? 5. Where did the Balsillie Cup Old-timers hockey tournament take place?

From: Elijah Kaenerk, Sanirajak/Hall Beach

Good advertising is good business!

Once upon a time, when I grow like a man I will be a real hunter and also a working man. I'll have a nice job and do a lot of hunting on my new boat, and also go to the floe edge in winter time. I like going on boats very much. That's why I'm on this small lake practising before I go on sea water or before I go to the floe edge.

For advertising information, call collect (867) 873-4031 (867) 979-5990 (Baffin office)

PAPER GAME SUBMISSION


NUNAVUT NEWS/NORTH, Monday, April 18, 2011 27

kNKu W?9oxJ5, N[Z/su, wSD 18, 2011

Sports & Recreation

Nunavut judoka bring back 13 medals from Edmonton

Ă&#x2019;vĂ&#x;Â&#x161;Â&#x201E; hĂ&#x2019;m Ă&#x203A;h´Ă&#x2018;Â&#x161;Ă&#x2DC;

Page 28

WITH JAMES Mc&$57+<Â&#x2021;3KRQH Â&#x2021;(PDLOVSRUWV#QQVOFRPÂ&#x2021;)D[ 

Sports columnist suggests new career for Blackhawks' goalie Page 29

Old-timers play in Yellowknife Rankin Inlet and Gjoa Haven compete at Balsillie Cup hockey tournament

by James McCarthy Northern News Services

Yellowknife

Rankin Inlet and Gjoa Haven flew the flag for the territory at the 28th edition of the oldtimers hockey tournament, which wrapped up in Yellowknife on April 10. Rankin Inlet came the closest to the cup as they managed to make the semifinals in the C division, but then lost out to the Northwestel Old Phonies of Yellowknife, 5-2. Stan Anderson played right wing for the Rankin Inlet squad and said it was most likely fatigue that proved to be the downfall of the team.

"We had a short bench, and once the game got down to the end we shortened the bench ourselves and our top players saw a lot of ice." The result was a little disappointing for the team as they finished first overall following round-robin play and even defeated the Old Phonies in the round-robin by a score of 6-5 in overtime. Their first game of the tournament was supposed to be against the NWT's Tlicho Warriors, but they defaulted, giving Rankin Inlet the win. A 5-3 win over the TC Enterprise Old Panters

´ Ă&#x17D;Ă&#x20AC;Ăş ĂśĂ&#x161;Ă&#x2019;Ë&#x2DC;â&#x2030;¤Ă?´Ă&#x2021;Ă­Ă&#x2019; íòÚĂ&#x2013;Ă&#x2019;ĂŞĂ&#x2019; ĂŞâ&#x2030;¤Ď&#x20AC;Ă&#x20AC;â&#x2C6;?â&#x2C6;&#x201A;Ă?Ă&#x2DC;Ë&#x153;Ă?´ ĂŠĂŻĂ&#x2019;òĂ&#x2013;â&#x2030;¤ĂŽ C-´ Ă&#x201E;â&#x2030;&#x2C6;úôË&#x2020;Ă&#x20AC;¨ÎêÎ ĂĄâ&#x2C6;?Ă&#x2122;Ă&#x2013;Ă&#x2019;ĂŠâ&#x2C6;&#x2020;ÚÎ 28-ĂšĂ&#x2022;´ Ă&#x2013;Ă?Ă&#x2C6;ßíâ&#x2C6;&#x17E;ĂŽ Ăśâ&#x2C6;&#x201A;Ă&#x201E;ĂŠĂ&#x2013;â&#x2C6;? ÂĽĂ&#x2013;ÎòÎ ĂĽĎ&#x20AC;Âż ÜçÏĂ&#x2039;ÂŞĂ&#x2013;Ă&#x2019;ĂŠĂŽĂŠâ&#x2030;¤Ë&#x2020;â&#x2C6;?â&#x2030;¤ Ă&#x2022;ÂŹâ&#x2C6;&#x201A;Ă&#x201E;´ Ă&#x2026;âĂ&#x160; 9-´.

Please see New, page 28

SPORTS Check with James McCarthy e-mail: sports@nnsl.com

Does Iqaluit fishing reign supreme? Iqaluit The World Fishing Network's search for the "Ultimate Fishing Town" is underway. Iqaluit was nominated for the contest and, as of press time, was sitting atop the standings in the North region. The first round of voting opened on April 12 and will continue until May 3. Those who wish to vote can do so by visiting the World Fishing Network website and finding Iqaluit on the contest page. Votes can be made up to four times per day in six hour blocks beginning at 12 a.m. each day. Should Iqaluit receive enough votes to be declared one of the top three towns in the North region, it will be on a list of 20 towns for the final round of voting, which begins on May 10. The winning town will receive a $25,000 donation for fishing-related causes in the town, 10 WaveSpin reels and a feature about the town on the World Fishing Network.

Big hockey weekend Uqsuqtuuq/Gjoa Haven The hockey season in Gjoa Haven is about to wrap up, but not without one last tournament. Recreation co-ordinator Steve Krug said the Mayor's Cup will be held in the community from April 26 to 30 and he's expecting up to six teams to take part, from the instructional level right on up to oldtimers. The catch is every team must have at least two players of each level, and two females, on their team. The winning team will receive the championship trophy. As well, Krug said the senior men's hockey team from the community is lining up for the First Air Rec Hockey Tournament in Yellowknife, which begins on April 22. "These are the best of the best in Gjoa Haven," he said. "We're also debuting some new uniforms for the tournament and they look really spiffy."

Wanna coach? Nunavut If you're interested in becoming a coach for the 2012 Arctic Winter Games, then Basketball Nunavut wants to hear from you. The application call has gone out for potential coaches who would like to be involved with either the male or female teams which will be going to Whitehorse. The main requirement of anyone who wishes to apply is they must have at least the intermediate coaching level, and criminal records checks are mandatory. Contact Daisy Eyegetok with Basketball Nunavut for more details or to send an application.

James McCarthy/NNSL photo

Jimmy Qiyuk of Rankin Inlet looks to pass the puck out of the corner during C division action at the 28th DQQXDO&DQDGLDQ1RUWK%DOVLOOLH&XSLQ<HOORZNQLIHRQ$SULO


28 NUNAVUT NEWS/NORTH, Monday, April 18, 2011

kNKu W?9oxJ5, N[Z/su, wSD 18, 2011

sports & recreation

Big medal haul for Nunavut

Îé¯≤ú & ÄÎÖ∏ÙÄÕÍ≤Ò

õƒ∏ ã£-êπÖî ÄÔ¬±´ÇíÒ íòÒòœ«flÒ πfl∆¿ÒåîéÖ´ú áÒòΩÇé≤Í´ †¬´ú æƒúΩÇπÖÊéì´≤ú æƒúΩƒÇÒê≤ ÄîØ∏í∏´ πƒÍÀÖÍ´ Ãê≠î ÖÀ∏Ú∏≤ïΩÇéé∆¬ùî ÅâÊ 3-´.

