Page 1

N O V O N O RD I S K F O N D EN


hvORFOR

OG HVORDAN ?


DERFOR Verden står over for store udfordringer, fordi befolkningstallet stiger, og befolkningen bliver ældre. Stadig flere mennesker lider af livsstilssygdomme, naturens ressourcer svinder ind, og CO2 -udledningen stiger. Der er behov for mere forskning, så vi kan forbedre bekæmpelsen af sygdomme og bruge naturens knappe ressourcer klogere. Derfor må Danmark – sammen med resten af Norden – gøre en særlig indsats for at bevare og udbygge sine styrkepositioner inden for biomedicinsk og bioteknologisk forskning. Det er nødvendigt, ikke mindst fordi den internationale konkurrence tager til.

SÅDAN Vi har en ambition i Novo Nordisk Fonden: Vores virksomheder skal skabe forretningsmæssige resultater i verdensklasse. Dette skal ske gennem forskningsbaserede produkter og ydelser, der forbedrer bekæmpelse af sygdomme og udnyttelse af naturens ressourcer. Fonden bruger sine indtægter til uddelinger, der fremmer forskning inden for sundhedsvidenskab og bioteknologi ved universiteter og hospitaler. Perspektivet er langsigtet, og målet er at fortsætte udviklingen af et kundskabsmiljø, hvor idérige talenter kan udføre forskning af højeste kvalitet. På den måde bidrager vi til at udvikle løsninger på morgendagens presserende udfordringer – til gavn for den enkelte og for samfundet.


Introduktion

Hvad er

NOVO NORDISK FONDEN? Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond med to formål – et erhvervsmæssigt og et samfundsmæssigt:

støtte til udvikling af kundskabsmiljøer, hvor topforskere og idérige talenter kan udføre forskning af højeste kvalitet.

1: fonden skal udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæs­ sige og forskningsmæssige virksomhed, som drives af selskaberne i Novo Gruppen, og 2: fonden skal yde støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål.

Desuden er det fondens ambition, at virksomhederne i Novo Grup­ pen positionerer sig som internationalt anerkendte og betydende aktører inden for forbedring af sygdomsbekæmpelse og udnyttelse af naturens ressourcer. Alle virksomheder i Novo Gruppen har der­ for forpligtet sig til at efterleve et fælles værdigrundlag, Novo Grup­ pens Charter.

Samlet er det fondens vision at yde et betydende bidrag til forsk­ ning og udvikling, som forbedrer menneskers helbred og velfærd. Fonden stræber efter at udnytte sin uafhængighed og fleksibilitet til at fremme forskning i verdensklasse ved universiteter og hospitaler. Fonden ønsker derved at sikre, at Danmark og det øvrige Norden udvikles og anerkendes som et internationalt sundhedsvidenskabe­ ligt og bioteknologisk kraftcenter. Dette skal ske gennem langsigtet

Organisatorisk varetages uddelingsaktiviteterne af Novo Nordisk Fonden, mens de erhvervsdrivende aktiviteter varetages af fondens helejede datterselskab, Novo A/S. Novo A/S har til formål at forvalte fondens formue samt fondens ejerskab i selskaberne Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S for derigennem at sikre fonden et tilfreds­ stillende økonomisk afkast.

NOVO GRUPPENS CHARTER Alle virksomheder i Novo Gruppen skal gennem en målrettet indsats vise vilje og evne til at leve op til følgende kriterier: • Virksomhedens produkter og serviceydelser gør en væsentlig forskel ved at forbedre menneskers livs- og arbejdsvilkår.

Virksomheder i Novo Gruppen forpligter sig derfor til: • Værdibaseret ledelse

• Virksomheden betragtes som fornyer med hensyn til teknologi, produkter, service ydelser og/eller tilgang til markedet.

Åben og ærlig dialog med sine interessenter

Løbende udvikling af: Økonomisk ansvar­lighed Miljømæssig ansvarlighed Social ansvarlighed

• Virksomheden er blandt de bedste inden for sit område og en udfordrende arbejdsplads.

• Virksomheden opnår konkurrencedygtige økonomiske resultater.

• Rapportering i henhold til relevante, internationalt vedtagne, konventioner

4 NOVO NORDISK FONDEN


Erhvervsdrivende fonde er et særkende for Danmark og en unik mulighed for at bevare succesfulde virksomheder i landet. Novo Nordisk Fonden ønsker med sit ejerskab i Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S at sikre, at vigtig viden, teknologi, produktion og talent­fulde medarbejdere forbliver i og fortsat kan bidrage til udvikling af det danske samfund. Sten Scheibye, bestyrelsesformand, Novo Nordisk Fonden og Novo A/S

det stabile fundament st tte til forskning NOVO NORDISK FONDEN

5


Organisation

NOVO NORDISK FOND koncernen Novo Nordisk Fonden og selskaberne i Novo Gruppen udgør til sammen Novo Nordisk Fond Koncernen. Novo Nordisk Fonden modtager dividende fra Novo A/S, hvis indtægter består af: • Dividender fra erhvervsvirksomheder

Uddelinger til forskning

NOVO NORDISK FONDEN

• Afkast af øvrige investeringer

KAPITALEJERUDBYTTE Investeringer i biofarmaceutiske og biotekvirksomheder

NOVO A/S

KAPITALEJERUDBYTTE

NOVO NORDISK A/S

NOVOzymes A/S

NOVO GRUPPEN

6

NOVO NORDISK FONDEN


BESTYRELSERNE Novo Nordisk Fondens bestyrelse består af 9 medlemmer. Ud over formanden og næstformanden er der fire ­ved­tægtsvalgte medlemmer, hvoraf to skal have læge­eller naturvidenskabelig indsigt, samt tre medarbejder­ repræsentanter fra Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S.

Sten Scheibye Formand

Jørgen Boe Næstformand

Steen Riisgaard

Bo Ahrén

Lars Fugger

Karsten Dybvad

Sten Scheibye Formand

Jørgen Boe

Steen Riisgaard

Göran Ando

Jeppe Christiansen

Per Wold-Olsen

Fondens formand og næstformand er også medlemmer af Novo A/S' bestyrelse. Størstedelen af bestyrelses­ medlemmerne i Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S er uafhængige af Novo Nordisk Fonden og Novo A/S.

Stig Strøbæk Medarbejderrepræsentant

Ulla Morin Søren MedarbejderThuesen repræsentant Pedersen Medarbejderrepræsentant

Birgitte Nauntofte CEO

Henrik Gürtler CEO

NOVO NORDISK FONDEN

7


Fondens uddelinger

RESPEKT FOR

FORSKNINGSFRIHEDEN Novo Nordisk Fonden uddeler støtte til områder, der er indkredset af fondens vedtægt, og i særdeleshed til forskning. Fonden støtter gen­ nem sine uddelinger forskning af højeste kvalitet. Forskerne bestem­ mer selv forskningsprioriteterne og har publikationsfrihed. Uddelingerne sker på to måder: 1: Bevillinger uddelt i fri konkurrence på basis af ansøgninger ind­ sendt efter opslag. Ansøgningerne bedømmes af faglige eksperter i fondens komiteer og udvalg. 2: Tematiske bevillinger, hvor det overordnede tema er udpeget af fondsbestyrelsen, og hvor fagfællebedømmelsen af det indsendte projekt varetages af internationale eksperter. Fonden vil med uddelingerne facilitere, at der opstår ny frontlinje­ forskning, og at der udvikles dynamiske internationale forsknings­ miljøer, som kan tiltrække og fastholde de allerbedste. Dette skal føre til forskning af højeste karat og bidrage til det vidensgrundlag, der er vigtigt for fremtidens uddannelse, innovation og vækst i Danmark og de øvrige nordiske lande.

Fondens aktive satsning på fri og uafhængig forskning skal ses som et supplement til den offentlige støtte til forskning ved vidensinsti­ tutioner. Ud over at støtte forskning støtter fonden udvikling af anvendelses­ orienterede forskningsfund med kommercielt potentiale. Fonden støtter også humanitære og sociale formål, herunder Steno Dia­ be­tes­Center – dets hospitalsdrift, forskning i sundhedsfremme og internationale diabetesuddannelser. Novo Nordisk Fonden baserer sit uddelingsvirke på et værdisæt, som omfatter fire hjørnestene. Enhver der modtager en bevilling til forskning fra fonden er orienteret om disse. Endvidere tilslutter bevillingsmodtagere sig fondens standarder for god forsknings­ ­ praksis og forpligter sig dermed til at bruge støtten på ansvarlig vis.

HjørnestenE

8

Engagement

Respekt

I vores uddelinger stræber vi efter at yde et betydende bidrag til forskning og udvikling, som forbedrer menneskers helbred og ­velfærd, og vi tror på, at forskning gavner samfundets udvikling.

I vores uddelinger har vi et internationalt udsyn, vi støtter den frie og uafhængige forskning og forskernes publikations­ frihed.

Professionalisme

Tillid

I vores uddelinger rådfører vi os med eksperter, så den forsk­ning, vi støtter, er af høj international kvalitet med det sigte at frembringe ny og dybdegående viden samt innovation.

I vores uddelinger har vi tillid til forskerne og deres stræben ­efter, at forskningens resultater kan komme så mange som muligt til gode.

NOVO NORDISK FONDEN


Vi støtter fri og uafhængig forskning, og ingen virksomheder i Novo Gruppen har fortrinsret til de forskningsresultater, der skabes med udgangspunkt i fondens UDDELINGER. Ejerskabet tilfalder vidensinstitutionerne og forskerne, og RESULTATERNE kan således komme hele samfundet til gavn.

BIRGITTE NAUNTOFTE, ADM. DIREKTØR, NOVO NORDISK FONDEN

Tillid ENGAGEMENT RESPEKT PROFESSIONALISME NOVO NORDISK FONDEN

9


Fondens komiteer og udvalg

et åbent vindue til omverdenen Fonden har sine rødder tilbage til 1920'erne og har dermed i en lang årrække, via sine videnskabelige komiteer, uddelt bevillinger til for­ skere og forskningsprojekter af høj kvalitet. Undervejs er der kommet flere udvalg, virkemidler og nye støtteområder til. Novo Nordisk Fon­ den omfatter i dag to større komiteer, samt otte andre udvalg, som i alt tæller 45 eksperter. Fonden modtager årligt omkring 1.000 ansøgninger efter opslag. Støtten, som uddeles på basis af den fri konkurrence, går til et stort antal forskningsprojekter, stipendieforløb og forskningslederpro­ grammer. I 2012 uddelte fondens komiteer og udvalg DKK 285 mio. efter opslag. Komiteerne og udvalgene fungerer som fondens vindue til forsknings­ miljøerne. Medlemmerne er eksperter på deres områder og har et værdifuldt overblik over forskningsfeltet, ofte suppleret med erfarin­ ger fra medlemskab af forskningsråd/udvalg og akademiske bedøm­ melsesudvalg. De forskellige komiteer og udvalg har derfor stærke forudsætninger for at vurdere projekternes kvalitet, nyhedsværdi og gennemførlighed. Dermed sikres en høj kvalitet i uddelingerne. Det støtteområde med størst tyngde i Novo Nordisk Fonden er den sundhedsvidenskabelige forskning. På dette område uddeler fon­ den under Læge- og Naturvidenskabelige Komite projektmidler og stipendier til biomedicinsk grundforskning og klinisk forskning i

Danmark. Nordisk Forskningskomite uddeler midler til forsknings­ projekter, stipendier og symposier inden for forskning i eksperimen­ tel fysiologi, endokrinologi og metabolisme i hele Norden. Derudover uddeles støtte til forskningsprojekter og stipendier under udvalgene for sygeplejeforskning og almen medicinsk forskning. Det nyoprettede Udvalg for Novo Nordisk Foundation Laureate Re­ search Grants uddeler langsigtet og substantiel støtte til internatio­ nale topforskere, som vil opbygge deres forskningsgruppe i Danmark inden for biomedicin og bioteknologi. Novo Nordisk Fonden støtter også forskning i bioteknologibaseret syntese og produktion, innovation samt forskning i kunsthistorie og kunst og har specifikke ekspertudvalg til at foretage disse uddelinger. Fonden uddeler årligt en række hæderspriser, som ikke kan søges, med det formål at belønne forskere for en enestående forskningsindsats. Den mest prestigefulde pris er Novo Nordisk Prisen, som består af en personlig hæderspris og et rådighedsbeløb til forskning ­inden for prismodtagerens fagområde. Beslutning om tildeling af Novo Nordisk Prisen træffes af fondens prisbedømmelseskomite, ligesom tildeling af Jacobæus Prisen sker i regi af Nordisk Forsknings­ komite. Øvrige priser uddeles i samarbejde med videnskabelige sel­ skaber i Danmark og Norden.

novo nordisk FONDENS PRISER Formålet med priserne er at belønne forskere for en enestående forsknings­indsats. Marie og August Krogh Prisen i regi af Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber The Novo Nordisk Foundation Lecture i regi af Scandinavian Society for the Study of Diabetes samt fondens Nordiske Forskningskomite

