Page 1

การวิเ คราะห์ง บการ เงิน โดย ดร. วรศัก ดิ์ ทุม มานนท์ สงวนลิขสิ ทธิ์ ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์


ผลตอบแทน (Return) และความ เสี่ย ง (Risk) ROE = กำา ไรสุท ธิ/ส่ว นของ เจ้า ของ = กำา ไรสุท ธิ * สิน ทรัพ ย์ รวม สิน ทรัพ ย์ร วม ส่ว นของ เจ้า ของ = EBIT * กำา ไรสุท ธิ * (1+D/E) สิน ทรัพ ย์ร วม EBIT สงวนลิขสิ ทธิ์ ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์


อัต ราผลตอบแทนต่อ สิน ทรัพ ย์ (ROA) EBIT หรือ EBITDA สิน ทรัพ ย์ร วม สินทรัพย์รวมควรรวมงานระหว่างการ ก่อสร้างหรือไม่ ? สินทรัพย์ภายใต้สญ ั ญาเช่าต้องนำามา รวมในการคำานวณหรือไม่ ? หากมีการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากการ ด้อยค่าของสินทรัพย์ควรต้องปรับยอด ROA

=

สงวนลิขสิ ทธิ์ ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์


การแตกอัต ราผลตอบแทนต่อ สิน ทรัพ ย์ (ROA) EBIT หรือ EBITDA สิน ทรัพ ย์ร วม = EBIT * ค่า ขาย ค่า ขาย สิน ทรัพ ย์ร วม = ROS * Asset Turnover ROA

=

สงวนลิขสิ ทธิ์ ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์


อัต ราผลตอบแทนต่อ ค่า ขาย (ROS) ROS

=

EBIT หรือ EBITDA ค่า ขาย

----> Common-sized P/L โดยแปลง

รายการทุกรายการที่รวมอยู่ในการ คำานวณ EBIT ให้เป็นร้อยละของยอด ขาย สงวนลิขสิ ทธิ์ ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์


อัต ราผลตอบแทนต่อ ค่า ขาย (ROS) 2543

2544

2545

ค่าขาย 100% 100% 100% รายได้อื่น 2% 3% 6% ต้นทุนขาย 40% 41% 38% ค่าใช้จ่ายในการขาย สงวนลิขสิ ทธิ์ ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์ และบริหาร 38% 35%


อัต ราผลตอบแทนต่อ ค่า ขาย (ROS) EBIT ควรรวมดอกเบีย ้ รับ/เงินปันผล รับ/One time gain or loss หรือไม่ ? เมื่อไรควรจะใช้ EBIT เมื่อไรควรใช้ EBITDA ? EBIT กับ Operating Income คือตัวเดียวกัน หรือไม่ ? สงวนลิขสิ ทธิ์ ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์


การแตกอัต ราส่ว น Asset Turnover ค่า ขาย สิน ทรัพ ย์ร วม ค่าขาย/สินค้าคงเหลือ = Inventory Turnover ค่าขาย/ลูกหนี้การค้า = Accounts Receivable Turnover ค่าขาย/สินทรัพย์ถาวร = Fixed Asset Turnover Asset Turnover =

สงวนลิขสิ ทธิ์ ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์


อัต ราการหมุน เวีย นของสิน ค้า คงคลัง (Inventory Turnover) Inventory (Finished Goods) Turnover = ค่า ขาย/สิน ค้า คงเหลือ (สม เหตุผ ลหรือ ไม่?) = ต้น ทุน ขาย/สิน ค้า คงเหลือ (ดี กว่า ไหม ?) สินค้าคงเหลือควรใช้ยอดก่อนหรือหลัง หักค่าเผื่อสินค้าเสือ ่ มสภาพหรือล้าสมัย สงวนลิขสิ ทธิ์ ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์


