Page 1

White Ocean Strategy (Free Edition Digital Download)

8. ความไว้วางใจ บันไดสู่ ‘ธุรกิจสี ขาว’

ลองจินตนาการถึง บุคคลหรื อองค์ กรที่มีต้นทุนทางสังคมตํา่ หรื อเป็ นผู้ล้มละลายทางสังคม ว่าจะมีสภาพเช่นไร ในขณะ ที่รายล้อมไปด้วยทุกสิ่ งทุกอย่าง ทั้งตําแหน่งหน้าที่ อํานาจ ความมัง่ คัง่ ความรู้ความสามารถ เครื อข่ายที่มากล้น แต่ทุกอย่างที่มีพร้อมนั้นไม่สามารถนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ใดๆ ได้ หากเป็ นบุคคลผูล้ ม้ ละลายขาดสิ้ นความน่าเชื่อถือในสังคม ความสง่ างาม ความมีศักดิ์ศรี จะยังคงปรากฏอยู่ในบุคคลเช่ นนีห้ รือไม่ ? ความคิด คําพูด และการกระทําที่มาจากบุคคลผูล้ ม้ ละลา ยทางความน่าเชื่อถือ จะทําให้ สาธารณชน “เชื่อ” และเห็นพ้องตามมากน้อยเพียงใด คําตอบคือ น้อยมากจนแทบไม่มี! ความไว้ วางใจหมายถึง “ความเชื่ อมัน่ ” ซึ่ งตรงกันข้ ามกับ “ความระแวง” ในหนังสื อ “พลานุภาพแห่งความไว้วางใจ” ของ สตีเฟน เอ็ม. อาร์ . โควีย์ ซึ่งสื บทอดธุรกิจต่ อ จากผูพ้ อ่ “สตีเฟน อาร์ .โควีย”์ เจ้าของหนังสื อเบสต์เซลเลอร์ “7 อุปนิสัยสําหรับผูท้ รงประสิ ทธิพลยิง่ ” ให้นิยามว่า “ความวางใจ” หมายถึง ความเชื่อมัน่ ที่ตรงข้ามกับความวางใจคือ “ความระแวง” ความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจ ในยามที่เรา ไว้วางใจผูอ้ ื่น เรามีความเชื่อมัน่ ในตั วคนผูน้ ้ ั น เชื่อมัน่ ใน ความเป็ นเนื้อแท้ และ ฝี มือบุคคลผูน้ ้ นั เชื่อว่าทุกคนเคยมีประสบการณ์ระหว่าง “ความวางใจ ” และ “ความระแวง ” กันดีอยูแ่ ล้ว ผลลัพธ์ระหว่างความรู้สึกทั้งสองส่ งผลกระทบอย่างรุ นแรงต่อธุรกิจที่ทาํ อยู่ ไม่ต่างอะไรจาก “ขาว” กับ “ดํา”

www.dmgbooks.com/white

การสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นเป็ นสิ่ งสําคัญยิง่ ในการปูทางสู่ องค์กรธุรกิจสี ขาว ความไว้วางใจเป็ นตัวแปรสําคัญต่อทุกสิ่ งทุกอย่างที่เราทําอยู่ ทุกๆ การติดต่อสื่ อสาร การ ดําเนินธุรกิจ การค้าขาย การตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ รวมถึงผลลัพธ์จากการกระทํานั้นๆ คิดเหมือนผมหรื อเปล่าว่า “ความไว้วางใจ” คือ ต้ นทุนทางธุรกิจที่ จําเป็ นและสํ าคัญมากก ว่า ต้ นทุนทางด้ านการเงินด้ วยซํ้า เพราะต่ อให้มีเงินลงทุนมากมายมหาศาล หากไม่ได้รับความไว้วางใจ จากสังคม ธุรกิจของคุณย่อมอยูไ่ ด้ยาก หรื อแม้กระทัง่ ตัวคุณเองก็อยูไ่ ด้ลาํ บากทีเดียว!

