Page 1

NOVO NORD I S K FO N D E N N OVO N ORD ISK FON D EN : HVORFOR : HVORDAN


HVORFOR? HVORDAN?


DERFOR Verden står over for store udfordringer: Befolkningstallet stiger, stadig flere mennesker lider af livsstilssygdomme, naturens ressourcer svinder ind og CO2udledningen stiger. Der er behov for mere forskning og nye løsninger, så vi kan forbedre bekæmpelse af sygdomme og bruge naturens knappe ressourcer klogere. Danmark må – sammen med resten af Norden – gøre en særlig indsats for at bevare og udbygge sine styrkepositioner inden for biomedicinsk og bioteknologisk forskning. Det er nødvendigt, ikke mindst fordi den internationale konkurrence øges.

SÅDAN Vi har en ambition i Novo Nordisk Fonden: Vores virksomheder skal skabe forretningsmæssige resultater i verdensklasse. Dette skal ske gennem forskningsbaserede produkter og ydelser, der forbedrer bekæmpelse af sygdomme og brug af naturens ressourcer. Fonden bruger sine indtægter til uddelinger, der fremmer forskning inden for sundhedsvidenskab og bioteknologi ved universiteter og hospitaler. Perspektivet er langsigtet, og målet er at fortsætte udviklingen af et kundskabsmiljø, hvor idérige talenter kan udføre forskning af højeste kvalitet. På den måde bidrager vi til at udvikle løsninger på morgendagens presserende udfordringer – til gavn for den enkelte og for samfundet.


INTRODUKTION

HVAD ER NOVO NORDISK FONDEN? Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond med 90 års historie. Fonden har gennem sit helejede datterselskab, Novo A/S, kontrollerende ejerskab i virksomhederne Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S. Tilsammen udgør Novo A/S, Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S Novo Gruppen, som er forpligtet til at efterleve et fælles værdigrundlag – det såkaldte Novo Gruppe-charter.

vikling i de økonomiske resultater for virksomhederne i Novo Gruppen har Novo Nordisk Fonden de senere år været i stand til at øge sine årlige udbetalinger markant – til gavn for forskningen og samfundet. I 2013 besluttede fondsbestyrelsen, at fondens samlede årlige udbetalinger frem mod 2018 gradvist øges fra de nuværende knap DKK 800 millioner til DKK 1,5 milliarder.

Fonden har to formål – et erhvervsmæssigt og et samfundsmæssigt:

Organisatorisk varetages uddelingsaktiviteterne af Novo Nordisk Fonden, mens de erhvervsdrivende aktiviteter varetages af Novo A/S. Novo A/S har til formål at forvalte fondens formue samt fondens ejerskab i Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S for derigennem at sikre fonden et tilfredsstillende økonomisk afkast.

1: Fonden skal udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som drives af virksomhederne i Novo Gruppen, og 2: Fonden skal yde støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål. Samlet er det fondens vision at yde et betydende bidrag til forskning og udvikling, som forbedrer menneskers helbred og velfærd. INTERNATIONALT UDSYN På det erhvervsmæssige område er det fondens ambition, at virksomhederne i Novo Gruppen positionerer sig som internationalt anerkendte og betydende aktører inden for forbedring af sygdomsbekæmpelse og forbedring af brug af naturens ressourcer. På det uddelingsmæssige område stræber fonden efter at udnytte sin uafhængighed og fleksibilitet til at fremme forskning i verdensklasse ved universiteter og hospitaler i Danmark og det øvrige Norden. Fonden ønsker derved at sikre, at regionen udvikles og anerkendes som et internationalt sundhedsvidenskabeligt og bioteknologisk kraftcenter. Dette skal ske gennem langsigtet støtte til udvikling af kundskabsmiljøer, hvor topforskere og idérige talenter kan udføre forskning af højeste kvalitet. Fondens uddelinger til forskning understøtter også uddannelsesog innovationsaktiviteter. Som følge af den positive ud-

4

NOVO NORDISK FONDEN

NOVO GRUPPENS CHARTER ALLE VIRKSOMHEDER I NOVO GRUPPEN SKAL GENNEM EN MÅLRETTET INDSATS VISE VILJE OG EVNE TIL AT LEVE OP TIL FØLGENDE KRITERIER:

Virksomhedens produkter og serviceydelser gør en væsentlig forskel ved at forbedre menneskers livs- og arbejdsvilkår. Virksomheden betragtes som fornyer med hensyn til teknologi, produkter, serviceydelser og/eller tilgang til markedet. Virksomheden er blandt de bedste inden for sit område og en udfordrende arbejdsplads. Virksomheden opnår konkurrencedygtige økonomiske resultater.

VIRKSOMHEDER I NOVO GRUPPEN FORPLIGTER SIG DERFOR TIL:

Værdibaseret ledelse Åben og ærlig dialog med sine interessenter Løbende udvikling af: • Økonomisk ansvarlighed • Miljømæssig ansvarlighed • Social ansvarlighed Rapportering i henhold til relevante, internationalt vedtagne, konventioner.


STEN SCHEIBYE, BESTYRELSESFORMAND, NOVO NORDISK FONDEN OG NOVO A/S:

Vi ønsker at bidrage til, at forskning og udvikling inden for biomedicin og bioteknologi i Danmark og det øvrige Norden styrkes til gavn for menneskers sundhed og velfærd samt for værdiskabelsen i regionen."

NOVO NORDISK FONDEN

5


ORGANISATION

NOVO NORDISK FOND KONCERNEN Novo Nordisk Fonden og virksomhederne i Novo Gruppen udgør til sammen Novo Nordisk Fond Koncernen. Novo Nordisk Fonden modtager udbytte fra Novo A/S, hvis indtægter består af: • Udbytte fra erhvervsvirksomheder • Afkast af øvrige investeringer

Uddelinger til forskning

NOVO NORDISK FONDEN

UDBYTTE

Investeringer i biofarmaceutiske og biotekvirksomheder

NOVO A/S

UDBYTTE

UDBYTTE

NOVO NORDISK A/S

NOVOZYMES A/S

NOVO GRUPPEN

6

NOVO NORDISK FONDEN


BESTYRELSERNE Novo Nordisk Fondens bestyrelse består af ni medlemmer. Ud over formanden og næstformanden er der fire vedtægtsvalgte medlemmer, hvoraf to skal have læge- eller naturvidenskabelig indsigt, samt tre medarbejderrepræsentanter fra Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S. Fondens formand og næstformand er også medlemmer af Novo A/S' bestyrelse. Størstedelen af bestyrelsesmedlemmerne i Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S er uafhængige af Novo Nordisk Fonden og Novo A/S.

Sten Scheibye Formand

Steen Riisgaard Næstformand

Bo Ahrén

Lars Fugger

Karsten Dybvad

Sten Scheibye Formand

Steen Riisgaard

Göran Ando

Jeppe Christiansen

Per Wold-Olsen

Marianne Philip

Karen L. Lars Bo Anne Marie Lauritsen Køppler Kverneland Medarbejder- Medarbejder- Medarbejderrepræsentant repræsentant repræsentant

Birgitte Nauntofte CEO

Henrik Gürtler CEO

NOVO NORDISK FONDEN

7


UDDELINGERNE

SÅDAN FOREGÅR FONDENS UDDELINGER Novo Nordisk Fonden uddeler bevillinger til områder, der er indkredset af fondens vedtægter – og i særdeleshed til forskning inden for biomedicin og bioteknologi.

med udgangspunkt i fondens uddelinger. Fondens aktive satsning på fri og uafhængig forskning skal ses som et supplement til den offentlige støtte til forskning.

Fonden støtter forskning af højeste kvalitet. Ambitionen er, at uddelingerne faciliterer, at der opstår ny, original frontlinjeforskning, og at der udvikles dynamiske internationale forskningsmiljøer, som kan tiltrække og fastholde de allerbedste forskere.

I samarbejde med Novo A/S støtter fonden desuden udvikling af anvendelsesorienterede forskningsfund med kommercielt potentiale.

Uddelingerne sker inden for fire hovedkategorier: 1: Stipendier, forskningslederprogrammer, projektmidler og symposier. Fonden uddeler bevillinger til forskning på baggrund af ansøgninger indsendt til fondens videnskabelige komiteer og udvalg efter opslag i fri konkurrence. 2: Forskningscentre. Fonden støtter en klynge af internationalt fremstående forskningscentre i og omkring København. 3: Enkeltsatsninger. Fonden bevilger midler til en række enkeltstående aktiviteter af betydning for forskningen. Emneområderne spænder bredt – fra bioinformatik over diabetes til kræftrehabilitering – og favner både forsknings-, uddannelsesog formidlingsprojekter. 4: Humanitære og sociale formål Fonden støtter forskningshospitalet Steno Diabetes Center samt anerkendte hjælpeorganisationer.

8

Novo Nordisk Fonden baserer sit uddelingsvirke på et værdisæt, som omfatter fire hjørnestene: Engagement (vi tror på, at forskning gavner samfundets udvikling), professionalisme (vi rådfører os med eksperter, så den forskning, vi støtter, er af høj kvalitet), respekt (vi respekterer forskningsfriheden) og tillid (vi har tillid til forskerne og deres stræben efter, at forskningens resultater kan komme flest muligt til gode). Enhver, der modtager en bevilling til forskning fra fonden, bliver orienteret om disse. Endvidere tilslutter bevillingsmodtagere sig fondens standarder for god forskningspraksis og forpligter sig dermed til at bruge støtten på ansvarlig vis.

FONDENS MÅL FOR UDDELINGER TIL FORSKNING: FONDEN HAR FEM OVERORDNEDE STRATEGISKE MÅL FOR UDDELINGER TIL FORSKNING.

Styrke den biomedicinske og bioteknologiske forskning inden for udvalgte områder. Anspore til tværdisciplinaritet.

VI ØNSKER AT:: Fremme individuel videnskabelig excellence.

Beslutninger om bevillinger til forskning forudgås af fagfællebedømmelser – det gælder både i fondens videnskabelige komiteer og udvalg og i fondsbestyrelsen.

Fremme opfindsomhed, inspiration og viden inden for videnskab og teknologi.

FULD PUBLIKATIONSFRIHED For alle bevillinger gælder, at forskerne har fuld publikationsfrihed og selv bestemmer deres forskningsprioriteter. Ingen virksomheder i Novo Nordisk Fond Koncernen har fortrinsret til de forskningsresultater, der skabes

Bygge bro mellem videnskabelige opdagelser og kommerciel anvendelse.

NOVO NORDISK FONDEN


BIRGITTE NAUNTOFTE, ADM. DIREKTØR, NOVO NORDISK FONDEN:

Vi støtter fri og uafhængig forskning af højeste kvalitet. Ejerskabet til forskningsresultaterne tilfalder forskerne og de offentlige vidensinstitutioner. Dermed kommer resultaterne hele samfundet til gavn."

NOVO NORDISK FONDEN

9


UDDELINGER VIA FONDENS KOMITEER OG UDVALG Fonden uddeler forskningsmidler i fri konkurrence gennem 10 særligt nedsatte ekspertkomiteer og -udvalg.

ET ÅBENT VINDUE TIL OMVERDENEN Novo Nordisk Fonden har rødder tilbage til 1920'erne og har i en lang årrække via sine videnskabelige komiteer og udvalg uddelt bevillinger til forskere og forskningsprojekter af høj kvalitet. Bevillingerne uddeles efter opslag i fri konkurrence. Gennem årene har fonden øget antallet af virkemidler og støtteområder, således at Novo Nordisk Fonden i dag omfatter 10 komiteer og udvalg, som i alt tæller 45 eksperter fra Danmark og resten af Norden. Komiteerne og udvalgene modtager samlet omkring 1.100 ansøgninger årligt. Støtten går til et stort antal forskningsprojekter, stipendieforløb og forskningslederprogrammer. I 2013 uddelte fondens komiteer og udvalg knap DKK 320 millioner fordelt på 238 bevillinger. Komiteerne og udvalgene fungerer som fondens vindue til forskningsmiljøerne. Medlemmerne er aktive forskere, eksperter på deres områder og har et værdifuldt overblik over forskningsfeltet, ofte suppleret med erfaringer fra medlemskab af forskningsråd/udvalg og akademiske bedømmelsesudvalg. De forskellige komiteer og udvalg har derfor stærke forudsætninger for at vurdere projekternes kvalitet, nyhedsværdi og gennemførlighed. Dermed sikres en høj kvalitet i uddelingerne. VIDENSKABEN I CENTRUM Det støtteområde med størst tyngde i Novo Nordisk Fonden er den sundhedsvidenskabelige forskning. På dette område uddeler den ene af fondens store komiteer,

10

NOVO NORDISK FONDEN

Læge- og Naturvidenskabelige Komite, projektmidler og stipendier til biomedicinsk grundforskning og klinisk forskning i Danmark. Derudover uddeles støtte til forskningsprojekter og stipendier under udvalgene for sygeplejeforskning og almen medicinsk forskning. Den anden store komite, Nordisk Forskningskomite, uddeler midler til forskningsprojekter, stipendier og symposier inden for forskning i eksperimentel fysiologi, endokrinologi og metabolisme i hele Norden. Fondens nyeste udvalg, Udvalg for Novo Nordisk Foundation Laureate Research Grants, uddeler langsigtet og substantiel støtte til internationale topforskere, som vil opbygge deres forskningsgruppe i Danmark inden for biomedicin og bioteknologi. Novo Nordisk Fonden støtter endvidere forskning inden for bioteknologi og innovation samt forskning i kunsthistorie og kunst. Specifikke ekspertudvalg foretager disse uddelinger. Fonden uddeler årligt fem hæderspriser, som ikke kan søges, med det formål at belønne forskere for en enestående forskningsindsats. Den største af disse er Novo Nordisk Prisen. Beslutning om tildeling af denne træffes af fondens prisbedømmelseskomite.


