Page 1

НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ"

БАЛАНСИ сільськогосподарської продукції та продовольства (станом на 1 вересня 2013 р.)

Київ Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" 2013


УДК 339.13 : 63 Авторський колектив: Ю.О. Лупенко, О.М. Шпичак, В.Я. Месель-Веселяк, Ю.П. Воскобійник, О.В. Боднар, Є.В. Гаваза, М.К. Гащенко, О.Ю. Грищенко, І.В. Камінський, А.І.Камінська, Н.Г. Копитець, Т.М. Кучеренко, Л.М. Пархоменко, С.О. Пашко, Н.В. Сеперович Видається за рішенням вченої ради Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" (протокол № 1 від 29 жовтня 2013 р.)

Баланси сільськогосподарської продукції та продовольства (станом на 1 вересня 2013 р.) / [Ю.О. Лупенко, О.М. Шпичак, В.Я. Месель-Веселяк та ін.]. – К. : ННЦ ІАЕ, 2013. – 72 с. Баланси сільськогосподарської продукції та продовольства підготовлені науковими працівниками відділу ціноутворення, кон'юнктури та інфраструктури ринку Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки". Охоплює аналіз і прогноз балансів 32 видів агропродуктів: зернові та зернобобові культури, пшениця, жито, ячмінь, кукурудза, овес, рис, гречка, просо, тритикале, сорго, насіння соняшнику, насіння ріпаку, насіння сої, олія, цукор, овочі і баштанні культури, картопля, помідори, огірки, столові буряки, морква, цибуля, часник, капуста, плоди, ягоди і виноград, молоко та молочні продукти, м'ясо та м'ясні продукти, яловичина і телятина, свинина, м'ясо птиці, яйця. У збірнику вміщені дані про фонд споживання продуктів харчування за рік та середньодобове споживання з розрахунку на одного жителя України.

© Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", 2013 © Лупенко Ю.О., Шпичак О.М. , Месель-Веселяк В.Я. та ін., 2013

2


Науково-виробниче видання

Лупенко Юрій Олексійович, Шпичак Олександр Михайлович, Месель-Веселяк Віктор Якович та ін.

БАЛАНСИ сільськогосподарської продукції та продовольства (станом на 1 вересня 2013 р.) Відповідальний за випуск Ю.П. Воскобійник Редактор Г.Г. Руденко Технічний редактор А.М. Артеменко Комп'ютерний набір Г.Ю. Шостак Комп'ютерна верстка та дизайн С.О. Пашко

Підп. до друку 29.10.2013. Формат 60х841/16. Папір офсетний. Ум. друк. арк. 4,31. Обл.-вид. арк. 4,06. Тираж 50 пр. Зам. 162. Видання та друк – Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" 03680, м. Київ, вул. Героїв оборони, 10 Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 2065 від 18.01.2005 р.

69

Баланси сільськогосподарської продукції та продовольства (станом на 1 вересня 2013 р.)  
Баланси сільськогосподарської продукції та продовольства (станом на 1 вересня 2013 р.)  

Баланси сільськогосподарської продукції та продовольства (станом на 1 вересня 2013 р.)/[Ю.О. Лупенко, О.М. Шпичак, В.Я. Месель-Веселяк та і...

Advertisement