10

NOVO NORDISK FONDEN

Hagedorn Prisen i regi af Dansk Selskab for Intern Medicin Jacobæus Prisen i regi af fondens Nordiske Forskningskomite Novo Nordisk Prisen i regi af fondens prisbedømmelseskomite


Læge- og Naturvidenskabelige Komite

Udvalg for Almen Medicinsk Forskning

Udvalget for Exploratory pre-seed grants

Udvalget for Kunsthistorisk Forskning

Nordisk Forsknings Komite Udvalg for forskning i bioteknologibaseret syntese og produktion

Novo Nordisk PrisbedømmelseskomitE

Udvalget for Sygeplejeforskning

Udvalg for Novo Nordisk Foundation Laureate Research Grants

Bedømmelsesudvalget for Mads Øvlisen kunststipendier NOVO NORDISK FONDEN

11


Mød en komiteformand Det er et privilegium år efter år at lodde udviklingen gennem de præsenterede forskningsideer og være med til at udstikke kursen og puste vind i sejlene for forskningen ved at støtte de bedste projekter. Lars Fugger, professor, komiteformand i læge- og naturvidenskabelige komite og medlem af Novo Nordisk fondens bestyrelse

12

NOVO NORDISK FONDEN


Vejen til kvalitet og blåstempling ”Den Læge- og Naturvidenskabelige Komité har i bund og grund kun ét pejlemærke, kvalitet. Vi styrer derfor målrettet mod at finde og støtte de bedste projekter inden for komitéens virkefelt. Det er sikkert en af grundene til, at en bevilling fra komitéen og fra Novo Nordisk Fonden i forskersamfundet opfattes som en blåstempling af den pågældende forsker og dennes projekt. Det mener jeg, vi kan være stolte af,” siger Lars Fugger, formand for komitéen. ”Novo Nordisk Fonden har i mange år udvist stor og vedholdende ansvarlighed ved at sikre betydelige midler til forskning. Jeg er glad for at kunne fremhæve, at komitéens bevillinger har været stigende gennem de sidste 10 år. Således er komitéens årlige uddelinger ste­ get fra DKK 31 mio. i 2003 til DKK 82 mio. i 2012. Denne støtte er med til at sikre, at Danmark kan fastholde et højt lægevidenskabeligt forskningsmæssigt niveau, og det vil bane vejen for bedre sundhed såvel nationalt som globalt,” siger Lars Fugger. Både yngre forskere og etablerede forskere får glæde af bevillingerne fra komitéen, der fordeler sig på stipendier (DKK 32 mio.) og projekt­ støtte (DKK 50 mio.).

”Et af komitéens helt store flagskibe er Hallas-Møller stipendiet, som giver den yngre forsker ro til at koncentrere sig om sin forskning og således yde en ekstra stor indsats. Som komité er vi hele tiden på ud­ kig efter strømpile inden for forskningsmiljøerne, og det er en glæde for os at følge Hallas-Møller stipendiaternes imponerende fremdrift.” ”Hvor Hallas-Møller stipendiet støtter den grundvidenskabelige forsk­ning, vil jeg også gerne fremhæve vores kliniske forskerstipendier. Disse stipendier har været banebrydende, fordi de har været med til at revitalisere den kliniske forskning ved landets hospitaler gennem delvis frikøb af læger fra en travl klinisk hverdag, så de får tid til forskning. Det er meget positivt at iagttage den synergi, som opstår, når man bygger bro mellem klinisk arbejde og forskning.” ”For mig personligt er det en ære at deltage i komitéarbejdet. Det betyder, at jeg kan være med til at støtte en forskning, der driver lægevidenskaben fremad. Som medlem af komitéen får man et dybdegående indblik i, hvad der rører sig i dansk lægevidenskabelig forskning. Det er et privilegium år efter år at lodde udviklingen gen­ nem de præsenterede forskningsideer og være med til at udstikke kursen og puste vind i sejlene for forskningen ved at støtte de bedste projekter,” slutter Lars Fugger.

”Som komité har vi øje for, at forskeren ofte skal gennem ukendt farvand for at nå sit mål. Derfor støtter vi gerne højrisikoprojekter af høj kvalitet – det er ofte dem, der bringer forskningen afgørende videre,” fortsætter Lars Fugger.

NOVO NORDISK FONDEN

13


Mød en bevillingsmodtager

Fem års stabilitet og sikkerhed Hvordan kan man forhindre, at kræft spreder sig i kroppen? Det er det presserende spørgsmål, som lektor Janine Erler håber at kunne kaste lys over i de kommende år. Den 35-årige forsker blev i 2012 tildelt Novo Nordisk Fondens Hallas-Møller Stipendium. Stipen­diet er på op til DKK 11 mio. over en femårig periode. Det til­ deles talentfulde, yngre forskere med selvstændig forskningsprofil, så de kan danne egen forskningsgruppe i Danmark. Stipendiet er rettet mod forskning inden for læge- og naturviden­ skab, fortrinsvis inden for biomedicinsk grundforskning, translationel forskning og klinisk forskning. Janine Erlers projekt omhandler, hvad det er for mekanismer, der får kræft til at brede sig i kroppen. Fokus er særligt på enzymet LOXL2 (lysyl oxidase-like 2), der spiller en vigtig rolle i processen. Målet er at finde en strategi for bedre behandling af kræftpatienter. "Vores ambition er at mindske kræftpatienters lidelser og forlænge deres liv. Når kræft spreder sig i kroppen, skulle man tro, at den pri­ mære tumor og sekundære tumorer ligner hinanden, men det er

14

NOVO NORDISK FONDEN

langtfra tilfældet. Det gør, at det er meget kompliceret at behandle kræft, som har spredt sig. Alligevel må de forskellige typer af tumorer have noget til fælles, som vi kan gå efter at ramme for at forhindre kræften i at sprede sig og vokse," siger Janine Erler, der i 2012 flyt­ tede fra London til København og i dag er ansat ved Biotech Research & Innovation Centre (BRIC), Københavns Universitet. "Hallas-Møller stipendiet muliggør, at jeg kan opbygge en forsker­ gruppe her i Danmark, og at jeg kan gå i gang med spændende og vigtig forskning med henblik på at hjælpe kræftpatienter. Det fem­ årige perspektiv giver mig stabilitet og sikkerhed og dermed mulig­ hed for at fokusere på forskning og de langsigtede mål i stedet for at skulle bruge kræfter på at søge om pengene til det næste trin af forskningsprojektet." "Samtidig gør det femårige perspektiv det lettere at tiltrække og rekruttere de rigtige forskerkræfter til min gruppe. At modtage et Hallas-Møller Stipendium er dybt motiverende for mig. Jeg tror, det vil hjælpe mig til at etablere mig her i Danmark og forme en base for min fremtidige forskerkarriere."


Et Hallas-Møller Stipendium giver mig mulighed for en længere­ periode med ro til fordybelse og forskning i et komplekst område som kræftspredning. Janine Erler, LEKTOR VED Biotech Research & Innovation Centre (BRIC), Københavns Universitet.

NOVO NORDISK FONDEN

15


Mød en prismodtager Hånden på hjertet kender vi stadigvæk ikke ret meget til de grundlæggende ­mekanismer, der gør fysisk aktivitet sund. Dette ”hvorfor og hvordan” skal vi som forskere finde svaret på. Vi skal simpelthen øge vores viden og erkendelse. Erik A. Richter, professor, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet.

16

NOVO NORDISK FONDEN


Novo Nordisk Fonden uddeler årligt Novo Nordisk Prisen, der tildeles en forsker som belønning for enestående lægevidenskabelig forskning eller anden forskningsindsats, der kan komme lægevidenskaben til gode.

En evig søgen efter svar

"Fysisk aktivitet har en enorm indflydelse på vores helbred og vel­ være. Der er ingen grund til at vente på flere resultater fra forskernes side, før man snører traveskoene. Vi ved allerede, at det forholder sig sådan. Nu prøver vi at finde ud af, hvorfor og hvordan det sker," siger Erik A. Richter. Den erfarne professor fra Institut for Idræt og Ernæring ved Køben­ havns Universitet ved, hvad han taler om. I flere end 30 år har han forsket i muskelarbejde, og sidste år modtog han Novo Nordisk Prisen 2012 for sin banebrydende og mangeårige fremragende forskning inden for musklernes betydning for sukkerstofskiftet. Erik A. Richter var den første til at påvise, at fysisk aktivitet øger virk­ ningen af hormonet insulin, der hjælper kroppen med at optage suk­ ker. Dermed har han været med til at forklare, hvorfor regelmæssig motion kan hjælpe patienter med type 2-diabetes – og i bedste fald gøre dem medicinfri. I dag er fysisk aktivitet sammen med kostom­ lægninger en naturlig del af behandling og forebyggelse af type 2-diabetes, der er en af klodens hurtigst voksende sygdomme. Godt 330 mio. mennesker vurderes at være ramt på verdensplan. Novo Nordisk Prisen er den mest prestigefulde af Novo Nordisk Fon­ dens fem årlige hæderspriser til forskere. Prisen er på DKK 1,5 mio. opdelt i en forskningspris på DKK 1 mio. og en personlig hæderspris på DKK 500.000.

at jeg er lidt benovet over at komme i så godt selskab," siger Erik A. Richter med henvisning til de 57 tidligere modtagere af Novo Nordisk Prisen, der blev uddelt første gang i 1963. Selvom Erik A. Richter gennem sin karriere allerede har gjort mange videnskabelige fund og er internationalt anerkendt for sin forsk­ ningsindsats, stiller han sig ikke tilfreds. "Jeg synes, at det er fascinerende at prøve at finde ud af, hvordan kroppen fungerer. Forskningsområdet ændrer sig konstant og bringer nye udfordringer. En af mine nye hypoteser er, at musklerne kommu­ nikerer til hjernen, hvilken form de er i, og at musklerne derved påvir­ ker ens motivation til at bevæge sig. Om man har stor eller ringe lyst til at bevæge sig, er altså næppe kun et spørgsmål om viljestyrke." "Som seniorforsker finder jeg det særligt vigtigt at arbejde sammen med unge, dygtige ph.d.-studerende og postdoc’ere, som hele tiden udfordrer en. Det er afgørende for at opnå forskning af højeste kva­ litet." "Vi mangler endnu at komme til bunds i to centrale spørgsmål. Dels hvordan muskelkontraktioner akut øger musklernes glukoseopta­ gelse, dels hvordan muskelkontraktioner øger insulinfølsomheden efter arbejde. Med molekylærbiologiens og genteknologiens hastige udvikling – og med en dynamisk forskningsgruppe – er jeg sikker på, at vi gør store fremskridt i de kommende år."

"Det er mig en meget stor ære og en stor glæde at modtage prisen. Både på egne og på mit fags vegne. Det er en enorm anerkendelse og bekræfter en i, at det, man forsker i, er vigtigt. Jeg må også sige,

NOVO NORDISK FONDEN

17


Individuel excellence

Tillid til

den enkelte Novo Nordisk Fonden ønsker at fremme og hylde individuel excel­ lence. Fonden tror på, at skelsættende forskningsresultater og inno­ vation bedst opnås ved at identificere forskere med stort potentiale og give dem frie hænder til at udvikle deres ideer og projekter. Ud over at øge de beløb, som fonden uddeler gennem sine komiteer, har fondsbestyrelsen derfor de seneste år søsat flere nye substantielle programmer, der skal give exceptionelle danske såvel som udenland­ ske forskere de bedst mulige betingelser for at udfolde deres poten­ tiale til fulde og udføre visionær forskning i Danmark og i Norden. I disse langsigtede programmer gives støtten personligt til en forsker, der inden for et tema godkendt af fonden frit kan opbygge en forsk­ ningsgruppe og afsøge de forskningsprojekter, vedkommende øn­ sker. Hermed efterlades rum til det uventede, hvilket ofte er det, der i sidste ende leder til innovation og nyskabende, excellent forskning.

Det mest ambitiøse program er Novo Nordisk Foundation Laureate Research Grants. Disse midler tildeles fremragende forskere inden for biomedicin og bioteknologi, som ønsker at flytte til Danmark og etablere en forskergruppe. Støtten er på DKK 40 mio. over syv år og slås op i international konkurrence. De to første stipendier blev uddelt i 2012. Et andet nyt tiltag er etableringen af et Advanced Inve­ stigator Grant. Dette er på DKK 10 mio. over fem år og uddeles til en nordisk forsker på højt internationalt niveau inden for endokrinologi eller eksperimentel fysiologi. Foruden at støtte allerede anerkendte og etablerede forskere ønsker fonden også at støtte yngre talenter og give dem mulighed for at kickstarte deres forskningslederkarriere ved opbygning af egen for­ skergruppe. Overordnet håber fonden på denne måde både at faci­ litere ny frontlinjeforskning samt være med til at styrke vækstlaget.