NORDISK FORSKNINGSKOMITE

UDVALG FOR FORSKNING I BIOTEKNOLOGIBASERET SYNTESE OG PRODUKTION

UDVALG FOR ALMEN MEDICINSK FORSKNING

UDVALG FOR SYGEPLEJEFORSKNING

NOVO NORDISK PRISBEDØMMELSESKOMITE LÆGE- OG NATURVIDENSKABELIGE KOMITE

UDVALG FOR NOVO NORDISK FOUNDATION LAUREATE RESEARCH GRANTS

UDVALGET FOR EXPLORATORY PRE-SEED GRANTS UDVALG FOR KUNSTHISTORISK FORSKNING BEDØMMELSESUDVALGET FOR MADS ØVLISEN KUNSTSTIPENDIER

NOVO NORDISK FONDEN

11


JAKOB RAHR WINTHER, PROFESSOR, BIOLOGISK INSTITUT, KØBENHAVNS UNIVERSITET:

Lykkes vi med det her projekt, kan det skabe nye muligheder både inden for forskningen og i industrien."

12

NOVO NORDISK FONDEN


MØD EN BEVILLINGSMODTAGER BIOTEKNOLOGIBASERET SYNTESE- OG PRODUKTIONSFORSKNING

Bevillingen gives til støtte af grundforskning og anvendelsesorienteret forskning, der har som mål at fremme effektiv og bæredygtig produktion.

STORDRIFTSFORDELE Ønsker vi at gøre vores industriproduktion mere bæredygtig, er én mulighed at benytte enzymer, som kan nedbryde spildprodukter fra industriproduktion og omsætte dem til nyttige stoffer. Et eksempel er keratin, der findes i bl.a. hår, hove og horn fra de husdyr, vi slagter. Hvis man kan finde et enzym, der effektivt kan nedbryde keratin, kan man omdanne disse spildprodukter til foderstof. Jakob Rahr Winther og hans team på Københavns Universitet forsker i øjeblikket i at udvikle en metode, der eksempelvis vil kunne gøre det nemmere at finde et sådant enzym. I 2012 modtog Jakob Rahr Winther, der er professor ved Biologisk Institut ved Københavns Universitet, en projektbevilling inden for bioteknologibaseret syntese- og produktionsforskning på DKK 1,8 millioner. Novo Nordisk Fonden uddeler årligt bevillinger til ca. 10 projekter fra en samlet pulje på DKK 20 millioner. "Projektbevillingen har betydet, at vi kan udvikle en screeningsmetode, som vil kunne gøre det nemmere at finde nye enzymer og varianter af enzymer med nye egenskaber. Metoden betyder, at antallet af enzymer, vi kan screene, mangedobles. Samtidig fylder udstyret mindre, det er nemmere at betjene og materialeforbruget er meget, meget mindre," fortæller Jakob Rahr Winther.

FRA STORT TIL SMÅT Det centrale i den metode, som Jakob Rahr Winther og hans team forsker i, er at bruge bittesmå kugler som medium til at opformere enzymerne i. Det medfører væsentlige fordele i den senere screeningsproces, hvor enzymerne testes for forskellige egenskaber. "Metoden kan udføres med udstyr, som de fleste laboratorier har i forvejen. På sigt kan metoden måske blive standard i ethvert laboratorium. Hvem ved? Det kan åbne nye muligheder for forskningen – ikke kun i forhold til enzymer. Metoden kan anvendes til mange andre typer af proteiner og har derfor også perspektiver inden for udvikling af lægemidler og proteinforskning generelt. Det er virkelig spændende," siger Jakob Rahr Winther. "Det er netop den slags forskning, vi ønsker at fremme," fortæller professor Henrik Callesen, formand for Novo Nordisk Fondens Udvalg for forskning i bioteknologibaseret syntese og produktion, der vurderer ansøgningerne og uddeler bevillingerne. "Målet med bevillingerne er at gøre produktion baseret på bioteknologi mere bæredygtig. Derfor støtter vi forskning i metoder til eksempelvis bedre udnyttelse af energi, færre spildprodukter, forøget effektivitet eller bedre udnyttelse af ressourcer," siger Henrik Callesen.

NOVO NORDISK FONDEN

13


CHARLOTTE LING, LEKTOR, LUNDS UNIVERSITET, SVERIGE:

Problemet med forskning er, at det går meget, meget langsomt – og jeg er faktisk ret utålmodig."

14

NOVO NORDISK FONDEN


MØD EN BEVILLINGSMODTAGER EXCELLENSPROJEKT

Bevillingen har til formål at videreudvikle talentfulde yngre forskere til internationale topforskere.

DET LILLE FORSPRING I 2013 skabte Charlotte Ling og hendes gruppe overskrifter internationalt, da de, som de første i verden, påviste, at motion resulterer i epigenetiske forandringer i menneskers fedtvæv samt forandringer i gener, som koder for både fedme og type 2-diabetes. "Vi undersøgte en gruppe midaldrende mænd,

som ikke dyrkede ret meget motion. Vi fik dem til at motionere to gange om ugen over en periode på seks måneder. Og det viste sig, at en tredjedel af deres gener havde undergået epigenetiske forandringer i fedtvævet," siger Charlotte Ling, som er ph.d. og forskningsleder ved Lunds Universitet i Sverige. "Det var fuldstændig uventet, at forandringen var så stor. Her var endelig beviset: Din livsstil gør faktisk en forskel," siger hun. Den banebrydende forskning blev til på baggrund af en Excellensprojekt-bevilling fra Novo Nordisk Fonden i 2011. Bevillingen er på DKK 5 millioner over fem år. Fonden uddeler hvert år fire Excellensprojekter til basal, translationel eller klinisk forskning af høj international kaliber inden for endokrinologi og eksperimentel fysiologi. Forskningen skal udføres i et nordisk land. "Excellensprojekterne gives til unge og lovende forskere i den følsomme startfase af deres forskerkarriere, hvor de måske har behov for enten mere tid eller flere penge end mere etablerede og erfarne forskere. Det er spændende at se dem og deres arbejde få luft under vingerne," siger profes-

sor Bo Ahrén, formand for Novo Nordisk Fondens Nordisk Forskningskomite, der uddeler Excellensprojekterne. KOMPLICERET FORSKNING At Charlotte Ling er ved at få luft under vingerne er der ingen tvivl om. Hun er nu halvvejs i sit Excellensprojekt og undersøger, hvorvidt epigenetiske mekanismer spiller en rolle i patienter med type 2-diabetes ved at udføre komparative studier mellem raske og syge mennesker. "Bevillingen har hjulpet mig med at tage skridtet fra ung forsker til seniorforsker. Jeg kunne ikke udføre den forskning, jeg gør, uden en Excellensprojekt-bevilling. Nu om dage er lægevidenskabelig forskning meget kompliceret, og ingen enkeltperson kan rumme al den viden, der skal til for at udføre denne her forskning. Bevillingen har gjort det muligt for mig at inkludere folk med de rigtige kompetencer i min egen gruppe, og det giver mig et lille forspring i forhold til konkurrenterne," siger Charlotte Ling. Charlotte Ling har været forsker i 18 år, og hun elsker sit arbejde. "Forskning er så nemt at elske – selvom jeg er ret utålmodig. Men jeg tror, at min utålmodighed hjælper mig til en vis grad, fordi det får mig til at arbejde ret hårdt for at blive færdig med tingene. Problemet er, at selvom jeg har 10 mennesker, som arbejder sammen med mig, så tager det stadig lang tid. Så, du ved – en menneskealder er kort tid."

NOVO NORDISK FONDEN

15


MAIKEN NEDERGAARD, PROFESSOR, UNIVERSITY OF ROCHESTER MEDICAL CENTER, USA:

Som forsker er det sundt at flytte. Det åbner nye muligheder og giver friske ideer."

16

NOVO NORDISK FONDEN


MØD EN BEVILLINGSMODTAGER NOVO NORDISK FOUNDATION LAUREATE RESEARCH GRANT

Bevillingen har til formål at trække fremragende internationale forskere inden for biomedicin og bioteknologi til Danmark og derigennem styrke dansk forskning på både kort og langt sigt.

SØVN RENSER HJERNEN De fleste elsker at trække dynen op om ørerne, lukke øjnene og hengive sig til en god nats søvn. Men søvn kan også anskues som spild af tid – tilmed farlig spild af tid dengang mennesket sov på savannen, og vilde dyr lurede i mørket.

I 2013 modtog Maiken Nedergaard som en af tre forskere et Novo Nordisk Foundation Laureate Research Grant. Bevillingen er på DKK 40 millioner over syv år og tildeles fremragende forskere, der ønsker at flytte deres forskning til Danmark.

"Søvn er en farlig beskæftigelse, når du er ude i det fri," siger Maiken Nedergaard, professor ved University of Rochester i USA, hvor hun de seneste år har stået i spidsen for et forskningsprojekt om søvnens funktion. "Søvn må have en basal evolutionær funktion, ellers var den blevet elimineret," siger hun.

FRA USA TIL DANMARK Bevillingen betyder, at Maiken Nedergaard flytter fra USA til Danmark, hvor hun ansættes ved Københavns Universitet. Her vil hendes forskning rette sig mod at afdække glia-cellernes funktion yderligere med det mål at udvikle nye metoder til diagnostik og behandling af neurologiske sygdomme.

Maiken Nedergaard er blandt verdens mest anerkendte navne inden for neurovidenskab. Hun har bl.a. opdaget, at ligesom lymfesystemet hjælper kroppen med at komme af med affaldsstoffer efter fysisk anstrengelse, så har hjernen et tilsvarende system, hvor glia-celler sørger for, at cellulære affaldsstoffer transporteres bort. Maiken Nedergaard har for nylig vist, at fjernelse af affaldsprodukterne sker langt mere effektivt under søvn, og dermed har hun afsløret en mulig essentiel funktion af søvn; at holde hjernen i topform. "Næste skridt er at definere, hvor vigtigt dette transportsystem er for sygdomme. Vi har allerede data, der viser, at fjernelse af affald i hjernen er dramatisk lavere efter små hjerneblødninger eller hjerneskade. Det kan måske forklare, hvorfor disse sygdomme fremskynder demens," siger hun.

"Bevillingen fra Novo Nordisk Fonden gør det muligt for mig at stille endnu større spørgsmål i de projekter, som er mest spændende," siger hun. Et af de spørgsmål, der udestår, er naturligvis, om vi med tiden kan blive så kloge på søvnens funktion, at vi kan efterligne den i vågen tilstand og dermed eliminere behovet for at sove. Men det er ifølge Maiken Nedergaard blot – nå ja, en drøm. Professor Lars Fugger, formand for udvalget for Novo Nordisk Foundation Laureate Research Grants, siger: "Det er godt for Danmark, at vi kan tiltrække forskere af Maiken Nedergaards kaliber. Tilstedeværelsen af internationale topforskere vil hæve kvaliteten af dansk forskning og samtidig udvikle og inspirere unge talenter."

NOVO NORDISK FONDEN

17


SØREN K. MOESTRUP, PROFESSOR, INSTITUT FOR BIOMEDICIN, AARHUS UNIVERSITET:

Nye opdagelser giver energiopladning til at komme igennem de trængsler og blindgyder, som forskningen også indeholder."

