Page 1

august 2009 164. 책rgang

aktuelt om misjon og kirke

8


Utgitt av Det Norske Misjonsselskap

innhold

(NMS)

Redaksjonen: Generalsekretær: Kjetil Aano Redaktør: Eivind Hauglid (eha@nms.no) Redaksjonssekretær: Marit Rødland (50 %) (mro@nms.no) Redaksjonssekretær: Åsmund Johansen (perm) (ajo@nms.no) Grafisk formgiver: Inger Marie K. Stangeland (50 %) (ims@nms.no)

Annonser: Halsne Reklame & Media tlf 51 31 57 00 Dette bladet er trykt på svanemerket, klorfritt og resirkulert papir hos Bryne Stavanger Offset AS.

3 16 17 24 26 31 32 34

Kjære lesar Utgangspunkt Nistepakken

4

Misjonærkontakten

I tre år har elevene

ved sykepleierskolen på

Rundturen

landsbygda i vestre Etio-

Bokomtaler

pia tilegnet seg lærdom.

Nytt

Nå skal de ut i arbeidslivet. Aira sykepleierskole

NMS U sidene

eies av Den etiopiske evangeliske kirke Mekane Yesus (EECMY).

forsidefoto: mor og barn, på ein togstasjon mellom fianar og morondava, madagaskar. foto: øyvin mongstad, hald-student

i dette nummer

i dette nummer

Abonnement: Tlf. 51 51 61 00 infosenter@nms.no Årsabonnement kr 360,Studenter kr 180,Utlandet utenom Skandinavia kr 420,(med fly kr 520,-) Lyd-cd: KABB A/S. Årsabonnement kr 360,Bankgironr.: 8220 02 85030

faste spalter

faste spalter

Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00 Telefax 51 51 61 61 E-post: misjonstidende@nms.no www.nms.no

4

etiopia: Klar til innsats for livet

7

norge: Nytt år - nye muligheter

8

norge: Fotokonkurranse

10

kamerun: Collége Protestant - 50 år

13

norge/kamerun: Kva sa du?

15

norge: Menneskeverdet er valgets viktigste verdi

18

norge/mali: På terskelen til Paradis


7

tant er 50 år! Les mer

13 Mellom 40 og 50

prosent av kamerunske

18 Han hadde aldri

Hald Internasjonale

om dette enestående

elevar droppar ut av

kristne fulanisanger

Senter i Mandal dette

skoletilbudet i Kame-

skolen mellom 1. og

foran 1200 mennes-

året. Det Norske Mi-

run som har hatt – og

6. klasse. Språkforskar

ker på èn gang, men

sjonsselskap (NMS)

har – mye å si både

Bjørghild Kjelsvik fortel

det skjedde i Oslo

sin linje ved skolen har

for studentene og for

frå eit språkprosjekt i

Konserthus i juni. Les

fått nytt navn: Con-

samfunnet.

landet der morsmålet

mer om den spen-

nect. Årets Connect-

vert nytta, i alle fall dei

nende konserten

kull har 24 studenter!

tre første åra på skolen.

med Dama Daniel.

Et rekordstort

antall studenter går på

kjære lesar

10

Collège Protes-

drømt om å få synge

helsing frå redaktøren

Nesten uansett kva ein held på med vert det ofte

skjering, kutt og oppseiingar. Nå blir det viktig

sagt at det er viktig med ”ein god start”. Uttrykk

å kome godt i gang på haustsemesteret. Det var

som ein god start er halve jobben, – halve løpet el-

godt å kome tilbake frå ferie og høyre at tusen-

ler halve suksessen, kjenner vi godt til.

kroners-rullinga hadde skaffa ca. 1,3 millionar

Nå er sommaren over, og vi står framføre ein ny haust og eit nytt semester. Vi har fleire skulerela-

kroner. Over 900 000 kroner berre frå giroen som eivind hauglid

terte artiklar i denne utgåva. Frå Etiopia møter vi

fulgte med sommarnummeret av Misjonstidende. Dette er ein god start, men ikkje nok.

nyutdanna sjukepleiarar som står klare til innsats for livet. Hadde det vore i Noreg hadde vi vel sagt: Klare til start

Som vi skreiv om i førre sommarnummeret har den økono-

på yrkeskarrieren. I Kamerun har Collège Protestant starta

miske krisa ført til oppseiingar og at fleire medarbeidarar

nye skuleår i 50 år. Elevane frå denne skulen finn ein att i

i NMS frivillig har gått ned i stilling ein periode. Slik også

leiande stillingar omkring i heile Kamerun. Og på Hald In-

med medarbeidarar i Misjonstidendes redaksjon. Vi har di-

ternasjonale Senter finn vi fleire ti-tals elevar som velgjer eit

for vedteke å slå saman september og oktober-nummera til

år der, i staden for å gå rett på ei yrkesutdanning. Når eg

eit dobbeltnummer. Dette sparar vi både trykke- og porto-

høyrer elevane fortelje om alt dei opplever på eit år, trur eg

kostnader på.

at dei får ein god start på yrkesutdanninga!

Neste nummer kjem difor i byrjinga av oktober. Og då er det snart tid for viktige haust, og julemesser!

For Det Norske Misjonsselskap blir det ein spanande

Med ynskje om Guds signing i både planlegging og gjen-

haust. Vårsmesteret vart avslutta med innstraming og ned-

nomføring! misjonstidende 8 - 2009

3


Bogalech og Garoma har drama om HIVtesting på ungdomsskolen i Aira.

Klar til innsats for livet

Gjennomsnittsalderen er 30 år og motivasjonen er høy. I tre år har elevene ved sykepleierskolen på landsbygda i vestre Etiopia tilegnet seg praktiske ferdigheter og teoretiske fag.

4

misjonstidende 8 - 2009


t ek s t & fo to : hilde mas vi e

et i o p i a :

Aira sykepleierskole i Etiopia eies av Den etiopiske evangeliske kirke Mekane Yesus (EECMY) og følger myndighetenes læreplan for yrkesutdanning i sykepleie. Opptakskravet er minimum en god 10. klasseeksamen. I tillegg har skolen sin egen inntaksprøve og intervju.

Ny kunnskap og formell utdanning

Drøyt halvparten av elevene har skolestipend og utdanner seg til å arbeide ved Aira Sykehus eller ved en av de 14 klinikkene som EECMY har i Vest-Wollega, som for eksempel i Begi eller i Agallo Meti. De fleste av disse elevene har i mange år arbeidet som hjelpepleiere eller avdelingshjelpere, og iveren etter ny kunnskap og formell utdanning er stor. I tillegg er det flere studenter fra Aira som betaler utdannelsen selv. For noen av dem var det lenge siden de hadde sittet på skolebenken, og det første året var det flere som strøk på deleksamener. Det har gått bedre etter hvert.

Eksamen på engelsk

All utdanning på dette nivået i Etiopia skal gis på engelsk, skjønt de fleste skoler bruker mest etiopiske språk. For studentene er det en fordel at skolen har utenlandske lærerkrefter, og engelsk-nivået bør derfor være

brukbart. Til syvende og sist avholdes statseksamen på engelsk, og det er en styrke for elevene at de utvikler engelskkunnskapene i løpet av utdanningen. Engelsk er elevenes tredje eller fjerde språk, så det er en ekstra utfordring. Trolig ville det være bedre for tilnærmingen til sykepleiefaget å gi utdanningen på et etiopisk språk, for eksempel oromo.

plikasjoner. Utdanningen ligner i store trekk på en norsk sykepleierutdanning, skjønt nivået ligger nok noe lavere. I tillegg til sykepleierfag skal nemlig elevene også undervises i 11. og 12. klasse pensum i engelsk, matematikk og samfunnsfag, samt IT/data og forretningsdrift i alle tre år.

Bibliotek og praksis

1. desember er verdens aids-dag, og elevene deltar hvert år i opplysningsarbeid på de to videregående skolene i Aira. Omlag 1-2 prosent av befolkningen i området er hiv-positive, og det er viktig å motivere hver generasjon til å ta vare på sin egen helse og være klar over farene ved ubeskyttet sex. Ved hjelp av drama, dikt, egenproduserte plansjer, gruppediskusjoner og informasjon formidler sykepleierelevene kunnskap og holdninger. Et av målene med dette er at ungdommene vil la seg hiv-teste. Skolens ønske er at elevene etter eksamen og som kliniske sykepleiere fortsatt vil drive helsefremmende arbeid i samfunnet. Vi får håpe de følger sitt motto: ”Prevention is better than cure.” Det er bedre å forebygge enn å reparere.

Studentbiblioteket på skolen er åpent hver ettermiddag og lørdag, og det drives av elevene selv. De fleste prioriterer nok å lese egne notater eller kopier de får av lærerne. Etter hvert har interessen for å finne fram i fagbøker økt, og biblioteket har blitt mer og mer brukt. 14 av elevene bor på internat, men flere av de som bor hjemme sitter og leser på skolen for å få ro til studiene.

For få normale fødsler

Skolen har et godt samarbeid med Aira Sykehus som har 86 sengeplasser, og elevene får god og variert praksis. Det største problemet er å få gitt alle elevene nok erfaring i normale fødsler. Ikke fordi sykehuset har få fødsler (ca. 2000 pr. år), men fordi de fleste av disse er kompliserte, og mange ender med keisersnitt. 94 prosent av etiopiske kvinner føder hjemme og drar bare til klinikk eller sykehus om det oppstår kom-

Aster Terfasa ønsker forbønn for seg selv og resten av kullet.

Opplysningsarbeid

Staben ved Aira sykepleierskole. F.v.: Kumara (instruktør), Hilde (sykepleielærer), Karitu (renhold og lager), Dereje (rektor), Tamane (gartner og vedhogging), Degsaw (kjøkken).

misjonstidende 8 - 2009

5


3 spørsmål til 3 ferske sykepleiere 1) Hva håper du å bidra med som ferdigutdannet sykepleier? 2) Hva har du satt mest pris på i utdanningen? 3) Hva var det vanskeligste i studietiden? Garoma Boru er 24 år, fra Agallo Meti, har kone og en sønn. I 2-3 år var han medarbeider i NMS/ NORAD sitt bistandsprosjekt i Blånildalen.

Aster Terfasa er 39 år, har mann og to barn og er fra Nedjo hvor hun har arbeidet ved kirkens klinikk som hjelpejordmor i mange år.

Bogalech er 39 år, fra Challia, har mann og to barn, og har i 18 år vært medarbeider på Challia Eka-klinikkens ernæringssenter.

1. Jeg ønsker aller først å lage en plan for helseundervisning i lokalsamfunnet, om hvordan folk kan holde tomta si ren, dvs. hvordan man kan lage latrine for hvert hjem slik at smittsomme sykdommer kan reduseres. Så ønsker jeg å forebygge sykdom ved å gi informasjon om viktigheten av vaksinering av barn, at gravide kvinner får svangerskapsomsorg, og om betydningen av en balansert diett. Jeg håper å stille rett diagnose, gi korrekt behandling og møte alle med respekt.

1. Jeg ønsker å hjelpe pasientene med

1. Jeg håper å hjelpe min familie og folk

2. I utdanningen satte jeg mest pris på

lige endringer som undervisningen har gitt meg. Jeg har fått økt forståelse for folks ulike problemer og hvordan en kan finne gode løsninger. Så har jeg sett hvor viktig det er å behandle alle på en god måte, veilede folk i hvordan de kan beskytte seg selv mot ulike sykdommer, gi råd om renslighet, velbalansert kosthold osv.

sjansen til å bli klinisk sykepleier, få nye ferdigheter og holdninger. Jeg er også takknemlig for gode lærere og gode undervisningsmetoder, bl.a. har praktiske øvelser økt våre ferdigheter. Miljøet i klassen var godt, og timeplanen var velorganisert.

3. Det vanskeligste var nok starten, da

alt her i Aira var nytt for meg: været, folket, lærerne og fagene. Noen av emnene var vanskelige å forstå og trengte lang tid for innlæring. Så var det selvsagt vanskelig og dyrt å bo så langt borte fra familien.

vennlighet og oppmuntring og bidra til at klinikkens ansatte vil jobbe godt sammen. Så vil jeg bidra til endringer i lokalsamfunnet ved å være en god rollemodell og gi god helseundervisning. Siden både mødre- og barnedødeligheten i Etiopia er høy, ønsker jeg å forbedre svangerskaps- og småbarnskontrollen. Jeg vil yte mitt beste slik at også min familie og naboer vil se meg som et godt eksempel.

2. Jeg har satt stor pris på alle person-

3. Det jeg syns har vært vanskeligst i

utdanningen er å være borte fra familien min og å sitte på skolebenken igjen. Studiene har vært utfordrende og anstrengende. Økonomisk sett har det også vært krevende.

som er syke og har problemer. Så vil jeg gi helseinformasjon, fordi jeg tror forebygging er bedre enn behandling. Viktige tema her er vaksinering, ernæring, hygiene, svangerskapsomsorg, rent vann og bekjempelse av skadelige tradisjoner etc. Jeg vil og gjerne involvere meg i lokalsamfunnet og bygge gode relasjoner med folket. Dette vil jeg gjøre med vennlighet og fin framferd.

2. I utdanningen har jeg mest satt pris

på muligheten til å tilegne meg kunnskap og nye ferdigheter. Jeg er glad for å bli kvalifisert og få offentlig godkjenning. Skolen har gode fasiliteter, med dyktige lærere og medarbeidere. Jeg er også glad for å få være i et miljø preget av respekt, hvor folk prioriterer det kristne fellesskapet slik også jeg ønsker.