Judoka win 13 medals at Edmonton tournament

by James McCarthy Northern News Services

Edmonton

Nunavut's judoka have won medals at southern tournaments in the past, but never this many. The Nunavut Judo Association took a group of 19 judoka, all from Iqaluit, to the Edmonton International Judo Championships at West Edmonton Mall from April 1 to 3. When all was said and done, the team brought home a total of 13 medals, four of them gold. Louis Nutarariaq was a gold medal winner, as was Colin Pugh-Doucet, who captured his first gold medal in his first competition. Paul Baril and Warren Keim also won gold medals in the U-11 category. There were also medal wins for Markus Weber and Marie-Claude Grenier, who

each won a silver medal Sadie Pinksen, Joseph Melanson and Bianca Webber also added to the medal count, earning three of the team's seven third-tier podium finishes. Jo-Anne Falkiner served as coach for the team in Edmonton and said this was the largest contingent from Nunavut ever sent to a tournament. "We got to the point where we felt lots of kids would be in contention and we're really pleased with what we saw," she said. "It's amazing to get 13 winners, but we had two more finish fourth and a couple more who won some matches in some really tough divisions." Winning so many medals would be a surprise to most and indeed Falkiner said she was surprised, but she had no doubt the kids would conduct

"It's great to see everything finally pay off. "

themselves accordingly. "We have a very dedicated bunch of kids who train with us and they're all working hard," she said. "They've put in lots of effort and it's great to see everything finally pay off. We had to build up the competition kids and they all began as five or six-year-olds. "We reached our critical mass this year and the results are starting to show." With so many medals won, that fear of peaking too quickly comes into play, but Falkiner said she's not worried about that. "We have a good bunch of kids here and we don't focus on winning," she said. "We want the kids to reach personal bests and if it helps them win a medal, great. "If not, then we hope the personal best helps them to fight a little longer in one of their matches." For Melanson, it was worth the wait as this was his first medal after five years of practising judo. He said it was a big relief

photo courtesy of Penny Dominix-Nadeau

Colin Pugh-Doucet of Iqaluit shows off the first competition gold medal he has earned, after winning at the Edmonton International Judo Championships on April 3. and he was also happy with how the rest of the team performed. "We did very good compared to other places," he said. With Edmonton now out of the way, the focus now turns to the Canadian Junior National Championships this coming May. Falkiner said Nutarariaq will definitely be on the team

JUDO MEDAL WINNERS IN EDMONTON Gold Louis Nutarariaq, Colin PughDoucet, Paul Baril, Warren Keim Silver Marie-Claude Grenier, Markus Weber

and while the final decision hasn't been made yet, there are some names which have been thrown around.

Bronze Bianca Weber, Sadie Pinksen, Dylan Nadeau, Shayne Melanson, Joseph Melanson, James Kilabuk, Jesse Ningiuk

"We're looking at Levi Enuaraq-Strauss, Pay Juralak and even Joseph (Melanson)," she said.

New jerseys for Gjoa Haven Old-timers, from page 27

of Yellowknife put the squad in the driver's seat. Even goaltender David Ningeongan got on the score sheet, managing to fire the puck 200 feet down the ice into an empty net after the Panters pulled their goaltender to try and get the tying marker. In the semifinal, Anderson said the Phonies came out hard and brought the game. "They had scored three quick ones in the first 10 minutes of the game," he said. "Once we settled down, I think we dominated the second period … but we just ran out of time." Gjoa Haven didn't win any games, but received some new jerseys from Ron's Auto of Yellowknife. The jerseys were the former uniforms of team Ledcor before they became Ron's Auto this season. Gjoa Haven's Willy Aglukkaq said it was a pleasant surprise to receive the jerseys.

"We all started off with our own jerseys and it looked really mixed up," he said. "Those guys noticed us and we got to wear those jerseys for our last game. We looked really sharp and we looked like a team." Aglukkaq said the plan is to use the jerseys for future tournaments and possibly in the oldtimers league in the community as well. "At least we have them to use for tournaments now," he said. "We had a lot of fun, a lot of laughs and we had a great time. We're fundraising to come back next year." Anderson said the Rankin Inlet squad also plans on coming back next year, but for Anderson, who was on the ice for his first Balsillie Cup, he was happy to get the chance to play. "It's just so well-organized and I've never played on an Olympic-sized ice surface before," he said. "This was a real chance to play with whistles and referees, line changes and it was just a lot of fun."


NUNAVUT NEWS/NORTH, Monday, April 18, 2011 29

kNKu W?9oxJ5, N[Z/su, wSD 18, 2011

sports & recreation

Ă&#x17D;ĂŠÂŻâ&#x2030;¤Ăş & Ă&#x201E;Ă&#x17D;Ă&#x2013;â&#x2C6;?Ă&#x2122;Ă&#x201E;Ă&#x2022;Ă?â&#x2030;¤Ă&#x2019;

Jacques Lemaire retires again â&#x20AC;&#x201C; for now Northern News Services r)FSFhTBSFBTPOUPXBUDIUIF Jacques Lemaire has called it Indianapolis 500: Team Hot Wheels, a career, again, following the New a new stunt driving team, is planJersey Devils' failure to reach the ning on breaking a world record for post-season. Not that he didn't try the longest distance jump in a fourbecause the Devils were on a roll, wheeled vehicle on May 29, which but just ran out of time. currently stands at 302 Of course, this isn't the feet. first time Lemaire almost The plan is to have rescued the Devils from a masked driver speed misery and it's only a down a 90-foot ramp, matter of time before he's built on a 10-story door called on again. and leap across the track's Bets on a January infield. This is disaster return next season, anywaiting to happen. one? r:PVLOFXJOUIFBHF r8BUDIJOHUIF.BTUFST of camera phones, fax golf tournament last machines and dial-up weekend, did anyone get modems, this was about the feeling Rory McIlto happen. roy's Sunday brain fart Trading card company with James McCarthy was a mirror image of Panini has come out with Greg Norman's epic 1996 the world's first video collapse? trading card and they will feature Boy, it was painful to watch, NBA players such as Blake Griffin, but he's only 21 and he'll get lots among others. Just like video killed of chances to make it right in the the radio star, video has just killed future. the trading card. Speaking of the Masters, was it r1SPGFTTJPOBMBUIMFUFTBSFOhUUIF only me or is it painful to hear the sharpest tools in the shed, as we commentators talk about the scenery all know, but you would think they more than the tournament itself? would at least get this right. Green Yes, the Augusta National course Bay Packers linebacker Clay Matis pretty, but I'm watching for golf, thews on his Twitter account on the not azaleas. final day of the Masters:

SPORTS Talk

"Tiger, the gold jacket's yoursâ&#x20AC;Ś McIlroy's gonna choke!!" Too much "Happy Gilmore" watching, I see. r%JEZPVSFBEBCPVUIPX.BSUZ Turco was betting some fan in Montreal last week? Yeah, the Chicago Blackhawks goaltender, who hasn't played in a game since February, decided to take on a fan who bet him five bucks the 'Hawks wouldn't score in the first period. He won, then went double or nothing on the next goal, won again. Triple or nothing? Winner again, but no luck in overtime as the odds went to 5 to 1 and he paid out the fan. Good, clean fun, I say. He ain't no Pete Rose, though. r)FSFhTTPNFUIJOH*QVMMFEPVU of my rear end: Just read about how the Dayton Dragons minor league baseball team is planning on breaking the American pro sports record for the most consecutive sellouts at 814 this season, even after losing 24 straight at home last season. Either they have the best fans in the world or Dayton really is a town with nothing else better to do. r4FQBSBUFEBUCJSUIHPMGFS"MWBSP Quiros and Borat. r"OEGJOBMMZ BOPUIFSJOTUBMMNFOUPG "Good Idea, Bad Idea".

