Page 1

НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР “ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ”

ВИТРАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ (МОНІТОРИНГ) Випуск 7 За редакцією кандидата економічних наук Ю.П. Воскобійника

Київ Національний науковий центр “Інститут аграрної економіки” 2013


Сучасний аграрний сектор економіки України характеризується невисокою ефективністю в глобальному для національної економіки вимірі, що найбільшою мірою зумовлено розбалансованістю системи внутрігосподарських відносин, дерегульованістю ціноутворення і розвитку аграрного ринку, високозатратністю сільськогосподарського виробництва. Проблема настільки важлива, що зволікання з її вирішенням виступає стримуючим фактором в аспекті економічної та продовольчої безпеки нації, техніко-технологічного забезпечення сільського господарства, соціально-економічної ефективності виробництва. Повноцінне дослідження вітчизняного аграрного ринку неможливе без оцінки тенденцій у розвитку виробництва як передумови формування пропозиції сільськогосподарської продукції. Таким чином, необхідним є проведення аналітичної оцінки мікроекономічних параметрів розвитку аграрного виробництва, що дасть змогу сформувати цілісне уявлення про ситуацію, яка склалася. Розвиток виробничих структур в аграрному секторі, їх пристосування до ринкових умов потребує ефективного управління. Питання в тому, що управлінська праця завжди була однією з визначальних складових процесу досягнення мети організації, конкурентоспроможності виробле-ного продукту. У свою чергу раціональність господарювання, його результативність у період адаптації суб’єктів госпо-дарювання до умов конкурентного ринку залежать від управлінських рішень. Виходячи з цього, нагальною потребою постала необхідність визначення шляхів формування інформаційного поля і опрацювання методичних підходів до аналізу складових процесу


господарської діяльності, особливо відносно виробництва окремих видів сільськогосподарської продукції. У науково-виробничому виданні висвітлено методичний підхід до здійснення щорічного моніторингу витрат і ефективності виробництва продукції в сільськогосподарських підприємствах, проведено структурно-аналітичний огляд витрат на виробництвореалізацію продукції у регіональному розрізі, здійснено оцінку рівня прибутковості, рентабельності у взаємозв’язку із зміною цін на ресурси, споживані у виробництві, та розраховано прогнозні рівні собівартості продукції. Пропоноване дослідження дозволяє відстежувати ситуацію в динаміці і приймати необхідні управлінські рішення щодо структурування витрат, розбудови політики ціноутворення і напрямів забезпечення ефективності господарювання. У підготовці матеріалу використано дані Державної служби статистики України та результати наукових досліджень відділу ціноутворення та кон’юнктури ринку Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки”. Видання розраховане на спеціалістів органів державного та господарського управління АПК, представників агробізнесу, науковців.


ПЕРЕДМОВА Перетворення в аграрній економіці періоду становлення ринку зумовили системні трансформації господарського укладу, що дістало відповідне відображення у показниках діяльності сільськогосподарських структур. Реалії розвитку сільського господарства переконливо свідчать, що в центрі уваги уповноважених органів держави й перш за все суб’єктів господарювання завжди були і залишаються показники оцінки витрат-ефективності функціонування аграрної виробничої системи. Саме у такому ракурсі визначаються економічний стан, рівень організації виробництва, конкурентоспроможність підприємства і виробленої продукції, соціально-економічний ефект та окреслюються перспективи розвитку, приймаються управлінські рішення як на макро-, так і на мікрорівні, що впливає на аграрну структуру економіки. Адекватна оцінка і якісний моніторинг витрат-ефективності розвитку виробництва продукції в сільськогосподарських формуваннях є неодмінною умовою якісного забезпечення своєчасності прийняття рішень щодо змін у стратегії й тактиці господарювання. Сучасний аграрний сектор економіки України характеризується невисокою ефективністю в глобальному для національної економіки вимірі, що найбільшою мірою зумовлено розбалансованістю системи внутрігосподарських відносин, дерегульованістю ціноутворення і розвитку аграрного ринку, високозатратністю сільськогосподарського виробництва. Проблема настільки важлива, що зволікання з її вирішенням виступає стримуючим фактором в аспекті економічної та продовольчої