3. Det vanskeligste har vært å være bor-

te fra familien min. Det første året ble jeg syk og måtte fjerne livmora. Å slutte i arbeidet og bli student igjen var også tøft og har bl.a. ført til økte levekostnader for meg og familien. Dessuten har det vært en utfordring med alle nye fag og nye ord som jeg måtte lære.

Bønnemner: • For framtiden, at vi makter å hjelpe folk i samfunnet med nye kunnskaper og ferdigheter. • At vi får styrke til å være gode eksempler for folk, både åndelig og i arbeidslivet. • Bedre levevilkår for oss alle. • At våre barn må få en trygg oppvekst. • Klimaendringene, at regnet kan komme i tide og gi nok grøde.

6

misjonstidende 8 - 2009


Nytt år,

nye muligheter På Hald Internasjonale Senter i Mandal er det skolestart med rekordstort studentantall. Og Det Norske Misjonsselskaps (NMS) linje stiller med nytt navn; Connect. t ek s t & fo to : eir ik aus te ng

nor g e :

Siden starten i 2001 har navnet vært ”Team Nettverk”, men av ulike årsaker passet ikke navnet lenger til program og formål. – Connect betyr forbindelse og spiller på forbindelsen som oppstår når kristne brødre og søstre fra hele verden møtes i et program som dette, forbindelsen som oppstår mellom de organisasjonene som samarbeider, og ikke minst forbindelsen mellom den enkelte deltaker og Gud, sier leder Agnar Aasland. På Hald samarbeider NMS, Strømmestiftelsen og Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag (Laget) og har henholdsvis linjene Connetc, Act Now og Focus. Etter en del trøbbel med visum for noe av studentene, ble Connect endelig fulltallig med 14 norske og 10 internasjonale studenter. Gjennom praksis og undervisning skal elev-

ene lære om misjon i dagens verden. Budskap, Bistand og Bygging er NMS sine tre programmer, og dette er ord som vil være viktige for studentene. På høstkurset vil studentene få undervisning i emner som tverrkulturell forståelse, bistand og utvikling, bibelfag, misjon og diakoni, lederutvikling og personlig vekst, informasjon, kommunikasjon og formidling. Under praksisperioden fra oktober til april vil studentene bla. a være aktive i menighetsarbeid og bygging av lokal kompetanse innen for eksempel engelsk- og datakunnskaper. Nytt for Connect i år er at det utveksles studenter mellom Kina og Norge. De andre landene som er med i utvekslingsprogrammene er Madagaskar, Laos, Thailand, Kamerun og Brasil. Studentene har et veldig spennende år foran seg, med både utfordringer og gleder.

Øverst til venstre: Årets Connect-kull med 24 studenter Øverst til høyre: Natasha Galland fra Elverum, er en av to studenter som skal til Kina. Hun tror at oppholdet i Kina vil by på en del utfordringer, som mange av de andre elevene ved Hald ikke kommer til å møte på. – Jeg vil reise med et åpent sinn og møte de utfordringene som kommer. Jeg gleder meg og tror oppholdet i Kina kommer til å bli utrolig. Over: Welton og Mateus er årets Connectstudenter fra Brasil. Welton er snart ferdigutdannet prest og Mateus studerer til produktingeniør. Pga visumproblemer kom Welton en uke etter Mateus. Begge to er enige om at de allerede føler seg veldig hjemme på Hald. – De andre studentene er veldig hyggelige og snille, og så er det flotte lærere her, sier de. De håper å lære den norske kulturen å kjenne og å ta med seg masse erfaringer tilbake til Brasil.

misjonstidende 8 - 2009

7


Fotokonkurranse

Mange flotte bidrag til årets fotokonkurranse for elevene ved Team Nettverk/ Connect ved Hald Internasjonale Senter, skoleåret 2008/09. Elevene leverte bilder i fire klasser: Natur, personer, action og åpen klasse.

8

misjonstidende 8 - 2009

p Natur: Foto: Arnhild Skrettingland, Madagaskar Kommentar fra juryen: Strand, bølger og en vidstrakt himmel er flott å se på. Bølgene ser forholdsvis kraftige ut, men kyrne og gjeteren gjør at det hviler en ro over motivet.

t Åpen klasse: Foto: Henning Naas, Brasil Kommentar fra juryen: Et festlig bilde som sier: ”Se her!” Kanskje er det vinneren av fiskekonkurransen vi ser?


u Personer: Foto: Øyvin Mongstad, Madagaskar Kommentar fra juryen: Glade barn er et takknemlig motiv. Her formidler fotografen både glede og fellesskap. Hånden på skulderen forteller mye. Det uskarpe i forgrunnen rammer inn og peker mot hovedmotivet.

q Hederlig omtale: Foto: Silje Jensen, Thailand Kommentar fra juryen: Et godt bilde som formidler trygghet, omsorg og varme.

Juryen har bestått av MT’s redaksjon, med god hjelp fra kolleger i Markeds- og informasjonsseksjonen.

u Action: Foto: Cesilie Persson, Thailand Kommentar fra juryen: Fotografen har her fanget barn i aktivitet. Alle barna er i ulike posisjoner, og det bobler av liv. Veldig langt fra et kjedelig, oppstilt bilde.

misjonstidende 8 - 2009

9


Collège Protestant

r å 50

1950-åra er eit historisk vende for Afrika. Koloniane går mot fridom, og afrikanarane skal ta over styre og administrasjon. Behovet for utdanna ungdom er veldig. t ek s t: er ik s. sa n d vi k red i gert av : ma r it rødl and

k ame ru n: Også i Kamerun bur kyrkja seg på ei ny tid. Dei amerikanske og norske lutherske misjonane vil satsa på utdanning av lærarar til dei mange skulane sine. Med åra legg alle misjonane om sine lærarskular til allmenndannande skular. Collège blei starta opp i 1958 i Meiganga, men flytta sidan til Ngaoundéré, og i 1960 blei skulen offentleg godkjent. 60-åra blei ei travel byggetid. Det vart sett opp tre større bygg med plass til klasserom, matsal og sovesalar. Idrettsplassen laga elevane sjølv. På kort tid auka elevtalet frå 52 til 100. Frå ungdomsskule til gymnas

Ti år etter oppstarten var det ikkje lenger nok med ungdomsskuleeksamen for å få ein god jobb. Nå måtte

10

misjonstidende 8 - 2009

ein ha studenteksamen. Skuleadministrasjonen sette i gong planane om utviding av Collège. Det var ikkje enkelt å få gjennomslag for å starta vidaregåande skule, for ”ikkje hadde vi pengar, ikkje hadde vi kvalifiserte lærarar og heller ikkje lokale.” Dessutan hadde kyrkja inga nytte av Collège, blei det hevda. Men så viste det seg at mange tidlegare elevar arbeidde i kyrkja som sjukepleiarar og lærarar. I 1973 medverka pengar frå NORAD til internat med plass til 180 elevar, i 1978 til nytt skulebygg, og deretter 12 lærarbustader. Undervisninga starta straks bygningane var ferdige. Frå 1980 vart Collège ein kombinert ungdoms- og vidaregåande skule. Fylkesmannen sikra Collège Protestant 90 mål jord som låg opp til skulen. Dermed hadde ein plass til sportsanlegg, skulehagar og ”lærarby”.

Collège fekk ein avtale med NMS om utdanning av ti lektorar ved lærarhøgskulen. I 1992 kunne ein, som første skule i Nord-Kamerun, starta dataundervisning med utstyr frå NORAD og Høgskulen i Haugesund. Frå 1990 kunne Collège tilby elevane eitt av Kameruns flottaste og mest komplette skulekompleks med engasjerte og kvalifiserte lærarar, og vise til gode resultat. I 1995 blei Collège Protestant utnevnt til ”årets skule” i Kamerun og tildelt utmerkinga ”le Prix d’exellence”.

Collège - ein smeltedigel

Collège blei starta av Det Norske Misjonsselskap og Sudan Mission i 1958. Lærarane var amerikanske, franske og norske misjonærar, og unge gymnasiastar rekruttert frå dei presbyterianske og evangeliske misjonane i Sør-Kamerun. Etter kvart kom det en-


Vil du være med på å støtte prosjektet, kan gaven gis til prosjektnummer 621 469 (støtte til drift og stipend ved Collège Protestant).

gelske og franske unge menn til (ofte med koner) som avtente si verneplikt i Afrika. Det kom også lærarar frå Tchad, Kongo og Benin. Alle sette si ære i å gi det beste av seg sjølv. I slike tider fekk ein fram det beste av pedagogikk og kultur frå desse tre kontinenta. Men det kunne og føra til konfliktar i prinsipp og gjerning. Elevane kom i den aller første tida mest frå misjonane sine barneskular. Men alt frå første året kom andre til, kristne som muslimar, frå ulike stammar og trussamfunn. Det var også viktig å få jentene på skulebenken, men ikkje enkelt å overtyda foreldra om at døtrene deira hadde ei framtid der. Gutane reagerte også negativt. Men i dag er det om lag like mange jenter som gutar på skulen.

Ein skule for livet for alle

Skulen har som mål å forme heile mennesket: sjel, ånd og kropp. Sport er viktig. Det gjeld for klassen å ha det beste laget på skulen, og for skulen å ha det sterkaste laget i byen. Like viktig er kulturarbeidet. Julekonserten i desember, der alle elevane er med, har ikkje sin like i Kamerun. Kulturkveldane med teater og musikk under ungdomsfestivalen i februar er ein unik måte for elevane å utfalda seg på. Song og musikk har alltid hatt ein spesiell plass på skulen. To kor, Gospel Singers og La Voix Angelique, samlar kvar eit 50tals songarar. Desse aktivitetane har hatt stor betydning for skulen. Om ikkje skuleandakten var like freistande for alle, så har mange seinare i livet takka for den kristne opplæringa og det miljøet som dei møtte på skulen. Collège er ein protestantisk skule, men med store elevgrupper frå muslimar, katolikkar og andre. Alle glir inn i miljøet, og kristne og muslimar lærer å leva saman i eit multireligiøst samfunn, slik det er i Nord-Kamerun. Målet er at alle som vil gå på Col-

Glade studenter ved Collège Protestant .

lège skal få høve til det. Problemet er at privatskular (som er ansvarleg for opplæringa av omlag 40% av elevane i Kamerun), ikkje får særleg statsstøtte. Derfor fekk vi tidleg ei stipendordning der ubemidla elevar fekk stipend, og alle fekk låna eit heilt klassesett med bøker for prisen av det som ei bok kosta. Samstundes har privatskulane eit lønsregulativ som ligg langt under staten sitt. Derfor fekk vi bygd eigne lærarbustader like ved skulen. Eit godt miljø viser att i arbeidet. Collège la seg snart i teten på resultatlistene til eksamen og blei i mange år rekna mellom dei beste skulane i landet. Det var denne profilen som i 1995 førte til at Collège Protestant i Ngaoundéré blei valt til ”årets skule”.

Collège og verdssamfunnet

I alle desse åra har Collège hjelpt dei unge til å møta samfunnet. Frå å vera eit land med ulike stammar og isolerte samfunn, er Kamerun i dag ein samla nasjon. I dag står skulen framfor ei ny utfordring: Føra afrikansk ungdom inn i verdssamfunnet. Derfor vart mottoet for jubileet : ”Collège Protestant i møte med verdssamfunnet.” 15. - 19. april 2009 feira Collège Protestant sine 50 år. Skulen var pussa opp og alt strigla til fest. Det var staseleg opning med representantar frå styresmaktene og kyrkja, omkransa av administrasjon, lærarar og elevar. Elles omfatta det fire dagar lange programmet sport, foredrag

og kultur-arrangement om kvelden. Markeringa blei avslutta med gudsteneste i Tusenårskyrkja.

Nye tider – nye utfordringar

Elevtalet er nå over 1000 og lærarstaben på omlag 50. Staten vil ha privatskulane vekk, og gir berre symbolsk støtte. Misjonane trappar ned si støtte, og trekkjer sitt personell og deira løn ut frå Collège, og dermed aukar lønsutgiftene sterkt. Ved inngangen til ein ny 50-årsepoke står Collège framfor tre utfordringar: Tilpassa undervinsinga til dagens samfunn, sikra økonomien og halde fast på profilen sin; kvalitets-skule på kristen grunn. Collège Protestant har spelt ei stor rolle i oppbygginga av det sjølvstendige Kamerun på mange plan: politikk og samfunn, administrasjon og praktiske yrke. Skulen vil og ha ein stor misjon i samfunnet i den nye 50-årsbolken, om den får blankpussa ideala sine og sikra drifta.

Collège Protestant og NMS

Collège har alltid vore sterkt knytt til NMS. Skulebygga er i stor grad finansiert av NORAD-midlar kanaliserte gjennom NMS. NMS har støtta utdanninga av lærarar og gitt tilskot til fornying, elevstipend og drift. Skulekora har vore på turné i Norge fleire gonger og har på den måten vore med på å halde interessa og engasjementet for skulen varm.