Fondens programer til individuelle forskere - uddeles hvert år efter opslag, ansøgning og fagfællevurdering Stipendium Varighed Bevilling Område (DKK mio.) Novo Nordisk Foundation Laureate Research Grants

18

Antal per år

7 år (kan forlænges i yderligere 7 år)

Op til 40

Biomedicinsk og bioteknologisk forskning

2

Hallas-Møller stipendier

5 år

Op til 11

Biomedicinsk grundforskning, translationel forskning og klinisk forskning

2

Advanced Investigator Grant

5 år

10

Endokrinologisk og eksperimentel fysiologisk forskning: basal, translationel og klinisk forskning

1

Novo Nordisk Fondens excellensprojekter

5 år

5

Endokrinologisk og eksperimentel fysiologisk forskning: basal, translationel og klinisk forskning

4

Kliniske forskerstipendier

5 år

2,5

Biomedicinsk translationel forskning og klinisk forskning

4

Mads Øvlisen ph.d.-stipendier

3 år

1,5

Kunsthistorie, kunst og kuratering

2

Mads Øvlisen postdoc- stipendier

2 år

1

Kunsthistorie, praksisbaseret kunst samt kunst og biovidenskab

3

Postdoc-stipendier i almenmedicin

2 år

1

Almen medicinsk forskning

2

Samfinansierede postdoc-stipendier inden for sygeplejeforskning

3 år

0,5

Sygeplejeforskning

3

Samfinansierede ph.d.-stipendier inden for sygeplejeforskning

3 år

0,5

Sygeplejeforskning

3

NOVO NORDISK FONDEN


I fondens støtte til individuel excellence efterlader rammerne plads til det uventede, der i sidste ende kan lede til nyskabende, excellent forskning. Sten Scheibye, bestyrelsesformand, Novo Nordisk Fonden.

NOVO NORDISK FONDEN

19


Forskningscentre og konferencer

PULSERENDE

synergi og succes Siden 2007 har Novo Nordisk Fonden bevilget støtte på i alt DKK 3,1 mia. til etableringen af fire store forskningscentre og en natio­ nal biobank i Københavnsregionen. Centrenes forskningsområder er hhv. proteiner, stamceller, metabolisme og biobæredygtighed. Ambitionen er at skabe en klynge af centre, som udgør et frem­ ragende kundskabsmiljø med infrastruktur og forskning i verdens­ klasse. Dermed gøres regionen til et internationalt fyrtårn inden for biovidenskabelig forskning. Dette skal ske ved at udvikle og styrke de videnskabelige kompetencer, tiltrække de bedste forskere og skabe grobund for at opnå banebrydende forskningsresultater. ­Visionen er, at centrene kan bidrage til at finde løsninger på nogle af de udfordringer, der truer den globale sundhed og velfærd, f.eks. diabetes og udtømning af naturens ressourcer. Bevillingerne til centrene strækker sig over en 10-årig periode, og dette langsigtede perspektiv kombineret med den substantielle ­finan­siering er vigtige elementer for indfrielse af ambitionen. Klyngen er etableret i partnerskab med offentlige vidensinstitutio­ ner, der i deres ansøgning til fonden giver tilsagn om medfinansie­ ring til etablering og drift. Beslutningen om at bevilge støtte træffes af Novo Nordisk Fondens bestyrelse.

20

NOVO NORDISK FONDEN

Centerklyngen ligger i Københavnsregionen, hvor Københavns Uni­ versitet, Danmarks Tekniske Universitet og flere universitetshospita­ ler er placeret, og hvor også biofarmaceutiske og bioteknologiske virksomheder har base. Dette giver mulighed for interaktion og samarbejde. Et mål med forskningscentrenes geografiske nærhed er, at der cen­ trene imellem opstår et dynamisk, innovativt miljø, som kan skabe frugtbare samarbejder på tværs af fagområder i kraft af centre­ nes nærtbeslægtede vidensområder. Resultatet er synergi i form af gensidig inspiration og vidensdeling, som hverken centrene eller de enkelte forskergrupper ville opnå hver for sig. Som et led i strategien om at gøre København til et omdrejnings­ punkt for biovidenskabelig forskning har fonden fra 2012 etableret konferencerækken Copenhagen Bioscience Conferences. Her skif­ tes centrene til i fællesskab med fonden at arrangere inter­nationale konferencer inden for deres forskningsområder. Målet med kon­ ferencerne er at samle topforskere og unge talenter fra hele ver­ den for at udveksle ideer og viden samt opbygge internationale netværk.


Formålet med disse milliardsatsninger er at skabe en klynge af forskningscentre, der kan tiltrække og fastholde verdens bedste forskere og danne grundlag for et internationalt orienteret og innovativt forskningsmiljø af højeste kvalitet til gavn for alle. Sten Scheibye, bestyrelsesformand, Novo Nordisk Fonden.

NOVO NORDISK FONDEN

21


Mød fire ildsjæle

22

Romain Barres, lektor,

Ana Rute Neves, seniorforsker,

Novo Nordisk Foundation Center for

Novo Nordisk Foundation Center for

Basic Metabolic Research

Biosustainability

At tro på det uventede

At forene kræfterne

De mest spændende opdagelser, jeg har gjort i min forskningskarriere, har jeg ikke kunnet forudsige – de har aldrig rigtig været planlagt. At gøre plads til det uventede, tror jeg, skaber mulighed for banebrydende forskning og innovation. Fondens langsigtede finansiering af centrene gør netop det: ved at reducere tidspresset på forskerne får de mulighed for at bruge tid på det uventede. I bund og grund svarer det til, at fonden siger til de videnskabelige ledere på centrene: ”Vi ved, at I er excellente videnskabsfolk. Vi giver jer midlerne til at udføre de projekter, I brænder for. Ansæt de forskere I tror på, og vi har til gengæld tillid til, at I og jeres teams vil fostre nye ideer og skabe innovativ og spændende forskning.” Det tror jeg på, ­virkelig er med til at bringe videnskaben fremad.

Vores center er meget internationalt. De ansatte kommer fra mange forskellige videnskabelige baggrunde og ofte meget­ konkurrenceprægede miljøer. Og selvfølgelig bringer de disse ting med sig ind i centret. Men i stedet for at konkurrere med hinanden forener vi kræfterne. Inden for et område som ­metabolic engineering, hvor den internationale konkurrence er meget hård, er samarbejde og synergi essentielt. Jeg tror, det står klart for os alle sammen her på centret, at vejen frem er internationale teams med komplementære ekspertiser, multi­ disciplinaritet og en tilskyndelse til at samarbejde. Som jeg ser det, har vi alle mulighederne her på centret for virkelig at skabe noget nyt inden for forskning.

NOVO NORDISK FONDEN


Anne Grapin-Botton, professor i udviklingsbiologi,

Kim Hjorth-Jensen, postdoc,

Novo Nordisk Foundation Section for Basic Stem Cell Biology,

Novo Nordisk Foundation

DanStem

Center for Protein Research

At vælge den uafhængige forskning

At dele sin viden

For mig var en af grundene til, at jeg valgte at blive en del af centret, det langsigtede engagement. Jeg har ikke flere midler til min forskning her end i min tidligere stilling, men her er der et engagement i form af 10 års finansiering fra fonden – og det er meget, meget betydeligt. Det er mere, end man kan få noget andet sted i verden i øjeblikket. Og på 10 år kan man virkelig nå langt. En anden grund er integrationen med universitetet. Jeg tror, det er vigtigt at være en del af en vision, der rækker ud over finansieringsperioden. Det at centret ligger her på universitetet betyder, at man bliver en del af det fysiske og det akademiske miljø, hvilket skaber gode betingelser for interaktion mellem centret og fakultetet. Der er også det faktum, at den forskning, vi bedriver her, er uafhængig. Jeg vælger selv, hvilke resultater jeg publicerer, og jeg samarbejder med hvem jeg har lyst til eller hvilken virksomhed jeg har lyst til. Det er meget vigtigt for mig.

Her i centret har vi ikke alene adgang til massespektroskopi, der gør, at vi kan lave unikke analyser af biologiske prøver. Vi har også dygtige forskere inden for bioinformatik, som kan hjælpe med at finde hoved og hale i de store mængder data, der genereres. Kombineret med en god samarbejdskultur betyder det, at vi kan udføre forskning, man ikke kan andre steder. Vi er som center også en del af et universitet, og vi bidrager i høj grad til forskeruddannelsen. For mig hører det at videregive min viden og få de studerende til at blomstre fagligt med til at være forsker.

NOVO NORDISK FONDEN

23


Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research skal være et fyrtårn for avanceret forskning i proteiner, og håbet er, at alle ambitiøse forskere vil ønske at blive en del af centret i løbet af deres karriere. Jiri Lukas, professor og leder, The Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research

24

NOVO NORDISK FONDEN


kombinationer og konsekvenser Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research VED KØBENHAVNS UNIVERSITET

At udvikle nye behandlingsmetoder til sygdomme kræver dyb indsigt i sygdommenes biologi. Om en celle er rask eller syg, bestemmes i høj grad af, hvilke proteiner cellen producerer, og hvordan disse proteiner modificeres. Visionen for Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research er at forstå de molekylære årsager bag en bred vifte af sygdomme ved brug af protein-baserede tilgange, hvilket skal bidrage til udvikling af nye behandlings­­strategier, herunder nye lægemidler. Ambitionen er at være blandt verdens føren­de forskningsmiljøer inden for området og skabe nye betydende teknologier, metoder og resultater. For at nå dertil kombineres højteknologiske studier af proteiner i syge og raske celler, computer­­teknologi til analyse af de enorme mængder data samt forståelse af sygdomsmekanismer og proteinfunktion. Forskningens endelige mål er at gavne mennesker ramt af alvorlige sygdomme, for hvilke der aktuelt ikke findes nogen behandling, eller hvor behandlingen er utilstrækkelig.

Centrets forskere har adskillige natio­nale og internationale samarbejder med såvel offentlige som private parter. "Fremtidens medicin vil blive stadig mere individualiseret, og proteiner vil spille en afgørende rolle for at forstå, diag­nosti­cere og behandle sygdomme. Der findes ingen lette løsninger. Derfor er den langsigtede finansiering fra Novo Nordisk Fonden helt afgørende. Det tillader os at igangsætte ambitiøse – og risikable – projekter, der kan generere nye paradigmer og flytte vores viden til et højere ­niveau," siger centerleder, professor Jiri Lukas. Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research er etableret på Københavns Universitet, som i 2007 fik en 10-årig bevilling på i alt DKK 600 mio. fra Novo Nordisk Fonden. Centret åbnede i 2009 og har i dag 144 ansatte, hvoraf en stor del er rekrutteret i udlandet.

NOVO NORDISK FONDEN

25


de gådefulde livsstilssygdomme Novo Nordisk Foundation Center for basic metabolic Research VED KØBENHAVNS UNIVERSITET

Diabetes og fedme er nogle af nutidens hastigt voksende globale sundheds­ problemer. Godt 330 mio. mennesker på verdensplan lider i dag af type 2-­ diabetes, der kan forårsage skader på bl.a. øjne, nyrer, hjerte og hjerne, og tallet ventes at stige til flere end 500 mio. i 2030. I Danmark er godt 260.000 diagnosticeret med type 2-diabetes, og et tilsvarende antal vurderes at have sygdommen uden at vide det. Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research har til formål at skabe grundlæggende ny viden om kroppens stofskifte og dermed skabe grundlag for nye tilgange til at diagnosticere, forebygge og behandle type 2-diabetes og fedme. Centrets hovedfokus er: • at udvikle modeller til at identificere personer med stor risiko for at udvikle højt blodsukker, overvægt og hjerte-kar-sygdomme for at forudsige sygdommenes opståen og udvikling. • at afdække, hvordan kost, vægttab og fysisk aktivitet kan bidrage til forebyggelse samt behandling. • at karakterisere mave-tarm-kanalens hormonsystem til at udvikle bedre behandling af type 2-diabetes og fedme.

26

NOVO NORDISK FONDEN

Udforskning af metabolisme og diabetologi er et af Danmarks styrkeområder, og centret søger med sit arbejde at flytte forskning og uddannelse i metaboliske sygdomme til nye højder. Ambitionen er at etablere sig som et af verdens førende centre for grundforskning i metabolisme. "Centret samarbejder med andre forskningsgrupper inden for feltet og har etableret forskningsalliancer med førende forskergrupper fra ­uni­versiteter rundt om på kloden. Formålet med dette er at optimere ­international vidensdeling, opnå ­synergi og styrke vores forskning fremadrettet," siger centrets direktør, cand. scient. Torben Klein. Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research er etableret på Københavns Universitet, der i 2010 fik en 10-årig bevilling på DKK 885 mio. fra Novo Nordisk Fonden. Centret åbnede samme år og har i dag 163 ansatte.


Vi er her ikke for at levere det ordinære eller bekræfte det velkendte. Vi er her for at være nytænkende og skabe det uventede – gerne den viden der kan revolutionere kampen mod globale trusler som fedme og diabetes.

