Page 1

TOT SOBRE EL CYBERBULLYING Detectar, evitar i denunciar el cyberbullying

Universitat Local de la UOC

Moisés García Arenas Sandra Montserrat Martín Martínez Neus Serra Gay Marina Serra Amparán Universitat Oberta de Catalunya Màster d’educació i TIC (e-learning) Disseny i gestió de projectes e-learning Consultor: Juanmi Muñoz Micolau


TOT SOBRE EL CIBERBULLYING Detectar, evitar i denunciar el ciberbullying

ÍNDEX

1.

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE ................................................................................................... 2

2.

OBJECTIUS GENERALS ........................................................................................................... 2

3.

EQUIP HUMÀ I EXPERIÈNCIES PROFESSIONALS ANTERIORS ................................................. 3

4.

PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE ................................................................................................ 5

5.

6.

4.1.

ANÀLISI DE L’IMPACTE PREVIST .................................................................................... 5

4.2.

FASES GENERALS DEL PROJECTE I LES SEVES TASQUES ................................................ 5

4.3.

CRONOGRAMA .............................................................................................................. 6

4.4.

ASPECTES ORGANITZATIUS ........................................................................................... 7

DISSENY DIDÀCTIC ................................................................................................................. 7 5.1.

ANÀLISI DEL CONTEXT EDUCATIU ................................................................................. 7

5.2.

DISSENY DE LES ACTIVITATS .......................................................................................... 8

DISSENY TÈCNIC I LOGÍSTIC ................................................................................................. 13 6.1.

PLATAFORMA DE DESENVOLUPAMENT DEL CURS ..................................................... 13

6.2.

SISTEMES DE PRESENTACIÓ DELS CONTINGUTS ......................................................... 13

7.

SISTEMES DE COMUNICACIÓ I INTERACCIÓ........................................................................ 14

8.

AVALUACIÓ DELS RESULTATS DEL PROJECTE ...................................................................... 15

ANNEXOS ..................................................................................................................................... 17 MAPA CONCEPTUAL DEL PROJECTE ........................................................................................ 17 RECURSOS UTILITZATS DURANT EL DISSENY PEDAGÒGIC ...................................................... 17 RECURSOS PER A AVALUAR EL DESENVOLUPAMENT D’APRENENTATGE DELS ALUMNES..... 18 BIBLIOGRAFIA .............................................................................................................................. 19

1


TOT SOBRE EL CIBERBULLYING Detectar, evitar i denunciar el ciberbullying

1. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE Actualment, a causa de l’elevat creixement del món digital en el nostre voltant, es comença a percebre el fenomen del cyberbullying que, afavorit per diversos factors, es troba en constant creixement. Entenem per cyberbullying l’ús d’informació electrònica i mitjans de comunicació (correu electrònic, xarxes socials, blogs, xats, telèfons mòbils o webs difamatòries) per assetjar a un individu o grup mitjançant atacs personals. El fet que un nombre de persones cada vegada més elevat tingui accés a Internet i la facilitat amb la que les xarxes socials possibiliten l’enviament de missatges, fotografies o documents origina que aquest fenomen cada vegada vagi més en augment. Per aquest motiu, l’empresa ULU vol dotar als usuaris dels entorns virtuals d’un ampli coneixement sobre el cyberbullying, per tal de minimitzar les conseqüències derivades d’aquesta pràctica. En aquest sentit, és necessària una educació digital per tal d’evitar l’adquisició de rols agressors que impulsin aquest tipus d’actuacions entre els més joves. Per acabar, i amb l’objectiu d’evitar pràctiques relacionades amb el cyberbullying, ULU vol proposar un seguit de bones pràctiques i consells per tal de fomentar un ús més eficient i correcte dels entorns virtuals. Així doncs, els destinataris d’aquest projecte seran el conjunt de treballadors i treballadores en l’àmbit de la joventut: professors, orientadors juvenils i altres persones que treballen en l’àmbit de la joventut. El projecte vol abastar a tots els actors implicats per tal de fer un anàlisi exhaustiu del fenomen i proposar alternatives de comunicació constructiva que impliquin a totes les parts afectades. Per tal de dur a terme el projecte, es dissenyarà un MOOC (curs en línia, massiu i obert) durant el transcurs del qual es treballarà el fenomen del cyberbullying des de diferents perspectives. Els MOOC són una modalitat d’educació en obert oferts a través de plataformes educatives d’Internet. Aquest tipus de cursos representen una oportunitat única per a que professionals d’arreu puguin trobar-se en un espai virtual de manera oberta i gratuïta, compartint i creant nou coneixement i fent que aquest arribi a un gran nombre de persones.

2. OBJECTIUS GENERALS Els objectius principals d’aquest projecte són els següents: -

Definir què és el cyberbullying • Definir el perfil de l’agressor 2


TOT SOBRE EL CIBERBULLYING Detectar, evitar i denunciar el ciberbullying

• • •

-

Definir el perfil de l’agredit Conèixer les conductes més habituals Conèixer estratègies d’actuació. o Actuacions per a pares i mares o Actuacions per a personal formador o Actuacions per a nens i nenes • Conèixer exemples i casos més destacats en els darrers anys Educar en l’àmbit digital o Conèixer i promoure pràctiques relacionades amb l’ús de les TIC que fomentin el respecte cap els altres.