14 norske misjonærar har undervist på Collège i kortare eller lengre tid: Henny Waala Nelson, Aud Bredeli Storflor, Eivind Malmbekk, Erik S. Sandvik, Kjell Christoffersen, Svein Haugerudbraaten, Dagny Helene Ekberg, Sven Ingve Nødland, Kåre Lode, Agnete og Kjetil Tonstad, Astrid Silnes, Ingrid Lofthus, Jorunn Kjøsnes. Den siste norske læraren på Collège slutta i 1996. I fjor, 12 år etter, avslutta Frankrike, og i år USA.

misjonstidende 8 - 2009

11


Utgitt av Det Norske Misjonsselskap www.nms.no NO CHM 0901

Hobbymaks lever videre! Nå med nye eier og nytt produksjonssted i Kvinesdal. Vår produktkatalog er nesten tilsvarende gamle Hobbymaks. Full produksjon regnes rundt årsskiftet.

Misjonstidende takker våre annonsører. Opplev stemmene, musikken og ordene som fulanifolket er så kjent for! Ved å kjøpe disse cdene, Fulanistemmer og Fulanimesse, støtter du det viktige arbeidet med å skape kristen musikk for og med fulanifolket. Bestill på e-post: oslo@nms.no eller ring reg.kont. i Oslo på tlf 22 57 85 50 - vi sender cder og faktura i posten!

misjonsarbeidet i Mali trenger støtte

din

kun kr 180 pr stk porto tilkommer

1 cd kr 30, 2-12 cde r kr 50, fri porto ved kjøp av mer en 12 cder

Besøk våre nettsider på: www.hobbymaks.com eller kontakt oss på telefon: 974 89443/383 50803 for å se vårt utvalg.

Vil du ha en bank som kjenner deg?

FØRJULSTUR TIL TALLINN ESTLAND

10. -14. desember 2009

Reiseleder: Kjersti Gautestad Norheim Bli med oss til spennende Tallinn i Estland. Det lille landet som på tross av sovjetisk herredømme, egentlig er en del av Norden. På denne turen skal vi få møte noen av NMS’ estiske samarbeidspartnere, blant annet Tiina Kliiman som jobber med menighetsplanting i en av Tallinns forsteder. Vi feirer gudstjeneste i Jaani kirke som sto ferdig restaurert i 2008. Menighetens prest Jaan Tammsalu var bygningsingeniør før han ble prest, og har deltatt aktiv i restaureringen. Jaan ønsker oss velkommen til en omvisning etter gudstjenesten. Det historiske sentrum av Tallinn står på UNESCOs liste over verdens kulturarv, og er en imponerende samling av godt bevarte bygninger og attraksjoner.

info@ravinala.no telefon 51 51 61 47 www.ravinala.no

12

Kjersti Gautestad Norheim er menighetsplanter i NMS, og var misjonær i Tallinn i tre år.

misjonstidende 8 - 2009

Foto: Åsmund Johansen, Ravinala Reiser

Vi skal se den berømte rådhusplassen, gå langs bymuren og om du har lyst kan vi klatre helt til topps i St. Olafskirken. Det blir julemarked og sjanser til å handle fine julepresanger.


Bjørghild Kjelsvik, misjonær for NMS i Kamerun og no språkforskar.

lom 40 og 50 prosent sluttar, medan mellom 20 og 25 prosent av barna må gå om att eit klassetrinn. Det er 2,7 millionar barn som går på skolen, og alltid ein fjerdedel av desse som går om att. Det er ikkje særleg effektiv læring.

Praksisfellesskap

Kva sa du? Når du byrjar på skolen og ikkje forstår eit ord av det språket læraren underviser på, då er det tungt å lære. Slik er det for mange barn i Kamerun. All undervisning foregår på fransk, eit språk dei ikkje kan frå før. Mellom 40 og 50 prosent av elevane droppar ut av skolen mellom 1. og 6. klasse, og språket er ei viktig årsak til dette. t e k s t: ma r it rø dland f o t o : eiv in d ha u gl i d

n org e / k a me ru n :

Bjørghild Kjelsvik, som har vore misjonær for Det Norske Misjonsselskap i Kamerun og no er språkforskar, har teke doktorgraden i framvekst av språkbrukmønster. Den handlar om læringsinteraksjon eller læringssituasjonar og praksisfellesskap i kamerunske skolar og landsbyar. I 1992-99 var Kjelsvik misjonær i Kamerun saman med familien sin, og der var ho ansvarleg for eit språkprosjekt som Norad støtta. Kamerun er spesielt i språkleg samanheng, for landet har om lag 280 språk. Prosjektet Bjørghild Kjelsvik leia gjekk på bibelomsetjing, leseopplæring og bokproduksjon. Kjelsvik jobba med språket nizaa, som det er mellom 10 000 og 15 000 menneske som snakkar. – Nå er det vilje til å ta vare på den språklege arven, fordi den er så

sterkt knytt til kulturen deira. Dette var vi med på å hjelpe til med, seier Kjelsvik.

Droppar ut

Då Bjørghild Kjelsvik var tilbake i Noreg i 1999, tok ho hovudfag i lingvistikk. Det var ei reint språkleg oppgåve. Då ho sidan ville ta doktorgrad i nizaa, ønskte ho å jobbe med noko som folket kunne ha nytte av. Medan ho var i Kamerun såg Bjørghild at det var ei stor kløft mellom det barna lærte på skolen og det dei lærte heime. På skolen gjekk alt på fransk, som dei ikkje kunne frå før. Difor dreidde alt seg om å lære fransk først, og så kunne dei lære fag sidan. Dermed fall lærehjelp frå foreldra bort. Elevane mista den kunnskapen dei kunne fått med seg tradisjonelt. Det er både pluss og minus med at barna lærer alt på fransk, men det er liten tvil om at det også er årsaka til at mange droppar ut av skolen. Mel-

I landsbyen er det eit praksisfellesskap, og barna lærer å oppføre seg på alle nivå. Dei får oppdraging, med andre ord. I landsbyen der Bjørghild budde, var det ein rik barnekultur med songleikar, ringleikar osb. Desse og eventyr som vart gjenfortalde, overførte mykje kunnskap om verda rundt, og korleis ein skal forhalde seg til andre menneske. Det er med å gje ei kulturell referanseramme, akkurat som hos oss. Barna si rolle var å observere og lære. Deltakande observasjon er eit viktig læringsmodus i Kamerun og Afrika generelt. På skolen vert det også praksisfellesskap, læraren kjem inn og seier noko på fransk. Dei som nett har byrja på skolen forstår ingenting. Dei som etterkvart kan litt fransk, lærer seg dei rette svara. Men dei forstår ikkje kva det inneber. Læringa vert så som så.

Lærer meir

Det er viktig for barn å få undervisning på eit språk dei forstår. Nå har ei nasjonal samling av språkkomitear i Kamerun, ANACLAC, laga kurs for vanlege lærarar, slik at dei kan bruke morsmålet til barna som undervisningsspråk. Morsmålet skal brukast i alle fall dei tre første åra på skolen. Kyrkja har vore med i arbeidet med å arrangere slike kurs. – Språkprosjektet trur eg har gjort at elevane har lært mykje meir fag enn før. Elles er det fransk språk det vert fokusert på, og elevane mister mykje av dei andre faga. Bjørghild Kjelsvik meiner likevel at i eit så språkleg splitta land som Kamerun, er det viktig med eit felles språk som alle kan nytte seg av. Så fransk er viktig. Men nå er det også blitt større medvit om at ein må ta vare på sine eigne språk. misjonstidende 8 - 2009

13


NYTT LIV!

BOLIGER DU HAR RÅD TIL www.jadarhus.no


Menneskeverdet er valgets viktigste verdi Flere misjons- og kristenledere, deriblant generalsekretær Kjetil Aano i NMS, har gått sammen om en uttale med tittelen ”Menneskeverdet er valgets viktigste verdi”. nor g e :

Ulike grupper av kristne er aktive inn mot stortingsvalget. Det er viktig at kristne engasjerer seg i samfunn og politikk. Samtidig er det viktig å understreke at kristenfolket i betydningen Jesu etterfølgere i mange politiske spørsmål er en uensartet gruppe. Bibelen skal ikke brukes som basis for detaljert politisk meningsdanning. Derimot kan vi sette ord på noen avgjørende verdier og prinsipper som gis både gjennom troen på Gud som skaper, vektleggingen av menneskets verdi og forvalteransvar og Jesu og profetenes forkynnelse av rettferdighet og omsorgen for de fattige. Som kristne ledere vil vi peke på det vi mener er den mest avgjørende samfunnsetiske verdi og noen konsekvenser som det er viktig å trekke av denne. Hvert menneske har en uendelig verdi, gitt av Gud. Dette ligger under vår tenkning om menneskets grunnleggende rettigheter. Mest grunnleggende er retten til selve livet. Derfor er det politikernes kall å sørge for vern om menneskelivet fra unnfangelse til naturlig død. I vår kultur har dette lenge vært krenket av en liberal abortlov og av tilrettelegging for sorteringssamfunnet gjennom deler av lovgivningen om bioteknologi. Ved dette valget har i vi i tillegg fått opp spørsmålet om aktiv dødshjelp. Vi ser på dette som svært alvorlige anslag mot menneskets gudgitte verdi fra unnfangelse til naturlig død. Derfor er det viktig å få politikere som med

prinsipiell tenkning kan stå imot fristelsen til å gjøre menneskeliv til middel for andre, enten det grunngis ut fra sosialistisk, liberalistisk eller ateistisk ideologi. Verdens store sosiale urettferdighet med økende fattigdomskløft og tusener av barn som dør daglig av sykdommer som vi med enkle midler kan helbrede eller hindre, er en alvorlig trussel mot menneskeverdet og retten til liv. Vi ber om politikere som er modige nok til å ta upopulære valg for at vi i verdens rikeste land skal gå foran, både gjennom effektiv bistand, rettferdig handel og lavere vestlig forbruk, for å fjerne fattigdom og kjempe for rettferdighet. Den menneskeskapte klimatrusselen, med millioner av klimarelaterte flyktninger, utgjør en daglig trussel mot selve livet for enorme mengder av fattige mennesker. Både for de fattige i vår verden og med tanke på ansvaret for kommende generasjoner trenger vi politikere som er pådrivere for alternative energiformer og et lavere forbruk, og som er mer opptatt av hvordan har det og hvordan vi fordeler rettferdig enn hvordan vi som rike skal skaffe oss mer. Hvert barn som fødes inn i vår verden, har en far og en mor, og har en selvsagt rett til å kjenne disse og under normale omstendigheter bo og vokse opp hos dem. Vi trenger politikere som vil redefinere ekteskapet som

livslang samlivsform mellom en mann og ei kvinne og som sikrer barnets rett til far og mor. Samtidig må politikerne respektere at oppdragelse ikke er et offentlig anliggende, men er foreldrenes ansvar, både slik at verdiene i den offentlige skolen er i pakt med flertallets ønske og at alle minoriteter sikres lik rett til å benytte andre skoler etter livssynsmessig overbevisning. Vi oppfordrer alle kristne i Norge til bønn for våre politikere og for valget. Vi vil be om at de nærsynte og egoistiske perspektivene ikke skygger for de store spørsmålene av lang verdi. Og vi vil be om at politikerne er ærlige og saklige, slik at politikerforakt ikke får mer rom. Rolf Ekenes, daglig leder NORME Erling Ekroll, generalsekretær Norsk Søndagsskoleforbund Erik Furnes, generalsekretær Indremisjonsforbundet Kåre Rune Hauge, generalsekretær Norges Kristelige Studentog Skoleungdomslag Rolf Gunnar Heitmann, generalsekretær Den norske Israelsmisjon Rolf Kjøde, generalsekretær Normisjon Arnfinn Løyning, synodeformann Den Evangelisk Lutherske Frikirke Ola Tulluan, generalsekretær Norsk Luthersk Misjonssamband Kjetil Aano, generalsekretær Det Norske Misjonsselskap

misjonstidende 8 - 2009

15


utgangspunkt Det Norske Misjonsselskap (NMS)

”Gjør din kirke sterk og ny”

er en selvstendig organisasjon innenfor Den norske kirke og ser seg som et redskap for å realisere denne kirkes misjonsoppdrag. Visjon: En levende, handlende og misjonerende kirke i alle land.