White Ocean Society

1


อาจารย์ประเวศ วะสี ระบุวา่ การค้าขายควรมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า มีความหวังดีต่อลูกค้า เชื่อถือได้ ถ้าธุรกิจเชื่อถือได้ ก็จะลดต้นทุน ธุรกิจที่เชื่อถือไม่ได้ ต้นทุนจะสู งมาก ธุรกิจใดๆ ที่ขาด ความถูกต้องถือว่ายังเป็ นธุรกิจที่ไม่เจริ ญ จิม เบิร์ก อดีตประธานและซีอีโอ ของจอห์นสั น แอนด์ จอห์นสัน เป็ นอีกผูห้ นึ่งที่ กล่าวถึง ประเด็นนี้วา่ “คุณไม่อาจประสบความสําเร็ จได้ ถ้าไม่มี คาํ ว่า ‘ความไว้วางใจ’ แทรกอยูใ่ นทุกจุดที่คุณ ลงมือทํา เพื่อมุ่งไปหาความสําเร็ จ บอกมาเลยว่าความสัมพันธ์ของมนุษย์เรื่ องไหนที่จ ะราบรื่ นงดงาม โดยไม่มีความ ไว้วางใจ ไม่วา่ จ ะเป็ นชีวติ สมรส หรื อชีวติ ในสังคม ในระยะยาว จะเกิ ดผลเป็ นจริ ง เช่นกันในโลกธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสาธารณชน” ขณะที่ มาริลนี คาร์ สสั น เนลสั น ประธานและซีอีโอบริ ษทั คาร์ลสัน กล่าว ไว้ในหนังสื อเล่ม เดียวกันว่า ความไว้วางใจช่วยลดต้นทุนการติดต่ อซื้อขาย ลดความจําเป็ นในการนํากระบวนการทาง กฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง ความไว้วางใจเป็ นนํ้ามันในการหล่อลื่นองค์กรและสังคม เช่นเดียวกับที่ เราต้องยอมรับ ว่า สถานการณ์การเมืองไทยที่ร้อนระอุตลอด 2 ปี ที่ผา่ นมา เพราะคนไทยส่ วนหนึ่งขาดความเชื่อมัน่ ในอดีตผูน้ าํ พรรคการเมือง หนึ่ ง นํามาซึ่ง การขาดความ ไว้วางใจ พร้อมกับความรู้สึกหวาดระแวงต่อทุกการกระทํา ในหนังสื อ “พลานุภาพแห่งความไว้วางใจ ” โควียเ์ สนอสู ตรง่ายๆ ที่อธิบายถึง “ความ ไว้วางใจ” ไว้อย่างชัดเจน โควียบ์ อกว่า ความไว้วางใจจะ แปรผันโดยตรงกับ “ความเร็ ว ” และ “ต้นทุน” เมื่อใดก็ตามที่ ได้รับ ความวางใจตํา่ การกระทําต่ างๆ จะบังเกิดผลอย่ างเชื่ องช้ า ผลที่ตามมาคือ ต้ นทุนที่เพิ่มสูงขึน้ ในทางตรงกันข้ามเมื่อใดที่ได้รับ ความไว้วางใจสู ง ไม่วา่ จะทําอะไรก็รวดเร็ว ไปหมด ทําให้ ต้นทุนลด ตํ่า ในโลกธุรกิจ กรอบโครงสร้างขององค์กร จัดรู ปแบบให้ “ต้นทุนตํ่าสุ ด -กําไรสู งสุ ด ” เพื่อ ขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า ในเมื่อเพ่ง มองไปที่กาํ ไรสู งสุ ด นักธุรกิจชื่นชมคนหัวไว ฉลาดในการ มองหาช่องทาง มองหาช่องโหว่ทาํ กําไร ทําทุกวิถีทาง ไม่ได้ดว้ ยเล่ห์ก็เอาด้วยกล เพื่อผลกําไร คําถาม ถัดมา เราไว้ วางใจคนประเภทนีไ้ ด้ หรื อไม่ หลายคนอาจสงสัยว่าความไว้วางใจเป็ นแนวคิดเชิงศีลธรรมไม่ใช่หรื อ ไม่น่าเกี่ยวข้องกับการ ดําเนินธุรกิจเพื่อแสวงหาผลกําไร ถามซํ้าอีกครั้ง เราไว้ วางใจคนประเภทนีไ้ ด้ หรื อ

www.dmgbooks.com/white

White Ocean Strategy (Free Edition Digital Download)

White Ocean Society

2


White Ocean Strategy (Free Edition Digital Download)