Partint dels objectius generals del projecte, el curs “Tot sobre el cyberbullying. Detectar, evitar i denunciar el cyberbullying” pretén treballar objectius més específics que permetin l’assoliment dels continguts presentats al llarg del curs. 1. Analitzar el procés de desenvolupament del projecte 1.1. Contextualitzar el projecte en la societat actual. 1.2. Analitzar les necessitats actuals del públic objectiu. 1.3. Elaborar i seleccionar els continguts més adients pel desenvolupament del curs. 1.4. Temporalitzar el projecte per l’assoliment dels objectius presentats. 1.5. Formar als docents i als alumnes oferint eines i recursos per afrontar el curs. 1.6. Promoure la interacció entre estudiants. 1.7. Aconseguir un aprenentatge significatiu a partir de situacions i casos reals. 1.8. Proporcionar l’espai adequat per tal de presentar els continguts que generaran l’inici en l’aprenentatge dels alumnes. 2. Analitzar els resultats i transferència de coneixements als usuaris 2.1. Planificar el projecte en funció de l’anàlisi de necessitats establert en el procés de desenvolupament del projecte. 2.2. Avaluar l’assoliment dels continguts del curs per part de l’alumnat. 2.3. Ser capaç d’analitzar un cas presentat i presentar un camí d’actuació. 2.4. Detectar, opinar i actuar davant d’un cas de ciberbullying.

3. EQUIP HUMÀ I EXPERIÈNCIES PROFESSIONALS ANTERIORS L’empresa ULU ha realitzat un nombre elevat de cursos de formació. Aquests cursos de formació sempre han estat relacionats amb l’educació i les noves tecnologies. “Xarxes socials i privacitat”, “Noves addiccions en els joves”, “Els joves i el consum de les noves 3


TOT SOBRE EL CIBERBULLYING Detectar, evitar i denunciar el ciberbullying

tecnologies”, “Els pares, fills i les noves tecnologies”, “Prevenir males conductes dels joves en les noves tecnologies”, “Internet i les restriccions”, són alguns dels cursos que s’han impartit anteriorment. Aquesta és la primera vegada que treballa la temàtica de cyberbullying, però no és la primera que treballa amb la metodologia MOOC. L’empresa ULU està constituïda per un equip multidisciplinar de 4 professionals relacionats amb l’àmbit de l’educació i les tecnologies. Els components són: Moisés Garcia (@MoiGarciaA), llicenciat en Comunicació. Responsable de l’àrea de disseny tècnic logístic. En anteriors projectes ha estat responsable d’Àrea de disseny pedagògic i planificació de projectes. Per ampliar la informació sobre les experiències laborals d’en Moisés Garcia podeu consultar el seu LinkedIn: https://www.linkedin.com/pub/mois%C3%A9s-garc%C3%ADa-arenas/96/b67/5a6 Sandra Martín (@sandretanani), llicenciada en Pedagogia i Psicopedagogia. Responsable del Departament d’avaluació de resultats del projecte així com dels objectius generals i específics del mateix. En projectes anteriors ha coordinat el disseny pedagògic així com l’Àrea logística dels mateixos. Per ampliar la informació sobre les experiències laborals de la Sandra Martín podeu consultar el seu LinkedIn: https://www.linkedin.com/pub/sandra-martin/31/bb6/756 Neus Serra (@nneusserra), diplomada en Multimèdia, Empresarials i llicenciada en Comunicació Audiovisual. Coordinadora general del projecte i la seva planificació. Encarregada de gestionar i proposar als professionals d’ULU dins del rol adequat a cada projecte en funció de les seves experiències prèvies en altres projectes. Per ampliar la informació sobre les experiències laborals de la Neus Serra podeu consultar el seu LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/nneusserra o al seu lloc web: www.neusserra.com Marina Serra (@MarinaSerra_), llicenciada en Sociologia. Gestiona el disseny didàctic del projecte. En altres projectes ha estat l’encarregada de coordinar a l’equip de professionals en funció de les seves experiències i ha planificat altres projectes com “Noves addiccions dels joves”, “Els joves i el consum de les noves tecnologies”. Per ampliar la informació sobre les experiències laborals de la Marina Serra podeu consultar el seu LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/marinaserraamparan Com a equip multidisciplinar la seva comunicació és contínua per tal d’abastar tots els aspectes del disseny instruccional que permeten el millor desenvolupament d’aquest projecte educatiu. 4


TOT SOBRE EL CIBERBULLYING Detectar, evitar i denunciar el ciberbullying

4. PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE 4.1. ANÀLISI DE L’IMPACTE PREVIST El col·lectiu a qui va dirigit el MOOC “Tot sobre el cyberbullying. Detectar, evitar i denunciar el cyberbullying”, és el conjunt de treballadors i treballadores en l’àmbit de la joventut: professors, orientadors juvenils i altres persones que treballen en l’àmbit de la joventut. Tot i conèixer la importància que té en la temàtica del cyberbullying el conjunt de la comunitat educativa (professorat, alumnat, pares i mares) pensem que és impossible oferir una formació adequada a tots aquests destinataris en un sol projecte, ja que cadascun necessita un tipus de recursos concrets. Així, el curs “Tot sobre el cyberbullying. Detectar, evitar i denunciar el cyberbullying” va dirigit al personal professional, però no es descarta el disseny de futurs projectes destinats a l’alumnat, i als pares i mares. Serà necessària una tria exhaustiva de l’equip docent, partint de criteris de qualitat i quantitat prèviament establerts. En cas que sigui la primera experiència dels docents en la metodologia MOOC, caldrà formar aquests docents en aquest àmbit. L’impacte previst d’aquest curs, per part de la nostra empresa, és alt ja que durant el transcurs d’aquest es tractarà un fenomen creixent per als joves, present en el dia a dia del nostre públic, tot oferint un seguit d’eines i mecanismes d’actuació davant de casos concrets de cyberbullying.