18

NOVO NORDISK FONDEN


MØD EN PRISMODTAGER NOVO NORDISK PRISEN

Prisen gives som belønning for enestående lægevidenskabelig forskning eller anden forskningsindsats, der kan komme lægevidenskaben til gode.

HAN FINDER VEJ GENNEM KROPPEN Vores krop er en sindrig konstruktion, der ikke lukker hvad som helst ind – eller smider hvad som helst ud. Men hvad dikterer, om livsvigtige næringsstoffer slipper igennem tarmens tætte panser og videre ind i kroppen? Og hvordan skaffer blodet sig af med farlige stoffer, der potentielt kan tage livet af blodets ejermand? Disse spørgsmål har professor Søren K. Moestrup, Aarhus Universitet, fundet en række svar på. Den 52-årige professor har identificeret og beskrevet en række transportreceptorer, der er afgørende for kroppens optagelse af bl.a. vitaminer, hæmoglobin og lægemidler og dermed med til at 'holde blodet i balance'. "Ved at identificere receptorerne og kortlægge hvad de transporterer, kan man forklare sygdomsmekanismer, hvilket kan afføde nye ideer til ny medicinsk behandling og diagnostik," siger Søren K. Moestrup. Professoren modtog sidste år Novo Nordisk Prisen for sin forskning. Prisen er på DKK 1,5 millioner, hvoraf DKK 1 million er øremærket forskningsformål og de øvrige DKK 500.000 er til prismodtageren personligt. Desuden tildeles prismodtageren op til DKK 300.000 til afholdelse af et internationalt symposium inden for sit felt. "Det er ikke blot et personligt skulderklap, men også en anerkendelse af mit laboratorieteam og nærmeste samarbejdspartnere samt af forskningsfeltet som helhed. Det betyder meget for

os, at nogen synes, at denne forskning er vigtig og har gjort en forskel," siger han. AFPRØVNING AF MEDICIN En af Søren K. Moestrups vigtigste opdagelser er hans identifikation af de receptorer, der hjælper kroppen af med giftigt hæmoglobin. Hæmoglobin er et livsvigtigt protein, der binder ilt i de røde blodceller, men slipper det ud af cellerne, er det giftigt og kan bl.a. føre til nyreskader og forstyrre blodtrykket. Han har også beskrevet, hvordan en defekt receptor hos børn hæmmer optagelse af det vigtige B12-vitamin fra tarmen. Selvom professoren er nået langt i sin karriere, har han dog ikke i sinde at hvile på laurbærrene. "Der er flere indsatsområder. I de kommende år handler det rigtig meget om inflammation. Dels har vi fat i nogle nye inflammationsmekanismer med relation til receptoren for hæmoglobinoptagelse, og dels udvikler og afprøver vi en ny form for antistofbaseret medicin, som bruger receptoren som indgangsport til at ramme og dæmpe en bestemt type immunceller." Professor Jan Fahrenkrug, formand for priskomiteen, siger: "Søren K. Moestrup har på fornemste vis bidraget til brobygningen mellem grundforskning og klinik. Prisen er en personlig anerkendelse og er samtidig med til at skabe opmærksomhed omkring forskningsfeltet og derved styrke forskningen fremadrettet."

NOVO NORDISK FONDEN

19


PROJEKTER, FORSKNINGSLEDERPROGRAMMER, STIPENDIER OG PRISER

Ø

K

I LIN

SK

SK DICIN ME NING BIOORSK F

R VA

F

D

IG

5 ÅR HED

F

BI

VA

R

TI

L

LL

OP

HA .000

.000

5 KK

IPENDIUM

SK OR

ERST R

F

BI

VA

NCED GRANT S

K R TH 1Å DK ED E: LJ GH ISK RI OR ST VA HI ING ST SKN UNFOR

IS

TO

EKNOLOG BIOT SKNIN ISK G FOR

ADVA

RIS

1.0

KF

00.

OR

000

SKN

ING

1.5 VA R IGH 00 E .0 D 1 Å SYG R FO EP R SK LEJE NI NG

00

DKK 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0

O

HED 5 ÅR VA R I G

PU

BIOMEDICINSK FORSKNING

PL

T

N

PU

LJE: D

KK

KLINIS K SY G

EP

LE

J

EF O

N

N

JEK

EX

EXCELLE

FORSKNINGSLEDERPROGRAMMER

SPR O

GHED 1-3 ÅR VA R I

0

DKK 5 .00

G

.0

VA R

KU

PU

IN

D BIO 7 FO MED BIO RSK IC TE N IN KN IN OL

K IG NS ICI NG D I E M KN O RS O

0.0 00 5Å R

GHED 1-3 ÅR

I BIOTEKNOLOG NING E OG PRODU IBASER K S KTIO S R TE N ET FO SY N 2 K 0 . K 0 D 0 : 0 .000 JE PUL

40

HE

PUL

VA R I

BIOMEDICINSK FORSKNING

PROJEKTSTØTTE

RS

K

NOVO NORDISK FONDEN

RIG

IGHE D

R

R 5Å

0.

Å

00

BIOM E D FORSK ICINS NIN K G

IOM FOR EDIC SK IN NI S NG K

GI SK FORS RINOLO KN I N DOK EN EKSPER IMENTEL FYSI OLO G GI OG JE: DKK 58.000.000

ISK/ OG OL INSK N C I K OG TE ED G O OM KNIN TION I A S B R V O NO IN

H

ED

0.0

R

ÅR

G

D

R.-1

D 6M

LI

HE

0

K

20

IG

0.00

NA T F O U RV RS PULJ KN IDE E: D I N NS KK G K 50 VA R IGH .0 00 ED .0 1B 3

BE

E

K

.00

OG

00

LJ

K :D

12

LÆGE-

11

.00

Å

RY

T

A

TO RA

PR

E-S

GRAN EED

IPE

NO LAU VO NO REA R TE DIS RE K OP SE FO TIL AR U DK C K VA

M

SK / G GI O

FORSKNINGSLEDERPROGRAMMER Støtten gives til forskere på lederniveau. Såvel yngre forskere, der skal etablere den første forskningsgruppe, som etablerede forskere helt op til professorniveau. Støtten tildeles på baggrund af forskerens meritter samt en vurdering af det forskningsprojekt eller den forskning, vedkommende ønsker at udføre.

ST

K DK

AS

M

LL

ER

IU ND

ON TI NT DA A N GR 0 H 00

-

EN BRED VIFTE AF MULIGHEDER

PROJEKTSTØTTE Projektstøtte gives til at udføre et forskningsprojekt, eksempelvis dækning af driftsudgifter, apparatur eller løn til videnskabelig og teknisk medhjælp. Støtten gives på baggrund af en vurdering af projektets kvalitet samt ansøgerens meritter.


BEVILLINGER I 2014

FO RE

SN

LES ÅRLIGT

DKK 100.000

JACOB

ÆUS PRISEN

VO K

VA R I G

EN M NSK AL ICI ING ED SKN R

DKK 1.000.000

T

D D U

D

UD

F GI A I RE SELSKAB K NS NTERN DA FOR I ICIN D ME

T ÅRLIG

.000

D3 ÅR

SYGEPL E FORSKN JEIN (SAMFINAN G SIER ET)

HED 2 ÅR

S ØV LI SEN POSTDO MAD I UM IN DEN FOR CKUN END ST

NO

D

R

STIP

PR IS B

I

UDDE

S ELE

DEN S

LÆ G

Å

S ..D UN PH R K FO 0

250

5

K DK

DKK

NOVO NORDI SK FON

PRISER

0

HA

N

PRISEN

ISE

L

0.0 0

ORN

00 T

ORG I RE AN GI VID AF ISA AF EN LÆ TIO SEL SKA GE SK B AB E E

AF GI ENS LSESE I R ND ME FO DØM ITE E OM K

ÅR

UDD E L E SÅ RL IG T I REGI AF SCA SOCIETY FOR NDIN OF DIABE THE AVI FONDENS TES SASTU AN NO M DY FO R S K N RDI T KOM INGS SKE ITE -

D GE

S

O

PR

LE

0.

KR

H

ÅR

DE

25

ST

G

S

UD

T LIG

K

IG

E EL

DK

0

GU

N NE - IGE L R

PRISER Fondens priser uddeles til forskere som belønning for en enestående forskningsindsats. Priserne uddeles af fonden selv eller i samarbejde med videnskabelige selskaber i Danmark og Norden.

5 1.

00

.00

EO GA U

0

K

SK

MARI

N

N

0.

N

O

I RD

P

E RIS

I REGI AF FONDENS NORDISKE FORSKNINGSKOMITE

50

3

E

M

H

1.

G

M S T I P EN ADS DIU Ø M V IN LISE DE N N

K

GH

DD

RI

FO

VA R I G H E

4 ÅR

STIPENDIER Fondens forskningsstipendier går primært til ansøgers egen løn. Stipendierne tildeles på baggrund af forskerens meritter samt en vurdering af det forskningsprojekt, vedkommende ønsker at udføre.

VA

ED K O UNST G PR A HI FO KS STO R SK ISB NI N

IUM ND IN E IP IC ST ED C- M 0 O EN 00 0. M 0 0 ÅR 2 1. D

HED

.00 K4

STIPENDIER

DIUM STIPEN OCDLANDET STD NG I U PO RSKNI FO 0.000

TIL DK

RIG

ICINSK MED BIO RSKNING FO

VA

RI

D

PH.D.-STIP E I SYGEPLEJ EF NDIUM ORS KN ING DKK 50 0.00 0

ÅR

KL FOR INISK SKN IN G

VA

JEPLE GE NING ET) Y K S RS SIER FO INAN F AM (S

00

G

STHISTORISK KUN SISBASE OG RET PRAK FORSKNING SAMT KUNST & BIO- OG NATURVIDENSKAB

RI

SK T RI ERE AS G

VA

Novo Nordisk Fonden ønsker gennem sine uddelinger at fremme individuel excellence. Derfor fokuserer fonden på at identificere og støtte de bedste forskningsprojekter samt at belønne de bedste forskningsindsatser. Det sker gennem en række virkemidler, der uddeles årligt til individuelle forskere gennem fondens videnskabelige komiteer og udvalg.

KLINIS VED ST K FOR SK ENO DIA ERP BE RO OP TI TE G LD S KK CE RAM 7 NT .5 VA R 00 IGH E .0 ED 00 5

R

D IUM PEN NING I T K C-S ORS DO EJEF T S PL 00 0.0 PO YGE 50 S K ÅR I D3 DK HE

NOVO NORDISK FONDEN

21

KK

P O S I A TD L


UDDELINGER TIL FORSKNINGSCENTRE Fondens støtte til en klynge af forskningscentre har til formål at gøre København til internationalt omdrejningspunkt for biovidenskabelig forskning.

Pulserende synergi og succes Siden 2007 har Novo Nordisk Fonden bevilget støtte på i alt DKK 3,1 milliarder til etableringen af fire store forskningscentre og en national biobank i Københavnsregionen. Centrenes forskningsområder er hhv. proteiner, stamceller, metabolisme og biobæredygtighed. Ambitionen er at skabe en klynge af centre, som udgør et fremragende kundskabsmiljø med infrastruktur og forskning i verdensklasse. Dermed gøres regionen til et internationalt fyrtårn inden for biovidenskabelig forskning. Dette skal ske ved at udvikle og styrke de videnskabelige kompetencer, tiltrække de bedste forskere og skabe grobund for at opnå banebrydende forskningsresultater. Visionen er, at centrene kan bidrage til at finde løsninger på nogle af de udfordringer, der truer den globale sundhed og velfærd, f.eks. diabetes og udtømning af naturens ressourcer. Bevillingerne til centrene strækker sig over en 10-årig periode, og dette langsigtede perspektiv kombineret med den substantielle finansiering er vigtige elementer for indfrielse af ambitionen. Klyngen er etableret i partnerskab med offentlige vidensinstitutioner, der i deres ansøgning til fonden giver tilsagn om medfinansiering til etablering og drift. Beslutningen om at bevilge støtte træffes af Novo Nordisk Fondens bestyrelse.

22

NOVO NORDISK FONDEN

GEOGRAFISK NÆRHED Centerklyngen ligger i Københavnsregionen, hvor Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Statens Serum Institut og flere universitetshospitaler er placeret, og hvor også biofarmaceutiske og bioteknologiske virksomheder har base. Dette giver mulighed for interaktion og samarbejde. Et mål med forskningscentrenes geografiske nærhed er, at der centrene imellem opstår et dynamisk, innovativt miljø, som kan skabe frugtbare samarbejder på tværs af fagområder i kraft af centrenes nærtbeslægtede vidensområder. Resultatet er synergi i form af gensidig inspiration og vidensdeling, som hverken centrene eller de enkelte forskergrupper ville opnå hver for sig. Som et led i strategien om at gøre København til et omdrejningspunkt for biovidenskabelig forskning har fonden fra 2012 etableret konferencerækken Copenhagen Bioscience Conferences.