Ă&#x2013;Ă&#x20AC;â&#x2C6;?Ă&#x161;â&#x2030;&#x2C6;Ă&#x2122;flßÎ

Ă&#x2021;ĂŻĂ&#x2021;Ă&#x2122;ĂŠâ&#x2C6;&#x2020;ÂŹĂź, 140 Ă&#x201E;Âżâ&#x2C6;?â&#x2030;¤Ă&#x2013;Ă&#x2019;ĂŠĂŽ 10-â&#x2030;¤ Ă&#x201E;¿Ýâ&#x2030;ĽĂŽĂŞĂŽ Ă&#x2013;Ă&#x2019;ΊĂ?â&#x2030;ĽĂŽ Ă&#x201E;Âżâ&#x2C6;?â&#x2030;¤Ă&#x2013;Ă?â&#x20AC;şÂąÂ´ ĂĄĂ&#x201D;Ă­Ă&#x2021;Ć&#x2019;Ă&#x2021;Ă&#x2019;âÎ Ă&#x201E;Âżâ&#x2C6;?â&#x2030;¤Ă&#x2013;Ă?â&#x20AC;şÂąÂ´Ă&#x2021;ÂĽĂŽ â&#x20AC;&#x161;¿üĂ&#x2019;ĂŞÂĽĂŽ. ĂŚĆ&#x2019;úΊĆ&#x2019;Ă&#x2021;Ă&#x2019;ĂŞĂŽ Ă­Ă&#x2DC;úóâ&#x2C6;?â&#x2030;¤ Ă&#x2013;Ă&#x2122;ĂŠâ&#x2030;¤ Ă&#x2013;ÂąĂ&#x2DC; Ă&#x2013;Ă?â&#x2C6;&#x201A;â&#x2030;¤ Ă&#x201E;â&#x2030;&#x2C6;úôË&#x2020;Ă&#x20AC;â&#x2030;¤. ΊĂ&#x2021;´Ă&#x2013;â&#x2030;¤ĂŽ Ă&#x2021;Ë&#x2020;â&#x2C6;&#x2020;ÂĄĂŽ Ă&#x2021;òĂ&#x2013;Ă&#x2122;flĂŽ Ď&#x20AC;è¡â&#x2C6;? Ă&#x201D;Ă&#x2DC;â&#x2030;¤Ă&#x2019;, òĂ&#x201E;â&#x2C6;?ĂŠâ&#x2C6;? ¡â&#x2030;&#x2C6;Ăş, ĂŞĂ&#x201A;Ί Ă&#x17D;Ă&#x2013;ĂŽÂŞĂş, Âżâ&#x2C6;?Ď&#x20AC; Ă&#x201E;Âż Ă&#x2013;ÂąĂ&#x2DC; Ă&#x2013;Ă&#x201E;ΊĂ&#x201E;Ă&#x2022; Ă&#x2013;íßÎĎ&#x20AC;Ă&#x2013;Ă&#x2019;. ´úĎ&#x20AC;Ă&#x2019;èÎ Ă&#x2021;òĂ&#x2013;Ă&#x2122;flĂŽ ĂŤĂĄ ĂĽâ&#x2C6;?Ď&#x20AC;, â&#x2030;¤Ă&#x2021;â&#x2C6;&#x2020; Âżâ&#x20AC;şÂŻĎ&#x20AC;Ă­â&#x2C6;? Ă&#x2013;ÂąĂ&#x2DC; Ă&#x2039;Ă&#x201E;Ă&#x2022;â&#x2C6;? Ă&#x2013;Ă?â&#x2C6;&#x201A;Ăśâ&#x2C6;&#x2020;Ć&#x2019;Ăş.

photo courtesy of Robin Strutz

WE ARE THE CHAMPIONS Over the winter, 140 students on 10 teams at Aqsarniit Middle School participated in intramural volleyball. There were winners in both the boys and girls division. From left in back row are Steven Qammaniq, Quinten Flack, Teresa Qiatsuk, Lyndsey Eelee and Isaiah Attagutsiak. In front row are Toby Barnes, Neil Livingstone and Ryan Arnakallak. Good idea: Manny Ramirez calling it a career in baseball. Bad idea: Manny Ramirez calling it a career in baseball. If ever there was one person who could command an audience for doing absolutely nothing, it was

Ramirez. Forget the Barry Bonds stuff. All Ramirez had to do was open his mouth and you were guaranteed entertainment. Oh well, see you, Manny. Just not in Cooperstown. Until next time, folksâ&#x20AC;Ś


30 NUNAVUT NEWS/NORTH, Monday, April 18, 2011

Business & Labour

kNKu W?9oxJ5, N[Z/su, wSD 18, 2011

%86,1(66+27/,1(Â&#x2021;*8<48(11(9,//( 3KRQH Â&#x2021;(PDLOEXVLQHVV#QQVOFRPÂ&#x2021;)D[ 

Course to help residents manage money De Beers' online program discusses budgeting, saving and debt management by Guy Quenneville Northern News Services

Whati/Lac La Martre

There's money in diamond mining; the challenge is making it last. That's the impetus behind a new online course on money management De Beers Canada launched in Whati last week. The interactive tool, called Your Money Matters, was developed by British Columbia-based Association of Service Providers for Employability and Career Training (ASPECT), a non-profit association of community-based trainers, and is licensed by De Beers, owner of the Snap Lake diamond mine, for use

in Whati, Gameti, Wekweeti, Behchoko, Ndilo, Dettah and Lutsel K'e. Made up of five modules, Your Money Matters takes users through the process of reading pay stubs, banking, managing debt, budgeting and saving â&#x20AC;&#x201C; crucial skills in a territory where underground miners living in remote communities can make as much as $100,000 a year but face steep living costs. "This is long in coming and we're kind of excited about it," said Alfonz Nitsiza, chief of Whati, a community of about 500 people where more than

tkÂ&#x153;  Â&#x2014;ÂĄ yÂ&#x17E;Â&#x153; Ă&#x201E;kuÂ&#x2018;hxĂ&#x2013; fĂ&#x2013;Â&#x20AC;Â&#x153;f²Ă&#x2013;vĂ&#x2013; )/7 mÂŚxÂ&#x201A;~z f t xfÂ&#x2022;Â&#x17E;Â&#x2DC;Â&#x201A; h²Ă?Â&#x17E;Â&#x2DC;kĂ?Ă&#x201A;Ă&#x203A;Â&#x17E;Â&#x2DC; hĂ&#x201D;ÂŞhĂ&#x2013;oĂ&#x2013; kÂ&#x2018;ÂĄz Ă&#x201E;kuÂ&#x2018;hz }Â&#x153;h²f²htĂ&#x201D;Ă&#x201D;zxĂ?Â&#x2DC;Ă?Ă&#x2013;vÂ&#x192;z }Â&#x153;h²Ă&#x2013;yĂ&#x2030;Ă&#x2020;zxÂ&#x2018;Â&#x17E;Â&#x2DC;Â&#x201A; Â&#x161;Â&#x153;zÂ&#x;ks xfÂ&#x2022;Â&#x17E;Â&#x2DC;Â&#x201A; h²Ă?Â&#x17E;Â&#x2DC;kĂ?Ă&#x201A;Ă&#x2014;Â&#x17E;Â&#x2DC;z

Please see Earnings, page 32

BUSINESS Briefs with Kevin Allerston e-mail: business@nnsl.com

Discovery Air launches Discovery Air Innovations Somba K'e/Yellowknife Discovery Air is launching a new company to identify innovative business opportunities for the company and its subsidiaries. Discovery Air Innovations will seek out opportunities for Discovery Air's subsidiaries Air Tindi, Great Slave Helicopters and Discovery Mining Services to provide speciality aviation services such as military training, forest fire management, utility and charter services. "One thing Discovery Air is trying to do is expand the current services we are providing in the regions," said Sheila Venman, investor relations spokesperson for Discovery Air. "So if we identify something that we feel would fit for one of our companies, we would have them deliver it. If it doesn't fit with one of them, we will look at starting a company to provide it," said Venman.

Frobuild under new management team Iqaluit The Qikitaaluk Corporation and Nunasi Corporation announced Tuesday that they have hired Northern Industrial Sales (NIS) to manage Iqaluit-based Frobuild Construction. "We had a couple of rough years trying to rebuild our company, so we decided to bring in NIS as a new management team because they have a lot of experience operating in the North and have a good history," said Chris West, president of Frobuild Construction. "I am excited about this opportunity. Having them on board will freshen up business and they have the experience to help rebuild confidence from our consumers," said West. Frobuild is a lumber and hardware-retail outlet jointly owned by Nunasi and the Qikitaaluk Corporation since 2006.

Shear to visit Cambridge Bay Ikaluktutiak/Cambridge Bay Representatives from Shear Minerals, who recently purchased the Jericho Diamond Mine, will be visiting Cambridge Bay tomorrow to consult with members of the community about the project. "This is part of our ongoing presence in the community. It gives us a chance to meet with the people, update them on the project and hear their ideas and concerns," said Pamela Strand, president of Shear Minerals, who will be among the representatives visiting the community. Shear Minerals purchased the mine in July 2010 after the previous owners Tahera Diamonds ran into financial and operating problems.