4.2. FASES GENERALS DEL PROJECTE I LES SEVES TASQUES Fase 1: Anàlisi - Recopilació de la informació sobre la universitat on es desenvolupa el projecte - Anàlisi de les característiques de l'audiència mitjançant una anàlisi de necessitats - Definició dels mitjans de difusió que s'utilitzaran per a la promoció del curs - Establiment de la data límit per a l'inici de la instrucció - Definició de com els estudiants demostren que han assolit els objectius del curs. Fase 2: Disseny - Selecció de l'ambient més adequat segons les característiques de l'audiència - Selecció dels objectius instruccionals - Selecció del model pedagògic - Disseny tecnopedagògic

5


TOT SOBRE EL CIBERBULLYING Detectar, evitar i denunciar el ciberbullying

Fase 3: Desenvolupament - Producció dels materials que s'utilitzaran en el procés d'ensenyament-aprenentatge. - Presentació de la informació a través d'Internet: temporització del curs, objectius, materials. - Definició de les característiques d'interacció entre els participants dels cursos (docents i estudiants) durant el curs i els entorns tecnològics de desenvolupament d'aquestes interaccions. - Planificació de les activitats a través de les quals es desenvoluparà el curs Fase 4: Implementació - Duplicació i distribució dels materials que es treballaran durant el desenvolupament del curs. - Posada a disposició dels destinataris la planificació del curs. - Experimentació amb una prova pilot amb una audiència concreta. - Entrenament dels docents i dels estudiants sobre com fer servir el producte. - Aplicació d'ajustos necessaris segons els resultats de la prova pilot. Fase 5: Avaluació - Avaluació de totes les fases del desenvolupament del procés (avaluació formativa). - Anàlisi dels resultats i de la transferència de coneixements als usuaris (avaluació summativa), grau de satisfacció, resultats per a l’organització per avaluar l'efectivitat de la instrucció. - Planificació de les proves i avaluacions dels estudiants.

4.3. CRONOGRAMA1 Per tal de realitzar la feina preparatòria seguint el model ADDIE es necessitaran un total de 15 setmanes per tenir a punt el conjunt del projecte. A continuació, hi ha prevista una tasca de publicitat i de comunicació amb l’objectiu de donar a conèixer el curs per tal que la gent s’hi inscrigui. Aquesta fase, està previst que tingui una durada d’un mes. La data d’inici del curs es marcarà el dia 29 de setembre de 2014 fins el dia 30 de novembre de 2014. El curs està format per 4 mòduls, de dues setmanes de duració cadascun, excepte l’últim mòdul que té una durada de 3 setmanes, sent un total de 9 setmanes de curs.

1

Amplia la informació amb el cronograma interactiu: http://timeglider.com/t/714687d0e9cdca62?min_zoom=1&max_zoom=100

6


TOT SOBRE EL CIBERBULLYING Detectar, evitar i denunciar el ciberbullying

4.4. ASPECTES ORGANITZATIUS A nivell d’organització cal tenir en compte que durant les 15 setmanes de preparació que es disposa per dur a terme el projecte, s’han de repartir les tasques de forma equitativa, i estructurada per tal d’arribar a temps a totes les fases programades a la temporització. La Marina Serra és l’encarregada de gestionar el disseny didàctic del projecte i per tant portarà a terme les tasques de Desenvolupament. El Responsable de l’Àrea de disseny tècnic logístic, en Moisés Garcia, executarà la implementació del projecte i la Responsable del Departament d’avaluació de resultats del projecte serà la Sandra Martín que realitzarà totes les tasques relacionades amb la fase de l’avaluació. L’anàlisi i el disseny del projecte es durà a terme de forma col·laborativa, aportant cadascú el seu coneixement i experiència. Finalment, qui coordina el projecte i la seva planificació és la Neus Serra. Ella també serà l’encarregada d’executar tota l’estratègia de publicitat i el pla de marketing per tal de donar a conèixer el curs i promoure la inscripció al màxim de gent possible.

5. DISSENY DIDÀCTIC 5.1. ANÀLISI DEL CONTEXT EDUCATIU El MOOC "Tot sobre el cyberbullying. Detectar, evitar i denunciar el cyberbullying" té com a principals destinataris a professionals que treballen amb població jove interessats en conèixer quins són els mètodes d'actuació i de prevenció en casos d'assetjament de la població jove a través de la xarxa. Més concretament, aquest MOOC està destinat als següents professionals: - Professorat de centres educatius - Personal orientador de centres educatius

7


TOT SOBRE EL CIBERBULLYING Detectar, evitar i denunciar el ciberbullying

-

Treballadors i treballadores de l'àmbit juvenil: punts d'informació juvenil, associacions, ajuntaments...