ในยามที่เกิดข่าวฉาวโฉ่การฉ้อฉลในเอ นรอนหรื อเวิลด์คอม หรื อใกล้ตวั เข้ามาอีกหน่อยกับ กรณี ของบริ ษทั ยักษ์ใหญ่บางแห่งในประเทศไทย เสี ยงเรี ยกร้องเซ็งแซ่ ถามหาจริ ยธรรมในการดําเนิน ธุรกิจ สังคมส่ งเสี ยงถามว่า วางใจผูบ้ ริ หารและบริ ษทั ประเภทนี้ได้หรื อ ในเมื่อไม่ มีความไว้ วางใจ จะมีอะไรเกิดขึน้

ระลอกคลื่น แรก สร้ างความไว้ วางใจให้ เกิดขึน้ กับ ตัวคุณเอง ก่อนจะให้ผอู้ ื่นไว้วางใจ ในตัว คุณ ลําดับแรก ต้องสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้ นกับตัวเอง เสี ย ก่อน คุณต้องยึดมัน่ กับคํามัน่ สัญญา รักษาคําพูดที่เคยให้ไว้ รับปากไว้อย่างไรต้องทําให้ได้ กรณี น้ ีรวมไปถึงการเปิ ดใจกว้างไว้วางใจต่อ ผูอ้ ื่น การได้รับความไว้วางใจจะทําให้คุณก้าวไปสู่ เป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ดว้ ยความมัน่ ใจ สรุ ป ได้วา่ เราต้องมี คุณ ค่าพอต่อความ ไว้วางใจ ในตัวเอง และให้ ผอู้ ื่น ไว้ใจในตัวเรา ซึ่ง ท้ายที่สุดจะแปรกลับมาเป็ น “ความน่าเชื่อถือ” ระลอกคลื่นที่สอง ความไว้ วางใจในความสั มพันธ์ ทีม่ ีต่อผู้อนื่ เมื่อเรามีพฤติกรรมสร้างความ ไว้วางใจอย่างสมํ่าเสมอ คงเส้นคงวา จากนั้นจะมีผไู้ ว้วางใจในตัวเราขยายวงออกไปเรื่ อยๆ ผลลัพธ์ที่ตามมาจะเสริ มสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวเราและผูอ้ ื่นให้แกร่ งขึ้น สามารถ ร่ วมมือกันทํางานเพื่อก้าวสู่ เป้ าหมายที่สูงขึ้น ระลอกคลื่นที่ สาม ความไว้ วางใจในระดับ องค์ กร การสร้างความไว้วางใจจะไม่เกิดผลอะไร เลยหากคุณอยูใ่ นองค์กรที่ไม่ได้รับความ ไว้วางใจ ถึงแม้ตวั คุณ ทีมงานของคุณ หรื อฝ่ ายต่างๆ ใน องค์กรจะได้รับความไว้วางใจแล้วก็ตาม ระลอกคลื่น สี่ ความไว้ วางใจที่ตลาดมอบให้ “ชื่อเสี ยง” หรื อการยอมรับต่อแบรนด์ของคุณ สะท้อนถึงความไว้วางใจของลูกค้า นักลงทุน สื่ อมวลชน สาธารณชน ที่มีต่อตัวคุณ เป็ นที่ทราบกั นดี แล้วว่า พลังของแบรนด์ส่งผลกระทบโดยตรงต่อพฤติกรรมของลูกค้า เมื่อได้รับความไว้วางใจสู ง ลูกค้าซื้ อหาไปบริ โภคมากขึ้น

www.dmgbooks.com/white

หากคุณเป็ นผูบ้ ริ หารหรื อเจ้าขององค์กรลองตอบตัวเองก่อนว่า ทุกวันนี้คนภายในองค์กรของ คุณไว้วางใจตัวคุณ หรื อองค์กรของคุณมากน้อยแค่ไหน โควียบ์ อกไว้ดว้ ยว่า ความไว้วางใจที่นาํ ไปสู่ ความเชื่อมัน่ สามารถสร้างขึ้นได้ดว้ ยความวางใจ 5 ระลอก

White Ocean Society

3


White Ocean Strategy (Free Edition Digital Download)

ในทางกลับกัน หากคุ ณทําลายความไว้ วางใจที่ลูกค้ ามีต่อตัวคุณ อาจไม่ มีโอกาสแก้ ตัวได้ อีก เลย สุ ดท้าย ความไว้ วางใจทีไ่ ด้ รับจากสั งคม เมื่อเราทํา ประโยชน์เพื่อผูอ้ ื่น สิ่ งนี้จะช่วยขจัดความ ระแวงสงสัยในตัวคุณ ช่วยจุดประกาย ช่วยสร้างค่านิยมให้ผอู้ ื่นเกิดทําประโยชน์เพื่อผูอ้ ื่นเช่นกัน