• Evangelisering og menighetsbygging • Diakoni og bistand • Lederutvikling og organisasjonsbygging Felt: Brasil, England, Estland, Etiopia, Frankrike, Japan, Kamerun, Kina/Hongkong, Kroatia, Laos, Madagaskar, Mali, Midtøsten, Pakistan, Sør-Afrika og Thailand.

utgangspunkt

Arbeidsprogrammer:

Misjonærer/ettåringer: Ca. 100, inkludert misjonærer i norgestjeneste. Norge: NMS/NMS U består av nesten 2 400 for­eninger/grupper og arbeider i ni regioner. Misjonsavtaler: NMS har 571 misjonsavtaler med 541 menigheter i Den norske kirke. Gavebudsjett 2009: ca. 92,4 millioner kroner. Gaver til NMS: Bankgiro: 8220 02 85030 NB! 28 % skattefradrag for gaver inntil kr 12 000 per år. Skattefrie gaver til MHS: Bankgiro: 8220 02 85073

16

k ar i sk år sør h e i m lan d sst y r e le i ar

misjonstidende 8 - 2009

Overskrifta er henta frå ein av salmane vi oftast song i mi leirtid på Kvamshaug, Olaf Hillestad sin salme; ”Kristus konge du regjerer”. Ei god bønesalme for idealistiske unge kristne som ville følgja Jesus og bruka livet sitt i teneste for han. Gjennom denne salma fekk vi saman be om styrke, mot og gåver – og det opplevdes rett. Alle dei fire versa sluttar med bøn om at Guds kyrkje må bli sterk og ny, og det var ei viktig bøn for oss! Denne hausten blir det vald nye sokneråd og bispedømeråd i Den norske kyrkja. Mange hundre kvinner og menn i alle aldrar får eit nytt, eller fornya oppdrag til å leia kyrkjelydar og bispedømeråd. For oss i NMS er det all grunn til å ønskja dei nyvalde medlemane lukke til, og Guds rike signing i arbeidet med å utvikla ei sterk og fornya kyrkje med Kristus i sentrum. Gjennom heile NMS si historie har det vore eit nært samarbeid mellom kyrkjelydane i Den norske kyrkja og NMS, og frå vår side er dette samarbeidet på nytt stadfesta gjennom vedtak på vår generalforsamling i 2008. Det er difor med forventning vi ønskjer dei nye råda lukke til, og som den frimodige misjonsorganisasjonen vi er, tilbyr vi oss å vera medspelar for kyrkjelydane i deira misjonsoppdrag! Arbeidet med å byggja sterke og fornya kyrkjelydar i Noreg er viktig, og sokneråda har mange og krevjande oppgåver både når det gjeld utvikling av lokalt gudstenesteliv og fellesskap, trusopplæring og diakoni. Likevel løfter vi frimodig fram misjonsengasjementet som eit viktig element i eit levande kyrkjelydsarbeid. Evangeliet er for alle, og Jesus ber oss som kristne om å formidla det til alle folkeslag. NMS har kompetanse og gode samarbeidspartnarar over heile verda, men utfordringane er større enn det rammene våre gjev oss høve til å gå inn i. Difor treng vi stadig nye medspelarar, og i dag går utfordringa til sokneråd og kyrkjelydar som ikkje alt har misjonsavtale: – Bli med oss i misjonsarbeidet! Vi er overtydde om at misjonsdimensjonen vil styrkja det lokale kyrkjelydsarbeidet. Misjon er ei oppgåve som Meisteren sjølv ber oss om, og det er eit arbeid som vil gje fornying og inspirasjon tilbake. Vårt ønskje er å stå saman med kyrkjelydane i å forkynna til tru på vår Herre Jesus Kristus og formidla kall til å delta i bygging av Guds kyrkje i alle land. ”Herre se til oss her nede, fri ditt folk fra syndens makt! Med din nåde vær til stede, kall oss ut til hellig vakt! Gjør oss skikket til å virke for din sak i bygd og by Fyll med ånd og kraft din kirke, gjør den atter sterk og ny.”

olaf h i lle stad


nistepakken

car l b j ar n e j oh n son p e n sj on i st, t i d l. m i sj on ær i tan zan i a

Ikke tomme ord, men handling! Hvem er min neste? Det var utgangspunktet for Jesu fortelling om den barmhjertige samaritan. (Luk 10, 25-37) To religiøse ledere så mannen som lå der, forslått og pengelens, men de gikk rett forbi. Ligner vi på dem? Du trenger ikke dra til misjonsmarka for å finne mennesker i nød. De kan være narkomane som sitter på fortauet med tiggerskåla. Går du også rett forbi? Snur du kanskje hodet vekk? Mennesker fra misjonsfeltene finnes også i ditt nærmiljø. Hva gjør du for dem? Tror du kanskje de er kommet for å islamisere landet vårt? Fremmedfrykt skal være utbredt i Norge. ”Den fullkomne kjærlighet driver frykten ut.” Hvor mange ikke-etniske nordmenn har du vært ”samaritan” for, hvor mange kan regne med din støtte og forbønn? Samaritanen syntes inderlig synd på mannen som lå der. Vi kjenner også mennesker det er synd på, men varme følelser hjelper ikke dem som lider. Hos samaritanen førte følelsene til handling. For et helt ukjent menneske, av en folkegruppe som foraktet ham. Likevel handlet han. Ikke bare med å stelle sårene og frakte ham til herberget. Han sørget også for at han fikk hjelp når han selv var reist videre. Det er det Jesus i Bergprekenen kaller ”å gå den andre mil” med den som tvinger oss. Frans av Assisi sa det slik: ”Forkynn evangeliet, om nødvendig med ord.”  Hva slags budskap er det vi forkynner, uten ord? ”Gå du bort og gjør likeså,” sa Jesus til den lovkyndige. Det er også hans budskap til oss. Vil noen i kveld takke Gud for at du er til? Jeg har i alle fall noe jeg trenger å be om tilgivelse for, for Gud og mennesker. Som Johannes skriver i 1. Joh 3,18: ”Vår kjærlighet må være sann, ikke tomme ord, men handling!” Og kjærlighetshandlingene kommer ikke ved ”ta-meg-sammen-kristendom”, de er Åndens frukt.

Vi ber for: • et godt høstsemester i foreninger og lag • den økonomiske situasjonen i NMS • stortingsvalget • kirkevalget Jente i Laos. Foto: Kristian Mjølsnes, Hald-student

misjonstidende 8 - 2009

17


På terskelen til

Paradis

sier Daniel Dama om ”Stemmer fra Sahara”- konserten i Oslo Konserthus i juni. – Jeg drømte ikke om å få synge kristne fulanisanger for 1200 mennesker på en gang. t ek s t: tro n d hjo rte l and & ei v i n d ha u glid f o t o : eiv in d ha u gl i d

nor g e / m a l i :

f o to : e l i s i g v o r s ch i e

Daniel Dama er mannen som har skrevet sangene som er brukt i forbindelse med ”Stemmer fra Sahara”. Han skryter av samarbeidet med de norske partnerne. – Det har vært veldig lærerikt, sier han og karakteriserer prosjektet som en ”total suksess”. Særlig trekker han fram samarbeidet med prosjektleder Magne Mjærum og musikalsk leder Terje Baugerød. – Mitt største øyeblikk var da vi sto på scenen i Oslo konserthus sammen med 150 korister og framførte krist-

18

misjonstidende 8 - 2009

ne lovsanger på fulani for over 1000 mennesker. Det var som å være på terskelen til Paradis! Mottakelsen vi har fått av kor og kirker har også beveget meg dypt. Det at vi med våre forskjellige utgangspunkt har klart å gå sammen mot et felles mål, er i seg selv et vitnesbyrd for meg, sier Dama, som har hatt med seg kona Esther og misjonærkollega Dorga Gouda på norgesturneen. Alle tre

er opprinnelig fra Benin, men jobber som sør-sør-misjonærer i Mali.

Omfattende turnè

Misjonstidende har i flere artikler fortalt om samarbeidsprosjektet mellom musikere fra Mali og Norge som endte opp med en to-ukers turné, cd-innspilling og stor konsert i konserthuset i Oslo. Initiativtaker og prosjektleder har vært regionleder i NMS i Oslo, Magne Mjærum. – Hvordan fikk du ideen til å sette i gang dette store prosjektet? – Det er av og til nødvendig med litt galskap for å sette i gang slike ting, svarer Magne og smiler, før han fortsetter: – Jeg synes arbeidet i Mali er svært spennende og vil gjerne være med å spre kunnskap og informasjon om det, og til dette tror jeg musikk er en god kommunikasjonsform. I tillegg samarbeider NMS med Frikirken i Mali, og det gjør det også lettere å satse litt stort. Jeg er glad for at ”Stemmer fra Sahara”-konsertene har blitt så godt mottatt i Norge. Flere tusen mennesker har blitt begeistret. – Hva håper du kommer ut av alt dette? – Jeg håper at ringvirkningene vil gå videre i engasjement for arbeidet. Dette er virkelig brobygging. Vi har hatt dyktige musikere med oss fra Norge som har vært i Afrika for å forberede turneen. Men uten Daniel Dama hadde det ikke vært mulig å gjø-


F.v. Gjestene fra Mali, Esther Dama, Dorga Gouda og Daniel Dama gjorde inntrykk på 1200 fremmøtte i Konserthuset i Oslo. Her er de på scenen sammen med flere norske kor. Torstein Sødal og Kristin Asbjørnsen var med på å gjøre konserten til en grensesprengende opplevelse. re dette. Han er en fantastisk dyktig musiker. Jeg håper også at cd-en som er spilt inn kan få betydning i Mali.

Cd-innspilling

Daniel Dama forteller gjerne om planene med den nye og profesjonelt innspilte cd-en. – Bruksområdet er stort. For det første vil cd-en bli sendt til alle de 14 radiostasjonene som distribuerer våre programmer på fulani. Det vil i praksis si alle de største byene i Mali. Vi vil også få kopiert opp cd-en på kassetter, for de fleste fulanier bruker fortsatt kassettspillere, noe enkelte radiostasjoner også gjør. For det andre har jeg allerede blitt kontaktet av flere andre misjoner og kirkesamfunn i bl.a. Burkina Faso, Guinea, Togo, Niger, Benin, Senegal. Alle ønsker å ta i bruk musikken når de lager andaktsprogrammer på kassett, radioprogrammer eller i forbindelse med gudstjenester. Til slutt tror jeg cd-en vil bli godt mottatt blant intellektuelle fulanier, både kristne og muslimer. Cd-en er et bearbeidet produkt av høy kvalitet som jeg tror vil kommunisere særlig godt til de med høy utdannelse, og som vet å sette pris på produksjonen, forteller han.

Variert konsert

Selve høydepunktet på den to uker lange turneen var konserten i Oslo Konserthus. – Det var utrolig kjekt å kunne samle så mange mennesker om misjon i Oslo, sier Mjærum Etter konserten var stemningen høy

og folk gav uttrykk for at de hadde vært med på noe stort. Et av de kjente navn på artistlisten var Torstein Sødal, og han svarte slik på hvorfor han var med konserten. – Jeg ble spurt av synodeformann i Frikirken, Arnfinn Løining. Han vet at jeg tror at det nytter å hjelpe, og jeg vil gjerne bidra med sangen min i en så flott misjonssammenheng. Konserten og turneen var et kjempeinitiativ og det var stort å stå her å synge. Jeg følte at folk i salen var engasjert på en annen måte enn på vanlige konserter. Og så synes jeg at det er bra med samarbeid mellom NMS og Frikirken.

Under hele turneen ble to Mali-prosjekter profilert, radioarbeid og kampen mot omskjæring. I Mali produseres radioprogram på fulani gjennom kanalen ”Evangeliets ekko” (Prosjektnr 522 318) og dette er viktig for å spre evangeliet blant fulaniene. Sammen med kirker fra Benin og Nigeria arbeider NMS og Frikirken under navnet Den Evangelisk Lutherske Misjon i Mali (MELM). MELM gjør en stor innsats i kampen mot omskjæring av kvinner. (Prosjektnr 622 487)

misjonstidende 8 - 2009

19


SIGVALD BERGESEN D.Y. OG HUSTRU NANKI’S ALMENNYTTIGE STIFTELSE Dronningen 1. 0287 Oslo • Telefon: 23 13 15 90 • Telefax: 23 13 15 98

6 7 9 3 I NNVI K

25-27 sept: 27-30 sept: 2-4 okt: 29 okt-1 nov:

Bibelweekend m/Tove Dahl Høstferie m/guidet fjellturer Fellesskapsweekend, Klara Lie forkynner Sang og Musikkweekend

Velkommen til en meningsfylt ferie. Adresse: 3528 Hedalen. Tlf.: 61 34 89 70 www.ildjarntunet.no

14.-18. sept: Seniortreff. Leif Kaslegard, Bjørg Bredvold. Bjørg og Svein Sårheim 18.-20. Sept.: Familiehelg. UiO 16.-18. Okt.: Kvinnehelg. Annbjørg Barane, Hagaviktrioen 30. okt.-1. Nov.: Ekteparhelg. UiO 13.-15. Nov.: OASE-helg. Else og Einar Ekerhovd. Innvik Fjordhotell, Misjonsheimen AS, 6793 Innvik, tlf. 57 87 42 52, e-post: post@innvikfjordhotell.no www.innvikfjordhotell.no

Når nettene blir lange … … er det lurt å investere en weekend i ekteskapet deres Familiefokus arrangerer weekender med dere to i fokus utover høsten. ■ Ektepar-weekend på Bjorli Høyfjellshotell, 18.–20. sept. ■ Weekend for hele familien på Innvik Fjordhotell, 18.–20. sept. ■ Unge Par-weekend på Hermon høyfjellssenter, 16.–18. okt. ■ Ektepar-weekend på Innvik fjordhotell, 30.okt.–1. nov. ■ Ektepar-weekend på Sanner hotell, 6.–8. nov. Familiefokus er Ungdom i Oppdrags familiearbeid. Vi arrangerer leirer og weekender for ektepar og familier gjennom hele året. Dette har vi drevet med i mer enn 30 år. For mer informasjon, priser og påmelding se: Foto: istockphoto

20

misjonstidende 8 - 2009

www.familiefokus.no Tlf. 62 57 43 00 • Faks 62 57 43 01 Grimerudvn. 77, 2312 Ottestad


Trenger du noen å snakke med ? Velkommen til å ta kontakt med Fermate Rogaland i Sandnes. Tlf. 467 46 670 Egenandel på samtaler.