Guy Quenneville/NNSL photo

Dennis Camsell, a Whati resident who works at BHP Billiton's Ekati Diamond Mine, said many residents of Whati gamble away the money they make at the territory's diamond mines.


NUNAVUT NEWS/NORTH, Monday, April 18, 2011 31

kNKu W?9oxJ5, N[Z/su, wSD 18, 2011

business & labour

Έfiî & ΈÀî

New centre to help new entrepreneurs Multipurpose building will include business incubator, tourism training centre by Kevin Allerston Northern News Services

Iqaluit

Carrefour Nunavut is in the final planning stages for a facility it hopes will help new entrepreneurs and people wanting to enter the territory's tourism sector. In January, Carrefour Nunavut announced it received $140,000 in funding from the Canadian Northern Economic Development Agency (CanNor) to support the planning and design of a new multiservice centre slated to be built in Iqaluit. The 40,000-square-foot facility would be spread over four floors and would include a conference centre, a training centre and what they are calling a business incubator. "One thing we felt we needed is a space where new businesses can get started and get a foot in the door," said Daniel Cuerrier, director general of Carrefour Nunavut. "It doesn't matter if they are francophone or not, we want to help support all entrepreneurs." He said the business incubator will be a place where new businesses can access basic services like legal, reception and accounting services while paying a low

rent for office space. "You know, office space is outrageously expensive in Iqaluit, and we know how frustrating it can be for entrepreneurs operating from a home office. So we wanted to do this to give businesses a chance to get started," said Cuerrier. Tourism training The multipurpose centre will also include a tourism training centre to help people in the region learn the basics of the tourism services industry. "We previously had been inviting tourists to stay in local Inuit homes so that they can get the full experience of our cultural events. From there, we decided we wanted to improve on the training side of things which is where we got the idea for this training centre," said Cuerrier. "We will start them off with the basics of the tourism sector and from there they can decide if they would like to study it further at the college." Cuerrier said the next step is to find a company who can handle the construction and design for the facility, which he estimates will cost from $18 million to $20 million to construct. "The next step is to partner with a construction company

that will set it up," said Cuerrier. "In the North things can take time, but hopefully we will have it built in the next two years." Cuerrier said Carrefour Nunavut had three design plans for the facility, but they didn't match their vision and were scrapped. "We want it to be a landmark in the community and draw attention. We are also wanting it to be carbon neutral," said Cuerrier. Hal Timar, executive director of the Baffin Regional Chamber of Commerce, said he supports the idea of a tourism training centre. "Tourism is an important pillar of our economy and it's an area with tremendous potential, so anything more that can be done to support the industry is great," said Timar. However, he said the facility should be a part of a larger strategy. "With the business incubator, I hope it is a part of a larger strategy. The danger is that if they get used to working in a situation with lower overhead costs that that is the only way they are viable. So it is important that they evaluate the business and its prospect for growth," said Timar."

ì≤Ç ô‰Ç ì∏∂ õ‰flÖ ¥∂flúò∏≤´ÇíÒ ãÍ∂ÇéÔÒâÒ íØÇÀ≤ú Έ›úΩÒí¿±´ú ÄÔ¬∏¥î. ì∏∂ áíÔËÕÒêÒ Øò≤ˆ öéØ›ú, âƒËî꿉≤Í´ú áùÇÒΩÍ›ú Ö±Ø á¿‰›∏≤ú á·∆¿Öéîé›ú, ìúªØ≤ ¥ìî Έ›¿Ç˪ÖÒêî á‚∆¿Ê∏∂ËÕͬéú Öçãπîê≤î Öǃ≤Í≠î Öï≤î Έ›Úî á·∆¿ÖùÖ¿Òé∆¬ùî.

photo courtesy of Carrefour Nunavut

Daniel Cuerrier from Carrefour Nunavut is planning a multipurpose centre for Iqaluit. It would include a conference centre, tourism training centre and a business incubator, where new entrepreneurs can benefit from low overhead costs as the business develops.


32 NUNAVUT NEWS/NORTH, Monday, April 18, 2011

kNKu W?9oxJ5, N[Z/su, wSD 18, 2011

business & labour

Έfiî & ΈÀî

Tax filing deadline Northern News Services

Apparently, we can move awfully fast if we want to. I once heard of a gentleman who moves faster than time itself! His son, who hangs around with my son, bragged his dad can do just that. This is how he explained it: "My Dad can move super fast. He goes to work every day and when he leaves his office at five, he gets home at 4:30!" And then there are those of you who move like molasses when it comes to filing your personal tax return. So please note this: Monday, May 2 is your tax filing deadline if you have not filed your 2010 tax return. The normal deadline is April 30 and since that day falls on the weekend, the deadline is extended to the next working day – Monday, May 2. You may be living precariously if you have not filed your 2010 tax return or plan to miss the deadline. You will be charged late-filing penalties if you owe taxes and you file late. I don't mean to scare you so here is the good news first. There are no late-filing penalties if you don't owe taxes because these pen-

TRENDS AT A GLANCE – past 13 weeks 1.10

Bank rate 3.25

1.05 3.00

alties only apply to taxes owing. filing penalty is $150 ($3,000 x five Therefore, there are no late-filing per cent). A five per cent penalty penalties if you expect a refund or is cheap but that's just the warm have no taxes owing by the deadup. The penalty grows by one per line. cent for each additional Nonetheless, even month you are late. The if you expect a refund, penalty is six per cent if you should file on you file in June and 12 time to avoid other per cent by December. It potential tax traps. tops out at 17 per cent – Here's an example. thankfully – even if you Do you own foreign late-file beyond the 12 property with a cost months period. greater than $100,000 And it gets worse. (Google 'T1135' or read The penalty more TaxBreak, April 11, than doubles if you Andy Wong, CGA, CFP is a 2010)? If you do, you are a repeat late-filer, tax consultant at MacKay must file an additional LLP, Chartered Accountants, which simply means you LQ<HOORZNQLIH+HFDQEH Form T1135 or face a have paid a late-filing reached at andywong@yel. costly late-filing penpenalty in any of the mackay.ca. alty of $25/day. For previous three tax years example, if you late-file (2007-2009). This super your tax return (that has a refund) late-penalty is an automatic 10 per along with the Form T1135 (if it cent plus two per cent per month is required) on, say, June 30, your of taxes owing, to a maximum of Form T1135 late-filing penalty will 20 months or 50 per cent of taxes be $1,525 ($25 x 61 days)! owing. Paying a late-filing penalty Need more convincing to file is not the only hit to your pocket your tax return on time? There is book. You will also be charged an automatic five per cent penalty interest on both the taxes owing on the taxes owing if you are late. and the penalties, and it may well For example, if you file your return be the largest of the three amounts. on May 3 and owe $3,000; the lateWhat if you know you owe

TAX Break

ΩÇ´Ö≤î, âÁπ πáÖ∏ª, ì∏∂ áùÇÒΩœÀé≤ú ÜÒïúªÄ« é áÇøî ö∂íúò∏¥î, «± πíÇfl, ÖÊÖË πƒîêΩÍ›±≠î ¥∂¿±´ Ä∏∂Í≤ú Ä¿∏≤ÖÒéîé« flÖè´, Ö±Ø õé ä∆πìî, êï≠Öîéîé« πƒì≤ Ö±Ø òÖâÂΩúò∏¥î Ä¿ˆÀ¥î é áÇøò∏¥î, ÉîêÒâú ¥ì´ú Ä∏ê≤Öîòî Ä¿∏≤ÖÊé´ú áœÀéÔÒê´ú ó∂ÇÕ≤ú Öǃîé≤Í´ú,.