Torben Klein, cand.scient., direktør for Novo Nordisk Foundation Center for basic Metabolic Research.

NOVO NORDISK FONDEN

27


28

NOVO NORDISK FONDEN


Biobanken bliver landets ”moderfryser” med plads til 15 MIO. prøver fra bl.a. blod, væv og dna og vil skabe grundlaget for mange af fremtidens vigtige forskningsresultater inden for bekæmpelse af sygdomme. Mads Melbye, professor, sektordirektør i Statens Serum Institut og leder af Den Nationale Biobank.

her bor hele den danske befolkning dEN Nationale biobank ved STATENS SERUM INSTITUT

Gennem årene har det danske samfund opbygget unikke, nationale registre med information om alle landets indbyggere. Samtidig har den danske sundhedssektor rutinemæssigt indsamlet biologisk ma­ teriale fra et stort antal mennesker. Den Nationale Biobank ved Statens Serum Institut giver for første gang forskere et samlet overblik over og adgang til op imod 15 mio. biologiske prøver fra det danske sundhedsvæsen. Samtidig bliver det muligt at koble disse til informationen i de nationale registre. Dette giver nye muligheder for at forske i sygdommes årsager, forebyggelse og behandling. Den Nationale Biobank er et trestrenget projekt, der består af et regi­ ster, en stor fysisk biobank og et koordinerende center.

"Den Nationale Biobank styrker dansk forskningsinfrastruktur og skaber nye perspektiver for sundhedsvidenskabelig forskning og in­ ternationalt forskningssamarbejde. Forskningsprojekter vil blive vur­ deret i det Videnskabsetiske Komitésystem og Datatilsynet, inden der gives adgang til at koble biologisk materiale fra et individ sammen med information fra de nationale registre," siger centerleder, profes­ sor Mads Melbye. Den Nationale Biobank er etablereret i samarbejde med Statens Se­ rum Institut, som i 2009–2010 modtog en 10-årig bevilling på i alt DKK 118 mio. fra Novo Nordisk Fonden. Biobanken åbnede i 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og Lundbeckfonden har også bidraget til etableringen af biobanken.

I biobankens register er der detaljeret information om patientprøver fra bl.a. blod, væv og DNA. En forsker vil f.eks. kunne finde blodprø­ ver fra sklerosepatienter – fra før de udviklede sklerose – og bruge prøverne til at studere markører for senere sygdomsudvikling. Den 2.400 m2 store fysiske biobank er blandt verdens største og top­ moderne med bl.a. gigantiske fryserum, hvor robotter sørger for at indsætte, genfinde og udlevere de biologiske prøver. Ansatte i bio­ bankens koordinerende center er eksperter i håndtering og behand­ ling af det biologiske materiale og kan rådgive og assistere forskerne i spørgsmål, der relaterer sig til brugen af biobankregisteret og bio­ banken.

NOVO NORDISK FONDEN

29


cellernes skæbnefortællinger Novo Nordisk Foundation Section for Basic Stem Cell Biology ved københavns universitet

Pluripotente stamceller kan udvikle sig til en hvilken som helst type celle i menneskekroppen, f.eks. hjerneceller, blodceller eller hudceller. Da mange alvorlige sygdomme skyldes tilstande, hvor celler mangler eller ikke fungerer, er der et stort behandlingsmæssigt potentiale, hvis forskere i laboratoriet kan forstå og efterligne udviklingen fra stamcelle til specialiseret celle. Novo Nordisk Foundation Section for Basic Stem Cell Biology er en af to sektioner i Det Danske Stamcellecenter (DanStem). Sektionen står for grundforskning inden for udviklings-, stamcelle- og cancerbiologi, og forskerne undersøger bl.a., hvordan man i laboratoriet kan præge stamceller til at undergå en bestemt udvikling, samt stamcellers rolle i udvikling af kræftceller. Ambitionen er at frembringe viden, som kan danne grundlag for nye stamcellebaserede behandlingsmetoder til bl.a. diabetes og cancer. Sektionen består af i alt syv internationalt anerkendte forskningsgrupper – heraf tre rekrutteret fra henholdsvis Sverige, Schweiz og Skotland. Alle grupper har vel­­etablerede, globale netværk og deltager aktivt i adskillige internationale forskningsprojekter.

30

NOVO NORDISK FONDEN

DanStems anden sektion er støttet af Det Strategiske Forskningsråd og har til formål at translatere lovende, nye forskningsresultater, så de aktivt kan indgå i udvikling af nye behandlingsmetoder. "Vi står med en unik mulighed for at løfte grundforskningen, og for at forskningen inden for udviklings- og cancerbiologi ­gensidigt beriges. Centret spiller en aktiv rolle i uddannelse af næste generation af udviklings- og stamcellebiologer samt klinikere, som forhåbentlig kan udfordre de nuværende videnskabelige dogmer og udvikle sig til fremtidens ledere inden for feltet," siger centerleder, professor Henrik Semb. Novo Nordisk Foundation Section for Basic Stem Cell Biology er etableret på Københavns Universitet, som i 2010 modtog en 10-årig bevilling på DKK 350 mio. fra Novo Nordisk Fonden, hvoraf DKK 30 mio. er ­reserveret til nationalt forskningssam­ arbejde. Sektionen åbnede i 2011 og har i dag 66 ansatte.


Dét, der tiltrækker mig, er den enorme udfordring, det indebærer at opbygge et stamcellecenter, som har et reelt potentiale til at konkurrere med resten af verden. Henrik Semb, professoR, Managing Director Det danske stamcellecenter, Københavns Universitet

NOVO NORDISK FONDEN

31


Biosustainability udgør en stor socio-økonomisk drivkraft for de kommende årtier. Design, konstruktion og optimering af cellefabrikker er et afgørende tema. Centret skal være i stand til hurtigt at blive et af verdens førende på dette område. Bernhard Palsson, professor, leder af Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability.

novo nordisk foundation center for biosustainability ved danmarks tekniske universitet

32

NOVO NORDISK FONDEN


ET BIOBASERET VERDENSBILLEDE

En lang række varer, f.eks. plastik­­po­ser, ­legetøj og ingredienser til fødevarer, produceres i dag i vidt omfang af kemiske stoffer baseret på råolie eller udvundet fra planter. Men dette tærer på naturens ressourcer og er ikke bæredygtigt.

Overordnet er centrets mål at afklare det spektrum af kemikalier, som kan fremstilles biologisk samt at accelerere design, konstruktion og optimering af cellefabrikker til brug i bioproduktion af kemiske stoffer og biolo­­giske lægemidler.

Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability er verdens første tværdisciplinære forskningscenter inden for biobæredygtighed. Centret har en ambition om at udvikle ny viden og teknologi, der understøtter en transformation af den oliebaserede kemikalieindustri til en mere bære­dygtig biobaseret industri. Her skal kemikalier i stedet produceres bioteknologisk ved hjælp af mikrobielle produktionsværter – såkaldte celle­ fabrikker. Endvidere forskes i udvikling af robuste celle­fabrikker til effektiv produktion af biologiske lægemidler.

Centret samarbejder med verdens førende forskere på området og har etableret satellitter samt indgået strategiske samarbejder med univer­ siteter i USA, Sverige, Sydkorea og Danmark. Desuden samarbejder centret med biotekvirksomheder og den kemiske industri for at fremme vidensudveksling og anvendelse af centrets resultater.

"Menneskeheden er nødt til at finde en mere bæredygtig livsstil for at bremse udtømning af naturens ressourcer. Brug af cellefabrikker er et afgørende element i denne proces. Danmark står stærkt inden for industriel bioteknologi, og det er i sidste ende den position, vi skal fremtidssikre og føre ind i et nyt biobaseret samfund," siger centerleder, professor Bernhard Palsson. Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability er etableret ved Danmarks Tekniske Universitet, som i perioden 2010–2012 har fået bevilget i alt DKK 1,1 mia. over ti år fra Novo Nordisk Fonden. Centret åbnede i 2011 og har i dag 125 ansatte.

Centret vægter endvidere at styrke vækstlaget inden for feltet og har bl.a. taget initiativ til et nyt ph.d.-program, der skal gøre fremtidens forskere til ledere og pionerer inden for bæredygtig industri.

NOVO NORDISK FONDEN

33


Copenhagen Bioscience Conferences

RUM for

videnskabelig debat Copenhagen Bioscience Conferences er en række af videnskabelige konferencer inden for biomedicin og bioteknologi. Konferencerne samler anerkendte topforskere og unge talenter fra hele verden for i tre dage at diskutere de nyeste videnskabelige resultater og spæn­ dende ideer inden for et forskningsfelt. Formålet er at give delta­ gerne mulighed for at opbygge og udbygge deres internationale netværk samt udveksle viden og ideer til at styrke deres forskning fremadrettet. Konferencerne er åbne for forskere på alle karrierestadier. Deltagel­ se sker efter ansøgning, hvor de primære kriterier er videnskabelige bedrifter og lyst til at deltage aktivt i diskussionerne og aktiviteterne under konferencen. For at underbygge en afslappet atmosfære af tillid og åbenhed er antallet af deltagere på hver konference begrænset til 150–250

34

NOVO NORDISK FONDEN

deltagere (inklusive talere). Konferencerne afholdes i Nordsjælland i omgivelser reserveret udelukkende til konferencens deltagere og uden kommercielle indslag eller aktiviteter. Novo Nordisk Fonden er initiativtager til konferenceserien og betaler alle udgifter i forbindelse med indkvartering, transport og måltider i løbet af konferencen. Deltagere dækker deres egne rejseudgifter. Deltagere fra mindrebemidlede lande kan opnå et rejselegat efter ansøgning herom. Centrene i Novo Nordisk Fondens klynge af forskningscentre skiftes til – i samarbejde med fonden – at arrangere og være vært for en konference. Det er de enkelte centre, der vælger temaet for kon­fe­ rencen, sammensætter programmet og udvælger deltagerne. Der afholdes to konferencer årligt, de to første blev afholdt i juni og december 2012.


Elly Tanaka Professor, Technische Universität Dresden, Tyskland, deltager, speaker, 1. konference

Elisabeth M. Storck Ph.d.-studerende, Imperial College, London, deltager, 2. konference

Henrik Semb Leder, Novo Nordisk Foundation Section for Basic Stem Cell Biology, Københavns Universitet, vært, 1. konference

Anna Lisa Romano Ph.d.-studerende, Institut Valrose Biologie, Frankrig, deltager, 1. konference

"Jeg synes, konferencen var på højeste ­ni­veau. Foredragene var virkelig fantastiske. Forskerne talte om deres nyeste forskning på en meget åben måde, der tillod os at tænke i nye retninger, som vi ikke havde været opmærksomme på før. Til nogle konferencer, kan man føle sig hæmmet over for at tale med folk, men her har vi haft masser af tid og de rette rammer til at diskutere de nye ideer, nye data og banebrydende forskning med hinanden."

"Inden konferencen havde jeg ikke et klart billede af forskningen i Danmark. Denne konference har helt sikkert udvidet min horisont, og jeg har fundet ud af, at der er et betydeligt engagement og drive her i landet til at kunne udføre virkelig god forskning. Jeg vil helt sikkert anbefale Copenhagen Bioscience Conferences til andre."

"Du føler virkelig, at selvom du ikke er ret erfaren, er der stadig plads til dig, og folk er interesseret i, hvad du har at sige. På konferencen har jeg henvendt mig til personer, der er store navne i feltet, og jeg føler, at det er ok at stille dem spørgsmål. De er kommet for at udveksle viden snarere end blot for at præsentere deres egen forskning. Jeg synes, at det er lidt anderledes end ved andre konferencer."

"Jeg tager nye kontakter med mig hjem, og jeg tager ideer fra forskningsledere og deres metoder med hjem. Og så føler jeg, at hvis jeg har et spørgsmål, så har jeg nu et netværk, jeg kan kontakte, og jeg vil ikke føle mig for genert til at gøre det."

"Konferencen har været enestående for os. Ét positivt resultat var, at vi fik en masse fremragende forskning helt tæt på. Et andet var, at konferencen virkelig fik sat vores center på stamcelleforskningens verdenskort. Folk – heriblandt meget vigtige aktører på området – kunne se, at vi har søsat et seriøst og omfattende initiativ, og vi fik overvældende positiv feedback fra konferencens deltagere og talere."

"Derudover var konferencen et fremragende forum med henblik på at til­trække unge gruppeledere til centret – nogle har allerede kontaktet os. Endelig gjorde konferencen det muligt både at udvikle eksisterende samarbejder og etablere en række nye med det formål at styrke vores forskning frem­ adrettet."

"Alle de dygtige forskere, spændende spørgsmål og diskussioner her har forstærket min lyst til at forske. Min foretrukne del af programmet var postersessionen. Den var virkelig dynamisk. Alle forskningslederne og de studerende var til stede og diskuterede face to face. Jeg mødte forskningslederne, og de talte ikke til en, som om man bare var en studerende. Vi var ligemænd, der udvekslede ideer."