STEN SCHEIBYE, BESTYRELSESFORMAND, NOVO NORDISK FONDEN :

Formålet med disse milliardsatsninger er at skabe en klynge af forskningscentre, der kan tiltrække og fastholde verdens bedste forskere og danne grundlag for et internationalt orienteret og innovativt forskningsmiljø af højeste kvalitet til gavn for alle."

NOVO NORDISK FONDEN

23


24

NOVO NORDISK FONDEN


JIRI LUKAS, PROFESSOR OG LEDER, NOVO NORDISK FOUNDATION CENTER FOR PROTEIN RESEARCH:

FORSKNINGSCENTER

Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research skal være et fyrtårn for avanceret forskning i proteiner, og håbet er, at en stilling ved centret vil være attraktiv for alle ambitiøse forskere i feltet."

Kombinationer og konsekvenser At udvikle nye behandlingsmetoder til sygdomme kræver dyb indsigt i sygdommenes biologi. Om en celle er rask eller syg bestemmes i høj grad af, hvilke proteiner cellen producerer, hvordan disse proteiner modificeres, og hvordan de interagerer med hinanden. Visionen for Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research er at forstå protein-baserede sygdomsmekanismer. Centret søger at opnå dette ved at benytte og udvikle innovative teknologier. Gennem integrerede proteinteknologier søger centret at skabe resultater, der vil belyse sygdomsmekanismer samt bidrage til udvikling af nye behandlingsmetoder. UTILSTRÆKKELIG BEHANDLING Forskningens endelige mål er at gavne mennesker ramt af alvorlige sygdomme, for hvilke der aktuelt ikke findes nogen behandling, eller hvor behandlingen er utilstrækkelig.

"Fremtidens medicin vil blive stadig mere individualiseret, og proteiner vil spille en afgørende rolle for at forstå, diagnosticere og behandle sygdomme. Der findes ingen lette løsninger. Derfor er den langsigtede finansiering fra Novo Nordisk Fonden helt afgørende. Det tillader os at igangsætte ambitiøse – og risikable – projekter, der kan generere nye paradigmer og flytte vores viden til et højere niveau," siger centerleder, professor Jiri Lukas. Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research er etableret på Københavns Universitet, som i 2007 fik en 10-årig bevilling på i alt DKK 600 millioner fra Novo Nordisk Fonden. Centret åbnede i 2009 og har i dag 140 ansatte, hvoraf en stor del er rekrutteret i udlandet.

Centrets forskere har adskillige nationale og internationale samarbejder med såvel offentlige som private parter.

NOVO NORDISK FONDEN

25


26

NOVO NORDISK FONDEN


TORBEN KLEIN, CAND.SCIENT., DIREKTØR FOR NOVO NORDISK FOUNDATION CENTER FOR BASIC METABOLIC RESEARCH:

FORSKNINGSCENTER

Vi er her ikke for at levere det ordinære eller bekræfte det velkendte. Vi er her for at være nytænkende og skabe det uventede – gerne den viden, der kan revolutionere kampen mod globale trusler som diabetes og fedme."

De gådefulde livsstilssygdomme Diabetes og fedme er nogle af nutidens hastigt voksende globale sundhedsproblemer. Godt 370 millioner mennesker på verdensplan lider i dag af type 2-diabetes, der kan forårsage skader på bl.a. øjne, nyrer, hjerte og hjerne, og tallet ventes at stige til flere end 550 millioner i 2030. I Danmark er godt 275.000 diagnosticeret med type 2-diabetes, og næsten lige så mange vurderes at have sygdommen uden at vide det. Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research har til formål at skabe grundlæggende ny viden om kroppens stofskifte og dermed skabe grundlag for nye tilgange til at diagnosticere, forebygge og behandle type 2-diabetes og fedme. Centrets hovedfokus er: • At udvikle modeller til at identificere personer med stor risiko for at udvikle højt blodsukker, overvægt og hjerte-kar-sygdomme for at forudsige sygdommenes opståen og udvikling, • At afdække, hvordan kost, vægttab og fysisk aktivitet kan bidrage til forebyggelse samt behandling,

• At udvikle nye innovative MR-metoder til studiet af insulinresistens og type 2-diabetes i lever og muskler. DANSK STYRKEOMRÅDE Udforskning af metabolisme og diabetes er et af Danmarks styrkeområder, og centret søger med sit arbejde at flytte forskning og uddannelse i metaboliske sygdomme til nye højder. Ambitionen er at blive et af verdens førende centre inden for grundforskning i metabolisme. "Centret samarbejder med andre forskningsgrupper inden for feltet og har etableret vigtige forskningsalliancer med førende forskergrupper fra universiteter rundt om på kloden. Formålet er at optimere international vidensdeling, opnå synergi og styrke vores forskning fremadrettet," siger centrets direktør, cand. scient. Torben Klein. Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research er etableret på Københavns Universitet, der i 2010 fik en 10-årig bevilling på DKK 885 millioner fra Novo Nordisk Fonden. Centret åbnede samme år og har i dag 205 ansatte.

• At karakterisere mave-tarm-kanalens hormonsystem til at udvikle bedre behandling af type 2-diabetes og fedme,

NOVO NORDISK FONDEN

27


BIOBANK

MADS MELBYE, PROFESSOR, SEKTORDIREKTØR I STATENS SERUM INSTITUT OG LEDER AF DEN NATIONALE BIOBANK:

Biobanken bliver landets 'moderfryser' med plads til 15 millioner prøver bestående af bl.a. blod, væv og DNA og vil skabe grundlaget for mange af fremtidens vigtige forskningsresultater inden for bekæmpelse af sygdomme."

Her bor hele den danske befolkning Gennem årene har det danske samfund opbygget unikke, nationale registre med information om alle landets indbyggere. Samtidig har den danske sundhedssektor rutinemæssigt indsamlet biologisk materiale fra et stort antal mennesker. Den Nationale Biobank ved Statens Serum Institut giver for første gang forskere et samlet overblik over og adgang til op imod 15 millioner biologiske prøver fra det danske sundhedsvæsen. Samtidig er det muligt at koble disse til informationen i de nationale registre. Dette giver nye muligheder for at forske i sygdommes årsager, forebyggelse og behandling. DETALJERET INFORMATION Den Nationale Biobank er et trestrenget projekt, der består af et register, en stor fysisk biobank og et koordinerende center. I biobankens register er der detaljeret information om patientprøver bestående af bl.a. blod, væv og DNA. En forsker vil f.eks. kunne finde blodprøver fra sklerosepatienter – fra før de udviklede sklerose – og bruge prøverne til at studere markører for senere sygdomsudvikling.

28

NOVO NORDISK FONDEN

Den 2.400 m2 store fysiske biobank er blandt verdens største og topmoderne med bl.a. gigantiske fryserum, hvor robotter sørger for at indsætte, genfinde og udlevere de biologiske prøver. Ansatte i biobankens koordinerende center er eksperter i håndtering og behandling af det biologiske materiale og kan rådgive og assistere forskerne i spørgsmål, der relaterer sig til brugen af biobankregistret og biobanken. "Den Nationale Biobank styrker dansk forskningsinfrastruktur og skaber nye perspektiver for sundhedsvidenskabelig forskning og internationalt forskningssamarbejde. Forskningsprojekter vil blive vurderet i det Videnskabsetiske Komitésystem og Datatilsynet, inden der gives adgang til at koble biologisk materiale fra et individ sammen med information fra de nationale registre," siger centerleder, professor Mads Melbye. Den Nationale Biobank er etablereret i samarbejde med Statens Serum Institut, som i 2009–2010 modtog en 10-årig bevilling på i alt DKK 118 millioner fra Novo Nordisk Fonden. Biobanken åbnede i 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og Lundbeckfonden har også bidraget til etableringen af biobanken.


NOVO NORDISK FONDEN

29


FORSKNINGSCENTER

HENRIK SEMB, PROFESSOR, CENTERDIREKTØR, DET DANSKE STAMCELLECENTER, KØBENHAVNS UNIVERSITET:

Dét, der tiltrækker mig, er den enorme udfordring, det indebærer at opbygge et stamcellecenter, som har et reelt potentiale til at konkurrere med resten af verden."

Cellernes skæbnefortællinger Pluripotente stamceller kan udvikle sig til en hvilken som helst type celle i menneskekroppen, f.eks. hjerneceller, blodceller eller hudceller. Da mange alvorlige sygdomme skyldes tilstande, hvor celler mangler eller ikke fungerer, er der et stort behandlingsmæssigt potentiale, hvis forskere i laboratoriet kan forstå og efterligne udviklingen fra stamcelle til specialiseret celle. Novo Nordisk Foundation Section for Basic Stem Cell Biology er en af to sektioner i Det Danske Stamcellecenter (DanStem). Sektionen udfører grundforskning inden for udviklings-, stamcelleog molekylærbiologi. Forskerne undersøger bl.a., hvordan man i laboratoriet kan påvirke stamceller til at udvikle sig i en bestemt retning, og hvilken rolle kræftstamceller spiller i udvikling af forskellige typer af kræft. Ambitionen er at frembringe viden, som kan danne grundlag for nye, mere målrettede og effektive behandlingsmetoder til henholdsvis diabetes og kræft. Sektionen består af i alt ni internationalt anerkendte forskningsgrupper – heraf fem rekrutteret fra henholdsvis Sverige, Schweiz, Skotland, England og USA. Alle grupper har veletablerede, globale netværk og deltager aktivt i adskillige internationale forskningsprojekter.

30

NOVO NORDISK FONDEN

The Section for Strategic Translational Stem Cell Research and Therapy (TransStem), DanStems anden sektion, er støttet af Det Strategiske Forskningsråd og industripartnere. TransStems formål er at translatere lovende, nye forskningsresultater, så de aktivt kan indgå i udvikling af nye behandlingsmetoder. TVÆRFAGLIGHED "Vi står med en unik mulighed for at løfte grundforskningen inden for stamceller, og for at forskningen inden for udviklings- og cancerbiologi gensidigt beriges. Centret spiller en aktiv rolle i uddannelse af den næste generation af udviklings- og stamcellebiologer samt klinikere, som forhåbentlig kan udfordre de nuværende videnskabelige dogmer og udvikle sig til fremtidens ledere inden for feltet," siger centerdirektør, professor Henrik Semb. Novo Nordisk Foundation Section for Basic Stem Cell Biology er etableret på Københavns Universitet, som i 2010 modtog en 10-årig bevilling på DKK 350 millioner fra Novo Nordisk Fonden, hvoraf DKK 30 millioner er reserveret til nationalt forskningssamarbejde.


NOVO NORDISK FONDEN

31


32

NOVO NORDISK FONDEN


BERNHARD PALSSON, PROFESSOR, LEDER AF NOVO NORDISK FOUNDATION CENTER FOR BIOSUSTAINABILITY:

FORSKNINGSCENTER

Biosustainability udgør en stor socioøkonomisk drivkraft for de kommende årtier. Design, konstruktion og optimering af cellefabrikker er et afgørende tema. Centret skal være i stand til hurtigt at blive et af verdens førende på dette område."

Et biobaseret verdensbillede En lang række varer, f.eks. plastikposer, legetøj og ingredienser til fødevarer, produceres i dag i vidt omfang af kemiske stoffer baseret på råolie eller udvundet fra planter. Men dette tærer på naturens ressourcer og er ikke bæredygtigt. Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability er verdens første tværdisciplinære forskningscenter inden for biobæredygtighed. Centret har en ambition om at udvikle ny viden og teknologi, der understøtter en transformation af den oliebaserede kemikalieindustri til en mere bæredygtig biobaseret industri. Her skal kemikalier i stedet produceres bioteknologisk ved hjælp af mikrobielle produktionsværter – såkaldte cellefabrikker. For at dette kan udgøre et reelt alternativ til den traditionelle fremstillingsmåde, er det en forudsætning, at udviklingsomkostningerne til design af cellefabrikkerne reduceres. Endvidere forsker centret i udvikling af robuste cellefabrikker til effektiv produktion af biologiske lægemidler. Overordnet har centret to mål: 1) at identificere det spektrum af kemikalier, som kan fremstilles biologisk og 2) at accelerere design- og udviklingsprocessen for næste generation af cellefabrikker. Centret samarbejder med verdens førende forskere på området og har etableret satellitter samt indgået strategiske samarbejder med universiteter i USA, Sverige, Sydkorea og Danmark. Med centret

er skabt et unikt internationalt forskningsmiljø, der rummer den forskningstyngde og -bredde, der er afgørende for, at målene kan nås. Innovation er et højt prioriteret område for centret, som derfor også arbejder tæt sammen med biotekvirksomheder og industrien for at fremme vidensudveksling og anvendelse af centrets resultater. STYRKELSE AF VÆKSTLAGET Centret vægter endvidere at styrke vækstlaget og talentudviklingen inden for feltet og har bl.a. taget initiativ til et nyt ph.d.-program, der skal gøre fremtidens forskere til ledere og pionerer inden for bæredygtig industri. "Menneskeheden er nødt til at finde en mere bæredygtig livsstil for at bremse udtømning af naturens ressourcer. Brug af cellefabrikker er et afgørende element i denne proces. Danmark står stærkt inden for industriel bioteknologi, og det er i sidste ende den position, vi skal fremtidssikre og føre ind i et nyt biobaseret samfund," siger centerleder, professor Bernhard Palsson. Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability er etableret ved Danmarks Tekniske Universitet, som i perioden 2010–2012 har fået bevilget godt DKK 1,1 milliarder over 10 år fra Novo Nordisk Fonden. Centret åbnede i 2011 og har i dag 198 ansatte.