1.00 2.75

0.95 0.90

5.7

BANK RATE 0.9979% Wk1 2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13

Mortgage - five-year closed

1.10 1.05

5.5

1.00

5.4

0.95

5.3

0.90

5.2 5.1

1500

Wk1 2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13

Gold - $US per ounce

Earnings wasted: chief 10 people work at the Snap Lake, Ekati and Diavik diamond mines. Tlicho chiefs have noted with concern the tendency among some workers across the region to let their substantial earnings go to waste in bingo halls and other gambling venues, said Nitsiza. "Particularly in Whati, we have a lot of people who work in the mine that have been working there for a long time, and they've done well," he said. "Some have a mortgage now in the community and some moved to Yellowknife and bought their own homes and they have vehicles and their spouses work in some cases. Those are the ones that are successful, I may say. "But others, maybe half, have

worked about the same length of time but really have nothing to show for it … We figure (there's) millions spent in bingo in Yellowknife." Dennis Camsell, a Whati resident who has worked at BHP Billiton's Ekati diamond mine for 13 years, echoed Nitsiza's concerns about gambling and added the same temptations apply when residents travel outside the territory. Recalling a trip he recently took to Alberta with a close friend, Camsell said, "On a Saturday, they went to bingo – twice in one day." The importance of saving money takes on added urgency when considering the limited operating lives of mines, said Cathie Bolstad, director of external and corporate affairs for De Beers Canada. Snap Lake, for instance, opened

in 2008 with an expected mine life of about 20 years. "People really have to stretch those paycheques," said Bolstad. Educational tools like Your Money Matters – as well as a program being considered by the Tlicho Government, in which high school graduates travel door-to-door in communities to talk to householders about the importance of saving – are effective ways of deterring people from needless spending, but they'll take time to register, said Nitsiza. "Education is the way to get there. We'll get there, but it's slow-going," he said. A quarter of NWT mine workers do not have a high school diploma, according to a 2009 NWT Survey of Mining Employees conducted by the NWT Bureau of Statistics.

0.80

140

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13

Dollar - $CDN vs $US

DOLLAR US$1.0389 Wk1 2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13

Oil - $US per barrel

130

1400

120

1300

110 1200 1100 1000

100

GOLD (LONDON) $1476.75 Wk1 2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13

taxes but cannot file on time? Pay your estimated taxes by the May 2 deadline. Penalties won't apply even if you file late if you owe nothing by the filing due date. If you think you owe $5,000, pay it by May 2. When you do file later on and your actual taxes owing are only $4,000, the overpayment of $1,000 will be refunded. If you miscalculated and

90 80

BRENT CRUDE OIL US$123.79 Wk1 2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13

owe $5,500, the late-filing penalties only apply to the balance owing of $500. The May 2 personal tax deadline does not apply to everyone. If you or your spouse report selfemployment income from a partnership or proprietorship, the filing deadline is extended to June 15 for both of you.

Visitors' Centre for Gjoa Haven Uqsuqtuuq/Gjoa Haven

Guy Quenneville/NNSL photo

Wk1 2

0.85

MORTGAGE 5.69%

by Kevin Allerston

From left, Bruce Spencer, a training co-ordinator with De Beers Canada, Jim Stauffer, an Aurora College community adult educator in Whati, and Cathie Bolstad, director of external and corporate affairs for De Beers, try out a new online course centred on money management.

PRIME RATE 3.00% 2.50

5.6

Northern News Services

Course, from page 30

Prime rate

The Hamlet of Gjoa Haven and the Kitikmeot Inuit Association are announcing that they have awarded Arctic Canada Construction Ltd. to design and build a visitors' centre for the community. The goal of the centre will be to highlight the arts, crafts and culture of the region and promote tourism in the area. "The community is excited. This is something they've wanted for a long time and are looking forward to the benefits it will bring," said Ed Stewart,

economic development officer for the hamlet of Gjoa Haven. "The centre will be 1,500 square-feet of worldclass arts and crafts and examples of our culture." The project is supported through funds provided by the Kitikmeot Inuit Association and Nunavut Tunngavik Inc., Conservation Area Inuit Impact and Benefit Agreements, and long term management funding through the Government of Nunavut's Community Economic Development fund, program through the Department of Economic Development and Transportation. The centre is expected to be completed by the summer of 2012.

Growing the Inuvik chamber by Guy Quenneville

Northern News Services

¡ π∞∆flî

Inuvik

The president of the Inuvik Chamber of Commerce has expansion in mind. Lee Smallwood, who took over as president last year from Larry Peckford, said that in addition to ensuring the chamber retains a stable supply of directors, he wants to grow the membership of the chamber, which currently stands at about 45. "We want to increase our members by about 40 per cent over the next year," said Smallwood. The chamber's first annual general meeting is scheduled to take place May 5.

Lee Smallwood


kNKu W?9oxJ5, N[Z/su,

NUNAVUT NEWS/NORTH, Monday, April 18, 2011 33

wSD 18, 2011

NUNAVUT TRADING POST

Check out the NNSL

â&#x20AC;&#x153;Job Bankâ&#x20AC;?

FREE BUY & SELL ADS

online at www.nnsl.com!

/6/"765"%7&35*4*/()05-*/&t&mail: classifieds@nnsl.com IQALUIT: Fax: 867-979-6010 or Email: editor@nunavutnews.comt3"/,*/Fax: 867-645-3225 or Email: editor@arctic.ca JOIN US for our Easter Services. Holy Thursday-7 p.m. Good Friday-3 p.m. Holy Saturday-10 p.m. Easter Sunday-10 a.m. Our Lady of the Assumption Roman Catholic Church. Building 911 (across from the Royal Bank Building) (867) 979-5805

HOUSE FOR sale at 3140 Iqaluit (Apex). Land lease $1.00/year. 1 bedroom at 14â&#x20AC;&#x2122;x12â&#x20AC;&#x2122; and 2nd room by 14â&#x20AC;&#x2122;x10â&#x20AC;&#x2122;. Living room 25â&#x20AC;&#x2122;x14â&#x20AC;&#x2122;. Kitchen 18â&#x20AC;&#x2122;x21â&#x20AC;&#x2122;. Walk in 14â&#x20AC;&#x2122;x4â&#x20AC;&#x2122;. Mechanical room 10â&#x20AC;&#x2122;x7â&#x20AC;&#x2122;. Bathroom 10â&#x20AC;&#x2122;x7â&#x20AC;&#x2122;. Col. porch 7â&#x20AC;&#x2122;x6â&#x20AC;&#x2122;x11â&#x20AC;&#x2122;. Landing 32â&#x20AC;&#x2122;x8â&#x20AC;&#x2122; with guard rail. Asking $330,000. For more information please call (867) 979-5545 or (867) 222-2154.

ROMAN CATHOLIC Church, Iqaluit, Sunday mass at 10:00 am. Tuesdays and Thursdays at 7 am. Wednesday, Fridays and Saturdays at 5:30pm. CRIMINAL RECORD? Seal it with a pardon! Need to enter the U.S.? Get a 5 year waiver! Call for a free brochure. Toll-free 1-888-9-PARDON or 905-4599669. ARE ALL your friends married or with someone? We can help you ďŹ nd your life partner. Misty River Introductions is Ontarioâ&#x20AC;&#x2122;s traditional matchmaker. Call (705) 734-1292, www.mistyriver intros.com. DATING SERVICE. Long-term/ short-term relationships, call now. 1-877-297-9883. Exchange voice messages, voice mailboxes. 1-888-534-6984. Live adult casual conversations -1on1, 1-866-311-9640, meet on chat-lines. Local single ladies. 1-877-804-5381. (18+) ATTENTION RESIDENTIAL school survivors! If you recei ved the CEP (Common Experience Payment), you may be eligible for further cash compensation. To see if you qualify, phone toll free 1-877-988-1145 now. Free service!