Per dur a terme aquest curs, es requereix, per part dels participants, un nivell bàsic a l'hora de desenvolupar sense problemes les diferents tasques requerides durant el transcurs d'aquest MOOC: navegació web, ús de xarxes socials, visualització de vídeos, ús de fòrums... En cas que es requereixi l'ús de nous recursos sempre es proporcionarà a l'alumnat una sèrie d'eines per explicar el funcionament d'aquests recursos (tutorials, instruccions...). El fet que el curs dissenyat sigui un MOOC comporta una sèrie de limitacions que caldrà tenir en compte a l'hora de valorar els resultats del curs. En primer lloc, la gratuïtat del curs pot ser un al·licient per a inscriure's, de manera que el nombre inicial d'inscrits sigui molt alt però, en canvi, el nombre de persones que finalitzin els curs representi un petit percentatge de la quantitat de persones inscrites en un inici. D'altra banda, el fet que el curs sigui massiu, pot dificultar la interacció entre els participants a l'hora, per exemple, de participar en fòrums o debats. També resultarà més complicat la comunicació entre alumnat i professorat, ja que la gran quantitat de d'alumnes no permetrà al professorat atendre personalment cada demanda i pregunta de l'alumnat. A la vegada, també resultarà complicat dissenyar activitats en grup, ja que l’alt nombre d’alumnat esperat fa que sigui gairebé impossible de gestionar aquesta manera de treballar, tot i que durant el disseny de l’activitat es tindrà en compte la interactivitat entre l’alumnat com a element principal del disseny. Per últim, pel fet de ser un curs obert, s'han de tenir molt en compte les llicències utilitzades a l'hora d'usar els recursos educatius.

5.2. DISSENY DE LES ACTIVITATS Aquest curs serà dissenyat a partir de dues teories de l'aprenentatge que pensem que representen i a la vegada respecten al màxim les característiques que ha de tenir qualsevol MOOC per a que representi una experiència educativa satisfactòria i significativa. En primer lloc, ens basarem en el paradigma connectivista ja que aquest proporciona una sèrie de característiques clau a l'hora d'entendre els processos d'ensenyament i aprenentatge a través de la xarxa. Així, partint de la idea principal d'aquesta teoria, pensem que avui en dia gran part del coneixement resideix a la xarxa, de manera que la tasca principal de l'alumnat serà treballar, organitzar i seleccionar aquella informació que els sigui més adequada per tal de dur a terme el seu propi procés d'ensenyament i aprenentatge. D'altra banda, es tindrà molt en compte la teoria constructivista de l’aprenentatge, la qual destaca que el coneixement es 8


TOT SOBRE EL CIBERBULLYING Detectar, evitar i denunciar el ciberbullying

construeix de manera col·laborativa, tenint en compte la complexitat del món real i reflexionant sobre les pròpies experiències. Així doncs, partint d'aquestes dues teories es treballarà en el disseny d'aquest curs sobre tres premisses molt importants: - L'estudiant serà l'agent principal a l'hora de gestionar el seu propi procés d'aprenentatge. - Els mitjans, recursos i eines utilitzades durant el curs tindran molta importància. Seran la xarxa d’aprenentatge dels alumnes, mitjançant la qual crearan les connexions que els permetran desenvolupar el seu aprenentatge. - El rol del professorat serà el de guia, conductor i facilitador de recursos. El MOOC "Tot sobre el cyberbullying. Detectar, evitar i denunciar el cyberbullying" es dissenyarà tenint en compte les necessitats de l'alumnat. Així, aquest curs es centrarà en la prevenció i l'actuació per part d'educadors, orientadors i professorat davant de casos de cyberbullying. Durant el curs es treballaran diferents aspectes relacionats amb el cyberbullying que s'intentaran abordar partint de situacions i casos reals, per tal que l'alumnat pugui rebre un aprenentatge significatiu durant el transcurs de les lliçons. El curs tindrà un format totalment en línia, la qual cosa permetrà als diferents professionals combinar de la manera més convenient el seu temps de treball professional amb el desenvolupament del curs. Els objectius generals del curs seran els següents: 1. Conèixer què és el cyberbullying i en quins contextos té lloc aquest fenomen. 2. Conèixer i entendre els hàbits de les persones joves en relació a l'ús de les noves tecnologies. 3. Presentar idees i pràctiques per a la prevenció i intervenció en casos de cyberbullying. 4. Facilitar recursos útils per a docents, pares i alumnat per a la promoció de bones conductes a la xarxa i per evitar comportaments abusius entre usuaris. El curs s'ha dissenyat per a que es desenvolupi al llarg de 4 mòduls i cada mòdul tindrà dues setmanes de duració, excepte l’últim mòdul que durarà tres setmanes. Així doncs, el curs tindrà una durada de 9 setmanes durant les quals els alumnes hauran de treballar amb una sèrie de recursos que seran facilitats pel professorat. Els mòduls en que es divideix el MOOC “Tot sobre el cyberbullying. Detectar, evitar i denunciar el cyberbullying” són: Mòdul 1. Definir el cyberbullying Mòdul 2. Com utilitza Internet la població jove? Mòdul 3. Protocols d’actuació en casos de ciberbullying Mòdul 4. Disseny d’una estratègia de prevenció 9


TOT SOBRE EL CIBERBULLYING Detectar, evitar i denunciar el ciberbullying

L’avaluació de cada mòdul es durà a terme a través d’una co-evaluació entre l’alumnat. Al final de cada mòdul cada alumne haurà d’enllaçar l’activitat que hagi desenvolupat al seu blogfoli. Durant la primera setmana del següent mòdul, a cada alumne se li assignaran quatre blogfolis de quatre companys (el nombre pot variar depenent de la quantitat final de matriculats) i haurà de corregir les activitats dels companys a partir de la rúbrica que el professor haurà facilitat prèviament. Cada activitat serà valorada de manera quantitativa i qualitativa. La nota quantitativa anirà del 0 al 2, seguint els següents criteris d’avaluació: 0 punts L’entrada al blogfoli no compleix cap dels aspectes demanats en la rúbrica elaborada pel professorat. 1 punt

L’entrada al blogfoli conté algun dels aspectes demanats en la rúbrica elaborada pel professorat.