NOVO NORDISK FONDEN

33


COPENHAGEN BIOSCIENCE CONFERENCES

RUM FOR VIDENSKABELIG DEBAT

Copenhagen Bioscience Conferences er en række videnskabelige konferencer inden for biomedicin og bioteknologi. Konferencerne samler anerkendte topforskere og unge talenter fra hele verden i fire dage for at diskutere de nyeste videnskabelige resultater og spændende ideer inden for et forskningsfelt. Formålet er at give deltagerne mulighed for at opbygge og udbygge deres internationale netværk samt udveksle viden og ideer til at styrke deres forskning fremadrettet.

Deltagere dækker deres egne rejseudgifter. Deltagere fra mindrebemidlede lande kan opnå et rejselegat efter ansøgning herom. Centrene i Novo Nordisk Fondens klynge af forskningscentre skiftes til – i samarbejde med fonden – at arrangere og være vært for en konference. Det er de enkelte centre, der vælger temaet for konferencen. Der afholdes to konferencer årligt. Den første konference blev afholdt i juni 2012.

Konferencerne er åbne for forskere på alle karrierestadier. Deltagelse sker efter ansøgning, hvor de primære kriterier er videnskabelige bedrifter og lyst til at deltage aktivt i diskussionerne og aktiviteterne under konferencen.

INTERNATIONALE KONFERENCER For at underbygge en afslappet atmosfære af tillid og åbenhed er antallet af deltagere på hver konference begrænset til 150–250 deltagere (inklusive foredragsholdere). Konferencerne afholdes i Nordsjælland i omgivelser reserveret udelukkende til konferencens deltagere og uden kommercielle indslag eller aktiviteter. Novo Nordisk Fonden er initiativtager til konferenceserien og betaler alle udgifter i forbindelse med indkvartering, transport og måltider i løbet af konferencen.

34

NOVO NORDISK FONDEN

Fonden efterstræber med Copenhagen Bioscience Conferences at afholde nogle af verdens bedste konferencer inden for biomedicin og bioteknologi.


FEEDBACK FRA DELTAGERE

ELLY TANAKA Professor, Technische Universität Dresden, Tyskland, foredragsholder, 1. konference

"Konferencen var på højeste niveau. Forskerne talte om deres nyeste forskning på en meget åben måde, der tillod os at tænke i nye retninger, som vi ikke havde været opmærksomme på før."

ELISABETH M. STORCK Ph.d.-studerende, Imperial College, London, deltager, 2. konference

"Du føler virkelig, at selvom du ikke er ret erfaren, er der stadig plads til dig, og folk er interesserede i, hvad du har at sige. Jeg tager en masse nye kontakter med mig hjem."

JAY KEASLING Professor, Joint BioEnergy Institute, Berkeley, USA, og Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability, foredragsholder, 3. konference.

"Omgivelserne er fantastiske,og konferencecentret er utrolig flot, hvilket ansporer folk til at være kreative."

KRISTIN I. STANFORD Lektor, Joslin Diabetes Center, USA, deltager, 4. konference

"Det har været et fremrangende miljø til at socialisere, debattere og lære nye ting i. Atmosfæren her er blandt de bedste, jeg har oplevet på en konference."

NOVO NORDISK FONDEN

35


UDDELINGER TIL ENKELTSATSNINGER Med sine 'enkeltsatsninger' støtter Novo Nordisk Fonden en række ambitiøse projekter inden for forskellige områder, f.eks. forskning i diabetes og kræft.

INSPIRATION, NYTÆNKNING OG FORMIDLING Ud over fondens årlige, komitebestemte uddelinger har fondens bestyrelse prioriteret at bevilge støtte til en række større projekter med et bestemt tema, som fonden finder vigtigt. Disse går under betegnelsen 'enkeltsatsninger'. Emneområderne for projekterne spænder bredt – fra bioinformatik over kræftrehabilitering til diabetesforskning – og hvert projekt har opnået støtte for en periode på op til fem år. I flere tilfælde finder støtten sted i samarbejde med andre parter, private som offentlige. Den hidtil største enkeltsatsning er fondens bevilling på DKK 201 millioner over fem år til etablering af Danish Diabetes Academy ved Odense Universitetshospital i 2012. Akademiets ambition er at frembringe ny viden om diabetes og nye måder at forebygge og behandle sygdommen på og således bidrage til, at patienter med type 1- og type 2-diabetes kan opnå normal livskvalitet og livslængde. Akademiet udbyder ph.d.-, postdoc- og professorstipendier og er åbent for alle diabetesforskere i ind- og udland. En af akademiets vigtigste opgaver er – bl.a. via kurser og konferencer – at skabe en platform for samarbejde på tværs af fakulteter og over landegrænser. Visionen er, at dette samarbejde vil skabe en synergieffekt, der styrker forskningen i Danmark og internationalt. STØTTE AF HELE FORSKNINGENS FØDEKÆDE Selvom langt størstedelen af fondens uddelinger går direkte til forskning, støtter fonden også aktiviteter, som ligger tidligt i forskningens fødekæde. Fonden medvirker

36

NOVO NORDISK FONDEN

således til at inspirere og begejstre unge og studerende i grundskolen, på gymnasieniveau og på universiteterne samt at øge interessen for naturvidenskab og forskning i befolkningen generelt. I 2013 uddelte fonden særbevillinger til medfinansiering af etableringen af to internationale skoler med særligt fokus på sprog, naturvidenskab og sundhed. Fonden bevilgede DKK 100 millioner til etablering af Copenhagen International School Nordhavn, der forventes at rumme 1.200 elever fordelt på børnehave og 0.-12. klassetrin, samt DKK 88 millioner til Europaskolen i København, der etableres på Carlsberg-grunden og ventes at rumme 900 elever fordelt på 0.-12. klassetrin. Desuden bevilgede fonden DKK 100 millioner til medfinansiering af etableringsomkostningerne af et nyt Statens Naturhistoriske Museum i København. Særbevillingerne er givet i anledning af 90-året for fremstillingen af den første insulin i Danmark og med det formål at gøre København til en international og eftertragtet metropol. Samlet er det kendetegnende for de enkeltsatsninger, der opnår støtte fra fonden, at de er ambitiøse og perspektivrige. Tildeling af støtte sker på baggrund af indsendte ansøgninger til fonden og efter fagfællevurdering, når det gælder forskningsaktiviteter.


NOVO NORDISK FONDEN

37


EKSEMPEL PÅ EN ENKELTSATSNING

EN SLUSE MELLEM FORSKNING OG DRIFT "I sundhedsvæsenet ved vi meget om kræft, og hvordan kræft kan behandles. Der er mange dygtige fagprofessionelle med en overordentlig stor viden om hele kræftforløbet. Vores egentlige problem er, at vi ikke rigtig har kunnet få tingene til at hænge sammen i sundhedsvæsenet," siger professor Peter Vedsted. De seneste fire år har Peter Vedsted stået i spidsen for Center for Forskning i Cancerdiagnostik i Praksis, der blev etableret ved Aarhus Universitet i 2010 som følge af bevillinger fra Novo Nordisk Fonden og Kræftens Bekæmpelse på hver DKK 15 millioner. Centret fik til opdrag at belyse årsagerne til de lange ventetider, kræftpatienter oplever fra registrering af et symptom til den første behandling, herunder hvordan der skabes det bedst mulige samarbejde i sundhedssektoren omkring kræftpatienter. Centret, der har tilknyttet 25 forskere, har trods sin korte levetid leveret væsentlige forskningsresultater, der bl.a. har ændret praksis i sundhedssystemet.

38

100 patienter, der blev henvist – uden at behandlingen blev forringet. De timer kan så bruges på at behandle de patienter, der er syge." "Forskningen har resulteret i, at man i referenceprogrammet for lungekræft i Danmark har besluttet at anbefale, at praktiserende læger skal henvise direkte til CT-scanning," siger Peter Vedsted. FOKUS PÅ FORMIDLING Centrets forskning har også dokumenteret, at kræftpakkerne, da de blev lanceret i Danmark, overså visse patientgrupper. "Nogle patienter har i starten andre symptomer end typiske kræftsymptomer. Disse fangede man ikke med de specifikke kræftpakker, hvoraf det fremgik, at hvis en person havde de og de symptomer, så skulle de udredes på den og den måde. På baggrund af vores forskning blev der oprettet diagnostiske enheder landet over," siger Peter Vedsted.

"Vores helt store bidrag har været at dokumentere, hvorfor det tog for lang tid i Danmark at komme fra første symptom til behandling. For halvdelen af patienterne tog det tre måneder at komme i behandling, og for en fjerdedel tog det over et halvt år. Det skyldes bl.a. den måde, sundhedssystemet er indrettet på, og den måde, som man samarbejder på," siger Peter Vedsted.

Peter Vedsted bruger en stor del af sin tid på at formidle resultaterne af centrets forskning.

"Et eksempel på udvikling af samarbejde om udredning er lungekræft. Hvis en patient kommer til en praktiserende læge med et symptom på lungekræft, vil lægen typisk henvise til en speciallæge, der efter en vurdering sender patienten videre til en CT-scanning. Vi lavede et kontrolleret forsøg, hvor patienterne i den ene gruppe blev sendt til undersøgelse hos en speciallæge, mens patienter i den anden gruppe blev sendt direkte fra den praktiserende læge til en CT-scanning. Sidstnævnte betød, at man sparede 22 speciallægetimer for hver

"Vores overordnede mål er at bidrage til at give kræftpatienter et længere og bedre liv. Samtidig med at der forskes i kræft og gøres nye opdagelser, skal vi også sikre, at der er fokus på at få kræftindsatsen til at hænge sammen," siger Peter Vedsted.

NOVO NORDISK FONDEN

"Vi bruger meget tid på at være i dialog med læger, foreninger, videnskabelige selskaber, politikere og andre interessenter. På den måde fungerer vi som en sluse mellem forskningen og driften."

"Og så må man formode, at det, vi lærer om organiseringen af sundhedsvæsenet ud fra kræftområdet, kan overføres til en række andre områder. På den måde er perspektiverne i denne type forskning store," siger Peter Vedsted.


PETER VEDSTED, PROFESSOR, AARHUS UNIVERSITET:

Missionen med projektet er at skabe viden, der kan være et underliggende argument for, hvordan vi skal indrette sundhedsvæsenet."

NOVO NORDISK FONDEN

39


40

NOVO NORDISK FONDEN


STØTTE TIL HUMANITÆRE OG SOCIALE FORMÅL Novo Nordisk Fonden støtter ifølge sin vedtægt hvert år en række humanitære og sociale formål, herunder Steno Diabetes Center og flere hjælpeorganisationer.