AS SEEN on TV - 1st, 2nd, home equity loans, bad credit, self-employed, bankrupt, foreclosure, power of sale and need to re-ďŹ nance?? Let us ďŹ ght for you because we understand Life Happens!! Call toll-free 1-877-733-4424 or www.call mortgagebrokers.com. The Refinancing Specialists (Mort gageBrokers.com LIC#10408). $$$ 1ST, 2nd, 3rd mortgages tax arrears, renovations, debt consolidation, no CMHC fees. $50K you pay $208.33/month (OAC). No income, bad credit, power of sale stopped!! Better Option Mortgages, call 1-800282-1169, www.mortgageon tario.com (LIC# 10969). CRIMINAL RECORD? Guaranteed record removal. 100% free information booklet. 1-8-NOWPARDON (1-866-972-7366). Speak with a specialist - no obligation. www.Pardon ServicesCanada.com. A+BBB rating. 20+ yrs experience. ConďŹ dential. Fast. Affordable. GUARANTEED APPROVAL Drive away today! We lend money to everyone. Fast approvals, best interest rates. Over 500 vehicles sale priced for immediate delivery OAC. 1-877-796-0514. www.yourapprovedonline.com. BUILDING SALE... Canadian Manufacturer Direct. 25x40 $6320. 30x40 $7370. 35x50 $9980. 40x80 $18,900. 47x100 $31,600. Ends optional. Many others. Pioneer steel manufacturers since 1980, 1-800-6685422. FAST RELIEF the ďŹ rst night!! Restless leg syndrome and leg cramps gone. Sleep soundly, safe with medication, proven results. www.allcalm.com. 1-800-765-8660. $$$ MAKE fast cash - start your own business - driveway sealing systems, possible payback in 2 weeks. Part-time, fulltime. Call today toll-free 1-800465-0024. Visit: www.protect asphalt.com. WANTED FOR sale or option mining claims, land and land with mineral rights, former operating mines, gravel pits. Exposure to our wide client base. www.geostakex.com 1-888-259-1121.

Wh a t s i t ? no winner

There was for the March 28th whatsit. It was a buffalo.

TUNDRA COMICS

CANâ&#x20AC;&#x2122;T GET up your stairs? Acorn Stairlifts can help. Call Acorn Stairlifts now! Mention this ad and get 10% off your new Stairlift. Call 1-866-9816590. DO-IT-YOURSELF STEEL buildings priced for spring clearance - ask about free delivery to most areas! Call for quick quote and free brochure 1-800-668-5111 ext. 170. LEARN SMALL engine repair. Hands-on training on ATVâ&#x20AC;&#x2122;s, snowmobiles, personal watercraft. Excellent instructors and shop equipment. On-campus residences. Write apprenticeship exams. GPRC Fairview Campus. 1-888-999-7882; gprc. ab.ca/fairview. TAKE CONTROL of your future. Invest 10 hrs/wk and build a serious business. You guide and train - no sales, no inventory, no risk. Great income! www.fromgreen2green.com. WWW.PREMIERSOLARINC. COM â&#x20AC;&#x153;YOUR long term solar partnersâ&#x20AC;? - system sales/installations/financing/dealership. Start making money with the â&#x20AC;&#x2DC;MicroFIT Programâ&#x20AC;&#x2122; today! Call now! Toll-free 1-877-255-9580. READY TO change your life? Reach your goals, live your dreams. Work from home online. Real training and Support. Evaluate our system. www.eco soul.ca. BE YOUR own boss with Great Canadian Dollar Store. New franchise opportunities in your area. Call 1-877-388-0123 ext. 229 or visit our website: www. dollarstores.com today.

H O M E BAS E D business. Established franchise network, serving the legal profession, seeks self-motivated individuals. No up-front fees. Exclusive territory. Complete training. Continuous Operational Advertising Support; www. lormit.com.

D E B T CO N S O L I DAT I O N Program. Helping Canadians repay debts, reduce/eliminate interest, regardless of your credit. Steady income? You may qualify for instant help. Considering bankruptcy? Call: 1-877-220-3328 Free consultation government approved, BBB Member.

80% COMMISSION Travel only has 500 agents across Canada. Business opportunities with low investment, unlimited income potential, generous tax/ travel beneďŹ ts. Run your travel company, full-time, part-time from home. Register for free seminar, www.travelonly.ca, 1-800-608-1117, Ext. 2020.

$500$ LOAN, no credit refused. Fast, easy and secure. 1-877-776-1660. www.money provider.com.

EMPLOYMENT

STAY HOME and build a career! Build a business working from home in your spare time. Free training, great retirement income. www.wecare4wellness.com. TWO WHEELINâ&#x20AC;&#x2122; excitement Learn to repair street, off-road and dual sport bikes. Hands-on training. On-campus residences. Great instructors. Challenge 1st year apprenticeship exam. 1-888-999-7882; www.gprc.ab.ca/fairview. MATCO TOOLS is looking for franchisees in your area - professional products with a complete business system available to support you in becoming your own boss. Home-based business; Training & Support Programs. Call toll-free 1-888696-2826, www.gomatco.com. H AV E L O C K C O U N T R Y Jamboree, Canadaâ&#x20AC;&#x2122;s largest live country music & camping festival Aug. 18-21/11. Announcing Martina McBride, Billy Currington, Joe Nichols and more, over 25 entertainers... tickets 1-800539-3353 www.havelockjamboree.com.

Guess Whatsit this week and you could win a Nunavut news/north toque! Entries must be received within 10 days of this publication date.

Send your answers to NNSL by: E-mail: editor@nunavutnews.com Fax: (867) 979-6010 Or mail to: WHATSIT, C/0 Nunavut News/North, Box 28, Iqaluit, NU X0A 0H0 (please - no phone calls)

The following information is required: My Guess is ____________________________________ Name: _________________________________________ Daytime Phone No. _______________________________ Mailing Address __________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ 04/18/11

WoEx4n6ys6W5V www.nnsl.com


34 NUNAVUT NEWS/NORTH, Monday, April 18, 2011

kNKu W?9oxJ5, N[Z/su, wSD 18, 2011

EMPLOYMENT

ᓵᓚᒃᓴᐅᑎᖃᓚᐅᖅᐱᑦ?

ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᒋᑦ ᑭᒃᑯᑦ ᑳᓐᑐᕌᒃᑖᖅᑎᑕᐅᓚᐅᕐᒪᖔᑕ ᐅᕙᓂ http://www.nnsl.com/business/ contracts.html ᑕᑯᒃᓴᕈᖅᑎᑕᐅᖃᑦᑕᖅᐳᑦ ᓇᒡᒐᔭᐅᑕᒫᑦ

Did you have the winning bid? Check out all awarded contracts on http://www.nnsl.com/business/contracts.html Updated every Monday

Tenders on the web All tenders advertised in the current editions of Deh Cho Drum - Inuvik Drum NWT News North - Nunavut News North Kivalliq News - Yellowknifer

are also available on the nnsl web site. For more information on how to access them, contact circulation@nnsl.com

www.nnsl.com


kNKu W?9oxJ5, N[Z/su,

NUNAVUT NEWS/NORTH, Monday, April 18, 2011 35

wSD 18, 2011

EMPLOYMENT

HOW TO CONTACT US... You can get in touch by any of the following methods:

By Phone:

(867) 873-4031 By Mail: Northern News Services Ltd. Box 2820 Yellowknife, NT X1A 1R2

By FAX:

(867) 873-8507 cancer can be beaten

www.nnsl.com

By Computer: Email: classifieds@nnsl.com advertising@nnsl.com Website: www.nnsl.com


36 NUNAVUT NEWS/NORTH, Monday, April 18, 2011

EMPLOYMENT

Job Hunting? www.nnsl.com

kNKu W?9oxJ5, N[Z/su, wSD 18, 2011

TENDERS/NOTICES


kNKu W?9oxJ5, N[Z/su,

NUNAVUT NEWS/NORTH, Monday, April 18, 2011 37

wSD 18, 2011

TENDERS/NOTICES

QUICK REFERENCE 206- Trout Lake

589- Deline

766- Yellowknife

953- Tsiigehtchic

473- Pangnirtung

925- Coral Harbour

370- Lutselkâ&#x20AC;&#x2122;e

598- Fort Good Hope

770- Fort Liard

977- Tuktoyaktuk

561- Taloyoak

927- Qikiqtarjuaq

371- Behchoko

602- Nahanni Butte

777- Inuvik

978- Aklavik

645- Rankin Inlet

928- Hall Beach

392- Behchoko

669- Yellowknife

809- Jean Marie River

984- Enterprise

769- Kugaaruk

934- Igloolik

394- Fort Resolution

678- Inuvik

825- Kakisa

793- Baker Lake

939- Kimmirut

396- Ulukhaktok

690- Sachs Harbour

872- Fort Smith

857- Arviat

975- Iqaluit

573- Whati

695- Fort Simpson

873- Yellowknife

997- Gameti Nunavut

Northwest Territories

to where the classified advertiser is located (by phone # prefix)