"Jeg er blevet meget inspireret, og jeg kan ikke vente med at komme hjem og fortsætte min forskning. Jeg vil gerne vende tilbage og deltage i endnu en konference. Og så vil jeg måske ikke bare præsentere en poster, men også give et foredrag og få feedback fra alle de fremragende forskere, der er til stede, og måske et øjeblik prøve, hvordan det er at være en stjerne."

NOVO NORDISK FONDEN

35


Enkeltsatsninger

Inspiration,

nytænkning og formidling Som et supplement til fondens faste, årlige, komitebestemte udde­ linger har fondens bestyrelse prioriteret at bevilge støtte til en række større projekter med et bestemt tema, som fonden finder vigtigt. Disse går under betegnelsen ‘enkeltsatsninger’. Emneområderne for projekterne spænder bredt – fra bioinformatik over kræftrehabilitering til diabetesforskning – og hvert projekt har opnået støtte for en periode på op til fem år. I flere tilfælde finder støtten sted i samarbejde med andre parter, private som offentlige. Den hidtil største enkeltsatsning er fondens bevilling på DKK 201 mio. over fem år til etablering af Danish Diabetes Academy ved Odense Universitetshospital i 2012. Akademiets ambition er at frembringe ny viden om diabetes og nye måder at forebygge og behandle syg­ dommen på og således bidrage til, at patienter med type 1- og type 2-diabetes kan opnå normal livskvalitet og livslængde. Akademiet udbyder ph.d-, postdoc- og professorstipendier og er åbent for alle diabetesforskere i ind- og udland. En af akademiets vigtigste opgaver er – bl.a. via kurser og konferencer – at skabe en platform for sam­ arbejde på tværs af fakulteter og over landegrænser. Visionen er, at dette samarbejde vil skabe en synergieffekt, der styrker forskningen i Danmark og internationalt.

36

NOVO NORDISK FONDEN

Selvom langt størstedelen af fondens uddelinger går direkte til forsk­ ning, støtter fonden også aktiviteter, som ligger tidligt i forskningens fødekæde. Fonden medvirker således til at inspirere og begejstre unge og studerende i grundskolen, på gymnasieniveau og på uni­ versiteterne samt at øge interessen for naturvidenskab og forskning i befolkningen generelt. I samarbejde med Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab har fon­ den søsat et initiativ, hvor nobelprismodtagere to gange årligt invite­ res til at holde en festforelæsning, der er åben for offentligheden. På den måde formidles videnskab på højeste niveau til et bredt udsnit af befolkningen. I 2012 har fonden desuden ydet støtte til initiativet 'Det Virtuelle Laboratorium' fra Biotech Academy, der udgiver undervisningsma­ teriale til gymnasier. Det Virtuelle Laboratorium er et nyt e-learning værktøj målrettet yngre forskerspirer og stilles gratis til rådighed for gymnasieelever for at give dem mulighed for på computeren at udføre avancerede laboratorieeksperimenter, som de ikke ville have adgang til i skolen. Samlet er det kendetegnende for de enkeltsatsninger, der opnår støtte fra fonden, at de er ambitiøse og perspektivrige. Tildeling af støtte sker på baggrund af indsendte ansøgninger til fonden og efter fagfællevurdering.


NOVO NORDISK FONDEN

37


38

NOVO NORDISK FONDEN


Humanitære og sociale formål

et bedre liv Størstedelen af Novo Nordisk Fondens støtte går til sundhedsviden­ skabelig forskning, men fonden støtter også driften af forsknings­ hospitalet Steno Diabetes Center samt humanitære og sociale formål. Fondens støtte på DKK 28 mio. om året til medfinansiering af driften af Steno Diabetes Center, Novo Nordisk A/S’ forskningshospital, er et af Novo Nordisk Fondens vedtægtsbestemte formål, hvilket har rødder i fondens historiske ansvar for det daværende Niels Steensens Hospital. ”Målet for Steno Diabetes Center er at blive verdensførende inden for behandling og translationel forskning i diabetes med fokus på forebyggelse og de tidlige stadier af sygdommen. Vi er organiseret i fire centre, der tilsammen beskæftiger sig med behandling, forsk­ ning, uddannelse og forebyggelse, hvilket gør, at vi kan komme hele vejen rundt om sygdommen. Det gør Steno til et unikt sted, og giver stor international gennemslagskraft,” udtaler John Nolan, direktør for Steno Diabetes Center. Ud over selve hospitalsdriften støtter fonden også årligt forskningsog uddannelsesprojekter i regi af Steno Diabetes Center: Steno Cen­ ter for Sundhedsfremme og STAR. Hver modtog i 2012 DKK 10 mio. fra fonden. Steno Center for Sundhedsfremme er en integreret del af Steno Dia­ betes Center og arbejder under mottoet ”Involvering skaber handle­ kompetence”. Centret har til opgave at adressere nogle af de største diabetesrelaterede udfordringer, nemlig livsstil og holdninger. Centret­

­­ samfinansieret af Novo Nordisk A/S og Novo Nordisk Fonden og er ledes af professor Bjarne Bruun Jensen. ”Målet med vores arbejde er at skabe et forskningsmæssigt kompe­ tencecenter i verdensklasse, som – med fokus på livsstilsforandring – skaber ny viden, der dels hjælper mennesker med diabetes til at få et bedre liv med sygdommen, og dels hjælper mennesker til helt at undgå at få diabetes,” siger Bjarne Bruun Jensen. STAR står for Steno Training and Application of Resources og er et internationalt undervisningsprojekt, som støtter læger og andet sundhedsfagligt personales uddannelse i diabetes i udviklingslande. Ulla Bjerre-Christensen, der leder uddannelsesprogrammerne for STAR-kurserne, fortæller: ”Vores mission for STAR-kurserne er at for­ bedre behandlingen af diabetespatienter i udviklingslande. Det gør vi gennem undervisning i teambaseret diabetesbehandling, kvalitetsvurdering af behandlingen og ved at øge kendskabet til diabetes gennem at formidle viden om den nyeste forskning.” Ud over aktiviteterne omkring Steno Diabetes Center, uddeler fon­ den hvert år et mindre beløb i støtte til humanitære og sociale for­ mål. Fonden sikrer sig i denne sammenhæng, at de humanitære organisationer, som den støtter, har fokus på menneskers sundhed og velfærd, at de er anerkendte, og at de fremlægger offentlige re­ visionsgodkendte regnskaber. Fondens støtte til sociale formål gives til projekter, som fremmer velfærd for mennesker i Danmark. Novo Nordisk Fonden støttede disse formål med DKK 3 mio. i 2012.

I 2012 bevilgede fonden støtte til følgende humanitære og sociale organisationer og formål: Læger uden Grænser....................................... DKK 3 50.000

Mødrehjælpen...................................................... DKK 150.000

Care Danmark............................ DKK 350.000

Tandsundhed uden Grænser...................... DKK 50.000

DIGNITY Dansk Institut mod Tortur....... DKK 100.000

Red Barnet................................... DKK 350.000

Børns Vilkår............................................................ DKK .30.000

Ungdommens Røde Kors.............................. DKK 200.000

Soldaterlegatet........................ DKK 270.000

Dansk Flygtningehjælp.................................. DKK .350.000

Røde Kors................................................................. DKK 300.000

KFUMs Soldatermission i Danmark....... DKK 250.000

Maternity Worldwide...................................... DKK 250.000

NOVO NORDISK FONDEN

39


Fondens uddelingsstrategi og fremtiden

Det lange sigte og engagement Den positive udvikling i de økonomiske resultater for selska­ berne i Novo Gruppen gør, at Novo Nordisk Fonden de ­kommende år vil kunne øge sine årlige udbetalinger markant. Dette til gavn for forskningen og samfundet. I 2011 besluttede fondsbestyrelsen, at fondens samlede­årlige udbetaling frem mod 2014 gradvist hæves fra de daværende DKK 450 mio. til DKK 850–900 mio. Fonden vil dermed sætte sit præg på udviklingen af sam­fundet, og det ansvar tager fonden på sig ved at arbejde lang­­sigtet for, at Danmark bliver et internationalt forsknings­ fyrtårn inden for biomedicin og bioteknologi. Fonden vil fortsat have fokus på hele forskningens føde­kæde – fra forskeruddannelse til innovation. Succesfuld, videns­ baseret innovation bygger på nybrydende grundforskning og en stærk anvendelsesorienteret forskning, som er tæt koblet til uddannelse af høj kvalitet. Interessen for forskning skal vækkes, der skal skabes muligheder for at udvikle lovende forskertalenter, og de bedste skal inspireres til at forfølge en forskerkarriere.

40

NOVO NORDISK FONDEN

Fonden tror på, at det langsigtede perspektiv kombineret med betydelige bevillinger giver de mest talentfulde forskere de rette vilkår for at udvikle deres potentiale til fulde. Ved at give forskerne frihed til at afprøve deres ideer, hvor risikofyldte de end måtte være, skabes de rette betingelser for et forskningsafkast af højeste kvalitet, som kan gøre en forskel. Fondsbestyrelsen har i 2011 vedtaget fem overordnede stra­tegiske mål for fondens uddelinger til forskning. ­Bestyrelsesformand Sten Scheibye siger herom: "Støtte af forskning i offentligt regi vil fortsat være et væsentligt indsatsområde for fonden. Uddelingsniveauet vil være knyttet til styrkelse, udbygning og yderligere internationalisering af forskning i biomedicin og bioteknologi inden for udvalgte områder. Nye initiativer fra klyngen af forskningscentre, som Novo Nordisk Fonden allerede har støttet, vil have fondens bevågenhed, med henblik på at centrene opnår en international førerposition på hvert deres felt," siger Sten Scheibye og fortsætter: "Også fondens komiteer har fået flere midler til uddeling, og vi har taget en række nye virkemidler i brug i 2012, som kan fortsættes, hvis de er succesfulde."


FONDENS FEM OVERORDNEDE STRATEGISKE MÅL FOR UDDELINGER TIL FORSKNING: •

Styrke den biomedicinske og bioteknologiske forskning inden for udvalgte områder. til tværdisciplinaritet. Fremme individuel videnskabelig excellence. Fremme opfindsomhed, inspiration og viden inden for videnskab og teknologi. Bygge bro mellem videnskabelige opdagelser og kommerciel anvendelse.

• Anspore • • •

NOVO NORDISK FONDEN

41


Den innovationsdrivende fond

DYNAMO

og brobygger I de forskellige stadier af innovationsværdikæden er behovet for støtte forskelligt, idet de tekniske og kommercielle aktiviteter udvikler sig gennem forløbet. Fonden støtter derfor en række initiativer – enten direkte eller via sit ejerskab af Novo A/S – og dækker dermed hele innovationsværdikæden fra forskningsfund til kommercialisering af nye diagnostiske metoder, behandlinger, hjælpemidler og teknologier.

Et af Novo Nordisk Fondens strategiske mål er at bygge bro mellem de spændende biomedicinske og bioteknologiske opdagelser, som forskerne gør, og opdagelsernes kommercielle anvendelse. Formålet er at accelerere brugen af ny forskningsbaseret viden, og på det grundlag generere merværdi gennem skabelsen af nye life-science og bioindustrielle virksomheder og dermed arbejdspladser til gavn for samfundet.

NOVO NORDISK FONDEN støtter forskning

NOVO A/S INVESTERER I VIRKSOMHEDER

1

2

3

4

5

forskning

Exploratory pre-seed

Pre-seed

Seed

Venture

UDDELING

UDDELING

UDDELING

investering

investering

Samarbejde mellem Novo Nordisk Fonden og Novo A/S

42

NOVO NORDISK FONDEN


1. Forskning

4. Seed

Novo Nordisk Fonden støtter

søge fondens ­udvalg for explo-

Er ideen så bæredygtig og

Det er specielt i de sidste stadier,

biomedicinsk og bioteknologisk

ratory pre-seed grants om en

lovende, at den klarer sig frem

af innovationsværdikæden at

forskning af høj kvalitet. Fonden

bevilling til formålet.

til det næste stadie, som inde­

muligheden øges for, at investe-

bærer mere omfattende tekniske

ringerne bærer frugt i form af nye

katalyserer skabelsen af stærke forskningsmiljøer med fokus på

3. Pre-seed

og kommercielle aktiviteter, er

produkter og finansielt afkast,

nytænkning. Dette skal skabe

Når de videnskabelige og kom-

der tale om egentlige investerin-

men det er langt fra sikkert. Også

gode betingelser for at gøre an­

mercielle muligheder er afdæk-

ger i en seed-stadie virksomhed.

her er der tale om et langsigtet

vendelsesorienterede fund med

ket i større grad, kan forskeren

På dette stadie får Novo A/S

perspektiv.

potentiale for kommercialisering.

ansøge om en pre-seed bevilling

indflydelse i det spirende selskab

fra fonden.

ved medlemskab af bestyrelsen.

