Page 1

Strategische koers Samen met overheden, bedrijven en inwoners werkt Natuur en Milieu Overijssel aan een mooi en duurzaam Overijssel. Een provincie waar we duurzaam wonen en werken, zodat inwoners van Overijssel nu en later kunnen genieten van een gezonde en groene leefomgeving.


Naar een toekomstbestendig Overijssel Vanuit onze missie werken we toe naar een toekomst­bestendig Overijssel. Natuur en Milieu Overijssel wil een omslag maken naar een circulaire economie en een vitale leefomgeving en de kracht van de samenleving op deze punten versterken.

Onder een circulaire economie verstaan we een economie die niet langer materialen wint, gebruikt en afdankt, maar de overstap maakt van afval naar grondstof. Producten worden ontworpen en gefabriceerd vanuit de gedachte dat ieder product wordt hergebruikt of gerecycled (concept van www. turntoo.com). Verbranding van materialen en vervuiling vinden niet meer plaats en afval bestaat niet meer. Voor onze energiebehoefte maken we gebruik van hernieuwbare energie. Als samenleving vertonen we het gedrag dat hierbij hoort. Door grondstoffen gescheiden aan te bieden, lokale energie op te wekken en zorg te dragen voor onze eigen leefomgeving. Een vitale leefomgeving voor mens, flora en fauna is nodig om welvaart en welzijn voor de toekomst te borgen. Vitaal in de betekenis van energiek en essentieel . Voor een vitale leefomgeving is het nodig om de biodiversiteit te versterken, zorgvuldig om te gaan met natuurlijke hulpbronnen en te werken aan gezonde, klimaatbestendige steden. Daarmee nemen wij verantwoordelijkheid voor volgende generaties. De kracht van de samenleving bestaat uit kleine en grote lokale coalities die bewust verantwoordelijk-

heid nemen voor hun eigen leefomgeving, waarin het goed wonen, werken en recreëren is. Natuur en Milieu Overijssel stimuleert deze lokale coalities zichzelf te organiseren rondom thema’s zoals voedsel, energie, water, grondstoffen en natuur. Een groot aantal lokale groepen zet zich al met succes in voor natuur- en landschapsbeheer, lokaal draagvlak voor natuur en lokale energie opwekking. Kernactiviteit We dragen bij door: • Identificeren en waar nodig stimuleren en faciliteren van bewonersinitiatieven • Initiëren van leernetwerken rondom urgente maatschappelijke thema’s • Projectontwikkeling en uitvoering samen met overheden, bedrijven en inwoners op het gebied van duurzaamheid, natuur en landschap • Communicatie en educatie voor duurzame ontwikkeling • Samenwerken met en ondersteunen van bekende en nieuwe vrijwilligers(groepen) • Agendering, advisering en beleidsbeïnvloeding in nauwe samenwerking met onze lokale groepen • Organiseren en coördineren van publieksacties.


We gebruiken vier leidende principes: 1. Onafhankelijk en maatschappelijk. Natuur en Milieu Overijssel is een maatschappelijke organisatie in Overijssel, die lokaal verankerd is en zich onafhankelijk opstelt. Incidenteel verbinden wij ons met lokale bedrijven om stappen te zetten en in die relatie zijn we betrouwbaar en deskundig. Uiteindelijk wordt van ons verwacht dat we eigen standpunten innemen en daar kiezen we zelf ook voor. Onze onafhankelijkheid en maatschappelijke taak onderscheiden ons van commerciële partijen. 2. Het versnellen van duurzaamheid. Natuur en Milieu Overijssel daagt overheden, bedrijven en inwoners uit om zuinig te zijn op hun leefomgeving (water, bodem, lucht en natuur), kringlopen te sluiten (afval, voedsel, grondstoffen) en gebruik te maken van hernieuwbare energie. In onze uitdaging zetten we altijd een grotere stap of bereiken we meer mensen dan gangbaar. 3. Een beweging van en voor de inwoners van Overijssel Natuur en Milieu Overijssel is krachtig doordat zij wordt gelegitimeerd door veel inwoners van Overijssel en aansluit bij de Overijsselse identiteit. Wij verbinden ons met de vele aangesloten organisaties, nemen deel aan provinciale projecten en activiteiten en vormen actief onderdeel van onze netwerken. Wij ondersteunen lokale initiatieven die zorg hebben voor hun leefomgeving en zij die stappen zetten voor een duurzaam Overijssel. 4. Ondernemend innoveren Natuur en Milieu Overijssel sluit aan bij maatschappelijke behoefte, neemt initiatief en is constant op zoek naar kansen. Daarbij gaat het om kansen die innovatief zijn en bijdragen aan een duurzame ontwikkeling. Dit doen we samen met overheden, bedrijven en inwoners.

Kernkwaliteit: verbinden en aanjagen Onze kernkwaliteit is het verbinden van mensen en organisaties in Overijssel, en het aanjagen van ontwikkeling op het gebied van duurzaamheid, natuur en landschap. Om daar succesvol in te zijn ontwikkelen we ons op het gebied van ondernemerschap, het verbinden van mensen (kracht van de samenleving) en innovaties die op punt van doorbreken staan. Bij het maken van jaarplannen en projectontwikkeling stellen we ons zelf altijd de vraag: • Is hier sprake van een maatschappelijke behoefte, urgente opgave? • Draagt het bij aan de circulaire economie, versterkt het de vitale leefomgeving en versnelt het de duurzame ontwikkeling? • Versterkt deze activiteit de beweging van inwoners van Overijssel? • Is de activiteit uitdagend en vernieuwend? Zwolle, november 2013.


@natuurmilieuov

facebook.com/natuurmilieuov

Stationsweg 3 | 8011 CZ Zwolle | www.natuurenmilieuoverijssel.nl

Flyer strategischkoers  
Flyer strategischkoers  
Advertisement