безпеки нації, техніко-технологічного забезпечення сільського господарства, соціально-економічної ефективності виробництва. Повноцінне дослідження вітчизняного аграрного ринку неможливе без оцінки тенденцій у розвитку виробництва як передумови формування пропозиції сільськогосподарської продукції. Таким чином, необхідним є проведення аналітичної оцінки мікроекономічних параметрів розвитку аграрного виробництва, що дасть змогу сформувати цілісне уявлення про ситуацію, яка склалася. Розвиток виробничих структур в аграрному секторі, їх пристосування до ринкових умов потребує ефективного управління. Питання в тому, що управлінська праця завжди була однією з визначальних складових процесу досягнення мети організації, конкурентоспроможності виробле-ного продукту. У свою чергу раціональність господарювання, його результативність у період адаптації суб’єктів госпо-дарювання до умов конкурентного ринку залежать від управлінських рішень. Виходячи з цього, нагальною потребою постала необхідність визначення шляхів формування інформа-ційного поля і опрацювання методичних підходів до аналізу складових процесу господарської діяльності, особливо відносно виробництва окремих видів сільськогосподарської продукції. Дане питання останнім часом не достатньо відображене в дослідженнях проблем функціонування сільськогосподарського виробництва, особливо стосовно комплексного моніторингу витрат. Актуальність проблеми вимагає проведення моніторингу ситуації відносно ефективності, який пропонується здійснювати в межах усіх наявних показників оцінки діяльності сільськогосподарських підприємств, що стосується витрат на виробництво продукції. Пропоноване дослідження дозволяє відстежувати


ситуацію в динаміці і приймати необхідні управлінські рішення щодо структурування витрат, розбудови політики ціноутворення і напрямів забезпечення ефективності господарювання. Висвітлено методичний підхід до здійснення щорічного моніторингу витрат і ефективності виробництва продукції в сільськогосподарських підприємствах, проведено структурноаналітичний огляд витрат на виробництво-реалізацію продукції у регіональному розрізі, здійснено оцінку рівня прибутковості, рентабельності у взаємозв’язку із зміною цін на ресурси, споживані у виробництві, та розраховано прогнозні рівні собівартості продукції. У підготовці матеріалу використано дані Державної служби статистики України та результати наукових досліджень відділу ціноутворення та кон’юнктури ринку Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки”. Розрахована на спеціалістів органів державного та господарського управління АПК, представників агробізнесу, науковців.


УДК 631: 338.43 Авторський колектив: О.М. Шпичак, Ю.П. Воскобійник, О.Г. Шпикуляк, О.В. Боднар, Є.В. Гаваза, М.К. Гащенко, Н.І. Діденко, А.І. Камінська, І.В. Камінський, Н.Г. Копитець, Т.М. Кучеренко, Л.М. Пархоменко, С.О. Пашко, Н.В. Сеперович, Г.Ю. Шостак Рецензенти: Малік М.Й., доктор економічних наук, професор, академік НААН (Національний науковий центр “Інститут аграрної економіки”); Діброва А.Д., доктор економічних наук, професор (Національний університет біоресурсів і природокористування України) Друкується за рішенням Вченої ради Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” (протокол № 1 від 29 жовтня 2013 р.).

Витрати та ефективність виробництва продукції в сільськогосподарських підприємствах (моніторинг) / [Шпичак О.М., Воскобійник Ю.П., Шпикуляк О.Г., та ін.] ; за ред. Ю.П. Воскобійника. – К. : ННЦ ІАЕ, 2013. – 436 с. Висвітлено методичний підхід до здійснення щорічного моніторингу витрат і ефективності виробництва продукції в сільськогосподарських підприємствах, проведено структурно-аналітичний огляд витрат на виробництвореалізацію продукції у регіональному розрізі, здійснено оцінку рівня прибутковості, рентабельності у взаємозв’язку із зміною цін на ресурси, споживані у виробництві, та розраховано прогнозні рівні собівартості продукції. У підготовці матеріалу використано дані Державної служби статистики України та результати наукових досліджень відділу ціноутворення та кон’юнктури ринку Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки”. Розрахована на спеціалістів органів державного та господарського управління АПК, представників агробізнесу, науковців.

 Національний науковий центр “Інститут аграрної економіки”, 2013  Шпичак О.М., Воскобійник Ю.П., Шпикуляк О.Г. та ін., 2013

Витрати та ефективність виробництва продукції в с/г підприємствах  

Висвітлено методичний підхід до здійснення щорічного моніторингу витрат і ефективності виробництва продукції в сільськогосподарських підприє...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you