Stavanger 51 59 97 40 Bryne 51 77 15 80

Solbekk Møbler AS www.fagmobler/solbekk

www.stavanger-offset.no

Høk Kro og Motell

www.bocon.no

Skjeberg Tlf. 69 16 80 00

www.bocon.no

SANDNES

Selge bolig? Tlf. 51 90 57 00

Telefon 51 71 08 40 www.finnoybuss.no

BEST WESTERN HAVLY HOTELL STAVANGER

Hommersåk Tlf. 90010717 www.bkhelle.no

Telefon 51 93 90 00 www.havlyhotel.no

FINNØY - ein god stad å leva!

LADSTEIN BYGG www.ladstein.no

misjonstidende 8 - 2009

21


VELKOMMEN TIL LIA GÅRD

Naturlige pleieprodukter

Kamille Krem

SKIRETREAT 2. til 8. mars – program og dagsturer med utgangspunkt på Lia

Med Vitamin E og Aloe Vera

Kamillekrem har en lindrende effekt på ømme og slitne muskler, revmatiske plager, atopisk eksem, kløe, sår og irritert hud. Kamilleolje er en eterisk olje som er meget god for huden, samtidig som den virker betennelsesdempende på sår hud. Kamilleolje er også bakteriedrepende. Dette gjør at sår gror lettere. I tillegg til dette virker den også avslappende, beroligende, smertelindrende, krampeløsende, rensende, hindrer soppdannelse og har antibiotiske egenskaper. Aloe Vera Olje virker lindrende og stimulerer nydannelse av hud.

KURS I RETREATRAMME: ”Maria – Gudefødersken –mor og etterfølger” 19. til 22. mars med Gunnar Danbolt og Wolfgang Plagge PILEGRIMSDAGER: vandringer i Rendalen mot Nidaros 20. – 25. juli SE HELE VÅRT PROGRAM PÅ www.liagard.no Ta kontakt og be om brosjyrer for den enkelte retreat

LIA GÅRD

Produktene fra Herbal Line får du kjøpt i helsekosten:

Lia Gård, 2480 Koppang tlf: 62 46 65 00, e-post: retreat@liagard.no

Tlf. 69 27 35 45 www.medipharma.no

NY BOK: Magne Raundalen og Jon-Håkon Schultz Foreldre og fagfolk etterlyser veiledning om hvordan de skal snakke med barn om krisepregede nyheter og når krisen rammer den enkelte. De har for lengst oppdaget at voldsom tv-dekning og groteske avisforsider treffer barna.

Boka gis ut i samarbeid med verdi- og utviklingsnettverket Skal – skal ikke. Tilbudspris kroner 200,- (ordinær pris kroner 240,-) For bestilling send mail til annaberit.foyen@kpf.no og få boken tilsendt portofritt.

22

misjonstidende 8 - 2009

www.kpf.no

Målet med denne boken er å bryte ned det forfatterne mener hindrer oss mest i å ta barn på alvor, nemlig at vi ikke bruker tid og kreativitet på å finne forståelige ord og bilder for hvordan vi skal gjøre det. Når det virkelig gjelder, ber barn om klar melding fra omsorgsfulle voksne. De vil ikke ha en rosa barneversjon til svar. De vil ha, og de fortjener, vår beste voksenversjon i et språk de kan begripe. Vi skal ha respekt for barnas forstand, sier forfatterne.


Tur til Sjømannskirkens flotte Gjestehus, El Campanario i Spania og tur til Gran Canaria, med dagstur til norges mest besøkte sjømannskirke. Tur 1: Lanseringstur til Gran Canaria/Puerto de Mogan 07.01.10-18.01.10 (12 dager) Pris: kr 13 850 - 16 850 En av av de mange flotte utfluktene som er inkludert i prisen går til Sjømannskirken i Arguineguin Tur 2: Sjømannskirken, El Campanario Solkysten Påsken 2010, eksakt dato kommer snart, 11 dager Pris: kr 11 950 - 13 250

På begge turene er det 3 reiseledere (sykepleiere), halvpensjon, mange fine utflukter og mye sosialt samvær, 20 plasser på begge reisemål. 7 middager inngår i prisen til Puerto de Mogan. Les mer på www.seniorferie.no, evt ring Kjersti på 900 99 769 E-post: post@seniorferie.no

q Utflukt til Rio Gordo med et fantas-

tisk påskespill fra bibelhistorien.

Bli med på temareiser Direktefly til Israel med utreise fra Stavanger, Bergen og Oslo i forbindelse med Løvhyttefesten 1. - 12. oktober Ulike grupper eller på egenhånd Rutefly til Israel 11. okt. • Inger Martha og Steinar Moe Direktefly til Israel fra Stavanger og Oslo 12. oktober • HJH og MIFF, Torbjørn Ekroll, Eli Finsveen, Ida Husveg og Conrad Myrland • Inger Marie og Ole Kristian Iglebæk • Lev Leman Israel og Ordet og Israel, Arild Frøytland, Charles Hansen og Jørgen W. Tønnessen • Sten Sørensen, Tove og Karl P. Kristensen • Agnar Spanne og Leif Berge • Lise Karlsen, Monika og Holger Johansen • Bladet Evangelisten, Per Nygard og Arne Gundersen • Trond Bø

Andre temareiser: 24. sept. Kina, Snefrid og Jan Ivar Nilsen 26. sept. USA, Gaitherkonsert FGMC, Martin Haugeland, Jan Kåre Haugland og Kolbjørn Hærås 22. sept. Tyrkia, Shalomtur Bjørn Helge Sandvei og Rolf G. Heitmann 17. Okt. Gaitherkonsert i Oslo Spektrum. Fellesreiser på 2 og 3 dager. 2010 Pasjonsspillet i Oberammergau. Vi har grupper med fly eller buss i perioden mai – september. Se komplett oversikt over turene på www.fokusreiser.no eller kontakt oss og få tilsendt oversikten. Boks 723, 4666 Kristiansand. Telefon: 38 12 56 60. Fax 38 12 56 61 post@fokusreiser.no. www.fokusreiser.no

Kloppen-søyla er en limtrekonstruksjon i gran av god kvalitet. Dette gir god stabilitet og bæreevne. Det mest vanlige er å bruke Kloppen-søyla i hel utførelse. Vi kan også, som på tegningen, levere søylene delt med not og fjær. Da kan man kle inn eksisterende stolper, eller bruke hver halvdel mot vegg. Søylene kan også leveres i glatt rund utførelse. For mer informasjon, se vår hjemmeside www.kloppen.com

2850 LENA – TLF. 61 16 07 88 – FAKS: 61 16 03 65

misjonstidende 8 - 2009

23


misjonærkontakten

hverdagshilsener

til nye områder i laos UdomXai har til nå vært hovedsatsingsområdet for NMS i Laos. Fra og med 2009 flyttes satsingsområdet til den nordligste provinsen Phongsali. Her har vi fokus på fire landsbyer. Landsbyene vil få tilstrekkelig og godt drikkevann, skole, og etter hvert voksenopplæring med fokus på skriving og lesing, samt landbruk. Med sin sterke kinesiske innflytelse og mange lokale etniske grupper, er Phongsali en av de mest fasinerende og unike provinser i Laos. Phongsali provins er et vakkert, relativt uberørt område i Sør-Asia. Provinsen er svært fjellrik, med høyde fra 450 til 1800 meter over havet. Det er nærmere 30 forskjellige minoritets-folkegrupper i Phongsali. Det har lenge vært umulig for utlendinger å reise over grensa mellom Phongsaly og Kina eller Vietnam, noe som har gjort området til litt av en blindvei. Kinesere og laotere kan fritt krysse grensen for å handle i nabolandsbyene over grensa. Laos produserer selv lite klær, leker, matlagingsutstyr og ferdig produserte matvarer. De fleste handelsfolk er kinesere, og de fleste produktene på markedet som har kinesisk påskrift, er av plast og synes ofte å være en kombinasjon av lav pris og dårlig kvalitet. Markedet bugner av plastprodukter i alle farger, men også av den nydeligste frukt. Det mest imponerende er alt utstyr for dyrking og skogsdrift. Her er det lite automatisert utstyr. Det er hakker og kniver, sager og tenger, enkle motorer uten sikkerhetsutstyr, og strikk til ”sprettert”. I 2009 vil over 3000 mennesker bli berørte av vårt arbeid. I år vil vi bygge en ny skole og rehabilitere to skoler. Ca 700 mennesker vil få tilgang til godt vann. Vi har ledertrening for alle komitélederne. På kursene skal det minst være 50 prosent kvinner. I tre landsbyer får alle voksne mellom 15 og 45 år opplæring i lesing, skriving og rekning. Nasjonale fagfolk vil gi opplæring i helse/hygiene og jordbruk. f o t o : atle ro ger m y dl and

24

misjonstidende 8 - 2009

at le r og e r m y d lan d , t h ai lan d / laos

spennende i phibun Nå er det snart fire måneder siden jeg var ferdig med språkundervisningen. En av de oppgavene jeg har fått, er å støtte lmmanuelhjemmet i Phibun. lmmanuelhjemmet er et internat for ungdom fra 13 år og oppover. Internatet har ca 43 elever. Elevene kommer fra fattige familier på landsbygda. Uten internatet ville mange ikke hatt mulighet til å gå videre på skole. Jeg skal være med på personalmøter og være en støtte for personalet. I september skal jeg undervise om temaet ”familie” når internatet skal ha leir både for ungdommene og foresatte. Be om at jeg må få visdom til å planlegge og gjennomføre undervisningen. Jeg brenner for dette temaet! For et par uker siden overnattet jeg på internatet i Phibun og fikk gleden av å prate med mange av de flotte ungdommene. Jeg var mektig imponert over hvor godt organisert alt var med grupper som hadde ansvar for ulike ting til ulike tider. Over alt var det blide og pratende ungdommer. Jeg pratet med to jenter som skrelte og delte opp gresskar. En annen gruppe forberedte kveldens samling med bønn, Guds ord og sang. Denne kvelden ble det en festlig samling som også innehold en morsom lek. Ungdommene var så engasjerte at de glemte å presentere meg og lederen unnskyldte at hun ikke fikk tid til å gjøre det. For meg var det bare herlig å ikke være i fokus. Herlig å kunne sitte på gulvet og bare være der. Jeg gleder meg masse til å være med videre i dette arbeidet sammen med flotte thai-medarbeidere som gjør en kjempejobb med ungdommene. ast r i d m y d lan d , t ha i l a n d


utdrag av brev og blogger fra NMS-misjonærer Misjonærblogger

120 000 yen Som mange vet sliter Det Norske Misjonsselskap (NMS) veldig med økonomien for tiden. I august hadde jeg gleden av å overrekke økonomisjef Bjørn Staurland i NMS en gave på 8500,- kroner fra Nankai menighet. I vår ble det klart at NMS gikk med et gigantunderskudd i 2008. Jeg fortalte om den vanskelige situasjonen til menigheten på en gudstjeneste, og bad om forbønn for organisasjonen i en veldig krevende tid der det var snakk om både oppsigelser og innsparing. På menighetsrådsmøtet i Nankai ble NMS’ vanskelige situasjon tatt opp. At de ikke kunne løse NMS’ økonomi var det jo ingen tvil om, men de ønsket å gjøre noe. Derfor bestemte de seg for å sette opp en kollektbøsse for NMS ved inngangen. Denne skulle stå der til jeg reiste hjem på sommerferie, og så skulle jeg ta med meg summen til hovedadministrasjonen. Like før jeg reiste til Norge i slutten av juli fikk jeg overrakt 120 000 yen, eller 8 500 kroner, som gave fra Nankai menighet til NMS. Og Nankai menighet samler ikke bare inn penger til NMS. Siden tidlig i vår har NMS økonomiske situasjon stått på menighetens bønneliste. På bønnemøtene hører vi titt og ofte at mange ber for NMS. Jeg tenker at gesten fra folka i Nankai viser at NMS er mer enn bare Norge. Det er ikke bare nordmenn som reiser til utlandet. Nå går mye på kryss og tvers og fram og tilbake. Sammen arbeider vi for at evangeliet skal bli spredt over hele jorden. od d b j ar n e e lle f se n , j ap an