I den spæde begyndelse hand-

Fælles for de to pre-seed pro-

5. Venture

ideudvikling fører i sig selv til

ler det om at afprøve, om den

grammer er, at fonden i sam-

Viser det spirende selskab sig

innovation. Det kræver også en

ide, der er opstået på basis af

arbejde med Novo A/S støtter

at have et lovende kommercielt

innovationskultur, entreprenører

forskning, holder vand og kan

innovationsmodningsprocessen

­potentiale, kan Novo A/S fore-

og forskere, som evner at drive

kommercialiseres. Det kræver

på samme vilkår, som den støtter

tage en ventureinvestering og

forskningsfundene og ideerne

finansiering dels til at teste og

forskning – nemlig i form af

tilføre betydelige midler til

derhen, hvor de innovative og

udvikle den gode ide, og dels til

donationer til ansøgerne. I alt

videreudvikling af konceptet og

kommercielle potentialer kan

at undersøge patenterings- og

uddeles op til DKK 25 mio. årligt

selskabet. Mens der i pre-seed

udfoldes. At opbygge og drive

markedsmulighederne. Forskere

til pre-seed aktiviteter fordelt

og seed-­­sta­­dierne er fokus

en lille biotekvirksomhed fremad

med forankring på et nordisk

på DKK 10 mio. til exploratory

på Norden, foretages venture­-

kræver virkelyst, engagement

universitet eller hospital kan

pre-seed støtte og DKK 15 mio.

inve­steringer tillige i andre

og tro på bæredygtigheden.

til pre-seed støtte.

europæiske lande og i USA.

2. Exploratory pre-seed

Hverken excellent forskning eller muligheder for finansiering af

NOVO NORDISK FONDEN

43


Holding- og investeringsselskabet

NOVO A/S

et stabilt fundament

Novo A/S ejes fuldt ud af Novo Nordisk Fonden og er holdingselskab for Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S. Novo A/S blev etableret i 1999 og har til opgave at forvalte fondens aktiver bedst muligt. Ud over at udleve ejerskabet og opgaven som det solide fundament for den erhvervsmæssige virksomhed, der drives af Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S, er det Novo A/S’ opdrag at konsolidere fondens for­ mue, samt at opnå afkast, som kan uddeles af fonden til forskning, forskningshospitalsdrift samt humanitære og sociale formål.

• Finansielle investeringer primært placeret i aktier og obligationer (omkring DKK 19 mia.), som ved behov kan realiseres hurtigt. De fleste af midlerne er reserveret til situationer, hvor der er behov for at kunne træde til med støtte, dels hvis en af Novo Gruppens virk­ somheder måtte få brug for at rejse kapital, dels til at kunne forfølge nye investeringsmuligheder. Dertil kommer, at nogle af de finansielle investeringer frigøres løbende til fondens bevilgede, men endnu ikke udbetalte uddelinger (ved udgangen af 2012 DKK 2,9 mia.).

Ved etableringen af Novo A/S udgjorde fondens og Novo A/S’ for­ mue, der ikke var bundet til aktiver i Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S, omkring DKK 600 mio. Ved udgangen af 2012 var denne for­ mue vokset til omkring DKK 33 mia. og udgøres af:

Det er den store vækst i de løbende dividender fra Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S og i afkastet fra Novo A/S’ investeringer, der har åbnet nye perspektiver for Novo Nordisk Fondens uddelings­ aktiviteter.

• Langsigtede investeringer i selskaber inden for life-science og bio­ industri (ved udgangen af 2012 var der investeret omkring DKK 11,5 mia.). Disse omfatter investeringer i: Virksomheder i seed-fasen Virksomheder i venture-fasen Veldrevne, profitable virksomheder på det biomedicinske og bioindustrielle område

44

NOVO NORDISK FONDEN


Vi investerer i selskaber, der – baseret på unik videnskab – udvikler attraktive, markeds­ relevante produkter, og som drives af ledelser med indsigt. Vores aktive medejerskab giver os mulighed for at bruge vores finansielle kapacitet og langsigtede fokus til at danne grobund for skabelse af blivende værdi. HENRIK GÜRTLER, ADM. DIREKTØR, NOVO A/S

Tillid ENGAGEMENT indsigt PROFESSIONALISME NOVO NORDISK FONDEN

45


Selskaberne

Det bestemmende ejerskab

Novo A/S er forpligtet til at bevare det bestemmende ejerskab i Novo Gruppens to store børsnoterede selskaber: Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S. A-aktierne i de to selskaber er unoterede og uom­ sættelige. Stemmevægten på A-aktierne er 10 gange større end på B-aktierne i såvel Novo Nordisk A/S som i Novozymes A/S. Ved udgangen af 2012 ejede Novo A/S A- og B-aktier i Novo Nor­ disk A/S og Novozymes A/S svarende til 25,5% og havde henholdsvis 72,7% og 70,1% af stemmerne.

”I vores ejerskab af Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S er det vigtigt at pointere, at vi, selvom vi ejer en bestemmende majoritet, inviterer mindretalsaktionærerne indenfor. Det afspejles i, at vi sidder på et mindretal af bestyrelsesposterne i begge selskaber, hvor det naturlig­ vis er den samlede bestyrelse, der er det bestemmende organ. Det er et helt bevidst valg,” siger Henrik Gürtler, adm. direktør for Novo A/S.

Den særlige aktiestruktur med stemmetunge A-aktier fungerer i praksis som et værn mod eventuelle fjendtlige overtagelsesforsøg og sikrer, at virksomhederne har mulighed for at planlægge langsigtet og forblive på danske hænder. Novo A/S’ opdrag er at administrere

Hovedparten af formuen i Novo A/S hidrører fra aktiebesiddelserne i Novo Nordisk A/S og i Novozymes A/S. Novo A/S’ indtægter fra ejerskabet af Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S modtages årligt i form af dividender og deltagelse i aktietilbagekøb.

novo 46

den kontrollerende indflydelse til virksomhedernes bedste og i fornø­ den respekt for mindretalsaktionærernes interesser.

NOVO NORDISK FONDEN

nordisk


Novo Nordisk A/S Novo Nordisk er en global lægemiddelvirksomhed, som igennem 90 år har stået for innovation og lederskab inden for diabetesbehandling. Novo Nordisk har desuden en førende position inden for hæmofilibe­ handling, væksthormonbehandling og hormonpræparater (HRT). Novo Nordisk har hovedkvarter i Danmark, beskæftiger omkring 34.000 medarbejdere i 75 lande og markedsfører sine produkter i 190 lande. Novo Nordisk omsatte i 2012 for DKK 78 mia. I den 11 personer store bestyrelse er der syv generalforsamlingsvalgte medlemmer – fire udefrakommende uafhængige medlemmer og tre, som repræsenterer Novo A/S. Dertil kommer fire medarbejdervalgte medlemmer.

og producerer industrielle enzymer, mikroorganismer og biofarma­ ceutiske ingredienser. Disse produkter anvendes af andre virksomhe­ der, der f.eks. producerer biobrændstoffer, vaskemidler, fødevarer og dyrefoder. Generelt set forenkler og optimerer Novozymes’ løsninger kundernes produktionsprocesser. Bæredygtighed er en integreret del af Novozymes’ forretning, og virksomhedens produkter gør det muligt for kunderne at spare energi og råvarer samt at reducere af­ faldsmængden. Novozymes’ kontinuerlige udforskning af naturens potentiale fremgår af de mere end 7.000 patenter, som virksomhe­ den har opnået. I 2012 var omsætningen i Novozymes DKK 11,2 mia. Med hoved­ kvarter i Danmark beskæftiger Novozymes over 6.000 medarbejdere i hele verden. Novozymes har mere end 700 produkter og over 40 forskellige unikke slutbrugermarkeder globalt.

Novozymes A/S Novozymes er verdens førende inden for bioinnovation. Sammen med kunder i en lang række industrier skaber Novozymes morgenda­ gens industrielle, biologiske løsninger, der både forbedrer kundernes forretning og udnyttelsen af verdens ressourcer. Novozymes udvikler

I den ni personer store bestyrelse er der seks generalforsamlingsvalgte medlemmer – fem udefrakommende uafhængige medlemmer og et, som repræsenterer Novo A/S. Dertil kommer tre medarbejdervalgte medlemmer.

novozymes NOVO NORDISK FONDEN

47


Investeringer i life-science

KATALYSATOR FOR KOMMERCIALISERING Novo Seeds Novo Seeds blev etableret i 2007 og har til formål at bidrage til udvik­ ling af et dynamisk og succesfuldt biotekmiljø i Danmark og Skandi­ navien ved at give universiteter og tidlige virksomheder mulighed for at afprøve det kommercielle potentiale i de mest lovende life-science forskningsfund. Novo Seeds har tre vigtige fokusområder: uddeling af exploratory pre-seed og pre-seed bevillinger, samt at foretage seed-investeringer. De to pre-seed-programmer sigter mod den helt tidlige fase på vejen mod etablering af en biotekvirksomhed. I denne fase handler det om at afprøve og udvikle det kommercielle potentiale i anvendelses­

Galecto Biotech Galecto Biotech udvikler galectin modulatorer til behandling af alvorlige sygdomme som fibrose og kræft. Galectin- eller galectosidbindende lectiner er en gruppe af proteiner, som har vist sig at medvirke i mange forskellige sygdomsprocesser. Galecto Biotech har udviklet en serie galectin-modulatorer, som har vist lovende effekter i mange forskellige sygdomsmodeller, hvilket udover fibrose og kræft også omfatter betændelse. Selskabets

48

NOVO NORDISK FONDEN

orienterede forskningsfund. Støtten tildeles på lige vilkår med fon­ dens støtte til forskning – altså i form af en donation. Ud over den økonomiske støtte, tilbyder Novo Seeds sparring i forbindelse med udvikling af projekterne. Når et positivt kommercielt potentiale er tilstrækkelig afdækket, kan der blive tale om en seed-investering. Seed-investeringerne foretages på kommercielle vilkår, og bruges til etablering af en biotekvirksom­ hed eller til at udvikle en nystartet biotekvirksomhed. Ud over kapital fra Novo A/S bidrager Novo Seeds også med ledelsesmæssig og stra­ tegisk og operationel sparring til biotekvirksomhederne. Novo Seeds foretager investeringer for op til DKK 100 mio. årligt.

hovedprojekt fokuserer på en inhibitor af Galectin-3, der udvikles til behandling af fibrose, med ideopatisk lunge fibrose som den primære indikation. Galecto modtog et pre-seed grant fra Novo Nordisk Fonden i 2010 på DKK 625.000 og senere en seed investering fra Novo Seeds som første investor, hvilket muliggjorde etableringen af Galecto Biotech AB i 2011. Foundergruppen omfatter førende forskere og

biotekentreprenører fra Sverige, England og Danmark. Investorkredsen er siden udvidet med 3 venture fonde, Merck Serono Ventures, Seed Capital og Sunstone Capital. Selskabet bygger på mere end 10 års forskning i galectiner og galectin-modulatorer, hvilket kombineret med en række stærke patenter giver Galecto Biotech en unik platform. Novo Seeds har i alt investeret DKK 12,4 mio. i Galecto Biotech.


Vi har kunnet fastholde vores investeringer og pleje dem på den helt lange bane, hvor andre blev nødt til at trække sig i utide på grund af deres finansieringsstruktur. Et særdeles nyttigt forhold, når man er i et område, hvor det gerne tager 10–15 år at udvikle et lægemiddel hele vejen. HENRIK GÜRTLER, ADM. DIREKTØR, NOVO A/S

Novo Ventures Novo Ventures blev etableret i 2000 og har til formål at investere i life-science virksomheder, der baseret på original produktudvikling har et væsentligt kommercielt potentiale. Novo Ventures har med­ arbejdere i København, London og San Francisco. Efter 12 års virke er der investeret DKK 4,4 mia. i 83 virksomheder, der står bag ba­ nebrydende nye produkter og teknologier, som har potentiale til at forbedre livet for tusindvis af mennesker verden over. En del af virk­ somhederne er efter en udviklingsperiode solgt videre til farmaceuti­ ske og medicotekniske virksomheder med et signifikant økonomisk udbytte, således at Novo Ventures i dag hører til de mest succesfulde og respekterede venture teams i branchen. ”Vores formål er at skabe afkast baseret på forskning og produkt­ udvikling. Derfor udvikler vi i de enkelte life-science-selskaber ideer og projekter, der både har kommercielt potentiale, og som bibringer væsentlig ny viden. Vi ønsker at være katalysator for, at opfindelser og innovation kan kommercialiseres,” siger Søren Carlsen, Managing Partner i Novo Ventures. Og han fortsætter: ”Vores koncept har vist sig særdeles frugtbart takket være dygtige medarbejdere, en stærk finansiel støtte fra Novo A/S og en fleksibel tidshorisont, hvor vi kan blive og støtte virksomhederne indtil det rette tidspunkt for et vide­

Karus Therapeutics Karus udvikler innovative, oralt tilgængelige lægemidler til behandling af kræft og inflammatoriske sygdomme. Udviklingen af sådanne oralt tilgængelige anti-inflammatoriske lægemidler, der har en effekt og bivirkningsprofil svarende til de bedste injicerbare, biologiske lægemidler, repræsenterer et stort udækket medicinsk behov, men har vist sig at være en stor udfordring for den farmaceutiske industri.

resalg. I perioden hvor vi er med til at udvikle selskaberne, kan Novo Ventures’ partnere støtte virksomhederne strategisk og med vores omfattende netværk, bl.a. gennem vores bestyrelsesarbejde i virk­ somhederne. Som noget nyt vil vi fremover også investere i mindre børsnoterede selskaber.” Administrerende direktør i Novo A/S, Henrik Gürtler, supplerer: ”Man kan sige, at vi har været privilegeret ved, at vi i realiteten har kun­ net operere vores venture-aktiviteter som en ‘Evergreen Fund’. Vi har kunnet fastholde vores investeringer og pleje dem på den helt lange bane, hvor andre blev nødt til at trække sig i utide på grund af deres finansieringsstruktur. Et særdeles nyttigt forhold, når man er i et om­ råde, hvor det gerne tager 10–15 år at udvikle et lægemiddel hele vejen.” Novo Ventures investerer årligt op til DKK 800 mio.