252- Resolute

896- Whale Cove

979- Iqaluit

266- Sanikiluaq

897- Cape Dorset

980- Grise Fiord

360- Gjoa Haven

898- Chesterfield Inlet

982- Kugluktuk 983- Cambridge Bay

580- Paulatuk

699- Fort Providence

874- Hay River

581- Wrigley

709- Colville Lake

875- Hay River

587- Norman Wells

713- Wekweeti

920- Yellowknife

439- Arctic Bay

899- Pond Inlet

588- Tulita

765- Yellowknife

952- Fort McPherson

462- Repulse Bay

924- Clyde River


38 NUNAVUT NEWS/NORTH, Monday, April 18, 2011

DON’T DRINK AND DRIVE

kNKu W?9oxJ5, N[Z/su, wSD 18, 2011


kNKu W?9oxJ5, N[Z/su,

wSD 18, 2011

Read with your child tonight

NUNAVUT NEWS/NORTH, Monday, April 18, 2011 39


40 NUNAVUT NEWS/NORTH, Monday, April 18, 2011

kNKu W?9oxJ5, N[Z/su, wSD 18, 2011

C A P I TA L

r&YFDVUJWF#VTJOFTT4VJUFT r&MFHBOU3PPNTXJUI7PJDFNBJM *OUFSOFU"DDFTT r3FOPXOFE-JDFOTFE%JOJOH r$POGFSFODF#BORVFU'BDJMJUJFT r$PNQMJNFOUBSZ"JSQPSU4IVUUMF

Ph: (867) 979-4433 Fax: (867) 979-6591

ATIILU

REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT Contact: John Matthews for houses to list, rent and sell in Iqaluit.

Tel: (867) 979-1343 Fax: (867) 979-6009 &NBJMBUJJMV!OPSUIXFTUFMOFU

Nunavut Refrigeration Inc Mario PĂŠriard,25 YEARS EXPERIENCE Specializing in commercial refrigeration, walk-in freezers, display coolers, ice machines. We also sell Commercial Freezers. P.O. Box 2187 Iqaluit, NU X0A 0H0 Call (867) 222-4090

Ă&#x201E;Ă&#x201D;ÂŹĂ&#x201E;ĂŽ Ă&#x201E;Ă&#x201D;ÂŹÂŻâ&#x2030;¤ ĂĄâ&#x2C6;&#x201A;ÂŞĂ&#x2013;Ă?â&#x20AC;şĂŽ IQALUIT ÜêĹ&#x201C;ÂŤĂ&#x201D;ĂŠĂťĂ&#x161;ĂŽ â&#x20AC;&#x2DC;Fishesâ&#x20AC;&#x2122; Ă&#x2021;Ć&#x2019;Ă&#x2021;ĂŽ: (867) 979-4095

O F

N U N A V U T

Ă&#x201D; Ă&#x2021; ÂŤ Ă&#x2DC; Ĺ&#x201C; Ă&#x20AC; ĂŠ ĂŽ G U I D E TO

ĂĄâ&#x2C6;&#x201A;ÂŞĂ&#x2013;Ă?â&#x20AC;şâ&#x2C6;?â&#x2030;¤Ăş Ă&#x201E;Ă&#x201D;ÂŹÂŻâ&#x2030;¤ BUSINESS IN IQALUIT

ªúÜĂ&#x20AC;Ă&#x2019;: (867) 979-4763

IQALUIT Chamber of Commerce Ph: (867) 979-4095 Fax: (867) 979-4763

Ă&#x201E;Ă&#x201D;ÂŹĂ&#x201E;ĂŽ IQALUIT â&#x20AC;&#x2DC;Fishesâ&#x20AC;&#x2122;

100 Seat Licenced Dining Room Northern Canadian Cuisine Cocktail Lounge Private Parties/ Banquet Facilities Ph: 867-979-2222 Fax: 867-979-0427

Ă&#x2013;ĂŠĂ&#x201D;Ć&#x2019;Ă&#x2021;Ă&#x2019;Ď&#x20AC;Ă&#x2DC;¹´Ă&#x20AC;Ă&#x2019; Ă&#x201D;â&#x2C6;&#x2020;ÂŹâ&#x2C6;&#x2018;ĂŠĂŞĂŽ âà åª ĂŁĂ&#x201E;´ú For a timeknown also as Frobisher Bay

NUNAVUT

7&)*$-&t3&/5"-4t4"-&4t-&"4*/(

63°b45â&#x20AC;&#x2122;Ă&#x2021;Ă&#x2013;â&#x2C6;?â&#x2C6;&#x201A;,, 68°31â&#x20AC;&#x2122;ĂĄË&#x2020;â&#x2C6;?â&#x2C6;&#x201A;Ă&#x2019;. 2,060 , ĂŻĆ&#x2019;¨íĂ&#x201E;ĂŽ Ă&#x201D;Ë&#x2020;íºúòÎ Ă&#x2021;Ă&#x2013;â&#x2C6;?â&#x2C6;&#x201A;Ë&#x2020;â&#x2030;¤ â&#x2C6;&#x17E;ĂŞÂżĂ&#x2013;ç. Ă&#x201E;â&#x2030;¤ÂżĂş Ă´Ĺ&#x201C;ÂŤĎ&#x20AC; ĂśĂ&#x161;Ă&#x2019;ê´ Ă&#x201D;â&#x2030;¤ĂšĂ&#x2022;Ë&#x2020;â&#x2030;¤ Ă&#x2021;Ă&#x2013;â&#x2C6;?â&#x2C6;&#x201A;´ â&#x2030;¤ĂšĂ&#x2019;ĂŁĎ&#x20AC;Ă&#x2013;â&#x2030;¤ Ă&#x201E;Ă&#x201D;ÂŹĂ&#x201E;ĂŽ ĂśĂ&#x161;Ă&#x2019;ĂŞË&#x2020;Ă­ ĂŻĂ&#x17D;Ă&#x2019;Ϗ¯´. 2006--´ Ă&#x201E;ÂĽĂ&#x161;ĂŽ 6,184 6,18 1844 ĂĄÂżâ&#x20AC;°Ă&#x2013;Ă&#x2122;°Ă&#x20AC;ºÎ: °¡Ă&#x2DC;úòÎ, ´ïÚĂ&#x2013;Ă?â&#x2030;¤Ă&#x2013;Ă?â&#x2030;¤Ă&#x2019;, â&#x2C6;&#x201A;ĂŽĂŠĂ&#x2039;ÂŞâ&#x2C6;?â&#x2030;¤Ă&#x2019;, Ă&#x2013;Ă&#x2122;â&#x2C6;&#x201A;ÂŞâ&#x2C6;?â&#x2030;¤Ă&#x2019;, Ă&#x201E;Ă&#x201D;°ªâ&#x2C6;?â&#x2030;¤Ă&#x2019;,, Ίâ&#x2C6;&#x201A;â&#x2C6;?Ă&#x2122;Ă&#x2013;Ă?â&#x2030;¤Ă&#x2019;,, ´Ă&#x2019;ª°¿Ă&#x2021;Ă?â&#x2030;¤Ă&#x2019;,, âĆ&#x2019;Ă&#x2039;ĂŽĂŞÂżâ&#x20AC;°â&#x2030;¤Ă&#x2019;,, Ă&#x201E;Ă&#x161;Ă?Ă&#x2039;Ĺ&#x201C;Ă&#x20AC;ĂŠÂżâ&#x20AC;°â&#x2030;¤Ă&#x2019;/ êΊĂ&#x2021;ĂŠÂżâ&#x20AC;°â&#x2030;¤Ă&#x2019;,, Ă&#x2013;â&#x20AC;şĂŽĂŞĂ&#x2019;Ď&#x20AC;Ă&#x2DC;â&#x2030;¤Ă?´ ÂŞâ&#x2C6;&#x201A;úòÏĂ&#x201D;Ă?â&#x20AC;şĂş ĂĄÂŤĂŽĂŠĂ&#x2039;Ă&#x2021;èâ&#x2C6;&#x2020;ÂŹ. Ă&#x201D;Ë&#x2020;íºúòÎ ĂŠĂŻĂ­Ă&#x2021;Ă&#x201D;ĂŽĂ­Ă?â&#x2030;¤Ë&#x2020;: Ă&#x153;Ă&#x2019;ïúíĂ&#x2021;Ď&#x20AC;Ă&#x2DC;Ă&#x20AC;ÊßÎ Ă&#x201D;Ë&#x2020;Ă­ÂşĂ&#x201D;ÂşĂ&#x2019; Ă&#x2021;Ă&#x2013;â&#x2C6;?â&#x2C6;&#x201A;´Î, ĂĄË&#x2020;â&#x2C6;?â&#x2C6;&#x201A;´Î Ă&#x2013;ÂąĂ&#x2DC; â&#x2030;¤ĂšĂ?´Î

