Page 18

ÅRSREGNSKAP NMS

RESULTAT

2018 Salgsinntekter

2017

6 782 067

11 893 304

Inntekter fra Gjenbruk

55 692 587

52 162 489

Gaver og innsamlinger

79 309 808

75 574 393

Støtteorganisasjoner

6 574 688

3 446 424

Testamentariske gaver

14 666 202

22 235 621

Offentlige tilskudd

23 300 571

16 236 196

8 616 899

228 299 759

194 942 822

409 848 187

Andre inntekter Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnader Avskrivninger av varige driftsmidler Annen driftskostnad Støtte til samarbeidskirker og organisasjoner Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT

3 179 887

6 501 733

65 847 894

68 325 378

1 271 525

1 363 568

60 674 363

66 464 254

65 793 933

55 473 903

196 767 603

198 128 836

-1 824 781

211 719 351

Finansinntekter

1 907 187

3 439 768

Finanskostnader

2 029 372

2 451 173

Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad

-122 185

988 595

-1 946 966

212 707 946

0

128 733

Ordinært resultat etter skattekostnad

-1 946 966

212 579 213

ÅRSRESULTAT

-1 946 966

212 579 213

DISPONERINGER OG OVERFØRINGER: Overført til fri egenkapital

-1 946 966

212 579 213

SUM DISPONERINGER OG OVERFØRINGER

-1 946 966

212 579 213

Regnskap er for NMS alene, ikke for konsernet samlet. Regnskapet inkluderer ikke NMS Eiendommer AS med datterselskaper. Regnskapet er foreløpig og ikke ferdig revidert eller styrebehandlet. Konsernregnskapet vil bli publisert i MT når det er klart. Fullstendig regnskap kan fås ved henvendelse til administrasjonen etter styrebehandling i NMS landsstyre juni 2019. info@nms.no eller 51 51 61 00. Overskuddet for NMS i 2017 var relatert til overføring av eiendommer, og det var tilsvarende kostnad i regnskap for NMS Eiendommer AS.

18

ÅRBOK 2018 / MISJONSTIDENDE 3b 2019

Profile for Det Norske Misjonsselskap

Misjonstidende 3b - 2019 / NMS Årbok 2018  

Misjonstidende (MT) er et gratisblad utgitt av NMS (Det Norske Misjonsselskap). I tillegg til misjonsstoff, formidler bladet aktuelle temaer...

Misjonstidende 3b - 2019 / NMS Årbok 2018  

Misjonstidende (MT) er et gratisblad utgitt av NMS (Det Norske Misjonsselskap). I tillegg til misjonsstoff, formidler bladet aktuelle temaer...

Profile for nms1842
Advertisement