Karus forhåbninger om at kunne gøre en forskel inden for dette felt bygger på selskabets videnskabelige ekspertise inden for epigenetik (et studie af arvelige ændringer i et gens funktion, der opstår uden ændring i DNA-sekvensen) og lipid kinase signalering (signaleringsvej der påvirker en række cellulære funktioner), samt på ledelsens indgående forståelse af den underliggende biologi såvel som stor erfaring med udvikling af nye lægemidler.

Karus er en semi-virtuel virksomhed, der selv udfører de vigtigste medicinalkemiske og biologiske studier, mens de samarbejder med et internationalt netværk af akademiske grupper og kontraktforskningsorganisationer. Firmaet rejste i 2012 en serie B finansiering med deltagelse af Novo Ventures, og andre ledende biotek investorer. Novo Ventures har investeret DKK 12,4 mio. i Karus Therapeutics.

NOVO NORDISK FONDEN

49


Investeringer i life-science VI IDENTIFICERER PRIMÆRT INVESTERINGSKANDIDATER INDEN FOR LIFE-SCIENCE OG DET BIO-INDUSTRIELLE OMRÅDE, DA DET ER INDEN FOR DISSE OMRÅDER, NOVO A/S HAR MULIGHED FOR AT TILFØRE VÆRDI SOM AKTIV EJER. Ulrik Spork, managing partner, Novo A/S

STORE

INVESTERINGER Ud over investeringer i seed- og venturefasen vil Novo A/S fremover også foretage langsigtede investeringer i større, modne og veldrevne børsnoterede såvel som unoterede virksomheder. Dette skal skabe ­diversitet i porteføljen og sikre et attraktivt finansielt afkast på lang sigt. ”Vi identificerer primært investeringskandidater inden for life-science og det bio-industrielle område, da det er inden for disse områder, Novo

A/S har mulighed for at tilføre værdi som aktiv ejer. Virksomheder i denne kategori skal være profitable og rumme vækstmuligheder på lang sigt, hvilket betyder at aktiviteterne vil være koncentreret om et senere stadie i virksomhedernes forretningsudvikling, end det hidtil har været tilfældet. Derudover er det vigtigt at virksomhederne ikke har værdier eller aktiviteter, der er i konflikt med Charter for virksomheder i Novo Gruppen,” udtaler Ulrik Spork, managing partner i Novo A/S.

Eksempler på danske investeringer

Chr. Hansen A/S.

Veloxis Pharmaceuticals A/S

Symphogen A/S

Chr. Hansen er en global bioscience-virksomhed, som igennem 139 år har udviklet naturlige ingredienser til fødevare- og kosttilskudsbranchen, den farmaceutiske industri og landbrugssektoren. Produkterne er bl.a. kulturer, enzymer, probiotika og naturlige farver, og alle løsninger er baseret på stærke forsknings- og udviklingskompetencer kombineret med betydelige investeringer i teknologi. Omsætningen i regnskabsåret 2011/12 var DKK 5,2 mia. Virksomheden er markedsførende inden for alle sine divisioner – Cultures & Enzymes, Health & Nutrition og Natural Colors og har mere end 2.450 engagerede medarbejdere i 30 lande. Investeringen i Chr. Hansen A/S på DKK 4,2 mia. er langt den største investering, Novo A/S har foretaget til dato. Med udgangen af 2012 ejede Novo A/S aktier i Chr. Hansen A/S svarende til 26,1 % af aktiekapitalen.

Veloxis er en biofarmaceutisk virksomhed med fokus på udvikling af tacrolimusproduktet LCB-Tacro, som skal forhindre afstødning hos patienter, der har fået transplanteret organer. LCB-Tacro udvikles i pilleform, og har den fordel, at der kun skal indtages en dosis om dagen. Ved udgangen af 2012 havde Novo A/S investeret DKK 613 mio. i Veloxis, der har 30 ansatte i København og New Jersey, USA.

Symphogen beskæftiger sig med udvikling af rekombinante humane polyklonale antistoffer. Symphogen benytter, som nogle af de første, en udviklingsmetode, hvor der på samme tid kan dannes en bred vifte af forskellige antistoffer, som alle er rettet mod det samme mål, nemlig årsagen til sygdommen eller infektionen – det være sig en bakterie, en virus eller en kræftcelle. Ved udgangen af 2012 havde Novo A/S investeret DKK 304 mio. i Symphogen, der har 90 ansatte og basis København.

www.chr-hansen.com

50

NOVO NORDISK FONDEN

www.veloxis.com

www.symphogen.com


Finansielle investeringer VI INVESTERER LANGSIGTET OG BEKENDER OS TIL ‘VALUE PRINCIPPET’, DET VIL SIGE, VI KØBER GERNE BILLIGT, MEN PÅ BETINGELSE AF, AT INVESTERINGEN VURDERES AT HAVE VÆKSTMULIGHEDER OG GIVE ET GODT AFKAST. Thorkil ­K astberg Christensen, finansdirektør i Novo A/S

vækst

og kapital Novo Finance De midler, som ikke er investeret i virksomheder, og som endnu ikke er udbetalt fra Novo Nordisk Fonden, investeres af Novo A/S i en portefølje af veldiversificerede aktiver på værdipapirmarkedet. Således er der til enhver tid et tilstrækkeligt beredskab af likvide midler til at understøtte nye behov fra virksomhederne, som Novo A/S har ejerskab i, og til at understøtte Novo Nordisk Fondens uddelinger, idet afkastene fra disse investeringer udgør et væsentligt bidrag til finansiering af fondens uddelinger. ”Vi investerer langsigtet og bekender os til ‘value princippet’, det vil sige, vi køber gerne billigt, men på betingelse af, at investeringen vurderes at have vækstmuligheder og give et godt afkast. Man kan sige, at vores investeringsfilosofi er at være konservativ, men klar til at slå til, hvis den gode mulighed opstår,” siger Thorkil Kastberg Christensen, finansdirektør i Novo A/S. En del af de finansielle investeringer håndterer Novo A/S selv, mens en del forvaltes af nøje udvalgte investorer rundt omkring i verden, som har mandat til at investere på vegne af Novo A/S. ”Vi lægger et stort arbejde i at finde de bedste forvaltere i verden til at hjælpe os med at opbygge og vedligeholde en global aktieportefølje. Vi sikrer os, at forvalterne kan fremvise konsistente resultater år efter år, og at de er fuldstændigt dedikerede i forhold til vores investeringer. Det er en strategi, som indtil nu har givet et bedre afkast, end markedet som helhed kan tilbyde,” slutter Thorkil Kastberg Christensen.

NOVO NORDISK FONDEN

51


Novo Nordisk Fondens historie

det startede med en rejse I 1922 rejste professor August Krogh fra Københavns Universitet på forelæsningsturné til universiteterne på USA’s østkyst efter at have modtaget Nobelprisen i medicin to år tidligere. Det var på denne tur, at den anerkendte danske videnskabsmand tog en afstikker til Toronto i Canada. En afstikker, som ikke bare kom til at ændre hans eget og hustruen Marie Kroghs liv på afgørende vis, men som blev startskuddet til en enestående videnskabelig odyssé...

52

NOVO NORDISK FONDEN


NOVO NORDISK FONDEN

57


August og Marie Kroghs rejse til Toronto førte til udviklingen af diabetesmedicin i verdensklasse, et efterfølgende dansk erhvervsog eksporteventyr og opbygning af fonde, som gennem årene blev lagt sammen og i dag bærer navnet Novo Nordisk Fonden, der har doneret flere milliarder kroner til lægevidenskabelig og bioteknologisk forskning og samfundsorienterede formål.

1920 21 22 22 23 August Krogh modtager Nobelprisen i medicin/ fysiologi.

Den unge læge og forsker Frederick Banting, assisteret af lægestuderende Charles Best, fremstiller virksomt insulin fra bugspytkirtlen hos hunde på University of Toronto, Canada.

August og Marie Krogh vender hjem fra Toronto med rettigheden til at producere insulin i Skandinavien.

August og Marie Kroghs rejse til Toronto førte til udviklingen af diabetesmedicin i verdensklasse, et efterfølgende dansk erhvervs- og eksporteventyr og opbygning af fonde, som gennem årene blev lagt sammen og i dag bærer navnet Novo Nordisk Fonden, der har doneret flere milliarder kroner til lægevidenskabelig og bioteknologisk forskning og samfundsorienterede formål. I december 1922, da August Krogh hjembragte tilladelsen til at fremstille insulin til det nordiske marked efter den metode, der netop var blevet udviklet og patenteret af canadiske forskere, vidste Krogh instinktivt, at han stod med en historisk mulighed og et historisk ansvar for at ændre livet for tusinder af uhelbredeligt syge diabetikere i Danmark og det øvrige Norden. I et festskrift fra 1924 skriver han om hele forløbet med at få tilla­ delserne i hus og sin egen rejse til Canada: ”Det kom hurtigt til at staa mig klart, at det vilde være af stor værdi at skaffe insulinet frem i Danmark…”

53

NOVO NORDISK FONDEN

August Krogh, H.C. Hagedorn og August Kongsted enes om at danne en selvejende institution, Nordisk Insulinlaboratorium. Det første danske insulin fremstilles i kælderen på Hagedorns Villa Rødsten.

Allerede fra den spæde start var fondsstrukturen og de særlige videnskabelige og samfundsmæssige forpligtelser, der følger med at producere livsvigtig medicin, fremherskende. Eller sagt på en anden måde: ­videnskaben og samfundssindet var – og har lige siden været – en inte­greret del af koncernens historie og berettigelse. Denne ånd har den dag i dag stor betydning for koncernen og dens ageren – nemlig at yde et betydende bidrag til forskning og udvikling, som forbedrer menneskers helbred og velfærd. I forlængelse af at August Krogh og dia­ be­teslægen H.C. Hagedorn i 1922 indgik en aftale om udvikling, produktion og salg af insulin med August Kongsted og hans Løvens Kemiske Fabrik samt Løve Apoteket, blev Nordisk Insulinlaboratorium og Nordisk Insulinfond dannet.

25

Nordisk Terapeutisk Laboratorium grundlægges af brødrene Harald og Thorvald Pedersen og Insulin Novo og Novo sprøjten sendes på markedet.

På den måde fik man fra starten placeret selskabet og dets forpligtelser i en fondsstruktur. Hagedorn, Krogh og Kongsted udgjorde den formelle ledelse i såvel selskab som fond, og selv om der var store personlige forskelle mellem de tre karis­ ma­tiske mænd, var de enige om én ting, nem­lig at overskuddet fra salget af diabe­ tesmedicin, ud over at drive og udvikle kerneforretnin­gen på bedste vis, skulle gå til videnskabe­lige og humanitære formål. Helt i overensstemmelse med den aftale August Krogh havde indgået med Insulin­komiteen i Toronto. I 1924 skete der imidlertid noget, der fik afgørende betydning for den videre historie, idet Hagedorn blev uenig med en af sine mest betroede medarbejdere, farmaceut og kemiker Thorvald Pedersen, og afskedigede ham. Broderen Harald Pedersen, der var ansat som højt skattet medarbejder under August Krogh, fulgte i loyalitet sin bror.


26 35 Novo vælger den hellige ægyptiske apistyr som logo.

26 Nordisk Insulinfond holder konstituerende møde. Fonden skal støtte forskning i fysiologi og endokrinologi.

Novo etablerer sin første fabriksbygning ved Fuglebakken på Frederiksberg. Bygningen tegnes af arkitekten Arne Jacobsen.