2 punts L’entrada al blogfoli compleix tots els requisits demanats en la rúbrica elaborada pel professorat. A més a més de la nota numèrica, es demanarà un comentari qualitatiu que resumeixi els aspectes positius i els aspectes a millorar de cada entrada. D’aquesta manera, cada alumne tindrà quatre o més avaluacions de la seva entrada i obtindrà feedback dels diferents companys del curs. Aquest, els permetrà, fer canvis i millores en la primera entrada del seu blogfoli, si així ho creuen convenient. La nota de cada mòdul correspondrà a la mitjana de les avaluacions fetes pels companys i es completarà amb l’avaluació que el professorat faci sobre la qualitat de les aportacions i avaluacions fetes als altres companys. La nota final del curs correspondrà a la suma de les notes dels quatre mòduls, sent la puntuació màxima un 8. A continuació, s’explica més detalladament quines seran les activitats que es duran a terme al llarg de cada mòdul. Mòdul 1: Definir el cyberbullying [del 29 de setembre al 12 d’octubre] Objectius del mòdul: 1. Definir el concepte de cyberbullying i diferenciar-lo d’altres formes d’assetjament com el bullying. 2. Establir les característiques principals del concepte a partir de la lectura de notícies de premsa i la visualització de vídeos. 3. Caracteritzar els perfils generals de les persones víctimes i agressores en el fenomen del ciberbullying. 10


TOT SOBRE EL CIBERBULLYING Detectar, evitar i denunciar el ciberbullying

Desenvolupament del mòdul: Primera setmana (del 29 de setembre al 5 de novembre): Durant la primera setmana es presentarà la Guia Didàctica del curs, així com el calendari i el sistema d’avaluació. Aquesta primera setmana servirà per a que l’alumnat es familiaritzi amb l’espai de treball i pugui presentar-se al fòrum de l’assignatura. D’altra banda, durant aquesta primera setmana els alumnes hauran de crear un blogfoli on durant el transcurs del MOOC aniran penjant les activitats de cada mòdul que seran avaluades per la resta de participants del curs. Segona setmana (del 6 al 12 d’octubre): El professorat facilitarà a l’alumnat un conjunt de notícies sobre casos de cyberbullying aparegudes a la premsa i un vídeo que explica el concepte de cyberbullying des de la perspectiva del professorat (veure Annex). A partir d’aquests recursos, l’alumnat haurà d’establir quines són les característiques principals del concepte estudiat, tot ampliant la informació amb els recursos de la xarxa que consideri adients. El resultat de la reflexió de l’alumnat haurà de ser reflectida en una entrada en el blogfoli de cada alumne. Aquesta entrada ha de ser en format de text, d’unes 500 paraules, on s’expliqui quines són les característiques principals i es doni una definició del concepte cyberbullying. Mòdul 2: Com utilitza Internet la gent jove? [del 13 al 26 d’octubre] Objectius del mòdul 1. Conèixer els comportaments més comuns de les persones joves en l’ús d’Internet. 2. Analitzar els punts positius i els perills de les xarxes socials per a la població jove. 3. Comprendre el concepte d’identitat digital. 4. Conèixer les normes de netiqueta per tal d’utilitzar-les i de formar a la població jove en el seu ús. Desenvolupament del mòdul: Primera setmana (del 13 al 19 d’octubre): Avaluació de l’activitat del Mòdul 1 d’altres companys que seran assignades a cada alumne. El professorat facilitarà una sèrie de recursos que l’alumnat haurà de llegir i analitzar per dur a terme les activitats del mòdul. Aquests recursos seran variats: un text sobre els comportaments dels joves en els usos d’Internet, dues entrades del Centre de Seguretat de Facebook i dos vídeos que fan referència a la Netiqueta i a la identitat digital (veure Annex). 11


