Issuu on Google+

1.Ì Õ 2.Ì Õ 3.Œ Ö 4.Ì Õ

° 4 ÌÕ


×

• Ì Share ®Ö • ®0 füÕ „ •®½ ÌÕ Communities ®ÕÌ • Knowledge Transfer!

®Õ ½ œ Ì| Email


Ì Õ ® ½ œ ? | • ÌÕ ® L scribd.com •âP— ® ŒÖ³ document® ½ œ Õ Ì| • üÕ • • concept®Õ Ì youtube


Features


website


s

website cl . • Fast • Easy • Well-organized & • It’s Free!!


“ From YouTube for Documents Becomes iTunes for Documents ” ® Õ Ì½œÌ® Õ½œ | ® Õ Ì½œ ® Õ Ì½œÌ® Õ½œ | ® Õ Ì½œ 20 : 80


Read Search Upload Sign up Invite friends ‌


Share files Approve Change status Add docs Set group (public , private)

‌


Demonstration

“Community of AS502 class” www.scribd.com/community


Scribd vs.s®| Ì Õ ½ œ


End


AS502 - Proposal2003