63°45â&#x20AC;&#x2122;N, 68°31â&#x20AC;&#x2122;W. 2,060 air km north of Montreal. Located on Koojesse Inlet near the northeast head of Frobisher Bay on Baffin Island. 2006 Census 6,184 Major activities: Government, trapping, sealing, hunting, fishing, carving, handicrafts, tourism, transportation/ communications, regional supply and service. "JS4FSWJDFTScheduled flights north, west and south

South Sout So uth th Baffin Ba affin n Holdings Hol Ho old ldi din in ngs Ltd. Ltd td. d. / Wynberg Wyn Wy ynber erg rg Automotive Aut uto tom omoti tiv iive ve â&#x20AC;&#x2DC;Engine Eng Service you can rely onâ&#x20AC;&#x2122;

Plumbing / Heating / Ventilation / Refrigeration / Fire Extinguishers / Suppression Systems / Commercial Duct Cleaning

Vehicle Repairs & Towing Get your vehicle running at peak performance with a full service tune-up this spring!

Phone 979-6476 6

Phone 979-6472 Cell 222-1278

Plumbing & Heating Cell 222-21733

222-11655

Building 2023, West Forty

Fire Extinguishers 222-21222

NUNAVUT EASTERN ARCTIC SHIPPING INC David Ell Director of Marketing - Nunavut á&#x2018;&#x2022;á?&#x192;á&#x2022;&#x2022;á&#x2018;Ś á?&#x192;á?&#x2026;á&#x201C;Ş á&#x2018;?á&#x2018;­á&#x2019;§á?&#x160;á&#x2018;Śá&#x2018;&#x17D;á&#x2018;Śá&#x201C;Żá&#x201D;¨-á?&#x2026;á&#x201C;Żá&#x201D;­á&#x2019;&#x192;á&#x201C;´á&#x201C;&#x201A;á?&#x160;á&#x2013;&#x2026;á&#x2018;&#x17D; á&#x2018;?á&#x2018;­á&#x2019;§á?&#x160;á&#x2018;Śá&#x2018;&#x17D;á&#x2018;Śá&#x201C;Żá&#x201D;¨-á?&#x2026;á&#x201C;Żá&#x201D;­á&#x2019;&#x192;á&#x201C;´á&#x201C;&#x201A;á?&#x160;á&#x2013;&#x2026; á&#x201C;Żá&#x201D;¨-á?&#x2026;á&#x201C;Żá&#x201D;­á&#x2019;&#x192;á&#x201C;´á&#x201C;&#x201A;á?&#x160;á&#x2013;&#x2026;á&#x2018;&#x17D; á&#x2018;&#x17D; á&#x201C;&#x201E;á&#x201C;&#x2021;á&#x2022;&#x2014;á&#x2019;Ąá&#x2019;§á&#x2018;Ś á&#x201C;&#x201E;á&#x201C;&#x2021;á&#x2022;&#x2014;á&#x2019;Ąá&#x2019;§á&#x2018;Ś á&#x2019;§á&#x2018;Ś

www.neas.ca

Largest selection of Rental vehicles in Iqaluit

979-2088 Building 2018 - West 40 Iqaluit, NU X0A 0H0

BUILDING THE NORTH continuously since 1946

Construction â&#x20AC;˘ Residential â&#x20AC;˘ Commercial Airfield Construction â&#x20AC;˘ Operation â&#x20AC;˘ Water Sewer â&#x20AC;˘ Road Building â&#x20AC;˘ Excavation â&#x20AC;˘ Sand Crushed Aggregates â&#x20AC;˘ Equipment Rentals Repair Facilities â&#x20AC;˘ Sealift Cartage Welding Equipment IQALUIT, NU Tel: 979-6465 â&#x20AC;˘ Fax: 979-6591

â&#x20AC;˘Bachelor, 1, 2, 3 & 4 bdrm units â&#x20AC;˘Newly-renovated units available â&#x20AC;˘Centrally located; walking distance to downtown, NorthMart, Arctic Ventures, Storehouse Bar & Grill, movie Iqaluit Residentiall Rental Accommodatio ons theatre and swimming pool â&#x20AC;˘24/7 on-site security and Call: (867) 979-5558 8 maintenance teams Email:

Astro Hill Comple ex & Creekside Village

rentals@nunastar.com m

is3DtcChx3i6 Marketing gn6goEi6 Communications

tt6v4f=z P.O. Box 1360 wclw5, kNK5 Iqaluit, NU X0A 0H0 melanie@outcrop.com S (867) 979-2194 T (867) 979-2192

W?9oxJoEi6 Multimedia cCns/4f5 x9MZ3i5 vmp Graphic Design ckwl3isix6gk5 ~ xsM5tp Event Management fxSEn4f5 ~ wo8ix6t5tiq5 Corporate Training

www.outcrop.com

Sikitu Sales & Service Ltd. Building #1396, P.O. Box 310, Iqaluit, NU X0A 0H0 Ph: (867) 979-7454 or 7455, Fax: (867) 979-7456 sikitu@nunanet.com www.sikitusales.com

SIKITU SALES has purchased all inventory from R&B CLEANING SUPPLIES LTD.

For the ofďŹ cial start of winter, come in today and see the complete line of Arctic Cat Snowmobiles. Plus get all the Arcticwear and accessories you need to hit the trail.

We are now your Nunavut dealer for all Industrial Cleaning Supplies.

BafďŹ n Gas & Convenience

 P.O. Box 20 Iqaluit, Nunavut X0A 0H0 Ph: (867) 979-6603 Fax: (867) 979-6493 www.mackaylandau.ca

Authorized Dealer Parts and Service

RENTALS

â&#x20AC;&#x153;Get what you need just when you need it.â&#x20AC;?

QAIRRULIK OUTFITTING BLD 1102 NET TO INUKSUKGAIT CALL 979-6280

QAIRRULIK OUTFITTING Ltd ARCTIC CAT SALES 7AM TO 10PM 7 DAYS A WEEK

100% Inuit Owned and Operated by the Qikiqtaaluk Corporation

979-0636

P.O. Box 863, Iqaluit, Nunavut, X0A 0H0 Ph: 979-6280 Fax 979-1950 Email: qairrulik@northwestel.net Building 1102, Next to the Iqaluit Housing Authority

Nunavut News North  
Nunavut News North  

Newspaper for Nunavut, released every Monday. Contains stories in English and Inuktitut.

Advertisement