TOT SOBRE EL CIBERBULLYING Detectar, evitar i denunciar el ciberbullying

Segona setmana (del 20 al 26 d’octubre): Crear un mapa conceptual (amb eines digitals com ara Cmaps, Coggle...) que reculli els aspectes més importants dels recursos facilitats pel professorat, i ampliats pels alumnes si es creu convenient. Cada alumne haurà d’enllaçar o incrustar el seu mapa conceptual en el seu blogfoli, per tal que aquesta sigui avaluada per la resta d’alumnes. Mòdul 3: Protocol d’actuació en casos de cyberbullying [del 27 d’octubre al 9 de novembre] Objectius del mòdul 1. Saber detectar casos de cyberbullying entre la població jove. 2. Conèixer les principals actuacions a dur a terme si es detecta un cas de cyberbullying. Desenvolupament del mòdul Primera setmana (del 27 d’octubre al 2 de novembre): Avaluació de l’activitat del Mòdul 2 d’altres companys que seran assignades a cada alumne. Es facilitarà a l’alumnat un seguit de recursos que consistiran en entrades a blogs i notícies de webs relacionades amb la detecció i l’actuació que han de seguir les persones que treballen amb gent jove en casos de cyberbullying (veure Annex) Segona setmana (del 3 al 9 de novembre): Creació d’una presentació que haurà de ser presentada en format digital (utilitzant Prezi, Slideshare...) i inserida en el blogfoli on es resumeixin les idees principals extretes dels recursos treballats en el mòdul així com altres recursos que l’alumnat pugui trobar interessants i relacionats amb els temes treballats. Mòdul 4. Disseny d’una estratègia de prevenció [del 10 al 30 de novembre] Objectius del mòdul 1. Desenvolupar una estratègia de prevenció de cyberbullying partint d’un context real. 2. Conèixer els recursos disponibles a la xarxa per tal de prevenir el cyberbullying. 3. Entendre la importància de la prevenció del cyberbullying com a eina fonamental a l’hora de treballar aquest fenomen amb els joves. Desenvolupament del mòdul Primera setmana (del 10 al 16 de novembre): Avaluació de l’activitat del Mòdul 3 d’altres companys que seran assignades a cada alumne. 12


TOT SOBRE EL CIBERBULLYING Detectar, evitar i denunciar el ciberbullying

Lectura i anàlisi dels recursos facilitats pel professorat, relacionats amb la creació d’estratègies de prevenció en casos de Cyberbullying (veure Annex). Segona setmana (del 17 al 23 de novembre): Creació i desenvolupament d’una activitat educativa que inclogui una estratègia per a combatre el fenomen del cyberbullying. Es recomanarà als alumnes que plantegin aquesta situació en el seu context de treball, per tal d’obtenir resultats i eines útils un cop finalitzada l’activitat. Aquesta activitat s’haurà d’enllaçar al blogfoli de cada alumne i publicar en algun repositori d’objectes d’aprenentatge. Tindrà una extensió d’entre 4 i 5 pàgines i haurà de contenir els següents apartats: - Contextualització - Objectius i disseny de l’activitat - Recursos emprats i justificació dels recursos - Conclusions Tercera setmana (del 24 al 30 de novembre): Avaluació de les tasques del Mòdul 4 d’altres companys que seran assignades a cada alumne. Aquesta última setmana de curs també s’aprofitarà per a que l’alumnat del curs pugui avaluar com ha estat el transcurs d’aquest i perquè expliqui quins són els punts forts i punts a millorar del curs de cara a possibles edicions futures.

6. DISSENY TÈCNIC I LOGÍSTIC 6.1. PLATAFORMA DE DESENVOLUPAMENT DEL CURS Aquest curs es desenvoluparà mitjançant la plataforma gratuïta U-MOOC2. Es tracta d’un espai obert a professors i alumnes per tal de crear cursos d’una manera àgil i amb tot un seguit de prestacions molt útils per al camp educatiu. Amb U-MOOC, a més, tindrem a l’abast eines d’avaluació adients al disseny del curs.

6.2. SISTEMES DE PRESENTACIÓ DELS CONTINGUTS El sistema de presentació de continguts principal del MOOC “Tot sobre el cyberbullying. Detectar, evitar i denunciar el cyberbullying” seran les publicacions en línia. Per a cada mòdul, hi haurà a disposició dels estudiants les lliçons teòriques 2

Més informació sobre U-MOOC al web: https://u-mooc.appspot.com/

13


TOT SOBRE EL CIBERBULLYING Detectar, evitar i denunciar el ciberbullying

necessàries per a superar les diferents tasques proposades, amb explicacions de casos reals. Aquesta informació estarà disponible en una versió en línia. A banda d’aquestes publicacions, els alumnes tindran a la seva disposició tot un seguit d’ampliacions en diferents formats. Aquests serviran per complementar la informació que es pot trobar en els temaris proposats. A més, serviran com a objecte de motivació pels alumnes, ja que es treballarà d’una manera molt més amena que no pas amb un únic suport de lliçons escrites. Els sistemes de presentació d’aquests continguts es faran mitjançant els següents recursos: -

-

-

-

-

Vídeos de YouTube: A través de vídeos de YouTube, els alumnes podran conèixer molt millor aspectes del temari, amb el visionat de les diferents pràctiques. Audiollibres: S’oferirà un servei gratuït per a poder descarregar llibres en format mp3. Aquests són llibres parlats, que compten amb la narració de locutors professionals, sense música de fons. Àudios de SoundCloud: Molt semblant al recurs dels Audiollibres. És una plataforma de distribució d’àudio en línia. A través de SoundCloud, es podran ampliar coneixements amb lliçons parlades que els alumnes es podran descarregar i escoltar tantes vegades com necessitin. Presentacions Prezi: Es tracta d’una aplicació multimèdia molt semblant a un PowerPoint, per tal de crear presentacions de maneres originals i atractives. És una eina per a l’intercanvi d’idees en la qual es poden fer servir diferents formats com text, imatges, vídeos i altres. Presentacions SlideShare: És un recurs molt semblant a les presentacions Prezi. També és una plataforma per a publicar presentacions. Queden emmagatzemades en format Flash per a ser visualitzades en línia. Biblioteca Virtual: Aquest curs també comptarà amb una Biblioteca Virtual amb la qual es podran ampliar coneixements dels diferents temaris, amb autors proposats pels mateixos docents. És un espai on, a través d’una senzilla cerca, es poden descarregar llibres. Els alumnes del curs tindran l’accés lliure a aquest espai.