อัต ราการหมุน เวีย นของสิน ค้า คงคลัง (Inventory Turnover) แต่ถ้าเป็นธุรกิจผลิตควรวิเคราะห์เจาะ ลึกถึง Raw Material Turnover และ Work in Process Turnover หรือไม่ ? Raw Material Turnover = ต้น ทุน วัต ถุด ิบ ใช้ไ ป/วัต ถุด บ ิ คง เหลือ Work in Process Turnover = ต้น ทุน สิน ค้า ที่ผ ลิต เสร็จ /งาน สงวนลิขสิ ทธิ์ ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์


อัต ราการหมุน เวีย นของลูก หนี้ก ารค้า (Accounts Receivable Turnover)

Accounts Receivable Turnover = ค่าขาย/ลูกหนี้การค้า ค่าขายควรใช้ยอดขายเชื่อหรือขายรวม ? ลูกหนี้การค้าควรใช้ยอดก่อนหรือหักค่า เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ? สงวนลิขสิ ทธิ์ ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์


อัต ราการหมุน เวีย นของ สิน ทรัพ ย์ถ าวร (Fixed Asset Turnover)

Fixed Asset Turnover = ค่า ขาย/สิน ทรัพ ย์ถ าวร ต้องวิเคราะห์อัตราส่วนนี้เสมอไปหรือไม่ ? สินทรัพย์ถาวรควรรวมถึงสินทรัพย์ไม่มี ตัวตน เช่น สิทธิการเช่า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือไม่? หากมีการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากการ สงวนลิขสิ ทธิ์ ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์


ความเสี่ย ง (Risk) ความเสี่ย งต่อ การขาดสภาพคล่อ ง (Liquidity Risk)

ความเสี่ย งต่อ การไม่ส ามารถชำา ระ หนี้ส น ิ ในระยะยาว (Solvency Risk) สงวนลิขสิ ทธิ์ ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์


สภาพคล่อ งคือ อะไร ? สภาพคล่อง คือ ความสามารถของกิจการในการจ่ายชำาระ ค่าใช้จา่ ยดำาเนิ นงาน และภาระผูกพันที่ถึงกำาหนดในเวลา ดำาเนิ นการปกติ

สงวนลิขสิ ทธิ์ ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์


องค์ป ระกอบของสภาพคล่อ ง เวลา (Time) ระยะเวลาที่ใช้ในการแปลงสินทรัพย์เป็ น เงินสด จำานวน (Amount) จำานวนสินทรัพย์สภาพคล่องที่ เพียงพอจ่ายชำาระภาระรายจ่ายที่ถึงกำาหนด ต้นทุน (Cost) ความสามารถที่จะแปลงสินทรัพย์เป็ น เงินสดได้อย่างรวดเร็วด้วยต้นทุนที่ตำ ่า สงวนลิขสิ ทธิ์ ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์


สภาพคล่อ งทางการเงิน อัต ราส่ว นทุน หมุน เวีย น (Current Ratio) = สิน ทรัพ ย์ห มุน เวีย น หนี้ส น ิ หมุน เวีย น อัต ราส่ว นสภาพคล่อ งจากการ ดำา เนิน งาน = CFO/หนี้ส ิน หมุน เวีย น สงวนลิขสิ ทธิ์ ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์


สภาพคล่อ งทางการเงิน อัตราส่วนดังกล่าวควรวิเคราะห์ร่วมกัน ไปกับ (1) EBITDA/ค่าขาย (2) ระยะเวลาการถือครองสินค้าคงเหลือ (3) ระยะเวลาการให้สินเชื่อ (4) อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้การ ค้า/ระยะเวลาที่ได้รับสินเชื่อ สงวนลิขสิ ทธิ์ ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์


ระยะเวลาการถือ ครองวัต ถุด ิบ ระยะเวลาการถือครองวัตถุดิบ = 30 หรือ 90 หรือ 180 หรือ 360 วัน Raw Material Turnover

สงวนลิขสิ ทธิ์ ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์


ระยะเวลาการแปรสภาพ ระยะเวลาการแปรสภาพ = 30 หรือ 90 หรือ 180 หรือ 360 วัน W/P Turnover