27

Nordisk etablerer sin første fabriksbygning i Gentofte. Nordisk Insulinfond foretager sine første uddelinger.

Det skete ifølge hovedpersonerne selv med følgende ordveksling: August Krogh: ”Hvad vil De da?” Harald Pedersen: ”Vi vil lave insulin.” August Krogh: ”Jamen, det kan De da ikke klare.” Harald Pedersen: ”Det skal vi vise Dem...” Det blev starten på den anden vigtige gren på Novo Nordisk Fondens stamtræ, da de to brødre gik solo og dannede deres eget insulinselskab, kaldet Novo Terapeutisk ­Laboratorium, som siden hen kom til at hedde Novo Industri A/S. Terningerne var således kastet til en årtier lang rivalisering mellem to selskaber, to selv­billeder, to forskellige kulturer, men begge med samme overordnede mål: at producere og udvikle diabetesmedicin i verdensklasse.

38 Novo indvier Hvidøre Diabetiker Sanatorium.

51

55 63

Novo’s Fond stiftes med Thorvald Pedersen som bestyrelsesformand og begge brødre som livsvarige medlemmer.

Første uddelinger fra Novo’s Fond. Annoncering efter ansøgninger til projektstøtte af lægevidenskabelig forskning.

Den første Novo Pris uddeles til Erik Warburg.

32 38 42 57

Nordisk indvier Niels Steensens Hospital, hvor mindrebemidlede diabetikere kan få gratis behandling.

Nordisk Insulin­ laboratorium begynder med videnska­be­ lige og humanitære uddelinger.

Hvor Hagedorn, Krogh og Kongsted tilhørte den etablerede samfunds- og åndselite med dybe rødder i den videnskabelige verden, tankegang og patos, kunne de to brødre ikke fremvise samme imponerende generalieblad eller netværk. De kaldte sig derimod slet og ret for ’fabrikanterne’ og gjorde nærmest en dyd ud af, at de havde et helt andet ståsted end deres tidligere arbejds­ givere. Forskellen kunne ikke trækkes tydeligere op. Men på trods af at brødrene Pedersen i Novo-grenen i udgangspunktet hverken havde samme indgående kendskab til diabetes, samme videnskabelige fundament at stå på, eller for den sags skyld samme viden om produktion og salg af lægemidler som Nordisk-grenen, opvejede deres iværksætterånd, opfindsomhed og stædighed til fulde disse mangler. Krogh måtte æde sine lettere nedladende ord. Harald og Thorvald Pedersen kunne klare det – og mere

H.C. Jacobæusprisen stiftes.

Niels Steensens Hospitals forskningslaboratorium indvies.

til. Men de gjorde det på deres måde, og tilgangen til opgaven var på afgørende vis forskellig. De to brødre stiftede ikke i første omgang en fond magen til Nordisk Insulinfond, hvis hovedopgave var at uddele midler til videnskaben. Først i 1951 – næsten 30 år efter Nordisk Insulinfond blev oprettet – stiftedes Novo’s Fond med Thorvald Pedersen som bestyrelsesformand og med ham og broderen som livsvarige medlemmer. Fonden var først og fremmest en erhvervsdrivende fond med den klare mission at sikre selskabets (Novo Terapeutisk Laboratorium) overlevelse og udvikling bedst muligt. Fra starten af 1960’erne begyndte man regelmæssige uddelinger. Støtteområderne: læge-, veterinær-, natur-, og handelsvidenskab blev valgt sammen med humaniora og humanitære områder, som også nævnes i fundatsen.


NOVO’s FOND NOVO INDUSTRI

69 74 80 85 August Krogh Prisen stiftes (i 2008 omdøbt til Marie og August Krogh Prisen).

65 Første annoncering efter ansøgninger til Nordisk Insulinfond.

Novo Industri A/S bliver børsnoteret.

Novo’s Fond opUddeling af første retter Humaniora­ Hallas-Møller udvalget som yder stipendium. støtte til kunst­ historiske og humaNOVO Nordisk FONDEN nitære projekter.

Nordisk insulinfond

Nordisk insulinlaboratorium

Nordisk gentofte

forskningslaboratorium

66 Hagedorn Prisen uddeles første gang.

hagedorn

84

niels steensens hospital

Nordisk Insulinlaboratorium som erhvervsdrivende fond organiseres med tre afdelinger: Nordisk Gentofte A/S, Hagedorn Forskningslaboratorium og Niels Steensens Hospital.

I 1973 fusionerede Novo Terapeutisk Labo­ ratorium med Novo Industri og fik der­efter det mere mundrette og internationalt kendte navn Novo Industri A/S. Året efter blev selskabet børsnoteret, men helt efter vedtægterne og ejernes ønsker bibeholdt Novo’s Fond den bestemmende indflydelse. Hos konkurrenterne i Nordisk Insulinlaboratorium gik man en anden vej. I første omgang klarede man sig med egen finansiering trods en kraftig investering i disse år i nye grunde og fabriksbygninger. Direktionen i Nordisk-grenen omorganiserede og fik tre enheder under sig: 1) Den erhvervsdrivende del med navnet Nordisk Gentofte A/S, 2) Niels Steensens Hospitals forskningslaboratorium (blev i samme om­bæring omdøbt til Hagedorn Forsknings­ laboratorium) og 3) Niels Steensens Hospi-­ tal. Uddelingerne blev fortsat varetaget af Nor­disk Insulinfond.

89 90 92

NOVO nordisk

Novo Nordisk Fonden stiftes ved fusion af 3 fonde - Novo’s Fond, Nordisk Insulinlaboratorium og Nordisk Insulinfond. Novo Nordisk Fonden driver virksomheden og varetager uddelingerne.

Og godt ti år efter at Novo var gået på børsen, fulgte Nordisk Gentofte efter. Lad os tegne billedet op, som det så ud i midten af 1980’erne. Med få kilometers afstand lå to, efter danske forhold store, men i global sammenhæng små, medicinal­ virksomheder. Begge med insulinproduktion som deres absolutte kerneområde. Begge på jagt efter de samme markeder, de sam­ me forskere og det samme videnskabelige personale, som var en vital del af selskabernes fremtid og fortsatte udvikling. I kredsen omkring de to selskaber og deres respektive fonde begyndte man i kulissen at tale om muligheden for en fusion. De forsigtige følere førte ikke noget med sig. I hvert fald ikke i første omgang. Dertil var de historiske, kulturelle og personlige barrierer for store. August Kroghs ord til Harald Pedersen i 1924 om, at ”Det kan De da ikke klare…” og Pedersens replik: ”Det skal vi vise Dem…” stod måske ikke

De første kliniske forskerstipendier uddeles.

Fonden får eget sekretariat og direktør, Ulrik V. Lassen. Hvidøre Hospital og Niels Steensens Hospital lægges sammen under navnet Steno Diabetes Center.

længere bøjet i neon på direktionsgangen i de respektive selskaber, men stemmerne fra fortiden og den indædte konkurrence selskaberne imellem var ikke glemt. Alligevel udsendte bestyrelserne for de to erhvervsdrivende fonde Novo’s Fond og Nordisk Insulinlaboratorium i januar 1989 en pressemeddelelse, der i den grad skabte opmærksomhed uden for de to selskaber, og som nærmest var en paladsrevolution internt. I pressemeddelelsen stod der kort og ­­­kon­tant: ”Der er truffet aftale om at fusionere de to fonde til én fond, Novo Nordisk F­ on­den.” Meddelelsen var ikke bare kulmi­nationen på en af de største fusioner i dansk erhvervsliv; det var samtidig en af den slags begivenheder, alle ansatte i Nordisk og Novo, fra direktionsgang til lagerhal, aldrig vil glemme. Men hvad var gået forud? Hvordan var det kommet dertil? Det korte svar kan


FOTOs: 1920, 1922, 1969 og hjemkomstfoto: Det Kongelige Bibliotek 1942: Svenska Läkaresällskapet 1996: Colourbox 2002: Willi Hansen 2007: Thomas Willads 2010: Miklos Szabo Øvrige billeder er fra Novo Nordisk History and Art Collection eller fondens eget arkiv

96 99 Udvalget for Sygeplejeforskning oprettes. Fonden flytter til huset på Brogaardsvej i Gentofte.

Fonden stifter et 100% ejet datterselskab, Novo A/S, til at administrere fondens formue samt fondens ejerskab i selskaberne Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S.

sammenf­attes i nogle af de samme termer, som kendetegnede Krogh, Hagedorn, Kongsted og Pedersen-brødrene, da de startede i 1920’erne: nemlig en stor grad af fremsynet­hed, visioner, mod, forretningssans og et stærkt ønske om at fremtidssikre selskaber­ne og dermed de videnskabelige og huma­n­itære fondsuddelinger. Og sund fornuft kan man tilføje. For forde­ lene ved en fusion var oplagte. Først og fremmest ville der komme en helt anden tyngde bag fondens ord om at ”udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed”, hvis de to parter slog sig sammen. Der var også en klar forventning om, at man sammen kunne generere større over­­skud og dermed øge uddelingerne til den sundhedsvidenskabelige forskning. En antagelse, som i den grad kom til at holde stik. Novo Nordisk Fonden var dermed en reali­tet. Fusionen af fondene medførte at den

02 07 10 11 12 Udvalget for Almen Medicinsk Forskning oprettes med Professor Niels Bentzen som formand.

Fonden bevilger DKK 600 mio. til etablering af det første forskningscenter i en klynge af centre.

Fondens to formål - det erhvervsmæssige og det samfundsmæssige - bliver samlet under et tag i domicilet på Tuborg Havnevej i Hellerup.

bestemmende indflydelse for begge selska­ ber kunne samles i én fond, hvorved en sammenlægning af selskaberne blev mulig. Og det fusionerede selskab kom til at hedde Novo Nordisk A/S. Der kom imidlertid til at gå det meste af tre år, før Novo Nordisk Fonden fandt sine egne ben med egen ledelse og sekretariat og blev en selvstændig aktør, som ikke bare havde hjemme i en skuffe hos selskabets øverste direktør. Men det var først i 1999/2000, at Novo Nordisk Fonden for alvor kom ud i rampelyset. Det skyldtes, at Novo Nordisk koncernen ændrede sig på afgørende vis. Man besluttede at splitte selskabet op i to – ét for lægemidler under det hidtidige navn Novo Nordisk A/S og ét for enzymer, der fik navnet Novozymes A/S. Som hovedaktionær og primær ejer af ­aktieselskaberne Novo Nordisk A/S og Novo­zymes A/S fik omlægningen afgøren­ de betydning for fonden. Ikke bare blev personsammenfaldet mellem fond og

Fonden udpeger nye strategiske mål for uddeling­ erne og beslutter at øge den årlige udbetaling fra DKK 450 mio. i 2011 til DKK 875 mio. i 2014.

Fonden uddeler sine to første Laureate Research Grants. Bevillingerne er på DKK 40 mio. over syv år.

selskaber udtyndet, ved at selskaberne fik særskilte bestyrelser med nye medlemmer. Fonden trådte også i karakter med stiftelsen af et 100 procent ejet datterselskab, Novo A/S, som fik til hovedopgave at varetage fondens interesser i de to aktieselskaber og sikre såvel selskaber som midler til fondens fortsatte uddelinger og støttevirksomhed. Så det, der startede som en håbefuld rejse til Toronto for 91 år siden, har i dag udviklet sig til et dansk erhvervseventyr. Novo Nordisk Fonden har siden sin stiftelse uddelt flere tusinde bevillinger til primært sundhedsvidenskabelig forskning, og mid­ lerne til støtte stiger markant i disse år. Alene fra 2005 til udgangen af 2012 har Novo Nordisk Fonden bevilget mere end DKK 4,4 mia. og i samme periode har Novo A/S investeret DKK 11,5 mia. i biotek-virksom­heder. Og fondens rejse fortsætter...

NOVO NORDISK FONDEN

56


� Vores vision er at yde et betydende bidrag til forskning og udvikling, der forbedrer menneskers helbred og velfÌrd.�

Sten Scheibye Bestyrelsesformand Novo Nordisk Fonden


Novo Nordisk FondeN Hvorfor : Hvordan Koncept og design: Maria Elskær Grafisk Design Tryk: Bording Pro A/S Konceptfotos: Henrik Sørensen Fotos side 4, 9: Ernst Tobisch side 12: privatfoto side 15, 16, 22-23, 35 (3): Henrik Sørensen side 34, 35 (1,4): Christian Als side 35 (2): privatfoto side 47, 50, 51, 52-53: Jon Norddahl ©2013 Novo Nordisk Fonden


Telefon: +45 3527 6600 nnfond@novo.dk www.novonordiskfonden.dk

N OVO N ORD ISK FON D EN : H VORFOR : HVORDAN

Novo nordisk fonden Tuborg Havnevej 19 DK 2900 Hellerup DAnmark

2013

Novo Nordisk Fonden - Hvorfor, hvordan?  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you