7. SISTEMES DE COMUNICACIÓ I INTERACCIÓ El curs que ens trobem presentant compta una interacció complicada entre alumnat i professorat. El fet de ser un curs massiu, dificulta aquesta comunicació entre l’alumne i el docent, és per això que s’habilitaran tot un conjunt de recursos per fer que aquesta comunicació esdevingui el més còmode possible. Hi haurà diferents sistemes de comunicació per facilitar-ho: 14


TOT SOBRE EL CIBERBULLYING Detectar, evitar i denunciar el ciberbullying

-

-

-

-

-

Bústia: És en aquest espai on els alumnes es podran comunicar directament amb el professor, o amb altres companys, sense que ningú més pugui saber els temes què es tracten. De manera inversa, també els professors seran el que puguin iniciar una conversa per tal de comunicar individualment algun aspecte dels treballs realitzats. Tauler: En aquest espai només escriurà el professor. Servirà per anunciar als alumnes totes les novetats sobre les pràctiques que s’han de realitzar, com els enunciats de les mateixes, diferents aclariments, la publicació de qualificacions, compartició de recursos, etc. Fòrum: En aquest espai, els alumnes podran intercanviar opinions, comentaris, dubtes i altres. Es tracta d’un espai obert a tots els estudiants, amb la possibilitat que el professor pugui participar si ho creu adient. D’aquesta manera, es poden resoldre dubtes que més d’un estudiant pot tenir, sense la necessitat de recórrer a la bústia. A més, s’enriqueix la dinàmica educativa compartint recursos i altres informacions. Xat d’alumnes: En aquest espai, els alumnes podran conversar d’una manera molt més distesa, ja que els professors no hi tenen accés. És un xat que té el mateix funcionament que d’altres que són populars. Grup de Facebook: Els alumnes, i també els docents, tindran un espai a Facebook per intercanviar tot tipus d’informació d’interès pel curs, com vídeos o enllaços.

8. AVALUACIÓ DELS RESULTATS DEL PROJECTE Partint de la base teòrica que sustenta la teoria i explotant els recursos tecnològics que en el projecte es presenten, l’empresa ULU considera que l’avaluació del projecte ha d’anar lligada i ha de ser coherent amb tota la seva base teòrica. Per tant, presentem una avaluació summativa al llarg de tot el procés on es pretén que els propis alumnes siguin els responsables de la seva avaluació (autoavaluació) i que aquesta formi part activa de tot el procés d’aprenentatge. Les eines que farem servir per avaluar el desenvolupament d’aprenentatge en els alumnes seran: -

Blogfoli (veure Annex), per tal d’autoavaluar-se i co-avaluar als companys de curs. Serà el recull personal de reflexions i tasques realitzades pels alumnes. En aquest bloc l’alumne podrà comentar, reflexionar, reestructurar tot allò que vagi aprenent al llarg del curs. Serà un espai on el docent tindrà accés per tal de veure els progressos personals de cada alumne i on podrà analitzar l’evolució de cada alumne. 15


TOT SOBRE EL CIBERBULLYING Detectar, evitar i denunciar el ciberbullying

-

-

Rúbrica (veure Annex), el docent establirà una sèrie de requisits per tal de poder valorar si els seus alumnes van assolint els continguts presentats i per tal de valorar si es van complint els objectius proposats en el projecte. Recursos col·laboratius elaborats pels alumnes: (Prezi, wikis...), que permetran veure l’enriquiment i aportació de tots els participants en el curs. Es tracta de avaluar què aporten a l’aula, quin tipus de recursos construeixen, si segueixen les indicacions del docent a l’hora de realitzar les tasques, com col·laboren amb els companys....

Pel que respecta a l’avaluació del procés de desenvolupament del projecte, considerem que hem d’avaluar el projecte partint dels objectius generals i específics plantejats. Per tant l’avaluació serà al llarg de tot el procés. Es planteja fer una proba pilot del mateix per tal d’avaluar els mitjans i objectius que s’han seleccionat i si s’adeqüen als resultats obtinguts un cop finalitzada la proba pilot. Per altra banda es pretén avaluar cada fase del procés de desenvolupament per tal de redirigir el projecte si fos necessari. En l’anàlisi dels resultats i transferència de coneixements als usuaris creiem convenient contrastar els objectius presentats als alumnes en la guia del curs amb el resultat final de les activitats realitzades pels alumnes al llarg de tot el procés. Mitjançant l’activitat final on elaboraran una estratègia per combatre el ciberbullying i el fet de compartir-la amb els companys de classe i en el repositori aconseguirem avaluar aquest nivell de transferència de coneixements.