ET BEDRE LIV Størstedelen af Novo Nordisk Fondens støtte går til sundhedsvidenskabelig forskning, men fonden støtter også driften af forskningshospitalet Steno Diabetes Center samt humanitære og sociale formål. Fondens støtte på DKK 27,9 millioner om året til medfinansiering af klinikdriften af Steno Diabetes Center, Novo Nordisk A/S’ forskningshospital, er et af Novo Nordisk Fondens vedtægtsbestemte formål, hvilket har rødder i fondens historiske ansvar for det daværende Niels Steensens hospital. "Målet for Steno Diabetes Center er at blive verdensførende inden for behandling og translationel forskning i diabetes med fokus på forebyggelse og de tidlige stadier af sygdommen. Vi er organiseret i fire centre, der tilsammen beskæftiger sig med behandling, forskning, uddannelse og forebyggelse, hvilket gør, at vi kan komme hele vejen rundt om sygdommen. Det gør Steno til et unikt sted og giver stor international gennemslagskraft," udtaler John Nolan, direktør for Steno Diabetes Center. FORSKNING OG UDDANNELSE Ud over selve hospitalsdriften støtter fonden også årligt forsknings- og uddannelsesprojekter i regi af Steno Diabetes Center. I 2013 fik Steno Center for Sundhedsfremme bevilget DKK 10 millioner. Steno Center for Sundhedsfremme er en integreret del af Steno Diabetes Center og arbejder under mottoet 'Involvering skaber handlekompetence'. Centret har til opgave at adressere nogle af de største diabetesrelaterede udfordringer, nemlig livsstil og holdninger. Centret er samfinansieret af Novo Nordisk A/S og Novo Nordisk Fonden og ledes af professor Bjarne Bruun Jensen. "Målet med vores arbejde er at skabe et forskningsmæssigt kompetencecenter i verdensklasse, som – med fokus på livsstilsforandring – skaber ny viden, der dels

hjælper mennesker med diabetes til at få et bedre liv med sygdommen, og dels hjælper mennesker til helt at undgå at få diabetes," siger Bjarne Bruun Jensen. Fonden bevilgede desuden DKK 11,8 millioner til STARprogrammet, der uddanner fagpersonale i diabetes i lav- og middelindkomstlande, samt DKK 10,7 millioner til opstart af uddannelsesprogrammet REACH. Ud over aktiviteterne omkring Steno Diabetes Center uddeler fonden hvert år et mindre beløb i støtte til humanitære og sociale formål. Fonden sikrer sig i denne sammenhæng, at de humanitære organisationer, som den støtter, har fokus på menneskers sundhed og velfærd, at de er anerkendte, og at de fremlægger offentlige revisionsgodkendte regnskaber. Fondens støtte til sociale formål gives til projekter, som fremmer velfærd for mennesker i Danmark. Novo Nordisk Fonden støttede disse formål med DKK 3 millioner i 2013.

I 2013 BEVILGEDE FONDEN STØTTE TIL FØLGENDE HUMANITÆRE OG SOCIALE ORGANISATIONER: RØDE KORS

DKK 435.000

MELLEMFOLKELIGT SAMVIRKE

DKK 400.000

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DKK 400.000

UNGDOMMENS RØDE KORS

DKK 400.000

RED BARNET

DKK 400.000

CARE DANMARK

DKK 350.000

UNICEF DANMARK

DKK 350.000

INGENIØRER UDEN GRÆNSER

DKK 150.000

TANDSUNDHED UDEN GRÆNSER

DKK 75.000

BØRNS VILKÅR

DKK 40.000

NOVO NORDISK FONDEN

41


EKSEMPEL PÅ HUMANITÆR OG SOCIAL STØTTE

NY VIDEN OM DIABETESBEHANDLING I udkanten af Cochin i det sydlige Indien driver Dr. P.D. Dorphy en lille lægeklinik med syv ansatte. "Jeg tilser omkring 50 patienter dagligt. Af dem har mellem 30 og 35 diabetes. Det er et meget stort problem," fortæller Dr. Dorphy. "Når en person udvikler diabetes, skal han eller hun bruge mange penge på hospitalsbesøg, og deres arbejdskapacitet reduceres. Så det påvirker ikke bare dem selv – det påvirker hele familien," fortæller Dr. Dorphy. Indien og Kina er de to lande i verden med flest diabetikere. Samlet lever ca. 80 pct. af alle mennesker med diabetes i lav- eller middelindkomstlande. Sundhedssystemerne i de fleste af disse lande er ikke udstyret til at kunne håndtere den stærkt stigende efterspørgsel på behandling, og behovet for træning og uddannelse af sundhedsprofessionelle er kritisk. For at imødegå denne udvikling gav Novo Nordisk Fonden i 1999 en bevilling til Steno Diabetes Center til lancering af uddannelsesprojektet STAR. Her underviser personale fra Steno sundhedsfagligt personale i lav- eller middelindkomstlande i forebyggelse, diagnosticering og behandling af diabetes samt formidler den nyeste viden om sygdommen. "Vores mission er at øge kendskabet til diabetesbehandling blandt sundhedsprofessionelle for derigennem at give mennesker med diabetes et bedre liv," siger Ulla Bjerre Christensen, læge og leder af uddannelsesprogrammet. 100 KURSER Novo Nordisk Fonden har siden lanceringen bevilget flere end DKK 110 millioner til STAR-programmet. Det første

42

NOVO NORDISK FONDEN

kursus blev afholdt i New Delhi i 2000, og siden er afholdt flere end 100 kurser med deltagelse af flere end 8.000 sundhedsprofessionelle. Kurserne er gratis for deltagerne og uden kommercielle indslag. Dr. Dorphy har specialiseret sig i fodbehandling – en interesse, der blev vakt gennem deltagelse i STAR-kurset 'Practical Diabetology' i Cochin i 2006. "Jeg havde en virkelig god læringsoplevelse på det kursus. Vi lærte om alt det, vi kan gøre som praktiserende læger. Ærlig talt vidste jeg ikke meget om forebyggelse af og screening for fodkomplikationer, før jeg deltog i kurset. Her fik jeg detaljeret viden om disse problemer. I dag er jeg i stand til at redde et højt antal af fødder, der ellers var i fare for at måtte amputeres," fortæller han.

STAR (STENO TRAINING AND APPLICATION OF RESOURCES) STAR-programmet har til formål at uddanne sundhedsprofessionelle i lav- og middelindkomstlande i behandling af diabetes samt formidle den seneste viden om sygdommen.


DR. DORPHY, PRAKTISERENDE LÆGE, COCHIN, INDIEN:

Kurset ændrede helt sikkert de behandlingsmetoder, jeg benytter. Jeg synes, at mine patienter får bedre behandling, efter jeg deltog i STAR-kurset."

NOVO NORDISK FONDEN

43


DEN INNOVATIONSDRIVENDE FOND

DYNAMO OG BROBYGGER Novo Nordisk Fonden ønsker at bygge bro mellem de spændende biomedicinske og bioteknologiske opdagelser, som forskerne gør, og opdagelsernes kommercielle anvendelse. Formålet er at accelerere brugen af ny forskningsbaseret viden, og på det grundlag generere merværdi gennem skabelsen af nye life-science og bioindustrielle virksomheder og dermed arbejdspladser til gavn for samfundet.

I de forskellige stadier af innovationsværdikæden er behovet for støtte forskelligt, idet de tekniske og kommercielle aktiviteter udvikler sig gennem forløbet. Fonden støtter derfor en række initiativer – enten direkte eller via sit ejerskab af Novo A/S – og dækker dermed hele innovationsværdikæden fra forskningsfund til kommercialisering af nye diagnostiske metoder, behandlinger, hjælpemidler og teknologier.

NOVO NORDISK FONDEN STØTTER FORSKNING

NOVO A/S INVESTERER I VIRKSOMHEDER

1

2

3

4

5

FORSKNING

EXPLORATORY PRE-SEED

PRE-SEED

SEED

VENTURE

UDDELING

UDDELING

UDDELING

INVESTERING

INVESTERING

SAMARBEJDE MELLEM NOVO NORDISK FONDEN OG NOVO A/S

44

NOVO NORDISK FONDEN


1. FORSKNING

3. PRE-SEED

4. SEED

Hverken excellent forskning eller

Novo Nordisk Fonden støtter

Når de videnskabelige og kom-

Er en idé så bæredygtig og

muligheder for finansiering af

biomedicinsk og bioteknologisk

mercielle muligheder ved en idé

lovende, at den klarer sig frem

ideudvikling fører i sig selv til

forskning af høj kvalitet. Fonden

er afdækket i større grad, kan

til det næste stadie, som inde-

innovation. Det kræver også en

katalyserer skabelsen af stærke

forskeren ansøge om en pre-seed-

bærer mere omfattende tekniske

innovationskultur, entreprenører

forskningsmiljøer med fokus på

bevilling fra fonden.

og kommercielle aktiviteter, er

og forskere, som evner at drive

der tale om egentlige investerin-

forskningsfundene og ideerne

nytænkning. Dette skal skabe gode betingelser for at gøre an-

Fælles for de to pre-seed-

ger i en seed-stadie-virksomhed.

derhen, hvor de innovative og

vendelsesorienterede fund med

programmer er, at fonden i sam-

På dette stadie får Novo A/S

kommercielle potentialer kan ud-

potentiale for kommercialisering.

arbejde med Novo A/S støtter

indflydelse i det spirende selskab

foldes. At opbygge og drive en lille

innovationsmodningsprocessen

ved medlemskab af bestyrelsen.

biotekvirksomhed fremad kræver

2. EXPLORATORY PRE-SEED

på samme vilkår, som den støtter

I den spæde begyndelse handler

forskning – nemlig i form af

5. VENTURE

det om at afprøve, om en idé, der

donationer til ansøgerne. I alt

Viser et spirende selskab sig

er opstået på basis af forskning,

uddeles op til DKK 32 millioner

at have et lovende kommercielt

Det er specielt i de sidste stadier

holder vand og kan kommercia-

årligt til pre-seed-aktiviteter

potentiale, kan Novo A/S fore-

af innovationsværdikæden, at

liseres. Det kræver finansiering,

fordelt på DKK 12 millioner til

tage en ventureinvestering

muligheden øges for, at investe-

dels til at teste og udvikle den

exploratory pre-seed-støtte og

og tilføre betydelige midler til

ringerne bærer frugt i form af nye

gode ide, og dels til at undersøge

DKK 20 millioner til pre-seed

videreudvikling af konceptet

produkter og finansielt afkast,

patenterings- og markedsmulig-

støtte.

virkelyst, engagement og tro på bæredygtigheden.

og selskabet. Mens der i pre-

men det er langtfra sikkert. Også

hederne. Forskere med forankring

seed- og seed-stadierne er fokus

her er der tale om et langsigtet

på et nordisk universitet eller

på Norden, foretages venture-

perspektiv.

hospital kan søge fondens udvalg

investeringer tillige i andre

for exploratory pre-seed grants

europæiske lande og i USA.

om en bevilling til formålet.

NOVO NORDISK FONDEN

45


HOLDING- OG INVESTERINGSSELSKABET

NOVO A/S ET STABILT FUNDAMENT Novo A/S ejes fuldt ud af Novo Nordisk Fonden og er holdingselskab for Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S. Novo A/S blev etableret i 1999 og har til opgave at forvalte fondens aktiver bedst muligt.

VÆKST OG KAPITAL De finansielle investeringer foretages af afdelingen Novo Finance og har til formål at opnå afkast samt skabe diversitet i Novo A/S’ samlede investeringsportefølje.

En central opgave for Novo A/S er at være det solide fundament for den erhvervsmæssige virksomhed, der drives af Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S. Novo A/S foretager desuden investeringer, såvel finansielle som i virksomheder med anvendelsesorienteret forskning inden for life-science-området. Målet er at konsolidere fondens formue og opnå et afkast, der kan uddeles af fonden til forskning samt humanitære og sociale formål.

De midler, som ikke er investeret i virksomheder, og som endnu ikke er udbetalt fra Novo Nordisk Fonden, investeres i en portefølje af veldiversificerede aktiver på værdipapirmarkedet. Således er der til enhver tid et tilstrækkeligt beredskab af likvide midler reserveret til situationer, hvor der kunne blive behov for at træde til med støtte. Eksempelvis hvis en af virksomhederne i Novo Gruppen måtte få behov for at rejse kapital, eller hvis nye investeringsmuligheder skal forfølges. Dertil kommer, at nogle af de finansielle investeringer frigøres løbende til Novo Nordisk Fondens bevilgede, men endnu ikke udbetalte uddelinger (ved udgangen af 2013 DKK 2,8 milliarder).

"Novo A/S’ sigte er at bringe det bedste fra to verdener sammen: Indsigt og netværk fra selskabets farmaceutiske og bioteknologiske udspring kombineret med investorens fokus på resultater og værdiskabelse," siger Henrik Gürtler, adm. direktør, Novo A/S. Ved etableringen af Novo A/S udgjorde fondens og Novo A/S’ formue, der ikke var bundet til aktiver i Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S, tilsammen omkring DKK 600 millioner. Ved udgangen af 2013 var denne formue vokset til omkring DKK 43 milliarder og udgøres af: • Langsigtede investeringer i selskaber inden for lifescience og bioindustri (omkring DKK 19 milliarder). Disse omfatter investeringer i: Virksomheder i seed-fasen Virksomheder i venture-fasen Større, veletablerede virksomheder på det biomedicinske og bioindustrielle område. • Finansielle investeringer primært placeret i aktier og obligationer (omkring DKK 24 milliarder), som ved behov kan realiseres hurtigt.