สงวนลิขสิ ทธิ์ ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์


ระยะเวลาการถือ ครองสิน ค้า สำา เร็จ รูป ระยะเวลาการถือครองสินค้าสำาเร็จรูป = 30 หรือ 90 หรือ 180 หรือ 360 วัน F/G Turnover

สงวนลิขสิ ทธิ์ ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์


ระยะเวลาการให้ส ิน เชื่อ ระยะเวลาการให้สินเชื่อ = 30 หรือ 90 หรือ 180 หรือ 360 วัน Raw Material Turnover

สงวนลิขสิ ทธิ์ ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์


อัต ราการหมุน เวีย นของเจ้า หนี้ก ารค้า (Accounts Payable Turnover) อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้การค้า = ซือ ้ (เชื่อ) /เจ้าหนี้การค้า ระยะเวลาที่ได้รับสินเชือ ่ = 30 หรือ 90 หรือ 180 หรือ 360 วัน A/P Turnover สงวนลิขสิ ทธิ์ ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์


วงจรเงิน สด (Cash Cycle) หมายถึง ระยะเวลาในการหมุนเวียนของเงินสดของกิจการ จากระยะเวลาที่จา่ ยเงินสดไปจนกว่าจะได้รบั เงินสด เป็ นการบอกถึงจำานวนวันที่กิจการต้องรอเพื่อจะได้รบั เงินสดที่จา่ ยลงทุนไปหมุนเวียนกลับมา ซึ่งก็คือ จำานวน เงินสดที่กิจการต้องลงทุนในลูกหนี้ และสินค้าคงคลัง สงวนลิขสิ ทธิ์ ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์


วงจรเงินสด ขายสินค้าสำาเร็จรูป ระยะเวลาแปรสภาพสินเค้า

Inventory Conversion Period : ICP

ระยะเวลาที่ได้ รับสินเชื่อ

ระยะเวลาการให้สินเชื่อ

Receivables Collection Period : RCP

ระยะเวลาแปรสภาพเป็ นเงินสด

Payables Deferral Period : PDP

Cash Conversion Cycle : CCC

วัน ซื้ อวัตถุดิบ

ชำาระค่าวัตถุดิบ

รับเงินจากการขาย สงวนลิขสิ ทธิ์ ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์


การบริห ารวงจรเงิน สด การบริหารวงจรเงินสดของกิจการให้มีประสิทธิภาพต้อง พยายามเร่งเงินสดรับและชะลอเงินสดจ่าย โดยมักนิ ยม ใช้วธิ ีการดังนี้ 1. เพิ่มอัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง 2. พยายามเร่งเก็บเงินจากลูกหนี้ ให้เร็วขึ้ น 3. ชะลอการจ่ายเงินสดโดยยืดเวลาการชำาระหนี้ สงวนลิขสิ ทธิ์ ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์


ความเสี่ย งต่อ การไม่ส ามารถ ชำา ระหนี้ส ิน ในระยะยาว (Solvency Risk) Interest Coverage = EBIT หรือ EBITDA /ดอกเบีย ้ จ่าย

ดอกเบี้ยจ่ายทีน ่ ำาไปตั้งเป็นต้นทุน สินทรัพย์ควรนำามารวมในการคำานวณ หรือไม่ ? สงวนลิขสิ ทธิ์ ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์


ความเสี่ย งต่อ การไม่ส ามารถ ชำา ระหนี้ส ิน ในระยะยาว (Solvency Risk) Debt to Equity (D/E) = หนี้สน ิ รวม/ส่วนของเจ้าของ ขึน ้ อยูก ่ ับ

– ขนาดของธุรกิจ – ประเภทของธุรกิจ – ความสามารถในการทำากำาไรที่เปลี่ยนกลับ มาเป็นเงินสดได้จริง สงวนลิขสิ ทธิ์ ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์

วิเคราะห์งบการเงิน  

^ Š ° ^ À ÷ ‘ . Üå Ð ¬ V L ROE = Ì åÐ ¬ L ° È / Ü å Ð ¬ V L ¨ • • a = Ì å Ð ¬ L * Ì å Ь L ° È 2 Ü å Ð ¬ V L ° ¶ . Ü...

Advertisement