Det er litt underleg at vi snart har levd to skuleår i Kamerun. Vi har lært land og folk litt betre å kjenne, men ser at det er mykje vi slett ikkje får tak på. Livet vårt i Kamerun er todelt: ein kvardag i Ngaoundéré, der jentene våre går på Den norske skulen, og arbeidsveker i Meiganga, på presteskulen. I Meiganga er vi dei einaste kvite, og livet der pregar oss sterkt. Det er harde livsvilkår for studentane, og det er ikkje til å unngå at vi blir dradd inn i det folk slit med. Men vi kjenner at vi lever og er til nytte. Og vi må seie at vi er priviligerte. I Ngaoundéré jobbar Tom mykje med forskingsarbeidet sitt, og Trude har konsulentjobb i trusopplæringa i EELC. No er planarbeidet i ferd med å avrundast, og arbeidet går meir over til produksjon av leiartreningsmateriell. Tom Sverre har starta med eit nytt fag for prestestudentane; ”organisasjon og ledelse”. Dei fleste har ikkje vore borti ei slik tilnærming til kyrkja før. Fleire av dei tilsette i Den evangelisk-lutherske kyrkja i Kamerun (EELC) kjem med bidrag til undervisninga, og dermed vert faget ein integrert del av arbeidet med organisasjonsbygging, som er NMS si satsing i Kamerun. Studentane er svært takksame og motiverte, dei veit at dei får mykje ansvar når dei kjem ut i jobb i kyrkja. Dei har mange spørsmål, og debatten går høgt når sterke og svake punkt i organisasjonen, EELC, er tema. Ein får tru at det nye faget gir dei den ekstra ballasten som trengs. Trude og Tom Sverre Tomren www.tomren.info/blogg

misjonstidende 8 - 2009

25


rund

turen

ansvarlig for rundturen: marit rødland

Hei! I skrivande stund, som er nokre veker før du les bladet, så er det èin ting mediene er svært opptekne av: Svineinfluensaen. Etter fleire veker med skremselsartiklar skriv nokre av dei at vi med normalt immunforsvar og normale lunger ikkje treng vere engstelege. Andre skriv at viruset er i ferd med å bli imunt, og no vert det verre enn vi kunne ane! Ingenting vil hjelpe! Kva skal ei stakkar, enkel sjel frå Ryfylke tru? Så her sit denne enkle sjela og tenkjer på kva som kanskje kjem. Vert det svartedauden eller vert det ei oppgradert forkjøling? Vi nys i armkroken, og hostar i papirlommedukar. Vi vaskar hendene så ofte vi får det til. Og ikkje nok med det, vi brukar desinfiserande middel på hendene for å drepe mogleg smitte. Til og med her i NMS-bygget er det sett opp flasker med desinfiserande middel på strategiske stader. Vi luktar sprit heile gjengen, skal eg seie deg, og det er ei uvant lukt her på huset! Men sprit gjer altså godt – brukt på rette viset. Om eg skal bli sjuk nå, må det vere av innbilning. Men så lenge har eg høyrt på svineinfluensa-nyheter at eg føler eg har fleire symptom på gong. Kan nyset mitt vere det første teiknet? Og i dag har eg hatt vondt i hovudet. Kanskje det er noko anna enn stive nakkemusklar denne gongen? Nei, nå har eg bestemt meg for å blåse hysteriet bort og reise til England for å besøke ei venninne. Uansett. Eg nektar å la frykten øydelegge planane! Det som kjem, det kjem. Det er berre ein ting å gjere, og det er det vi alltid plar gjere: Legge alt i Guds hand. Det er utruleg godt å kunne legge alt fram for Han, og legge bekymringane våre på Han. Vi er jammen heldige!

Marit 26

misjonstidende 8 - 2009

Foreningsdamenes sykkeltur i Hardanger Den årlige sykkelturen til kvinneforeningen ”Pitirla” i Molde gikk dette året til Hardanger. Dette er 13. året noen av foreningsdamene sykler rundt om i Norge. I stekende varme, med flere dager over 30 varmegrader, syklet vi omkring i vakker natur, varierende terreng, opptil 340 meter over havet og ned til sjøen. Turen startet med hurtigrute til Bergen, tog til Voss, på sykkel til Ulvik, Herand, Mundal, Rosendal (hvor vi besøkte Baroniet). Her hoppet tre damer av, mens resten av oss dro videre til Osterøy, hvor vi besøkte en utflyttet moldenser og tidligere foreningsmedlem. Hun var for øvrig med oss på turen. Vi fikk mange flotte opplevelser, frodig natur, bading, besøk på en gård som hadde fått kulturpris, middag på gamle, ærverdige Utne hotell, omvisning på Baroniet i Rosendal. Vi var innom flere kirker, og de som ble med på hele turen fikk oppleve opera i Bergen med Ann-Helen Moen som solist! Norge er et flott land å sykle i, dette kan anbefales! si g r i d su n d s b ø

Omtaler i Misjonstidende Det Norske Misjonsselskap (NMS) har over 300 ansatte hjemme og ute. Ved store dager 50, 60 og 70 år vil de bli omtalt i denne spalten. ”Våre” pensjonister som når enda høyere alder vil også bli nevnt her. Det er derimot vanskelig og tidkrevende å følge opp med tilsvarende omtale av alle som har vært ansatt i NMS. Det blir tilfeldig hvilke opplysninger som kommer til oss og ikke, noe som ville ha resultert i ulik behandling. Vi har derfor valgt å nevne tidligere ansatte med navn og fødselsdato bare ved passering av 50 år, eventuelt 70 år dersom de sluttet i NMS etter fylte 50 år. Omtale i forbindelse med dødsfall følger noenlunde de samme regler.


MT-kruset mange frivillige i nms fortjener litt ekstra oppmerksomhet. misjonstidende plukker ut noen og gir dem et mt-krus. kjenner du noen frivillige som fortjener et mt-krus? kontakt oss: mt@nms.no eller ring redaksjonen på 51 51 61 54.

På Sør-Kvingo i Masfjorden, (Hordaland) bur Elsa Hodne. Ho har i alle år vore med i NMS-forening, og foreninga har kvart år halde basar til inntekt for misjonen. Men etterkvart vart det slik at foreningsmedlemmane ikkje klarte halde den store basaren sin lenger.

samla fult hus, og alle tykte dette var ei stor oppleving. Det kom også inn over 12000 kroner til misjonen. Her var det ekte misjonsengasjement! – Vi må arbeide for misjonen så lenge vi kan, sa Elsa Hodne sjølv. At ho er over 90 år er inga hindring for henne.

Det var då Elsa Hodne, som nå er over 90 år, fekk ein god idè. Ho tenkte at ho kunne halde basar heime i sine eigne stover. Det måtte vel gå an?

Elsa Hodne til venstre, saman med Benny Kvingedal og Olga Andås. Mon tru kven som vinn?

Som tenkt, så gjort. Ho fekk med seg døtrene sine til å hjelpe seg. Så vart det laga til basar i dei to stovene. Kåre Bakke vart med som talar,

og Kari Skaar Sørheim, (leiar av NMS sitt landsstyre) kom med ei helsing. Det vart ein heilt spesiell sommardag på Sør-Kvingo. Basaren i stovene til Elsa

Sando og Tveito misjonsforening 120 år Her er Sando og Tveito misjonsforening som var 120 år i 2008. Det feira me på det årlege misjonsstemne i kyrkjestugu på Ål i mars i år. Sjølv om det er slik at me stadig blir eldre, så prøver me så godt me kan og halda liv i laget ved Guds hjelp. Godt å få vera med i misjonsarbeidet. Me helsar alle foreningar rundt omkring i landet med 2. Kor. 4, 1: Så skal de då halda oss for Kristi tenarar og hushaldarar over Guds løyndomar.

h e lsi n g g u r i t r i n t r u d

til minne Hans Jørgen Gran er gått bort, 87 år gammel. Han ble født på Gran i Sande i Vestfold i 1922. Han arbeidet som barne- og ungdomssekretær i Oslo krets av NMS fra 1962, og i 1964 startet han Global Hobby, som han utviklet fra å være en distributør

av hobby- og håndarbeidsmateriell for misjonsforeningene til en ledende forretning innen bransjen. Det Norske Misjonsselskap er takknemlig for hans lange og trofaste tjeneste og lyser fred over hans minne.

Misjonstidene sitt krus går denne gongen til misjonskvinna Elsa Hodne, som er eit eksempel på ekte misjonsengasjement også i godt vaksen alder! Gratulerer. m ar i t r ød l a n d f ot o: n i ls ag n ar e ld h o l m

Ordinasjon i Øksnes Menighet

Søndag 21.juni 2009 var en stor dag i Vesterålen prosti og Øksnes Menighet. Da ble tidligere Madagaskarmisjonær Evy Brun ordinert til prest av biskop Tor B. Jørgensen i Myre kirke.  En fullsatt kirke tok del i høytideligheten, og etterpå fortsatte festen i kirkestua. Mange ville ha ordet og utrykte stor glede over at Evy er på plass som ordinert prest i Øksnes. Under gudstjenesten kom det inn kr 9082 til menighetens misjonsprosjekt, det diakonale hjelpearbeidet i Antsirabe.  

m vh . od d r u n n yg å r d

misjonstidende 8 - 2009

27


gratulasjoner Gratulasjoner til: Harry Arnold Omdal fyller 60 år 9. september. Han ble ansatt i Region Agder i april -83 som kontor- og administrasjonsleder. Fra november-02 til juni-05 var han gjenbrukskonsulent. Adresse: Wolframveien 32 b, 4629 KRISTIANSAND S

Møte i Rio de Janeiro Høyt over Rios menneskemylder og Copacabanas hvite strender rager han, Kristus, Frelseren. Med sine åpne, utstrakte hender velsigner han menneskene, byen, landet og verden. Innbyr oss alle til å følge ham i tro og tillit, til alle tider. Gir løfte om håp og trøst til dem som lider, og mening på ferden. De flokker seg rundt den ruvende statuen på bergets topp – turister fra alle kontinenter. Mens tåke iblant hyller ham inn og skjuler hans ansikt, står de tålmodig med kamera klar og venter. Når tåken letter og driver bort er de raske og rede til å ta sine bilder – forevige dette unike motiv. Kan vi se symbolikken i dette? At alt som skjuler Kristi ansikt i våre liv og svekker vår tro i tunge dager og netter må drive bort som tåken letter – så vi igjen kan vandre videre på håpets himmelbro. helen e frei l e m k l i ngbe rg med ta kk fo r ture n ti l br as i l ! f oto: nms -ark i v

28

misjonstidende 8 - 2009

Aud Kari Bakkland fyller 70 år 21. september. Hun ble ansatt i Region Nord-Norge som leirstedsstyrer ved Tømmerneset leirsted. Senere gikk hun inn i stilling som områdeleder for Troms. Denne stillingen var hun i da hun ble pensjonist i september-06. Adresse: Finnset, 9310 SØRREISA Thor Strandenæs, fyller 60 år 8. september. Han reiste første gang som misjonær til Hongkong i 1974. I 1991 ble han ansatt som førsteamanuensis og i 2008 som professor i Misjonstelogi ved Misjonshøgskolen. Adresse: Vikekleiva 15, 4150 Rennesøy Gratulasjoner også til: Tone Lauvdal, f. 01.09.59, Inger Elise Riksheim, f. 15.09.39, Marit Lie, f. 22.09.39, Odd Arne Håvorstad, f. 24.09.59, Marte Bækkevold, f. 28.09.29 og Per Skjæveland, f. 28.09.39.

I Hymens lenker Hilde Masvie og Palle Ydstebø ble erklært for rette ektefolk å være den 27. juni i Melhus kirke. Hilde har, som mange av MT-leserne vil vite, vært misjonær i Etiopia for NMS fra 1999 til 2009 med noen små avbrekk innimellom. Paret ønsket seg ingen gaver til seg selv, men ville heller at gjestene kunne gi en pengestøtte til prosjektet ”Landsbyutvikling i Blånildalen”. Paret sender sin takk til alle som var med å feire dem i Melhus kirke, og ikke minst takker de for de generøse gavene til prosjektet. De syntes vielsen og festen etterpå var storslått. Og selv om bryllupsbilen dessverre etter vielsen viste seg å være på felgen, ble alt bra til slutt likevel.

Gullbryllup Vi vil gratulere Inga og Ottar Vigdel med gullbryllupsdagen som var den 1. august -09. Vi er glade i dere! Klem fra barn, svigerbarn, barnebarn og oldebarn.

gratulasjoner


ut- og hjemreiser England Ingrid Hetland dro fra Norge til England 1. september. Hun reiste ut til ettåringstjeneste (Ucrew). Kristin Morken Hogganvik dro fra Norge til England 1. september. Hun reiste ut til ettåringstjeneste (Ucrew). Sophie Mathilde Riddervold dro fra Norge til England 28. august. Hun reiste ut til ettåringstjeneste (Ucrew). Therese Marie Stenvik dro fra Norge til England 28. august. Hun reiste ut til ettåringstjeneste (Ucrew). Etiopia Ragnhild Eikeland og Steinar Floberg, dro sammen med barna Sondre, Elise og Roald fra Norge 17. august. De dro ut til ny periode. Mats Gøran Flatås Karlsen dro fra Norge 19. august. Han reiste ut til volontørtjeneste.

Andreas og Petter fra Norge 27. august. De reiste til språkstudium i Frankrike. Unni Soltun Tveit reiser til Frankrike fra Norge 28. september. Hun reiser ut til ettåringstjeneste (Ucrew). Kari Helene Edvardsen reiser fra Norge til Frankrike 6. september. Hun reiser ut til ettåringstjeneste (Ucrew). Japan Silje Amland drar fra Norge til Japan 8. september. Hun reiser ut til ettåringstjeneste (Ucrew). Eli Toft-Eriksen drar fra Norge til Japan 8. september. Hun reiser ut til ettåringstjeneste (Ucrew). Kamerun Hilde Marie Fardal dro fra Norge til Kamerun 13. august. Hun reiste ut til ettåringstjeneste (Ucrew).

Gunvor Kongsvik kommer til Norge 27. september. Hun er tilbake etter endt periode.

Ranveig Kaldhol dro fra Kamerun til Norge 8. juli, og Finn Ove Kaldhol dro medio august. De kom til Norge etter endt periode.

Frankrike Maria Ådland og Matthew Phillip Monger dro sammen med barna

Marius Økland dro fra Norge til Kamerun 13. august. Han reiste ut til ettåringstjeneste (Ucrew).