46

NOVO NORDISK FONDEN

En del af de finansielle investeringer håndterer Novo A/S selv, mens en del forvaltes af nøje udvalgte forvaltere rundt omkring i verden, der har mandat til at investere på vegne af Novo A/S. I 2013 opnåede Novo A/S et afkast på DKK 3,1 milliarder af den finansielle portefølje, svarende til 14,8 pct. "Vi investerer langsigtet – køber gerne billigt, men på betingelse af, at investeringen vurderes at have vækstmuligheder og give et godt afkast. Vores investeringsfilosofi er at være konservativ, men klar til at slå til, hvis den gode mulighed opstår,," siger Thorkil Kastberg Christensen, finansdirektør i Novo A/S. Det er den store vækst i de løbende dividender fra Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S og i afkastet fra Novo A/S’ investeringer, der har åbnet nye perspektiver for Novo Nordisk Fondens uddelingsaktiviteter.


HENRIK GÜRTLER, ADM. DIREKTØR, NOVO A/S:

Vi investerer i selskaber, der – baseret på unik videnskab – udvikler attraktive, markedsrelevante produkter, og som drives af ledelser med indsigt. Vores aktive medejerskab giver os mulighed for at bruge vores finansielle kapacitet og langsigtede fokus til at danne grobund for skabelse af blivende værdi."

NOVO NORDISK FONDEN

47


VIRKSOMHEDERNE

DET BESTEMMENDE EJERSKAB Novo A/S er forpligtet til at bevare det bestemmende ejerskab i Novo Gruppens to store børsnoterede selskaber: Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S. A-aktierne i de to selskaber er unoterede og uomsættelige. Stemmevægten på A-aktierne er 10 gange større end på Baktierne i såvel Novo Nordisk A/S som i Novozymes A/S. Ved udgangen af 2013 ejede Novo A/S A- og B-aktier i Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S svarende til henholdsvis 25,5 pct. og 25,9 pct. af kapitalen og havde henholdsvis 73,0 pct. og 70,5 pct. af stemmerne. Den særlige aktiestruktur med stemmetunge A-aktier fungerer i praksis som et værn mod eventuelle fjendtlige overtagelsesforsøg og sikrer, at virksomhederne har mulighed for at planlægge langsigtet og forblive på danske hænder. Novo A/S’ opdrag er at administrere den kontrollerende indflydelse til virksomhedernes bedste og i fornøden respekt for mindretalsaktionærernes interesser.

Hovedparten af indtægterne til Novo A/S hidrører fra aktiebesiddelserne i Novo Nordisk A/S og i Novozymes A/S. Novo A/S’ indtægter fra ejerskabet af Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S modtages årligt i form af dividender og deltagelse i aktietilbagekøb. I 2013 udgjorde dividenden til Novo A/S fra de to virksomheder tilsammen DKK 2,8 milliarder og provenuet fra deltagelsen i aktietilbagekøbet udgjorde DKK 2,5 milliarder.

NOVO NORDISK A/S

NOVOZYMES A/S

Novo Nordisk er en global lægemiddelvirksomhed, som igennem 90 år har stået for innovation og lederskab inden for diabetesbehandling. Novo Nordisk har desuden en førende position inden for hæmofilibehandling, væksthormonbehandling og hormonpræparater (HRT). Virksomhedens primære fokus er at forske i og udvikle innovative biologiske lægemidler og gøre dem tilgængelige for patienter overalt i verden.

Novozymes er verdensførende inden for bioinnovation. Sammen med kunder i en lang række industrier skaber Novozymes morgendagens industrielle, biologiske løsninger. Novozymes udvikler og producerer industrielle enzymer, mikroorganismer og biofarmaceutiske ingredienser. Disse produkter anvendes af virksomheder, der f.eks. producerer biobrændstoffer, vaskemidler, fødevarer og dyrefoder, og gør det muligt for virksomhederne at spare energi og råvarer samt reducere affaldsmængden.

Novo Nordisk har hovedkvarter i Danmark, beskæftiger flere end 38.000 medarbejdere i 75 lande og markedsfører sine produkter i flere end 180 lande. Novo Nordisk omsatte i 2013 for DKK 83,6 milliarder. I den 11 personer store bestyrelse er der syv generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf et flertal er udefrakommende uafhængige medlemmer. Dertil kommer fire medarbejdervalgte medlemmer.

48

"Vi har stemmemajoriteten i Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S, men samtidig inviterer vi mindretalsaktionærerne indenfor. Det afspejles i, at vi sidder på et mindretal af bestyrelsesposterne, hvor det er den samlede bestyrelse, der træffer beslutningerne," siger Sten Scheibye, bestyrelsesformand i Novo Nordisk Fonden og Novo A/S.

NOVO NORDISK FONDEN

Novozymes har hovedkvarter i Danmark og beskæftiger flere end 6.000 medarbejdere globalt. Virksomheden har flere end 700 produkter og over 40 forskellige unikke slutbrugermarkeder. Novozymes omsatte i 2013 for DKK 11,7 milliarder. I den ni personer store bestyrelse er der seks generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf et flertal er udefrakommende uafhængige medlemmer. Dertil kommer tre medarbejdervalgte medlemmer


NOVO NORDISK FONDEN

49


MORTEN GRUNNET, CSO, OG ULRIK SØRENSEN, CEO, ACESION PHARMA.

50

NOVO NORDISK FONDEN


NOVO SEEDS

KATALYSATOR FOR KOMMERCIALISERING Novo Seeds er med til at udvikle nye innovative biotekvirksomheder ved at give universitetsforskere og tidlige life-science-virksomheder mulighed for at afprøve det kommercielle potentiale i de mest lovende forskningsfund. Formålet er at bidrage til udvikling af et dynamisk og succesfuldt biotekmiljø i Danmark og resten af Norden. Novo Seeds, der er en afdeling i Novo A/S, blev etableret i 2007 og har tre vigtige fokusområder: Uddeling af exploratory pre-seed- og pre-seed-bevillinger (donationer fra Novo Nordisk Fonden), samt at foretage seed-investeringer. De to pre-seed-programmer sigter mod den helt tidlige fase på vejen mod etablering af en biotekvirksomhed. I denne fase handler det om at afprøve og udvikle det kommercielle potentiale i anvendelsesorienterede forskningsfund. Ud over den økonomiske støtte tilbyder Novo Seeds sparring i forbindelse med den kommercielle udvikling af projekterne. Når et positivt kommercielt potentiale er tilstrækkelig afdækket, kan der blive tale om en seed-investering. Seed-investeringerne foretages på kommercielle vilkår og bruges til etablering af en biotekvirksomhed eller til at udvikle en nystartet biotekvirksomhed. Ud over kapital bidrager Novo Seeds også med ledelsesmæssig, strategisk og operationel vejledning til biotekvirksomhederne. Der investeres årligt op til DKK 130 millioner.

vesteret godt DKK 4 millioner i virksomheden, der forsker i udviklingen af medicin mod hjertesygdommen atrieflimmer. "Sygdommen resulterer ofte i nedsat livskvalitet og hospitalsindlæggelse og giver desuden stærkt forhøjet risiko for blodpropper i hjernen og øget dødelighed," siger Ulrik Sørensen, CEO i Acesion Pharma. "Den nuværende behandling er utilstrækkelig og behæftet med bivirkninger. Vi er ved at udvikle en mere effektiv og sikker behandling, der virker ved at hæmme en ionkanal i hjertet. Vi har påvist, at man herigennem kan genetablere normal hjerterytme og tilmed reducere risikoen for, at atrieflimren genopstår," tilføjer Morten Grunnet, CSO i Acesion Pharma Ulrik Sørensen siger endvidere: "Vi oplever Novo Seeds som en stærk og engageret investor. Ud over at have en langsigtet investeringshorisont uden samme tidsmæssige restriktioner som flertallet af venturefonde, udnytter Novo Seeds sit solide netværk og omdømme til at skabe opmærksomhed om virksomheden og hjælpe med at tiltrække nye investorer. Herudover har Novo Seeds et netværk af eksperter inden for lægemiddeludvikling, som er af stor værdi for et lille selskab som Acesion Pharma."

Ved udgangen af 2013 havde Novo Seeds en portefølje af 14 aktive pre-seed-projekter og 14 seed-virksomheder.

ULRIK SØRENSEN, CEO, ACESION PHARMA: "Vores formål er at skabe værdi baseret på forskning og produktudvikling. Derfor udvikler vi idéer og projekter, der både har kommercielt potentiale, og som bibringer væsentlig ny viden. Vi ønsker at være katalysator for, at opfindelser og innovation kan kommercialiseres," siger Søren Carlsen, Managing Partner i Novo Seeds og Novo Ventures.

Novo Seeds har spillet en helt afgørende rolle for, at Acesion Pharma kom fra start og fortsat udvikler sig."

LANG TIDSHORISONT En af de virksomheder, Novo Seeds har investeret i, er danske Acesion Pharma. Novo Seeds har indtil videre in-

NOVO NORDISK FONDEN

51


NOVO VENTURES

HJÆLPER INNOVATIVE PRODUKTER PÅ VEJ Novo Ventures har til formål at investere i life-sciencevirksomheder, der er baseret på original produktudvikling og har et væsentligt kommercielt potentiale. Siden etableringen i 2000 har Novo Ventures, der er en afdeling i Novo A/S, investeret DKK 5,1 milliarder i 89 virksomheder, der står bag banebrydende nye forskningsbaserede produkter og teknologier, som har potentiale til at forbedre livet for mennesker verden over. En del af virksomhederne er efter en udviklingsperiode solgt videre til farmaceutiske og medico-tekniske virksomheder. Nogle er med et så signifikant økonomisk udbytte, at Novo Ventures i dag er blandt de mest respekterede ventureteams i branchen. Der investeres årligt op til DKK 1,2 milliarder. Ud over finansiel støtte tilbyder Novo Ventures strategisk rådgivning og arbejder aktivt med at udvikle virksomhederne, bl.a. gennem bestyrelsesarbejde, ligesom virksomhederne kan trække på Novo Ventures’ omfattende netværk og erfaring samt kommercielle og videnskabelige ekspertise inden for life-science. Som investor har Novo Ventures en langsigtet, fleksibel tidshorisont og kan derfor støtte virksomhederne, indtil det rette tidspunkt for et videresalg. Novo Ventures har medarbejdere i København, London og San Francisco og investerer i virksomheder i både Europa og USA. "Vi søger internationalt efter life-science-virksomheder, som har fokus på udvikling af lægemidler og udstyr til gavn for patienter og forskning, og som gennem vores økonomiske og ledelsesmæssige støtte kan skabe finansiel værdi. Vi tror på, at værdi bedst skabes gennem tæt samarbejde mellem dygtige investorer og dedikerede iværksættere," siger Søren Carlsen, Managing Partner i Novo Seeds og Novo Ventures. ERFARING OG VIDEN En af de virksomheder, Novo Ventures har investeret i, er amerikanske Alios BioPharma, der udvikler nye behandlinger mod alvorlige virussygdomme. Novo Ventures har

52

NOVO NORDISK FONDEN

investeret DKK 41 millioner i virksomheden, der har til huse i San Francisco-området. "Vores mest udviklede produktkandidat er et lille nukleosid, som er en specifik hæmmer af respiratorisk syncytial virus, der forårsager alvorlige luftvejsinfektioner. Der er i øjeblikket ingen effektive behandlinger. Alios’ behandling virker ved at blokere et afgørende skridt i virussets replikationscyklus. Vi er aktuelt i gang med kliniske fase 2-forsøg og forventer, at denne nye tilgang vil gavne millioner af mennesker verden over. Vores virksomhed er også ved at udvikle behandlinger til andre luftvejsinfektioner, der bl.a. forårsages af influenzavirus og rhinovirus," siger Lawrence Blatt, adm. direktør for Alios BioPharma. "Novo-teamet har bibragt erfaring og viden til vores virksomhed. De har hjulpet med at føre virksomheden gennem nogle udfordrende tekniske og forretningsmæssige forhold, der har resulteret i betydelige fremskridt hen imod virksomhedens mål om at blive en af verdens førende inden for behandling af luftvejsinfektioner," siger Lawrence Blatt.

LAWRENCE BLATT, CEO, ALIOS BIOPHARMA: Novo Ventures giver input, som er uundværlige i de strategiske overvejelser omkring vores virksomheds udvikling."