จึงเป็ นคําตอบว่า ทําไ มองค์กรต่างๆ จึง ควรให้ความสําคัญกับการทําซีเอสอาร์ (CSR : Corporate Social Responsibility) เพราะหากองค์กรของคุณไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งแต่ ผลประโยชน์ส่วนตน องค์กร จะไม่สามารถดํารงตนอยูใ่ นสังคมได้ เพราะขาดความไว้วางใจจาก สังคม ยิง่ กว่านั้นคือ ความไว้วางใจจากคนในองค์กร ที่ถือว่าเป็ นฟันเฟื องสําคัญที่นาํ พาองค์กรไปสู่ เป้ าหมายที่วางไว้ เพราะความสําเร็ จไม่ได้อยูท่ ี่การมีผบู้ ริ หารหรื อซีอีโอชั้นยอดเพียงอย่างเดียว ลองพิจารณาองค์กรที่ประสบความสําเร็ จในประเทศไทย อย่างเช่นเครื อปูนซิ เมนต์ไทย กว่า จะถึงวันที่ได้รับการยอ มรับและความไว้วางใจจากสังคม องค์กรต้องได้รับการยอมรับและความ ไว้วางใจจากคนในองค์กรก่อน ข้อสังเกตหนึ่ง ของการได้รับความไว้วางใจ จากสังคม และคนในองค์กร จะต้องมาจาก การ “คิด-เชื่อ-พูด-ทํา” ที่กลืนเป็ นเนื้อแท้เดียวกัน (Integrity) ไม่มีการเสแสร้งใดๆ ถ้าไม่มีความ เป็ นเนื้อแท้ สร้างแต่ภาพ ภายนอก ดีๆ ให้สังคมได้รับรู้ แต่ภายในองค์กรกลับ ล้มเหลว เหมือนที่ผา่ นมา เราได้เห็น หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมากมายทุ่มเทกับกิจกรรมเพื่อ สังคม (CSR) เพียงเพื่อให้เป็ นข่าวทางหน้าหนังสื อพิมพ์ แต่ลึกๆ แล้วกลับไม่มีความเป็ นเนื้อแท้แต่ อย่างใด ถ้าเป็ นเช่นนั้น คงไม่สัมฤทธิ์ ผลใดๆ เพราะ ทุกอย่างเริ่ มต้นจากความไว้วางใจของคนภายใน องค์กร หลอมรวมเป็ นวัฒนธรรมในการ “คิด-เชื่อ-พูด-ทํา” ไปในทิศทางเดียวกันอย่างหนักแน่น เป็ น เนื้อเดียวผสมกลมกลืน ขยายวงออกสู่ ภายนอก สร้างความสั่นสะเทือนให้ปรากฏในสังคม

www.dmgbooks.com/white

ความไว้วางใจทีไ่ ด้ รับจาก “สั งคม” ซึ่งเป็ นเป้าหมายของ “กลยุทธ์ น่านนํา้ สี ขาว ” เป็ นเกราะ แก้วทีส่ ํ าคัญยิง่

White Ocean Society

4


White Ocean Strategy (Free Edition Digital Download)

www.dmgbooks.com/white

ตรงนี้คือ พลังแท้จริงแห่ งความไว้วางใจที่เป็ นทั้ง นํา้ มันหล่อลืน่ ที่ช่วยอํานวยความสะดวกให้ การทํางานลื่นไหล บรรลุเป้ าหมายรวดเร็ ว เป็ นทั้ง กาววิเศษที่คอยสมานความแตกร้าว แตกต่างและ แตกแยกทางความคิดของสมาชิกในองค์กรและสังคม และเป็ นทั้ง เกราะแก้ว ที่ป้องกันภัยพิบตั ิอนั อาจ เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อในโลกที่แปรเปลี่ยนผันผวนทุกด้านเช่นในปัจจุบนั

White Ocean Society

5

WOS_008  

1 White Ocean Strategy (Free Edition Digital Download) 8. ความไว้ วางใจ บั นไดสู ่ ‘ธุ รกิ จสี ขาว’ White Ocean Society 2 White Ocean Strate...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you