Page 1

Elektronski fakultet Ni§ 12.01.2009.

Katedra za Elektroniku

DRUGI KOLOKVIJUM IZ ELEKTRONIKE Broj indeksa:

line i prezime

lipotreba bib() koje literature, nije dozvoljena. Radi se tri sata.

KADACI

I

1. Za koto sa slike 1 odrediti

Q

pojaeanje napona A„ = uiz ug R

Poznato je: Rg-50 R)= R3= R4=100 C2; RE=100 Q: Itt=500 ka Tranzistori imaju identiene parametre: hi lE=

g LI

LI

e

100 Q: h12E =0: 1121E,=50; h22E =0. RT

Slika 1


2. Za Kolpicov oscilator sa slike 2 odrediti frekvenciju oscilovanja i potrebnu vrednost parametra h2IE da bi se odr2ale oscilacije u kolu. Poznato je: Rc = 5 ki2, CS-400, RB Âť hi 1E, L = 100 g1-1, C = h

= I kn, h121'. = 0 i h22E = S.

Slika 2


3. Potroga6 R-1000 prikljOen je preko usmeraea sa Grecovim spojem na naizmenieni napon frekvencije 50Hz i amplitude 12V. Ako je pad napona na diodama Ud=0.8V odrediti: a) vrednost C kapacitivnog filtra priklju6enog paralelno pottlAaeu koja de obezbediti odstupanje napona manje od 1V; b) vrednost jednosmernog napona na potroยงa6u; c) vrednost jednosmeme struje kroz potroยงa6; d) ugao provodenja diode i iskazati ga u % u odnosu na periodu ulaznog signala (50Hz); e) srednju struju kroz diodu; t) maksimalnu struju kroz diodu; rnaksimalni inverzni napon na diodi.


OBAVEZNA PITANJA (Student ne mo'e dobiti pozitivnu ocenu ukoliko ne odgovori titan) na SVA pitanja iz ave kategorije)

1.

Kakav efekat ima negativna povratna sprega (NPS) na frekvencijsku karakteristiku?

2.

Skicirati talasni.oblik struje tranzistora i napona na potroยงa6u pojaeavaea snage koji radi u kiasi C, a pobuden je idealnim sinusnim naponom (prikazati DC i AC komponentu) ?

3. Definisati karakteristike idealnog operacionog pojaCavaCa i izvesti izraz za pojaeanje neinvertujeudeg pojadava6a.


4.

Skicirati el. gemu oscilatora sa vinovim (Wien) mostom i operacionini pojadavatem i dati izraze za uslov i frekvenciju oscilovanja.

Skicirati el. gemu stabilizatora sa rednim tranzistorom i objasniti kako se ostvaruje stabilizacija napona.

ISPITNA PITANJA I.

Osobine pojaeava6a sa paralelnom-naponskom povratnom spregom.


2.

Stepen iskorigeenja pojaeavaea snage u klasi A.

3.

Princip poveaanja struje potrogga kod integrisanog stabilizatora.

4.

Princip rada prekidaekih stabilizatora spugtaea napona.

5.

Odnos signal gum i faktor guma.

Predmetni nastavnik

Blanket3  

DRUGI KOLOKVIJUM IZ ELEKTRONIKE 1. Za koto sa slike 1 odrediti pojaeanje napona A„ = uiz ug Poznato je: Rg-50 R)= R3= R4=100 C2; RE=100 Q: I...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you