FOTO FRA ALIOS BIOPHARMA

NOVO NORDISK FONDEN

53


STORE INVESTERINGER

VÆRDISKABELSE PÅ LANGT SIGT

Ud over investeringer i virksomheder i seed- og venturefasen har Novo A/S over de seneste år foretaget betydelige langsigtede investeringer i større, veletablerede virksomheder inden for life-science og det bio-industrielle område, såvel børsnoterede som unoterede. De udvalgte virksomheder skal være solide og overskudsgenererende, og de skal have lovende fremtidsudsigter samt gode vækstmuligheder. Disse store investeringer har til formål at sikre et attraktivt finansielt afkast på langt sigt samt skabe diversitet i Novo A/S’ samlede portefølje. Mens det økonomiske afkast fra Novo A/S' ventureinvesteringer i stor udstrækning genereres gennem exits fra virksomhederne, vil værdiskabelsen fra de store investeringer også komme fra dividende samt værditilvækst på langt sigt. "De virksomheder, vi ønsker at involvere os med, skal være konkurrencedygtige inden for deres felt, og de skal værdsætte vores ønske om at være en betydende, langsigtet og engageret aktionær. Samtidig er det vigtigt, at virksomhederne har værdier eller aktiviteter, der er i overensstemmelse med Novo Gruppens Charter," siger Managing Partner i Novo A/S, Ulrik Spork.

54

NOVO NORDISK FONDEN

OMRÅDE I VÆKST I 2013 købte Novo A/S sammen med virksomhedens ledelse alle aktierne i Xellia Pharmaceuticals, der er en specialiseret farmaceutisk virksomhed, der har mange års erfaring i udvikling og produktion af lægemidler til behandling af infektioner med multiresistente bakterier. En anden nylig stor investering er købet af en stor aktiebeholdning i Chr. Hansen i 2012. Chr. Hansen har gennem 140 år udviklet naturlige ingredienser til fødevare- og kosttilskudsbranchen, den farmaceutiske industri og landbrugssektoren. Xellia Pharmaceuticals og Chr. Hansen repræsenterer hver en oprindelig investeringsværdi på godt DKK 4 milliarder. Disse to investeringer i vidensbaserede virksomheder bidrager til at udvikle og bevare arbejdspladser og værdiskabende produktion i Danmark.


ULRIK SPORK, MANAGING PARTNER, NOVO A/S:

Med sine store investeringer i veletablerede virksomheder ønsker Novo A/S at skabe værdi gennem langsigtet ejerskab."

NOVO NORDISK FONDEN

55


NOVO NORDISK FONDENS HISTORIE

DET BEGYNDTE MED EN REJSE I 1922 rejste professor August Krogh fra Københavns Universitet på forelæsningsturné til universiteterne på USA’s østkyst efter at have modtaget Nobelprisen i medicin to år tidligere. Det var på denne tur, at den anerkendte danske videnskabsmand tog en afstikker til Toronto i Canada. En afstikker, som ikke bare kom til at ændre hans eget og hustruen Marie Kroghs liv på afgørende vis, men som blev startskuddet til en enestående videnskabelig odyssé...

56

NOVO NORDISK FONDEN

LÆS MERE


LÆS MERE

NOVO NORDISK FONDEN

59


NOVO NORDISK FONDENS HISTORIE

1920 Fysiologen August Krogh fra Københavns Universitet modtager Nobelprisen i fysiologi/medicin for sin opdagelse af den kapillærmotoriske reguleringsmekanisme.

1921 Det lykkes den unge læge og forsker Frederick Banting, assisteret af den lægestuderende Charles Best på University of Toronto i Canada at fremstille virksomt insulin. Deres chef, professor i fysiologi, John J. R. Macloed, inddrager kemikeren James B. Collip i arbejdet. Med hans fremstillingsmetode bliver den første diabetiker behandlet med okseinsulin i januar 1922.

1922 Under deres rejse til USA overtaler Marie Krogh sin mand til at besøge de canadiske forskere i Toronto. Mødet forløber positivt, og August Krogh overdrages retten til at fremstille insulin i Skandinavien. Der er dog én betingelse; insulinet skal gøres bredt tilgængeligt og overskuddet fra salget af insulin skal gå til videnskabelige og humanitære formål.

Brødrene Pedersen grundlægger Novo Terapeutisk Laboratorium, og deres første Insulin, ’Novo’, kommer i handlen. Dette bliver startskuddet til en årtier lang rivalisering imellem Novo og Nordisk; to selskaber, to kulturer. Mens Krogh og co. tilhører samfundseliten og har dybe rødder i videnskabens verden, kalder brødrene Pedersen sig slet og ret ’fabrikanterne’.

1923 August Krogh, diabeteslægen H. C. Hagedorn og apotekeren August Kongsted indgår en aftale om udvikling, produktion og salg af insulin, som bliver grundlaget for den selvejende institution Nordisk Insulinlaboratorium samt Nordisk Insulinfond. Den første danske insulin fremstilles i kælderen i Hagedorns villa.

August og Marie Kroghs rejse til USA og Canada førte til udviklingen af diabetesmedicin i verdensklasse og et efterfølgende dansk erhvervs- og eksporteventyr og opbygning af fonde, der gennem årene er blevet lagt sammen og i dag bærer navnet Novo Nordisk Fonden.


1925

1926 Novo vælger den hellige ægyptiske apistyr som sit logo.

1924

1926 Nordisk Insulinfond konstituerer sig. Fonden skal støtte forskning i fysiologi og endokrinologi.

1935 Novo etablerer sin første nye fabriksbygning ved Fuglebakken på Frederiksberg. Bygning tegnes af arkitekten Arne Jacobsen.

1938

1951

Novo grundlægger Hvidøre Diabetiker Sanatorium på Hvidøre Slot. Her får diabetikere behandling, ligesom de lærer om, hvordan de bedst kan leve med deres sygdom.

Novo’s Fond dannes. Af formålsparagraffen fremgår, at fondens formål er ”at yde bistand til sociale, humanitære eller videnskabelige formål”. Fonden uddeler sine første midler i 1955.

1932

1938

1942

Nordisk opfører Niels Steensens Hospital. Navnet er valgt for at ære den danske videnskabspioner Niels Steensen (1638-86). På hospitalet kan mindrebemidlede diabetikere få behandling.

Selvom Nordisk Insulinlaboratoriums vedtægter intet indeholder om uddelingsvirksomhed, foretager også det gennem årene betydelige donationer til både videnskab og en række andre områder. De første donationer gives i 1938.

Nordisk Insulinfonds H.C. Jacobæus Forelæsning (i dag Jacobæus Prisen) uddeles for første gang. Prisen gives som belønning for ekstraordinære bedrifter inden for medicinsk forskning.

H.C. Hagedorn kommer på kant med en af sine mest betroede medarbejdere, kemikeren Thorvald Pedersen, og fyrer ham. Harald Pedersen, der arbejder for August Krogh, vælger i loyalitet at følge sin bror. ”Hvad vil De da?” spørger August Krogh. ”Vi vil lave insulin,” svarer Harald Pedersen.

1927 Nordisk etablerer sin første fabriksbygning i Gentofte. Nordisk Insulinfond foretager sine første uddelinger.


1959 Novo’s Fond etablerer et udvalg til at varetage uddelinger inden for ”medicinen og dertil knyttede naturvidenskabelige områder”. Formanden for udvalget er Poul Iversen. Dette bliver starten på den udvalgs- og komitestruktur, der kendetegner Novo Nordisk Fonden i dag.

1963

1969

1974

Novo Prisen (i dag Novo Nordisk Prisen) uddeles for første gang. Prisen gives som belønning for enestående lægevidenskabelig forskning eller anden forskningsindsats, der kan komme lægevidenskaben til gode. Første modtager bliver professor, dr.med. Erik Warburg.

August Krogh Prisen (i dag Marie og August Krogh Prisen) uddeles første gang. Prisen uddeles årligt til en fremragende dansk sundhedsvidenskabelig forsker. Den uddeles i samarbejde med Dansk Medicinsk Selskab (i dag Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber).

Novo Terapeutisk Laboratorium A/S fusionerer i 1973 med sit datterselskab Novo Industri A/S (oprettet i 1957) og overtager datterselskabets navn. I 1974 børsnoteres selskabet.

1985

Efter flere års tilløb til samarbejde dannes Novo Nordisk Fonden 12. januar ved fusion af Nordisk Insulinlaboratorium, Nordisk Insulinfond og Novo’s Fond. De to selskaber Nordisk Gentofte A/S og Novo Industri A/S fusioneres også og bliver til Novo Nordisk A/S.

NORDISK INSULINLABORATORIUM

NORDISK GENTOFTE

1957

1966

Niels Stensens hospital indvier et nyt forskningslaboratorium. Her forskes i årsagerne til og udviklingen af diabetes.

Hagedorn Prisen uddeles første gang. Prisen gives som belønning for en fremragende forskningseller udviklingsindsats inden for et område af dansk intern medicin. Den uddeles i samarbejde med Dansk Selskab for Intern Medicin.

HAGEDORN FORSKNINGSLABORATORIUM

NIELS STEENSENS HOSPITAL

Nordisk Gentofte A/S børsnoteres.

1979 Nordisk Insulinlaboratorium omorganiseres og får tre enheder under sig. 1) Den erhvervsdrivende del med navnet Nordisk Gentofte, 2) Forskningslaboratoriet på Niels Steensens Hospital gøres til en selvstændig enhed med navnet Hagedorn Forskningslaboratorium, 3) Niels Steensens Hospital. Uddelingerne varetages fortsat af Nordisk Insulinfond.

1987

1984

Nordisk Insulinfond arrangerer det første i en række af videnskabelige symposier under navnet Nordisk Insulin Symposium. De erstattes fra 1995 af de mere uformelle Novo Nordisk Foundation Research Meetings.


Fondens historie med uddeling af stipendier begynder, da Novo’s Fond uddeler sit første HallasMøller Stipendium. Knud HallasMøller var Harald Pedersens svigersøn og Novo’s administrerende direktør 1961-1981. Stipendiet er femårigt og dækker modtagerens løn samt driftsudgifter til et forskningsprojekt.

2007 1999

Fonden får selvstændig ledelse og sekretariat. Niels Steensens Hospital og Hvidøre Hospital lægges sammen under navnet Steno Diabetes Center.

1992

Fonden etablerer et helejet datterselskab, Novo A/S, til at forvalte fondens formue samt fondens ejerskab i Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S, der etableres det følgende år. Samtidig opstår begrebet Novo Gruppen, der dækker over de tre nævnte selskaber.

Novo Nordisk Fonden bevilger DKK 600 mio. til etablering af Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research ved Københavns Universitet. Centret indvies i 2009 og er det første forskningscenter i fondens centerklynge, der i dag består af fire forskningscentre og en biobank i København og omegn.

2010 Fonden flytter sammen med Novo A/S ind i sine nuværende lokaler på Tuborg Havnevej i Hellerup.

2011 2012 2013 Fondsbestyrelsen beslutter at øge de samlede årlige udbetalinger gradvist til DKK 1,5 mia. i 2018.

Fonden afholder konferencen ”The Stem Cell Niche”, den første konference i Copenhagen Bioscience Conferencesserien. Fonden uddeler de første af sine hidtil mest ambitiøse individuelle stipendier: Laureate Research Grants på DKK 40 mio. over syv år.

Og rejsen fortsætter....

Fonden udpeger nye strategiske mål for uddelingerne og beslutter at øge den årlige udbetaling fra DKK 450 mio. i 2011 til DKK 875 mio. i 2014.


"VORES VISION ER AT YDE ET BETYDENDE BIDRAG TIL FORSKNING OG UDVIKLING, DER FORBEDRER MENNESKERS HELBRED OG VELFÆRD." Sten Scheibye Bestyrelsesformand Novo Nordisk Fonden


NOVO NORDISK FONDEN HVORFOR : HVORDAN Koncept og design: Maria Elskær Grafisk Design Tryk: Bording Pro A/S Konceptfotos: Henrik Sørensen Øvrige fotos: Ernst Tobisch, side 5 og 9 Adam Fenster, side16 Jesper Westley Jorgensen, side 42 Alios Biopharma, side 53 ©2014 Novo Nordisk Fonden


N OVO N OR D ISK FON D EN H VORFOR HVORDAN

NOVO NORDISK FONDEN TUBORG HAVNEVEJ 19 DK 2900 HELLERUP DANMARK TELEFON: +45 3527 6600 NNFOND@NOVO.DK WWW.NOVONORDISKFONDEN.DK

2014

(Uaktuel) Novo Nordisk Fondens Magasin  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you