Page 1


Nacionâlâ Mediju Grupa ir strauji augoðs interneta mediju tîkls, ko veido plaða spektra, daþâdu specifikâciju interneta portâli, sâkot no biznesa, turpinot ar sociâlajiem, sporta un beidzot ar izklaides interneta resursiem. Piedâvâjot visu aktuâlâko informâciju, çrtu pieeju un neredzçtus tehniskus risinâjumus NMG mediji izpelnîjuðies lietotâju atzinîbu.


Brîvâ informâcijas aprite un savstarpçjâ sadarbîba gan mediju grupas iekðienç, gan arî ârpusç – ar uzòçmumiem, valsts iestâdçm un citiem plaðsaziòas lîdzekïiem ïaus NMG nodroðinât visaptveroðu un konkrçtâs auditorijas interesçjoðu mediju saturu, to nemitîgi atjaunojot un aktualizçjot. Joprojâm notiek darbs pie esoðo mediju attîstîðanas un pilnveidoðanas gan saturiski, gan arî tehniski, padarot tos lietotâjiem maksimâli çrtus un noderîgus kâ darbâ, tâ atpûtâ.


Ðobrîd kopçjais NMG lietotâju skaits pârsniedz 1 000 000 apmeklçtâju mçnesî un tuvâkajâ nâkotnç plânots ðo skaitu vçl palielinât. Tâ kâ NMG sastâv no daþâdu specifikâciju portâliem, tas padara auditoriju vieglâk segmentçjamu, lîdz ar to uzòçmumiem ir daudz vieglâk sev vçlamo ziòojumu ar reklâmas un publicitâtes palîdzîbu nodot konkrçtai mçría auditorijai, tâpçc komunikâcija ir daudz efektîvâka.


Statistika (Google Analytics)


Biznesa port창lu grupa Bizness.lv Ekonomika.lv Bna.lv Seminari.lv Nozare.info + 18 nozaru port창li Pasaule.lv Today.lv Alberts.lv Tv2.lv


Bizness.lv


Ekonomika.lv


Bna.lv


Nozare.info +18 nozaru port창li: autotirgus.info biznesam.info buvnieciba.info celojumi.info finanses.info izglitiba.info lauksaimnieciba.info majai.info mediji.info ipasums.info partika.info parvadajumi.info razosana.info skaistums.info tehnologijas.info tiesibas.info tirdznieciba.info veselibai.info


Alberts.lv


Seminari.lv


Pasaule.lv


Today.lv


TV2.lv


Interneta Þurnâlu grupa Mix.lv Ekstra.lv Buzz.lv Sodien.lv Mobilais.info Spamlist.lv Ekoblogs.lv BmwBlog.lv SieviesuPasaule.lv iBlog.lv iStyle.lv Pamacibas.lv


Mix.lv


Ekstra.lv


Buzz.lv


Sodien.lv


Mobilais.info


Spamlist.lv


EkoBlogs.lv


BMWblog.lv


SieviesuPasaule.lv


iBlog.lv


iStyle.lv


Pamacibas.lv


Izklaides un sporta port창lu grupa Klipi.lv Space.lv Tv4.lv Pet.lv War.lv Sarkanais.lv (18+) Hokejs.lv


Klipi.lv


Space.lv


TV4.lv


Pet.lv


War.lv


Sarkanais.lv


Hokejs.lv


E-þurnâli Nodokïi un Komercija (reizi mçnesî) Gudri! (reizi nedçïâ)


Ikmçneða e-þurnâls "Nodokïi un Komercija"


"Nodokïi un Komercija" iknedçïas pielikums "Gudri!"


Tagad arî Jûs ziniet ar ko runât par efektîvas reklâmas izvietoðanu internetâ. Vairâk kâ 1 000 000 apmeklçtâju mçnesî - Jûsu rîcîbâ.


T창lrunis +371 26456948 e-pasts: nmg@nmg.lv

NMG mediji  
NMG mediji  

Nacionalas Mediju grupas interneta resursi un e-zurnali

Advertisement