Madagaskar Sara Christin Aga dro fra Norge til Madagaskar 15. august. Hun reiste ut til ettåringstjeneste (Ucrew). Astrid Margrete Gidskehaug dro fra Norge til Madagaskar 15. august. Hun reiste ut til seniorvolontør-tjeneste. Maren Leite dro fra Norge til Madagaskar 15. august. Hun reiste ut til ettåringstjeneste (Ucrew). Mali Knut Skaug Hesla dro fra Norge til Mali 16. august. Han reiste ut til ettåringstjeneste (Ucrew). Else Storaas og Helge Fagerslett Vatne dro fra Norge til Mali 16. august. De dro ut til sin første periode i landet, har tidligere vært misjonærer i Kamerun. Jan Erik Westen dro fra Norge til Mali 16. august. Han reiste ut til ettåringstjeneste (Ucrew). Silje og Gudmund Edland drar sammen med barna Gabriel, Vegard og Sondre fra Norge til Mali 21. september til nytt engasjement.

ut- og hjemreise Løsning på Sommerkryssord Løsningen på sommerkryssordet var ”Barna har det fint på en skole i Laos”. De to heldige vinnerne er Jostein Landrø fra Rennebu og Sønneva Christensen fra Bremnes.

fritt fram

brev, sms og e-post fra våre lesere

Jeg vil gjerne få takke for Misjonstidende, og spesielt for nummer 6/7. Det var engasjerende og oppløftende å lese de mange fine beretningene og vitnesbyrdene. Her var det en merkbar rød tråd og et levende engasjement hele veien. At organisasjonen muligens skulle ha følt seg tynget av dårlig økonomisk resultat, var ikke merkbart. Her var det oppdraget – å gi dem mat – i dobbel betydning som var det bærende budskapet. Og det ville ikke forbause meg om NMS allerede i år klarer å snu den økonomiske stillingen ved innsparinger og økte gaver/inntekter. Lykke til i fortsettelsen! m e d ve n n li g h i lse n t r y g ve n ag e l- j oh a n s e n

misjonstidende 8 - 2009

29


dagbok fra

brasil

m on a d y sj e lan d , m i sj on ær

Engelsk lammegryte (til seks personer) 1,8 kg lammekjøtt. (fårikålkjøtt eller nakke) 2 ss olje 4 middels løk, grovt hakket 4 hvitløkfedd, fint hakket 2 ss hvetemel 2 kvaster fersk timian 2 laurbærblad 700 g nye poteter, ikke for store 8 tomater, skinnfrie Salt og pepper etter smak Skjær bort overflødig fett av kjøttet, og skjær kjøttet i passe gryterettbiter. Ha på salt og nykvernet pepper. Varm oljen i en panne og ha litt av kjøttet oppi. Brunes og tas opp på en tallerken mens du bruner neste ladning. Når alt er ferdig brunet, steker du løken blank og myk. Så har du hvitløkhakket oppi. Ta pannen av den varme platen, rør i løken, dryss melet over og la det få trekke til seg all fuktigheten i pannen. Rør om. Hell over en god liter kokende vann, rør om. Trekk pannen inn på den varme platen igjen, og la det småkoke i løken og vannet. Da has kjøttbitene oppi, samt de ferske timiankvistene og laurbærbladene. La dette småkoke sammen i en time. Hvis det er mye fett som flyter opp, tas det bort. Så har du i potetene og tomatene, og alt dette koker sammen under lokk i ca 40 minutter til. Smakes eventuelt til med salt og pepper. Dette er retten som varmer en frossen sjel når høstens stormer setter inn, så god appetitt!

30

misjonstidende 8 - 2009

I dag har jeg vært på flyplassen igjen. Det pleier å bli en del turer ut til flyplassen på denne tiden av året. Det er nemlig nå at vi tar i mot ungdommene som har vært i Norge eller England på utveksling, samtidig som vi sender av gårde neste kull. For en ungdom fra Brasil er det veldig spesielt å få et utvekslingsopphold i Europa. Flere av dem må skaffe seg pass for første gang, og det kribler litt i magen med tanke på å reise med fly og dra ut forbi Brasils grenser. Denne høsten sender vi av gårde et rekordstort kull med ungdommer, og alle sammen skal delta på et eller annet utvekslingsprogram i regi av NMS. Fire skal til England og delta i UCrew, to skal til Hald Internasjonale Senter og én har blitt tatt opp som student ved masterstudiet på Misjonshøgskolen. Jeg var selv ettåring for NMS i Brasil for ti år siden. Det var et utrolig flott år, og dessuten et år som førte meg videre til teologistudiet på MHS og så til presteordinasjon og misjonærutsendelse. Det kan skje mye i løpet av et år som ettåring. I tillegg til at en reiser ut i verden som ung disippel, er det også et retningsgivende år for hva en velger å gjøre videre. I går kveld hadde vi en liten samling med noen av ungdommene fra UCrew. Elaine og Lydia var de første brasilianske ungdommene som deltok i dette programmet, og nå er det akkurat et år siden de kom tilbake fra England. Det var spennende å høre dem fortelle om sine erfaringer. Begge var enige om at året hadde vært veldig bra, men de kunne likevel fortelle om to svært forskjellige år med ulike erfaringer og lærdommer. Lydia har omtrent bare positive minner. Hun trivdes med arbeidet på en måte hun ikke hadde kunnet forestille seg på forhånd. Det er ikke tvil om at Lydia opplevde et sterkt misjonskall i England, et kall som siden har ført henne til Curitiba og til teologistudiet på FATEV. Elaine kan også fortelle om et flott år, men samtidig om et vanskelig år. Hun slet med språket og klandret seg selv for at hun ikke klarte å gjøre så mye som hun gjerne ville. Men Gud lærte henne noe viktig i løpet av året i England som hun tar med seg videre, nemlig at hennes verdi som kristen ikke først og fremst ligger i alt det hun gjør og bidrar med. Hun er elsket av Gud akkurat slik hun er, og det er framfor alt hvem hun er i Kristus som gjør henne til et vitne om Gud. m on a d y sj el a n d


bokomtaler den store bibelboka

188 Bibelfortellinger å glede seg over sammen Prokla-Media 2009 En av de store utfordringene i trosopplæring for barn, er at barna stadig blir presentert for det samme lille utvalget av bibelfortellinger. Denne barnebibelen bryter med dette mønsteret. Den presenterer ikke bare de ”lettere” fortellingene som underne og lignelsene, men også misjonsreisene til Paulus og brevene får plass. Det samme gjelder Det gamle testamentet der denne barnebibelen har med fortellinger om dommere som Gideon og Debora, profeter som Jeremia, Esekiel og Nehemja og konger som Hiskia og Josjia, og om Ester og Daniel. Styrken er altså mangfoldet av tekster. Ikke minst derfor er det påtagelig hva som er utelatt: Det er fire kapitler om en liten profet som Nehemja, som mange evangelikale kristne har trukket til sitt bryst, mens både refseren Amos og Jesaja er utelatt. Når det gjelder Det nye testamentet, er Jesus sin samfunnskritikk og tekstene om rikdom og fattigdom i all hovedsak utelatt. Det er vanskelig å formidle tekstene om Gud som en streng dommer for barn, men de bør heller ikke utelates helt. Det skaper et ubalansert bilde av Gud. En av de første tingene jeg ser på når jeg skal kjøpe barnebibel til barn, er om forfatteren klarer å formidle teksten uten samtidig å ”starte andakten”. Forfatteren klarer ikke helt å unngå å la sin egen stemme høres. Det sies at ”Gud passet på Josef (…). Gud passer på oss også.” Det er helt sant at Gud passer på oss, men det sto ikke i teksten som ble referert. Språklig stusser jeg på bruk av et muntlig samnorsk med utbredt bruk av a-former og sterke adjektiver. Gud blir beskrevet som ”fantastisk”. Folk ble helt ”forbausa”, eller helt ”forbløffa”. Jeg stusser også litt på at boken gjennomgående bruker ordet

leseopplevelser som venter

dame/dama istedenfor kvinne/kvinnen. Noen ganger fører dette muntlige språket til at også Gud kan bli omtalt litt vel platt og hverdagslig, som når det sies at ”Han var veldig, veldig fornøyd. ”Dette ble kjempefint”, sa han.” (Om Gud etter at han hadde skapt land, hav og planter). Barna mine likte bildene i boka. Det er brukt tøydukker i animert landskap til illustrasjon, og dette fungerer. Alt i alt er dette et av de bedre bidragene til barnebibler, og jeg vil anbefale den til barn mellom fem og åtte-ni år. r ag n h i ld m e stad

det hellige bildet -en vei til guds hjerte Hæge Aasmundtveit Avenir forlag 2008

Dette er en meditativ bok med ikoner malt av Hæge Aasmundtveit, med bønner som er skrevet av Anne Kristin Aasmundtveit. Disse knyttes til Hæges motivforklaringer og utdyper på en fin måte det enkelte ikons budskap. I forordet skriver Hæge Aasmundtveit at boken er skrevet for å tale til folks hjerter – og det gjør den i fullt monn. Boken er inndelt i ulike tema med bibelord som ikonmotivet er sprunget ut ifra. Hovedmotivene er Guds frelsesplan for verden. Hvert bibelvers og ikon, sammen med bønnen som er skrevet til, er en meditativ andakt. Til slutt i boken presenteres i et eget kapittel syv av Svein Aasmundtveits salmetekster som er skrevet til utvalgte ikonmotiv. Historien om Hæge Aasmundtveit’s historie på hennes vei til å bli ikonmaler, setter et verdig punktum på de siste sidene i boken. Ikonene skal peke mot Gud, mot Kristus og for den troende til oppmuntring og ettertanke. Med vakre bilder og bønner, samt ikonmalerens utdypende forklaringer i sammenheng med hvert bilde, gir boken rett og slett fred i sjelen. En flott innbundet bok som med fordel kan brukes som en andaktsbok

for oss som noen ganger kan synes at ordene til tider tar for mye plass. an n e be t h b o r e

pengene eller livet Dagfinn Høybråten Avenir 2009

Det var med en betydelig grad av spenning jeg nærmet meg denne boka. Tittelen overbeviste ikke, men jeg var nysgjerrig på hva Dagfinn Høybråten hadde å si. At Høybråten skårer høyt som en betydningsfull politiker, og at han har vært sentral i mange av de viktigste helse- og sosialreformene de siste årene, gjorde meg interessert. Boka er lettlest og godt skrevet. Den har fått en fin forside, og er god å holde i. Forfatteren starter med sin egen oppvekst og erfaring på Høybråten på Nesodden, og velger å bruke dette utgangspunktet til å presentere politikken. Dette grepet fungerer godt. Han bruker også eksempler fra praktisk politikk for å vise hvilket gjennomslag KrF’s politikk har hatt, og han er ærlig nok til å innrømme når de ikke gjorde det bra nok, som når han sier at KrF i regjering ikke gjorde nok for å redusere fattigdommen i Norge. For mange er arbeidet fram mot røykeloven noe av det Høybråten er mest kjent for. Han bruker møter med enkeltpersoner som konkretiseringer av hva politikk er. Dette fungerer også bra. Forfatteren sier at han har valgt bokformen for å ha litt bedre plass til å uttale seg. Jeg lurer på om han har hatt litt for god plass. Det blir mange ord for hvert poeng, og poengene ligner på hverandre, så utover i boka er det en del repetisjon. Boka inneholder mye nyttig argumentasjon som er til å bli litt klok av. For meg bidrog lesingen av boka til en bedre forståelse av argumentasjonen til Høybråten og KrF, og jeg fikk absolutt større respekt for ham som politiker. r an g h i ld m e s ta d

misjonstidende 8 - 2009

31


nytt

fra inn- og utland

Misjonærkurs – sommerkurs

Solsetra 50 år

I begynnelsen av august ble det arrangert misjonærkurs på Himmel & Hav på Sola. Noen av deltakerne var kommet hjem etter endt tjeneste, mens andre var hjemme på kortopphold. På misjonærkurset var det 19 voksne og 21 barn, mens sommerkurset hadde 11 voksne og 11 barn som deltakere. Ivan og Ruth Therese Kringstad Fjeld har vært to år i Japan og er med på sommerkurset. Ivan skryter av kurset og forteller at det har vært lærerikt: – Spesielt viktig har det vært å treffe misjonærene fra de andre feltene. Vi har mange felles erfaringer og utfordringer selv om de lokale kulturene er ulike. Etter to år med språkstudier tror jeg kurset kom på et viktig tidspunkt. Vi har fått pratet om mange ting og fått inspirasjon til videre innsats. Jeg har også fått et mer helhetlig bilde av NMS disse dagene, sier han.