16


TOT SOBRE EL CIBERBULLYING Detectar, evitar i denunciar el ciberbullying

ANNEXOS MAPA CONCEPTUAL DEL PROJECTE https://coggle.it/diagram/537737d9911ca78a790082e0/72be300f96cf7b38cf9e41027 186630ac5f2f7b856cbfef5d7f1c988c501da1f

RECURSOS UTILITZATS DURANT EL DISSENY PEDAGÒGIC Mòdul 1. Definir el cyberbullying - Agencia EFE. (23 de maig de 2004). “Condenado a pagar 100 euros por reírse en ‘Tuenti’ de un compañero”. El País [article en línia]. Recuperat el 15 de maig de 2014, de http://sociedad.elpais.com/sociedad/2009/05/23/actualidad/1243029602_850215 .html - Agencia EFE. (7 de febrer de 2011). “Uno de cada 10 menores españoles sufren algún tipo de acoso por Internet”. El Mundo [article en línia]. Recuperat el 15 de maig de 2014, de http://www.elmundo.es/elmundo/2011/02/07/espana/1297093144.html - Common Sense Media. (27 de setembre de 2011). Cyberbullying Educator Toolkit [vídeo]. Recuperat el 15 de maig de 2014, de http://youtu.be/U15f07NRiYY Mòdul 2. Com utilitza Internet la gent jove?

-

-

-

Defensor del Pueblo. (2010). Programación y contenidos de la televisión e Internet: la opinión de los menores sobre la protección de sus derechos. (pàg. 228-250) [publicació en línia]. Recuperat el 15 de maig de 2014, de http://www.defensordelpueblo.es/es/Documentacion/Publicaciones/monografico /Documentacion/Prog_Tv_Internet.pdf Centre de seguretat de Facebook. Enseñanza a niños de la era digital. [article en línia]. Recuperat el 15 de maig de 2014, de https://www.facebook.com/safety/groups/teachers/ - Centre de seguretat de Facebook. No te arriesgues. [article en línia]. Recuperat el 15 de maig de 2014, de https://www.facebook.com/safety/groups/teens/ Aftab, Parry. The Big Six. The Weapons of Choice. [article en línia]. Recuperat el 15 de maig de 2014, de http://www.aftab.com/index.php?page=the-big-six Pantallas Amigas. (5 d’octubre de 2010). Netiqueta joven para redes sociales (vídeo consejos). [vídeo]. Recuperat el 15 de maig de 2014, de http://youtu.be/mSSau3Xmso4 17


TOT SOBRE EL CIBERBULLYING Detectar, evitar i denunciar el ciberbullying

-

Villegas, Cecilia. (28 de maig de 2012). Identidad digital. [vídeo]. Recuperat el 15 de maig de 2014, de http://youtu.be/CBYJoQETM8Y

Mòdul 3. Protocol d’actuació en casos de cyberbullying - Flores Fernández, Jorge. (setembre de 2010). Decálogo para una víctima de cyberbullying. [article en línia]. Recuperat el 15 de maig de 2014, de http://www.ciberbullying.com/cyberbullying/2010/09/01/decalogo-para-unavictima-de-ciberbullying/ - Preuniversia. (9 de setembre de 2011). “¿Cómo detectar el ciberbullying?”. Universia [article en línia]. Recuperat el 15 de maig de 2014, de http://noticias.universia.es/enortada/reportaje/2011/11/09/886220/2/ciberbullyin g-problema-actual-sociedad/como-detectar-el-ciberbullying.html - Pérez, Jose María. (7 de novembre de 2012). Ciberbullying, ¿cómo detectarlo? ¿Cómo actuar?. [article en línia]. Recuperat el 15 de maig de 2014, de http://www.hijosdigitales.es/2012/11/ciberbullying-%C2%BFcomo-detectarlo%C2%BFcomo-actuar/ Mòdul 4. Disseny d’una estratègia de prevenció - Luengo Latorre, José Antonio. (2011). “La necesidad de prevenir: la imprescindible alfabetización digital y las buenas prácticas desde la Educación Primaria”. A: Ciberbullying. Guía de recursos para centros educativos en casos de ciberacosos. [publicació en línia]. (pàg. 27-33). Madrid: Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid. Recuperat el 15 de maig de 2014, de http://www.educantabria.es/docs/planes/convivencia/GUIA_Ciberbullying_2011.p df?phpMyAdmin=DxoCAdBlc%2CANuNIkvc-WZcMiFvc

RECURSOS PER A AVALUAR EL DESENVOLUPAMENT D’APRENENTATGE DELS ALUMNES -

-

Com elaborar una rúbrica: http://rubistar.4teachers.org/index.php?skin=es&lang=eshttp://www.slideshare.n et/analilia/qu-es-una-rbrica Que és i com crear un blogfoli: https://sites.google.com/site/blogfoliodeele/home

18


TOT SOBRE EL CIBERBULLYING Detectar, evitar i denunciar el ciberbullying

BIBLIOGRAFIA -

-

-

Morante Milla, Antoni. (2009). Iniciació al desenvolupament de projectes d’intervenció en l’àmbit de l’e-learning. Estudi de cas: Anàlisi d’un projecte de capacitació virtual. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. Modelo de Diseño instruccional ADDIE. (2003). [article en línia]. Recuperat el 15 de maig de 2014, de http://sistemasdeinstruccion.blogspot.com.es/2008/09/modelode-diseo-instruccional-addie.html Diseño instruccional. (s.d.). A Wikipedia. Recuperat el 15 de maig de 2014, de http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_instruccional

19

TOT SOBRE EL CYBERBULLYING  

Detectar, evitar i denunciar el cyberbullying

TOT SOBRE EL CYBERBULLYING  

Detectar, evitar i denunciar el cyberbullying

Advertisement