Takk og glede står som overkrift over tre flotte jubeldager på Solsetra, med bl.a. generalsekretær Kjetil Aano og ordføreren i Nedre Eiker som offisielle gjester på jubileumsfesten. På lørdag arrangerte Solsetrastyret hytte- og fastboende-lunsj med foredrag om Hermann Wildenvey av ”gamle-ordføreren” Rolf Bergersen. På søndag var det storfamiliegudstjeneste på tunet, i strålende sommervær. Gudstjenesten var et samarbeid med Mjøndalen og Nedre Eiker menigheter, hvor Jan Otto Eek, Roar Røkeberg, Pål Nag Aas og Nedre Eiker voksengospel deltok. Etter gudstjenesten var det orkidevandring med Jan Otto Eek i spissen. Området rundt Solsetra er kjent for sine orkideer, og mange fikk flere aha-opplevelser på de vakre blomstene. Jubileumsdagene ga oss inspirasjon og mot til å fortsette et viktig misjonsarbeid. I gaver ble det gitt kr 43 200.

nms -i n f o

www.n m s.no / t e v e b u

Fikk grønt lys Normisjons landsstyre fikk grønt lys fra generalforsamlingen til å arbeide videre med ny organisasjonsmodell. – Vi må være opptatt av å få mest mulig misjon ut av hver krone som kommer inn. Det må bli en forandring, og vi er nødt til å se på organisasjonsmodellen, sa landsstyreformann Kurt Hjemdal. – Vi vet ikke hvor vi skal gå i fremtiden, men vi tvinges til å tenke alternativt. Vi har nå et overforbruk i Normisjon på 20 prosent i forhold til ordinære inntekter, sa administrasjonssjef Trond Pladsen.

jan ar i l d h ol be k / vår t lan d

1000-kronersrulling

En stor takk til alle som benyttet giroen i sommernummeret av Misjonstidende. Totalt har det i slutten av august kommet inn i overkant av 1,3millioner kroner på denne aksjonen. Over 900 000 kroner kom inn via Misjonstidendes lesere. Målet med tusenkronersrullingen var 1 million kroner. Mer om den økonomiske situasjonen i neste nummer. nms -i n f o

32

misjonstidende 8 - 2009

Flertall for ny struktur Hovedstyrets forslag til ny struktur for hjemmearbeidet ble vedtatt med overveldende flertall på Norsk Luthersk Misjonssambands (NLM) generalforsamling i Bergen i sommer. Det er dermed duket for en overgang fra 16 kretser til sju regioner. – Jeg er lettet, sier Ernst Jan Halsne, leder for NLM Norge. Han var hovedstyrets saksordfører og medgir at han var spent på utfallet da han fikk høre de mange forslagene som ble presentert i debatten. – Jeg hadde derfor ikke ventet at flertallet skulle bli så stort. Men jeg er glad for at det ble slik. Det viser at det er bred oppslutning om vedtaket og at vi har misjonsfolket med oss i denne saken, sier han. ar n e sæt e r e n / www.u t s y n . n o


Misjonsmarka Studentboliger

Semesteråpning på MHS

Et samarbeid mellom Det Norske Misjonsselskap og Studentsamskipnaden i Stavanger har ført til 29 nye studenthybler og 10 nye leiligheter. Ca halvparten av hyblene står til disposisjon for Misjonshøgskolen (MHS). Manfred Adam Kijalo frå Tanzania er mastergradsstudent ved MHS på andre året. Han var den første som flyttet inn og vil også være husvert dette året. Han fikk æren av å klippe snoren og foreta den offisielle innvielsen av bygget. Alle hyblene og leilighetene har egne toalett og kjøkken.

Studieåret 2009-2010 ble åpnet onsdag 14. august med gudstjeneste og åpningsseremoni i aulaen. Ordfører i Stavanger, Leif Johan Sevland, hilste de fremmøtte studenter og ansatte. Det er registrert godt over 300 studenter ved skolen. Etter åpningsseremonien arrangerte studentene grilling og det var oppstart av fadderprogrammet. Misjonshøgskolen utdanner mennesker for misjon, kirke og samfunn. Både heltid- og deltidsstudenter nyter godt av det gode faglige tilbudet. Nytt av året er at det blir desentralisert undervisning i både Skien og Trondheim. På bildet: Gwendolyn Claire Lin, Camilla Mear og Katherine Parent på semesteråpningen.

nms -i n f o

n m s- i n f o. f ot o: t u r i d h el g e l a n d

Val til kyrkjemøte Det Norske Misjonsselskap (NMS) er glade for at det blir sett fokus på å velga eit godt kyrkjemøte. Samtidig var det i vår leiargruppe ikkje tilslutning til ein strategi der vi skulle velga fem til sju personar i kvart bispedømme. Derimot går vi aktivt ut til alle tilsette og frivillige, både elektronisk og gjennom våre blad, med oppmoding om å bruka røysteretten for å få eit godt kyrkjemøte, med gode medlemmer som tenker og handlar i tråd med dei grunnleggande verdiane som NMS står for, og som vi meiner er både rette og bibelske. Vedtak i leiarmøtet: 1. NMS ønsker eit kyrkjemøte som handlar i tråd med overordna haldningar til kyrkjeforståing, misjon og samlivsetiske spørsmål slik dei mellom anna kjem til uttrykk i NMS’ dokument. 2. NMS støttar intensjonen frå dei som har tatt dette initiativet, men finn det vanskeleg å peika ut enkelte personar bare på bakgrunn av synspunkt i ei sak. 3. NMS vil derfor oppfordra alle tilsette, frivillige og andre til aktivt å velja kyrkjemøterepresentantar som vil bidra til å fornye DnK og fremja verdiar i tråd med det som mellom anna NMS står for også i samlivsetiske spørsmål. nm s- i n f o

Fredelig løsning på Madagaskar Etter mange år med bitter strid og syv måneders lammende krise på Madagaskar, fikk endelig den gassiske filosofien om ”fihavanana” – fredelig sameksistens – gjennomslag hos de politiske motstanderne. 5. august møttes dagens president Andry Rajoelina, og tre tidligere presidenter; Marc Ravalomanana, Didier Ratsiraka og Zafy Albert, ved forhandlingsbordet. Klokka tre natt til søndag 9. august kunne de fire skrive under en politisk avtale og flere tilleggsdokumenter. Mosambiks ekspresident, Joaquim Chissano, lyktes med sin målsetning om å få på plass et samlende og inkluderende overgangsstyre. Med dette er den tredje republikk umiddelbart avsluttet og overgangsstyret (HAT) snart oppløst. En er blitt enige om hovedprinsippene for nasjonal gjenoppbygging, fredelig sameksistens og samarbeid om overgangsstyret. Ravalomanana har akseptert at han nå ikke lenger er president og at han ikke får noe politisk embete i overgangsperioden. Han har også godtatt at han ikke skal komme tilbake til Madagaskar før situasjonen har roet seg ned. Avtalen som nå er underskrevet gir reelt håp om politisk normalisering, et stabilt overgangsstyre og internasjonal anerkjennelse. Lenge leve ”fihavanana”! ar i ld m . b ak k e , r e p r e se n tan t n m s

misjonstidende 8 - 2009

33


nms u sidene

TenMisjon s Fe s t i va len 20 0 9:

Det skummet over av dyktige ledere! Da startskuddet gikk for årets TenMisjonsFestival (TMF), var det akkurat som om lederne løp om kapp. De kaptes om å be, prege og bære TenMisjonsFestivalen fram på en begeistret måte for de over 425 deltagerne. Og det klarte de helt fantastisk. De rundt 95 lederne formelig skummet over av engasjement…

34

misjonstidende 8 - 2009

te k s t: m ar i t m ælu m n or d al f oto: he l g e d a g s l a n d & hans pe tt e r n or d al

Det ble en festreise for tenåringene fra hele Sør-Norge pluss Sulitjelma, under augustdagene på Åpta. Vår Herre godblunket til festivalen og ga alle en herlig værmessig drahjelp. Ikke rart at festivalsjefen strålte av takknemlighet.

Topp ledere!

Takknemligheten preget festivalsjefens hjerte gjennom hele uka: Det er nemlig utrolig motiverende å være vitne til følgende: Frivillige ledere som løftet arrangementet opp til gode høyder med smil, hjelpende hender og ydmyke sinn. Ledere som banket plugger der teltet flagret og som sprayet anti-bac på hundrevis av hender før maten. Unge voksne som fikk seminarene til å gå på skinner og som lånte øret til ungdommer som trengte noen å snakke med.

80 000 kroner til Brasil

Fantasien tok ingen ende under misjonsmarkedet midt i uka. For hva gjør du ikke for å få klingende mynt inn i kassa? Hva med å få smæsjet hele ansiktet med en deilig kremblanding? Eller en halvtime med myk massasje? Hva med et portrett malt av sceneentertainer Sindre Vingen? For ikke å snakke om dansetips og kjærlighetsråd? Målet for årets innsamling til mobil bibelskole i Brasil var 60 000 kroner, men de ivrige ungdommene lot seg ikke stoppe. Og sluttsummen ble 80  000! Ikke rart gjestene Ana Paula Timm Bonow og Michelle Jahn fra Brasil var dypt berørte da de takket fra scenen.

Såpeshow

Tirsdag i TMF-uka fløt det bokstavelig over i møteteltet. Benker og sårbart utstyr ble byttet ut med en gedigen skumkanon. Og så var festen i gang. Ledere og deltagere forsvant inn i havet av såpebobler og stem-


fesivalsjef marit mælum nordal

Te nMis jo ns Fes ti valen 20 0 9:

tt

Skummende ledere: Årets Hald-studenter var til stor støtte for festivalsjefen. Fra venstre Henning Naas, Hanne Merethe Hardang, Marit Mælum Nordal og Øyvind Mongstad.

p Portrett for Brasil: Scene-mannen Sindre Vingen malte vakre bilder av alle som satte seg ned. u

Therese Holm gir alt for TMF 2009 .

ningen var gedigen. Ingen tvil om reklame-effekten for TMF etter denne kvelden. Det er vanskelig å stoppe boblende ungdom!

Villige vitner

De unge disiplene entret scenen med stor frimodighet under dele- og lovsangskveldene. Å merke hva Jesus gjør i den enkeltes hjerte er mer enn stort. For å sitere NMSU ’s organisasjonssjef Merete Heinz sine ord, som også kan leses på www.nmsu.no: ”Det gjør noe med en når tenåringer står på scenen og forteller hva Jesus betyr for dem foran flere hundre mennesker”.

u Visste du at dersom du lærer å ta baklengs salto, så kan dette gi penger til Brasil? uu

Nytt av året. Ragnvald Ask stilte med full kiting-pakke for entusiastiske deltagere.

up

Kreativiteten var stor under misjonsmarkedet. Her kåres beste grimase.

misjonstidende 8 - 2009

35


B-BLAD B-POSTABONNEMENT Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes tilbake til senderen med opplysning om den nye adressen. Vennligst send melding til Misjonstidende, Postboks 226 Sentrum, 4001 Stavanger.

I Misjonstidende møter jeg mennesker som gjør Guds gjerninger nære og konkrete. Dette gir meg håp og inspirasjon, midt i en verden med mye smerte og mange grunner til fortvilelse.

Kan sendes ufrankert i Norge. Adressaten vil betale portoen.

Menighetenes Din opplevelse er

q Jeg bestiller Misjonstidende i ett år for kr 320,- inkl. krus*

mt 10-04

: MISJONSREISER andres hverdag

kjetil aano, generalsekretær i nms

Vi vil vise begge hverdag opplevelse ENgaSJER dIN MENIghEt!

Dersom du ønsker Misjonstidende på kassett i stedet, sett kryss her q

Svarsending Avtalenr.: 413 000/511

Navn: ______________________________________________________________ Adresse: ____________________________________________________________ Postnr.:____________________Sted:_____________________________________ Tlf.: ___________________ Bladet gis som gave, send derfor regning til:

: VERV

10 nye faste givere til menighetens misjonsprosjekt gjennom NMS-avtale

Navn: ______________________________________________________________ Adresse: ____________________________________________________________

: Få

1 tur Postnr.:____________________Sted:_____________________________________ Tlf.: ___________________

hverdag

med Ravinala Reiser per 10 nye givere

opplevelse

Du kan også bestille på: www.nms.no E-post: infosenter@nms.no * Gjelder nye abonnenter.

: SE

4099 STAVANGER

aktuelt om misjon og kirke

misjon med Jeg bestiller et årsabonnement på Misjonstidende: (kryss av)egne øyne

vindu : FINN– er en kirke uten misjon

Ordinært, til kroner 360,- (velg velkomstgave) Lyd-cd, til kroner 360,- (velg velkomstgave) Studenttilbud, til kroner 180,- (velg velkomstgave)

Som et rom uten

Sigvart Dagslands nye salme-CD , Hymns i velkomstgave båndene (kryss av)

som knytter oss sammen

MT-kruset Navn: _________________________________________________________________ Ønsker i velkomstgave (kryss av) Adresse: _________________________________________________________________ framtid Postnr./sted: _________________________________________________________________ og håp Telefon: _________________________________________________________________ E-post: _________________________________________________________________

: gI

Abonnementet er en gave, send regningen til: Jeg ønsker velkomstgaven selv.

Navn: misjonstidende Adresse:

: gå

ikke glipp av denne muligheten ... Les mer på www.nms.no/menighet

_________________________________________________________________

svarsending 7030 0096 oslo

_________________________________________________________________

Bladet kan også bestilles på tlf.: 51 51 61 00 eller på e-post: mt@nms.no Abonnementet løper til det blir oppsagt.

mt5-2009

foto fra brasil: georg tumyr

Postnr./sted: _________________________________________________________________ ditt vindu til en Telefon: _________________________________________________________________ annerledes verden! E-post: _________________________________________________________________

Tlf 51 51 61 00 • info@nms.no

Misjonstidende nr. 8/2009  

Misjonstidende er hovedorgan for Det Norske Misjonsselskap (NMS) og gir deg aktuell informasjon om det arbeidet vi er engasjerte i.

Misjonstidende nr. 8/2009  

Misjonstidende er hovedorgan for Det Norske Misjonsselskap (NMS) og gir deg aktuell informasjon om det arbeidet vi er engasjerte i.

Advertisement